Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:21 : Mise des Téfilines
07:15 : Lever du soleil
12:24 : Heure de milieu du jour
17:33 : Coucher du soleil
18:12 : Tombée de la nuit

Paracha Bechala'h
Vendredi 3 Février 2023 à 17:15
Sortie du Chabbath à 18:16
Afficher le calendrier
A'haré Mot

Paracha A'haré Mot

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Ashkénaze  
וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה וימתו ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד ונתן אהרן על שני השעירם גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת ונתן את הקטרת על האש לפני יהוה וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימות ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ולפני הכפרת וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל
ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי וסמך אהרן את שתי ֯ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עלתו ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם
ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את ערתם ואת בשרם ואת פרשם והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה יהוה את משה
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן ליהוה לפני משכן יהוה דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה והביאם ליהוה אל פתח אהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים ליהוה אותם וזרק הכהן את הדם על מזבח יהוה פתח אהל מועד והקטיר החלב לריח ניחח ליהוה ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירם אשר הם זנים אחריהם חקת עולם תהיה זאת להם לדרתם
ואלהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עלה או זבח ואל פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אתו ליהוה ונכרת האיש ההוא מעמיו ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האכלת את הדם והכרתי אתה מקרב עמה כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא ואמר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו הוא כל אכליו יכרת וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה
איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה
ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
16,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי יְהוָה וַיָּמֻתוּ.
16,2
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן וְלֹא יָמוּת כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת.
וַיֹּאמֶר ה אֶל מֹשֶׁה דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאַל יָבֹא
שֶׁלֹּא יָמוּת כְּדֶרֶךְ שֶׁמֵּתוּ בָּנָיו
וְלֹא יָמוּת
שֶׁאִם בָּא הוּא מֵת
כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה
כִּי תָּמִיד אֲנִי נִרְאֶה שָׁם עִם עַמּוּד עֲנָנִי וּלְפִי שֶׁגִּלּוּי שְׁכִינָתִי שָׁם יִזָּהֵר שֶׁלֹּא יַרְגִּיל לָבֹא זֶהוּ פְּשׁוּטוֹ וּמִדְרָשׁוֹ: לֹא יָבֹא כִּי אִם בַּעֲנַן הַקְּטֹרֶת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים
16,3
בְּזֹאת יָבֹא אַהֲרֹן אֶל הַקֹּדֶשׁ: בְּפַר בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה.
בְּזֹאת
גִּימַטְרִיָּא שֶׁלּוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת וְעֶשֶׂר רֶמֶז לְבַיִת רִאשׁוֹן
16,4
כְּתֹנֶת בַּד קֹדֶשׁ יִלְבָּשׁ וּמִכְנְסֵי בַד יִהְיוּ עַל בְּשָׂרוֹ וּבְאַבְנֵט בַּד יַחְגֹּר וּבְמִצְנֶפֶת בַּד יִצְנֹף בִּגְדֵי קֹדֶשׁ הֵם וְרָחַץ בַּמַּיִם אֶת בְּשָׂרוֹ וּלְבֵשָׁם.
קֹדֶשׁ יִלְבָּשׁ
(ת»כ) שֶׁיִּהְיוּ מִשֶּׁל הֶקְדֵּשׁ
יִצְנֹף
כְּתַרְגּוּמוֹ: 'יָחֵת בְּרֵישֵׁיהּ' יַנִּיחַ בְּרֹאשׁוֹ כְּמוֹ (בראשית לט טז): "וַתַּנַּח בִּגְדּוֹ" 'וַאֲחִַתְּתֵּהּ'
וְרָחַץ בַּמַּיִם
אוֹתוֹ הַיּוֹם טָעוּן טְבִילָה בְּכָל חֲלִיפוֹתָיו וְחָמֵשׁ פְּעָמִים הָיָה מַחֲלִיף מֵעֲבוֹדַת פְּנִים לַעֲבוֹדַת חוּץ וּמִחוּץ לִפְנִים וּמְשַׁנֶּה מִבִּגְדֵי זָהָב לְבִגְדֵי לָבָן וּמִבִּגְדֵי לָבָן לְבִגְדֵי זָהָב וּבְכָל חֲלִיפָה טָעוּן טְבִילָה וּשְׁנֵי קִדּוּשֵׁי יָדַיִם וְרַגְלַיִם מִן הַכִּיּוֹר
16,5
וּמֵאֵת עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יִקַּח שְׁנֵי שְׂעִירֵי עִזִּים לְחַטָּאת וְאַיִל אֶחָד לְעֹלָה.
16,6
וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ.
אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ
הָאָמוּר לְמַעְלָה. וְלִמֶּדְךָ כָּאן שֶׁמִּשֶּׁלּוֹ הוּא בָּא וְלֹא מִשֶּׁל צִבּוּר
וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ
(יומא לו ת"כ) מִתְוַדֶּה עָלָיו עֲוֹנוֹתָיו וַעֲוֹנוֹת בֵּיתוֹ
16,7
וְלָקַח אֶת שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם וְהֶעֱמִיד אֹתָם לִפְנֵי יְהוָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
16,8
וְנָתַן אַהֲרֹן עַל שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם גֹּרָלוֹת גּוֹרָל אֶחָד לַיהוָה וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל.
וְנָתַן אַהֲרֹן עַל שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם גֹּרָלוֹת
מַעֲמִיד אֶחָד לְיָמִין וְאֶחָד לִשְׂמֹאל וְנוֹתֵן שְׁתֵּי יָדָיו בַּקַּלְפֵּי וְנוֹטֵל גּוֹרָל בְּיָמִין וַחֲבֵרוֹ בִּשְׂמֹאל וְנוֹתֵן עָלֶיהָ אֶת שֶׁכָּתוּב בּוֹ "לַשֵּׁם" הוּא לַשֵּׁם וְאֶת שֶׁכָּתוּב בּוֹ "לַעֲזָאזֵל" מִשְׁתַּלֵּחַ לַעֲזָאזֵל
עֲזָאזֵל
(יומא סז ת"כ) הוּא הַר עַז וְקָשֶׁה צוּק גָּבֹהַּ שֶׁנֶּאֱמַר: "אֶרֶץ גְּזֵרָה" חֲתוּכָה
16,9
וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת הַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַיהוָה וְעָשָׂהוּ חַטָּאת.
וְעָשָׂהוּ חַטָּאת
כְּשֶׁמַּנִּיחַ הַגּוֹרָל עָלָיו קוֹרֵא לוֹ שֵׁם וְאוֹמֵר: "לַה' חַטָּאת"
16,10
וְהַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַעֲזָאזֵל יָעֳמַד חַי לִפְנֵי יְהוָה לְכַפֵּר עָלָיו לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזָאזֵל הַמִּדְבָּרָה.
יָעֳמַד חַי
כְּמוֹ "יֻעֲמַד חַי" עַל יְדֵי אֲחֵרִים וְתַרְגּוּמוֹ:'יִתָּקַם כַּד חַי'. (ת"כ) מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: "לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזָאזֵל" וְאֵינִי יוֹדֵעַ שִׁלּוּחוֹ אִם לְמִיתָה אִם לְחַיִּים לְכָךְ נֶאֱמַר: יָעֳמַד חַי" _ עֲמִידָתוֹ חַי עַד שֶׁיִּשְׁתַּלַּח מִכָּאן שֶׁשְּׁלִיחוּתוֹ לְמִיתָה
לְכַפֵּר עָלָיו
שֶׁיִּתְוַדֶּה עָלָיו כְּדִכְתִיב: "וְהִתְוַדָּה עָלָיו וְגוֹ'"
16,11
וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ וְשָׁחַט אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ.
16,12
וְלָקַח מְלֹא הַמַּחְתָּה גַּחֲלֵי אֵשׁ מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ מִלִּפְנֵי יְהוָה וּמְלֹא חָפְנָיו קְטֹרֶת סַמִּים דַּקָּה וְהֵבִיא מִבֵּית לַפָּרֹכֶת.
מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ
הַחִיצוֹן
דַּקָּה
מַה תַּלְמוּד לוֹמַר "דַּקָּה" וַהֲלֹא כָּל הַקְּטֹרֶת דַּקָּה הִיא שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל לו): "וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק?!" אֶלָּא שֶׁתְּהֵא דַּקָּה מִן הַדַּקָּה שֶׁבְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים הָיָה מַחֲזִירָהּ לַמַּכְתֶּשֶׁת
16,13
וְנָתַן אֶת הַקְּטֹרֶת עַל הָאֵשׁ לִפְנֵי יְהוָה וְכִסָּה עֲנַן הַקְּטֹרֶת אֶת הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָעֵדוּת וְלֹא יָמוּת.
עַל הָאֵשׁ
שֶׁבְּתוֹךְ הַמַּחְתָּה
וְלֹא יָמוּת
הָא אִם לֹא עֲשָׂאָהּ כְּתִקְנָהּ חַיָּב מִיתָה
16,14
וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וְהִזָּה בְאֶצְבָּעוֹ עַל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת קֵדְמָה וְלִפְנֵי הַכַּפֹּרֶת יַזֶּה שֶׁבַע פְּעָמִים מִן הַדָּם בְּאֶצְבָּעוֹ.
וְהִזָּה בְאֶצְבָּעוֹ
הַזָּאָה אַחַת בְּמַשְׁמָע
וְלִפְנֵי הַכַּפֹּרֶת יַזֶּה שֶׁבַע
הֲרֵי אַחַת לְמַעְלָה וְשֶׁבַע לְמַטָּה
16,15
וְשָׁחַט אֶת שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לָעָם וְהֵבִיא אֶת דָּמוֹ אֶל מִבֵּית לַפָּרֹכֶת וְעָשָׂה אֶת דָּמוֹ כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְדַם הַפָּר וְהִזָּה אֹתוֹ עַל הַכַּפֹּרֶת וְלִפְנֵי הַכַּפֹּרֶת.
אֲשֶׁר לָעָם
מַה שֶּׁהַפָּר מְכַפֵּר עַל הַכֹּהֲנִים מְכַפֵּר הַשָּׂעִיר עַל יִשְׂרָאֵל וְהוּא הַשָּׂעִיר שֶׁעָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַשֵּׁם
כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְדַם הַפָּר
אַחַת לְמַעְלָה וְשֶׁבַע לְמַטָּה
16,16
וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִפִּשְׁעֵיהֶם לְכָל חַטֹּאתָם וְכֵן יַעֲשֶׂה לְאֹהֶל מוֹעֵד הַשֹּׁכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאֹתָם.
מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
(ת»כ) עַל הַנִּכְנָסִין לַמִּקְדָּשׁ בְּטֻמְאָה וְלֹא נוֹדַע לָהֶם בַּסּוֹף שֶׁנֶּאֱמַר: "לְכָל חַטֹּאתָם" וְחַטָּאת הִיא שׁוֹגֵג
וּמִפִּשְׁעֵיהֶם
אַף הַנִּכְנָסִין מֵזִיד בְּטֻמְאָה
וְכֵן יַעֲשֶׂה לְאֹהֶל מוֹעֵד
כְּשֵׁם שֶׁהִזָּה מִשְּׁנֵיהֶם בִּפְנִים אַחַת לְמַעְלָה וְשֶׁבַע לְמַטָּה כָּךְ מַזֶּה עַל הַפָּרֹכֶת מִבַּחוּץ מִשְּׁנֵיהֶם אַחַת לְמַעְלָה וְשֶׁבַע לְמַטָּה
הַשֹּׁכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאֹתָם
אַף עַל פִּי שֶׁהֵם טְמֵאִים שְׁכִינָה בֵּינֵיהֶם
16,17
וְכָל אָדָם לֹא יִהְיֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד בְּבֹאוֹ לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ עַד צֵאתוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ וּבְעַד כָּל קְהַל יִשְׂרָאֵל.
16,18
וְיָצָא אֶל הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה וְכִפֶּר עָלָיו וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וּמִדַּם הַשָּׂעִיר וְנָתַן עַל קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.
וְכִפֶּר עָלָיו
וּמַה הִיא כַּפָּרָתוֹ? "וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וּמִדַּם הַשָּׂעִיר" _ מְעֹרָבִין זֶה לְתוֹךְ זֶה
16,19
וְהִזָּה עָלָיו מִן הַדָּם בְּאֶצְבָּעוֹ שֶׁבַע פְּעָמִים וְטִהֲרוֹ וְקִדְּשׁוֹ מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
וְהִזָּה עָלָיו מִן הַדָּם
אַחַר שֶׁנָּתַן מַתָּנוֹת בְּאֶצְבָּעוֹ עַל קַרְנוֹתָיו מַזֶּה שֶׁבַע הַזָּאוֹת עַל גַּגּוֹ (ת"כ)
וְטִהֲרוֹ
מִמַּה שֶּׁעָבַר
וְקִדְּשׁוֹ
לֶעָתִיד לָבֹא
16,20
וְכִלָּה מִכַּפֵּר אֶת הַקֹּדֶשׁ וְאֶת אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת הַמִּזְבֵּחַ וְהִקְרִיב אֶת הַשָּׂעִיר הֶחָי.
16,21
וְסָמַךְ אַהֲרֹן אֶת שְׁתֵּי יָדָו עַל רֹאשׁ הַשָּׂעִיר הַחַי וְהִתְוַדָּה עָלָיו אֶת כָּל עֲו‍ֹנֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת כָּל פִּשְׁעֵיהֶם לְכָל חַטֹּאתָם וְנָתַן אֹתָם עַל רֹאשׁ הַשָּׂעִיר וְשִׁלַּח בְּיַד אִישׁ עִתִּי הַמִּדְבָּרָה.
אִישׁ עִתִּי.
הַמּוּכָן לְכָךְ מִיּוֹם אֶתְמוֹל
16,22
וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲו‍ֹנֹתָם אֶל אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּר.
16,23
וּבָא אַהֲרֹן אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וּפָשַׁט אֶת בִּגְדֵי הַבָּד אֲשֶׁר לָבַשׁ בְּבֹאוֹ אֶל הַקֹּדֶשׁ וְהִנִּיחָם שָׁם.
וּבָא אַהֲרֹן אֶל אֹהֶל מוֹעֵד
אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁאֵין זֶה מְקוֹמוֹ שֶׁל מִקְרָא זֶה וְנָתְנוּ טַעַם לְדִבְרֵיהֶם בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא וְאָמְרוּ: כָּל הַפָּרָשָׁה כֻּלָּהּ נֶאֶמְרָה עַל הַסֵּדֶר חוּץ מִ'בִּיאָה' זוֹ שֶׁהִיא אַחַר עֲשִׂיַּת עוֹלָתוֹ וְעוֹלַת הָעָם וְהַקְטָרַת אֵמוּרֵי פָּר וְשָׂעִיר שֶׁנַּעֲשִׂים בַּחוּץ בְּבִגְדֵי זָהָב וְטוֹבֵל וּמְקַדֵּשׁ וּפוֹשְׁטָן וְלוֹבֵשׁ בִּגְדֵי לָבָן
וּבָא אֶל אֹהֶל מוֹעֵד
לְהוֹצִיא אֶת הַכַּף וְאֶת הַמַּחְתָּה שֶׁהִקְטִיר בָּהּ הַקְּטֹרֶת לִפְנַי וְלִפְנִים
וּפָשַׁט אֶת בִּגְדֵי הַבָּד
אַחַר שֶׁהוֹצִיאָם וְלוֹבֵשׁ בִּגְדֵי זָהָב לְתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם וְזֶהוּ סֵדֶר הָעֲבוֹדוֹת: תָּמִיד שֶׁל שַׁחַר בְּבִגְדֵי זָהָב וַעֲבוֹדַת פָּר וְשָׂעִיר הַפְּנִימִיִּים וּקְטֹרֶת שֶׁל מַחְתָּה בְּבִגְדֵי לָבָן וְאֵילוֹ וְאֵיל הָעָם וּמִקְצָת הַמּוּסָפִין בְּבִגְדֵי זָהָב וְהוֹצָאַת כַּף וּמַחְתָּה בְּבִגְדֵי לָבָן וּשְׁיָרֵי הַמּוּסָפִין וְתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם וּקְטֹרֶת הַהֵיכָל שֶׁעַל מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי בְּבִגְדֵי זָהָב וְסֵדֶר הַמִּקְרָאוֹת לְפִי סֵדֶר הָעֲבוֹדוֹת כָּךְ הוּא: "וְשִׁלַּח אֶת הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּר" "וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַמַּיִם וְגוֹ'" "וְיָצָא וְעָשָׂה אֶת עֹלָתוֹ וְגוֹ'" "וְאֶת חֵלֶב הַחַטָּאת וְגוֹ'" וְכָל הַפָּרָשָׁה עַד "וְאַחֲרֵי כֵן יָבוֹא אֶל הַמַּחֲנֶה" וְאַחֲרֵי כֵּן: "וּבָא אַהֲרֹן"
וְהִנִּיחָם שָׁם
מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה וְלֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאוֹתָן אַרְבָּעָה בְּגָדִים לְיוֹם כִּפּוּרִים אַחֵר
16,24
וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַמַּיִם בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ וְלָבַשׁ אֶת בְּגָדָיו וְיָצָא וְעָשָׂה אֶת עֹלָתוֹ וְאֶת עֹלַת הָעָם וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד הָעָם.
בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ
(ת"כ יומא שם) הַמְקֻדָּשׁ בִּקְדֻשַּׁת עֲזָרָה וְהִיא הָיְתָה בְּגַג בֵּית הַפַּרְוָה וְכֵן אַרְבַּע טְבִילוֹת הַבָּאוֹת חוֹבָה לַיּוֹם אֲבָל הָרִאשׁוֹנָה הָיְתָה בַּחֹל
וְלָבַשׁ אֶת בְּגָדָיו
שְׁמוֹנָה בְּגָדִים שֶׁהָיָה עוֹבֵד בָּהֶן כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה
וְיָצָא
מִן הַהֵיכָל אֶל הֶחָצֵר שֶׁמִּזְבַּח הָעוֹלָה שָׁם
וְעָשָׂה אֶת עֹלָתוֹ
אַיִל לְעוֹלָה הָאָמוּר לְמַעְלָה: "בְּזֹאת יָבֹא אַהֲרֹן וְגוֹ'"
וְאֶת עֹלַת הָעָם
"וְאַיִל אֶחָד לְעֹלָה" הָאָמוּר לְמַעְלָה "וּמֵאֵת עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'"
16,25
וְאֵת חֵלֶב הַחַטָּאת יַקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה.
וְאֵת חֵלֶב הַחַטָּאת
אֵמוּרֵי פַּר וְשָׂעִיר
יַקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה
עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן דְּאִלּוּ בַּפְּנִימִי כְּתִיב: "לֹא תַעֲלוּ עָלָיו קְטֹרֶת זָרָה וְעֹלָה וּמִנְחָה" (שמות ל ט)
16,26
וְהַמְשַׁלֵּחַ אֶת הַשָּׂעִיר לַעֲזָאזֵל יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי כֵן יָבוֹא אֶל הַמַּחֲנֶה.
16,27
וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר הוּבָא אֶת דָּמָם לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ יוֹצִיא אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְשָׂרְפוּ בָאֵשׁ אֶת עֹרֹתָם וְאֶת בְּשָׂרָם וְאֶת פִּרְשָׁם.
אֲשֶׁר הוּבָא אֶת דָּמָם
לַהֵיכָל וְלִפְנַי וְלִפְנִים
16,28
וְהַשֹּׂרֵף אֹתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי כֵן יָבוֹא אֶל הַמַּחֲנֶה.
16,29
וְהָיְתָה לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם: בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ תְּעַנּוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם וְכָל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ הָאֶזְרָח וְהַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶם.
16,30
כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם: מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי יְהוָה תִּטְהָרוּ.
16,31
שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם.
16,32
וְכִפֶּר הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִמְשַׁח אֹתוֹ וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ לְכַהֵן תַּחַת אָבִיו וְלָבַשׁ אֶת בִּגְדֵי הַבָּד בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ.
וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ
(ת»כ) אֵין לִי אֶלָּא הַמָּשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה מְרֻבֵּה בְּגָדִים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ וְגוֹ'" וְהֵם כָּל הַכֹּהֲנִים הַגְּדוֹלִים שֶׁעָמְדוּ מִיֹּאשִׁיָּהוּ וְאֵילָךְ שֶׁבְּיָמָיו נִגְנְזָה צְלוֹחִית שֶׁל שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה
לְכַהֵן תַּחַת אָבִיו
(ת»כ) לְלַמֵּד שֶׁאִם בְּנוֹ מְמַלֵּא אֶת מְקוֹמוֹ הוּא קוֹדֵם לְכָל אָדָם
16,33
וְכִפֶּר אֶת מִקְדַּשׁ הַקֹּדֶשׁ וְאֶת אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת הַמִּזְבֵּחַ יְכַפֵּר וְעַל הַכֹּהֲנִים וְעַל כָּל עַם הַקָּהָל יְכַפֵּר.
16,34
וְהָיְתָה זֹּאת לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם לְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִכָּל חַטֹּאתָם אַחַת בַּשָּׁנָה וַיַּעַשׂ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה. {פ}
17,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
17,2
דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְאֶל כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם: זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר.
17,3
אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִשְׁחַט שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז בַּמַּחֲנֶה אוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחַט מִחוּץ לַמַּחֲנֶה.
אֲשֶׁר יִשְׁחַט שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב.
בִּמְקֻדָּשִׁין הַכָּתוּב מְדַבֵּר שֶׁנֶּאֱמַר: "לְהַקְרִיב קָרְבָּן"
בַּמַּחֲנֶה
חוּץ לָעֲזָרָה
17,4
וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ לְהַקְרִיב קָרְבָּן לַיהוָה לִפְנֵי מִשְׁכַּן יְהוָה דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא דָּם שָׁפָךְ וְנִכְרַת הָאִישׁ הַהוּא מִקֶּרֶב עַמּוֹ.
דָּם יֵחָשֵׁב
כְּשׁוֹפֵךְ דַּם הָאָדָם שֶׁמִּתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ
דָּם שָׁפָךְ
(ת»כ) לְרַבּוֹת אֶת הַזּוֹרֵק דָּמִים בַּחוּץ
17,5
לְמַעַן אֲשֶׁר יָבִיאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת זִבְחֵיהֶם אֲשֶׁר הֵם זֹבְחִים עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה וֶהֱבִיאֻם לַיהוָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֶל הַכֹּהֵן וְזָבְחוּ זִבְחֵי שְׁלָמִים לַיהוָה אוֹתָם.
אֲשֶׁר הֵם זֹבְחִים
אֲשֶׁר הֵם רְגִילִים לִזְבֹּחַ
17,6
וְזָרַק הַכֹּהֵן אֶת הַדָּם עַל מִזְבַּח יְהוָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְהִקְטִיר הַחֵלֶב לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה.
17,7
וְלֹא יִזְבְּחוּ עוֹד אֶת זִבְחֵיהֶם לַשְּׂעִירִם אֲשֶׁר הֵם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם: חֻקַּת עוֹלָם תִּהְיֶה זֹּאת לָהֶם לְדֹרֹתָם.
לַשְּׂעִירִם
לַשֵּׁדִים כְּמוֹ (ישעיה יג כא): "וּשְׂעִירִים יְרַקְּדוּ שָׁם"
17,8
וַאֲלֵהֶם תֹּאמַר אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר אֲשֶׁר יָגוּר בְּתוֹכָם: אֲשֶׁר יַעֲלֶה עֹלָה אוֹ זָבַח.
אֲשֶׁר יַעֲלֶה עֹלָה
לְחַיֵּב עַל הַמַּקְטִיר אֵיבָרִים בַּחוּץ [עַיֵּן בְּרַאֵ"ם] כְּשׁוֹחֵט בַּחוּץ שֶׁאִם שָׁחַט אֶחָד וְהֶעֱלָה חֲבֵרוֹ שְׁנֵיהֶן חַיָּבִין (ת"כ חולין קט)
17,9
וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא יְבִיאֶנּוּ לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ לַיהוָה וְנִכְרַת הָאִישׁ הַהוּא מֵעַמָּיו.
וְנִכְרַת
זַרְעוֹ נִכְרָת וְיָמָיו נִכְרָתִין
17,10
וְאִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יֹאכַל כָּל דָּם וְנָתַתִּי פָנַי בַּנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת אֶת הַדָּם וְהִכְרַתִּי אֹתָהּ מִקֶּרֶב עַמָּהּ.
כָּל דָּם
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: "בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר" יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּב אֶלָּא עַל דַּם הַמְּקֻדָּשִׁים תַּלְמוּד לוֹמַר: "כָּל דָּם"
וְנָתַתִּי פָנַי.
(ת»כ) פְּנַאי שֶׁלִּי פּוֹנֶה אֲנִי מִכָּל עֲסָקַי וְעוֹסֵק בּוֹ
17,11
כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר בַּדָּם הִוא וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם: כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר.
כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר
שֶׁל כָּל בְּרִיָּה בַּדָּם הִיא תְּלוּיָה וּלְפִיכָךְ נְתַתִּיו לְכַפֵּר עַל נֶפֶשׁ הָאָדָם תָּבֹא נֶפֶשׁ וּתְכַפֵּר עַל הַנֶּפֶשׁ
17,12
עַל כֵּן אָמַרְתִּי לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל נֶפֶשׁ מִכֶּם לֹא תֹאכַל דָּם וְהַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶם לֹא יֹאכַל דָּם.
כָּל נֶפֶשׁ מִכֶּם
לְהַזְהִיר גְּדוֹלִים עַל הַקְּטַנִּים
17,13
וְאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר.
אֲשֶׁר יָצוּד
אֵין לִי אֶלָּא צַיִד אַוָּזִין וְתַרְנְגוֹלִין מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: "צֵיד" מִכָּל מָקוֹם. אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר: "אֲשֶׁר יָצוּד"? שֶׁלֹּא יֹאכַל בָּשָׂר אֶלָּא בְּהַזְמָנָה זֹאת
אֲשֶׁר יֵאָכֵל
פְּרָט לִטְמֵאִים
17,14
כִּי נֶפֶשׁ כָּל בָּשָׂר דָּמוֹ בְנַפְשׁוֹ הוּא וָאֹמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל דַּם כָּל בָּשָׂר לֹא תֹאכֵלוּ: כִּי נֶפֶשׁ כָּל בָּשָׂר דָּמוֹ הִוא כָּל אֹכְלָיו יִכָּרֵת.
דָּמוֹ בְנַפְשׁוֹ הוּא
דָּמוֹ הוּא לוֹ בִּמְקוֹם הַנֶּפֶשׁ שֶׁהַנֶּפֶשׁ תְּלוּיָה בּוֹ
כִּי נֶפֶשׁ כָּל בָּשָׂר דָּמוֹ הִוא
הַנֶּפֶשׁ הִיא הַדָּם. 'דָּם' וּ'בָשָׂר' לְשׁוֹן זָכָר. 'נֶפֶשׁ' לְשׁוֹן נְקֵבָה
17,15
וְכָל נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל נְבֵלָה וּטְרֵפָה בָּאֶזְרָח וּבַגֵּר: וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעֶרֶב וְטָהֵר.
אֲשֶׁר תֹּאכַל נְבֵלָה וּטְרֵפָה
בְּנִבְלַת עוֹף טָהוֹר דִּבֵּר הַכָּתוּב שֶׁאֵין לָהּ טֻמְאָה אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁנִּבְלַעַת בְּבֵית הַבְּלִיעָה וְלִמֶּדְךָ כָּאן שֶׁמְּטַמְּאָה בַּאֲכִילָתָהּ וְאֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּמַגָּע וּ"טְרֵפָה" הָאֲמוּרָה כָּאן לֹא נִכְתְּבָה אֶלָּא לִדְרֹשׁ. וְכֵן שָׁנִינוּ: יָכוֹל תְּהֵא נִבְלַת עוֹף טָמֵא מְטַמְּאָה בְּבֵית הַבְּלִיעָה? תַּלְמוּד לוֹמַר "טְרֵפָה" _ מִי שֶׁיֵּשׁ בְּמִינוֹ טְרֵפָה יָצָא עוֹף טָמֵא שֶׁאֵין בְּמִינוֹ טְרֵפָה
17,16
וְאִם לֹא יְכַבֵּס וּבְשָׂרוֹ לֹא יִרְחָץ וְנָשָׂא עֲו‍ֹנוֹ. {פ}
וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ
אִם יֹאכַל קֹדֶשׁ אוֹ יִכָּנֵס לַמִּקְדָּשׁ חַיָּב עַל טֻמְאָה זוֹ כְּכָל שְׁאָר טֻמְאוֹת
וּבְשָׂרוֹ לֹא יִרְחָץ וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ
עַל רְחִיצַת גּוּפוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת וְעַל כִּבּוּס בְּגָדִים בְּמַלְקוּת
18,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
18,2
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.
אֲנִי ה אֱלֹהֵיכֶם
אֲנִי הוּא שֶׁאָמַרְתִּי בְּסִינַי (שמות כ): "אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ" וְקִבַּלְתֶּם עֲלֵיכֶם מַלְכוּתִי מֵעַתָּה קַבְּלוּ גְזֵרוֹתַי. רַבִּי אוֹמֵר: גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנָיו שֶׁסּוֹפָן לִנָּתֵק בַּעֲרָיוֹת בִּימֵי עֶזְרָא לְפִיכָךְ בָּא עֲלֵיהֶם בִּגְזֵרָה: "אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" _ דְּעוּ מִי גּוֹזֵר עֲלֵיכֶם דַּיָּן לְהִפָּרַע וְנֶאֱמָן לְשַׁלֵּם שָׂכָר
18,3
כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ.
כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם
(ת»כ) מַגִּיד שֶׁמַּעֲשֵׂיהֶם שֶׁל מִצְרִיִּים וְשֶׁל כְּנַעֲנִיִּים מְקֻלְקָלִים מִכָּל הָאֻמּוֹת וְאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁיָּשְׁבוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל מְקֻלְקָל מִן הַכֹּל
אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה
מַגִּיד שֶׁאוֹתָן עֲמָמִין שֶׁכָּבְשׁוּ יִשְׂרָאֵל מְקֻלְקָלִים יוֹתֵר מִכֻּלָּם
וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ
מַה הִנִּיחַ הַכָּתוּב שֶׁלֹּא אָמַר? אֶלָּא אֵלּוּ נִימוּסוֹת שֶׁלָּהֶן דְּבָרִים הַחֲקוּקִין לָהֶם כְּגוֹן טַרְטִיָּאוֹת וְאִצְטַדִיָּאוֹת. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵלּוּ דַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי שֶׁמָּנוּ חֲכָמִים
18,4
אֶת מִשְׁפָּטַי תַּעֲשׂוּ וְאֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמְרוּ לָלֶכֶת בָּהֶם: אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.
אֶת מִשְׁפָּטַי תַּעֲשׂוּ
אֵלּוּ דְּבָרִים הָאֲמוּרִים בַּתּוֹרָה בַּמִּשְׁפָּט שֶׁאִלּוּ לֹא נֶאֶמְרוּ הָיָה כְּדַאי לְאָמְרָן
וְאֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמְרוּ
דְּבָרִים שֶׁהֵם גְּזֵרַת הַמֶּלֶךְ שֶׁיֵּצֶר הָרָע מֵשִׁיב עֲלֵיהֶם: 'לָמָּה לָנוּ לְשָׁמְרָן?!' וְאֻמּוֹת הָעוֹלָם מְשִׁיבִין עֲלֵיהֶן כְּגוֹן: אֲכִילַת חֲזִיר וּלְבִישַׁת שַׁעַטְנֵז וְטָהֳרַת מֵי חַטָּאת לְכָךְ נֶאֱמַר: "אֲנִי ה'" גָּזַרְתִּי עֲלֵיכֶם אִי אַתֶּם רַשָּׁאִים לְהִפָּטֵר
לָלֶכֶת בָּהֶם
אַל תִּפָּטֵר מִתּוֹכָם שֶׁלֹּא תֹּאמַר: לָמַדְתִּי חָכְמַת יִשְׂרָאֵל אֵלֵךְ וְאֶלְמַד חָכְמַת הָאֻמּוֹת
18,5
וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם: אֲנִי יְהוָה. {ס}
וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי
לְרַבּוֹת שְׁאָר דִּקְדּוּקֵי הַפָּרָשָׁה שֶׁלֹּא פֵּרֵט הַכָּתוּב בָּהֶם (ת"כ). דָּבָר אַחֵר: לִתֵּן שְׁמִירָה וַעֲשִׂיָּה לְחֻקִּים. וּשְׁמִירָה וַעֲשִׂיָּה לְמִשְׁפָּטִים לְפִי שֶׁלֹּא נָתַן אֶלָּא עֲשִׂיָּה לְמִשְׁפָּטִים וּשְׁמִירָה לְחֻקִּים
וָחַי בָּהֶם
לָעוֹלָם הַבָּא שֶׁאִם תֹּאמַר בָּעוֹלָם הַזֶּה. וַהֲלֹא סוֹפוֹ הוּא מֵת!
18,6
אִישׁ אִישׁ אֶל כָּל שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה: אֲנִי יְהוָה. {ס}
לֹא תִקְרְבוּ
לְהַזְהִיר הַנְּקֵבָה כַּזָּכָר לְכָךְ נֶאֱמַר לְשׁוֹן רַבִּים
18,7
עֶרְוַת אָבִיךָ וְעֶרְוַת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה: אִמְּךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ. {ס}
עֶרְוַת אָבִיךָ
זוֹ אֵשֶׁת אָבִיךָ. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כְּמַשְׁמָעוֹ? נֶאֱמַר כָּאן: "עֶרְוַת אָבִיךָ" וְנֶאֱמַר לְהַלָּן (ויקרא כ): "עֶרְוַת אָבִיו גִּלָּה". מַה לְּהַלָּן אֵשֶׁת אָבִיו אַף כָּאן אֵשֶׁת אָבִיו
וְעֶרְוַת אִמְּךָ
לְהָבִיא אִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו
18,8
עֶרְוַת אֵשֶׁת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה: עֶרְוַת אָבִיךָ הִוא. {ס}
עֶרְוַת אֵשֶׁת אָבִיךָ
לְרַבּוֹת לְאַחַר מִיתָה
18,9
עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַת אָבִיךָ אוֹ בַת אִמֶּךָ מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן. {ס}
בַּת אָבִיךָ
אַף בַּת אֲנוּסָה בְּמַשְׁמָע
מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ
בֵּין שֶׁאוֹמְרִים לוֹ לְאָבִיךָ: קַיֵּם אֶת אִמָּהּ וּבֵין שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: הוֹצֵא אֶת אִמָּהּ כְּגוֹן: מַמְזֶרֶת אוֹ נְתִינָה
18,10
עֶרְוַת בַּת בִּנְךָ אוֹ בַת בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן: כִּי עֶרְוָתְךָ הֵנָּה. {ס}
עֶרְוַת בַּת בִּנְךָ
קַל וָחֹמֶר לְבִתְּךָ אֶלָּא לְפִי שֶׁאֵין מַזְהִירִין מִן הַדִּין לְמָדוּהָ מִגְּזֵרָה שָׁוָה בְּמַסֶּכֶת יְבָמוֹת
18,11
עֶרְוַת בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ מוֹלֶדֶת אָבִיךָ אֲחוֹתְךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ. {ס}
עֶרְוַת בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ
לִמֵּד שֶׁאֵינוֹ חַיָּב עַל אֲחוֹתוֹ מִשִּׁפְחָה וְנָכְרִית לְכָךְ נֶאֱמַר: בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ בָּרְאוּיָה לְקִדּוּשִׁין
18,12
עֶרְוַת אֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה: שְׁאֵר אָבִיךָ הִוא. {ס}
18,13
עֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה: כִּי שְׁאֵר אִמְּךָ הִוא. {ס}
18,14
עֶרְוַת אֲחִי אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה: אֶל אִשְׁתּוֹ לֹא תִקְרָב דֹּדָתְךָ הִוא. {ס}
עֶרְוַת אֲחִי אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה
וּמַה הִיא עֶרְוָתוֹ? "אֶל אִשְׁתּוֹ לֹא תִקְרָב"
18,15
עֶרְוַת כַּלָּתְךָ לֹא תְגַלֵּה: אֵשֶׁת בִּנְךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ. {ס}
אֵשֶׁת בִּנְךָ הִוא
לֹא אָמַרְתִּי אֶלָּא בְּשֶׁיֵּשׁ לְבִנְךָ אִישׁוּת בָּהּ פְּרָט לַאֲנוּסָה וְשִׁפְחָה וְנָכְרִית
18,16
עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה: עֶרְוַת אָחִיךָ הִוא. {ס}
18,17
עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ לֹא תְגַלֵּה: אֶת בַּת בְּנָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ לֹא תִקַּח לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ שַׁאֲרָה הֵנָּה זִמָּה הִוא.
עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ
לֹא אָסַר הַכָּתוּב אֶלָּא עַל יְדֵי נִשּׂוּאֵי הָרִאשׁוֹנָה לְכָךְ נֶאֱמַר: "לֹא תִקַּח" לְשׁוֹן קִיחָה וְכֵן לְעִנְיַן הָעֹנֶשׁ: "אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִשָּׁה וְאֶת אִמָּהּ" (ויקרא כ) לְשׁוֹן קִיחָה אֲבָל אָנַס אִשָּׁה מֻתָּר לִשָּׂא בִּתָּהּ
שַׁאֲרָה הֵנָּה
קְרוֹבוֹת זוֹ לָזוֹ
זִמָּה
עֵצָה כְּתַרְגּוּמוֹ: "עֵצַת חִטְאִין" שֶׁיִּצְרְךָ יוֹעֶצְךָ לַחֲטֹא
18,18
וְאִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח: לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ.
אֶל אֲחֹתָהּ
שְׁתֵּיהֶן כְּאַחַת
לִצְרֹר
לְשׁוֹן צָרָה לַעֲשׂוֹת אֶת זוֹ צָרָה לְזוֹ
בְּחַיֶּיהָ
לִמֶּדְךָ שֶׁאִם גֵּרְשָׁהּ לֹא יִשָּׂא אֶת אֲחוֹתָהּ כָּל זְמַן שֶׁהִיא בַּחַיִּים
18,19
וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ.
18,20
וְאֶל אֵשֶׁת עֲמִיתְךָ לֹא תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְזָרַע: לְטָמְאָה בָהּ.
18,21
וּמִזַּרְעֲךָ לֹא תִתֵּן לְהַעֲבִיר לַמֹּלֶךְ וְלֹא תְחַלֵּל אֶת שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָה.
לַמֹּלֶךְ
עֲבוֹדַת אֱלִילִים הִיא שֶׁשְּׁמָהּ 'מֹלֶךְ' וְזוֹ הִיא עֲבוֹדָתָהּ שֶׁמּוֹסֵר בְּנוֹ לַכְּמָרִים וְעוֹשִׂין שְׁתֵּי מְדוּרוֹת גְּדוֹלוֹת וּמַעֲבִירִין אֶת הַבֵּן בְּרַגְלָיו בֵּין שְׁתֵּי מְדוּרוֹת הָאֵשׁ
לֹא תִתֵּן
זוֹ הִיא מְסִירָתוֹ לַכְּמָרִים
לְהַעֲבִיר לַמֹּלֶךְ
זוֹ הַעֲבָרַת הָאֵשׁ
18,22
וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה: תּוֹעֵבָה הִוא.
18,23
וּבְכָל בְּהֵמָה לֹא תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְטָמְאָה בָהּ וְאִשָּׁה לֹא תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לְרִבְעָהּ תֶּבֶל הוּא.
תֶּבֶל הוּא
לְשׁוֹן קָדֵשׁ וְעֶרְוָה וְנִאוּף וְכֵן: "וְאַפִּי עַל תַּבְלִיתָם" (ישעיה י כה). דָּבָר אַחֵר: "תֶּבֶל הוּא" לְשׁוֹן בְּלִילָה וְעִרְבּוּב זֶרַע אָדָם בְּזֶרַע בְּהֵמָה
18,24
אַל תִּטַּמְּאוּ בְּכָל אֵלֶּה: כִּי בְכָל אֵלֶּה נִטְמְאוּ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר אֲנִי מְשַׁלֵּחַ מִפְּנֵיכֶם.
18,25
וַתִּטְמָא הָאָרֶץ וָאֶפְקֹד עֲו‍ֹנָהּ עָלֶיהָ וַתָּקִא הָאָרֶץ אֶת יֹשְׁבֶיהָ.
18,26
וּשְׁמַרְתֶּם אַתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי וְלֹא תַעֲשׂוּ מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה: הָאֶזְרָח וְהַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶם.
18,27
כִּי אֶת כָּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵל עָשׂוּ אַנְשֵׁי הָאָרֶץ אֲשֶׁר לִפְנֵיכֶם וַתִּטְמָא הָאָרֶץ.
18,28
וְלֹא תָקִיא הָאָרֶץ אֶתְכֶם בְּטַמַּאֲכֶם אֹתָהּ כַּאֲשֶׁר קָאָה אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר לִפְנֵיכֶם.
וְלֹא תָקִיא הָאָרֶץ אֶתְכֶם
מָשָׁל לְבֶן מֶלֶךְ שֶׁהֶאֱכִילוּהוּ דָּבָר מָאוּס שֶׁאֵין עוֹמֵד בְּמֵעָיו אֶלָּא מְקִיאוֹ כָּךְ אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֵינָהּ מְקַיֶּמֶת עוֹבְרֵי עֲבֵרָה. וְתַרְגּוּמוֹ: 'וְלָא תְרוֹקֵן' לְשׁוֹן רִקּוּן מְרִיקָה עַצְמָהּ מֵהֶם
18,29
כִּי כָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עַמָּם.
הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשׂת
הַזָּכָר וְהַנְּקֵבָה בְּמַשְׁמָע
18,30
וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת מֵחֻקּוֹת הַתּוֹעֵבֹת אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ לִפְנֵיכֶם וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם: אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. {פ}
וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי
לְהַזְהִיר בֵּית דִּין עַל כָּךְ
וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם
הָא אִם תִּטַּמְּאוּ אֵינִי אֱלֹהֵיכֶ