Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
04:41 : Mise des Téfilines
05:45 : Lever du soleil
13:08 : Heure de milieu du jour
20:31 : Coucher du soleil
21:17 : Tombée de la nuit

Paracha Béhaalotékha
Vendredi 9 Juin 2023 à 20:16
Sortie du Chabbath à 21:24
Afficher le calendrier
Terouma

Paracha Terouma

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Ashkénaze  
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו

ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך
ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל
ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד
ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר

ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד
ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה
ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים ויהיו תאמים מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר

ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים ונתת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת

ועשית את המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה נחשת ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שתי צלעת המזבח בשאת אתו נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו

ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ֯ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת

Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
25,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
25,2
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה: מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי.
וְיִקְחוּ לִי תְרוּמָה.
לִי לִשְׁמִי
תְּרוּמָה.
הַפְּרָשָׁה יַפְרִישׁוּ לִי מִמָּמוֹנָם נְדָבָה
יִדְבֶנּוּ לִבּוֹ.
לָשׁוֹן נְדָבָה וְהוּא לָשׁוֹן רָצוֹן טוֹב פיישׁנ"ט בּלע"ז
תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי.
אָ"ר ג' תְּרוּמוֹת אֲמוּרוֹת כָּאן. אַחַת תְּרוּמַת בֶּקַע לַגֻּלְגֹלֶת שֶׁנַּעֲשׂוּ מֵהֶם הָאֲדָנִים כְּמוֹ שֶׁמְּפוֹרָשׁ בְּאֵלֶּה פְקוּדֵי. וְאַחַת תְּרוּמַת הַמִּזְבֵּחַ בֶּקַע לַגֻּלְגֹלֶת לַקּוּפּוֹת לִקְנוֹת מֵהֶן קָרְבְּנוֹת צִבּוּר. וְאַחַת תְּרוּמַת הַמִּשְׁכָּן נִדְבַת כָּל אֶ' וְאֶ' שֶׁהִתְנַדְּבוּ. י"ג דְּבָרִים הָאֲמוּרִים בָּעִנְיָן כֻּלָּם הֻצְרְכוּ לִמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן אוֹ לְבִגְדֵי כְּהוּנָה כְּשֶׁתְּדַקְדֵּק בָּהֶם
25,3
וְזֹאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאִתָּם: זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת.
זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת וְגוֹ.
כֻּלָּם בָּאוּ בִּנְדָבָה אִישׁ אִישׁ מַה שֶּׁנָּדְבוֹ לִבּוֹ חוּץ מִן הַכֶּסֶף שֶׁבָּא בְּשָׁוֶה מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל לְכָל אֶחָד. וְלֹא מָצִינוּ בְּכָל מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן שֶׁהֻצְרָךְ שָׁם כֶּסֶף יוֹתֵר שֶׁנֶּאֱמַר וְכֶסֶף פְּקוּדֵי הָעֵדָה וְגוֹ' בֶּקַע לַגֻּלְגֹלֶת וְגוֹ' וּשְׁאָר הַכֶּסֶף הַבָּא שָׁם בִּנְדָבָה עֲשָׂאוּהָ לִכְלֵי שָׁרֵת
25,4
וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים.
וּתְכֵלֶת.
צֶמֶר צָבוּעָ בְּדָם חִלָּזוֹן וְצִבְעוֹ יָרוֹק
וְאַרְגָּמָן.
צֶמֶר צָבוּעַ מִמִּין צֶבַע שֶׁשְּׁמוֹ אַרְגָּמָן
וְשֵׁשׁ.
הוּא פִּשְׁתָּן
וְעִזִּים.
נוֹצָה שֶׁל עִזִּים לְכָךְ תִּ"א וּמֵעִזֵּי דָּבָר הַבָּא מִן הָעִזִּים וְלֹא עִזִּים עַצְמָן שֶׁתַּרְגוּם שֶׁל עִזִּים עִזַּיָא
25,5
וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים וַעֲצֵי שִׁטִּים.
מְאֳדָמִים.
צְבוּעוֹת הָיוּ אָדוֹם לְאַחַר עִבּוּדָן
תְּחָשִׁים.
מִין חַיָּה וְלֹא הָיְתָה אֶלָּא לְשָׁעָה וְהַרְבֵּה גְּוַנִּים הָיוּ לָהּ לְכָךְ מִתָּרְגָם סַסְגוֹנָא שֶׁשָּׂשׂ וּמִתְפָּאֵר בִּגְוַנִּין שֶׁלּוֹ
וַעֲצֵי שִׁטִּים.
וּמֵאַיִן הָיוּ לָהֶם בַּמִּדְבָּר פֵּרַשׁ רַבִּי תְּנחוּמָא יַעֲקֹב אָבִינוּ צָפָה בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ שֶׁעֲתִידִין יִשְׂרָאֵל לִבְנוֹת מִשְׁכָּן בַּמִּדְבָּר וְהֵבִיא אֲרָזִים לְמִצְרַיִם וְנָטְעָם וְצִוָּה לְבָנָיו לִטְלָם עִמָּהֶם כְּשֶׁיֵּצְאוּ מִמִּצְרַיִם
25,6
שֶׁמֶן לַמָּאֹר בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים.
שֶׁמֶן לַמָּאוֹר.
שֶׁמֶן זַיִת זָךְ לְהַעֲלוֹת נֵר תָּמִיד
בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה.
שֶׁנַּעֲשָׂה לִמְשׁוֹחַ כְּלֵי הַמִּשְׁכָּן וְהַמִּשְׁכָּן לְקַדְּשׁוֹ וְהֻצְרְכוּ לוֹ בְּשָׂמִים כְּמוֹ שֶׁמְּפוֹרָשׁ בְּכִי תִשָּׂא
וְלִקְטוֹרֶת הַסַּמִּים.
שֶׁהָיוּ מַקְטִירִין בְּכָל עֶרֶב וָבֹקֶר כְּמוֹ שֶׁמְּפוֹרָשׁ בִּוְאַתָּה תְּצַוֶּה וְלָשׁוֹן קְטֹרֶת הַעֲלָאַת קִטּוּר וּתְמוּרַת עָשָׁן
25,7
אַבְנֵי שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָאֵפֹד וְלַחֹשֶׁן.
אַבְנֵי שֹׁהַם.
שְׁתַּיִם הֻצְרְכוּ שָׁם לְצוֹרֶךְ הָאֵפוֹד הָאָמוּר בִּוְאַתָּה תְּצַוֶּה
מִלֻּאִים.
עַל שֵׁם שֶׁעוֹשִׂין לָהֶם בְּזָהָב מוֹשָׁב כְּמִין גּוּמָא וְנוֹתְנִין הָאֶבֶן שָׁם לְמַלֹּאוֹת הַגּוּמָא קְרוּיִים אַבְנֵי מִלּוּאִים וּמְקוֹם הַמּוֹשָׁב קָרוּי מִשְׁבֶּצֶת
לָאֵפוֹד וְלַחוֹשֶׁן.
אַבְנֵי הַשֹּׁהַם לָאֵפוֹד וְאַבְנֵי הַמִּלּוּאִים לַחֹשֶׁן. וְחֹשֶׁן וְאֵפוֹד מְפוֹרָשִׁים בִּוְאַתָּה תְּצַוֶּה וְהֵם מִינֵי תַּכְשִׁיט
25,8
וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם.
וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ.
וְעָשׂוּ לִשְׁמִי בֵּית קְדֻשָּׁה
25,9
כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל כֵּלָיו וְכֵן תַּעֲשׂוּ. {ס}
כְּכָל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ.
כָּאן אֶת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן. הַמִּקְרָא הַזֶּה מְחוּבָּר לַמִּקְרָא שֶׁלְּמַעְלָה הֵימֶנוּ וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ כְּכָל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ
וְכֵן תַּעֲשׂוּ.
לְדוֹרוֹת אִם יֹאבַד אֶחָד מִן הַכֵּלִים אוֹ כְּשֶׁתַּעֲשׂוּ לִי כְּלֵי בֵּית עוֹלָמִים כְּגוֹן שֻׁלְחָנוֹת וּמְנוֹרוֹת וְכִיּוֹרוֹת וּמְכוֹנוֹת שֶׁעָשָׂה שְׁלֹמֹה כְּתַבְנִית אֵלּוּ תַּעֲשׂוּ אוֹתָם וְאִם לֹא הָיָה הַמִּקְרָא מְחוּבָּר לַמִּקְרָא שֶׁלְּמַעְלָה הֵימֶנוּ לֹא הָיָה לוֹ לִכְתּוֹב וְכֵן תַּעֲשׂוּ אֶלָּא כֵּן תַּעֲשׂוּ וְהָיָה מְדַבֵּר עַל עֲשִׂיַּת אֹהֶל מוֹעֵד וְכֵלָיו
25,10
וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים: אַמָּתַיִם וָחֵצִי אָרְכּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי רָחְבּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי קֹמָתוֹ.
וְעָשׂוּ אָרוֹן.
כְּמִין אֲרוֹנוֹת שֶׁעוֹשִׂים בְּלֹא רַגְלַיִם עֲשׂוּיִם כְּמִין אַרְגָז שֶׁקּוֹרִין אִישׁקרי"ן יוֹשֵׁב עַל שׁוּלָיו
25,11
וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר מִבַּיִת וּמִחוּץ תְּצַפֶּנּוּ וְעָשִׂיתָ עָלָיו זֵר זָהָב סָבִיב.
מִבַּיִת וּמִחוּץ תְּצַפֶּנּוּ.
ג' אֲרוֹנוֹת עָשָׂה בְּצַלְאֵל ב' שֶׁל זָהָב וְא' שֶׁל עֵץ ד' כְּתָלִים וְשׁוּלַיִם לְכָל אֶחָד וּפְתוּחִים מִלְּמַעְלָה. נָתַן שֶׁל עֵץ בְּתוֹךְ שֶׁל זָהָב וְשֶׁל זָהָב בְּתוֹךְ שֶׁל עֵץ וְחִפָּה שְׂפָתוֹ הָעֶלְיוֹנָה בְּזָהָב נִמְצָא מְצוּפֶּה מִבַּיִת וּמִחוּץ
זֵר זָהָב.
כְּמִין כֶּתֶר מוּקָף לוֹ סָבִיב לְמַעְלָה מִשְּׂפָתוֹ שֶׁעוֹשֶׂה הָאָרוֹן הַחִיצוֹן גָּבוֹהַּ מִן הַפְּנִימִי עַד שֶׁעָלָה לְמוּל עוֹבִי הַכַּפּוֹרֶת וּלְמַעְלָה הֵימֶנוּ מַשֶּׁהוּ וּכְשֶׁהַכַּפּוֹרֶת שׁוֹכֵב עַל עוֹבִי הַכְּתָלִים עוֹלֶה הַזֵּר לְמַעְלָה מִכָּל עוֹבִי הַכַּפּוֹרֶת כָּל שֶׁהוּא וְהוּא סִימָן לְכֶתֶר תּוֹרָה
25,12
וְיָצַקְתָּ לּוֹ אַרְבַּע טַבְּעֹת זָהָב וְנָתַתָּה עַל אַרְבַּע פַּעֲמֹתָיו וּשְׁתֵּי טַבָּעֹת עַל צַלְעוֹ הָאֶחָת וּשְׁתֵּי טַבָּעֹת עַל צַלְעוֹ הַשֵּׁנִית.
וְיָצַקְתָּ.
לָשׁוֹן הַתָּכָה כְּתַרְגוּמוֹ
פַּעֲמוֹתָיו.
כְּתַרְגוּמוֹ זִוְיָתֵיהּ. וּבַזָּוִיּוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת סָמוּךְ לַכַּפּוֹרֶת הָיוּ נְתוּנִים שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן לְרָחְבּוֹ שֶׁל אָרוֹן וְהַבַּדִּים נְתוּנִים בָּהֶם וְאָרְכּוֹ שֶׁל אָרוֹן מַפְסִיק בֵּין הַבַּדִּים אֲמָתַיִם וָחֵצִי בֵּין בַּד לְבָד שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם הַנּוֹשְׂאִין אֶת הָאָרוֹן מְהַלְּכִין בֵּינֵיהֶם וְכֵן מְפוֹרָשׁ בִּמְנָחוֹת בְּפ' שְׁתֵּי הַלֶּחֶם
וּשְׁתֵּי טַבָּעוֹת עַל צַלְעוֹ הָאֶחָת.
הֵן הֵן ד' טַבָּעוֹת שֶׁבִּתְחִלַּת הַמִּקְרָא וּפֵרַשׁ לְךָ הֵיכָן הָיוּ וְהַוָּי"ו זוֹ יְתֵרָה הִיא וּפִתְרוֹנוֹ כְּמוֹ שְׁתֵּי טַבָּעוֹת וְיֵשׁ לְךָ לְיַשְּׁבָהּ כֵּן וּשְׁתֵּי מִן הַטַּבָּעוֹת הָאֵלּוּ עַל צַלְעוֹ הָאֶחָת
צַלְעוֹ.
צִדּוֹ
25,13
וְעָשִׂיתָ בַדֵּי עֲצֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב.
בַּדֵּי.
מוֹטוֹת
25,14
וְהֵבֵאתָ אֶת הַבַּדִּים בַּטַּבָּעֹת עַל צַלְעֹת הָאָרֹן לָשֵׂאת אֶת הָאָרֹן בָּהֶם.
25,15
בְּטַבְּעֹת הָאָרֹן יִהְיוּ הַבַּדִּים: לֹא יָסֻרוּ מִמֶּנּוּ.
לֹא יָסוּרוּ מִמֶּנּוּ.
לְעוֹלָם
25,16
וְנָתַתָּ אֶל הָאָרֹן אֵת הָעֵדֻת אֲשֶׁר אֶתֵּן אֵלֶיךָ.
וְנָתַתָּ אֶל הָאָרֹן.
כְּמוֹ בָּאָרוֹן
הָעֵדֻת.
הַתּוֹרָה שֶׁהִיא לְעֵדוּת בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם שֶׁצִּוִּיתִי אֶתְכֶם מִצְוֹת הַכְּתוּבוֹת בָּהּ
25,17
וְעָשִׂיתָ כַפֹּרֶת זָהָב טָהוֹר: אַמָּתַיִם וָחֵצִי אָרְכָּהּ וְאַמָּה וָחֵצִי רָחְבָּהּ.
כַּפּוֹרֶת.
כִּסּוּי עַל הָאָרוֹן שֶׁהָיָ' פָּתוּחַ מִלְּמַעְלָה וּמַנִּיחוֹ עָלָיו כְּמִין דָּף
אֲמָתַיִם וָחֵצִי אָרְכָּהּ.
כְּאָרְכּוֹ שֶׁל אָרוֹן וְרָחְבָּהּ כְּרָחְבּוֹ שֶׁל אָרוֹן וּמוּנַחַת עַל עוֹבִי הַכְּתָלִים אַרְבַּעְתָּם וְאַעַ"פ שֶׁלֹּא נָתַן שִׁעוּר לְעוֹבְיָהּ פֵּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁהָיָה עוֹבְיָהּ טֶפַח
25,18
וְעָשִׂיתָ שְׁנַיִם כְּרֻבִים זָהָב מִקְשָׁה תַּעֲשֶׂה אֹתָם מִשְּׁנֵי קְצוֹת הַכַּפֹּרֶת.
כְּרֻבִים.
דְּמוּת פַּרְצוּף תִּינוֹק לָהֶם
מִקְשָׁה תַּעֲשֶׂה.
שֶׁלֹּא תַּעֲשֵׂם בִּפְנֵי עַצְמָם וּתְחַבְּרֵם בְּרָאשֵׁי הַכַּפּוֹרֶת לְאַחַר עֲשִׂיָּתָם כְּמַעֲשֵׂי צוֹרְפִים שֶׁקּוֹרִין שׁולד"ץ אֶלָּא הַטִּיל זָהָב הַרְבֵּה בִּתְחִלַּת עֲשִׂיַּת הַכַּפּוֹרֶת וְהַכֵּה בְּפַטִּישׁ וּבְקוּרְנָס בְּאֶמְצַע וְרָאשִׁין בּוֹלְטִין לְמַעְלָה וְצַיֵּר הַכְּרוּבִים בִּבְלִיטַת קְצוֹתָיו
מִקְשָׁה.
בטדי"ץ בּלע"ז. כְּמוֹ דָּא לְדָא נַקְשָׁן
קְצוֹת הַכַּפּוֹרֶת.
רָאשֵׁי הַכַּפּוֹרֶת
25,19
וַעֲשֵׂה כְּרוּב אֶחָד מִקָּצָה מִזֶּה וּכְרוּב אֶחָד מִקָּצָה מִזֶּה מִן הַכַּפֹּרֶת תַּעֲשׂוּ אֶת הַכְּרֻבִים עַל שְׁנֵי קְצוֹתָיו.
וַעֲשֵׂה כְּרוּב אֶחָד מִקָּצָה.
שֶׁלֹּא תֹּאמַר שְׁנַיִם כְּרוּבִים לְכָל קָצֶה וְקָצֶה לְכָךְ הֻצְרָךְ לְפָרֵשׁ כְּרוּב אֶחָד מִקָּצָה מִזֶּה
מִן הַכַּפּוֹרֶת.
עַצְמָהּ תַּעֲשֶׂה אֶת הַכְּרוּבִים זֶהוּ פֵּרוּשׁוֹ שֶׁל מִקְשָׁה תַּעֲשֵׂהוּ אוֹתָם שֶׁלֹּא תַּעֲשֵׂם בִּפְנֵי עַצְמָם וּתְחַבְּרֵם לַכַּפּוֹרֶת
25,20
וְהָיוּ הַכְּרֻבִים פֹּרְשֵׂי כְנָפַיִם לְמַעְלָה סֹכְכִים בְּכַנְפֵיהֶם עַל הַכַּפֹּרֶת וּפְנֵיהֶם אִישׁ אֶל אָחִיו אֶל הַכַּפֹּרֶת יִהְיוּ פְּנֵי הַכְּרֻבִים.
פּוֹרְשֵׂי כְנָפַיִם.
שֶׁלֹּא תַּעֲשֶׂה כְּנָפֵיהֶם שׁוֹכְבִים אֶלָּא פְּרוּשִׂים וּגְבוֹהִים לְמַעְלָה אֵצֶל רָאשֵׁיהֶם שֶׁיְּהֵא י' טְפָחִים בַּחֲלָל שֶׁבֵּין הַכְּנָפַיִם לַכַּפּוֹרֶת כִּדְאִיתָא בְּסֻכָּה
25,21
וְנָתַתָּ אֶת הַכַּפֹּרֶת עַל הָאָרֹן מִלְמָעְלָה וְאֶל הָאָרֹן תִּתֵּן אֶת הָעֵדֻת אֲשֶׁר אֶתֵּן אֵלֶיךָ.
וְאֶל הָאָרוֹן תִּתֵּן אֶת הָעֵדֻת.
לֹא יָדַעְתִּי לָמָּה נִכְפָּל שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר וְנָתַתָּ אֶל הָאָרוֹן אֶת הָעֵדוּת וְיֵשׁ לוֹמָר שֶׁבָּא לְלַמֵּד שֶׁבְּעוֹדוֹ אָרוֹן לְבַדּוֹ בְּלֹא כַּפּוֹרֶת יִתֵּן תְּחִלָּה הָעֵדוּת לְתוֹכוֹ וְאַחַר כָּךְ יִתֵּן אֶת הַכַּפּוֹרֶת עָלָיו וְכֵן מָצִינוּ כְּשֶׁהֵקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן נֶאֱמַר וַיִּתֵּן אֶת הָעֵדוּת אֶל הָאָרוֹן וְאַחַ"כ וַיִּתֵּן אֶת הַכַּפּוֹרֶת עַל הָאָרוֹן מִלְּמָעְלָה
25,22
וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ מֵעַל הַכַּפֹּרֶת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים אֲשֶׁר עַל אֲרוֹן הָעֵדֻת אֵת כָּל אֲשֶׁר אֲצַוֶּה אוֹתְךָ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. {פ}
וְנוֹעַדְתִּי.
כְּשֶׁאֱקְבַּע מוֹעֵד לְךָ לְדַבֵּר עִמְּךָ אוֹתוֹ מָקוֹם אֶקְבָּע לַמּוֹעֵד שֶׁאָבֹא שָׁם לְדַבֵּר אֵלֶיךָ
וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ מֵעַל הַכַּפּוֹרֶת.
וּבְמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר זֶה הַמִּשְׁכָּן מִחוּץ לַפָּרֹכֶת נִמְצְאוּ שְׁנֵי כְּתוּבִים מַכְחִישִׁים זֶה אֶת זֶה בָּא הַכָּתוּב הַשְּׁלִישִׁי וְהִכְרִיעַ בֵּינֵיהֶם וּבְבֹא מֹשֶׁה אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל מִדַּבֵּר אֵלָיו מֵעַל הַכַּפֹּרֶת וְגוֹ' מֹשֶׁה הָיָה נִכְנָס לַמִּשְׁכָּן וְכֵיוָן שֶׁבָּא בְּתוֹךְ הַפֶּתַח קוֹל יוֹרֵד מִן הַשָּׁמַיִם לְבֵין הַכְּרוּבִים וּמִשָּׁם יוֹצֵא וְנִשְׁמָע לְמֹשֶׁה בְּאֹהֶל מוֹעֵד
וְאֵת כָּל אֲשֶׁר אֲצַוֶּה אוֹתְךָ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
הֲרֵי וָי"ו זוֹ יְתֵרָה וּטְפֵלָה וְכָמוֹהוּ הַרְבֵּה בַּמִּקְרָא וְכֹה תִּפָּתֵר וְאֶת אֲשֶׁר אֲדַבֵּר עִמְּךָ שָׁם אֶת כָּל אֲשֶׁר אֲצַוֶּה אוֹתְךָ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הוּא
25,23
וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן עֲצֵי שִׁטִּים: אַמָּתַיִם אָרְכּוֹ וְאַמָּה רָחְבּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי קֹמָתוֹ.
קוֹמָתוֹ.
גּוֹבַהּ רַגְלָיו עִם עוֹבִי הַשֻּׁלְחָן
25,24
וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר וְעָשִׂיתָ לּוֹ זֵר זָהָב סָבִיב.
זֵר זָהָב.
סִימָן לְכֶתֶר מַלְכוּת שֶׁהַשֻּׁלְחָן שָׂם עוֹשֶׁר וּגְדֻלָּה כְּמוֹ שֶׁאוֹמְרִים שֻׁלְחָן מְלָכִים
25,25
וְעָשִׂיתָ לּוֹ מִסְגֶּרֶת טֹפַח סָבִיב וְעָשִׂיתָ זֵר זָהָב לְמִסְגַּרְתּוֹ סָבִיב.
מִסְגֶּרֶת.
כְּתַרְגוּמוֹ גַּדַּנְפָא וְנֶחְלְקוּ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל בַּדָּבָר יֵ"א לְמַעְלָה הָיְתָה סָבִיב לַשֻּׁלְחָן כְּמוֹ לבזבזין שֶׁבִּשְׂפַת שֻׁלְחָן שָׂרִים וְיֵשׁ אוֹמְרִים לְמַטָּה הָיְתָה תְּקוּעָה מִרֶגֶל לְרֶגֶל בְּאַרְבַּע רוּחוֹת הַשֻּׁלְחָן וְדָף הַשֻּׁלְחָן שׁוֹכֵב עַל אוֹתָהּ מִסְגֶּרֶת
וְעָשִׂיתָ זֵר זָהָב לְמִסְגַּרְתּוֹ.
הוּא זֵר הָאָמוּר לְמַעְלָה וּפֵי' לְךָ כָּאן שֶׁעַל הַמִּסְגֶּרֶת הָיְתָה
25,26
וְעָשִׂיתָ לּוֹ אַרְבַּע טַבְּעֹת זָהָב וְנָתַתָּ אֶת הַטַּבָּעֹת עַל אַרְבַּע הַפֵּאֹת אֲשֶׁר לְאַרְבַּע רַגְלָיו.
25,27
לְעֻמַּת הַמִּסְגֶּרֶת תִּהְיֶיןָ הַטַּבָּעֹת לְבָתִּים לְבַדִּים לָשֵׂאת אֶת הַשֻּׁלְחָן.
לְעֻמַּת הַמִּסְגֶּרֶת תִּהְיֶיןָ הַטַּבָּעוֹת.
בָּרַגְלַיִם תְּקוּעוֹת כְּנֶגֶד רָאשֵׁי הַמִּסְגֶרֶת
לְבָתִּים לַבַּדִּים.
אוֹתָן טַבָּעוֹת יִהְיוּ בָּתִּים לְהַכְנִיס בָּהֶן הַבַּדִּים
לְבָתִּים.
לְצוֹרֶךְ בָּתִּים
לַבַּדִּים.
כְּתַרְגוּמוֹ לְאַתְרָא לַאֲרִיחַיָּא
25,28
וְעָשִׂיתָ אֶת הַבַּדִּים עֲצֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב וְנִשָּׂא בָם אֶת הַשֻּׁלְחָן.
וְנִשָּׂא בָם.
לָשׁוֹן נִפְעָל יִהְיֶה נִשָּׂא בָּם אֶת הַשֻּׁלְחָ
25,29
וְעָשִׂיתָ קְּעָרֹתָיו וְכַפֹּתָיו וּקְשׂוֹתָיו וּמְנַקִּיֹּתָיו אֲשֶׁר יֻסַּךְ בָּהֵן זָהָב טָהוֹר תַּעֲשֶׂה אֹתָם.
וְעָשִׂיתָ קַעֲרוֹתָיו וְכַפּוֹתָיו.
קַעֲרוֹתָיו זֶה הַדְּפוּס שֶׁהָיָה עָשׂוּי כִּדְפוּס הַלֶּחֶם וְהַלֶּחֶם הָיָה עָשׂוּי כְּמִין תֵּבָה פְּרוּצָה מִשְּׁתֵּי רוּחוֹתֶיהָ שׁוּלַיִם לוֹ לְמַטָּה וְקוֹפֵל מִכָּאן וּמִכָּאן כְּלַפֵּי מַעֲלָה כְּמִין כּוֹתָלִים וּלְכָךְ קָרוּי לֶחֶם הַפָּנִים שֶׁיֵּשׁ לוֹ פָּנִים רוֹאִין לְכָאן וּלְכָאן לְצִדֵּי הַבַּיִת מִזֶּה וּמִזֶּה נוֹתֵן אָרְכּוֹ לְרָחְבּוֹ שֶׁל שֻׁלְחָן וְכוֹתָלָיו זְקוּפִים כְּנֶגֶד שְׂפַת הַשֻּׁלְחָן וְהָיָה עָשׂוּי לוֹ דְּפוּס זָהָב וּדְפוּס בַּרְזֶל. בְּשֶׁל בַּרְזֶל הוּא נֶאֱפָה וּכְשֶׁמּוֹצִיאוֹ מִן הַתַּנּוּר נוֹתְנוֹ בְּשֶׁל זָהָב עַד לְמָחָר בְּשַׁבָּת שֶׁמְּסַדְּרוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן וְאוֹתוֹ דְּפוּס קָרוּי קְעָרָה
וְכַפּוֹתָיו.
בָּזִיכִין שֶׁנּוֹתְנִין בָּהֶם לְבוֹנָה שְׁתַּיִם הָיוּ לִשְׁנֵי קוֹמְצֵי לְבוֹנָה שֶׁנּוֹתְנִין עַל שְׁתֵּי הַמַּעֲרָכוֹת שֶׁנֶּאֱ' וְנָתַתָּ עַל הַמַּעֲרָכֶת לְבוֹנָה זַכָה
וּקְשׂוֹתָיו.
הֵן כְּמִין חֲצָאֵי קָנִים חֲלוּלִים הַנִּסְדָקִין לְאָרְכָּן דּוּגְמָתָן עָשָׂה שֶׁל זָהָב וּמְסַדֵּר ג' עַל רֹאשׁ כָּל לֶחֶם שֶׁיֵּשֶׁב לֶחֶם הָאֶחָד עַל גַּבֵּי אוֹתָן הַקַּנִּים וּמַבְדִּילִין בֵּין לֶחֶם לְלֶחֶם כְּדֵי שֶׁתִּכָּנֵס הָרוּחַ בֵּינֵיהֶם וְלֹא יִתְעַפְּשׁוּ וּבְלָשׁוֹן עַרְבִי כָּל דָּבָר חָלוּל קָרוּי קַסְוָ"א
וּמְנַקִּיּוֹתָיו.
תַּרְגוּמוֹ וּמְכִילְתֵּיהּ הֵן סְנִיפִים כְּמִין יְתֵדוֹת זָהָב עוֹמְדִין בָּאָרֶץ וּגְבוֹהִים עַד לְמַעְלָה מִן הַשֻּׁלְחָן הַרְבֵּה כְּנֶגֶד גּוֹבַהּ מַעֲרֶכֶת הַלֶּחֶם וּמְפוּצָלִים שִׁשָּׁה (הָרָאָ"ם גּוֹרֵס חֲמִשָּׁה) פִּצּוּלִים זֶה לְמַעְלָה מִזֶּה וְרָאשֵׁי הַקָּנִים שֶׁבֵּין לֶחֶם לְלֶחֶם סְמוּכִין עַל אוֹתָן פִּצּוּלִין כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכְבַּד מַשָּׂא הַלֶּחֶם הָעֶלְיוֹנִים עַל הַתַּחְתּוֹנִים וְיִשָּׁבְרוּ וְלָשׁוֹן מְכִילְתֵּיהּ סִבְלוֹתָיו כְּמוֹ נִלְאֵיתִי הָכִיל. אֲבָל לָשׁוֹן מְנַקִּיּוֹת אֵינִי יוֹדֵעַ אֵיךְ נוֹפֵל עַל סְנִיפִין וְיֵשׁ מֵחַכְמֵי יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים קְשׂוֹתָיו אֵלּוּ סְנִיפִין שֶׁמַּקְשִׁין אוֹתוֹ וּמַחֲזִיקִים אוֹתוֹ שֶׁלֹּא יִשָּׁבֵר וּמְנַקִּיּוֹתָיו אֵלּוּ הַקָּנִים שֶׁמְּנַקִּין אוֹתוֹ שֶׁלֹּא יִתְעַפֵּשׁ אֲבָל אוּנְקְלוּס שֶׁתִּרְגֵּם מְכִילְתֵּיהּ הָיָה שׁוֹנֶה כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר מְנַקִּיּוֹת הֵן סְנִיפִין
אֲשֶׁר יֻסָּךְ בָּהֶן.
אֲשֶׁר יְכוּסֶה בָּהֶן וְעַל קְשׂוֹתָיו הוּא אוֹמֵר אֲשֶׁר יוּסָךְ שֶׁהָיוּ עָלָיו כְּמִין סְכָךְ וְכִסּוּי וְכֵן בְּמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר וְאֶת קְשׂוֹת הַנָּסֶךְ. וְזֶה וְזֶה יוּסָךְ וְהַנֵּסֶךְ לָשׁוֹן סְכָךְ וְכִסּוּי הֵם
25,30
וְנָתַתָּ עַל הַשֻּׁלְחָן לֶחֶם פָּנִים לְפָנַי תָּמִיד. {פ}
לֶחֶם הַפָּנִים.
שֶׁהָיָה לוֹ פָּנִים כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי וּמִנְיָן הַלֶּחֶם וְסֵדֶר מַעֲרָכוֹתָיו מְפוֹרָשִׁים בֶּאֱמוֹר אֶל הַכֹּהֲנִים
25,31
וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה יְרֵכָהּ וְקָנָהּ גְּבִיעֶיהָ כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ מִמֶּנָּה יִהְיוּ.
מִקְשָׁה תֵּיעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה.
שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂנָּה חוּלְיוֹת וְלֹא יַעֲשֶׂה קָנֶיהָ וְנֵרוֹתֶיהָ אֵבָרִים אֵבָרִים וְאַחַ"כ יַדְבִּיקֵם כְּדֶרֶךְ הַצּוֹרְפִים שֶׁקּוֹרִין שׁולדי"ץ אֶלָּא כֻּלָּהּ בָּאָה מֵחֲתִיכָה אַחַת וּמַקִּישׁ בַּקּוּרְנָס וְחוֹתֵךְ בִּכְלִי הָאוּמָנוּת וּמַפְרִיד הַקָּנִים אֵילָךְ וָאֵילָךְ
מִקְשָׁה.
תַּרְגוּמוֹ נָגִיד לָשׁוֹן הַמְּשָׁכָה שֶׁמַּמְשִׁיךְ אֶת הָאֵבָרִים מִן הָעֶשֶׁת לְכָאן וּלְכָאן בַּהֲקָשַׁת הַקּוֹרְנָס וְלָשׁוֹן מִקְשָׁה מַכַּת קוּרְנָס בטדי"ץ בּלע"ז כְּמוֹ דָּא לְדָא נַקְשָׁן
תֵּיעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה.
מֵאֵלֶיהָ לְפִי שֶׁהָיָה מֹשֶׁה מִתְקַשֶּׁה בָּהּ. אָמַר לוֹ הַקָּבָּ"ה הַשְּׁלֵךְ אֶת הַכִּכָּר לָאוּר וְהִיא נַעֲשֵׂית מֵאֵלֶיהָ לְכָךְ לֹא נִכְתָּב תַּעֲשֶׂה
יְרֵכָהּ.
הוּא הָרֶגֶל שֶׁל מַטָּה הֶעָשׂוּי כְּמִין תֵּבָה וּשְׁלֹשָׁה רַגְלַיִם יוֹצְאִין הֵימֶנוּ וּלְמַטָּה
וְקָנֶה.
הַקָּנֶה הָאֶמְצָעִי שֶׁלָּהּ הָעוֹלֶה בְּאֶמְצַע הַיָּרֵךְ זָקוּף כְּלַפֵּי מַעֲלָה וְעָלָיו נֵר הָאֶמְצָעִי עָשׂוּי כְּמִין בָּזָךְ לָצוּק הַשֶּׁמֶן לְתוֹכוֹ וְלָתֵת הַפְּתִילָה
גְּבִיעֶיהָ.
הֵן כְּמִין כּוֹסוֹת שֶׁעוֹשִׂין מִזְּכוּכִית אֲרוּכִּים וּקְצָרִים וְקוֹרִין לָהֶם מדרינ"ס וְאֵלּוּ עֲשׂוּיִין מִזָּהָב וּבוֹלְטִין וְיוֹצְאִין מִכָּל קָנֶה וְקָנֶה כַּמִּנְיָן שֶׁנָּתַן בָּהֶם הַכָּתוּב וְלֹא הָיוּ בָּהּ אֶלָּא לְנוֹי
כַּפְתּוֹרֶיהָ.
כְּמִין תַּפּוּחִים הָיוּ עֲגוּלִין סָבִיב בּוֹלְטִין סְבִיבוֹת הַקָּנֶה הָאֶמְצָעִי כְּדֶרֶךְ שֶׁעוֹשִׂין לַמְּנוֹרוֹת שֶׁלִּפְנֵי הַשָּׂרִים וְקוֹרִין לָהֶם פּאמיל"שׁ וּמִנְיָן שֶׁלָּהֶם כָּתוּב בַּפָּרָשָׁה כַּמָּה כַּפְתּוֹרִים בּוֹלְטִין מִמֶּנָּהּ וְכַמָּה חֵלֶק שֶׁבֵּין כַּפְתּוֹר לְכַפְתּוֹר
וּפְרָחֶיהָ.
צִיּוּרִין עֲשׂוּיִן בָּהּ כְּמִין פְּרָחִין
מִמֶּנָּהּ יִהְיוּ.
הַכֹּל מִקְשָׁה יוֹצֵא מִתּוֹךְ חֲתִיכַת הָעֶשֶׁת וְלֹא יַעֲשׂוּם לְבַדָּם וְיַדְבִּיקֵם
25,32
וְשִׁשָּׁה קָנִים יֹצְאִים מִצִּדֶּיהָ: שְׁלֹשָׁה קְנֵי מְנֹרָה מִצִּדָּהּ הָאֶחָד וּשְׁלֹשָׁה קְנֵי מְנֹרָה מִצִּדָּהּ הַשֵּׁנִי.
יוֹצְאִים מִצִּדֶּיהָ.
לְכָאן וּלְכָאן בַּאֲלַכְסוֹן נִמְשָׁכִין וְעוֹלִין עַד כְּנֶגֶד גּוֹבְהָה שֶׁל מְנוֹרָה שֶׁהוּא קָנֶה הָאֶמְצָעִי וְיוֹצְאִין מִתּוֹךְ קָנֶה הָאֶמְצָעִי זֶה לְמַעְלָה מִזֶּה. הַתַּחְתּוֹן אָרוֹךְ וְשֶׁל מַעֲלָה קָצָר הֵימֶנוּ וְהָעֶלְיוֹן קָצָר הֵימֶנוּ לְפִי שֶׁהָיָה גּוֹבַהּ רָאשֵׁיהֶן שָׁוֶה לְגוֹבְהוֹ שֶׁל קָנֶה הָאֶמְצָעִי הַשְּׁבִיעִי שֶׁמִּמֶּנּוּ יוֹצְאִים הַשִּׁשָׁה קָנִים
25,33
שְׁלֹשָׁה גְבִעִים מְשֻׁקָּדִים בַּקָּנֶה הָאֶחָד כַּפְתֹּר וָפֶרַח וּשְׁלֹשָׁה גְבִעִים מְשֻׁקָּדִים בַּקָּנֶה הָאֶחָד כַּפְתֹּר וָפָרַח כֵּן לְשֵׁשֶׁת הַקָּנִים הַיֹּצְאִים מִן הַמְּנֹרָה.
מְשֻׁקָּדִים.
כְּתַרְגוּמוֹ מְצוּיָרִים הָיוּ כְּדֶרֶךְ שֶׁעוֹשִׂין לִכְלֵי כֶּסֶף וְזָהָב שֶׁקּוֹרִין נילא"ר
וּשְׁלֹשָׁה גְּבִעִים.
בּוֹלְטִין מִכָּל קָנֶה וְקָנֶה
כַּפְתּוֹר וָפֶרַח.
הָיָה לְכָל קָנֶה וְקָנֶה
25,34
וּבַמְּנֹרָה אַרְבָּעָה גְבִעִים: מְשֻׁקָּדִים כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ.
וּבַמְּנֹרָה אַרְבָּעָה גְּבִעִים.
בְּגוּפָהּ שֶׁל מְנוֹרָה הָיוּ אַרְבָּעָה גְּבִיעִים אֶחָד בּוֹלֵט בָּהּ לְמַטָּה מִן הַקָּנִים וְהַגּ' לְמַעְלָה מִן יְצִיאַת הַקָּנִים הַיּוֹצְאִין מִצִּדֶּיהָ
מְשֻׁקָּדִים כַּפְתּוֹרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ.
זֶה אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה מִקְרָאוֹת שֶׁאֵין לָהֶם הֶכְרֵעַ. אֵין יָדוּעַ אִם גְּבִיעִים מְשׁוּקָדִים אוֹ מְשׁוּקָדִים כַּפְתּוֹרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ
25,35
וְכַפְתֹּר תַּחַת שְׁנֵי הַקָּנִים מִמֶּנָּה וְכַפְתֹּר תַּחַת שְׁנֵי הַקָּנִים מִמֶּנָּה וְכַפְתֹּר תַּחַת שְׁנֵי הַקָּנִים מִמֶּנָּה לְשֵׁשֶׁת הַקָּנִים הַיֹּצְאִים מִן הַמְּנֹרָה.
וְכַפְתּוֹר תַּחַת שְׁנֵי הַקָּנִים.
מִתּוֹךְ הַכַּפְתּוֹר הָיוּ הַקָּנִים נִמְשָׁכִים מִשְּׁנֵי צִדֶּיהָ אֵילָךְ וָאֵילָךְ. כָּךְ שָׁנִינוּ בִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן גּוֹבְהָה שֶׁל מְנוֹרָה י"ח טְפָחִים הָרַגְלַיִם וְהַפֶּרַח ג' טְפָחִים הוּא הַפֶּרַח הָאָמוּר בַּיֶּרֶךְ שֶׁנֶּאֱמַר עַד יְרֵכָהּ עַד פִּרְחָהּ וּטְפָחַיִם חָלָק וְטֶפַח שֶׁבּוֹ גָּבִיעַ מֵהָאַרְבָּעָה גְּבִיעִים וְכַפְתּוֹר וָפֶרַח מִשְּׁנֵי כַּפְתּוֹרִים וּשְׁנֵי פְּרָחִים הָאֲמוּרִים בַּמְּנוֹרָה עַצְמָהּ שֶׁנֶּאֱמַר מְשׁוּקָדִים כַּפְתּוֹרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ לָמַדְנוּ שֶׁהָיוּ בַּקָּנֶה שְׁנֵי כַּפְתּוֹרִים וּשְׁנֵי פְּרָחִים לְבָד מִן הַגּ' כַּפְתּוֹרִים שֶׁהַקָּנִים נִמְשָׁכִין מִתּוֹכָן שֶׁנֶּאֱמַר וְכַפְתּוֹר תַּחַת שְׁנֵי הַקָּנִים וְגוֹ' וּטְפָחַיִם חָלָק וְטֶפַח כַּפְתּוֹר וּשְׁנֵי קָנִים יוֹצְאִים מִמֶּנּוּ אֵילָךְ וְאֵילָךְ נִמְשָׁכִים וְעוֹלִים כְּנֶגֶד גּוֹבְהָה שֶׁל מְנוֹרָה טֶפַח חָלָק וְטֶפַח כַּפְתּוֹר וּשְׁנֵי קָנִים יוֹצְאִים מִמֶּנּוּ וְטֶפַח חָלָק (וְטֶפַח כַּפְתּוֹר וּשְׁנֵי קָנִים יוֹצְאִים מִמֶּנּוּ) וְנִמְשָׁכִים וְעוֹלִין כְּנֶגֶד גּוֹבְהָה שֶׁל מְנוֹרָה וּטְפָחַיִם חָלָק נִשְׁתַּיְּרוּ שָׁם ג' טְפָחִים שֶׁבָּהֶם ג' גְּבִיעִים וְכַפְתּוֹר וָפֶרַח נִמְצְאוּ גְּבִיעִים כ"ב י"ח לְשִׁשָּׁה קָנִים ג' לְכָל אֶחָד וְאֶחָד וְאַרְבָּעָה בְּגוּפָהּ שֶׁל מְנוֹרָה הֲרֵי כ"ב וְאַחַד עָשָׂר כַּפְתּוֹרִים ו' בְּשֵׁשֶׁת הַקָּנִים וּג' בְּגוּפָהּ שֶׁל מְנוֹרָה שֶׁהַקָּנִים יוֹצְאִים מֵהֶם וּשְׁנַיִם עוֹד בַּמְּנוֹרָה שֶׁנֶּאֱ' מְשׁוּקָדִים כַּפְתּוֹרֶיהָ וּמִעוּט כַּפְתּוֹרִים שְׁנַיִם הָאֶחָד לְמַטָּה אֵצֶל הַיֶּרֶךְ וְהָאֶחָד בְּג"ט הָעֶליוֹנִים עִם ג' הַגְּבִיעִים. וְתִשְׁעָה פְּרָחִים הָיוּ לָהּ ו' לְשֵׁשֶׁת הַקָּנִים שֶׁנֶּאֱמַר בַּקָּנֶה הָאֶחָד כַּפְתּוֹר וָפֶרַח וּג' לַמְּנוֹרָה שֶׁנֶּאֱ' מְשׁוּקָדִים כַּפְתּוֹרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ וּמִעוּט פְּרָחִים שְׁנַיִם וְאֶחָד הָאָמוּר בְּפָרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ עַד יְרֵכָהּ עַד פִּרְחָהּ. וְאִם תְּדַקְדֵּק בְּמִשְׁנָה זוֹ הַכְּתוּבָה לְמַעְלָה תִּמְצְאֵם כְּמִנְיָנָם אִישׁ אִישׁ בִּמְקוֹמוֹ
25,36
כַּפְתֹּרֵיהֶם וּקְנֹתָם מִמֶּנָּה יִהְיוּ כֻּלָּהּ מִקְשָׁה אַחַת זָהָב טָהוֹר.
25,37
וְעָשִׂיתָ אֶת נֵרֹתֶיהָ שִׁבְעָה וְהֶעֱלָה אֶת נֵרֹתֶיהָ וְהֵאִיר עַל עֵבֶר פָּנֶיהָ.
אֶת נֵרוֹתֶיהָ.
כְּמִין בָּזִיכִין שֶׁנּוֹתְנִין בְּתוֹכָן הַשֶּׁמֶן וְהַפְּתִילוֹת
וְהֵאִיר עַל עֵבֶר פָּנֶיהָ.
עָשָׂה פִּי שֵׁשֶׁת הַנֵּרוֹת שֶׁבְּרָאשֵׁי הַקָּנִים הַיּוֹצְאִים מִצִּדֶּיהָ מֻסָּבִּים כְּלַפֵּי הָאֶמְצָעִי כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ הַנֵּרוֹת כְּשֶׁתַּדְּלִיקֵם מֵאִירִים עַל עֵבֶר פָּנֶיהָ מוּסָב אוֹרָם אֶל צַד פְּנֵי הַקָּנֶה הָאֶמְצָעִי שֶׁהוּא גּוּף הַמְּנוֹרָה
25,38
וּמַלְקָחֶיהָ וּמַחְתֹּתֶיהָ זָהָב טָהוֹר.
וּמַלְקָחֶיהָ.
הֵם הַצְּבָתִים הָעֲשׂוּיִין לִקַּח בָּהֶם הַפְּתִילָה מִתּוֹךְ הַשֶּׁמֶן לְיַשְּׁבָן וּלְמָשְׁכָן בְּפִי הַנֵּרוֹת וְעַל שֵׁם שֶׁלּוֹקְחִים בָּהֶם קְרוּיִים מֶלְקָחַיִם. וּצְבִיתָהָא שׁת"א לָשׁוֹן צְבָת טנליי"שׁ בּלע"ז
וּמַחְתּוֹתֶיהָ.
הֵם כְּמִין בָּזִיכִין קְטַנִּים שֶׁחוֹתֶה בָּהֶן אֶת הָאֵפֶר שֶׁבַּנֵּר בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר כְּשֶׁהוּא מֵטִיב אֶת הַנֵּרוֹת מֵאֵפֶר הַפְּתִילוֹת שֶׁדָּלְקוּ הַלַּיְלָה וְכָבוּ וְלָשׁוֹן מַחְתָּה פּוישׁדי"א בּלע"ז כְּמוֹ מַחְתּוֹת אֵשׁ מִיקוֹד
25,39
כִּכָּר זָהָב טָהוֹר יַעֲשֶׂה אֹתָהּ אֵת כָּל הַכֵּלִים הָאֵלֶּה.
כִּכַּר זָהָב טָהוֹר.
שֶׁלֹּא יִהְיֶה מִשְׁקָלָהּ עִם כָּל כֵּלֶיהָ אֶלָּא כִּכָּר לֹא פָּחוֹת וְלֹא יוֹתֵר וְהַכִּכָּר שֶׁל חוֹל שִׁשִּׁים מָנֶה וְשֶׁל קֹדֶשׁ הָיָה כָּפוּל ק"ךְ מָנֶה וְהַמָּנֶה הוּא לִיטָרא שֶׁשּׁוֹקְלִין בָּהּ כֶּסֶף לְמִשְׁקָל קוֹלוֹנְיָ"א וְהֵם ק' זְהוּבִים כ"ה סְלָעִים וְהַסֶּלַע אַרְבָּעָה זְהוּבִים
25,40
וּרְאֵה וַעֲשֵׂה: בְּתַבְנִיתָם אֲשֶׁר אַתָּה מָרְאֶה בָּהָר. {ס}
וּרְאֵה וַעֲשֵׂה.
רְאֵה כָּאן בָּהָר תַּבְנִית שֶׁאֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ. מַגִּיד שֶׁנִּתְקַשָּׁה מֹשֶׁה בְּמַעֲשֶׂה הַמְּנוֹרָה עַד שֶׁהֱרְאָה לוֹ הַקָּבָּ"ה מְנוֹרָה שֶׁל אֵשׁ
אֲשֶׁר אַתָּה מָרְאֶה.
כְּתַרְגוּמוֹ דְּאַתְּ מִתְחֲזֵי בְּטוּרָא אִלּוּ הָיָה נָקוּד מַרְאֶה בְּפַתָּ"ח הָיָה פִּתְרוֹנוֹ אַתָּה מַרְאֵה לַאֲחֵרִים עַכְשָׁיו שֶׁנָּקוּד חֲטָף קָמַץ פִּתְרוֹנוֹ דְּאַתְּ מִתְחֲזִי שֶׁאֲחֵרִים מַרְאִים לְךָ (שֶׁהַנִּקּוּד מַפְרִיד בֵּין עוֹשֶׂה לְנַעֲשָׂה)
26,1
וְאֶת הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה עֶשֶׂר יְרִיעֹת: שֵׁשׁ מָשְׁזָר וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתֹלַעַת שָׁנִי כְּרֻבִים מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב תַּעֲשֶׂה אֹתָם.
וְאֶת הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה עֶשֶׂר יְרִיעוֹת.
לִהְיוֹת לוֹ לְגָג וְלִמְחִיצוֹת מִחוּץ לַקְּרָשִׁים שֶׁהַיְרִיעוֹת תְּלוּיוֹת מֵאֲחוֹרֵיהֶן לְכַסּוֹתָן
שֵׁשׁ מָשְׁזָר וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי.
הֲרֵי אַרְבַּע מִינִין יַחַד בְּכָל חוּט וְחוּט אֶ' שֶׁל פִּשְׁתִּים וּג' שֶׁל צֶמֶר וְכָל חוּט וְחוּט כָּפוּל ו' הֲרֵי ד' מִינִין כְּשֶׁהֵן שְׁזוּרִין יַחַד כ"ד כְּפָלִים לַחוּט (בְּרַיי' דִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן)
כְּרוּבִים מַעֲשֶׂה חוֹשֵׁב.
כְּרוּבִים הָיוּ מְצוּיָרִין בָּהֶם בַּאֲרִיגָתָן וְלֹא בָּרְקִימָה שֶׁהוּא מַעֲשֶׂה מַחַט אֶלָּא בַּאֲרִיגָה בִּשְׁנֵי כּוֹתָלִים פַּרְצוּף אֶחָד מִכָּאן וּפַרְצוּף אֶחָד מִכָּאן. אֲרִי מִצַּד זֶה וְנֶשֶׁר מִצַּד זֶה כְּמוֹ שֶׁאוֹרְגִין חֲגוֹרוֹת שֶׁל מֶשִׁי שֶׁקּוֹרִין בּלע"ז פּיישׁי"שׁא
26,2
אֹרֶךְ הַיְרִיעָה הָאַחַת שְׁמֹנֶה וְעֶשְׂרִים בָּאַמָּה וְרֹחַב אַרְבַּע בָּאַמָּה הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִדָּה אַחַת לְכָל הַיְרִיעֹת.
26,3
חֲמֵשׁ הַיְרִיעֹת תִּהְיֶיןָ חֹבְרֹת אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ וְחָמֵשׁ יְרִיעֹת חֹבְרֹת אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ.
תִּהְיֶיןָ חוֹבְרוֹת.
תּוֹפְרָן בְּמַחַט זוֹ בְּצַד זוֹ חָמֵשׁ לְבָד וְחָמֵשׁ לְבָד
אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ.
כָּךְ דֶּרֶךְ הַמִּקְרָא לְדַבֵּר בְּדָבָר שֶׁהוּא לָשׁוֹן נְקֵבָה. וּבְדָבָר שֶׁהוּא לָשׁוֹן זָכָר אוֹמֵר אִישׁ אֶל אָחִיו כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱ' בַּכְּרוּבִים וּפְנֵיהֶם אִישׁ אֶל אָחִיו
26,4
וְעָשִׂיתָ לֻלְאֹת תְּכֵלֶת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִקָּצָה בַּחֹבָרֶת וְכֵן תַּעֲשֶׂה בִּשְׂפַת הַיְרִיעָה הַקִּיצוֹנָה בַּמַּחְבֶּרֶת הַשֵּׁנִית.
לוּלָאוֹת.
לצו"לשׁ בּלע"ז וְכֵן תִּ"א עֲנוּבִין לָשׁוֹן עֲנִיבָה
מִקָּצָה בַּחוֹבָרֶת.
בְּאוֹתָהּ יְרִיעָה שֶׁבְּסוֹף הַחִבּוּר. קְבוּצַת חֲמֵשֶׁת הַיְרִיעוֹת קְרוּיָה חוֹבָרֶת
וְכֵן תַּעֲשֶׂה בִּשְׂפַת הַיְרִיעָה הַקִּיצוֹנָה בַּמַּחְבֶּרֶת הַשֵּׁנִית.
בְּאוֹתָהּ יְרִיעָה שֶׁהִיא קִיצוֹנָה לָשׁוֹן קָצֶה כְּלוֹמָר לְסוֹף הַחוֹבֶרֶת
26,5
חֲמִשִּׁים לֻלָאֹת תַּעֲשֶׂה בַּיְרִיעָה הָאֶחָת וַחֲמִשִּׁים לֻלָאֹת תַּעֲשֶׂה בִּקְצֵה הַיְרִיעָה אֲשֶׁר בַּמַּחְבֶּרֶת הַשֵּׁנִית: מַקְבִּילֹת הַלֻּלָאֹת אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ.
מַקְבִּילוֹת הַלּוּלָאוֹת אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ.
שְׁמוֹר שֶׁתַּעֲשֶׂה הַלּוּלָאוֹת בְּמִדָּה אַחַת מְכוּוָנוֹת הַבְדָּלָתן זוֹ מִזּוֹ וּכְמִדָּתָן בִּירִיעָה זוֹ כֵּן יְהֵא בַּחֲבֶרְתָּהּ כְּשֶׁתִּפְרוֹשׂ חוֹבֶרֶת אֵצֶל חוֹבֶרֶת יִהְיוּ הַלּוּלָאוֹת שֶׁל יְרִיעָה זוֹ מְכוּוָנוֹת כְּנֶגֶד לוּלָאוֹת שֶׁל זוֹ וְזֶהוּ לָשׁוֹן מַקְבִּילוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ תִּרְגוּמוֹ שֶׁל כְּנֶגֶד לָקֳבֵל. הַיְרִיעוֹת אָרְכָּן כ"ח וְרָחְבָּן אַרְבַּע וּכְשֶׁחִבֵּר חָמֵשׁ יְרִיעוֹת יַחַד נִמְצָא רָחְבָּן ךְ' וְכֵן הַחוֹבֶרֶת הַשֵּׁנִית. וְהַמִּשְׁכָּן אָרְכּוֹ שְׁלֹשִׁים מִן הַמִּזְרָח לַמַּעֲרָב שֶׁנֶּאֱמַר עֶשְׂרִים קְרָשִׁים לִפְאַת נֶגֶב תֵּימָנָה וְכֵן לְצָפוֹן וְכָל קֶרֶשׁ אַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה הֲרֵי שְׁלֹשִׁים מִן הַמִּזְרָח לַמַּעֲרָב. רוֹחַב הַמִּשְׁכָּן מִן הַצָּפוֹן לַדָּרוֹם עֶשֶׂר אַמּוֹת שֶׁנֶּאֱ' וּלְיַרְכְּתֵי הַמִּשְׁכָּן יָמָּה וְגוֹ' וּשְׁנֵי קְרָשִׁים לִמְקוּצָעוֹת הֲרֵי עֶשֶׂר וּבִמְקוֹמָם אֲפָרְשֵׁם לַמִּקְרָאוֹת הַלָּלוּ נוֹתֵן הַיְרִיעוֹת אָרְכָּן לְרָחְבּוֹ שֶׁל מִשְׁכָּן עֶשֶׂר אַמּוֹת אֶמְצָעִיּוֹת לַגָּג חֲלַל רוֹחַב הַמִּשְׁכָּן וְאַמָּה מִכָּאן וְאַמָּה מִכָּאן לְעוֹבִי רָאשֵׁי הַקְּרָשִׁים שֶׁעָבְיָם אַמָּה נִשְׁתַּיְּרוּ ט"ז אַמָּה ח' לְצָפוֹן וְח' לְדָרוֹם מְכַסּוֹת קוֹמוֹת הַקְּרָשִׁים שֶׁגָּבְהָן עֶשֶׂר נִמְצְאוּ שְׁתֵּי אַמּוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת מְגוּלוֹת. רָחְבָּן שֶׁל יְרִיעוֹת אַרְבָּעִים אַמָּה כְּשֶׁהֵן מְחוּבָּרוֹת עֶשְׂרִים אַמָּה לְחוֹבֶרֶת שְׁלֹשִׁים מֵהֶן לַגָּג חֲלַל הַמִּשְׁכָּן לְאָרְכּוֹ וְאַמָּה כְּנֶגֶד עוֹבִי רָאשֵׁי הַקְּרָשִׁים שֶׁבַּמַּעֲרָב וְאַמָּה לְכַסּוֹת עוֹבִי הָעַמּוּדִים שֶׁבַּמִּזְרָח שֶׁלֹּא הָיוּ קְרָשִׁים בַּמִּזְרָח אֶלָּא ד' (בְּרַשִׁ"י יָשָׁן חֲמִשָּׁה) עַמּוּדִים שֶׁהַמָּסָךְ פָּרוּשׂ וְתָלוּי בְּוָוִין שֶׁבָּהֶן כְּמִין וִילוֹן נִשְׁתַּיְּרוּ ח' אַמּוֹת הַתְּלוּיִין עַל אֲחוֹרֵי הַמִּשְׁכָּן שֶׁבַּמַּעֲרָב וּשְׁתֵּי אַמּוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת מְגוּלוֹת. זוֹ מָצָאתִי בִּבְרַיְתָא דְּמַסֶּכֶת מִדּוֹת. אֲבָל בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (פ' הַזּוֹרֵק) אֵין הַיְרִיעוֹת מְכַסּוֹת אֶת עַמּוּדֵי הַמִּזְרָח וְט' אַמּוֹת תְּלוּיוֹת אֲחוֹרֵי הַמִּשְׁכָּן וְהַכָּתוּב בְּפָרָשָׁה זוֹ מְסַיְּעֵנוּ וְנָתַתָּ אֶת הַפָּרוֹכֶת תַּחַת הַקְּרָסִים וְאִם כְּדִבְרֵי הַבְּרַיְתָא הַזֹּאת נִמְצֵאת פָּרוֹכֶת מְשׁוּכָה מִן הַקְּרָסִים וּלְמַעֲרָב אַמָּה
26,6
וְעָשִׂיתָ חֲמִשִּׁים קַרְסֵי זָהָב וְחִבַּרְתָּ אֶת הַיְרִיעֹת אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ בַּקְּרָסִים וְהָיָה הַמִּשְׁכָּן אֶחָד.
קַרְסֵי זָהָב.
פּירמלי"שׁ בּלע"ז וּמַכְנִיסִין רֹאשָׁן אֶחָד בַּלּוּלָאוֹת שֶׁזְּחוֹבֶרֶת זוֹ וְרֹאשָׁן אֶחָד בַּלּוּלָאוֹת שֶׁבְּחוֹבֶרֶת זוֹ וּמְחַבְּרָן בָּהֶן
26,7
וְעָשִׂיתָ יְרִיעֹת עִזִּים לְאֹהֶל עַל הַמִּשְׁכָּן עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה יְרִיעֹת תַּעֲשֶׂה אֹתָם.
יְרִיעוֹת עִזִּים.
מִנּוֹצָה שֶׁל עִזִּים
לְאֹהֶל עַל הַמִּשְׁכָּן.
לִפְרוֹשׂ אוֹתָן עַל הַיְרִיעוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת
26,8
אֹרֶךְ הַיְרִיעָה הָאַחַת שְׁלֹשִׁים בָּאַמָּה וְרֹחַב אַרְבַּע בָּאַמָּה הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִדָּה אַחַת לְעַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה יְרִיעֹת.
שְׁלֹשִׁים בָּאַמָּה.
שֶׁכְּשֶׁנּוֹתֵן אָרְכָּן לְרוֹחַב הַמִּשְׁכָּן כְּמוֹ שֶׁנָּתַן אֶת הָרִאשׁוֹנוֹת נִמְצְאוּ אֵלּוּ עוֹדְפוֹת אַמָּה מִכָּאן וְאַמָּה מִכָּאן לְכַסּוֹת אַחַת מֵהַשְּׁתֵּי אַמּוֹת שֶׁנִּשְׁאֲרוּ מְגוּלוֹת מִן הַקְּרָשִׁים וְהָאַמָּה הַתַּחְתּוֹנָה שֶׁל קֶרֶשׁ שֶׁאֵין הַיְרִיעָה מְכַסָּה אוֹתוֹ הִיא הָאַמָּה הַתְּחוּבָה בְּנֶקֶב הָאֵדֶן שֶׁהָאֲדָנִים גָּבְהָן אַמָּה
26,9
וְחִבַּרְתָּ אֶת חֲמֵשׁ הַיְרִיעֹת לְבָד וְאֶת שֵׁשׁ הַיְרִיעֹת לְבָד וְכָפַלְתָּ אֶת הַיְרִיעָה הַשִּׁשִּׁית אֶל מוּל פְּנֵי הָאֹהֶל.
וְכָפַלְתָּ אֶת הַיְרִיעָה הַשִּׁשִּׁית.
הָעוֹדְפוֹת בְּאֵלּוּ הָעֶלְיוֹנוֹת יוֹתֵר מִן הַתַּחְתּוֹנוֹ
אֶל מוּל פְּנֵי הָאֹהֶל.
חֲצִי רָחְבָּה הָיָה תָּלוּי וְכָפוּל עַל הַמָּסָךְ שֶׁבַּמִּזְרָח כְּנֶגֶד הַפֶּתַח דּוֹמֶה לְכַלָּה צְנוּעָה הַמְּכוּסָה בְּצָעִיף עַל פָּנֶיהָ
26,10
וְעָשִׂיתָ חֲמִשִּׁים לֻלָאֹת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הָאֶחָת הַקִּיצֹנָה בַּחֹבָרֶת וַחֲמִשִּׁים לֻלָאֹת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הַחֹבֶרֶת הַשֵּׁנִית.
26,11
וְעָשִׂיתָ קַרְסֵי נְחֹשֶׁת חֲמִשִּׁים וְהֵבֵאתָ אֶת הַקְּרָסִים בַּלֻּלָאֹת וְחִבַּרְתָּ אֶת הָאֹהֶל וְהָיָה אֶחָד.
26,12
וְסֶרַח הָעֹדֵף בִּירִיעֹת הָאֹהֶל חֲצִי הַיְרִיעָה הָעֹדֶפֶת תִּסְרַח עַל אֲחֹרֵי הַמִּשְׁכָּן.
וְסֶרַח הָעוֹדֵף בִּירִיעוֹת הָאֹהֶל.
עַל יְרִיעוֹת הַמִּשְׁכָּן. יְרִיעוֹת הָאֹהֶל הן הָעֶלְיוֹנוֹת שֶׁל עִזִּים שֶׁקְּרוּיִם אֹהֶל כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן לְאֹהֶל עַל הַמִּשְׁכָּן וְכָל אֹהֶל הָאָמוּר כָּאן אֵינוֹ אֶלָּא ל' גָּג שֶׁמַּאֲהִילוֹת וּמְסַכְּכוֹת עַל הַתַּחְתּוֹנוֹת וְהֵן הָיוּ עוֹדְפוֹת עַל הַתַּחְתּוֹנוֹת חֲצִי הַיְרִיעָה לַמַּעֲרָב שֶׁהַחֵצִי שֶׁל יְרִיעָה אַחַת עֶשְׂרֵה הַיְתֵרָה הָיָה נִכְפָּל אֶל מוּל פְּנֵי הָאֹהֶל נִשְׁאֲרוּ ב' אַמּוֹת רוֹחַב חֶצְיָה עוֹדֶף עַל רוֹחַב הַתַּחְתּוֹנוֹת
תִּסְרָח עַל אֲחוֹרֵי הַמִּשְׁכָּן.
לְכַסּוֹת ב' אַמּוֹת שֶׁהָיוּ מְגוּלוֹת בַּקְּרָשִׁים
אֲחוֹרֵי הַמִּשְׁכָּן.
הוּא צַד מַעֲרָבִי לְפִי שֶׁהַפֶּתַח בַּמִּזְרָח שֶׁהֵן פָּנָיו וְצָפוֹן וְדָרוֹם קְרוּיִין צְדָדִין לִימִין וְלִשְׂמֹאל
26,13
וְהָאַמָּה מִזֶּה וְהָאַמָּה מִזֶּה בָּעֹדֵף בְּאֹרֶךְ יְרִיעֹת הָאֹהֶל: יִהְיֶה סָרוּחַ עַל צִדֵּי הַמִּשְׁכָּן מִזֶּה וּמִזֶּה לְכַסֹּתוֹ.
וְהָאַמָּה מִזֶּה וְהָאַמָּה מִזֶּה.
לְצָפוֹן וּלְדָרוֹם
בָּעוֹדֶף בְּאוֹרֶךְ יְרִיעוֹת הָאֹהֶל.
שֶׁהֵן עוֹדְפוֹת עַל אוֹרֶךְ יְרִיעוֹת הַמִּשְׁכָּן שְׁתֵּי אַמּוֹת
יִהְיֶה סָרוּחַ עַל צִדֵּי הַמִּשְׁכָּן.
לְצָפוֹן וּלְדָרוֹם כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי לְמַעְלָה. לִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֶׁיְּהֵא אָדָם חָס עַל הַיָּפֶה
26,14
וְעָשִׂיתָ מִכְסֶה לָאֹהֶל עֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וּמִכְסֵה עֹרֹת תְּחָשִׁים מִלְמָעְלָה. {פ}
מִכְסֶה לָאֹהֶל.
לְאוֹתוֹ גָּג שֶׁל יְרִיעוֹת עִזִּים עָשָׂה עוֹד מִכְסֶה אֶחָד שֶׁל עוֹרוֹת אֵילִים מָאֳדָמִים וְעוֹד לְמַעְלָה מִמֶּנּוּ מִכְסֶה עוֹרוֹת תְּחָשִׁים וְאוֹתָן מִכְסָאוֹת לֹא הָיוּ מְכַסִּין אֶלָּא אֶת הַגָּג אָרְכָּן ל' וְרָחְבָּן י' אֵלּוּ דִּבְרֵי רַבִּי נְחֶמְיָה וּלְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה מִכְסֶה אֶחָד הָיָה חֶצְיוֹ שֶׁל עוֹרוֹת אֵילִים מָאֳדָמִים וְחֶצְיוֹ שֶׁל עוֹרוֹת תְּחָשִׁים
26,15
וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים.
וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים.
הֲל"ל וְעָשִׂיתָ קְרָשִׁים כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּכָל דָּבָר וְדָבָר מַהוּ הַקְּרָשִׁים מֵאוֹתָן הָעוֹמְדִין וּמְיוּחָדִין לְכָךְ. יַעֲקֹב אָבִינוּ נָטַע אֲרָזִים בְּמִצְרַיִם וּכְשֶׁמֵּת צִוָּה לְבָנָיו לְהַעֲלוֹתָם עִמָּהֶם כְּשֶׁיֵּצְאוּ מִמִּצְרַיִם וְאָמַר לָהֶם שֶׁעָתִיד הַקָּבָּ"ה לְצַוּוֹת אוֹתָן לַעֲשׂוֹת מִשְׁכָּן בַּמִּדְבָּר מֵעֲצֵי שִׁטִּים רְאוּ שֶׁיִּהְיוּ מְזוּמָנִים בְּיֶדְכֶם הוּא שֶׁיָּסַד הַבַּבְלִי בַּפִּיּוּט שֶׁלּוֹ טָס מַטָּע מְזוֹרָזִים. קוֹרוֹת בָּתֵּינוּ אֲרָזִים. שֶׁנִּזְדָרְזוּ לִהְיוֹת מוּכָנִים בְּיָדָם מִקּוֹדֶם לָכֵן
עֲצֵי שִׁטִּים עוֹמְדִים.
איתשׁטנבי"שׁ בּלע"ז שֶׁיְּהֵא אוֹרֶךְ הַקְּרָשִׁים זָקוּף לְמַעְלָה בְּקִירוֹת הַמִּשְׁכָּן וְלֹא תַּעֲשֶׂה הַכְּתָלִים בִּקְרָשִׁים שׁוֹכְבִים לִהְיוֹת רוֹחַב הַקְּרָשִׁים לְגוֹבַהּ הַכְּתָלִים קֶרֶשׁ עַל קֶרֶשׁ
26,16
עֶשֶׂר אַמּוֹת אֹרֶךְ הַקָּרֶשׁ וְאַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה רֹחַב הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד.
עֶשֶׂר אַמּוֹת אוֹרֶךְ הַקֶּרֶשׁ.
לָמַדְנוּ גָּבְהוֹ שֶׁל מִשְׁכָּן עֶשֶׂר אַמּוֹת
וְאַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה רוֹחַב.
לָמַדְנוּ אָרְכּוֹ שֶׁל מִשְׁכָּן לְכ' קְרָשִׁים שֶׁיִּהְיוּ בַּצָּפוֹן וּבַדָּרוֹם מִן הַמִּזְרָח לַמַּעֲרָב ל' אַמָּה
26,17
שְׁתֵּי יָדוֹת לַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד מְשֻׁלָּבֹת אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכֹל קַרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן.
שְׁתֵּי יָדוֹת לַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד.
הָיָה חוֹרֵץ אֶת הַקֶּרֶשׁ מִלְּמַטָּה בְּאֶמְצָעוֹ בְּגוֹבַהּ אַמָּה וּמַנִּיחַ רְבִיעַ רָחְבּוֹ מִכָּאן וּרְבִיעַ רָחְבּוֹ מִכָּאן וְהֵן הֵן הַיָּדוֹת וְהֶחָרִיץ חֲצִי רוֹחַב הַקֶּרֶשׁ בְּמֶצְעַ (רוֹצֶה לוֹמָר קֶרֶשׁ נִקְרָא מַה שֶּׁנִּשְׁאָר לְאַחַר שֶׁחָרַץ מִכָּאן וּמִכָּאן. וְאָז נִשְׁאָר רוֹחַב אַמָּה. נִמְצָא חֲצִי רוֹחַב הַקֶּרֶשׁ שֶׁבְּאֶמְצַע הוּא חֲצִי אַמָּה. וְכֵן פֵּרַשׁ רַשִׁ"י בְּהֶדְיָא בְּפ' הַזּוֹרֵק דַּף צ"ח שֶׁהַחָרִיץ בְּאֶמְצַע רָחָב חֲצִי אַמָּה. וְהָיָה חוֹרֵץ רְבִיעִית אַמָּה מִכָּל צַד. וְכָל יָד הָיָה רוֹחַב רְבִיעִית אַמָּה. וְכֵן כָּל שְׂפַת אֵדֶן הָיָה רוֹחַב רְבִיעִית אַמָּה. וְדוֹק הֵיטֵב. וְאָז סָרָה תְּלוּנַת הָרַמְבָּ"ן וּתְמִיהָתוֹ מְסֻלֶּקֶת) וְאוֹתָן הַיָּדוֹת מַכְנִיס בָּאֲדָנִים שֶׁהָיוּ חֲלוּלִים וְהָאֲדָנִים גָּבְהָן אַמָּה וְיוֹשְׁבִים רְצוּפִים מ' זֶה אֵצֶל זֶה וְיָדוֹת הַקֶּרֶשׁ הַנִּכְנָסוֹת בַּחֲלַל הָאֲדָנִים חֲרוּצוֹת מִשְּׁלֹשָׁה צִדֵּיהֶן רוֹחַב הַחָרִיץ כְּעוֹבִי שְׂפַת הָאֶדֶן שֶׁיְּכַסֶּה הַקֶּרֶשׁ אֶת כָּל רֹאשׁ הָאֵדֶן שֶׁאִל"כ נִמְצָא רֶוַח בֵּין קֶרֶשׁ לְקֶרֶשׁ כְּעוֹבִי שְׂפַת שְׁנֵי הָאֲדָנִים שֶׁיַּפְסִיקוּ בֵּינֵיהֶם וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר וְיִהְיוּ תוֹאֲמִים מִלְּמַטָּה שֶׁיַּחֲרוֹץ אֶת צִדֵּי הַיָּדוֹת כְּדֵי שֶׁיִּתְחַבְּרוּ הַקְּרָשִׁים זֶה אֵצֶל זֶה
מְשׁוּלָבוֹת.
עֲשׂוּיוֹת כְּעֵין שְׁלִיבוֹת סוּלָם מוּבְדָלוֹת זוֹ מִזּוֹ וּמְשׁוּפִּין רָאשֵׁיהֶם לִכָּנֵס בְּתוֹךְ חֲלַל הָאֵדֶן כִּשְׁלִיבָה הַנִּכְנֶסֶת בַּנֶּקֶב בְּתוֹךְ עַמּוּדֵי הַסּוּלָם
אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ.
מְכוּוָנוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ שֶׁיִּהְיוּ חֲרִיצֵיהֶם שָׁוִים זוֹ כְּמִדַּת זוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ שְׁתֵּי יָדוֹת זוֹ מְשׁוּכָה לְצַד פְּנִים וְזוֹ מְשׁוּכָה לְצַד חוּץ בְּעוֹבִי הַקֶּרֶשׁ שֶׁהוּא אַמָּה וְתַרְגוּם שֶׁל יָדוֹת צִירִין לְפִי שֶׁדּוֹמוֹת לְצִירֵי הַדֶּלֶת הַנִּכְנָסִים בְּחוֹרֵי הַמִּפְתָּן
26,18
וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֶשְׂרִים קֶרֶשׁ לִפְאַת נֶגְבָּה תֵימָנָה.
לִפְאַת נֶגְבָּה תֵּימָנָה.
אֵין פֵּאָה זוֹ לָשׁוֹן מִקְצוֹעַ אֶלָּא כָּל הָרוּחַ קְרוּיָה פֵּאָה כְּתַרְגוּמוֹ לְרוּחַ עֵיבָר דָּרוֹמָא
26,19
וְאַרְבָּעִים אַדְנֵי כֶסֶף תַּעֲשֶׂה תַּחַת עֶשְׂרִים הַקָּרֶשׁ: שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד לִשְׁתֵּי יְדֹתָיו וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד לִשְׁתֵּי יְדֹתָיו.
26,20
וּלְצֶלַע הַמִּשְׁכָּן הַשֵּׁנִית לִפְאַת צָפוֹן עֶשְׂרִים קָרֶשׁ.
26,21
וְאַרְבָּעִים אַדְנֵיהֶם כָּסֶף: שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד.
26,22
וּלְיַרְכְּתֵי הַמִּשְׁכָּן יָמָּה תַּעֲשֶׂה שִׁשָּׁה קְרָשִׁים.
וּלְיַרְכְּתֵי.
לָשׁוֹן סוֹף כְּתַרְגוּמוֹ וּלְסִפֵּי. וּלְפִי שֶׁהַפֶּתַח בַּמִּזְרָח קָרוּי מִזְרָח פָּנִים וְהַמַּעֲרָב אֲחוֹרַיִם וְזֶהוּ סוֹף שֶׁהַפָּנִים הוּא הָרֹאשׁ
תַּעֲשֶׂה שִׁשָּׁה קְרָשִׁים.
הֲרֵי ט' אַמּוֹת רוֹחַב
26,23
וּשְׁנֵי קְרָשִׁים תַּעֲשֶׂה לִמְקֻצְעֹת הַמִּשְׁכָּן בַּיַּרְכָתָיִם.
וּשְׁנֵי קְרָשִׁים תַּעֲשֶׂה לִמְקֻצָעוֹת.
אֶחָד לְמִקְצוֹעַ צְפוֹנִית מַעֲרָבִית וְאֶחָד לְמַעֲרָבִית דְּרוֹמִית כָּל שְׁמֹנָה קְרָשִׁים בְּסֵדֶר אֶחָד הֵן. אֶלָּא שֶׁאֵלּוּ הַשְּׁתַּיִם אֵינָן בַּחֲלַל הַמִּשְׁכָּן אֶלָּא חֲצִי אַמָּה מִזּוֹ וַחֲצִי אַמָּה מִזּוֹ נִרְאֵית בַּחֲלָל לְהַשְּׁלִים רָחְבּוֹ לְעֶשֶׂר וְהָאַמָּה מִזֶּה וְהָאַמָּה מִזֶּה בָּאוֹת כְּנֶגֶד אַמּוֹת עוֹבִי קַרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן הַצָּפוֹן וְהַדָּרוֹם כְּדֵי שֶׁיְּהֵא הַמִּקְצוֹעַ מִבַּחוּץ שָׁוֶה
26,24
וְיִהְיוּ תֹאֲמִם מִלְּמַטָּה וְיַחְדָּו יִהְיוּ תַמִּים עַל רֹאשׁוֹ אֶל הַטַּבַּעַת הָאֶחָת כֵּן יִהְיֶה לִשְׁנֵיהֶם לִשְׁנֵי הַמִּקְצֹעֹת יִהְיוּ.
וְיִהְיוּ תוֹאֲמִים מִלְּמַטָּה.
כָּל הַקְּרָשִׁים תּוֹאֲמִים זֶה לָזֶה מִלְּמַטָּה שֶׁלֹּא יַפְסִיק עוֹבִי שְׂפַת שְׁנֵי הָאֲדָנִים בֵּינֵיהֶם לְהַרְחִיקָן זוֹ מִזּוֹ כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי שֶׁיִּהְיוּ צִירֵי הַיָּדוֹת חֲרוּצִים מִצִּדֵּיהֶן שֶׁיְּהֵא רוֹחַב הַקֶּרֶשׁ בּוֹלֵט לְצִדָּיו חוּץ לְיָדֵי הַקֶּרֶשׁ לְכַסּוֹת אֶת שְׂפַת הָאֵדֶן וְכֵן הַקֶּרֶשׁ שֶׁאֶצְלוֹ וְנִמְצְאוּ תּוֹאֲמִים זֶה לָזֶה וְקֶרֶשׁ הַמִּקְצוֹעַ שֶׁבְּסֵדֶר הַמַּעֲרָב חָרוּץ לְרָחְבּוֹ בְּעָבְיוֹ כְּנֶגֶד חָרִיץ שֶׁל צַד קֶרֶשׁ הַצְּפוֹנִי וְהַדְּרוֹמִי כְּדֵי שֶׁלֹּא יַפְרִידוּ הָאֲדָנִים בֵּינֵיהֶם
וְיַחְדָּו יִהְיוּ תֹמִים.
כְּמוֹ תְּאוֹמִים
עַל רֹאשׁוֹ.
שֶׁל קֶרֶשׁ
אֶל הַטַּבַּעַת הָאֶחָת.
כָּל קֶרֶשׁ וְקֶרֶשׁ הָיָה חָרוּץ מִלְּמַעְלָה בְּרָחְבּוֹ שְׁנֵי חֲרִיצִין בִּשְׁנֵי צִדָּיו כְּמוֹ עוֹבִי טַבַּעַת וּמַכְנִיסוֹ בְּטַבַּעַת אַחַת נִמְצָא מַתְאִים לַקֶּרֶשׁ שֶׁאֶצְלוֹ. אֲבָל אוֹתָן טַבָּעוֹת לֹא יָדַעְתִּי אִם קְבוּעוֹת הֵן אִם מְטוּלְטָלוֹת. וּבַקֶּרֶשׁ שֶׁבַּמִּקְצוֹעַ הָיְתָה טַבַּעַת בְּעוֹבִי הַקֶּרֶשׁ (נִרְאֶה כִּי מִלּוֹת הַדְּרוֹמִי וְהַצְּפוֹנִי אַלְּמַטָּה קָאִי. וְרוֹצֶה לוֹמָר שֶׁהַדְּרוֹמִי וְהַצְּפוֹנִי וְרֹאשׁ קֶרֶשׁ כּוּ' נִכְנָס לְתוֹכוֹ וּמַה שֶּׁכָּתוּב הָיְתָה טַבַּעַת בְּעוֹבִי קֶרֶשׁ רוֹצֶה לוֹמָר בְּעוֹבִי קֶרֶשׁ הַמַּעֲרָבִי. וְדוֹ"ק) הַדְּרוֹמִי וְהַצְּפוֹנִי וְרֹאשׁ קֶרֶשׁ הַמִּקְצוֹעַ שֶׁבְּסֵדֶר מַעֲרָב נִכְנָס לְתוֹכוֹ נִמְצְאוּ שְׁנֵי הַכְּתָלִים מְחֻבָּרִים
כֵּן יִהְיֶה לִשְׁנֵיהֶם.
לִשְׁנֵי הַקְּרָשִׁים שֶׁבַּמִּקְצוֹעַ לַקֶּרֶשׁ שֶׁבְּסוֹף צָפוֹן וְלַקֶּרֶשׁ הַמַּעֲרָבִי וְכֵן לִשְׁנֵי הַמִּקְצוֹעוֹת
26,25
וְהָיוּ שְׁמֹנָה קְרָשִׁים וְאַדְנֵיהֶם כֶּסֶף שִׁשָּׁה עָשָׂר אֲדָנִים: שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד.
וְהָיוּ שְׁמֹנָה קְרָשִׁים.
הֵן הָאֲמוּרוֹת לְמַעְלָה תַּעֲשֶׂה שִׁשָּׁה קְרָשִׁים וּשְׁנֵי קְרָשִׁים תַּעֲשֶׂה לִמְקֻצוֹעוֹת נִמְצְאוּ שְׁמֹנָה קְרָשִׁים בְּסֵדֶר מַעֲרָבִי. כָּךְ שְׁנוּיָה בַּמִּשְׁנָה מַעֲשֶׂה סֵדֶר הַקְּרָשִׁים בִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן. הָיָה עוֹשֶׂה אֶת הָאֲדָנִים חֲלוּלִים וְחוֹרֵץ אֶת הַקֶּרֶשׁ מִלְּמַטָּה רְבִיעַ מִכָּאן וּרְבִיעַ מִכָּאן וְהֶחָרִיץ חֶצְיוֹ בָּאֶמְצַע וְעָשָׂה לוֹ שְׁתֵּי יָדוֹת כְּמִין שְׁנֵי חֲמוּקִין. (וְלִי נִרְאֶה שֶׁהַגִּרְסָא כְּמִין שְׁנֵי חֲוָקִין) כְּמִין שְׁנֵי שְׁלִיבוֹת סוּלָם הַמֻּבְדָּלוֹת זוֹ מִזּוֹ וּמְשֻׁפּוֹת לְהִכָּנֵס בַּחֲלָל הָאֵדֶן כִּשְׁלִיבָה הַנִּכְנֶסֶת בְּנֶקֶב עַמּוּד הַסּוּלָם וְהוּא לָשׁוֹן מְשׁוּלָבוֹת עֲשׂוּיוֹת כְּמִין שְׁלִיבָה וּמַכְנִיסָן לְתוֹךְ שְׁנֵי אֲדָנִים שֶׁנֶּאֱמַר שְׁנֵי אֲדָנִים שְׁנֵי אֲדָנִים וְחוֹרֵץ אֶת הַקֶּרֶשׁ מִלְּמַעְלָה אֶצְבַּע מִכָּאן וְאֶצְבַּע מִכָּאן וְנוֹתְנָן לְתוֹךְ טַבַּעַת אַחַת שֶׁל זָהָב כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ נִפְרָדִין זֶה מִזֶּה שֶׁנֶּאֱ' וְיִהְיוּ תוֹאֲמִים לְמַטָּה וְגוֹ' כָּךְ הִיא הַמִּשְׁנָה וְהַפֵּרוּשׁ שֶׁלָּהּ הִצַּעְתִּי לְמַעְלָה בְּסֵדֶר הַמִּקְרָאוֹת
26,26
וְעָשִׂיתָ בְרִיחִם עֲצֵי שִׁטִּים חֲמִשָּׁה לְקַרְשֵׁי צֶלַע הַמִּשְׁכָּן הָאֶחָד.
בָּרִיחִם.
כְּתַרְגוּמוֹ עֲבָרִין ובלע"ז אשׁפ"רישׁ
חֲמִשָּׁה לְקַרְשֵׁי צֶלַע הַמִּשְׁכָּן.
אֵלּוּ ה' ג' הֵן אֶלָּא שֶׁהַבָּרִיחַ הָעֶלְיוֹן וְהַתַּחְתּוֹן עָשׂוּי מִשְּׁתֵּי חֲתִיכוֹת זֶה מַבְרִיחַ עַד חֲצִי הַכּוֹתֶל וְזֶה מַבְרִיחַ עַד חֲצִי הַכּוֹתֶל זֶה נִכְנָס בַּטַּבַּעַת מִצַּד זֶה וְזֶה נִכְנָס בַּטַּבַּעַת מִצַּד זֶה עַד שֶׁמַּגִּיעִין זֶה לָזֶה נִמְצָא שֶׁעֶלְיוֹן וְתַחְתּוֹן שְׁנַיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע אֲבָל הָאֶמְצָעִי אָרְכּוֹ כְּנֶגֶד כָּל הַכּוֹתֶל וּמַבְרִיחַ מִקְּצֵה הַכּוֹתֶל וְעַד קָצֵהוּ שֶׁנֶּאֱ' וְהַבָּרִיחַ הַתִּיכוֹן וְגוֹ' מַבְרִיחַ מִן הַקָּצֶה אֶל הַקָּצֶה שֶׁהָעֶלְיוֹנִים וְהַתַּחְתּוֹנִים הָיוּ לָהֶן טַבָּעוֹת בַּקְּרָשִׁים לְהִכָּנֵס לְתוֹכָן שְׁתֵּי טַבָּעוֹת לְכָל קֶרֶשׁ מְשֻׁלָּשִׁים בְּתוֹךְ עֶשֶׂר אַמּוֹת שֶׁל גּוֹבַהּ הַקֶּרֶשׁ חֵלֶק אֶחָד מִן הַטַּבַּעַת הָעֶלְיוֹנָה וּלְמַעְלָה וְחֵלֶק אֶחָד מִן הַתַּחְתּוֹנָה וּלְמַטָּה וְכָל חֵלֶק הוּא רְבִיעַ אוֹרֶךְ הַקֶּרֶשׁ וּשְׁנֵי חֲלָקִים בֵּין טַבַּעַת לְטַבַּעַת כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ כָּל הַטַּבָּעוֹת מְכוּוָנוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ אֲבָל לַבָּרִיחַ הַתִּיכוֹן אֵין טַבָּעוֹת אֶלָּא הַקְּרָשִׁים נְקוּבִים בָּעוֹבִים וְהוּא נִכְנָס בָּהֶם דֶּרֶךְ הַנְּקָבִים שֶׁהֵם מְכוּוָנִין זֶה מוּל זֶה וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱ' בְּתוֹךְ הַקְּרָשִׁים הַבָּרִיחִים הָעֶלְיוֹנִים וְהַתַּחְתּוֹנִים שֶׁבַצָּפוֹן וְשֶׁבַּדָּרוֹם אוֹרֶךְ כָּל אַחַת ט"ו אַמָּה וְהַתִּיכוֹן אָרְכּוֹ ל' אַמָּה וְזֶהוּ מִן הַקָּצֶה אֶל הַקָּצֶה מִן הַמִּזְרָח וְעַד הַמַּעֲרָב וְה' בָּרִיחִים שֶׁבַּמַּעֲרָב אוֹרֶךְ הָעֶלְיוֹנִים וְהַתַּחְתּוֹנִים ו' אַמּוֹת וְהַתִּיכוֹן אָרְכּוֹ י"ב כְּנֶגֶד רוֹחַב ח' קְרָשִׁים כָּךְ הִיא מְפוֹרֶשֶׁת בִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן
26,27
וַחֲמִשָּׁה בְרִיחִם לְקַרְשֵׁי צֶלַע הַמִּשְׁכָּן הַשֵּׁנִית וַחֲמִשָּׁה בְרִיחִם לְקַרְשֵׁי צֶלַע הַמִּשְׁכָּן לַיַּרְכָתַיִם יָמָּה.
26,28
וְהַבְּרִיחַ הַתִּיכֹן בְּתוֹךְ הַקְּרָשִׁים מַבְרִחַ מִן הַקָּצֶה אֶל הַקָּצֶה.
26,29
וְאֶת הַקְּרָשִׁים תְּצַפֶּה זָהָב וְאֶת טַבְּעֹתֵיהֶם תַּעֲשֶׂה זָהָב בָּתִּים לַבְּרִיחִם וְצִפִּיתָ אֶת הַבְּרִיחִם זָהָב.
בָּתִּים לַבְּרִיחִים.
הַטַּבָּעוֹת שֶׁתַּעֲשֶׂה בָּהֶן יִהְיוּ בָּתִּים לְהַכְנִיס בָּהֶן הַבָּרִיחִים
וְצִפִּיתָ אֶת הַבְּרִיחִם זָהָב.
לֹא שֶׁהָיָה הַזָּהָב מְדוּבָּק עַל הַבָּרִיחִים שֶׁאֵין עֲלֵיהֶם שׁוּם צִפּוּי אֶלָּא בַּקֶּרֶשׁ הָיָה קָבוּעַ כְּמִין ב' פִּיפִיּוֹת שֶׁל זָהָב כְּמִין ב' סְדָקֵי קָנֶה חָלוּל וְקוֹבְעָן אֵצֶל הַטַּבָּעוֹת לְכָאן וּלְכָאן אָרְכָּן מְמַלֵּא אֶת רוֹחַב הַקֶּרֶשׁ מִן הַטַּבַּעַת לְכָאן וּמִמֶּנָּהּ לְכָאן וְהַבָּרִיחַ נִכְנָס לְתוֹכוֹ וּמִמֶּנּוּ לַטַּבַּעַת וּמִן הַטַּבַּעַת לַפֶּה הַשֵּׁנִי נִמְצְאוּ הַבָּרִיחִים מְצוּפִּים זָהָב כְּשֶׁהֵן תְּחוּבִין בַּקְּרָשִׁים וְהַבָּרִיחִים הַלָּלוּ מִבַּחוּץ הָיוּ בּוֹלְטוֹת. הַטַּבָּעוֹת וְהַפִּיפִיּוֹת לֹא הָיוּ נִרְאוֹת בְּתוֹךְ הַמִּשְׁכָּן אֶלָּא כָּל הַכּוֹתֶל חָלָק מִבִּפְנִים
26,30
וַהֲקֵמֹתָ אֶת הַמִּשְׁכָּן: כְּמִשְׁפָּטוֹ אֲשֶׁר הָרְאֵיתָ בָּהָר. {ס}
וַהֲקֵמוֹתָ אֶת הַמִּשְׁכָּן.
לְאַחַר שֶׁיִּגְמוֹר הֲקִימֵהוּ
הָרְאֵיתָ בָהָר.
קוֹדֶם לָכֵן שֶׁאֲנִי עָתִיד לְלַמֶּדְךָ וּלְהַרְאוֹתְךָ סֵדֶר הֲקָמָתוֹ
26,31
וְעָשִׂיתָ פָרֹכֶת תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב יַעֲשֶׂה אֹתָהּ כְּרֻבִים.
פָּרוֹכֶת.
לָשׁוֹן מְחִיצָה הוּא וּבְלָשׁוֹן חֲכָמִים פַּרְגוֹד דָּבָר הַמַּבְדִּיל בֵּין הַמֶּלֶךְ וּבֵין הָעָם
תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן.
כָּל מִין וּמִין הָיָה כָּפוּל בְּכָל חוּט וְחוּט ו' חוּטִין
מַעֲשֶׂה חוֹשֵׁב.
כְּבָר פֵּרַשְׁתִּי שֶׁזּוֹ הִיא אֲרִיגָה שֶׁל שְׁתֵּי קִירוֹת וְהַצִּיּוּרִין שֶׁמִּשְׁנֵי עֲבָרֶיהָ אֵינָן דּוֹמִין זֶה לָזֶה
כְּרֻבִים.
צִיּוּרִין שֶׁל בְּרִיּוֹת יַעֲשֶׂה בָּהּ. ד' עַמּוּדִים תְּקוּעִים בְּתוֹךְ ד' אֲדָנִים וְאוּנְקָלִיּוֹת קְבוּעִין בָּהֶן עֲקוּמִין לְמַעְלָה לְהוֹשִׁיב עֲלֵיהֶן כְּלוֹנֵס שֶׁרֹאשׁ הַפָּרוֹכֶת כָּרוּךְ בָּהּ וְהָאוּנְקָלִיּוֹת הֵן הַוָּוִין שֶׁהֲרֵי כְּמִין וָוִין הֵן עֲשׂוּיִם וְהַפָּרוֹכֶת אָרְכָּהּ י' אַמּוֹת לְרָחְבּוֹ שֶׁל מִשְׁכָּן וְרָחְבָּהּ י' אַמּוֹת כְּגָבְהָן שֶׁל קְרָשִׁים פְּרוּסָה בִּשְׁלִישׁ שֶׁל מִשְׁכָּן שֶׁיְּהֵא הֵימֶנָה וְלִפְנִים עֶשֶׂר אַמּוֹת וְהֵימֶנָה וְלַחוּץ כ' אַמָּה נִמְצָא בֵּית קָדְשֵׁי הַקָּדָשִׁים עֶשֶׂר עַל עֶשֶׂר שֶׁנֶּאֱמַר וְנָתַתָּ אֶת הַפָּרֹכֶת תַּחַת הַקְּרָסִים הַמְּחַבְּרִים אֶת שְׁתֵּי חוֹבְרוֹת שֶׁל יְרִיעוֹת הַמִּשְׁכָּן רוֹחַב הַחוֹבֶרֶת כ' אַמָּה וּכְשֶׁפָּרְשָׂם עַל גַּג הַמִּשְׁכָּן מִן הַפֶּתַח לַמַּעֲרָב כָּלְתָה בִּשְׁנֵי שְׁלִישֵׁי הַמִּשְׁכָּן וְהַחוֹבֶרֶת הַשֵּׁנִית כִּסְּתָה שְׁלִישׁוֹ שֶׁל מִשְׁכָּן וְהַמּוֹתָר תָּלוּי לַאֲחוֹרָיו לְכַסּוֹת אֶת הַקְּרָשִׁים
26,32
וְנָתַתָּה אֹתָהּ עַל אַרְבָּעָה עַמּוּדֵי שִׁטִּים מְצֻפִּים זָהָב וָוֵיהֶם זָהָב עַל אַרְבָּעָה אַדְנֵי כָסֶף.
26,33
וְנָתַתָּה אֶת הַפָּרֹכֶת תַּחַת הַקְּרָסִים וְהֵבֵאתָ שָׁמָּה מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֵת אֲרוֹן הָעֵדוּת וְהִבְדִּילָה הַפָּרֹכֶת לָכֶם בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים.
26,34
וְנָתַתָּ אֶת הַכַּפֹּרֶת עַל אֲרוֹן הָעֵדֻת בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים.
26,35
וְשַׂמְתָּ אֶת הַשֻּׁלְחָן מִחוּץ לַפָּרֹכֶת וְאֶת הַמְּנֹרָה נֹכַח הַשֻּׁלְחָן עַל צֶלַע הַמִּשְׁכָּן תֵּימָנָה וְהַשֻּׁלְחָן תִּתֵּן עַל צֶלַע צָפוֹן.
וְשַׂמְתָּ אֶת הַשֻּׁלְחָן.
שֻׁלְחַן הַצָּפוֹן מָשׁוּךְ מִן הַכּוֹתֶל הַצְּפוֹנִי שְׁתֵּי אַמּוֹת וּמֶחֱצָה. וּמְנוֹרָה בַּדָּרוֹם מְשׁוּכָה מִן הַכּוֹתֶל הַדְּרוֹמִי שְׁתֵּי אַמּוֹת וּמֶחֱצָה. וּמִזְבֵּחַ הַזָּהָב נָתוּן כְּנֶגֶד אֲוִיר שֶׁבֵּין שֻׁלְחָן לִמְנוֹרָה מָשׁוּךְ קִמְעָא כְּלַפֵּי הַמִּזְרָח וְכֻלָּם נְתוּנִים מִן חֲצִי הַמִּשְׁכָּן וְלִפְנִים. כֵּיצָד אוֹרֶךְ הַמִּשְׁכָּן מִן הַפֶּתַח לַפָּרוֹכֶת עֶשְׂרִים אַמָּה הַמִּזְבֵּחַ וְהַשֻּׁלְחָן וְהַמְּנוֹרָה מְשׁוּכִים מִן הַפֶּתַח לְצַד מַעֲרָב עֶשֶׂר אַמּוֹת
26,36
וְעָשִׂיתָ מָסָךְ לְפֶתַח הָאֹהֶל תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה רֹקֵם.
וְעָשִׂיתָ מָסָךְ.
וִילוֹן הוּא מָסָךְ כְּנֶגֶד הַפֶּתַח כְּמוֹ סַכֹּתָ בַּעֲדוֹ ל' מֵגִין
מַעֲשֵׂה רוֹקֵם.
הַצּוּרוֹת עֲשׂוּיוֹת בּוֹ מַעֲשֶׂה מַחַט כְּפַרְצוּף שֶׁל עֻבָּר זֶה כָּךְ פַּרְצוּף שֶׁל עֻבָּר זֶה
רוֹקֵם.
שֵׁם הָאוּמָן וְלֹא שֵׁם הָאוּמָנוּת וְתַרְגּוּמוֹ עוֹבֵד צַיָּר וְלֹא עוֹבֵד צִיּוּר. מִדַּת הַמָּסָךְ כְּמִדַּת הַפָּרוֹכֶת י' אַמּוֹת עַל י' אַמּוֹת
26,37
וְעָשִׂיתָ לַמָּסָךְ חֲמִשָּׁה עַמּוּדֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב וָוֵיהֶם זָהָב וְיָצַקְתָּ לָהֶם חֲמִשָּׁה אַדְנֵי נְחֹשֶׁת. {ס}
27,1
וְעָשִׂיתָ אֶת הַמִּזְבֵּחַ עֲצֵי שִׁטִּים: חָמֵשׁ אַמּוֹת אֹרֶךְ וְחָמֵשׁ אַמּוֹת רֹחַב רָבוּעַ יִהְיֶה הַמִּזְבֵּחַ וְשָׁלֹשׁ אַמּוֹת קֹמָתוֹ.
וְעָשִׂיתָ אֶת הַמִּזְבֵּחַ וְגוֹ וְשָׁלֹשׁ אַמּוֹת קוֹמָתוֹ.
דְּבָרִים כִּכְתָבָן דִּבְרֵי ר' יְהוּדָה רַ"י אוֹמֵר נֶאֱמַר כָּאן רָבוּעַ וְנֶאֱ' בַּפְּנִימִי רָבוּעַ מַה לְּהַלָּן גָּבְהוֹ פִּי שְׁנַיִם מֵאָרְכּוֹ אַף כָּאן גָּבְהוֹ פִּי שְׁנַיִם מֵאָרְכּוֹ וּמַה אֲנִי מְקַיֵּם שָׁלֹשׁ אַמּוֹת קוֹמָתוֹ מִשְּׂפַת סוֹבֵב וּלְמַעְלָה
27,2
וְעָשִׂיתָ קַרְנֹתָיו עַל אַרְבַּע פִּנֹּתָיו מִמֶּנּוּ תִּהְיֶיןָ קַרְנֹתָיו וְצִפִּיתָ אֹתוֹ נְחֹשֶׁת.
מִמֶּנּוּ תִהְיֶיןָ קַרְנוֹתָיו.
שֶׁלֹּא יַעֲשֵׂם לְבַדָּם וִיחַבְּרֵם בּוֹ
וְצִפִּיתָ אוֹתוֹ נְחוֹשֶׁת.
לְכַפֵּר עַל עַזוּת מֵצַּח שֶׁנֶּאֱמַר וּמִצְחֲךָ נְחוּשָׁה
27,3
וְעָשִׂיתָ סִּירֹתָיו לְדַשְּׁנוֹ וְיָעָיו וּמִזְרְקֹתָיו וּמִזְלְגֹתָיו וּמַחְתֹּתָיו לְכָל כֵּלָיו תַּעֲשֶׂה נְחֹשֶׁת.
סִירוֹתָיו.
כְּמִין יוֹרוֹת
לְדַשְּׁנוֹ.
לְהָסִיר דַּשְּׁנוֹ לְתוֹכָהּ וְהוּא שֶׁתִּ"א לְמִסְפֵּי קְטוּמֵיהּ לְסַפּוֹת הַדֶּשֶׁן לְתוֹכָם כִּי יֵשׁ מִלּוֹת בְּל' עִבְרִית מִלָּה אַחַת מִתְחַלֶּפֶת בְּפִתָרוֹן לְשַׁמֵּשׁ בִּנְיָן וּסְתִירָה כְּמוֹ וַתַּשְׁרֵשׁ שָׁרָשֶׁיהָ. אֶוִיל מַשְׁרִישׁ. וְחִלּוּפוֹ וּבְכָל תְּבוּאָתִי תְּשָׁרֵשׁ. וְכָמוֹהוּ בִּסְעִפֶּיהָ פּוֹרִיָּה. וְחִלּוּפוֹ מִסְעָף פֻּארָה מפשׁח סְעִפֶּיהָ וְכָמוֹהוּ וְזֶה הָאַחֲרוֹן עַצְמוֹ שָׁבַר עֲצְמוֹתָיו וּכְמוֹ וַיִּסְקָלוּהוּ בָּאֲבָנִים וְחִלּוּפוֹ סַקְּלוּ מֵאֶבֶן הָסִירוּ אֲבָנֶיהָ. וְכֵן וַיַּעֲזִקֵהוּ וַיִּסְקָלֵהוּ אַף כָּאן לְדַשְּׁנוֹ לְהָסִיר דַּשְּׁנוֹ ובלע"ז אדשׁצדר"יר
וְיָעָיו.
כְּתַרְגוּמוֹ מִגְרָפוֹת שֶׁנּוֹטֵל בָּהֶם אֶת הַדֶּשֶׁן וְהֵן כְּמִין כִּסּוּי קְדֵרָה שֶׁל מַתֶּכֶת דָּק וְלֹא בֵּית יָד ובלע"ז ווד"יל
וּמִזְרְקוֹתָיו.
לְקַבֵּל בָּהֶם דָּם הַזְּבָחִים
וּמִזְלְגוֹתָיו.
כְּמִין אוּנְקָלִיּוֹת כְּפוּפִים וּמַכֵּה בָּהֶם בַּבָּשָׂר וְנִתְחָבִים בּוֹ וּמִתְהַפְּכִין בָּהֶן עַל גַּחֲלֵי הַמַּעֲרָכָה שֶׁיְּהֵא מְמַהֵר שְׂרֵפָתָן ובלע"ז קרוצי"שׁ וּבִלְשׁוֹן חֲכָמִים צִנּוֹרִיּוֹת
וּמַחְתּוֹתָיו.
בֵּית קִבּוּל יֵשׁ לָהֶם לִטּוֹל בָּהֶן גֶּחָלִים מִן הַמִּזְבֵּחַ לְשֵׂאתָם עַל מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי לִקְטוֹרֶת וְעַ"שׁ חֲתִיָּתָן קְרוּיִים מַחְתּוֹת כְּמוֹ לַחְתּוֹת אֵשׁ מִיקוֹד לָשׁוֹן שְׁאִיבַת אֵשׁ מִמְּקוֹמָהּ וְכֵן הַיַּחְתֶּה אִישׁ אֵשׁ בְּחֵיקוֹ
לְכָל כֵּלָיו.
כְּמוֹ כָּל כֵּלָיו
27,4
וְעָשִׂיתָ לּוֹ מִכְבָּר מַעֲשֵׂה רֶשֶׁת נְחֹשֶׁת וְעָשִׂיתָ עַל הָרֶשֶׁת אַרְבַּע טַבְּעֹת נְחֹשֶׁת עַל אַרְבַּע קְצוֹתָיו.
מִכְבָּר.
לָ' כְּבָרָה שֶׁקּוֹרִין קריבל"שׁ כְּמִין לְבוּשׁ עָשׂוּי לוֹ לַמִּזְבֵּחַ עָשׂוּי חוֹרִין חוֹרִין כְּמִין רֶשֶׁת וּמִקְרָא זֶה מְסוֹרָס וְכֹה פִּתְרוֹנוֹ וְעָשִׂיתָ לוֹ מִכְבָּר נְחוֹשֶׁת מַעֲשֶׂה רֶשֶׁת
27,5
וְנָתַתָּה אֹתָהּ תַּחַת כַּרְכֹּב הַמִּזְבֵּחַ מִלְּמָטָּה וְהָיְתָה הָרֶשֶׁת עַד חֲצִי הַמִּזְבֵּחַ.
כַּרְכֹּב הַמִּזְבֵּחַ.
סוֹבֵב כָּל דָּבָר הַמַּקִּיף סָבִיב בְּעִגּוּל קָרוּי כַּרְכֹּב כְּמוֹ שֶׁשָּׁנִינוּ בְּהַכֹּל שׁוֹחֲטִין אֵלּוּ הֵן גּוֹלְמֵי כְּלֵי עֵץ כָּל שֶׁעָתִיד לָשׁוּף וּלְכַרְכֵּב וְהוּא כְּמִין שֶׁעוֹשִׂין חֲרִיצִין עֲגוּלִין בְּקַרְשֵׁי דַּפְנֵי הַתֵּבוֹת וְסַפְסָלֵי הָעֵץ אַף לַמִּזְבֵּחַ עָשָׂה חָרִיץ סְבִיבוֹ וְהָיָה רָחְבּוֹ אַמָּה בְּדַפְנוֹ לְנוֹי וְהוּא לְסוֹף שָׁלֹשׁ (ס"א ו) אַמּוֹת שֶׁל גָּבְהוֹ כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר גָּבְהוֹ פִּי שְׁנַיִם כְּאָרְכּוֹ הָא מַה אֲנִי מְקַיֵּם וְג' אַמּוֹת קוֹמָתוֹ מִשְּׂפַת סוֹבֵב וּלְמַעְלָה. אֲבָל סוֹבֵב לְהִלּוּךְ הַכֹּהֲנִים לֹא הָיָה לְמִזְבֵּחַ הַנְּחֹשֶׁת אֶלָּא עַל רֹאשׁוֹ לִפְנִים מִקַּרְנוֹתָיו וְכֵן שָׁנִינוּ בִּזְבָחִים אֵיזֶהוּ כַּרְכּוֹב בֵּין קֶרֶן לְקֶרֶן וְהָיָה רוֹחַב אַמָּה וּלִפְנִים מֵהֶן אַמָּה שֶׁל הִלּוּךְ רַגְלֵי הַכֹּהֲנִים שְׁתֵּי אַמּוֹת הַלָּלוּ קְרוּיִים כַּרְכּוֹב. וְדִקְדַּקְנוּ שָׁם וְהָכְּתִיב תַּחַת כַּרְכּוֹב הַמִּזְבֵּחַ מִלְּמַטָּה לָמַדְנוּ שֶׁהַכַּרְכּוֹב בִּצְפוֹנוֹ הוּא וּלְבוּשׁ הַמִּכְבָּר תַּחְתָּיו. וְתֵרַץ הַמְּתָרֵץ תְּרֵי הֲוֵי חַד לְנוֹי וְחַד לַכֹּהֲנִים דְּלֹא יִשְׂתָּרְגוּ. זֶה שֶׁבַּדּוֹפֶן לְנוֹי הָיָה וּמִתַּחְתָּיו הִלְבִּישׁוּ הַמִּכְבָּר וְהִגִּיעַ רָחְבּוֹ עַד חֲצִי הַמִּזְבֵּחַ נִמְצָא שֶׁהַמִּכְבָּר רָחָב אַמָּה וְהוּא הָיָה סִימָן לַחֲצִי גָּבְהוֹ לְהַבְדִּיל בֵּין דָּמִים הָעֶלְיוֹנִים לְדָמִים הַתַּחְתּוֹנִים וּכְנֶגְדוֹ עָשׂוּ לַמִּזְבֵּחַ בֵּית עוֹלָמִים דּוּגְמָת חוּט הַסִּקְרָא בְּאֶמְצָעוֹ. וְכֶבֶשׁ שֶׁהָיוּ עוֹלִין בּוֹ אַעַ"פ שֶׁלֹּא פֵּרְשׁוּ בְּעִנְיָן זֶה כְּבָר שָׁמַעְנוּ בְּפ' מִזְבַּח אַדָמָה תַעֲשֶׂה לִי וְלֹא תַעֲלֶה בְמַעֲלוֹת לֹא תַּעֲשֶׂה לוֹ מַעֲלוֹת בַּכֶּבֶשׁ שֶׁלּוֹ. אֶלָּא כֶּבֶשׁ חָלָק לָמַדְנוּ שֶׁהָיָה לוֹ כֶּבֶשׁ. כָּךְ שָׁנִינוּ בִּמְכִילְתָּא. וּמִזְבַּח אֲדָמָה הוּא מִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת שֶׁהָיוּ מְמַלְּאִין חֲלָלוֹ אֲדָמָה בְּמָקוֹם חֲנִיָּתָן וְהַכֶּבֶשׁ הָיָה בְּדָרוֹם הַמִּזְבֵּחַ מוּבְדָל מִן הַמִּזְבֵּחַ מְלֹא חוּט הַשַּׂעֲרָה וְרַגְלָיו מַגִּיעִין עַד אַמָּה סָמוּךְ לְקַלְעֵי הֶחָצֵר שֶׁבַּדָּרוֹם לְדִבְרֵי האוֹמֵר י' אַמּוֹת קוֹמָתוֹ. וּלְדִבְרֵי הָאוֹמֵר דְּבָרִים כִּכְתָבָן ג' אַמּוֹת קוֹמָתוֹ לֹא הָיָה אוֹרֶךְ הַכֶּבֶשׁ אֶלָּא י' אַמּוֹת כָּךְ מָצָאתִי בַּמִּשְׁנָה מ"ט מִדּוֹת וְזֶה שֶׁהָיָה מוּבְדָּל מִן הַמִּזְבֵּחַ מְלֹא הַחוּט בְּמַסֶּכֶת זְבָחִים לָמְדוּהוּ מִן הַמִּקְרָא
27,6
וְעָשִׂיתָ בַדִּים לַמִּזְבֵּחַ בַּדֵּי עֲצֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם נְחֹשֶׁת.
27,7
וְהוּבָא אֶת בַּדָּיו בַּטַּבָּעֹת וְהָיוּ הַבַּדִּים עַל שְׁתֵּי צַלְעֹת הַמִּזְבֵּחַ בִּשְׂאֵת אֹתוֹ.
בַּטַּבָּעוֹת.
בְּאַרְבַּע טַבָּעוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ לַמִּכְבָּר
27,8
נְבוּב לֻחֹת תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ: כַּאֲשֶׁר הֶרְאָה אֹתְךָ בָּהָר כֵּן יַעֲשׂוּ. {ס}
נְבוּב לוּחוֹת.
כְּתַרְגוּמוֹ חָלִיל לוּחִין לוּחוֹת עֲצֵי שִׁטִּים מִכָּל צַד וְהֶחָלָל בְּאֶמְצַע וְלֹא יְהֵא כֻּלּוֹ עֵץ אֶחָד שֶׁיְּהֵא עָבְיוֹ ה' אַמּוֹת עַל ה' אַמּוֹת כְּמִין סְדָן
27,9
וְעָשִׂיתָ אֵת חֲצַר הַמִּשְׁכָּן לִפְאַת נֶגֶב תֵּימָנָה קְלָעִים לֶחָצֵר שֵׁשׁ מָשְׁזָר מֵאָה בָאַמָּה אֹרֶךְ לַפֵּאָה הָאֶחָת.
קְלָעִים.
עֲשׂוּיִין כְּמִין קַלְעֵי סְפִינָה נְקָבִים נְקָבִים מַעֲשֶׂה קְלִיעָה וְלֹא מַעֲשֵׂה אוֹרֵג וְתַרְגוּמוֹ סְרָדִין כַּתַּרְגוּם שֶׁל מִכְבָּר הַמְּתֻּרְגָם סִרְדָא לְפִי שֶׁהֵן מְנוּקָבִין כִּכְבָרָה
לַפֵּאָה הָאַחַת.
כָּל הָרוּחַ קָרוּי פֵּאָה
27,10
וְעַמֻּדָיו עֶשְׂרִים וְאַדְנֵיהֶם עֶשְׂרִים נְחֹשֶׁת וָוֵי הָעַמֻּדִים וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף.
וְעַמּוּדָיו עֶשְׂרִים.
חָמֵשׁ אַמּוֹת בֵּין עַמּוּד לָעַמּוּד
וְאַדְנֵיהֶם.
שֶׁל הָעַמּוּדִים נְחֹשֶׁת הָאֲדָנִים יוֹשְׁבִים עַל הָאָרֶץ וְהָעַמּוּדִים תְּקוּעִין לְתוֹכָן הָיָה עוֹשֶׂה כְּמִין קוּנְדָסִין שֶׁקּוֹרִין פּלא"שׁ אָרְכָּן ו' טְפָחִים וְרָחְבָּן ג' וְטַבַּעַת נְחֹשֶׁת קָבוּעַ בּוֹ בְּאֶמְצָעוֹ וְכוֹרֵךְ שְׂפַת הַקֶּלַע סְבִיבָיו בְּמֵיתָרִים כְּנֶגֶד כָּל עַמּוּד וְעַמּוּד וְתוֹלֶה הַקּוּנְדָס דֶּרֶךְ טַבַּעְתּוֹ בְּאוּנְקָלִיּוֹת שֶׁבָּעַמּוּד הֶעָשׂוּי כְּמִין וָי"ו רֹאשׁוֹ זָקוּף לְמַעְלָה וְרֹאשׁוֹ אֶחָד תָּקוּעַ בָּעַמּוּד כְּאוֹתָן שֶׁעוֹשִׂין לְהַצִּיב דְּלָתוֹת שֶׁקּוֹרִין גּונזי"שׁ וְרֹחַב הַקֶּלַע תָּלוּי מִלְּמַטָּה וְהִיא קוֹמַת מְחִיצוֹת הֶחָצֵר
וָוֵי הָעַמּוּדִים.
הֵם הָאוּנְקָלִיּוֹת
וְחִשּׁוּקֵיהֶם.
מֻקָּפוֹת הָיוּ הָעַמּוּדִים בְּחוּטֵי כֶּסֶף סָבִיב וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם עַל פְּנֵי כֻּלָּן אִם בְּרֹאשָׁם וְאִם בְּאֶמְצָעָם אַךְ יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁחִשּׁוּק לָשׁוֹן חֲגוֹרָה שֶׁכָּךְ מָצִינוּ בְּפִילֶגֶשׁ בְּגִבְעָה וְעִמּוֹ צֶמֶד חֲמוֹרִים חֲבוּשִׁים תִּרְגוּמוֹ חֲשׁוּקִים
27,11
וְכֵן לִפְאַת צָפוֹן בָּאֹרֶךְ קְלָעִים מֵאָה אֹרֶךְ וְעַמֻּדָו עֶשְׂרִים וְאַדְנֵיהֶם עֶשְׂרִים נְחֹשֶׁת וָוֵי הָעַמֻּדִים וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף.
27,12
וְרֹחַב הֶחָצֵר לִפְאַת יָם קְלָעִים חֲמִשִּׁים אַמָּה עַמֻּדֵיהֶם עֲשָׂרָה וְאַדְנֵיהֶם עֲשָׂרָה.
27,13
וְרֹחַב הֶחָצֵר לִפְאַת קֵדְמָה מִזְרָחָה חֲמִשִּׁים אַמָּה.
לִפְאַת קֵדְמָה מִזְרָחָה.
פְּנֵי הַמִּזְרָח קָרוּי קֶדֶם לָשׁוֹן פָּנִים. אָחוֹר לָשׁוֹן אֲחוֹרַיִם לְפִיכָךְ הַמִּזְרָח קָרוּי קֶדֶם שֶׁהוּא פָּנִים וּמַעֲרָב קָרוּי אָחוֹר כְּד"א הַיָּם הָאַחֲרוֹן יָמָא מַעֲרָבָא
חֲמִשִּׁים אַמָּה.
אוֹתָן נ' אַמָּה לֹא הָיוּ סְתוּמִים כֻּלָּם בַּקְּלָעִים לְפִי שֶׁשָּׁם הַפֶּתַח אֶלָּא ט"ו אַמָּה קְלָעִים לְכָתֵף הַפֶּתַח מִכָּאן וְכֵן לַכָּתֵף הַשֵּׁנִית נִשְׁאָר רוֹחֵב חֲלַל הַפֶּתַח בֵּנָתַיִם כ' אַמָּה וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר וּלְשַׁעַר הֶחָצֵר מָסָךְ עֶשְׂרִים אַמָּה וִילוֹן לַמָּסָךְ כְּנֶגֶד הַפֶּתַח כ' אַמָּה אֹרֶךְ כְּרוֹחַב הַפֶּתַח
27,14
וַחֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה קְלָעִים לַכָּתֵף עַמֻּדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאַדְנֵיהֶם שְׁלֹשָׁה.
עַמֻּדֵּיהֶם שְׁלֹשָׁה.
חָמֵשׁ אַמּוֹת בֵּין עַמּוּד לְעַמּוּד בֵּין עַמּוּד שֶׁבְּרֹאשׁ הַדָּרוֹם הָעוֹמֵד בְּמִקְצוֹעַ דְּרוֹמִית מִזְרָחִית עַד עַמּוּד שֶׁהוּא מִן הַג' שֶׁבַּמִּזְרָח ה' אַמּוֹת וּמִמֶּנּוּ לִשְׁנֵי חָמֵשׁ אַמּוֹת וּמִן הַשֵּׁנִי לִשְׁלִישִׁי חָמֵשׁ אַמּוֹת וְכֵן לַכָּתֵף הַשֵּׁנִית וְאַרְבָּעָה עַמּוּדִים לַמָּסָךְ הֲרֵי י' עַמּוּדִים לַמִּזְרָח כְּנֶגֶד י' לַמַּעֲרָב
27,15
וְלַכָּתֵף הַשֵּׁנִית חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה קְלָעִים עַמֻּדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאַדְנֵיהֶם שְׁלֹשָׁה.
27,16
וּלְשַׁעַר הֶחָצֵר מָסָךְ עֶשְׂרִים אַמָּה תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה רֹקֵם עַמֻּדֵיהֶם אַרְבָּעָה וְאַדְנֵיהֶם אַרְבָּעָה.
27,17
כָּל עַמּוּדֵי הֶחָצֵר סָבִיב מְחֻשָּׁקִים כֶּסֶף וָוֵיהֶם כָּסֶף וְאַדְנֵיהֶם נְחֹשֶׁת.
כָּל עַמּוּדֵי הֶחָצֵר סָבִיב וְגוֹ.
לְפִי שֶׁלֹּא פֵּרַשׁ וָוִין וְחִשּׁוּקִים וְאַדְנֵי נְחֹשֶׁת אֶלָּא לְצָפוֹן וּלְדָרוֹם אֲבָל לְמִזְרָח וּלְמַעֲרָב לֹא נֶאֱמַר וָוִין וְחִשּׁוּקִים וְאַדְנֵי נְחֹשֶׁת לְכָךְ בָּא וְלִמֵּד כָּאן
27,18
אֹרֶךְ הֶחָצֵר מֵאָה בָאַמָּה וְרֹחַב חֲמִשִּׁים בַּחֲמִשִּׁים וְקֹמָה חָמֵשׁ אַמּוֹת שֵׁשׁ מָשְׁזָר וְאַדְנֵיהֶם נְחֹשֶׁת.
אֹרֶךְ הֶחָצֵר.
הַצָּפוֹן וְהַדָּרוֹם שֶׁמִּן הַמִּזְרָח לַמַּעֲרָב מֵאָה בָּאַמָּה
וְרֹחַב חֲמִשִּׁים בַּחֲמִשִּׁים.
חָצֵר שֶׁבַּמִּזְרָח הָיְתָה מְרוּבַּעַת חֲמִשִּׁים עַל חֲמִשִּׁים שֶׁהַמִּשְׁכָּן אָרְכּוֹ שְׁלֹשִׁים וְרָחְבּוֹ עֶשֶׂר הֶעֱמִיד מִזְרָח פִּתְחוֹ בִּשְׂפַת נ' הַחִיצוֹנִים שֶׁל אוֹרֶךְ הֶחָצֵר נִמְצְאוּ כָּלוּ בַּחֲמִשִּׁים הַפְּנִימִים וְכָלָה אָרְכּוֹ לְסוֹף ל' נִמְצְאוּ כ' אַמָּה רֶוַח לַאֲחוֹרָיו בֵּין הַקְּלָעִים שֶׁבַּמַּעֲרָב לַיְרִיעוֹת שֶׁל אֲחוֹרֵי הַמִּשְׁכָּן וְרוֹחַב הַמִּשְׁכָּן עֶשֶׂר אַמּוֹת בְּאֶמְצַע רוֹחַב בַּחָצֵר נִמְצְאוּ לוֹ עֶשְׂרִים אַמָּה רֶוַח לְצָפוֹן וּלְדָרוֹם מִן קַלְעֵי הֶחָצֵר לִירִיעוֹת הַמִּשְׁכָּן וְכֵן לַמַּעֲרָב וַחֲמִשִּׁים עַל חֲמִשִּׁים חָצֵר לְפָנָיו
וְקוֹמָה חָמֵשׁ אַמּוֹת.
גּוֹבַהּ מְחִיצוֹת הֶחָצֵר וְהוּא רוֹחַב הַקְּלָעִים
וְאַדְנֵיהֶם נְחוֹשֶׁת.
לְהָבִיא אַדְנֵי הַמָּסָךְ שֶׁלֹּא תֹּאמַר לֹא נֶאֱמְרוּ אַדְנֵי נְחוֹשֶׁת אֶלָּא לְעַמּוּדֵי הַקְּלָעִים אֲבָל אַדְנֵי הַמָּסָךְ שֶׁל מִין אַחֵר. כָּךְ נִרְאֶה בְּעֵינָי שֶׁלְּכָּךְ חָזַר וּשְׁנָאָן
27,19
לְכֹל כְּלֵי הַמִּשְׁכָּן בְּכֹל עֲבֹדָתוֹ וְכָל יְתֵדֹתָיו וְכָל יִתְדֹת הֶחָצֵר נְחֹשֶׁת. {ס}
לְכָל כְּלֵי הַמִּשְׁכָּן.
שֶׁהָיוּ צְרִיכִין לַהֲקָמָתוֹ וּלְהוֹרָדָתוֹ כְּגוֹן מַקָּבוֹת לִתְקוֹעַ יְתֵדוֹת וְעַמּוּדִים
יְתֵדוֹת.
כְּמִין נַגְרֵ