Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:23 : Mise des Téfilines
07:17 : Lever du soleil
12:23 : Heure de milieu du jour
17:29 : Coucher du soleil
18:09 : Tombée de la nuit

Paracha Bechala'h
Vendredi 3 Février 2023 à 17:15
Sortie du Chabbath à 18:16
Afficher le calendrier
Vaéra

Paracha Vaéra

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Ashkénaze  
וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יהוה וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי לכן אמר לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה וידבר יהוה אל משה לאמר בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים פ וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים
אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי אלה משפחת ראובן ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית אלה משפחת שמעון ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה ובני יצהר קרח ונפג וזכרי ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן ויהי ביום דבר יהוה אל משה בארץ מצרים
וידבר יהוה אל משה לאמר אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר וימלא שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כיהוה אלהינו
וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל יהוה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת ומן השדת ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ
ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל יהוה וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר רק אל יסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבח ליהוה ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל יהוה ויעש יהוה כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את העם ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר וישם יהוה מועד לאמר מחר יעשה יהוה הדבר הזה בארץ ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל ארץ מצרים ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטמם ובכל מצרים ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל משה ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ
עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל לא היה ברד וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני יהוה אלהים והפשתה והשערה נכתה כי השערה אביב והפשתה גבעל והחטה והכסמת לא נכו כי אפילת הנה ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל כאשר דבר יהוה ביד משה
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
6,2
וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי יְהוָה.
וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה.
דִּבֵּר אִתּוֹ מִשְׁפָּט עַל שֶׁהִקְשָׁה לְדַבֵּר וְלוֹמָר לָמָּה הֲרֵעוֹתָה לָעָם הַזֶּה
וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי ה.
נֶאֱמָן לְשַׁלֵּם שָׂכָר טוֹב לַמִּתְהַלְּכִים לְפָנַי. וְלֹא לְחִנָּם שְׁלַחְתִּיךָ כִּי אִם לְקַיֵּם דְּבָרִי שֶׁדִּבַּרְתִּי לָאָבוֹת הָרִאשׁוֹנִים. וּבַלָּשׁוֹן הַזֶּה מָצִינוּ שֶׁהוּא נִדְרָשׁ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת אֲנִי ה' נֶאֱמָן לְהִפָּרַע. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר אֵצֶל עוֹנֶשׁ כְּגוֹן וְחִלַּלְתָּ אֶת שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי ה' וּכְשֶׁהוּא אָמוּר אֵצֶל קִיּוּם מִצְוֹת כְּגוֹן וּשְׁמַרְתֶּם מִצְוֹתָי וַעֲשִׂיתֶם אוֹתָם אֲנִי ה' נֶאֱמַן לִתֵּן שָׂכָר
6,3
וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי יְהוָה לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם.
וָאֵרָא.
אֶל הָאָבוֹת בְּאֵל שַׁדָּי הִבְטַחְתִּים הַבְטָחוֹת וּבְכֻלָּן אָמַרְתִּי לָהֶם אֲנִי אֵל שַׁדָּי
וּשְׁמִי ה לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם.
לֹא הוֹדַעְתִּי אֵין כְּתִיב כָּאן אֶלָּא לֹא נוֹדַעְתִּי לֹא נִכַּרְתִּי לָהֶם בְּמִדַּת אֲמִתִּית שֶׁלִּי שֶׁעָלֶיהָ נִקְרָא שְׁמִי ה' נֶאֱמָן לְאַמֵּת דְּבָרַי שֶׁהֲרֵי הִבְטַחְתִּי וְלֹא קִיַּמְתִּי
6,4
וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּם לָתֵת לָהֶם אֶת אֶרֶץ כְּנָעַן אֵת אֶרֶץ מְגֻרֵיהֶם אֲשֶׁר גָּרוּ בָהּ.
וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי וְגוֹ.
וְגַם כְּשֶׁנִּרְאֵיתִי לָהֶם בְּאֵל שַׁדָּי הִצַּבְתִּי וְהֶעֱמַדְתִּי בְּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֵיהֶם
לָתֵת לָהֶם אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן.
לְאַבְרָהָם בְּפָרָשַׁת מִילָה נֶאֱמַר אֲנִי אֵל שַׁדָּי וְגוֹ' וְנָתַתִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֵת אֶרֶץ מְגוּרֶיךָ. לְיִצְחָק כִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֵת כָּל הָאֲרָצוֹת הָאֵל וַהֲקִימוֹתִי אֶת הַשְּׁבוּעָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם וְאוֹתָהּ שְׁבוּעָה שֶׁנִּשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם בְּאֵל שַׁדָּי אָמַרְתִּי לְיַעֲקֹב אֲנִי אֵל שַׁדָּי פְּרֵה וּרְבֵה וְגוֹ' וְאֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר וְגוֹ' הֲרֵי שֶׁנָּדַרְתִּי לָהֶם וְלֹא קִיַּמְתִּי
6,5
וְגַם אֲנִי שָׁמַעְתִּי אֶת נַאֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר מִצְרַיִם מַעֲבִדִים אֹתָם וָאֶזְכֹּר אֶת בְּרִיתִי.
וְגַם אֲנִי.
כְּמוֹ שֶׁהִצַּבְתִּי וְהֶעֱמַדְתִּי הַבְּרִית יֵשׁ עָלַי לְקַיֵּם. לְפִיכָךְ שָׁמַעְתִּי אֶת נַאֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַנּוֹאֲקִים
אֲשֶׁר מִצְרַיִם מַעֲבִדִים אֹתָם וָאֶזְכֹּר.
אוֹתוֹ הַבְּרִית. כִּי בִּבְרִית בֵּין הַבְּתָרִים אָמַרְתִּי לוֹ וְגַם אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבוֹדוּ דָן אָנֹכִי
6,6
לָכֵן אֱמֹר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְהוָה וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים.
לָכֵן.
עַ"פ אוֹתָהּ הַשְּׁבוּעָה
אָמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי ה.
הַנֶּאֱמָן בְּהַבְטָחָתִי
וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם.
כִּי כֵּן הִבְטַחְתִּיו וְאַחֲרֵי כֵן יֵצְאוּ בִרְכוּשׁ גָּדוֹל
סִבְלֹת.
טוֹרַח מַשָּׂא מִצְרַיִם
6,7
וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְרָיִם.
6,8
וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָשָׂאתִי אֶת יָדִי לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב וְנָתַתִּי אֹתָהּ לָכֶם מוֹרָשָׁה אֲנִי יְהוָה.
נָשָׂאתִי אֶת יָדִי.
הֲרִימוֹתִיהָ לְהִשָּׁבַע בְּכִסְּאִי
6,9
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה כֵּן אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה. {פ}
וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה.
לֹא קִבְּלוּ תַּנְחוּמִין
מִקֹּצֶר רוּחַ.
כָּל מִי שֶׁהוּא מֵיצֶר רוּחוֹ וּנְשִׁימָתוֹ קְצָרָה וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהַאֲרִיךְ בִּנְשִׁימָתוֹ. קָרוֹב לְעִנְיָן זֶה שָׁמַעְתִּי בְּפָרָשָׁה זוֹ מֵרַבִּי בָּרוּךְ בְּר' אֱלִיעֶזֶר וְהֵבִיא לִי רְאָיָה מִמִּקְרָא זֶה בַּפַּעַם הַזֹּאת אוֹדִיעֵם אֶת יָדִי וְאֶת גְּבוּרָתִי וְיָדְעוּ כִּי שְׁמִי ה'. לָמַדְנוּ כְּשֶׁהַקָּבָּ"ה מְאַמֵּן אֶת דְּבָרָיו אֲפִלּוּ לְפוּרְעֲנוּת מוֹדִיעַ שֶׁשְּׁמוֹ ה' וְכָל שֶׁכֵּן הַאֲמָנָה לְטוֹבָה. וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּהוּ לָעִנְיָן שֶׁל מַעְלָה שֶׁאָמַר מֹשֶׁה לָמָּה הֲרֵעוֹתָה אָמַר לוֹ הַקָּבָּ"ה חֲבָל עַל דְּאָבְדֵין וְלֹא מִשְׁתַּכְּחִין יֵשׁ לִי לְהִתְאוֹנֵן עַל מִיתַת הָאָבוֹת הַרְבֵּה פְּעָמִים נִגְלֵיתִי אֲלֵיהֶם בְּאֵל שַׁדָּי וְלֹא אָמְרוּ לִי מַה שְּׁמֶךָ וְאַתָּה אָמַרְתָּ מַה שְּׁמוֹ מָה אוֹמַר אֲלֵיהֶם
וְגַם הֲקִמֹתִי וְגוֹ.
וּכְשֶׁבִּקֵּשׁ אַבְרָהָם לִקְבּוֹר אֶת שָׂרָה לֹא מָצָא קֶבֶר עַד שֶׁקָּנָה בְּדָמִים מְרוּבִּים וְכֵן בְּיִצְחָק עִרְעֲרוּ עָלָיו עַל הַבְּאֵרוֹת אֲשֶׁר חָפָר. וְכֵן בְּיַעֲקֹב וַיִּקֶן אֶת חֶלְקַת הַשָּׂדֶה לִנְטוֹת אֹהָלוֹ וְלֹא הִרְהֲרוּ אַחַר מִדּוֹתַי וְאַתָּה אָמַרְתָּ לָמָּה הֲרֵעוֹתָה. וְאֵין הַמִּדְרָשׁ מִתְיַשֵּׁב אַחַר הַמִּקְרָא מִפְּנֵי כַּמָּה דְּבָרִים אַחַת שֶׁלֹּא נֶאֱמַר וּשְׁמִי ה' לֹא שָׁאֲלוּ לִי וְאִ"ת לֹא הוֹדִיעָם שֶׁכָּךְ שְׁמוֹ הֲרֵי תְּחִלָּה כְּשֶׁנִּגְלָה לְאַבְרָהָם בֵּין הַבְּתָרִים נֶאֱמַר אֲנִי ה' אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאוּר כַּשְׂדִים. וְעוֹד הֵיאָךְ הַסְּמִיכָה נִמְשֶׁכֶת בִּדְבָרִים שֶׁהוּא סוֹמֵךְ לְכָאן וְגַם אֲנִי שָׁמַעְתִּי וְגוֹ'. לָכֵן אֱמוֹר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל. לְכָךְ אֲנִי אוֹמֵר יִתְיַשֵּׁב הַמִּקְרָא עַל פְּשׁוּטוֹ דָּבָר דָּבוּר עַל אוֹפַנָּיו וְהִדָּרֵשׁ תִּדְרֹשׁ שֶׁנֶּאֱמַר הֲלֹא כֹּה דְּבָרִי כָּאֵשׁ נְאֻם ה' וּכְפַפִּישׁ יְפוֹצֵץ סָלַע מִתְחַלֵּק לְכַמָּה נִצּוֹצוֹת
6,10
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
6,11
בֹּא דַבֵּר אֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם וִישַׁלַּח אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאַרְצוֹ.
6,12
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה לִפְנֵי יְהוָה לֵאמֹר: הֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁמְעוּ אֵלַי וְאֵיךְ יִשְׁמָעֵנִי פַרְעֹה וַאֲנִי עֲרַל שְׂפָתָיִם. {פ}
וְאֵיךְ יִשְׁמָעֵנִי פַרְעֹה.
זֶה אֶחָד מֵעֲשָׂרָה קַ"ו שֶׁבַּתּוֹרָה
עֲרַל שְׂפָתָיִם.
אָטוּם שְׂפָתַיִם. וְכֵן כָּל לָשׁוֹן עָרְלָה אֲנִי אוֹמֵר שֶׁהוּא אָטוּם. עָרְלָה אָזְנָם אֲטוּמָה מִשְּׁמוֹעַ. עֲרֵלֵי לֵב אֲטוּמִים מֵהָבִין. שְׁתֵה גַּם אַתָּה וְהֶעָרֵל. וְהַאֲטֵם מִשִּׁכְרוּת כּוֹס הַקְּלָלָה (נ"א הַתַּרְעֵלָה). וְעָרֵל בָּשָׂר שֶׁהִגִּיד אָטוּם וּמְכוּסֶה בָּהּ. וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ עֲשׂוּ לוֹ אוֹטֶם וְכִסּוּי אִסּוּר שֶׁיַּבְדִּיל בִּפְנֵי אֲכִילָתוֹ. שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיוּ לָכֶם עֲרֵלִים אָטוּם וּמְכוּסֶה וּמוּבְדָל מִלְּאָכְלוֹ
6,13
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וַיְצַוֵּם אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם לְהוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {ס}
וַיְּדַבֵּר ה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן.
לְפִי שֶׁאָמַר מֹשֶׁה וַאֲנִי עֲרַל שְׂפָתָיִם צֵרֵף לוֹ הַקָּבָּ"ה אֶת אַהֲרֹן לִהְיוֹת לוֹ לְפֶה וּלְמֵלִיץ
וַיְצַוֵּם אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
צִוָּם עֲלֵיהֶם לְהַנְּהִיגָם בְּנַחַת וְלִסְבּוֹל אוֹתָם
וְאֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם.
צִוָּם עָלָיו לַחֲלוֹק לוֹ כָּבוֹד בְּדִבְרֵיהֶם זֶה מִדְרָשׁוֹ. וּפְשׁוּטוֹ צִוָּם עַל דְּבַר יִשְׂרָאֵל וְעַל שְׁלִיחוּתוֹ אֶל פַּרְעֹה. וּדְבַר הַצִּוּוּי מַהוּ מְפוֹרָשׁ בְּפָרָשָׁה שְׁנִיָּה לְאַחַר סֵדֶר הַיַּחַס אֶלָּא מִתּוֹךְ שֶׁהִזְכִּיר מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן הִפְסִיק הָעִנְיָן בְּאֵלֶּה רָאשֵׁי בֵית אֲבוֹתָם לְלַמְּדֵנוּ הֵיאָךְ נוֹלְדוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּבְמִי נִתְיַחֲסוּ
6,14
אֵלֶּה רָאשֵׁי בֵית אֲבֹתָם: בְּנֵי רְאוּבֵן בְּכֹר יִשְׂרָאֵל חֲנוֹךְ וּפַלּוּא חֶצְרֹן וְכַרְמִי אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת רְאוּבֵן.
אֵלֶּה רָאשֵׁי בֵית אֲבוֹתָם.
מִתּוֹךְ שֶׁהֻזְקָק לְיַחֵס שִׁבְטוֹ שֶׁל לֵוִי עַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בִּשְׁבִיל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן הִתְחִיל לְיַחֲסָם דֶּרֶךְ תּוֹלְדוֹתָם מִרְאוּבֵן. (בִּפְסִיקְתָּא גְּדוֹלָה רָאִיתִי לְפִי שֶׁקִּנְטְרָם יַעֲקֹב אָבִינוּ לִשְׁלֹשָׁה שְׁבָטִים הַלָּלוּ בִּשְׁעַת מוֹתוֹ חָזַר הַכָּתוּב וְיִחֲסָם כָּאן לְבַדָּם לוֹמָר שֶׁחֲשׁוּבִים הֵם)
6,15
וּבְנֵי שִׁמְעוֹן יְמוּאֵל וְיָמִין וְאֹהַד וְיָכִין וְצֹחַר וְשָׁאוּל בֶּן הַכְּנַעֲנִית אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת שִׁמְעוֹן.
6,16
וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי לֵוִי לְתֹלְדֹתָם גֵּרְשׁוֹן וּקְהָת וּמְרָרִי וּשְׁנֵי חַיֵּי לֵוִי שֶׁבַע וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה.
וּשְׁנֵי חַיֵּי לֵוִי וְגוֹ.
לָמָּה נִמְנוּ שְׁנוֹתָיו שֶׁל לֵוִי לְהוֹדִיעַ כַּמָּה יְמֵי הַשִּׁעְבּוּד שֶׁכָּל זְמָן שֶׁאֶחָד מִן הַשְּׁבָטִים קַיָּם לֹא הָיָה שִׁעְבּוּד שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וְאַחַ"כ וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ וְלֵוִי הֶאֱרִיךְ יָמִים עַל כֻּלָּם
6,17
בְּנֵי גֵרְשׁוֹן לִבְנִי וְשִׁמְעִי לְמִשְׁפְּחֹתָם.
6,18
וּבְנֵי קְהָת עַמְרָם וְיִצְהָר וְחֶבְרוֹן וְעֻזִּיאֵל וּשְׁנֵי חַיֵּי קְהָת שָׁלֹשׁ וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה.
וּשְׁנֵי חַיֵּי קְהָת וּשְׁנֵי חַיֵּי עַמְרָם וְגוֹ.
מֵחֶשְׁבּוֹן זֶה אָנוּ לְמֵדִים עַל מוֹשָׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה שֶׁאָמַר הַכָּתוּב שֶׁלֹּא בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לְבַדָּהּ הָיוּ אֶלָּא מִיּוֹם שֶׁנּוֹלָד יִצְחָק. שֶׁהֲרֵי קְהָת מִיּוֹרְדֵי מִצְרַיִם הָיָה חֲשׁוֹב כָּל שְׁנוֹתָיו וּשְׁנוֹת עַמְרָם וּשְׁמוֹנִים שֶׁל מֹשֶׁה לֹא תִּמְצְאֵם ד' מֵאוֹת שָׁנָה וְהַרְבֵּה שָׁנִים נִבְלָעִים לַבָּנִים בִּשְׁנֵי הָאָבוֹת
6,19
וּבְנֵי מְרָרִי מַחְלִי וּמוּשִׁי אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת הַלֵּוִי לְתֹלְדֹתָם.
6,20
וַיִּקַּח עַמְרָם אֶת יוֹכֶבֶד דֹּדָתוֹ לוֹ לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לוֹ אֶת אַהֲרֹן וְאֶת מֹשֶׁה וּשְׁנֵי חַיֵּי עַמְרָם שֶׁבַע וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה.
יוֹכֶבֶד דֹּדָתוֹ.
אַחַת אֲבוּהִי בַּת לֵוִי אֲחוֹת קְהָת
6,21
וּבְנֵי יִצְהָר קֹרַח וָנֶפֶג וְזִכְרִי.
6,22
וּבְנֵי עֻזִּיאֵל מִישָׁאֵל וְאֶלְצָפָן וְסִתְרִי.
6,23
וַיִּקַּח אַהֲרֹן אֶת אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב אֲחוֹת נַחְשׁוֹן לוֹ לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לוֹ אֶת נָדָב וְאֶת אֲבִיהוּא אֶת אֶלְעָזָר וְאֶת אִיתָמָר.
אֲחוֹת נַחְשׁוֹן.
מִכָּאן לָמַדְנוּ הַנּוֹשֵׂא אִשָּׁה צָרִיךְ לִבְדוֹק בְּאָחִיהָ
6,24
וּבְנֵי קֹרַח אַסִּיר וְאֶלְקָנָה וַאֲבִיאָסָף אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת הַקָּרְחִי.
6,25
וְאֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן לָקַח לוֹ מִבְּנוֹת פּוּטִיאֵל לוֹ לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לוֹ אֶת פִּינְחָס אֵלֶּה רָאשֵׁי אֲבוֹת הַלְוִיִּם לְמִשְׁפְּחֹתָם.
מִבְּנוֹת פּוּטִיאֵל.
מִזֶּרַע יִתְרוֹ שֶׁפִּטֵּם עֲגָלִים לַעֲ"א. וּמִזֶּרַע יוֹסֵף שֶׁפִּטְפֵּט בְּיִצְרוֹ
6,26
הוּא אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה לָהֶם הוֹצִיאוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם עַל צִבְאֹתָם.
הוּא אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה.
אֵלּוּ שֶׁהֻזְכְּרוּ לְמַעְלָה שֶׁיָּלְדָה יוֹכֶבֶד לְעַמְרָם
הוּא אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה
יֵשׁ מְקוֹמוֹת שֶׁמַּקְדִּים אַהֲרֹן לְמֹשֶׁה וְיֵשׁ מְקוֹמוֹת שֶׁמַּקְדִּים מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן לוֹמָר לְךָ שֶׁשְּׁקוּלִין כְּאֶחָ
עַל צִבְאוֹתָם.
בְּצִבְאוֹתָם כָּל צְבָאָם לְשִׁבְטֵיהֶם. יֵשׁ עַל שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא בְּמָקוֹם אוֹת אַחַת. עַל חַרְבְּךָ תִחְיֶה כְּמוֹ בְּחַרְבְּךָ. עָמַדְתֶּם עַל חַרְבְּכֶם כְּמוֹ בְּחַרְבְּכֶם
6,27
הֵם הַמְדַבְּרִים אֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם לְהוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם הוּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן.
הֵם הַמְּדַבְּרִים וְגוֹ.
הֵם שֶׁנִּצְטַוּוּ הֵם שֶׁקִּיְּמוּ
הוּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן.
הֵם בִּשְׁלִיחוּתָם וּבְצִדְקָתָם מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף
6,28
וַיְהִי בְּיוֹם דִּבֶּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם. {ס}
וַיְהִי בְיוֹם דִּבֶּר וְגוֹ.
מְחוּבָּר לַמִּקְרָא שֶׁלְֹּאַחֲרָיו
6,29
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר אֲנִי יְהוָה דַּבֵּר אֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם אֵת כָּל אֲשֶׁר אֲנִי דֹּבֵר אֵלֶיךָ.
וַיְדַבֵּר ה.
הוּא הַדִּבּוּר עַצְמוֹ הָאָמוּר לְמַעְלָה בֹּא דַּבֵּר אֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם אֶלָּא מִתּוֹךְ שֶׁהִפְסִיק הָעִנְיָן כְּדֵי לְיַחֲסָם חָזַר הָעִנְיָן עָלָיו לְהַתְחִיל בּוֹ
אֲנִי ה.
כְּדַאי אֲנִי לְשָׁלְחֶךָ וּלְקַיֵּם דִּבְרֵי שְׁלִיחוּתִי
6,30
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לִפְנֵי יְהוָה: הֵן אֲנִי עֲרַל שְׂפָתַיִם וְאֵיךְ יִשְׁמַע אֵלַי פַּרְעֹה. {פ}
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לִפְנֵי ה.
הִיא אֲמִירָה שֶׁאָמַר לְמַעְלָה הֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁמְעוּ אֵלָי וְשָׁנָה הַכָּתוּב כָּאן כֵּיוָן שֶׁהִפְסִיק הָעִנְיָן וְכָךְ הִיא הַשִּׁיטָה כְּאָדָם הָאוֹמֵר נַחֲזוֹר עַל הָרִאשׁוֹנוֹת
7,1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה רְאֵה נְתַתִּיךָ אֱלֹהִים לְפַרְעֹה וְאַהֲרֹן אָחִיךָ יִהְיֶה נְבִיאֶךָ.
נְתַתִּיךָ אֱלֹהִים לְפַרְעֹה.
שׁוֹפֵט וְרוֹדֶה לְרַדּוֹתוֹ בְּמַכּוֹת וְיִסּוּרִין
יִהְיֶה נְבִיאֲךָ.
כְּתַרְגוּמוֹ יְהִי מִתּוּרְגְמָנָךְ. וְכֵן כָּל לָשׁוֹן נְבוּאָה אָדָם הַמַּכְרִיז וּמַשְׁמִיעַ לָעָם דִּבְרֵי תּוֹכָחוֹת וְהוּא מִגְּזֵרַת נִיב שְׂפָתַיִם. יָנוּב חָכְמָה. וַיְכַל מֵהִתְנַבְּאוֹת דִּשְׁמוּאֵל ובלע"ז קוֹרְאִין לוֹ פּרידי"גר
7,2
אַתָּה תְדַבֵּר אֵת כָּל אֲשֶׁר אֲצַוֶּךָּ וְאַהֲרֹן אָחִיךָ יְדַבֵּר אֶל פַּרְעֹה וְשִׁלַּח אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאַרְצוֹ.
אַתָּה תְדַבֵּר.
פַּעַם אַחַת כָּל שְׁלִיחוּת וּשְׁלִיחוּת כְּפִי שֶׁשָּׁמַעְתָּ מִפִּי וְאַהֲרֹן אָחִיךָ יַמְלִיצֶנּוּ וְיַטְעִימֶנּוּ בְּאָזְנֵי פַּרְעֹה
7,3
וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה וְהִרְבֵּיתִי אֶת אֹתֹתַי וְאֶת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם.
וַאֲנִי אַקְשֶׁה.
מֵאַחַר שֶׁהִרְשִׁיעַ וְהִתְרִיס כְּנֶגְדִי וְגָלוּי לְפָנַי שֶׁאֵין נַחַת רוּחַ בָּאוּמוֹת עוֹבְדֵי אֱלִילִים לָתֵת לֵב שָׁלֵם לָשׁוּב טוֹב לִי שֶׁיִּתְקַשֶּׁה לִבּוֹ לְמַעַן הַרְבּוֹת בּוֹ אוֹתוֹתַי וְתַכִּירוּ אֶת גְּבוּרוֹתָי. וְכֵן מִדָּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּ"ה מֵבִיא פּוּרְעֲנוּת עַל הָאוּמוֹת עוֹבְדֵי אֱלִילִים כְּדֵי שֶׁיִּשְׁמְעוּ יִשְׂרָאֵל וְיִירָאוּ שֶׁנֶּאֱ' הִכְרַתִּי גּוֹיִם נָשַׁמּוּ פִּנּוֹתָם וְגוֹ' אָמַרְתִּי אַךְ תִּירְאִי אוֹתִי תִּקְחִי מוּסָר אַף עַל פִּי כֵּן בְּחָמֵשׁ מַכּוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לֹא נֶאֱמָר וַיְחַזֵּק ה' אֶת לֵב פַּרְעֹה אֶלָּא וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה. (עַיֵּן בָּרָאָ"ם שֶׁגּוֹרֵס כָּאן דִּבּוּר הַמַּתְחִיל בְּלֶכְתְּךָ לָשׁוּב עַד אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְיָדְךָ וְכִדְלְעֵיל פָּרָשַׁת שְׁמוֹת בַּפָּסוּק בְּלֶכְתְּךָ לָשׁוּב עַ"שׁ)
7,4
וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵכֶם פַּרְעֹה וְנָתַתִּי אֶת יָדִי בְּמִצְרָיִם וְהוֹצֵאתִי אֶת צִבְאֹתַי אֶת עַמִּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בִּשְׁפָטִים גְּדֹלִים.
אֶת יָדִי.
יָד מַמָּשׁ לְהַכּוֹת בָּהֶם
7,5
וְיָדְעוּ מִצְרַיִם כִּי אֲנִי יְהוָה בִּנְטֹתִי אֶת יָדִי עַל מִצְרָיִם וְהוֹצֵאתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִתּוֹכָם.
7,6
וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתָם כֵּן עָשׂוּ.
7,7
וּמֹשֶׁה בֶּן שְׁמֹנִים שָׁנָה וְאַהֲרֹן בֶּן שָׁלֹשׁ וּשְׁמֹנִים שָׁנָה בְּדַבְּרָם אֶל פַּרְעֹה. {פ}
7,8
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר.
7,9
כִּי יְדַבֵּר אֲלֵכֶם פַּרְעֹה לֵאמֹר תְּנוּ לָכֶם מוֹפֵת וְאָמַרְתָּ אֶל אַהֲרֹן קַח אֶת מַטְּךָ וְהַשְׁלֵךְ לִפְנֵי פַרְעֹה יְהִי לְתַנִּין.
מוֹפֵת.
אוֹת לְהוֹדִיעַ שֶׁיֵּשׁ צוֹרֶךְ (צָרוּךְ) בְּמִי שֶׁשּׁוֹלֵחַ אֶתְכֶם
7,10
וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל פַּרְעֹה וַיַּעֲשׂוּ כֵן כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה וַיַּשְׁלֵךְ אַהֲרֹן אֶת מַטֵּהוּ לִפְנֵי פַרְעֹה וְלִפְנֵי עֲבָדָיו וַיְהִי לְתַנִּין.
לְתַנִּין.
נָחָשׁ
7,11
וַיִּקְרָא גַּם פַּרְעֹה לַחֲכָמִים וְלַמְכַשְּׁפִים וַיַּעֲשׂוּ גַם הֵם חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם בְּלַהֲטֵיהֶם כֵּן.
בְּלַהֲטֵיהֶם.
בְלַחֲשֵׁיהוֹן וְאֵין לוֹ דִּמְיוֹן בַּמִּקְרָא וְיֵשׁ לְדַמּוֹת לוֹ לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת דּוֹמֶה שֶׁהִיא מִתְהַפֶּכֶת עַ"י לַחַשׁ
7,12
וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם.
וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן.
מֵאַחַר שֶׁחָזַר וְנַעֲשֶׂה מַטֶּה בָּלַע אֶת כֻּלָּן
7,13
וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם: כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה. {ס}
7,14
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה כָּבֵד לֵב פַּרְעֹה מֵאֵן לְשַׁלַּח הָעָם.
כָּבֵד.
תַּרְגוּמוֹ יַקִּיר וְלֹא אִתְיַקָּר מִפְּנֵי שֶׁהוּא שֵׁם דָּבָר כְּמוֹ כִּי כָבֵד מִמְּךָ הַדָּבָר
7,15
לֵךְ אֶל פַּרְעֹה בַּבֹּקֶר הִנֵּה יֹצֵא הַמַּיְמָה וְנִצַּבְתָּ לִקְרָאתוֹ עַל שְׂפַת הַיְאֹר וְהַמַּטֶּה אֲשֶׁר נֶהְפַּךְ לְנָחָשׁ תִּקַּח בְּיָדֶךָ.
הִנֵּה יֹצֵא הַמַּיְמָה.
לִנְקָבָיו שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה עַצְמוֹ אֱלוֹהַּ וְאוֹמֵר שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לִנְקָבָיו וּמַשְׁכִּים וְיוֹצֵא לַנִּילוּס וְעוֹשֶׂה שָׁם צְרָכָיו
7,16
וְאָמַרְתָּ אֵלָיו יְהוָה אֱלֹהֵי הָעִבְרִים שְׁלָחַנִי אֵלֶיךָ לֵאמֹר שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי בַּמִּדְבָּר וְהִנֵּה לֹא שָׁמַעְתָּ עַד כֹּה.
עַד כֹּה.
עַד הֵנָּה וּמִדְרָשׁוֹ עַד שֶׁתִּשְׁמַע מִמֶּנִּי מַכַּת בְּכוֹרוֹת שֶׁאֶפְתַּח בָּהּ בְּכֹה כֹּה אָמַר ה' כַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה
7,17
כֹּה אָמַר יְהוָה בְּזֹאת תֵּדַע כִּי אֲנִי יְהוָה: הִנֵּה אָנֹכִי מַכֶּה בַּמַּטֶּה אֲשֶׁר בְּיָדִי עַל הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיְאֹר וְנֶהֶפְכוּ לְדָם.
וְנֶהְפְּכוּ לְדָם.
לְפִי שֶׁאֵין גְּשָׁמִים יוֹרְדִים בְּמִצְרַיִם וְנִילוּס עוֹלֶה וּמַשְׁקֶה אֶת הָאָרֶץ וּמִצְרַיִם עוֹבְדִים לַנִּילוּס לְפִיכָךְ הִלְקָה אֶת יִרְאָתָם וְאַחַר כָּךְ הִלְקָה אוֹתָם
7,18
וְהַדָּגָה אֲשֶׁר בַּיְאֹר תָּמוּת וּבָאַשׁ הַיְאֹר וְנִלְאוּ מִצְרַיִם לִשְׁתּוֹת מַיִם מִן הַיְאֹר. {ס}
וְנִלְאוּ מִצְרַיִם.
לְבַקֵּשׁ רְפוּאָה לְמֵי הַיְאוֹר שֶׁיִּהְיוּ רְאוּיִין לִשְׁתּוֹת
7,19
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן קַח מַטְּךָ וּנְטֵה יָדְךָ עַל מֵימֵי מִצְרַיִם עַל נַהֲרֹתָם עַל יְאֹרֵיהֶם וְעַל אַגְמֵיהֶם וְעַל כָּל מִקְוֵה מֵימֵיהֶם וְיִהְיוּ דָם וְהָיָה דָם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם וּבָעֵצִים וּבָאֲבָנִים.
אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן.
לְפִי שֶׁהֵגִין הַיְאוֹר עַל מֹשֶׁה כְּשֶׁנִּשְׁלָךְ לְתוֹכוֹ לְפִיכָךְ לֹא לָקָה עַל יָדוֹ לֹא בְּדָם וְלֹא בַּצְּפַרְדְּעִים וְלָקָה עַל יְדֵי אַהֲרֹן
נַהֲרֹתָם.
הֵם נְהָרוֹת הַמּוֹשְׁכִים כְּעֵין נְהָרוֹת שֶׁלָּנוּ
יְאֹרֵיהֶם.
הֵם בְּרֵיכוֹת נִגָּרִים הָעֲשׂוּיוֹת בִּידֵי אָדָם מִשְּׂפַת הַנָּהָר לַשָּׂדוֹת וְנִילוּס מֵימָיו מִתְבָּרְכִים וְעוֹלֶה דֶּרֶךְ הַיְאוֹרִים וּמַשְׁקֶה הַשָּׂדוֹת
אֲגַמֵּיהֶם.
קְבוּצַת מַיִם שֶׁאֵינָן נוֹבְעִין וְאֵינָן מוֹשְׁכִין אֶלָּא עוֹמְדִין בְּמָקוֹם אֶחָד וְקוֹרְין לוֹ אשׁטנ"ק
בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם.
אַף בַּמֶּרְחֲצָאוֹת וּבָאַמְבַּטָּאוֹת שֶׁבַּבָּתִּים
וּבָעֵצִים וּבַאֲבָנִים.
מַיִם שֶׁבִּכְלֵי עֵץ וּבִכְלֵי אֶבֶן
7,20
וַיַּעֲשׂוּ כֵן מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה וַיָּרֶם בַּמַּטֶּה וַיַּךְ אֶת הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיְאֹר לְעֵינֵי פַרְעֹה וּלְעֵינֵי עֲבָדָיו וַיֵּהָפְכוּ כָּל הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיְאֹר לְדָם.
7,21
וְהַדָּגָה אֲשֶׁר בַּיְאֹר מֵתָה וַיִּבְאַשׁ הַיְאֹר וְלֹא יָכְלוּ מִצְרַיִם לִשְׁתּוֹת מַיִם מִן הַיְאֹר וַיְהִי הַדָּם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
7,22
וַיַּעֲשׂוּ כֵן חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם בְּלָטֵיהֶם וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה.
בְּלָטֵיהֶם.
לַחַשׁ שֶׁאוֹמְרִין אוֹתוֹ בַּלָּט וּבַחֲשָּׁאי. וְרַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ בְּלָטֵיהֶם מַעֲשֶׂה שֵׁדִים. בְּלַהֲטֵיהֶם מַעֲשֶׂה כְּשָׁפִים
וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה.
לוֹמָר עַל יְדֵי מְכַשְּׁפוֹת אַתֶּם עוֹשִׂים כֵּן תֶּבֶן אַתֶּם מַכְנִיסִים לָעֳפְרִיִּים עִיר שֶׁכֻּלָּהּ תֶּבֶן. אַף אַתֶּם מְבִיאִין מְכַשְּׁפוֹת לְמִצְרַיִם שֶׁכֻּלָּהּ כְּשָׁפִים
7,23
וַיִּפֶן פַּרְעֹה וַיָּבֹא אֶל בֵּיתוֹ וְלֹא שָׁת לִבּוֹ גַּם לָזֹאת.
גַּם לָזֹאת.
לְמוֹפֵת הַמַּטֶּה שֶׁנֶּהְפַּךְ לְתַנִּין וְלֹא לָזֶה שֶׁל דָּם
7,24
וַיַּחְפְּרוּ כָל מִצְרַיִם סְבִיבֹת הַיְאֹר מַיִם לִשְׁתּוֹת: כִּי לֹא יָכְלוּ לִשְׁתֹּת מִמֵּימֵי הַיְאֹר.
7,25
וַיִּמָּלֵא שִׁבְעַת יָמִים אַחֲרֵי הַכּוֹת יְהוָה אֶת הַיְאֹר. {פ}
וַיִּמָּלֵא.
מִנְיַן שִׁבְעַת יָמִים שֶׁלֹּא שָׁב הַיְאוֹר לְקַדְּמוּתוֹ שֶׁהָיְתָה הַמַּכָּה מְשַׁמֶּשֶׁת רְבִיעַ חֹדֶשׁ. וּשְׁלֹשָׁה חֲלָקִים הָיָה מֵעִיד וּמַתְרֶה בָּהֶם
7,26
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה וְאָמַרְתָּ אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי.
7,27
וְאִם מָאֵן אַתָּה לְשַׁלֵּחַ: הִנֵּה אָנֹכִי נֹגֵף אֶת כָּל גְּבוּלְךָ בַּצְפַרְדְּעִים.
וְאִם מֵאֵן אַתָּה.
וְאִם סַרְבָן אַתָּה. מֵאֵן כְּמוֹ מְמָאֵן מְסָרֵב אֶלָּא כִּנּוּי הָאָדָם עַל שֵׁם הַמִּפְעָל כְּמוֹ שָׁלֵו וְשָׁקֵט סָר וְזָעֵף
נֹגֵף אֶת כָּל גְּבוּלֶךָ.
מַכָּה וְכֵן כָּל לָשׁוֹן מַגֵּפָה אֵינוֹ לָשׁוֹן מִיתָה אֶלָּא לָשׁוֹן מַכָּה. וְכֵן וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה אֵינוֹ לָשׁוֹן מִיתָה. וְכֵן וּבְטֶרֶם יִתְנָגְּפוּ רַגְלֵיכֶם. פֶּן תִּגּוֹף בָּאֶבֶן רַגְלֶיךָ. וּלְאֶבֶן נֶגֶף
7,28
וְשָׁרַץ הַיְאֹר צְפַרְדְּעִים וְעָלוּ וּבָאוּ בְּבֵיתֶךָ וּבַחֲדַר מִשְׁכָּבְךָ וְעַל מִטָּתֶךָ וּבְבֵית עֲבָדֶיךָ וּבְעַמֶּךָ וּבְתַנּוּרֶיךָ וּבְמִשְׁאֲרוֹתֶיךָ.
וְעָלוּ.
מִן הַיְאוֹר
בְּבֵיתֶךָ.
וְאַחַר כָּךְ בְּבֵית עֲבָדֶיךָ. הוּא הִתְחִיל בְּעֵצָה תְּחִלָּה וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ וּמִמֶּנּוּ הִתְחִילָה הַפּוּרְעֲנוּת
7,29
וּבְכָה וּבְעַמְּךָ וּבְכָל עֲבָדֶיךָ יַעֲלוּ הַצְפַרְדְּעִים.
וּבְכָה וּבְעַמֶּךָ.
בְּתוֹךְ מֵעֵיהֶן נִכְנָסִים וּמְקַרְקְרִין
8,1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן נְטֵה אֶת יָדְךָ בְּמַטֶּךָ עַל הַנְּהָרֹת עַל הַיְאֹרִים וְעַל הָאֲגַמִּים וְהַעַל אֶת הַצְפַרְדְּעִים עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
8,2
וַיֵּט אַהֲרֹן אֶת יָדוֹ עַל מֵימֵי מִצְרָיִם וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ וַתְּכַס אֶת אֶרֶץ מִצְרָיִם.
וַתַּעַל הַצְּפַרֵדַּע.
צְפַרֵדַּע אַחַת הָיְתָה וְהָיוּ מַכִּין אוֹתָהּ וְהִיא מַתֶּזֶת נְחִילִים נְחִילִים זֶהוּ מִדְרָשׁוֹ. וּפְשׁוּטוֹ יֵשׁ לוֹמָר שֵׁרוּץ הַצְּפַרְדְּעִים קוֹרֵא לָשׁוֹן יְחִידוּת. וְכֵן וַתְּהִי הַכִּנָּם הָרְחִישָׁה פדוליר"א בּלע"ז וְאַף וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ גּרינוליי"רא בּלע"ז
8,3
וַיַּעֲשׂוּ כֵן הַחַרְטֻמִּים בְּלָטֵיהֶם וַיַּעֲלוּ אֶת הַצְפַרְדְּעִים עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
8,4
וַיִּקְרָא פַרְעֹה לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר הַעְתִּירוּ אֶל יְהוָה וְיָסֵר הַצְפַרְדְּעִים מִמֶּנִּי וּמֵעַמִּי וַאֲשַׁלְּחָה אֶת הָעָם וְיִזְבְּחוּ לַיהוָה.
8,5
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְפַרְעֹה הִתְפָּאֵר עָלַי לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ וְלַעֲבָדֶיךָ וּלְעַמְּךָ לְהַכְרִית הַצְפַרְדְּעִים מִמְּךָ וּמִבָּתֶּיךָ: רַק בַּיְאֹר תִּשָּׁאַרְנָה.
הִתְפָּאֵר עָלַי.
כְּמוֹ הַיִּתְפָּאֵר הַגַּרְזֶן עַל הַחוֹצֵב בּוֹ מִשְׁתַּבֵּחַ לוֹמָר אֲנִי גָּדוֹל מִמְּךָ ונטי"ר בּלע"ז. וְכֵן הִתְפָּאֵר עָלַי הִשְׁתַּבֵּחַ לְהִתְחַכֵּם וְלִשְׁאוֹל דָּבָר גָּדוֹל וְלוֹמָר שֶׁלֹּא אוּכַל לַעֲשׂוֹתוֹ
לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ.
אֵת אֲשֶׁר אַעְתִּיר לְךָ הַיּוֹם עַל הַכְרָתַת הַצְּפַרְדְּעִים לְמָתַי תִּרְצֶה שֶׁיִּכָּרְתוּ וְתִרְאֶה אִם אַשְׁלִים דְּבָרִי לַמּוֹעֵד שֶׁתִּקְבַּע לִי. אִלּוּ נֶאֱמַר מָתַי אַעְתִּיר הָיָה מַשְׁמָע מָתַי אֶתְפַּלֵּל. עַכְשָׁיו שֶׁנֶּאֱ' לְמָתַי מַשְׁמָע אֲנִי הַיּוֹם אֶתְפַּלֵּל עָלֶיךָ שֶׁיִּכָּרְתוּ הַצְּפַרְדְּעִים לִזְמָן שֶׁתִּקְבַּע עָלַי אֱמוֹר לְאֵיזֶה יוֹם תִּרְצֶה שֶׁיִּכָּרְתוּ. אַעְתִּיר הַעְתִּירוּ וְהֶעְתַּרְתִּי וְלֹא נֶאֱמַר אַעְתֵּר עִתְרוּ וְעִתַּרְתִּי מִפְּנֵי שֶׁכָּל לָשׁוֹן עָתָר הַרְבּוֹת פַּפֵּל הוּא וְכַאֲשֶׁר יֹאמַר הרבו אַרְבֶּה וְהִרְבֵּיתִי לָשׁוֹן מַפְעִיל. כָּךְ יאמר הַעְתִּירוּ וְהֶעְתַרְתִּי דְּבָרִים. וְאָב לְכֻלָּם הֶעֱתַרְתֶּם עָלַי דִּבְרֵיכֶם הִרְבֵּיתֶם
8,6
וַיֹּאמֶר לְמָחָר וַיֹּאמֶר כִּדְבָרְךָ לְמַעַן תֵּדַע כִּי אֵין כַּיהוָה אֱלֹהֵינוּ.
וַיֹּאמֶר לְמָחָר.
הִתְפַּלֵּל הַיּוֹם שֶׁיִּכָּרְתוּ לְמָחָר
8,7
וְסָרוּ הַצְפַרְדְּעִים מִמְּךָ וּמִבָּתֶּיךָ וּמֵעֲבָדֶיךָ וּמֵעַמֶּךָ: רַק בַּיְאֹר תִּשָּׁאַרְנָה.
8,8
וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מֵעִם פַּרְעֹה וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל יְהוָה עַל דְּבַר הַצְפַרְדְּעִים אֲשֶׁר שָׂם לְפַרְעֹה.
וַיֵּצֶא וַיִּצְעַק.
מִיָּד שֶׁיִּכָּרְתוּ לְמָחָר
8,9
וַיַּעַשׂ יְהוָה כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיָּמֻתוּ הַצְפַרְדְּעִים מִן הַבָּתִּים מִן הַחֲצֵרֹת וּמִן הַשָּׂדֹת.
8,10
וַיִּצְבְּרוּ אֹתָם חֳמָרִם חֳמָרִם וַתִּבְאַשׁ הָאָרֶץ.
חֳמָרִם חֳמָרִם.
צִבּוּרִים צִבּוּרִים כְּתַרְגוּמוֹ דְּגוּרִין. גַּלְיָן
8,11
וַיַּרְא פַּרְעֹה כִּי הָיְתָה הָרְוָחָה וְהַכְבֵּד אֶת לִבּוֹ וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם: כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה. {ס}
וְהַכְבֵּד אֶת לִבּוֹ.
לָ' פָּעוּל הוּא כְּמוֹ הָלוֹךְ וְנָסוֹע. וְכֵן וְהַכּוֹת אֶת מוֹאָב וּשְׁאוֹל לוֹ בֵּאלֹהִים. הַכֶּה וּפָצוֹעַ
כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה.
וְהֵיכָן דִּבֵּר וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיכֶם פַּרְעֹה
8,12
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן נְטֵה אֶת מַטְּךָ וְהַךְ אֶת עֲפַר הָאָרֶץ וְהָיָה לְכִנִּם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן.
לֹא הָיָה הֶעָפָר כְּדַאי לִלְקוֹת עַ"י מֹשֶׁה לְפִי שֶׁהֵגִין עָלָיו כְּשֶׁהָרַג אֶת הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַחוֹל וְלָקָה עַ"י אַהֲרֹן
8,13
וַיַּעֲשׂוּ כֵן וַיֵּט אַהֲרֹן אֶת יָדוֹ בְמַטֵּהוּ וַיַּךְ אֶת עֲפַר הָאָרֶץ וַתְּהִי הַכִּנָּם בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה: כָּל עֲפַר הָאָרֶץ הָיָה כִנִּים בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
וַתְּהִי הַכִּנָּם.
הָרְחִישָׁה פּדוליר"א בּלע"ז
8,14
וַיַּעֲשׂוּ כֵן הַחַרְטֻמִּים בְּלָטֵיהֶם לְהוֹצִיא אֶת הַכִּנִּים וְלֹא יָכֹלוּ וַתְּהִי הַכִּנָּם בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה.
לְהוֹצִיא אֶת הַכִּנִּים.
לִבְרֹאוֹתָם (נ"א וּלְהוֹצִיאָם מִמָּקוֹם אַחֵר)
וְלֹא יָכְלוּ.
שֶׁאֵין הַשֵּׁד שׁוֹלֵט עַל בְּרִיָּה פְּחוּתָה מִכִּשְׂעוֹרָה
8,15
וַיֹּאמְרוּ הַחַרְטֻמִּם אֶל פַּרְעֹה אֶצְבַּע אֱלֹהִים הִוא וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה. {ס}
אֶצְבַּע אֱלֹהִים הוּא.
מַכָּה זוֹ אֵינָהּ עַ"י כְּשָׁפִים מֵאֵת הַמָּקוֹם הִיא
כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה.
וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיכֶם פַּרְעֹה
8,16
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה הַשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וְהִתְיַצֵּב לִפְנֵי פַרְעֹה הִנֵּה יוֹצֵא הַמָּיְמָה וְאָמַרְתָּ אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה שַׁלַּח עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי.
8,17
כִּי אִם אֵינְךָ מְשַׁלֵּחַ אֶת עַמִּי הִנְנִי מַשְׁלִיחַ בְּךָ וּבַעֲבָדֶיךָ וּבְעַמְּךָ וּבְבָתֶּיךָ אֶת הֶעָרֹב וּמָלְאוּ בָּתֵּי מִצְרַיִם אֶת הֶעָרֹב וְגַם הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הֵם עָלֶיהָ.
מַשְׁלִיחַ בְּךָ.
מְגָרֶה בְּךָ. וְכֵן וְשֶׁן בְּהֵמוֹת אֲשַׁלַּח בָּם לָשׁוֹן שִׁסּוּי אינטייני"ר בּלע"ז
אֶת הֶעָרֹב.
כָּל מִינֵי חַיּוֹת רָעוֹת וּנְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים בְּעִרְבּוּבְיָא וְהָיוּ מַשְׁחִיתִים בָּהֶם. וְיֵשׁ טַעַם בַּדָּבָר בָּאַגָּדָה בְּכָל מַכָּה וּמַכָּה לָמָּה זוֹ וְלָמָּה זוֹ. בְּטַכְסִיסֵי מִלְחָמוֹת מְלָכִים בָּא עֲלֵיהֶם כְּסֵדֶר מַלְכוּת. כְּשֶׁצָּרָה עַל עִיר בַּתְּחִלָּה מְקַלְקֵל מַעְיָנוֹתֶיהָ וְאַחַר כָּךְ תּוֹקְעִין עֲלֵיהֶם וּמֵרִיעִין בַּשּׁוֹפָרוֹת לְיַרְאָם וּלְבַהֲלָם וְכֵן הַצְּפַרְדְּעִים מְקַרְקְרִים וְהוֹמִים וְכוּ' כִּדְאִי' בְּמִדְרַשׁ רַבִּי תַּנְחוּמָא
8,18
וְהִפְלֵיתִי בַיּוֹם הַהוּא אֶת אֶרֶץ גֹּשֶׁן אֲשֶׁר עַמִּי עֹמֵד עָלֶיהָ לְבִלְתִּי הֱיוֹת שָׁם עָרֹב לְמַעַן תֵּדַע כִּי אֲנִי יְהוָה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ.
וְהִפְלֵיתִי.
וְהִפְרַשְׁתִּי וְכֵן וְהִפְלָה ה' וְכֵן לֹא נִפְלֵאת הִיא מִמְּךָ לֹא מוּבְדֶּלֶת וּמוּפְרֶשֶׁת הִיא מִמְּךָ
לְמַעַן תֵּדַע כִּי אֲנִי ה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ.
אַעַ"פ שֶׁשְּׁכִינָתִי בַּשָּׁמַיִם גְּזֵרָתִי מִתְקַיֶּמֶת בַּתַּחְתּוֹנִים
8,19
וְשַׂמְתִּי פְדֻת בֵּין עַמִּי וּבֵין עַמֶּךָ לְמָחָר יִהְיֶה הָאֹת הַזֶּה.
וְשַׂמְתִּי פְדֻת.
שֶׁיַּבְדִּיל בֵּין עַמִּי וּבֵין עַמְּךָ
8,20
וַיַּעַשׂ יְהוָה כֵּן וַיָּבֹא עָרֹב כָּבֵד בֵּיתָה פַרְעֹה וּבֵית עֲבָדָיו וּבְכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם תִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ מִפְּנֵי הֶעָרֹב.
תִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ.
נִשְׁחְתָה הָאָרֶץ אִתְחַבָּלַת אַרְעָא
8,21
וַיִּקְרָא פַרְעֹה אֶל מֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר לְכוּ זִבְחוּ לֵאלֹהֵיכֶם בָּאָרֶץ.
זִבְחוּ לֵאלֹהֵיכֶם בָּאָרֶץ.
בִּמְקוֹמְכֶם וְלֹא תֵּלְכוּ בַּמִּדְבָּר
8,22
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לֹא נָכוֹן לַעֲשׂוֹת כֵּן כִּי תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם נִזְבַּח לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ: הֵן נִזְבַּח אֶת תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם לְעֵינֵיהֶם וְלֹא יִסְקְלֻנוּ.
תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם.
יִרְאַת מִצְרַיִם כְּמוֹ וּלְמַלְכָּם תּוֹעֲבַת בְּנֵי עַמּוֹן וְאֵצֶל יִשְׂרָאֵל קוֹרֵא אוֹתָהּ תּוֹעֵבָה. וְעוֹד יֵשׁ לוֹמָר בְּל' אַחֵר תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם דָּבָר שָׂנְאוּי הוּא לְמִצְרַיִם זְבִיחָה שֶׁאָנוּ זוֹבְחִים שֶׁהֲרֵי יִרְאָתָם אָנוּ זוֹבְחִים
וְלֹא יִסְקְלֻנּוּ.
בִּתְמִיהָ
8,23
דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים נֵלֵךְ בַּמִּדְבָּר וְזָבַחְנוּ לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ כַּאֲשֶׁר יֹאמַר אֵלֵינוּ.
8,24
וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה אָנֹכִי אֲשַׁלַּח אֶתְכֶם וּזְבַחְתֶּם לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם בַּמִּדְבָּר רַק הַרְחֵק לֹא תַרְחִיקוּ לָלֶכֶת הַעְתִּירוּ בַּעֲדִי.
8,25
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה הִנֵּה אָנֹכִי יוֹצֵא מֵעִמָּךְ וְהַעְתַּרְתִּי אֶל יְהוָה וְסָר הֶעָרֹב מִפַּרְעֹה מֵעֲבָדָיו וּמֵעַמּוֹ מָחָר: רַק אַל יֹסֵף פַּרְעֹה הָתֵל לְבִלְתִּי שַׁלַּח אֶת הָעָם לִזְבֹּחַ לַיהוָה.
הָתֵל.
כְּמוֹ לְהָתֵל
8,26
וַיֵּצֵא מֹשֶׁה מֵעִם פַּרְעֹה וַיֶּעְתַּר אֶל יְהוָה.
וַיֶּעְתַּר אֶל ה.
נִתְאַמֵּץ בִּתְפִלָּה. וְכֵן אִם בָּא לוֹמָר וַיַּעְתִּיר הָיָה יָכוֹל לוֹמָר וּמַשְׁמָע וַיַּרְבֶּה בִּתְפִלָּה. עַכְשָׁיו כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר בְּל' וַיִּפְעָל מַשְׁמָע וַיַּרְבֶּה לְהִתְפַּלֵּל
8,27
וַיַּעַשׂ יְהוָה כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיָּסַר הֶעָרֹב מִפַּרְעֹה מֵעֲבָדָיו וּמֵעַמּוֹ: לֹא נִשְׁאַר אֶחָד.
וְיָסֵר הֶעָרֹב.
וְלֹא מֵתוּ כְּמוֹ שֶׁמֵּתוּ הַצְּפַרְדְּעִים שֶׁאִם מֵתוּ יִהְיֶה לָהֶם הַנָּאָה בְּעוֹרוֹתָם
8,28
וַיַּכְבֵּד פַּרְעֹה אֶת לִבּוֹ גַּם בַּפַּעַם הַזֹּאת וְלֹא שִׁלַּח אֶת הָעָם. {פ}
גַּם בַּפַּעַם הַזֹּאת.
אַעַ"פ שֶׁאָמַר אָנֹכִי אֲשַׁלַּח אֶתְכֶם לֹא קִיֵּם הַבְטָחָתוֹ
9,1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה וְדִבַּרְתָּ אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי הָעִבְרִים שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי.
9,2
כִּי אִם מָאֵן אַתָּה לְשַׁלֵּחַ וְעוֹדְךָ מַחֲזִיק בָּם.
מַחֲזִיק בָּם.
אוֹחֵז בָּם כְּמוֹ וְהֶחֱזִיקָה בִמְבוּשָׁיו
9,3
הִנֵּה יַד יְהוָה הוֹיָה בְּמִקְנְךָ אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה בַּסּוּסִים בַּחֲמֹרִים בַּגְּמַלִּים בַּבָּקָר וּבַצֹּאן דֶּבֶר כָּבֵד מְאֹד.
הִנֵּה יַד ה הוֹיָה.
לָשׁוֹן הֹוֶה כִּי כֵּן יֵאָמֵר בְּלָשׁוֹן נְקֵבָה עַל שֶׁעָבַר הָיְתָה וְעַל הֶעָתִיד תִּהְיֶה וְעַל הָעוֹמֵד הוֹיָה כְּמוֹ עוֹשֶׂה רוֹצֶה רוֹעֶה
9,4
וְהִפְלָה יְהוָה בֵּין מִקְנֵה יִשְׂרָאֵל וּבֵין מִקְנֵה מִצְרָיִם וְלֹא יָמוּת מִכָּל לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל דָּבָר.
וְהִפְלָה.
וְהִבְדִּיל
9,5
וַיָּשֶׂם יְהוָה מוֹעֵד לֵאמֹר: מָחָר יַעֲשֶׂה יְהוָה הַדָּבָר הַזֶּה בָּאָרֶץ.
9,6
וַיַּעַשׂ יְהוָה אֶת הַדָּבָר הַזֶּה מִמָּחֳרָת וַיָּמָת כֹּל מִקְנֵה מִצְרָיִם וּמִמִּקְנֵה בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא מֵת אֶחָד.
9,7
וַיִּשְׁלַח פַּרְעֹה וְהִנֵּה לֹא מֵת מִמִּקְנֵה יִשְׂרָאֵל עַד אֶחָד וַיִּכְבַּד לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שִׁלַּח אֶת הָעָם. {פ}
9,8
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן קְחוּ לָכֶם מְלֹא חָפְנֵיכֶם פִּיחַ כִּבְשָׁן וּזְרָקוֹ מֹשֶׁה הַשָּׁמַיְמָה לְעֵינֵי פַרְעֹה.
מְלֹא חָפְנֵיכֶם.
ילוייניי"שׁ בּלע"ז
פִּיחַ כִּבְשָׁן.
דָּבָר הַנִּפָּח מִן הַגֶּחָלִים עֲמוּמִים הַנִּשְׂרָפִים בַּכִּבְשָׁן ובלע"ז אולב"שׁ. פִּיחַ לָשׁוֹן הֲפָחָה שֶׁהָרוּחַ מֵפִיחָן וּמַפְרִיחָן
וּזְרָקוֹ מֹשֶׁה.
וְכָל דָּבָר הַנִּזְרָק בְּכֹחַ אֵינוֹ נִזְרָק אֶלָּא בְּיַד אַחַת הֲרֵי נִסִּים הַרְבֵּה. אֶחָד שֶׁהֶחֱזִיק קוּמְצוֹ שֶׁל מֹשֶׁה מְלֹא חָפְנַיִם שֶׁלּוֹ וְשֶׁל אַהֲרֹן. וְאֶחָד שֶׁהָלַךְ הֶאָבָק עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם
9,9
וְהָיָה לְאָבָק עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרָיִם וְהָיָה עַל הָאָדָם וְעַל הַבְּהֵמָה לִשְׁחִין פֹּרֵחַ אֲבַעְבֻּעֹת בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
לִשְׁחִין פֹּרֵחַ אֲבַעְבֻּעֹת.
כְּתַרְגוּמוֹ לִשְׁחִין סָגֵי אֲבַעְבּוּעִין שֶׁעַל יָדוֹ צוֹמְחִין בָּהֶן בּוּעוֹת שְׁחִין ל' חֲמִימוּת וְהַרְבֵּה יֵשׁ בְּלָשׁוֹן מִשְׁנָה שָׁנָה שְׁחוּנָה
9,10
וַיִּקְחוּ אֶת פִּיחַ הַכִּבְשָׁן וַיַּעַמְדוּ לִפְנֵי פַרְעֹה וַיִּזְרֹק אֹתוֹ מֹשֶׁה הַשָּׁמָיְמָה וַיְהִי שְׁחִין אֲבַעְבֻּעֹת פֹּרֵחַ בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה.
בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה.
וְאִ"ת מֵאַיִן הָיוּ לָהֶם הַבְּהֵמוֹת וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמָר וַיָּמָת כֹּל מִקְנֵה מִצְרַיִם אֶלָּא לֹא נִגְזְרָה גְּזֵרָה אֶלָּא עַל אוֹתָן שֶׁבַּשָּׂדוֹת בִּלְבָד שֶׁנֶּאֱמַר בְּמִקְנְךָ אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה וְהַיָּרֵא אֶת דְּבַר ה' הֵנִיס אֶת מִקְנֵהוּ אֶל הַבָּתִּים. וְכֵן שְׁנוּיָה בִּמְכִילְתָּא אֵצֶל וַיִּקַח שֵׁשׁ מֵאוֹת רֶכֶב בָּחוּר
9,11
וְלֹא יָכְלוּ הַחַרְטֻמִּים לַעֲמֹד לִפְנֵי מֹשֶׁה מִפְּנֵי הַשְּׁחִין: כִּי הָיָה הַשְּׁחִין בַּחַרְטֻמִּם וּבְכָל מִצְרָיִם.
9,12
וַיְחַזֵּק יְהוָה אֶת לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם: כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה. {ס}
9,13
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה הַשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וְהִתְיַצֵּב לִפְנֵי פַרְעֹה וְאָמַרְתָּ אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי הָעִבְרִים שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי.
9,14
כִּי בַּפַּעַם הַזֹּאת אֲנִי שֹׁלֵחַ אֶת כָּל מַגֵּפֹתַי אֶל לִבְּךָ וּבַעֲבָדֶיךָ וּבְעַמֶּךָ בַּעֲבוּר תֵּדַע כִּי אֵין כָּמֹנִי בְּכָל הָאָרֶץ.
אֶת כָּל מַגֵּפֹתָי.
לָמַדְנוּ מִכָּאן שֶׁמַּכַּת בְּכוֹרוֹת (נ"א בְּצוּרָת) שְׁקוּלָה כְּנֶגֶד כָּל הַמַּכּוֹת
9,15
כִּי עַתָּה שָׁלַחְתִּי אֶת יָדִי וָאַךְ אוֹתְךָ וְאֶת עַמְּךָ בַּדָּבֶר וַתִּכָּחֵד מִן הָאָרֶץ.
כִּי עַתָּה שָׁלַחְתִּי אֶת יָדִי וְגוֹ.
כִּי אִלּוּ רָצִיתִי כְּשֶׁהָיְתָה יָדִי בְּמִקְנְךָ שֶׁהִכֵּיתִים בַּדֶּבֶר שָׁלַחְתִּי וְהִכֵּיתִי אוֹתְךָ וְאֶת עַמְּךָ עִם הַבְּהֵמוֹת
וַתִּכָּחֵד מִן הָאָרֶץ.
אֲבָל בַּעֲבוּר זֹאת הֶעֱמַדְתִּיךָ וְגוֹ'
9,16
וְאוּלָם בַּעֲבוּר זֹאת הֶעֱמַדְתִּיךָ בַּעֲבוּר הַרְאֹתְךָ אֶת כֹּחִי וּלְמַעַן סַפֵּר שְׁמִי בְּכָל הָאָרֶץ.
9,17
עוֹדְךָ מִסְתּוֹלֵל בְּעַמִּי לְבִלְתִּי שַׁלְּחָם.
עוֹדְךָ מִסְתּוֹלֵל בְּעַמִּי.
כְּתַרְגוּמוֹ כְּבִישַׁת בֵּיהּ בְּעַמִּי וְהוּא מִגְּזֵרַת מְסִלָּה דִּמְתַּרְגְּמִינָן אוֹרַח כְּבוּשָׁא ובלע"ז קלקי"ר. וּכְבָר פֵּרַשְׁתִּי בְּסוֹף וַיְהִי מִקֵּץ כָּל תֵּבָה שֶׁתְּחִלַּת יְסוֹדָהּ סָמֶ"ךְ וְהִיא בָּאָה לְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן מִתְפָּעֵל נוֹתֵן הַתָּי"ו שֶׁל שִׁמּוּשׁ בְּאֶמְצַע אוֹתִיּוֹת שֶׁל עִקָּר כְּגוֹן זוֹ וּכְגוֹן וְיִסְתַּבֵּל הֶחָגָב מִגְּזֵרַת סֵבֶל. כִּי תִשְׂתָּרֵר עָלֵינוּ מִגְּזֵרַת שָׂר וְנָגִיד וְכֵן מִסְתַּכֵּל הוית
9,18
הִנְנִי מַמְטִיר כָּעֵת מָחָר בָּרָד כָּבֵד מְאֹד אֲשֶׁר לֹא הָיָה כָמֹהוּ בְּמִצְרַיִם לְמִן הַיּוֹם הִוָּסְדָה וְעַד עָתָּה.
כָּעֵת מָחָר.
כָּעֵת הַזֹּאת לְמָחָר שָׂרַט לוֹ שְׂרִיטָה בַּכּוֹתֶל לְמָחָר כְּשֶׁתַּגִּיעַ חַמָּה לְכָאן יֵרֶד הַבָּרָד
הִוָּסְדָהּ.
שֶׁנִּתְיַסְּדָה וְכָל תֵּבָה שֶׁתְּחִלַּת יְסוֹדָהּ יוֹ"ד כְּגוֹן יָסַד יָלַד יָדַע יָסַר כְּשֶׁהִיא מִתְפַּעֶלֶת תָּבֹא הַוָּי"ו בְּמָקוֹם הַיּוֹ"ד כְּמוֹ הוּסָדָה. הוּלָדָה. ויודע. וַיִוָלֵד לְיוֹסֵף. בִּדְבָרִים לֹא יוּסָר עֶבֶד
9,19
וְעַתָּה שְׁלַח הָעֵז אֶת מִקְנְךָ וְאֵת כָּל אֲשֶׁר לְךָ בַּשָּׂדֶה: כָּל הָאָדָם וְהַבְּהֵמָה אֲשֶׁר יִמָּצֵא בַשָּׂדֶה וְלֹא יֵאָסֵף הַבַּיְתָה וְיָרַד עֲלֵהֶם הַבָּרָד וָמֵתוּ.
שְׁלַח הָעֵז.
כְּתַרְגוּמוֹ שְׁלַח כְּנוֹשׁ. וְכֵן יוֹשְׁבֵי הַגֵּבִים הֵעִיזוּ. הֵעִיזוּ בְּנֵי בִּנְיָמִן
וְלֹא יֵאָסֵף.
הַבַּיְתָה ל' הַכְנָסָה הוּא
9,20
הַיָּרֵא אֶת דְּבַר יְהוָה מֵעַבְדֵי פַּרְעֹה הֵנִיס אֶת עֲבָדָיו וְאֶת מִקְנֵהוּ אֶל הַבָּתִּים.
הֵנִיס.
הִבְרִיחַ ל' וַיָּנָס
9,21
וַאֲשֶׁר לֹא שָׂם לִבּוֹ אֶל דְּבַר יְהוָה וַיַּעֲזֹב אֶת עֲבָדָיו וְאֶת מִקְנֵהוּ בַּשָּׂדֶה. {פ}
9,22
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה נְטֵה אֶת יָדְךָ עַל הַשָּׁמַיִם וִיהִי בָרָד בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם: עַל הָאָדָם וְעַל הַבְּהֵמָה וְעַל כָּל עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם.
עַל הַשָּׁמַיִם.
לְצַד הַשָּׁמַיִם וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה הִגְבִּיהוֹ הַקָּבָּ"ה לְמֹשֶׁה לְמַעְלָה מִן הַשָּׁמַיִם
9,23
וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת מַטֵּהוּ עַל הַשָּׁמַיִם וַיהוָה נָתַן קֹלֹת וּבָרָד וַתִּהֲלַךְ אֵשׁ אָרְצָה וַיַּמְטֵר יְהוָה בָּרָד עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם.
9,24
וַיְהִי בָרָד וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת בְּתוֹךְ הַבָּרָד: כָּבֵד מְאֹד אֲשֶׁר לֹא הָיָה כָמֹהוּ בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָז הָיְתָה לְגוֹי.
מִתְלַקַּחַת בְּתוֹךְ הַבָּרָד.
נֵס בְּתוֹךְ נֵס הָאֵשׁ וְהַבָּרָד מְעוֹרָבִין וְהַבָּרָד מַיִם הוּא וְלַעֲשׂוֹת רְצוֹן קוֹנָם עָשׂוּ שָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם
9,25
וַיַּךְ הַבָּרָד בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם אֵת כָּל אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה מֵאָדָם וְעַד בְּהֵמָה וְאֵת כָּל עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה הִכָּה הַבָּרָד וְאֶת כָּל עֵץ הַשָּׂדֶה שִׁבֵּר.
9,26
רַק בְּאֶרֶץ גֹּשֶׁן אֲשֶׁר שָׁם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא הָיָה בָּרָד.
9,27
וַיִּשְׁלַח פַּרְעֹה וַיִּקְרָא לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם חָטָאתִי הַפָּעַם: יְהוָה הַצַּדִּיק וַאֲנִי וְעַמִּי הָרְשָׁעִים.
9,28
הַעְתִּירוּ אֶל יְהוָה וְרַב מִהְיֹת קֹלֹת אֱלֹהִים וּבָרָד וַאֲשַׁלְּחָה אֶתְכֶם וְלֹא תֹסִפוּן לַעֲמֹד.
וָרָב.
דַּי לוֹ בַּמֶּה שֶׁהוֹרִיד כְּבָר
9,29
וַיֹּאמֶר אֵלָיו מֹשֶׁה כְּצֵאתִי אֶת הָעִיר אֶפְרֹשׂ אֶת כַּפַּי אֶל יְהוָה הַקֹּלוֹת יֶחְדָּלוּן וְהַבָּרָד לֹא יִהְיֶה עוֹד לְמַעַן תֵּדַע כִּי לַיהוָה הָאָרֶץ.
כְּצֵאתִי אֶת הָעִיר.
מִן הָעִיר אֲבָל בְּתוֹךְ הָעִיר לֹא הִתְפַּלֵּל לְפִי שֶׁהָיְתָה מְלֵאָה גִּלּוּלִים
9,30
וְאַתָּה וַעֲבָדֶיךָ: יָדַעְתִּי כִּי טֶרֶם תִּירְאוּן מִפְּנֵי יְהוָה אֱלֹהִים.
טֶרֶם תִּירְאוּן.
עֲדַיִן לֹא תִּירְאוּן. וְכֵן כָּל טֶרֶם שֶׁבַּמִּקְרָא עֲדַיִן לֹא הוּא וְאֵינוֹ לָשׁוֹן קוֹדֶם. כְּמוֹ טֶרֶם יִשְׁכָּבוּ עַד לֹא שְׁכִיבוּ. טֶרֶם יִצְמָח עַד לֹא צָמַח אַף זֶה כֵּן הוּא יָדַעְתִּי כִּי עֲדַיִן אֵינְכֶם יְרֵאִים. וּמִשֶּׁתִּהְיֶה הָרְוָחָה תַּעֲמְדוּ בְּקִלְקוּלְכֶם
9,31
וְהַפִּשְׁתָּה וְהַשְּׂעֹרָה נֻכָּתָה: כִּי הַשְּׂעֹרָה אָבִיב וְהַפִּשְׁתָּה גִּבְעֹל.
וְהַפִּשְׁתָּה וְהַשְׂעֹרָה נֻכָּתָה.
נִשְׁבְּרָה לָשׁוֹן פַּרְעֹה נְכֵה. נְכָאִים. וְכֵן לֹא נֻכּוּ. וְלֹא יִתָּכֵן לְפַרְשׁוֹ ל' הַכָּאָה שֶׁאֵין נוּ"ן בְּמָקוֹם הֵ"א לְפָרֵשׁ נוּכָּתָה כְּמוֹ הוּכְּתָה. נֻכּוּ כְּמוֹ הֻכּוּ אֶלָּא הַנּוּ"ן שׁוֹרֶשׁ בַּתֵּבָה וַהֲרֵי הוּא מִגְּזֵרַת וְשָׁפוּ עַצְמוֹתָיו
כִּי הַשְׂעֹרָה אָבִיב.
כְּבָר בִּכְּרָה וְעוֹמֶדֶת בְּקַשֶּׁיהָ וְנִשְׁתַּבְּרוּ וְנָפְלוּ. וְכֵן הַפִּשְׁתָּה גָּדְלָה כְּבָר וְהֻקְשָׁה לַעֲמוֹד בְּגִבְעוֹלֶיהָ
הַשְׂעוֹרָה אָבִיב.
עָמְדָה בְּאִבֶּיהָ לָשׁוֹן בְּאִבֵּי הַנַּחַל
9,32
וְהַחִטָּה וְהַכֻּסֶּמֶת לֹא נֻכּוּ: כִּי אֲפִילֹת הֵנָּה.
כִּי אֲפִילֹת הֵנָּה.
מְאוּחָרוֹת וַעֲדַיִן הָיוּ רַכּוֹת וִיכוֹלוֹת לַעֲמוֹד בִּפְנֵי קָשֶׁה. וְאַעַ"פ שֶׁנֶּאֱ' וְאֵת כָּל עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה הִכָּה הַבָּרָד יֵשׁ לְפָרֵשׁ פְּשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא בַּעֲשָׂבִים הָעוֹמְדִים בְּקִלְחָם הָרְאוּיִים לִלְקוֹת בַּבָּרָד. וּמִדְרַשׁ רַבִּי תַּנְחוּמָא יֵשׁ מֵרַבּוֹתֵינוּ שֶׁנֶּחְלְקוּ עַל זֹאת וְדָרְשׁוּ כִּי אֲפִילוֹת פִּלְאֵי פְּלָאוֹת נַעֲשׂוּ לָהֶם שֶׁלֹּא לָקוּ
9,33
וַיֵּצֵא מֹשֶׁה מֵעִם פַּרְעֹה אֶת הָעִיר וַיִּפְרֹשׂ כַּפָּיו אֶל יְהוָה וַיַּחְדְּלוּ הַקֹּלוֹת וְהַבָּרָד וּמָטָר לֹא נִתַּךְ אָרְצָה.
לֹא נִתָּךְ.
לֹא הִגִּיעַ וְאַף אוֹתָן שֶׁהָיוּ בָּאֲוִיר לֹא הִגִּיעוּ לָאָרֶץ וְדוֹמֶה לוֹ וַתִּתָּךְ עָלֵינוּ הָאָלָה וְהַשְּׁבוּעָה דְּעֶזְרָא וְתַגִּיעַ עָלֵינוּ. וּמְנַחֵם בֶּן סָרוּק חִבְּרוֹ בְּחֵלֶק כְּהִתּוּךְ כֶּסֶף לָשׁוֹן יְצִיקַת מַתֶּכֶת. וְרוֹאֶה אֲנִי אֶת דְּבָרָיו כְּתַרְגוּמוֹ וַיָּצֶק וְאִתִּיךְ לָצֶקֶת לְאַתָּכָא
9,34
וַיַּרְא פַּרְעֹה כִּי חָדַל הַמָּטָר וְהַבָּרָד וְהַקֹּלֹת וַיֹּסֶף לַחֲטֹא וַיַּכְבֵּד לִבּוֹ הוּא וַעֲבָדָיו.
9,35
וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שִׁלַּח אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה בְּיַד מֹשֶׁה. {פ}