Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:07 : Mise des Téfilines
07:00 : Lever du soleil
13:15 : Heure de milieu du jour
19:30 : Coucher du soleil
20:08 : Tombée de la nuit

Paracha Tsav
Vendredi 31 Mars 2023 à 19:14
Sortie du Chabbath à 20:14

Hiloulot du jour
Rav Sasson Mizra'hi
Afficher le calendrier
Toledot

Paracha Toledot

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה ויאמר יהוה לה שני ֯גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי
וישב יצחק בגרר וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה היא ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם ויצו אבימלך את כל העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה
ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ
ויעל משם באר שבע וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם ויאמרו ראו ראינו כי היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה
ויעש להם משתה ויאכלו וישתו וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה

ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה

ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ֯צידה ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה יהוה אלהיך לפני ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי עשו ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא ל֦ו יין וישת ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה
ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש יעבדוך עמים ֯וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך ויאמר לו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו ויבך ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך ועתה בני שמע בקלי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם
וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה

Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
25,19
וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם: אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק.
וְאֵלֶה תּוֹלְדוֹת יִצְחָק.
יַעֲקֹב וְעֵשָׂו הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה
אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק.
לְאַחַר שֶׁקָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שְׁמוֹ אַבְרָהָם אַחַר כָּךְ הוֹלִיד אֶת יִצְחָק. דָּבָר אַחֵר עַל יְדֵי שֶׁכָּתַב הַכָּתוּב יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם הוּזְקָק לוֹמָר אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק לְפִי שֶׁהָיוּ לֵיצָנֵי הַדּוֹר אוֹמְרִים מֵאֲבִימֶלֶךְ נִתְעַבְּרָה שָׂרָה שֶׁהֲרֵי כַּמָּה שָׁנִים שָׁהֲתָה עִם אַבְרָהָם וְלֹא נִתְעַבְּרָה הֵימֶנוּ מֶה עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צָר קְלַסְתֵּר פָּנָיו שֶׁל יִצְחָק דּוֹמֶה לְאַבְרָהָם וְהֵעִידוּ הַכֹּל אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק וְזֶהוּ שֶׁכָּתַב כָּאן יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם הָיָה שֶׁהֲרֵי עֵדוּת יֵשׁ שֶׁאַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק
25,20
וַיְהִי יִצְחָק בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה בְּקַחְתּוֹ אֶת רִבְקָה בַּת בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי מִפַּדַּן אֲרָם אֲחוֹת לָבָן הָאֲרַמִּי לוֹ לְאִשָּׁה.
בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה.
שֶׁהֲרֵי כְּשֶׁבָּא אַבְרָהָם מֵהַר הַמּוֹרִיָּה נִתְבַּשֵּׂר שֶׁנּוֹלְדָה רִבְקָה וְיִצְחָק הָיָה בֶּן שְׁלֹשִׁים וְשֶׁבַע שָׁנָה שֶׁהֲרֵי בּוֹ בַּפֶּרֶק מֵתָה שָׂרָה וּמִשֶּׁנּוֹלָד יִצְחָק עַד הָעֲקֵדָה שֶׁמֵּתָה שָׂרָה שְׁלֹשִׁים וְשֶׁבַע שָׁנָה וּבַת תִּשְׁעִים הָיְתָה כְּשֶׁנּוֹלָד יִצְחָק וּבַת קכ"ז כְּשֶׁמֵּתָה שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה וְגוֹ' הֲרֵי לְיִצְחָק שׁלֹשִׁים וְשֶׁבַע שָׁנִים וּבוֹ בַּפֶּרֶק נוֹלְדָה רִבְקָה הִמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתְּהֵא רְאוּיָה לְבִיאָה שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְנָשְׂאָה
בַּת בְּתוּאֵל מִפַּדַן אֲרָם אֲחוֹת לָבָן.
וְכִי עֲדַיִן לֹא נִכְתָּב שֶׁהִיא בַּת בְּתוּאֵל וַאֲחוֹת לָבָן וּמִפַּדַן אֲרָם אֶלָּא לְהַגִּיד שִׁבְחָהּ שֶׁהָיְתָה בַּת רָשָׁע וַאֲחוֹת רָשָׁע וּמְקוֹמָהּ אַנְשֵׁי רֶשַׁע וְלֹא לָמְדָה מִמַּעֲשֵׂיהֶם
מִפַּדַן אֲרָם.
עַל שֵׁם שֶׁשְּׁנֵי אֲרָם הָיוּ אֲרַם נַהֲרַיִם וַאֲרַם צוֹבָה קוֹרֵא אוֹתוֹ פַּדָּן לָשׁוֹן צֶמֶד בָּקָר תַּרְגוּם פַּדָּן תּוֹרִין וְיֵשׁ פּוֹתְרִין פַּדַּן אֲרָם כְּמוֹ שְׂדֵה אֲרָם שֶׁבְּלָשׁוֹן יִשְׁמָעֵאל קוֹרִין לְשָׂדֶה פַּדָּן
25,21
וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַיהוָה לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לוֹ יְהוָה וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ.
וַיֶּעְתַּר.
הִרְבָּה וְהִפְצִיר בִּתְפִלָּה
וַיֵּעָתֶר לוֹ.
נִתְפַּצֵּר וְנִתְפַּיֵּס וְנִתְפַּתֶּה לוֹ וְאוֹמֵר אֲנִי כָּל לָשׁוֹן עָתָר לָשׁוֹן הַפְצָרָה וְרִבּוּי הוּא וְכֵן וְעָתַר עֲנַן הַקְּטוֹרֶת מַרְבִּית עֲלִיַּת הֶעָשָׁן וְכֵן וְהֶעְתַּרְתֶּם עָלַי דִּבְרֵיכֶם וְכֵן וְנֶעֱתָרוֹת נְשִׁיקוֹת שׂוֹנֵא דּוֹמוֹת לִמְרוּבּוֹת וְהִמָּם לְמַשָּׂא אַנְקְרִישְׁרָ"א בְּלַעַ"ז
לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ.
זֶה עוֹמֵד בְּזָוִית זוֹ וּמִתְפַּלֵּל וְזוֹ עוֹמֶדֶת בְּזָוִית זוֹ וּמִתְפַּלֶּלֶת
וַיֵּעָתֶר לוֹ.
וְלֹא לָהּ שֶׁאֵין דּוֹמֶה תְּפִלַּת צַדִּיק בֶּן רָשָׁע לִתְפִלַּת צַדִּיק בֶּן צַדִּיק לְפִיכָךְ לוֹ וְלֹא לָהּ
25,22
וַיִּתְרֹצְצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת יְהוָה.
וַיִּתְרֹצְצוּ.
עַל כֵּן הַמִּקְרָא הַזֶּה אוֹמֵר דָּרְשֵׁנִי שֶׁסְּתָם מַה הִיא רְצִיצָה זוֹ וְכָתַב אִם כֵּן לָמָּה זֶה אָנֹכִי. רַבּוֹתֵנוּ דָּרְשׁוּהוּ לָשׁוֹן רִיצָה כְּשֶׁהָיְתָה עוֹבֶרֶת עַל פִּתְחֵי תּוֹרָה שֶׁל שֵׁם וְעֵבֶר יַעֲקֹב רָץ וּמְפַרְכֵּס לָצֵאת עוֹבֶרֶת עַל פִּתְחֵי עֲבוֹדַת אֱלִילִים עֵשָׂו מְפַרְכֵּס לָצֵאת. דָּבָר אַחֵר מִתְרוֹצְצִים זֶה עִם זֶה וּמֵרִיבִים בְּנַחֲלַת שְׁנֵי עוֹלָמוֹת
וַתֹּאמֶר אִם כֵּן.
גָּדוֹל צַעַר הָעִבּוּר
לָמָּה זֶה אָנֹכִי.
מִתְאַוָּה וּמִתְפַּלֶּלֶת עַל הֵרָיוֹן
וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ.
לְבֵית מִדְרָשׁוֹ שֶׁל שֵׁם
לִדְרֹשׁ אֶת ה.
שֶׁיַּגִּיד לָהּ מַה תְּהֵא בְּסוֹפָהּ
25,23
וַיֹּאמֶר יְהוָה לָהּ שְׁנֵי גֹיִים בְּבִטְנֵךְ וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר.
וַיֹּאמֶר ה לָהּ.
עַל יְדֵי שָׁלִיחַ לְשֵׁם נֶאֱמַר בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ וְהוּא אָמַר לָהּ
שְׁנֵי גּוֹיִם בְּבִטְנֵךְ.
גֹּיִים כְּתִיב כְּמוֹ גֵּאִים אֵלּוּ אַנְטוֹנִינוּס וְרַבִּי שֶׁלֹּא פָּסְקוּ מֵעַל שֻׁלְחָנָם לֹא צְנוֹן וְלֹא חֲזֶרֶת לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה וְלֹא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים
וּשְׁנֵי לְאֻמִּים.
אֵין לְאוֹם אֶלָּא מַלְכוּת
מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ.
מִן הַמֵּעַיִם הֵם נִפְרָדִים זֶה לְרִשְׁעוֹ וְזֶה לְתוּמוֹ
מִלְּאֹם יֶאֱמָץ.
לֹא יִשְׁווּ בִּגְדֻלָּה כְּשֶׁזֶּה קָם זֶה נוֹפֵל וְכֵן הוּא אוֹמֵר אֲמַלְאָה הַחֲרָבָה לֹא נִתְמַלְּאָה צוֹר אֶלָּא מֵחוּרְבָּנָהּ שֶׁל יְרוּשָׁלַיִם
25,24
וַיִּמְלְאוּ יָמֶיהָ לָלֶדֶת וְהִנֵּה תוֹמִם בְּבִטְנָהּ.
וַיִּמְלְּאוּ יָמֶיהָ.
אֲבָל בְּתָמָר כְּתִיב וַיְּהִי בְעֵת לִדְתָּהּ. שֶׁלֹּא מָלְאוּ יָמֶיהָ כִּי לְשִׁבְעָה חֳדָשִׁים יְלָדָתַם
וְהִנֵּה תּוֹמִם.
חָסֵר. וּבְתָמָר תְּאוֹמִים מָלֵא לְפִי שֶׁשְּׁנֵיהֶם צַדִּיקִים אֲבָל כָּאן אֶחָד צַדִּיק וְאֶחָד רָשָׁע
25,25
וַיֵּצֵא הָרִאשׁוֹן אַדְמוֹנִי כֻּלּוֹ כְּאַדֶּרֶת שֵׂעָר וַיִּקְרְאוּ שְׁמוֹ עֵשָׂו.
אַדְמוֹנִי.
סִימָן הוּא שֶׁיְּהֵא שׁוֹפֵךְ דָּמִים
כֻּלּוֹ כַּאֲדֶרֶת שֵׂעָר.
מָלֵא שֵׂעָר כְּטַלִּית שֶׁל צֶמֶר הַמְּלֵאָה שֵׂעָר מָלוֹקִירָ"א בְּלַעַ"ז
וַיִּקְרְאוּ שְׁמוֹ עֵשָׂו.
הַכֹּל קָרְאוּ לוֹ כֵּן לְפִי שֶׁהָיָה נַעֲשֶׂה וְנִגְמָר בְּשַׂעֲרוֹ כְּבֶן שָׁנִים הַרְבֵּה
25,26
וְאַחֲרֵי כֵן יָצָא אָחִיו וְיָדוֹ אֹחֶזֶת בַּעֲקֵב עֵשָׂו וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וְיִצְחָק בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה בְּלֶדֶת אֹתָם.
וְאַחֲרֵי כֵן יָצָא אָחִיו וְגוֹ.
שָׁמַעְתִּי מִדְרַשׁ אַגָּדָה הַדּוֹרְשׁוֹ לְפִי פְּשׁוּטוֹ בְּדִין הָיָה אוֹחֵז בּוֹ לְעַכְּבוֹ. יַעֲקֹב נוֹצָר מִטִּפָּה רִאשׁוֹנָה וְעֵשָׂו מִן הַשְּׁנִיָּה צֵא וּלְמַד מִשְּׁפוֹפֶרֶת שֶׁפִּיהָ קְצָרָה תֵּן בָּהּ שְׁתֵּי אֲבָנִים זוֹ תַּחַת זוֹ הַנִּכְנֶסֶת רִאשׁוֹנָה תֵּצֶא אַחֲרוֹנָה וְהַנִּכְנֶסֶת אַחֲרוֹנָה תֵּצֶא רִאשׁוֹנָה נִמְצָא עֵשָׂו הַנּוֹצָר בָּאַחֲרוֹנָה יָצָא רִאשׁוֹן וְיַעֲקֹב שֶׁנּוֹצָר רִאשׁוֹנָה יָצָא אַחֲרוֹן וְיַעֲקֹב בָּא לְעַכְּבוֹ שֶׁיְּהֵא רִאשׁוֹן לְלֵידָה כָּרִאשׁוֹן לִיצִירָה וְיִפְטוֹר אֶת רַחֲמָהּ וְיִטּוֹל אֶת הַבְּכוֹרָה מִן הַדִּין
בַּעֲקֵב עֵשָׂו.
סִימָן שֶׁאֵין זֶה מַסְפִּיק לִגְמוֹר מַלְכוּתוֹ עַד שֶׁזֶּה עוֹמֵד וְנוֹטְלָהּ הֵימֶנוּ
וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב.
הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא (אָמַר אַתֶּם קְרִיתוּן לִבְכוֹרֵיכֶם שֵׁם אַף אֲנִי אֶקְרָא לִבְנִי בְּכוֹרִי שֵׁם הֲדָא הוּא דִּכְתִיב וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב). דָּבָר אַחֵר אָבִיו קָרָא לוֹ יַעֲקֹב עַל שֵׁם אֲחִיזַת הֶעָקֵב
בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה.
עֶשֶׂר שָׁנִים מִשֶּׁנְּשָׂאָה עַד שֶׁנַּעֲשֵׂית בַּת שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וּרְאוּיָה לְהֵרָיוֹן וְעֶשֶׂר שָׁנִים הַלָּלוּ צָפָה וְהִמְתִּין לָהּ כְּמוֹ שֶׁעָשָׂה אָבִיו לְשָׂרָה כֵּיוָן שֶׁלֹּא נִתְעַבְּרָה יָדַע שֶׁהִיא עֲקָרָה וְהִתְפַּלֵּל עָלֶיהָ וְשִׁפְחָה לֹא רָצָה לִשָּׂא לְפִי שֶׁנִּתְקַדֵּשׁ בְּהַר הַמּוֹרִיָּה לִהְיוֹת עוֹלָה תְּמִימָה
25,27
וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים.
וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְּהִי עֵשָׂו.
כָּל זְמָן שֶׁהָיוּ קְטַנִּים לֹא הָיוּ נִכָּרִים בְּמַעֲשֵׂיהֶם וְאֵין אָדָם מְדַקְדֵּק בָּהֶם מַה טִּיבָם כֵּיוָן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּנִי שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה זֶה פֵּרַשׁ לְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת וְזֶה פֵּרַשׁ לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים
יֹדֵעַ צַיִד.
לָצוּד וּלְרַמּוֹת אֶת אָבִיו בְּפִיו וְשׁוֹאֲלוֹ אַבָּא הֵיאָךְ מְעַשְּׂרִין אֶת הַמֶּלַח וְאֶת הַתֶּבֶן כַּסָּבוּר אָבִיו שֶׁהוּא מְדַקְדֵּק בְּמִצְוֹת
אִישׁ שָׂדֶה.
כְּמַשְׁמָעוֹ אָדָם בָּטֵל וְצוֹדֶה בְּקַשְׁתּוֹ חַיּוֹת וְעוֹפוֹת
תָּם.
אֵינוֹ בָּקִי בְּכָל אֵלֶּה אֶלָּא כְּלִבּוֹ כֵּן פִּיו מִי שֶׁאֵינוֹ חָרִיף לְרַמּוֹת קָרוּי תָּם
יֹשֵׁב אֹהָלִים.
אָהָלוֹ שֶׁל שֵׁם וְאָהָלוֹ שֶׁל עֵבֶר
25,28
וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב.
בְּפִיו.
כְּתַרְגוּמוֹ בְּפִיו שֶׁל יִצְחָק. וּמִדְרָשׁוֹ בְּפִיו שֶׁל עֵשָׂו שֶׁהָיָה צָד אוֹתוֹ וּמְרַמֵּהוּ בִּדְבָרָיו
25,29
וַיָּזֶד יַעֲקֹב נָזִיד וַיָּבֹא עֵשָׂו מִן הַשָּׂדֶה וְהוּא עָיֵף.
וַיָּזֶד.
לָשׁוֹן בִּשּׁוּל כְּתַרְגוּמוֹ
וְהוּא עָיֵף.
בִּרְצִיחָה כְּמָה דְּתֵימָא כִּי עָיְפָה נַפְשִׁי לָהוֹרְגִים
25,30
וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל יַעֲקֹב הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה כִּי עָיֵף אָנֹכִי עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ אֱדוֹם.
הַלְּעִיטֵנִי.
אֶפְתַח פִּי וּשְׁפוֹךְ הַרְבֵּה לְתוֹכָהּ כְּמוֹ שֶׁשָּׁנִינוּ אֵין אוֹבְסִין אֶת הַגָּמָל אֲבָל מַלְעִיטִין אוֹתוֹ
מִן הָאָדֹם הָאָדֹם.
עֲדָשִׁים אֲדוּמוֹת וְאוֹתוֹ הַיּוֹם מֵת אַבְרָהָם שֶׁלֹּא יִרְאֶה אֶת עֵשָׂו בֶּן בְּנוֹ יוֹצֵא לְתַרְבּוּת רָעָה וְאֵין זוֹ שֵׂיבָה טוֹבָה שֶׁהִבְטִיחוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְפִיכָךְ קִצֵּר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָמֵשׁ שָׁנִים מִשְּׁנוֹתָיו שֶׁיִּצְחָק חַי ק"פ שָׁנָה וְזֶה קע"ה שָׁנָה וּבִשֵּׁל יַעֲקֹב עֲדָשִׁים לְהַבְרוֹת אֶת הֶאָבֵל וְלָמָּה עֲדָשִׁים שֶׁדּוֹמוֹת לְגַלְגַּל שֶׁהָאֲבֵלוּת גַּלְגַּל הַחוֹזֵר בָּעוֹלָם (וְעוֹד מַה עֲדָשִׁים אֵין לָהֶם פֶּה כָּךְ הֶאָבֵל אֵין לוֹ פֶּה שֶׁאָסוּר לְדַבֵּר וּלְפִיכָךְ הַמִּנְהָג לְהַבְרוֹת הֶאָבֵל בִּתְחִלַּת מַאֲכָלוֹ בֵּיצִים שֶׁהֵם עֲגוּלִים וְאֵין לָהֶם פֶּה כָּךְ אָבֵל אֵין לוֹ פֶּה כִּדְאַמְרִינָן בְּמוֹעֵד קָטָן אֲבָל כָּל שְׁלֹשָׁה יָמִים הָרִאשׁוֹנִים אֵינוֹ מֵשִׁיב שָׁלוֹם לְכָל אָדם וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאֵינוֹ שׁוֹאֵל בַּתְּחִלָּה מִשָּׁלֹשׁ וְעַד שֶׁבַע מֵשִׁיב וְאֵינוֹ שׁוֹאֵל וְכוּ' בְּרַשִׁ"י יָשָׁן)
25,31
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב: מִכְרָה כַיּוֹם אֶת בְּכֹרָתְךָ לִי.
מִכְרָה כַיּוֹם.
כְּתַרְגוּמוֹ כַּיּוֹם דִּילְהָן כַּיּוֹם שֶׁהוּא בָּרוּר כָּךְ מְכוֹר לִי מְכִירָה בְּרוּרָה
בְּכֹרָתְךָ.
לְפִי שֶׁהָעֲבוֹדָה בִּבְכוֹרוֹת אָמַר יַעֲקֹב אֵין רָשָׁע זֶה כְּדָאי שֶׁיַּקְרִיב לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
25,32
וַיֹּאמֶר עֵשָׂו הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת וְלָמָּה זֶּה לִי בְּכֹרָה.
הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת.
(מִתְנוֹדֶדֶת וְהוֹלֶכֶת הִיא הַבְּכוֹרָה שֶׁלֹּא יְהֵא כָּל עֵת הָעֲבוֹדָה בִּבְכוֹרוֹת כִּי שֵׁבֶט לֵוִי יִטּוֹל אוֹתָהּ. וְעוֹד) אָמַר עֵשָׂו מַה טִּיבָה שֶׁל עֲבוֹדָה זוֹ אָמַר לוֹ כַּמָּה אַזְהָרוֹת וְעוֹנָשִׁין וּמִיתוֹת תְּלוּיִין בָּהּ כְּאוֹתָהּ שֶׁשָּׁנִינוּ אֵלּוּ הֵן שֶׁבְּמִיתָה שְׁתוּיֵי יַיִן וּפְרוּעֵי רֹאשׁ אָמַר אֲנִי הוֹלֵךְ לָמוּת עַל יָדָהּ אִם כֵּן מַה חֵפֶץ לִי בָּהּ
25,33
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב הִשָּׁבְעָה לִּי כַּיּוֹם וַיִּשָּׁבַע לוֹ וַיִּמְכֹּר אֶת בְּכֹרָתוֹ לְיַעֲקֹב.
25,34
וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ וַיָּקָם וַיֵּלַךְ וַיִּבֶז עֵשָׂו אֶת הַבְּכֹרָה. {פ}
וַיִּבֶז עֵשָׂו.
הֵעִיד הַכָּתוּב עַל רִשְׁעוֹ שֶׁבִּזָּה עֲבוֹדָתוֹ שֶׁל מָקוֹם
26,1
וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ מִלְּבַד הָרָעָב הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר הָיָה בִּימֵי אַבְרָהָם וַיֵּלֶךְ יִצְחָק אֶל אֲבִימֶלֶךְ מֶלֶךְ פְּלִשְׁתִּים גְּרָרָה.
26,2
וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה וַיֹּאמֶר אַל תֵּרֵד מִצְרָיְמָה: שְׁכֹן בָּאָרֶץ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ.
אַל תֵּרֶד מִצְרָיְמָה.
שֶׁהָיָה דַּעְתּוֹ לָרֶדֶת לְמִצְרַיִם כְּמוֹ שֶׁיָּרַד אָבִיו בִּימֵי הָרָעָב אָמַר לוֹ אַל תֵּרֶד מִצְרָיְמָה. שֶׁאַתָּה עוֹלָה תְּמִימָה וְאֵין חוּצָה לָאָרֶץ כְּדָאי לְךָ
26,3
גּוּר בָּאָרֶץ הַזֹּאת וְאֶהְיֶה עִמְּךָ וַאֲבָרְכֶךָּ: כִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת כָּל הָאֲרָצֹת הָאֵל וַהֲקִמֹתִי אֶת הַשְּׁבֻעָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם אָבִיךָ.
הָאֵל.
כְּמוֹ הָאֵלֶּה
26,4
וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְנָתַתִּי לְזַרְעֲךָ אֵת כָּל הָאֲרָצֹת הָאֵל וְהִתְבָּרְכוּ בְזַרְעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ.
וְהִתְבָּרְכוּ בְזַרְעֲךָ.
אָדָם אוֹמֵר לִבְנוֹ יְהֵא זַרְעֲךָ כְּזַרְעוֹ שֶׁל יִצְחָק וְכֵן בְּכָל הַמִּקְרָא וְזֶה אָב לְכֻלָּן בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יְשִׂימְךָ וְגוֹ' וְאַף לְעִנָין הַקְּלָלָה מָצִינוּ כֵּן וְהָיְתָה הָאִשָּׁה לְאָלָה שֶׁהַמְּקַלֵּל שׂוֹנְאוֹ אוֹמֵר תְּהֵא כִּפְלוֹנִית וְכֵן וְהִנַּחְתֶם שִׁמְכֶם לִשְׁבוּעָה לִבְחִירָי שֶׁהַנִּשְׁבַּע אוֹמֵר אֱהֵא כִּפְלוֹנִי אִם עָשִׂיתִי כָּךְ וְכָךְ
26,5
עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְו‍ֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי.
שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקוֹלִי.
כְּשֶׁנִּסִּיתִי אוֹתוֹ
וַיִּשְׁמוֹר מִשְׁמַרְתִּי.
גְּזֵרוֹת לְהַרְחָקָה עַל אַזְהָרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה כְּגוֹן שְׁנִיּוֹת לָעֲרָיוֹת וּשְׁבוּת לְשַׁבָּת
מִצְוֹתָי.
דְּבָרִים שֶׁאִלּוּ לֹא נִכְתְּבוּ רְאוּיִין הֵם לְהִצְטַוּוֹת כְּגוֹן גָּזֵל וּשְׁפִיכוּת דָּמִים
חֻקּוֹתָי.
דְּבָרִים שֶׁיֵּצֶר הָרָע וְאוּמוֹת הָעוֹלָם מַשִּׁיבִין עֲלֵיהֶם כְּגוֹן אֲכִילַת חֲזִיר וּלְבִישַׁת שַׁעְטְּנֵז שֶׁאֵין טַעַם בַּדָּבָר אֶלָּא גְּזֵרַת הַמֶּלֶךְ וְחֻקּוֹתָיו עַל עֲבָדָיו
וְתוֹרָתִי.
לְהָבִיא תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה הַלָּכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי
26,6
וַיֵּשֶׁב יִצְחָק בִּגְרָר.
26,7
וַיִּשְׁאֲלוּ אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם לְאִשְׁתּוֹ וַיֹּאמֶר אֲחֹתִי הִוא: כִּי יָרֵא לֵאמֹר אִשְׁתִּי פֶּן יַהַרְגֻנִי אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם עַל רִבְקָה כִּי טוֹבַת מַרְאֶה הִוא.
לְאִשְׁתּוֹ.
עַל אִשְׁתּוֹ כְּמוֹ אִמְרִי לִי אָחִי הוּא
26,8
וַיְהִי כִּי אָרְכוּ לוֹ שָׁם הַיָּמִים וַיַּשְׁקֵף אֲבִימֶלֶךְ מֶלֶךְ פְּלִשְׁתִּים בְּעַד הַחַלּוֹן וַיַּרְא וְהִנֵּה יִצְחָק מְצַחֵק אֵת רִבְקָה אִשְׁתּוֹ.
כִּי אָרְכוּ.
אָמַר מֵעַתָּה אֵין לִי לִדְאוֹג מֵאַחַר שֶׁלֹּא אָנְסוּהָ עַד עַכְשָׁיו. וְלֹא נִזְהָר לִהְיוֹת נִשְׁמָר
וַיַּשְׁקֵף אֲבִימֶלֶךְ וְגוֹ.
רָאָהוּ מְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ
26,9
וַיִּקְרָא אֲבִימֶלֶךְ לְיִצְחָק וַיֹּאמֶר אַךְ הִנֵּה אִשְׁתְּךָ הִוא וְאֵיךְ אָמַרְתָּ אֲחֹתִי הִוא וַיֹּאמֶר אֵלָיו יִצְחָק כִּי אָמַרְתִּי פֶּן אָמוּת עָלֶיהָ.
26,10
וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ מַה זֹּאת עָשִׂיתָ לָּנוּ כִּמְעַט שָׁכַב אַחַד הָעָם אֶת אִשְׁתֶּךָ וְהֵבֵאתָ עָלֵינוּ אָשָׁם.
אַחַד הָעָם.
הַמְּיוּחָד בָּעָם זֶה הַמֶּלֶךְ
וְהֵבֵאתָ עָלֵינוּ אָשָׁם.
אִם שָׁכַב כְּבָר הֵבֵאתָ אָשָׁם עָלֵינוּ
26,11
וַיְצַו אֲבִימֶלֶךְ אֶת כָּל הָעָם לֵאמֹר: הַנֹּגֵעַ בָּאִישׁ הַזֶּה וּבְאִשְׁתּוֹ מוֹת יוּמָת.
26,12
וַיִּזְרַע יִצְחָק בָּאָרֶץ הַהִוא וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִוא מֵאָה שְׁעָרִים וַיְבָרְכֵהוּ יְהוָה.
בָּאָרֶץ הַהוּא.
אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ חֲשׁוּבָה כְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַצְמָהּ כְּאֶרֶץ שִׁבְעָה גּוֹיִם
בַּשָּׁנָה הַהוּא.
אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ כְּתִקְּנָהּ שֶׁהָיְתָה שְׁנַת רְעָבוֹן
בָּאָרֶץ הַהִיא בַּשָּׁנָה הַהִיא.
שְׁנֵיהֶם לָמָּה לוֹמָר שֶׁהָאָרֶץ קָשָׁה וְהַשָּׁנָה קָשָׁה
מֵאָה שְׁעָרִים.
שֶׁאָמְדוּהָ כַּמָּה רְאוּיָה לַעֲשׂוֹת וְעָשְׂתָה עַל אַחַת שֶׁאָמְדוּהָ מֵאָה. וְרַבּוֹתֵנוּ אָמְרוּ אוֹמֶד זֶה לְמַעֲשְׂרוֹת הָיָה
26,13
וַיִּגְדַּל הָאִישׁ וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְגָדֵל עַד כִּי גָדַל מְאֹד.
כִּי גָּדַל מְאֹד.
שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים זֶבֶל פִּרְדוֹתָיו שֶׁל יִצְחָק וְלֹא כַּסְפּוֹ וּזְהָבוֹ שֶׁל אֲבִימֶלֶךְ
26,14
וַיְהִי לוֹ מִקְנֵה צֹאן וּמִקְנֵה בָקָר וַעֲבֻדָּה רַבָּה וַיְקַנְאוּ אֹתוֹ פְּלִשְׁתִּים.
וַעֲבֻדָּה רַבָּה.
פְּעֻלָּה רַבָּה בְּלָשׁוֹן לַעַ"ז אוֹבְרוֹינָ"א עֲבוֹדָה מַשְׁמָע עֲבוֹדָה אַחַת. עֲבֻדָּה בְּשׁוּרְ"ק מַשְׁמָע פְּעֻלָּה רַבָּה
26,15
וְכָל הַבְּאֵרֹת אֲשֶׁר חָפְרוּ עַבְדֵי אָבִיו בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו סִתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים וַיְמַלְאוּם עָפָר.
סִתְמוּם פְּלִשְׁתִּים.
מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ תַּקָּלָה הֵם לָנוּ מִפְּנֵי הַגְּיָסוֹת הַבָּאוֹת עָלֵינוּ. טְמוּנוּן פְּלִשְׁתָּאֵי לָשׁוֹן סְתִימָה וּבְלָשׁוֹן הַתַּלְמוּד מְטַמְטֵּם אֶת הַלֵּב
26,16
וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל יִצְחָק: לֵךְ מֵעִמָּנוּ כִּי עָצַמְתָּ מִמֶּנּוּ מְאֹד.
26,17
וַיֵּלֶךְ מִשָּׁם יִצְחָק וַיִּחַן בְּנַחַל גְּרָר וַיֵּשֶׁב שָׁם.
בְּנַחַל גְּרָר.
רָחוֹק מִן הָעִיר
26,18
וַיָּשָׁב יִצְחָק וַיַּחְפֹּר אֶת בְּאֵרֹת הַמַּיִם אֲשֶׁר חָפְרוּ בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו וַיְסַתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים אַחֲרֵי מוֹת אַבְרָהָם וַיִּקְרָא לָהֶן שֵׁמוֹת כַּשֵּׁמֹת אֲשֶׁר קָרָא לָהֶן אָבִיו.
וַיָּשָׁב וַיַּחְפֹּר.
הַבְּאֵרוֹת אֲשֶׁר חָפְרוּ בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו. וּפְלִשְׁתִּים סִתְּמוּם מִקּוֹדֶם שֶׁנָּסַע יִצְחָק מִגְּרָר חָזַר וְחָפְרָן
26,19
וַיַּחְפְּרוּ עַבְדֵי יִצְחָק בַּנָּחַל וַיִּמְצְאוּ שָׁם בְּאֵר מַיִם חַיִּים.
26,20
וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר עִם רֹעֵי יִצְחָק לֵאמֹר לָנוּ הַמָּיִם וַיִּקְרָא שֵׁם הַבְּאֵר עֵשֶׂק כִּי הִתְעַשְּׂקוּ עִמּוֹ.
עֵשֶׂק.
עִרְעוּר
כִּי הִתְעַשְּׂקוּ עִמּוֹ.
נִתְעַשְּׂקוּ עִמּוֹ עָלֶיהָ בִּמְרִיבָה וְעִרְעוּר
26,21
וַיַּחְפְּרוּ בְּאֵר אַחֶרֶת וַיָּרִיבוּ גַּם עָלֶיהָ וַיִּקְרָא שְׁמָהּ שִׂטְנָה.
שִׁטְנָה.
נוֹשִׁימָנְ"ט
26,22
וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם וַיַּחְפֹּר בְּאֵר אַחֶרֶת וְלֹא רָבוּ עָלֶיהָ וַיִּקְרָא שְׁמָהּ רְחֹבוֹת וַיֹּאמֶר כִּי עַתָּה הִרְחִיב יְהוָה לָנוּ וּפָרִינוּ בָאָרֶץ.
וּפָרִינוּ בָאָרֶץ.
כְּתַרְגוּמוֹ וְנֵיפוּשׁ בְּאַרְעָא
26,23
וַיַּעַל מִשָּׁם בְּאֵר שָׁבַע.
26,24
וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אָבִיךָ אַל תִּירָא כִּי אִתְּךָ אָנֹכִי וּבֵרַכְתִּיךָ וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךָ בַּעֲבוּר אַבְרָהָם עַבְדִּי.
26,25
וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה וַיֶּט שָׁם אָהֳלוֹ וַיִּכְרוּ שָׁם עַבְדֵי יִצְחָק בְּאֵר.
26,26
וַאֲבִימֶלֶךְ הָלַךְ אֵלָיו מִגְּרָר וַאֲחֻזַּת מֵרֵעֵהוּ וּפִיכֹל שַׂר צְבָאוֹ.
וַאֲחֻזַּת מֵרֵעֵהוּ.
כְּתַרְגוּמוֹ וְסִיעַת מְרַחֲמוֹהִי סִיעַת מֵאוֹהֲבָיו. וְיֵשׁ פּוֹתְרִין מֵרֵעֵהוּ מ' מִיסוֹד הַתֵּבָה כְּמוֹ שְׁלֹשִׁים מְרֵעִים דְּשִׁמְשׁוֹן כְּדֵי שֶׁתִּהְיֶה תֵּבַת וַאֲחֻזַּת דְּבוּקָה אֲבָל אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ לְדַבֵּר עַל הַמַּלְכוּת כֵּן סִיעַת אוֹהֲבָיו שֶׁאִם כֵּן כָּל סִיעַת אוֹהֲבָיו הוֹלִיךְ עִמּוֹ וְלֹא הָיָה לוֹ אֶלָּא סִיעָה אַחַת שֶׁל אוֹהֲבִים לָכֵן יֵשׁ לְפוֹתְרוֹ כַּלָּשׁוֹן הָרִאשׁוֹן. וְאַל תִּתְמָה עַל תָּי"ו שֶׁל וַאֲחֻזַּת וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ תֵּבָה סְמוּכָה יֵשׁ דּוּגְמָתָהּ בַּמִּקְרָא עֶזְרַת מִצָּר. וּשְׁכֻרַת וְלֹא מִיָּיִן
אֲחֻזַּת.
לָשׁוֹן קְבוּצָה וַאֲגוּדָה שֶׁנֶּאֱחָזִין יַחַד
26,27
וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִצְחָק מַדּוּעַ בָּאתֶם אֵלָי וְאַתֶּם שְׂנֵאתֶם אֹתִי וַתְּשַׁלְּחוּנִי מֵאִתְּכֶם.
26,28
וַיֹּאמְרוּ רָאוֹ רָאִינוּ כִּי הָיָה יְהוָה עִמָּךְ וַנֹּאמֶר תְּהִי נָא אָלָה בֵּינוֹתֵינוּ בֵּינֵינוּ וּבֵינֶךָ וְנִכְרְתָה בְרִית עִמָּךְ.
רָאוֹ רָאִינוּ.
רָאוּ בְּאָבִיךָ רָאִינוּ בְּךָ
תְּהִי נָא אָלָה בֵּינוֹתֵינוּ וְגוֹ.
הָאָלָה אֲשֶׁר בֵּינוֹתֵינוּ מִימֵי אָבִיךָ תְּהִי גַּם עַתָּה בֵּינֵינוּ וּבֵינֶיךָ
26,29
אִם תַּעֲשֵׂה עִמָּנוּ רָעָה כַּאֲשֶׁר לֹא נְגַעֲנוּךָ וְכַאֲשֶׁר עָשִׂינוּ עִמְּךָ רַק טוֹב וַנְּשַׁלֵּחֲךָ בְּשָׁלוֹם אַתָּה עַתָּה בְּרוּךְ יְהוָה.
לֹא נְגַעֲנוּךָ.
כְּשֶׁאָמַרְנוּ לֶךְ לְךָ מֵעִמָּנוּ
אַתָּה.
גַּם אַתָּה (ס"א עַתָּה) עֲשֵׂה לָנוּ כְּמוֹ כֵּן
26,30
וַיַּעַשׂ לָהֶם מִשְׁתֶּה וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ.
26,31
וַיַּשְׁכִּימוּ בַבֹּקֶר וַיִּשָּׁבְעוּ אִישׁ לְאָחִיו וַיְשַׁלְּחֵם יִצְחָק וַיֵּלְכוּ מֵאִתּוֹ בְּשָׁלוֹם.
26,32
וַיְהִי בַּיּוֹם הַהוּא וַיָּבֹאוּ עַבְדֵי יִצְחָק וַיַּגִּדוּ לוֹ עַל אֹדוֹת הַבְּאֵר אֲשֶׁר חָפָרוּ וַיֹּאמְרוּ לוֹ מָצָאנוּ מָיִם.
26,33
וַיִּקְרָא אֹתָהּ שִׁבְעָה עַל כֵּן שֵׁם הָעִיר בְּאֵר שֶׁבַע עַד הַיּוֹם הַזֶּה. {ס}
שִׁבְעָה.
עַל שֵׁם הַבְּרִית
26,34
וַיְהִי עֵשָׂו בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה וַיִּקַּח אִשָּׁה אֶת יְהוּדִית בַּת בְּאֵרִי הַחִתִּי וְאֶת בָּשְׂמַת בַּת אֵילֹן הַחִתִּי.
בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה.
עֵשָׂו הָיָה נִמְשָׁל לַחֲזִיר שֶׁנֶּאֱמַר יְכַרְסְּמֶנָה חֲזִיר מִיָּעַר הַחֲזִיר הַזֶּה כְּשֶׁהוּא שׁוֹכֵב פּוֹשֵׁט טְלָפָיו לוֹמָר רְאוּ שֶׁאֲנִי טָהוֹר כָּךְ אֵלּוּ גּוֹזְלִים וְחוֹמְסִים וּמַרְאִים עַצְמָם כְּשֵׁרִים. כָּל אַרְבָּעִים שָׁנָה הָיָה עֵשָׂו צָד נָשִׁים מִתַּחַת יַד בַּעֲלֵיהֶן וּמְעַנֶּה אוֹתָם כְּשֶׁהָיָה בֶּן אַרְבָּעִים אָמַר אַבָּא בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה נָשָׂא אִשָּׁה אַף אֲנִי כֵּן
26,35
וַתִּהְיֶיןָ מֹרַת רוּחַ לְיִצְחָק וּלְרִבְקָה. {ס}
מוֹרַת רוּחַ.
לָשׁוֹן הַמְּרָאַת רוּחַ כְּמוֹ מַמְרִים הֱיִיתֶם כָּל מַעֲשֵׂיהֶן הָיוּ לְהַכְעִיס וּלְעִצָּבוֹן
לְיִצְחָק וּלְרִבְקָה.
שֶׁהָיוּ עוֹבְדוֹת עֲבוֹדַת אֱלִילִים
27,1
וַיְהִי כִּי זָקֵן יִצְחָק וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת וַיִּקְרָא אֶת עֵשָׂו בְּנוֹ הַגָּדֹל וַיֹּאמֶר אֵלָיו בְּנִי וַיֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּנִי.
וַתִּכְהֶיןָ.
בַּעֲשָׁנָן שֶׁל אֵלּוּ (שֶׁהָיוּ מְעַשְׁנּוֹת וּמַקְטִירוֹת לַעֲבוֹדָת זָרָה). דָּבָר אַחֵר כְּשֶׁנֶּעֱקָד עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ וְהָיָה אָבִיו רוֹצֶה לְשַׁחֲטוֹ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נִפְתְּחוּ הַשָּׁמַיִם וְרָאוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת וְהָיוּ בּוֹכִים וְיָרְדוּ דִּמְעוֹתֵיהֶם וְנָפְלוּ עַל עֵינָיו לְפִיכָךְ כָּהוּ עֵינָיו. דָּבָר אַחֵר כְּדֵי שֶׁיִּטּוֹל יַעֲקֹב אֶת הַבְּרָכוּת
27,2
וַיֹּאמֶר הִנֵּה נָא זָקַנְתִּי לֹא יָדַעְתִּי יוֹם מוֹתִי.
לֹא יָדַעְתִּי יוֹם מוֹתִי.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אִם מַגִּיעַ אָדָם לְפֶרֶק אֲבוֹתָיו יִדְאָג חָמֵשׁ שָׁנִים לִפְנֵיהֶן וְחָמֵשׁ שָׁנִים לְאַחַר כֵּן וְיִצְחָק הָיָה בֶּן קכ"ג (כִּי יַעֲקֹב בֶּן ס"ג כְּשֶׁנִּתְבָּרֵךְ דּוֹק בְּרַשִׁ"י סוֹף הַסֵּדֶר) אָמַר שֶׁמָּא לְפֶרֶק אִמִּי אֲנִי מַגִּיעַ וְהִיא מֵתָה בַּת קכ"ז. וַהֲרֵנִי בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים סָמוּךְ לְפִרְקָהּ לְפִיכָך
לֹא יָדַעְתִּי יוֹם מוֹתִי :
שֶׁמָּא לְפֶרֶק אִמִּי שֶׁמָּא לְפֶרֶק אַבָּא
27,3
וְעַתָּה שָׂא נָא כֵלֶיךָ תֶּלְיְךָ וְקַשְׁתֶּךָ וְצֵא הַשָּׂדֶה וְצוּדָה לִּי צידה (צָיִד).
תֶּלְיֶךָ.
חַרְבְּךָ שֶׁדֶּרֶךְ לִתְלוֹתָהּ
שָׂא נָא.
לָשׁוֹן הַשְּׁחָזָה כְּאוֹתָהּ שֶׁשָּׁנִינוּ אֵין מַשְׁחִיזִין אֶת הַסַּכִּין אֲבָל מַשִּׂיאָה עַל גַּבֵּי חֲבֶרְתָּהּ חַדֵּד סַכִּינָךְ וּשְׁחוֹט יָפֶה שֶׁלֹּא תַּאֲכִילֵנִי נְבֵלָה
וְצוּדָה לִי.
מִן הָהֶפְקֵר וְלֹא מִן הַגָּזֵל
27,4
וַעֲשֵׂה לִי מַטְעַמִּים כַּאֲשֶׁר אָהַבְתִּי וְהָבִיאָה לִּי וְאֹכֵלָה: בַּעֲבוּר תְּבָרֶכְךָ נַפְשִׁי בְּטֶרֶם אָמוּת.
27,5
וְרִבְקָה שֹׁמַעַת בְּדַבֵּר יִצְחָק אֶל עֵשָׂו בְּנוֹ וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו הַשָּׂדֶה לָצוּד צַיִד לְהָבִיא.
לָצוּד צַיִד לְהָבִיא.
מַהוּ לְהָבִיא אִם לֹא יִמְצָא צַיִד יָבִיא מִן הַגָּזֵל
27,6
וְרִבְקָה אָמְרָה אֶל יַעֲקֹב בְּנָהּ לֵאמֹר: הִנֵּה שָׁמַעְתִּי אֶת אָבִיךָ מְדַבֵּר אֶל עֵשָׂו אָחִיךָ לֵאמֹר.
27,7
הָבִיאָה לִּי צַיִד וַעֲשֵׂה לִי מַטְעַמִּים וְאֹכֵלָה וַאֲבָרֶכְכָה לִפְנֵי יְהוָה לִפְנֵי מוֹתִי.
לִפְנֵי ה.
בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁיַּסְכִּים עַל יְדֵי
27,8
וְעַתָּה בְנִי שְׁמַע בְּקֹלִי לַאֲשֶׁר אֲנִי מְצַוָּה אֹתָךְ.
27,9
לֶךְ נָא אֶל הַצֹּאן וְקַח לִי מִשָּׁם שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים טֹבִים וְאֶעֱשֶׂה אֹתָם מַטְעַמִּים לְאָבִיךָ כַּאֲשֶׁר אָהֵב.
וְקַח לִי.
מִשֶּׁלִּי הֵם וְאֵינָם גָּזֵל שֶׁכָּךְ כָּתַב לָהּ יִצְחָק בִּכְתוּבָּתָהּ לִטּוֹל שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים בְּכָל יוֹם
שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים.
וְכִי שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים הָיָה מַאֲכָלוֹ שֶׁל יִצְחָק אֶלָּא פֶּסַח הָיָה. הָאֶחָד הִקְרִיב לְפִסְחוֹ וְהָאֶחָד עָשָׂה מַטְעַמִּים. בְּפִרְקֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר
כַּאֲשֶׁר אָהֵב.
כִּי טַעַם הַגְּדִי כְּטַעַם הַצְּבִי
27,10
וְהֵבֵאתָ לְאָבִיךָ וְאָכָל בַּעֲבֻר אֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ לִפְנֵי מוֹתוֹ.
27,11
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל רִבְקָה אִמּוֹ: הֵן עֵשָׂו אָחִי אִישׁ שָׂעִר וְאָנֹכִי אִישׁ חָלָק.
אִישׁ שֵׂעָר.
בַּעַל שֵׂעָר
27,12
אוּלַי יְמֻשֵּׁנִי אָבִי וְהָיִיתִי בְעֵינָיו כִּמְתַעְתֵּעַ וְהֵבֵאתִי עָלַי קְלָלָה וְלֹא בְרָכָה.
יְמֻשֵּׁנִי.
כְּמוֹ מְמַשֵּׁשׁ בַּצָּהֳרַיִם
27,13
וַתֹּאמֶר לוֹ אִמּוֹ עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי אַךְ שְׁמַע בְּקֹלִי וְלֵךְ קַח לִי.
27,14
וַיֵּלֶךְ וַיִּקַּח וַיָּבֵא לְאִמּוֹ וַתַּעַשׂ אִמּוֹ מַטְעַמִּים כַּאֲשֶׁר אָהֵב אָבִיו.
27,15
וַתִּקַּח רִבְקָה אֶת בִּגְדֵי עֵשָׂו בְּנָהּ הַגָּדֹל הַחֲמֻדֹת אֲשֶׁר אִתָּהּ בַּבָּיִת וַתַּלְבֵּשׁ אֶת יַעֲקֹב בְּנָהּ הַקָּטָן.
הַחֲמֻדֹּת.
הַנְּקִיוֹת כְּתַרְגוּמוֹ דְּכִיתָא. דָּבָר אַחֵר שֶׁחָמַד אוֹתָן מִן נִמְרוֹד
אֲשֶׁר אִתָּהּ בַּבָּיִת.
וַהֲלֹא כַּמָּה נָשִׁים הָיוּ לוֹ וְהוּא מַפְקִיד אֵצֶל אִמּוֹ אֶלָּא שֶׁהָיָה בָּקִי בְּמַעֲשֵׂיהֶן וְחוֹשְׁדָן
27,16
וְאֵת עֹרֹת גְּדָיֵי הָעִזִּים הִלְבִּישָׁה עַל יָדָיו וְעַל חֶלְקַת צַוָּארָיו.
27,17
וַתִּתֵּן אֶת הַמַּטְעַמִּים וְאֶת הַלֶּחֶם אֲשֶׁר עָשָׂתָה בְּיַד יַעֲקֹב בְּנָהּ.
27,18
וַיָּבֹא אֶל אָבִיו וַיֹּאמֶר אָבִי וַיֹּאמֶר הִנֶּנִּי מִי אַתָּה בְּנִי.
27,19
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל אָבִיו אָנֹכִי עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ עָשִׂיתִי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ אֵלָי קוּם נָא שְׁבָה וְאָכְלָה מִצֵּידִי בַּעֲבוּר תְּבָרְכַנִּי נַפְשֶׁךָ.
אָנֹכִי עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ.
אָנֹכִי הוּא הַמֵּבִיא לְךָ וְעֵשָׂו הוּא בְּכוֹרֶךָ
עָשִׂיתִי.
כַּמָּה דְּבָרִים כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ אֵלָי
שְׁבָה.
לָשׁוֹן מֵיסֶב עַל הַשֻּׁלְחָן לְכָךְ מְתוּרְגָם אִסְתַּחָר
27,20
וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל בְּנוֹ מַה זֶּה מִהַרְתָּ לִמְצֹא בְּנִי וַיֹּאמֶר כִּי הִקְרָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְפָנָי.
27,21
וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל יַעֲקֹב גְּשָׁה נָּא וַאֲמֻשְׁךָ בְּנִי: הַאַתָּה זֶה בְּנִי עֵשָׂו אִם לֹא.
גְּשָׁה נָא וַאֲמֻשְּׁךָ.
אָמַר יִצְחָק בְּלִבּוֹ אֵין דֶּרֶךְ עֵשָׂו לִהְיוֹת שֵׁם שָׁמַיִם שָׁגוּר בְּפִיו וְזֶה אָמַר כִּי הִקְרָה ה' אֱלֹהֶיךָ
27,22
וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב אֶל יִצְחָק אָבִיו וַיְמֻשֵּׁהוּ וַיֹּאמֶר הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב וְהַיָּדַיִם יְדֵי עֵשָׂו.
קוֹל יַעֲקֹב.
שֶׁמְּדַבֵּר בְּלָשׁוֹן תַּחֲנוּנִים קוּם נָא אֲבָל עֵשָׂו בְּלָשׁוֹן קַנְטוֹרְיָא דִּבֵּר יָקוּם אָבִי
27,23
וְלֹא הִכִּירוֹ כִּי הָיוּ יָדָיו כִּידֵי עֵשָׂו אָחִיו שְׂעִרֹת וַיְבָרְכֵהוּ.
27,24
וַיֹּאמֶר אַתָּה זֶה בְּנִי עֵשָׂו וַיֹּאמֶר אָנִי.
וַיֹּאמֶר אֲנִי.
לֹא אָמַר אֲנִי עֵשָׂו אֶלָּא אֲנִי
27,25
וַיֹּאמֶר הַגִּשָׁה לִּי וְאֹכְלָה מִצֵּיד בְּנִי לְמַעַן תְּבָרֶכְךָ נַפְשִׁי וַיַּגֶּשׁ לוֹ וַיֹּאכַל וַיָּבֵא לוֹ יַיִן וַיֵּשְׁתְּ.
27,26
וַיֹּאמֶר אֵלָיו יִצְחָק אָבִיו: גְּשָׁה נָּא וּשְׁקָה לִּי בְּנִי.
27,27
וַיִּגַּשׁ וַיִּשַּׁק לוֹ וַיָּרַח אֶת רֵיחַ בְּגָדָיו וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמֶר רְאֵה רֵיחַ בְּנִי כְּרֵיחַ שָׂדֶה אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ יְהוָה.
וַיָּרַח וְגוֹ.
וַהֲלֹא אֵין רֵיחַ רעָ יוֹתֵר מִשֵּׁטֶף הָעִזִּים אֶלָּא מְלַמֵּד שֶׁנִּכְנְסָה עִמּוֹ רֵיחַ גַּן עֵדֶן
כְּרֵיחַ שָׂדֶה אֲשֶׁר בֵּרַכוֹ ה.
שֶׁנָּתַן בּוֹ רֵיחַ טוֹב וְזֶהוּ שְׂדֵה תַּפּוּחִים כָּךְ דָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה
27,28
וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ וְרֹב דָּגָן וְתִירֹשׁ.
וְיִתֶּן לְךָ.
יִתֵּן וְיַחֲזוֹר וְיִתֵּן. וּלְפִי פְּשׁוּטוֹ מוּסָב לְעִנְיָן הָרִאשׁוֹן רְאֵה רֵיחַ בְּנִי שֶׁנָּתַן לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּרֵיחַ שָׂדֶה וְגוֹ' וְעוֹד יִתֶּן לְךָ מִטַּל הַשָּׁמַיִם וְגוֹ'
מִטַּל הַשָּׁמַיִם.
כְּמַשְׁמָעוֹ וּמִדְרְשֵׁי אַגָּדָה יֵשׁ לְהַרְבֵּה פָּנִים
הָאֱלֹהִים
מַהוּ הָאֱלֹהִים בְּדִין אִם רָאוּי לְךָ יִתֵּן לְךָ וְאִם לָאו לֹא יִתֵּן לְךָ אֲבָל לְעֵשָׂו אָמַר מִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ יִהְיֶה מוֹשָׁבֶךָ בֵּין צַדִּיק בֵּין רָשָׁע יִתֵּן לְךָ וּמִמֶּנּוּ לָמַד שְׁלֹמֹה כְּשֶׁעָשָׂה הַבַּיִת סִדֵּר תְּפִלָּתוֹ יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּא בַּעַל אֱמוּנָה וּמַצְדִּיק עָלָיו הַדִּין לֹא יִקְרָא עָלֶיךָ תִּגָּר לְפִיכָךְ וְנָתַתָּ לְאִישׁ כִּדְרָכָיו אֲשֶׁר תֵּדַע אֶת לְבָבוֹ אֲבָל נָכְרִי מְחוּסָר אֲמָנָה לְפִיכָךְ אָמַר וְאַתָּה תִשְׁמַע הַשָּׁמַיִם וְגוֹ' וְעָשִׂיתָ כְּכָל אֲשֶׁר יִקְרָא אֵלֶיךָ הַנָּכְרִי בֵּין רָאוּי בֵּין שֶׁאֵינוֹ רָאוּי תֵּן לוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יִקְרָא עָלֶיךָ תִּגָּר. בְּרַשִׁ"י יָשָׁן מְדוּיָ
27,29
יַעַבְדוּךָ עַמִּים וישתחו (וְיִשְׁתַּחֲווּ) לְךָ לְאֻמִּים הֱוֵה גְבִיר לְאַחֶיךָ וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ בְּנֵי אִמֶּךָ אֹרְרֶיךָ אָרוּר וּמְבָרְכֶיךָ בָּרוּךְ.
בְּנֵי אִמֶּךָ.
וְיַעֲקֹב אָמַר לִיהוּדָה בְּנֵי אָבִיךָ לְפִי שֶׁהָיוּ לוֹ בָּנִים מִכַּמָּה אִמָּהוֹת וְכָאן שֶׁלֹּא נָשָׂא אֶלָּא אִשָּׁה אַחַת אָמַר בְּנֵי אִמֶּךָ
אֹרֲרֶיךָ אָרוּר וּמְבָרְכֶיךָ בָּרוּךְ.
וּבְבִלְעָם הוּא אוֹמֵר מְבָרְכֶיךָ בָּרוּךְ וְאֹרֲרֶיךָ אָרוּר הַצַּדִּיקִים תְּחִלָּתָם יִסּוּרִים וְסוֹפָן שַׁלְוָה וְאוֹרְרֵיהֶם וּמְצַעֲרֵיהֶם קוֹדְמִים לִמְבָרְכֵיהֶם לְפִיכָךְ יִצְחָק הִקְדִּים קִלְלַת אוֹרְרִים לְבִרְכַת מְבָרְכִים וְהָרְשָׁעִים תְּחִלָּתָן שַׁלְוָה וְסוֹפָן יִסּוּרִין לְפִיכָךְ בִּלְעָם הִקְדִּים בְּרָכָה לִקְלָלָה
27,30
וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כִּלָּה יִצְחָק לְבָרֵךְ אֶת יַעֲקֹב וַיְהִי אַךְ יָצֹא יָצָא יַעֲקֹב מֵאֵת פְּנֵי יִצְחָק אָבִיו וְעֵשָׂו אָחִיו בָּא מִצֵּידוֹ.
יָצֹא יָצָא.
זֶה יוֹצֵא וְזֶה בָּא
27,31
וַיַּעַשׂ גַּם הוּא מַטְעַמִּים וַיָּבֵא לְאָבִיו וַיֹּאמֶר לְאָבִיו יָקֻם אָבִי וְיֹאכַל מִצֵּיד בְּנוֹ בַּעֲבֻר תְּבָרְכַנִּי נַפְשֶׁךָ.
27,32
וַיֹּאמֶר לוֹ יִצְחָק אָבִיו מִי אָתָּה וַיֹּאמֶר אֲנִי בִּנְךָ בְכֹרְךָ עֵשָׂו.
27,33
וַיֶּחֱרַד יִצְחָק חֲרָדָה גְּדֹלָה עַד מְאֹד וַיֹּאמֶר מִי אֵפוֹא הוּא הַצָּד צַיִד וַיָּבֵא לִי וָאֹכַל מִכֹּל בְּטֶרֶם תָּבוֹא וָאֲבָרְכֵהוּ גַּם בָּרוּךְ יִהְיֶה.
וַיֶּחֱרַד.
כְּתַרְגוּמוֹ וּתְוָה לָשׁוֹן תֵּימָה. וּמִדְרָשׁוֹ רָאָה גֵּיהִנֹּם פְּתוּחָה מִתַּחְתָּיו
מִי אֵיפוֹא.
לָשׁוֹן לְעַצְמוֹ מְשַׁמֵּשׁ עִם כַּמָּה דְּבָרִים. דָּבָר אַחֵר אֵיפוֹא אַיֵּה פֹּה מִי הוּא וְאֵיפֹה הוּא הַצָּד צַיִד
וָאֹכַל מִכֹּל.
מִכָּל טְעָמִים שֶׁבִּקַשְׁתִּי לִטְעוֹם טָעַמְתִּי בּוֹ
גַּם בָּרוּךְ יִהְיֶה.
שֶׁלֹּא תֹּאמַר אִלּוּלֵי שֶׁרִמָּה יַעֲקֹב לְאָבִיו לֹא נָטַל אֶת הַבְּרָכוֹת לְכָךְ הִסְכִּים וּבֵרְכוֹ מִדַּעְתּוֹ
27,34
כִּשְׁמֹעַ עֵשָׂו אֶת דִּבְרֵי אָבִיו וַיִּצְעַק צְעָקָה גְּדֹלָה וּמָרָה עַד מְאֹד וַיֹּאמֶר לְאָבִיו בָּרְכֵנִי גַם אָנִי אָבִי.
27,35
וַיֹּאמֶר בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בִּרְכָתֶךָ.
בְּמִרְמָה.
בְּחָכְמָה
27,36
וַיֹּאמֶר הֲכִי קָרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וַיַּעְקְבֵנִי זֶה פַעֲמַיִם אֶת בְּכֹרָתִי לָקָח וְהִנֵּה עַתָּה לָקַח בִּרְכָתִי וַיֹּאמַר הֲלֹא אָצַלְתָּ לִּי בְּרָכָה.
הֲכִי קָרָא שְׁמוֹ.
לָשׁוֹן תֵּימָה הוּא כְּמוֹ הֲכִי אָחִי אַתָּה שֶׁמָּא לְכָךְ נִקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב עַל שֵׁם סוֹפוֹ שֶׁהוּא עָתִיד לְעַקְּבֵנִי. תַּנְחוּמָא לָמָּה חָרַד יִצְחָק אָמַר שֶׁמָּא עָוֹן יֵשׁ בִּי שֶׁבֵּרַכְתִּי קָטָן לִפְנֵי גָּדוֹל וְשִׁנִּיתִי סֵדֶר הַיַּחַס הִתְחִיל עֵשָׂו מְצַעֵק וַיַּעֲקְבֵנִי זֶה פַּעֲמָיִם. אָמַר לוֹ אָבִיו מֶה עָשָׂה לְךָ אָמַר לוֹ אֶת בְּכֹרָתִי לָקָח אָמַר בְּכָךְ הָיִיתִי מֵצֶר וְחָרֵד שֶׁמָּא עָבַרְתִּי עַל שׁוּרַת הַדִּין עַכְשָׁיו לַבְּכוֹר בֵּרַכְתִּי גַּם בָּרוּךְ יִהְיֶה
וַיַּעֲקְבֵנִי.
כְּתַרְגוּמוֹ וּכְמָנֵי אָרְבְנַי. וְאָרַב וְכָמַן. וְיֵשׁ מְתַּרְגְּמִין וְחָכְּמֵנִי נִתְחַכֵּם לִי
אָצַלְתָּ.
לָשׁוֹן הַפְרָשָׁה כְּמוֹ וַיָּאצֶל
27,37
וַיַּעַן יִצְחָק וַיֹּאמֶר לְעֵשָׂו הֵן גְּבִיר שַׂמְתִּיו לָךְ וְאֶת כָּל אֶחָיו נָתַתִּי לוֹ לַעֲבָדִים וְדָגָן וְתִירֹשׁ סְמַכְתִּיו וּלְכָה אֵפוֹא מָה אֶעֱשֶׂה בְּנִי.
הֵן גְּבִיר.
בְּרָכָה זוֹ שְׁבִיעִית הִיא וְהוּא עוֹשֶׂה אוֹתָהּ רִאשׁוֹנָה אֶלָּא אָמַר לוֹ מַה תּוֹעֶלֶת לְךָ בַּבְּרָכָה אִם תִּקְנֶה נְכָסִים שֶׁלּוֹ הֵם שֶׁהֲרֵי גְּבִיר שַׂמְתִּיו לְךָ וּמַה שֶּׁקָּנָה עֶבֶד קָנָה רַבּוֹ
וּלְכָה אֵפוֹא מָה אֶעֱשֶׂה בְנִי.
אַיֵּה אֵיפֹא אֲבַקֵּשׁ מַה לַּעֲשׂוֹת לְךָ
27,38
וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל אָבִיו הַבְרָכָה אַחַת הִוא לְךָ אָבִי בָּרְכֵנִי גַם אָנִי אָבִי וַיִּשָּׂא עֵשָׂו קֹלוֹ וַיֵּבְךְּ.
הַבֲרָכָה אַחַת.
הֵ"א זוֹ מְשַׁמֶּשֶׁת לָשׁוֹן תֵּימָה כְּמוֹ הַבְּמַחֲנִים. הַשְּׁמֵנָה הִיא. הַכְּמוֹת נָבָל
27,39
וַיַּעַן יִצְחָק אָבִיו וַיֹּאמֶר אֵלָיו: הִנֵּה מִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ יִהְיֶה מוֹשָׁבֶךָ וּמִטַּל הַשָּׁמַיִם מֵעָל.
מִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ וְגוֹ.
זוֹ אִיטְלִיאָ"ה שֶׁל יָוָן
27,40
וְעַל חַרְבְּךָ תִחְיֶה וְאֶת אָחִיךָ תַּעֲבֹד וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ.
וְעַל חַרְבְּךָ.
כְּמוֹ בְּחַרְבְּךָ יֵשׁ עַל שֶׁהוּא בְּמָקוֹם אוֹת ב' כְּמוֹ עֲמַדְתֶּם עַל חַרְבְּכֶם בְּחַרְבְּכֶם. עַל צְבָאֹתָם בְּצִבְאֹתָם
וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תֹּרִיד.
לָשׁוֹן צַעַר כְּמוֹ אָרִיד בְּשִׂיחִי כְּלוֹמָר כְּשֶׁיַּעֲבְרוּ יִשְׂרָאֵל עַל הַתּוֹרָה וְיִהְיֶה לְךָ פִּתְחוֹן פֶּה לְהִצְטַעֵר עַל הַבְּרָכוֹת שֶׁנָּטַל וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ וְגוֹ'
27,41
וַיִּשְׂטֹם עֵשָׂו אֶת יַעֲקֹב עַל הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ אָבִיו וַיֹּאמֶר עֵשָׂו בְּלִבּוֹ יִקְרְבוּ יְמֵי אֵבֶל אָבִי וְאַהַרְגָה אֶת יַעֲקֹב אָחִי.
יִקְרְבוּ יְמֵי אֵבֶל אָבִי.
כְּמַשְׁמָעוֹ שֶׁלֹּא אֲצַעֵר אֶת אַבָּא וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה לְכַמָּה פָּנִים יֵשׁ
27,42
וַיֻּגַּד לְרִבְקָה אֶת דִּבְרֵי עֵשָׂו בְּנָהּ הַגָּדֹל וַתִּשְׁלַח וַתִּקְרָא לְיַעֲקֹב בְּנָהּ הַקָּטָן וַתֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּה עֵשָׂו אָחִיךָ מִתְנַחֵם לְךָ לְהָרְגֶךָ.
וַיֻּגַּד לרִבְקָה.
בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ הֻגַּד לָהּ מַה שֶּׁעֵשָׂו מְהַרְהֵר בְּלִבּוֹ
מִתְנַחֵם לְךָ.
נִחַם עַל הָאַחֲוָה לַחֲשׁוֹב מַחֲשָׁבָה אַחֶרֶת לְהִתְנַכֵּר לְךָ וּלְהָרְגְּךָ. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה כְּבָר אַתָּה מֵת בְּעֵינָיו וְשָׁתָה עָלֶיךָ כּוֹס שֶׁל תַּנְחוּמִים וּלְפִי פְּשׁוּטוֹ לָשׁוֹן תַּנְחוּמִים מִתְנַחֵם הוּא עַל הַבְּרָכוֹת בַּהֲרִיגָתְךָ
27,43
וְעַתָּה בְנִי שְׁמַע בְּקֹלִי וְקוּם בְּרַח לְךָ אֶל לָבָן אָחִי חָרָנָה.
27,44
וְיָשַׁבְתָּ עִמּוֹ יָמִים אֲחָדִים עַד אֲשֶׁר תָּשׁוּב חֲמַת אָחִיךָ.
אֲחָדִים.
מוּעָטִים
27,45
עַד שׁוּב אַף אָחִיךָ מִמְּךָ וְשָׁכַח אֵת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ לּוֹ וְשָׁלַחְתִּי וּלְקַחְתִּיךָ מִשָּׁם לָמָה אֶשְׁכַּל גַּם שְׁנֵיכֶם יוֹם אֶחָד.
לָמָּה אֶשְׁכַּל.
אֶהֱיֶה שַׁכּוּלָה מִשְּׁנֵיכֶם. (לִמֵּד עַל) הַקּוֹבֵר אֶת בָּנָיו שֶׁקָּרוּי שָׁכוּל וְכֵן בְּיַעֲקֹב אָמַר כַּאֲשֶׁר שָׁכֹלְתִּי שָׁכֹלְתִּי
גַּם שְׁנֵיכֶם.
אִם יָקוּם עָלֶיךָ וְאַתָּה תַּהֲרְגֶנּוּ יַעֲמְדוּ בָּנָיו וְיַהֲרְגוּךָ וְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ נִזְרְקָה בָּהּ וְנִתְנַבְּאָה שֶׁבְּיוֹם אֶחָד יָמוּתוּ כְּמוֹ שֶׁמְּפוֹרָשׁ בְּפֶרֶק הַמְּקַנֵּא לְאִשְׁתּוֹ
27,46
וַתֹּאמֶר רִבְקָה אֶל יִצְחָק קַצְתִּי בְחַיַּי מִפְּנֵי בְּנוֹת חֵת אִם לֹקֵחַ יַעֲקֹב אִשָּׁה מִבְּנוֹת חֵת כָּאֵלֶּה מִבְּנוֹת הָאָרֶץ לָמָּה לִּי חַיִּים.
קַצְתִּי בְחַיָּי.
מָאַסְתִּי בְּחַיָּי
28,1
וַיִּקְרָא יִצְחָק אֶל יַעֲקֹב וַיְבָרֶךְ אֹתוֹ וַיְצַוֵּהוּ וַיֹּאמֶר לוֹ לֹא תִקַּח אִשָּׁה מִבְּנוֹת כְּנָעַן.
28,2
קוּם לֵךְ פַּדֶּנָה אֲרָם בֵּיתָה בְתוּאֵל אֲבִי אִמֶּךָ וְקַח לְךָ מִשָּׁם אִשָּׁה מִבְּנוֹת לָבָן אֲחִי אִמֶּךָ.
פַּדֶּנָה.
כְּמוֹ לְפַדָּן
בֵּיתָה בְתוּאֵל.
לְבֵית בְּתוּאֵל. כָּל תֵּבָה שֶׁצְּרִיכָהּ לָמֶ"ד בִּתְחִלָּתָהּ הִטִּיל לָהּ הֵ"א בְּסוֹפָהּ
28,3
וְאֵל שַׁדַּי יְבָרֵךְ אֹתְךָ וְיַפְרְךָ וְיַרְבֶּךָ וְהָיִיתָ לִקְהַל עַמִּים.
וְאֵל שַׁדַּי.
מִי שֶׁדַּי בְּבִרְכוֹתָיו לַמִּתְבָּרְכִין מִפִּיו יְבָרֵךְ אוֹתְךָ
28,4
וְיִתֶּן לְךָ אֶת בִּרְכַּת אַבְרָהָם לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אִתָּךְ לְרִשְׁתְּךָ אֶת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן אֱלֹהִים לְאַבְרָהָם.
אֶת בִּרְכַּת אַבְרָהָם.
שֶׁאָמַר לוֹ וְאֶעֱשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל. וְהִתְבָּרְכוּ בְזַרְעֲךָ. יִהְיוּ אוֹתָן בְּרָכוֹת הָאֲמוּרוֹת לְךָ (בִּשְׁבִילְךָ) מִמְּךָ יֵצֶא אוֹתוֹ הַגּוֹי וְאוֹתוֹ הַזֶּרַע הַמְּבוֹרָךְ
28,5
וַיִּשְׁלַח יִצְחָק אֶת יַעֲקֹב וַיֵּלֶךְ פַּדֶּנָה אֲרָם אֶל לָבָן בֶּן בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי אֲחִי רִבְקָה אֵם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו.
אִם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו.
אֵינִי יוֹדֵעַ מַה מְּלַמְּדֵנוּ
28,6
וַיַּרְא עֵשָׂו כִּי בֵרַךְ יִצְחָק אֶת יַעֲקֹב וְשִׁלַּח אֹתוֹ פַּדֶּנָה אֲרָם לָקַחַת לוֹ מִשָּׁם אִשָּׁה: בְּבָרְכוֹ אֹתוֹ וַיְצַו עָלָיו לֵאמֹר לֹא תִקַּח אִשָּׁה מִבְּנוֹת כְּנָעַן.
28,7
וַיִּשְׁמַע יַעֲקֹב אֶל אָבִיו וְאֶל אִמּוֹ וַיֵּלֶךְ פַּדֶּנָה אֲרָם.
וַיִּשְׁמַע יַעֲקֹב.
מְחוּבָּר לָעִנְיָן שֶׁלְּמַעְלָה וַיַּרְא עֵשָׂו כִּי בֵרַךְ יִצְחָק וְגוֹ' וְכִי שִׁלַּח אוֹתוֹ פַּדֶּנָה אֲרָם וְכִי שָׁמַע יַעֲקֹב אֶל אָבִיו וְהָלַךְ פַּדֶּנָה אֲרָם וְכִי רָעוֹת בְּנוֹת כְּנַעַן וְהָלַךְ גַּם הוּא אֶל יִשְׁמָעֵאל
28,8
וַיַּרְא עֵשָׂו כִּי רָעוֹת בְּנוֹת כְּנָעַן בְּעֵינֵי יִצְחָק אָבִיו.
28,9
וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו אֶל יִשְׁמָעֵאל וַיִּקַּח אֶת מָחֲלַת בַּת יִשְׁמָעֵאל בֶּן אַבְרָהָם אֲחוֹת נְבָיוֹת עַל נָשָׁיו לוֹ לְאִשָּׁה. {ס}
אֲחוֹת נְבָיוֹת.
מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר בַּת יִשְׁמָעֵאל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהִיא אֲחוֹת נְבָיוֹת אֶלָּא לָמַדְנוּ שֶׁמֵּת יִשְׁמָעֵאל מִשֶּׁיִּעֲדָה לְעֵשָׂו קוֹדֶם נִשּׂוּאֶיהָ וְהִשִּׂיאָה נְבָיוֹת אָחִיהָ וְלָמַדְנוּ שֶׁהָיָה יַעֲקֹב בְּאוֹתוֹ הַפֶּרֶק בֶּן ס"ג שָׁנִים שֶׁהֲרֵי יִשְׁמָעֵאל בֶּן ע"ד שָׁנִים הָיָה כְּשֶׁנּוֹלָד יַעֲקֹב. שׁי"ד שָׁנָה הָיָה גָּדוֹל יִשְׁמָעֵאל מִיִּצְחָק וְיִצְחָק בֶּן ס' שָׁנָה בְּלֶדֶת אוֹתָם הֲרֵי ע"ד וּשְׁנוֹתָיו הָיוּ קל"ז שֶׁנֶּאֱמַר וְאֵלֶּה שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל וְגוֹ' נִמְצָא יַעֲקֹב כְּשֶׁמֵּת יִשְׁמָעֵאל בֶּן ס"ג שָׁנִים הָיָה וְלָמַדְנוּ מִכָּאן שֶׁנִּטְמָן בְּבֵית עֵבֶר י"ד שָׁנָה וְאַחַר כָּךְ הָלַךְ לְחָרָן שֶׁהֲרֵי לֹא שָׁהָה בְּבֵית לָבָן לִפְנֵי לֵידָתוֹ שֶׁל יוֹסֵף אֶלָּא י"ד שָׁנָה שֶׁנֶּאֱמַר עֲבַדְתִּיךָ י"ד שָׁנָה בִּשְׁתֵּי בְנוֹתֶיךָ וְשֵׁשׁ שָׁנִים בְּצֹאנֶךָ וּשְׂכָר הַצֹּאן מִשֶּׁנּוֹלָד יוֹסֵף הָיָה שֶׁנֶּאֱמַר וַיְּהִי כַּאֲשֶׁר יָלְדָה רָחֵל אֶת יוֹסֵף וְגוֹ' וְיוֹסֵף בֶּן ל' שָׁנָה הָיָה כְּשֶׁמָּלַךְ וּמִשָּׁם עַד שֶׁיָּרַד יַעֲקֹב לְמִצְרַיִם ט' שָׁנִים ז' שֶׁל שׂוֹבַע וּב' שֶׁל רָעָב וְיַעֲקֹב אָמַר לְפַרְעֹה יְמֵי שְׁנֵי מְגוּרָי שְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה. צֵא וַחֲשׁוֹב י"ד שָׁנָה שֶׁלִּפְנֵי לֵידַת יוֹסָף וּל' שֶׁל יוֹסֵף וְט' מִשֶּׁמָּלַךְ עַד שֶׁבָּא יַעֲקֹב הֲרֵי נ"ג וּכְשֶׁפֵּרַשׁ מֵאָבִיו הָיָה בֶּן ס"ג הֲרֵי קט"ז וְהוּא אוֹמֵר שְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה הֲרֵי חֲסֵרִים י"ד שָׁנִים הָא לָמַדְתָּ שֶׁאַחַר שֶׁקִּבֵּל הַבְּרָכוֹת נִטְמָן בְּבֵית עֵבֶר י"ד שָׁנִים. (אֲבָל לֹא נֶעֱנָשׁ עֲלֵיהֶם בִּזְכוּת הַתּוֹרָה שֶׁהֲרֵי לֹא פֵּרַשׁ יוֹסֵף מֵאָבִיו אֶלָּא כּ"ב שָׁנָה דְּהַיְנוּ מִי"ז עַד ל"ט כְּנֶגֶד כּ"ב שֶׁפֵּרַשׁ יַעֲקֹב מֵאָבִיו וְלֹא כִּבְּדוֹ וְהֵם כּ' שָׁנִים בְּבֵית לָבָן וּשְׁתֵּי שָׁנִים שֶׁשָּׁהָה בַּדֶּרֶךְ כְּדִכְתִיב וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת וּלְמִקְנֵהוּ עָשָׂה סֻכּוֹת וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵנוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה מִזֶּה הַפָּסוּק שֶׁשָּׁהָה י"ח חָדֳשִׁים בַּדֶּרֶךְ דְּבַיִת הַוָּה בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים וְסֻכּוֹת הַוָּה בִּימוֹת הַחַמָּה וּלְחֶשְׁבּוֹן הַפְּסוּקִים שֶׁחִשַּׁבְנוּ לְעֵיל מִשֶּׁפֵּרַשׁ מֵאָבִיו עַד שֶׁיָּרַד לְמִצְרַיִם שֶׁהָיָה בֶּן ק"ל שָׁנִים שֶׁשָּׁם אָנוּ מוֹצְאִים עוֹד י"ד שָׁנִים אֶלָּא וַדַּאי נִטְמָן בְּבֵית עֵבֶר בַּהֲלִיכָתוֹ לְבֵית לָבָן לִלְמוֹד תּוֹרָה מִמֶּנּוּ וּבִשְׁבִיל זְכוּת הַתּוֹרָה לֹא נֶעֱנָשׁ עֲלֵיהֶם וְלֹא פֵּרַשׁ יוֹסֵף מִמֶּנּוּ אֶלָּא כּ"ב שָׁנָה מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה עַד כָּאן מָצָאתִי בְּרַשִׁ"י יָשָׁן)
עַל נָשָׁיו.
הוֹסִיף רְשָׁעָה עַל רִשְׁעָתוֹ (ר"ל מֵרִשְׁעַת עַל מַרְשָׁעִיּוּת שֶׁהָיוּ לוֹ כְּבָר וְקַל לְהָבִין) שֶׁלֹּא גֵּרַשׁ אֶת הָרִאשׁוֹנוֹת