Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:12 : Mise des Téfilines
07:04 : Lever du soleil
13:16 : Heure de milieu du jour
19:27 : Coucher du soleil
20:05 : Tombée de la nuit

Paracha Tsav
Vendredi 31 Mars 2023 à 19:14
Sortie du Chabbath à 20:14

Hiloulot du jour
Rav Yossef Dov Halévi Soloveichik (Beth Halevy)
Afficher le calendrier
Vayakhel

Paracha Vayakhel

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Ashkénaze  
ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת
ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים ואת מנרת המאור ואת כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה
ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה הביאו וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה
ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותר

ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת ויחבר את חמש היריעת אחת אל אחת וחמש יריעת חבר אחת אל אחת ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אחת אל אחת ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את הירעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד

ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת עשה אתם ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת ויחבר את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על שפת היריעה החברת השנית ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד ויעש מכסה לאהל ערת אלים מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה

ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ויעש בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחת וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתם עשה זהב בתים לבריחם ויצף את הבריחם זהב ויעש את הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת
ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני ֯קצוותו ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים
ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן זהב טהור
ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה
ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח
ויעש את מזבח העלה עצי שטים חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת ויעש את כל כלי המזבח את הסירת ואת היעים ואת המזרקת את המזלגת ואת המחתת כל כליו עשה נחשת ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת ויבא את הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו

ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד

ויעש את החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף ולפאת ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה כל קלעי החצר סביב שש משזר והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף וכל היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת

Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Hébreu
35,1
Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit: "Voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer.
Mochè fit assembler
Le lendemain du jour de Yom Kippour, lorsqu’il est descendu de la montagne. Le verbe est employé à la forme du hif‘il : On n’assemble pas les gens à l’aide de ses mains, mais ils se sont assemblés sur son ordre. Aussi le Targoum Onqelos traduit-il par : weakhnich (« il fit assembler »)
35,2
Pendant six jours on travaillera, mais au septième vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel; quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort.
Six jours
L’interdiction du travail pendant le Chabath est mentionnée avant l’ordre de construire le tabernacle, ceci pour souligner que ce travail ne « repousse » pas le Chabath
35,3
Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos."
Vous n’allumerez pas de feu
Certains de nos maîtres enseignent que la défense d’allumer du feu est mentionnée à titre d’interdiction, d’autres qu’elle est mentionnée à titre de « fractionnement » (Chabath 70a, Sanhèdrin 35b et 62a, Yevamoth 6b)
35,4
Moïse parla en ces termes à toute la communauté d'Israël: "Voici ce que l'Éternel m'a ordonné de vous dire:
Ceci est la parole que Hachem a ordonnée
A moi, pour que je vous la dise
35,5
‘Prélevez sur vos biens une offrande pour l'Éternel; que tout homme de bonne volonté l'apporte, ce tribut du Seigneur: de l'or, de l'argent et du cuivre;
Tout homme au cœur spontané
Ainsi appelé parce que son cœur le porte à la générosité. J’ai expliqué plus haut (chapitres 25 et suivants), là où l’ordre en a été donné, les offrandes et les travaux du tabernacle
35,6
des étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poil de chèvre;
35,7
des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tahach et du bois de chittim;
35,8
de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums;
35,9
des pierres de choham et des pierres à enchâsser, pour l'éphod et le pectoral.
35,10
Puis, que les plus industrieux d'entre vous se présentent pour exécuter tout ce qu'a ordonné l'Éternel:
35,11
le tabernacle, avec son pavillon et sa couverture; ses agrafes et ses solives, ses traverses, ses piliers et ses socles;
Le tabernacle
On appelle ici : « tabernacle » les tapisseries d’en dessous que l’on voit de l’intérieur
Sa tente
C’est la tente en tapisseries de poils de chèvres qui sert de toit
Et son couvercle
Le couvercle de peaux de béliers et de ta‘hach
35,12
l'arche avec ses barres, le propitiatoire, le voile protecteur;
Et le voile du rideau (massakh)
Le voile servant de séparation. Tout objet formant écran, soit par en haut soit par-devant, est appelé massakh ou sekhakh. De même : « N’as-tu pas fait protection (sakhta) en sa faveur ? » (Iyov 1, 10), ou : « Me voici “protégeant” (sakh) ton chemin par des épines » (Hoché‘a 2, 8)
35,13
la table, avec ses barres et toutes ses pièces, ainsi que les pains de proposition;
Le pain de proposition (littéralement : « pain de visages »)
J’ai expliqué plus haut qu’il est ainsi appelé parce qu’il avait des « faces » de part et d’autre : il était confectionné comme une boîte ouverte à ses deux extrémités (supra 25, 29 et 30)
35,14
le candélabre pour l'éclairage avec ses ustensiles et ses lampes et l'huile du luminaire;
Et ses ustensiles
Les mouchettes et les racloirs
Ses lampes
En français médiéval : « luces ». Des coupelles où l’on mettait l’huile et les mèches
Et l’huile du luminaire
Elle aussi devait être préparée par des « sages de cœur », car elle était différente des autres huiles, comme expliqué dans le traité Mena‘hoth (86a) : « On laisse mûrir l’olive au faîte de l’olivier ». Elle était pilée et pure
35,15
l'autel du parfum avec ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, puis le rideau d'entrée pour l'entrée du tabernacle;
Et le rideau de l’entrée
Le voile situé à l’est, là où il n’y avait ni planches ni tentures
35,16
l'autel de l'holocauste avec son grillage de cuivre, ses barres et tous ses ustensiles; la cuve avec son support;
35,17
les toiles du parvis, ses piliers et ses socles et le rideau-portière du parvis;
Ses piliers et ses socles
Il s’agit de ceux du parvis. Le mot ‘hatsèr (« parvis ») est employé ici, comme c’est le cas pour beaucoup d’autres mots, au masculin ainsi qu’au féminin
Et le rideau de la porte du parvis
Il s’agit du voile déployé sur le côté est, sur vingt coudées au milieu de la largeur du parvis qui mesurait cinquante de large. Quinze coudées étaient fermées du côté nord, et autant au sud, comme il est écrit : « Et les tentures seront de quinze coudées par côté » (supra 27, 14)
35,18
les chevilles du tabernacle, celles du parvis et leurs cordages;
Les chevilles
Pour attacher et fixer au sol les extrémités des tapisseries, pour qu’elles ne soient pas soulevées par le vent
Leurs cordages
Des cordes servant à les attacher
35,19
les tapis d'emballage pour le service des choses saintes; les vêtements sacrés pour Aaron, le pontife et ceux que ses fils porteront pour fonctionner.’ "
Les vêtements du service
Pour envelopper l’arche, la table, la menora et les autels lors du départ des étapes
35,20
Toute la communauté des enfants d'Israël se retira de devant Moïse.
35,21
Puis vinrent tous les hommes au cœur élevé, aux sentiments généreux, apportant le tribut du Seigneur pour l'oeuvre de la Tente d'assignation et pour tout son appareil, ainsi que pour les vêtements sacrés.
35,22
Hommes et femmes accoururent. Tous les gens dévoués de cœur apportèrent boucles, pendants, anneaux, colliers, tout ornement d'or; quiconque avait voué une offrande en or pour le Seigneur.
Outre (littéralement : « sur ») les femmes
Avec les femmes et à côté d’elles
Un bracelet (‘ha‘h)
Bijou d’or en forme de cercle, placé sur le bras. Le mot ‘ha‘h est synonyme de tsamid (Beréchith 24, 22). Quant à la « parure » (koumaz), c’est un objet d’or porté par les femmes au bas-ventre. Nos maîtres ont expliqué le mot koumaz comme l’acronyme de l’expression : kan maqom zima (« ici est le lieu de la débauche ») (Chabath 64a)
La « parure » (koumaz)
Quant à la « parure » (koumaz), c’est un objet d’or porté par les femmes au bas-ventre. Nos maîtres ont expliqué le mot koumaz comme l’acronyme de l’expression : kan maqom zima (« ici est le lieu de la débauche ») (Chabath 64a)
35,23
Tout homme se trouvant en possession d'étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin, de poil de chèvre, de peaux de bélier teintes en rouge, de peaux de tahach, en fit hommage.
Et tout homme auprès duquel il se trouvait
Ou de l’azur, ou de la pourpre, ou de l’écarlate, ou des peaux de béliers, ou des peaux de te‘hachim, tous les apportèrent
35,24
Quiconque put prélever une offrande d'argent ou de cuivre, apporta l'offrande du Seigneur; et tous ceux qui avaient par devers eux du bois de chittîm propre à un des ouvrages à exécuter, l'apportèrent.
35,25
Toutes les femmes industrieuses filèrent elles-mêmes et elles apportèrent, tout filés, l'azur, la pourpre, l'écarlate et le lin;
35,26
et toutes celles qui se distinguaient par une habileté supérieure, filèrent le poil de chèvre.
Filèrent la laine des chèvres
C’était un art encore plus raffiné : elles filaient les poils alors qu’ils étaient encore sur le dos des chèvres (Chabath 99a)
35,27
Quant aux phylarques, ils apportèrent les pierres de choham et les pierres à enchâsser, pour l'éphod et le pectoral;
Et les princes apportèrent
Rabi Nathan a enseigné : Quelle raison les princes avaient-ils d’être les premiers à apporter leurs dons pour l’inauguration de l’autel, alors qu’ils ne l’ont pas été pour l’inauguration du tabernacle ? Ils ont raisonné comme suit : « Que le public offre ce qu’il offrira, et nous compléterons par ce qui manquera ! » Mais le public a offert tout ce qui était nécessaire, comme il est écrit : « Et le travail leur suffisait… » (infra 36, 7). Les princes se sont alors dit : « Que reste-t-il que nous puissions faire ? » Ils ont apporté les pierres de choham, etc. Voilà pourquoi, lors de l’inauguration de l’autel, ils ont été les premiers à apporter leurs dons. Toutefois, comme ils avaient manqué de zèle la première fois, il manque ici une lettre à leur nom, le mot wehanessiim (« et les princes ») étant écrit ici sans waw (Sifri parachath Nasso 45)
35,28
et les aromates et l'huile pour l'éclairage, pour l'huile d'onction et pour le fumigatoire aromatique.
35,29
Tous, hommes et femmes, ce que leur zèle les porta à offrir pour les divers travaux que l'Éternel avait prescrits par l'organe de Moïse, les enfants d'Israël en firent l'hommage spontané à l'Éternel.
35,30
Moïse dit aux enfants d'Israël: "Voyez; l'Éternel a désigné nominativement Beçalel, fils d'Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda.
‘Hour
C’était le fils de Miryam
35,31
Il l'a rempli d'un souffle divin; d'habileté, de jugement, de science, d'aptitude pour tous les arts;
35,32
lui a appris à combiner des tissus; à mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre;
35,33
à tailler la pierre pour la sertir, à travailler le bois, à exécuter toute œuvre d'artiste.
35,34
Il l'a aussi doué du don de l'enseignement, lui et Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan.
Et Aholiav
De la tribu de Dan, parmi les plus modestes des tribus, celles issues des fils des servantes. Le texte le place pourtant à égalité, en ce qui concerne le travail du tabernacle, avec Betsalel qui appartenait à l’une des plus éminentes tribus, pour accomplir ce qui est écrit : « Le noble n’est pas favorisé devant le pauvre » (Iyov 34, 19)
35,35
II les a doués du talent d'exécuter toute œuvre d'artisan, d'artiste, de brodeur sur azur, pourpre, écarlate et fin lin, de tisserand, enfin de tous artisans et artistes ingénieux.
36,1
"Donc Beçalel et Oholiab et tous les hommes de talent à qui le Seigneur a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuter, exécuteront tout le travail de la sainte entreprise, conformément à ce qu'a ordonné l'Éternel."
36,2
Moïse manda Beçalel et Oholiab, ainsi que tous les hommes de talent à qui le Seigneur avait départi un génie industrieux, quiconque se sentait digne d'entreprendre l'œuvre, capable de l'exécuter.
36,3
Ils emportèrent de devant Moïse, pour la mettre en œuvre, toute l'offrande présentée par les Israélites pour l'exécution de la sainte œuvre. Mais ceux-ci continuant de lui apporter, chaque matin, des dons volontaires,
36,4
tous les artistes qui travaillaient aux diverses parties de la tâche sacrée, revinrent chacun du travail dont ils s'occupaient
36,5
et dirent à Moïse: "Le peuple fait surabondamment d'offrandes, au delà de ce qu'exige l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire."
Plus qu’il ne faut
Plus que suffisant aux besoins du travail
36,6
Sur l'ordre de Moïse, on fit circuler dans le camp cette proclamation: "Que ni homme ni femme ne préparent plus de matériaux pour la contribution des choses saintes!" Et le peuple s'abstint de faire des offrandes.
Cessa
Dans le sens d’être empêché
36,7
Les matériaux suffirent et par delà, pour l'exécution de tout l'ouvrage.
Et le travail leur suffit pour tout le travail
Les matériaux qu’on avait apportés « étaient suffisants » à ceux qui accomplissaient le travail pour toute la construction du tabernacle « pour le faire », et pour qu’il en reste
Et il en resta (wehothér)
Même forme que dans : « Il alourdit (wehakhbéd) son cœur » (supra 8, 11), ou : « en frappant (wehakoth) Moav » (II Melakhim 3, 24)
36,8
Les plus habiles parmi les ouvriers composèrent les dix tapis de l'enceinte, en lin retors, étoffes d'azur, de pourpre et d'écarlate, artistement damassés de chérubins.
36,9
Longueur de chaque tapis, vingt-huit coudées; largeur, quatre coudées, même dimension pour tous les tapis.
36,10
On attacha cinq des tapis bout à bout et bout à bout aussi les cinq autres.
36,11
On disposa des nœuds de laine azurée au bord du tapis extrême d'un assemblage et de même au bord du tapis terminant le second assemblage.
36,12
On mit cinquante de ces nœuds à un tapis et cinquante nœuds au bord du tapis terminant le second assemblage; ces nœuds étaient en regard l'un de l'autre.
36,13
On fit cinquante agrafes d'or, par lesquelles on joignit les tapis l'un à l'autre, de sorte que l'enceinte se trouva continue.
36,14
On fabriqua des tapis en poil de chèvre, pour servir de pavillon à cette enceinte; on les fit au nombre de onze.
36,15
Longueur d'un tapis, trente coudées; largeur de chacun, quatre coudées: dimension égale pour les onze tapis.
36,16
On joignit cinq des tapis séparément et les six autres séparément.
36,17
On disposa cinquante nœuds au bord du tapis terminant un assemblage et cinquante nœuds au bord du tapis extrême du second assemblage.
36,18
On fit cinquante agrafes de cuivre, destinées à réunir le pavillon en un seul corps.
36,19
On arrangea, pour couvrir ce pavillon, des peaux de bélier teintes en rouge, puis, par-dessus, une couverture de peaux de tahach.
36,20
On fit les solives destinées au tabernacle: des bois de chittîm, perpendiculaires.
36,21
Dix coudées formaient la longueur de chaque solive, une coudée et demie la largeur de chacune.
36,22
Chaque solive portait deux tenons, parallèles l'un à l'autre; ce qu'on pratiqua pour toutes les solives du tabernacle.
36,23
On prépara ainsi les solives du tabernacle vingt solives pour le côté du sud, regardant le midi.
36,24
Quarante socles d'argent furent destinés aux vingt solives: deux socles sous une solive, recevant ses deux tenons et deux socles sous une autre, pour ses deux tenons.
36,25
Pour le second côté du tabernacle, à la face nord, on fit vingt solives,
36,26
ainsi que leurs quarante socles d'argent: deux socles sous une solive, deux socles sous l'autre.
36,27
Pour le côté postérieur du tabernacle, à l'occident, on fit six solives
36,28
et l'on ajouta deux solives pour les angles postérieurs du tabernacle.
36,29
Elles devaient être accouplées par le bas et s'ajuster également vers le sommet par un seul anneau: on le fit ainsi pour toutes deux, pour les deux encoignures.
36,30
Cela devait former huit solives, avec leurs socles d'argent, soit seize socles: deux socles uniformément sous chaque solive.
36,31
Puis on fit des traverses en bois de chittîm cinq pour les solives d'une face du tabernacle;
36,32
cinq autres traverses pour les solives de la seconde face du tabernacle; enfin, cinq pour les solives du tabernacle situées du côté postérieur, vers l'occident.
36,33
On tailla la traverse du milieu, devant passer dans l'intérieur des solives d'une extrémité à l'autre.
36,34
Ces solives, on les recouvrit d'or; on fit en or leurs anneaux, qui devaient recevoir les traverses et l'on recouvrit les traverses d'or.
36,35
Puis on fit le voile, en étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors; on le fabriqua artistement en le damassant de chérubins.
36,36
On confectionna pour lui quatre piliers de chittîm que l'on recouvrit d'or, dont les crochets furent d'or et pour lesquels on moula quatre socles d'argent.
36,37
Et l'on fit un rideau pour l'entrée de la tente: en azur, pourpre, écarlate et lin retors, artistement brodés;
36,38
plus, ses cinq piliers avec leurs crochets. On en dora les chapiteaux et les tringles et on fit leurs cinq socles en cuivre.
37,1
Beçalel exécuta l'arche en bois de chittîm. Elle avait deux coudées et demie de long, une coudée et demie de large, une coudée et demie de haut.
Betsalel fit
Parce qu’il a « donné son âme » à ce travail plus que les autres artistes, elle est appelée de son nom
37,2
Il la revêtit d'or pur, par dedans et par dehors et il l'entoura d'une corniche en or.
37,3
Il moula quatre anneaux d'or pour ses quatre angles; savoir, deux anneaux pour l'une de ses faces, deux anneaux pour la face opposée.
37,4
Il fit des barres en bois de chittîm et les recouvrit d'or.
37,5
Il introduisit ces barres dans les anneaux, aux côtés de l'arche, pour qu'on pût la transporter.
37,6
Il confectionna un propitiatoire d'or pur, ayant deux coudées et demie de longueur, une coudée et demie de largeur.
37,7
Il fabriqua deux chérubins d'or, qu'il fit d'une seule pièce, ressortant des deux bouts du propitiatoire.
37,8
Un chérubin à l'un des bouts, un chérubin au bout opposé; c'est du propitiatoire même qu'il-fit saillir ces chérubins, à ses deux extrémités.
37,9
Les chérubins, dont les ailes étaient déployées en avant, dominaient de leurs ailes le propitiatoire; et leurs visages, tournés l'un vers l'autre, s'inclinaient vers le propitiatoire.
37,10
Puis il fit la table en bois de chittîm; deux coudées formaient sa longueur, une coudée sa largeur, une coudée et demie sa hauteur.
37,11
II la revêtit d'or pur et il l'entoura d'une bordure d'or.
37,12
Il y ajusta, à l'entour, un châssis large d'un palme qu'il entoura d'une bordure d'or.
37,13
Il moula pour cette table quatre anneaux d'or et fixa ces anneaux aux quatre extrémités formées par les quatre pieds.
37,14
C'est en regard du châssis que se trouvaient ces anneaux, où devaient passer les barres destinées à porter la table.
37,15
Il fit ces barres de bois de chittîm et les recouvrit d'or; elles servirent à porter la table.
37,16
Il confectionna encore les ustensiles relatifs à la table: ses sébiles, ses cuillers et ses demi-tubes, ainsi que les montants dont elle devait être garnie; le tout en or pur.
37,17
II exécuta le candélabre en or pur. Il le fit tout d'une pièce, avec sa base et son fût; ses calices, ses boutons et ses fleurs faisaient corps avec lui.
37,18
Six branches sortaient de ses côtés: trois branches d'un côté, trois branches du côté opposé.
37,19
Trois calices amygdaloïdes à l'une des branches, avec bouton et fleur et trois calices amygdaloïdes à une autre branche, avec bouton et fleur; même disposition pour les six branches qui partaient du candélabre.
37,20
Le fût du candélabre même portait quatre calices amygdaloïdes, avec ses boutons et ses fleurs,
37,21
savoir, un bouton à l'origine d'une de ses paires de branches, un bouton à l'origine de la seconde paire de branches, un bouton à l'origine de la troisième paire: ainsi, pour les six branches qui en ressortaient."
37,22
Boutons et branches faisaient corps avec lui: il formait tout entier une seule masse d'or pur.
37,23
Il en fabriqua aussi les lampes au nombre de sept, puis les mouchettes et les godets, le tout en or pur.
37,24
Il employa un kikkar d'or pur à le confectionner avec tous ses accessoires.
37,25
Il construisit l'autel du parfum en bois de chittîm, long d'une coudée, large d'une coudée, conséquemment carré, et haut de deux coudées; ses cornes faisaient corps avec lui.
37,26
Il le revêtit d'or pur, sa plate-forme, ses parois tout autour et ses cornes et il l'entoura d'un bordure d'or.
37,27
Il y adapta deux anneaux d'or au-dessous de la bordure, à ses deux parois, de part et d'autre, pour recevoir des barres destinées à le porter.
37,28
Il fit ces barres de bois de chittîm et les recouvrit d'or.
37,29
II composa aussi l'huile d'onction sainte et le parfum aromatique pur, selon l'art du parfumeur.
38,1
Puis il fit l'autel de l'holocauste en bois de chittîm; cinq coudées furent sa longueur, cinq coudées sa largeur, il était carré, et trois coudées sa hauteur,
38,2
Il en sculpta les cornes aux quatre angles, ces cornes faisant corps avec lui; puis il le revêtit de cuivre
38,3
Il fabriqua tous les ustensiles de l'autel: les cendriers, les pelles, les bassins, les fourches et les brasiers; il fit tous ces ustensiles de cuivré.
38,4
Il fit pour l'autel un grillage formant un réseau de cuivre, au-dessous de l'entablement et régnant jusqu'au milieu.
38,5
II moula quatre anneaux aux quatre angles, sur le grillage de cuivre, pour y passer les barres,
38,6
Il fit ces barres en bois de chittîm et les recouvrit de cuivre;
38,7
et il les introduisit dans les anneaux, aux côtés de l'autel, pour servir à le transporter; C'est en boiserie creuse qu'il le disposa.
Creux (nevouv) quant aux planches
Le mot nevouv signifie : « creux », comme dans : « Et son épaisseur était de quatre doigts, en creux (navouv) » (Yirmeya 52, 21)
Creux quant aux planches
Les planches de bois de chittim de chaque côté, et l’espace creux au milieu
38,8
Il fabriqua la cuve en cuivre et son support de même, au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la Tente d'assignation.
Avec les miroirs des attroupées (hatsoveoth)
Les femmes d’Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient lorsqu’elles se faisaient belles. Et même ces miroirs, elles n’ont pas hésité à les offrir pour la construction du tabernacle. Mochè répugnait à les accepter, car ils ont pour vocation d’encourager le penchant au mal. Le Saint béni soit-Il lui a dit : « Accepte-les ! Ils me sont plus chers que tout, car c’est grâce à eux que les femmes ont donné le jour à des armées (tsevaoth) d’enfants en Egypte ! » Quand leurs maris étaient épuisés par leur dur travail, elles allaient leur apporter nourriture et boissons. Elles leur donnaient à manger puis elles prenaient leurs miroirs. Chacune se regardait dans le miroir avec son mari, et elle lui disait tendrement : « Je suis plus belle que toi ! » Elles éveillaient ainsi le désir chez leurs maris, elles s’unissaient à eux, devenaient enceintes et accouchaient, comme il est écrit : « Sous le pommier je t’ai éveillé » (Chir hachirim 8, 5). Voilà ce que veut dire : « avec les miroirs des attroupées ». Ce sont ces miroirs-là qui ont servi à la fabrication de la cuve, dont la fonction est de rétablir la paix entre l’homme et sa femme, car c’est de l’eau qu’elle contient que l’on fait boire celle dont le mari est jaloux parce qu’elle s’est isolée (Bamidbar chap. 5). La preuve qu’il s’agit vraiment de miroirs, c’est qu’il est écrit : « Et le cuivre de l’offrande balancée était de soixante-dix kikar […] il en fit… » (infra 38, 29 et 30). Or, la cuve et son support ne sont pas mentionnés. D’où l’on apprend que le cuivre qui a servi à la cuve ne venait pas de celui de cette offrande. C’est ce qui est expliqué dans le Midrach de rabi Tan‘houma (Midrach Tan‘houma parachath Peqoudei 9). Le Targoum Onqelos traduit le mot par : bemè‘hzeyath, terme équivalent à : « miredoirs » en français médiéval. Et nous trouvons la même traduction dans : « les miroirs (haguilyonim) » (Yecha’ya 3, 23), que le Targoum Onqelos rend par : ma‘hazitha
Qui s’attroupèrent
Pour apporter leur offrande
38,9
II prépara le parvis. Pour le côté du sud, regardant le midi, les toiles du parvis en lin retors, avaient cent coudées,
38,10
Il fit leurs vingt piliers avec leurs vingt socles de cuivre; les crochets des piliers et leurs tringles, en argent.
38,11
Pour le côté nord, cent coudées de toiles, ayant vingt piliers avec vingt socles de cuivre, avec crochets et tringles d'argent.
38,12
Pour la face occidentale, des toiles mesurant cinquante coudées, avec dix piliers à dix socles, à crochets et tringles d'argent.
38,13
Pour la face orientale, au levant, cinquante coudées.
38,14
Quinze coudées de toiles pour une aile, avec trois piliers et trois socles;
38,15
pour la seconde aile, elles s'étendaient des deux côtés de l'entrée du parvis, quinze coudées de toiles, ayant trois piliers avec trois socles.
38,16
Toutes les toiles formant le pourtour du parvis étaient en lin retors,
38,17
Les socles destinés aux piliers étaient de cuivre; les crochets des piliers et leurs tringles, d'argent et leurs chapiteaux étaient recouverts en argent: ainsi se trouvaient reliés par de l'argent tous les piliers du parvis.
38,18
Le rideau portière du parvis, ouvragé en broderie, était d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors. Il avait vingt coudées de longueur; hauteur, formée par la largeur, cinq coudées, semblablement aux toiles du parvis.
Vis-à-vis des tentures du parvis
Correspondant à la mesure des rideaux du parvis
38,19
Elles avaient quatre piliers, avec quatre socles de cuivre; leurs crochets étaient d'argent, ainsi que la garniture de leurs chapiteaux et que leurs tringles.
38,20
Enfin, toutes les chevilles destinées au tabernacle et au pourtour du parvis étaient de cuivre.