Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:05 : Mise des Téfilines
06:58 : Lever du soleil
13:14 : Heure de milieu du jour
19:31 : Coucher du soleil
20:09 : Tombée de la nuit

Paracha Tsav
Vendredi 31 Mars 2023 à 19:14
Sortie du Chabbath à 20:14
Afficher le calendrier
Emor

Paracha Emor

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
ויאמר יהוה אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא לא יטמא בעל בעמיו להחלו לא ֯יקרחה קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי יהוה לחם אלהיהם הם מקריבם והיו קדש אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני יהוה מקדשכם ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף

והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם ועל כל נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה והוא אשה בבתוליה יקח אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני יהוה מקדשו
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו כי כל איש אשר בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם או שרוע או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד או גבן או דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב את אשי יהוה מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל אך אל הפרכת לא יבא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני יהוה מקדשם וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה אמר אלהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני יהוה איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו ובת כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו

ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את הקדש ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו ליהוה והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם
פ וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו ליהוה לעלה לרצנכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם
וידבר יהוה אל משה לאמר שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצנכם תזבחו ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני יהוה ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם
אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן ועשיתם ביום הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה ליהוה ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ליהוה ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים והניף הכהן אתם על לחם הבכורים תנופה לפני יהוה על שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם

וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה

וידבר יהוה אל משה לאמר אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה כל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו אלה מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תתנו ליהוה אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם וידבר משה את מעדי יהוה אל בני ישראל
וידבר יהוה אל משה לאמר צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד
ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם

ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה
וידבר יהוה אל משה לאמר הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
21,1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא בְּעַמָּיו.
אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים
(יבמות פ"ה ת"כ): אֱמֹר וְאָמַרְתָּ לְהַזְהִיר גְּדוֹלִים עַל הַקְּטַנִּים
בְּנֵי אַהֲרֹן
יָכוֹל חֲלָלִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: הַכֹּהֲנִים
בְּנֵי אַהֲרֹן
אַף בַּעֲלֵי מוּמִין בְּמַשְׁמָע
בְּנֵי אַהֲרֹן
וְלֹא בְּנוֹת אַהֲרֹן
לֹא יִטַּמָּא בְּעַמָּיו
(ת»כ) בְּעוֹד שֶׁהַמֵּת בְּתוֹךְ עַמָּיו יָצָא מֵת מִצְוָה
21,2
כִּי אִם לִשְׁאֵרוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו: לְאִמּוֹ וּלְאָבִיו וְלִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ וּלְאָחִיו.
כִּי אִם לִשְׁאֵרוֹ
(ת»כ) אֵין "שְׁאֵרוֹ" אֶלָּא אִשְׁתּוֹ
21,3
וְלַאֲחֹתוֹ הַבְּתוּלָה הַקְּרוֹבָה אֵלָיו אֲשֶׁר לֹא הָיְתָה לְאִישׁ לָהּ יִטַּמָּא.
הַקְּרוֹבָה
לְרַבּוֹת אֶת הָאֲרוּסָה (ת"כ יבמות צז)
אֲשֶׁר לֹא הָיְתָה לְאִישׁ
לְמִשְׁכָּב
לָהּ יִטַּמָּא
מִצְוָה (ת"כ יבמות צז)
21,4
לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו לְהֵחַלּוֹ.
לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו לְהֵחַלּוֹ
לֹא יִטַּמָּא לְאִשְׁתּוֹ פְּסוּלָה שֶׁהוּא מְחֻלָּל בָּהּ בְּעוֹדָהּ עִמּוֹ. וְכֵן פְּשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא: לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בִּשְׁאֵרוֹ בְּעוֹד שֶׁהוּא בְּתוֹךְ עַמָּיו שֶׁיֵּשׁ לָהּ קוֹבְרִין שֶׁאֵינָהּ מֵת מִצְוָה. וּבְאֵיזֶה 'שְׁאֵר' אָמַרְתִּי? בְּאוֹתוֹ שֶׁהוּא 'לְהֵחַלּוֹ' לְהִתְחַלֵּל הוּא מִכְּהֻנָּתוֹ
21,5
לֹא יקרחה (יִקְרְחוּ) קָרְחָה בְּרֹאשָׁם וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ וּבִבְשָׂרָם לֹא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת.
לֹא יִקְרְחֻה קָרְחָה
(ת»כ) עַל מֵת וַהֲלֹא אַף יִשְׂרָאֵל הֻזְהֲרוּ עַל כָּךְ? אֶלָּא לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר בְּיִשְׂרָאֵל (דברים יד א): "בֵּין עֵינֵיכֶם". יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּב עַל כָּל הָרֹאשׁ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "בְּרֹאשָׁם". וְיִלָּמְדוּ יִשְׂרָאֵל מִכֹּהֲנִים בִּגְזֵרָה שָׁוָה: נֶאֱמַר כָּאן "קָרְחָה" וְנֶאֱמַר בְּיִשְׂרָאֵל "קָרְחָה" מַה כָּאן כָּל הָרֹאשׁ אַף לְהַלָּן כָּל הָרֹאשׁ בְּמַשְׁמָע כָּל מָקוֹם שֶׁיִּקָּרַח בָּרֹאשׁ וּמַה לְּהַלָּן עַל מֵת אַף כָּאן עַל מֵת
וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר בְּיִשְׂרָאֵל (ויקרא יט): "וְלֹא תַשְׁחִית". יָכוֹל לִקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּבִרְהִיטָנִי? לְכָךְ נֶאֱמַר: "לֹא יְגַלֵּחוּ" שֶׁאֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא עַל דָּבָר הַקָּרוּי "גִּלּוּחַ" וְיֵשׁ בּוֹ הַשְׁחָתָה וְזֶהוּ תַּעַר
וּבִבְשָׂרָם לֹא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר בְּיִשְׂרָאֵל (ויקרא יט כח): "וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ". יָכוֹל שָׂרַט חָמֵשׁ שְׂרִיטוֹת לֹא יְהֵא חַיָּב אֶלָּא אַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר: "לֹא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת" _ לְחַיֵּב עַל כָּל שְׂרִיטָה וּשְׂרִיטָה שֶׁתֵּבָה זוֹ יְתֵרָה הִיא לִדְרֹשׁ שֶׁהָיָה לוֹ לִכְתֹּב: "לֹא יִשְׂרְטוּ" _ וַאֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁהִיא שָׂרֶטֶת!
21,6
קְדֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם וְלֹא יְחַלְּלוּ שֵׁם אֱלֹהֵיהֶם: כִּי אֶת אִשֵּׁי יְהוָה לֶחֶם אֱלֹהֵיהֶם הֵם מַקְרִיבִם וְהָיוּ קֹדֶשׁ.
קְדֹשִׁים יִהְיוּ
(ת»כ) עַל כָּרְחָם יַקְדִּישׁוּם בֵּית דִּין בְּכָךְ
21,7
אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ לֹא יִקָּחוּ: כִּי קָדֹשׁ הוּא לֵאלֹהָיו.
זֹנָה
שֶׁנִּבְעֲלָה בְּעִילַת יִשְׂרָאֵל הָאָסוּר לָהּ כְּגוֹן חַיָּבֵי כְּרֵתוֹת אוֹ נָתִין אוֹ מַמְזֵר
חֲלָלָה:
חֲלָלָה שֶׁנּוֹלְדָה מִן הַפְּסוּלִים שֶׁבַּכְּהֻנָּה כְּגוֹן בַּת אַלְמָנָה מִכֹּהֵן גָּדוֹל אוֹ בַּת גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה מִכֹּהֵן הֶדְיוֹט וְכֵן שֶׁנִּתְחַלְּלָה מִן הַכְּהֻנָּה עַל יְדֵי בִּיאַת אֶחָד מִן הַפְּסוּלִים לַכְּהֻנָּה
21,8
וְקִדַּשְׁתּוֹ כִּי אֶת לֶחֶם אֱלֹהֶיךָ הוּא מַקְרִיב קָדֹשׁ יִהְיֶה לָּךְ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהוָה מְקַדִּשְׁכֶם.
וְקִדַּשְׁתּוֹ
עַל כָּרְחוֹ שֶׁאִם לֹא רָצָה לְגָרֵשׁ הַלְקֵהוּ וְיַסְּרֵהוּ עַד שֶׁיְּגָרֵשׁ. (יבמות פה)
קָדֹשׁ יִהְיֶה לָּךְ
נְהֹג בּוֹ קְדֻשָּׁה לִפְתֹּחַ רִאשׁוֹן בְּכָל דָּבָר וּלְבָרֵךְ רִאשׁוֹן בִּסְעֻדָּה
21,9
וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף. {ס}
כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת
כְּשֶׁתִּתְחַלֵּל עַל יְדֵי זְנוּת שֶׁהָיְתָה בָּהּ זִיקַת בַּעַל וְזָנְתָה אוֹ מִן הָאֵרוּסִין אוֹ מִן הַנִּשּׂוּאִין. וְרַבּוֹתֵינוּ נֶחְלְקוּ בַּדָּבָר וְהַכֹּל מוֹדִים שֶׁלֹּא דִּבֵּר הַכָּתוּב בִּפְנוּיָה
אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת
חִלְּלָה וּבִזְּתָה אֶת כְּבוֹדוֹ שֶׁאוֹמְרִים עָלָיו: אָרוּר שֶׁזּוֹ יָלַד אָרוּר שֶׁזּוֹ גִּדֵּל!
21,10
וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵאֶחָיו אֲשֶׁר יוּצַק עַל רֹאשׁוֹ שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמִלֵּא אֶת יָדוֹ לִלְבֹּשׁ אֶת הַבְּגָדִים אֶת רֹאשׁוֹ לֹא יִפְרָע וּבְגָדָיו לֹא יִפְרֹם.
לֹא יִפְרָע
(ת»כ) לֹא יְגַדֵּל פֶּרַע עַל אֵבֶל וְאֵיזֶהוּ גִּדּוּל פֶּרַע? יוֹתֵר מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם
21,11
וְעַל כָּל נַפְשֹׁת מֵת לֹא יָבֹא: לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא.
וְעַל כָּל נַפְשֹׁת מֵת
בְּאֹהֶל הַמֵּת
נַפְשֹׁת מֵת
לְהָבִיא רְבִיעִית דָּם מִן הַמֵּת שֶׁמְּטַמֵּא בָּאֹהֶל
לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא
לֹא בָּא אֶלָּא לְהַתִּיר לוֹ מֵת מִצְוָה
21,12
וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא וְלֹא יְחַלֵּל אֵת מִקְדַּשׁ אֱלֹהָיו: כִּי נֵזֶר שֶׁמֶן מִשְׁחַת אֱלֹהָיו עָלָיו אֲנִי יְהוָה.
וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא
(ת"כ נזיר לז) אֵינוֹ הוֹלֵךְ אַחַר הַמִּטָּה וְעוֹד מִכָּאן לָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁכֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן. וְכֵן מַשְׁמָעוֹ: אַף אִם מֵתוּ אָבִיו וְאִמּוֹ אֵינוֹ צָרִיךְ לָצֵאת מִן הַמִּקְדָּשׁ אֶלָּא עוֹבֵד עֲבוֹדָה
וְלֹא יְחַלֵּל אֵת מִקְדַּשׁ
שֶׁאֵינוֹ מְחַלֵּל בְּכָךְ אֶת הָעֲבוֹדָה שֶׁהִתִּיר לוֹ הַכָּתוּב הָא כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁעָבַד אוֹנֵן חִלֵּל
21,13
וְהוּא אִשָּׁה בִבְתוּלֶיהָ יִקָּח.
21,14
אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וַחֲלָלָה זֹנָה אֶת אֵלֶּה לֹא יִקָּח: כִּי אִם בְּתוּלָה מֵעַמָּיו יִקַּח אִשָּׁה.
וַחֲלָלָה
שֶׁנּוֹלְדָה מִפְּסוּלֵי כְּהֻנָּה
21,15
וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו: כִּי אֲנִי יְהוָה מְקַדְּשׁוֹ. {ס}
וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ
הָא אִם נָשָׂא אַחַת מִן הַפְּסוּלוֹת זַרְעוֹ הֵימֶנָּה חָלָל מִדִּין קְדֻשַּׁת כְּהֻנָּה
21,16
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
21,17
דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר: אִישׁ מִזַּרְעֲךָ לְדֹרֹתָם אֲשֶׁר יִהְיֶה בוֹ מוּם לֹא יִקְרַב לְהַקְרִיב לֶחֶם אֱלֹהָיו.
לֶחֶם אֱלֹהָיו
מַאֲכַל אֱלֹהָיו כָּל סְעֻדָּה קְרוּיָה "לֶחֶם" כְּמוֹ (דניאל ה א): "עֲבַד לְחֶם רַב"
21,18
כִּי כָל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא יִקְרָב: אִישׁ עִוֵּר אוֹ פִסֵּחַ אוֹ חָרֻם אוֹ שָׂרוּעַ.
כִּי כָל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא יִקְרָב
אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּקְרַב. כְּמוֹ (מלאכי א ח): "הַקְרִיבֵהוּ נָא לְפֶחָתֶךָ"
חָרֻם
שֶׁחָטְמוֹ שָׁקוּעַ בֵּין שְׁתֵּי הָעֵינַיִם שֶׁכּוֹחֵל שְׁתֵּי עֵינָיו כְּאֶחָת
אוֹ שָׂרוּעַ
שֶׁאֶחָד מֵאֵבָרָיו גָּדוֹל מֵחֲבֵרוֹ: עֵינוֹ אַחַת גְּדוֹלָה וְעֵינוֹ אַחַת קְטַנָּה אוֹ שׁוֹקוֹ אַחַת אֲרֻכָּה מֵחֲבֶרְתָּהּ
21,19
אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר יִהְיֶה בוֹ שֶׁבֶר רָגֶל אוֹ שֶׁבֶר יָד.
21,20
אוֹ גִבֵּן אוֹ דַק אוֹ תְּבַלֻּל בְּעֵינוֹ אוֹ גָרָב אוֹ יַלֶּפֶת אוֹ מְרוֹחַ אָשֶׁךְ.
אוֹ גִבֵּן
שוריצליו"ש בְּלַעַ"ז שֶׁגְּבִינֵי עֵינָיו שְׂעָרָן אָרֹךְ וְשׁוֹכֵב
אוֹ דַק
שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּעֵינָיו דֹּק שֶׁקּוֹרִין טיל"א כְּמוֹ (ישעיה מ): "הַנּוֹטֶה כַדֹּק"
אוֹ תְּבַלֻּל
דָּבָר הַמְבַלְבֵּל אֶת הָעַיִן כְּגוֹן: חוּט לָבָן הַנִּמְשָׁךְ מִן הַלָּבָן וּפוֹסֵק בַּסִּירָא שֶׁהוּא עֹגֶל הַמַּקִּיף אֶת הַשָּׁחוֹר שֶׁקּוֹרְאִים פרוניל"א וְהַחוּט הַזֶּה פּוֹסֵק אֶת הָעֹגֶל וְנִכְנָס בַּשָּׁחוֹר. וְתַרְגּוּם: "תְּבַלּוּל" "חִלִּיז" לְשׁוֹן חִלָּזוֹן שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְתוֹלַעַת אוֹ הַחוּט וְכֵן כִּנּוּהוּ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל בְּמוּמֵי הַבְּכוֹר: 'חִלָּזוֹן' 'נָחָשׁ' 'עֵנָב'
גָרָב וְיַלֶּפֶת
מִינֵי שְׁחִין הֵם: גָּרָב זוֹ הַחֶרֶס שְׁחִין הַיָּבֵשׁ מִבִּפְנִים וּמִבַּחוּץ
גָרָב וְיַלֶּפֶת
מִינֵי שְׁחִין הֵם
יַלֶּפֶת
הִיא חֲזָזִית הַמִּצְרִית. וְלָמָּה נִקְרֵאת "יַלֶּפֶת"? שֶׁמְּלַפֶּפֶת וְהוֹלֶכֶת עַד יוֹם הַמִּיתָה וְהוּא לַח מִבַּחוּץ וְיָבֵשׁ מִבִּפְנִים וּבְמָקוֹם אַחֵר קוֹרֵא לְגָרָב "שְׁחִין" הַלַּח מִבַּחוּץ וְיָבֵשׁ מִבִּפְנִים שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כח): "וּבַגָּרָב וּבֶחָרֶס" _ כְּשֶׁסָּמוּךְ גָּרָב אֵצֶל חֶרֶס קוֹרֵא לְיַלֶּפֶת "גָּרָב" וּכְשֶׁהוּא סָמוּךְ אֵצֶל יַלֶּפֶת קוֹרֵא לְחֶרֶס "גָרָב" כָּךְ מְפֹרָשׁ בִּבְכוֹרוֹת
מְרוֹחַ אָשֶׁךְ
לְפִי הַתַּרְגּוּם: "מְרִיס פַּחֲדִין" שֶׁפְּחָדָיו מְרֻסָּסִין שֶׁבֵּיצִים שֶׁלּוֹ כְּתוּתִין. "פַּחֲדִין" כְּמוֹ (איוב מ): "גִידֵי פַחֲדָו יְשֹׂרָגוּ"
21,21
כָּל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם מִזֶּרַע אַהֲרֹן הַכֹּהֵן לֹא יִגַּשׁ לְהַקְרִיב אֶת אִשֵּׁי יְהוָה: מוּם בּוֹ אֵת לֶחֶם אֱלֹהָיו לֹא יִגַּשׁ לְהַקְרִיב.
כָּל אִישׁ אֲשֶׁר בּוֹ מוּם
(ת»כ) לְרַבּוֹת שְׁאָר מוּמִין
מוּם בּוֹ
בְּעוֹד מוּמוֹ בּוֹ _ פָּסוּל הָא אִם עָבַר מוּמוֹ _ כָּשֵׁר. לֶחֶם אֱלֹהָיו כָּל מַאֲכָל קָרוּי "לֶחֶם"
לֶחֶם אֱלֹהָיו:
כָּל מַאֲכָל קָרוּי "לֶחֶם
21,22
לֶחֶם אֱלֹהָיו מִקָּדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים וּמִן הַקֳּדָשִׁים יֹאכֵל.
מִקָּדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים
אֵלּוּ קָדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים
וּמִן הַקֳּדָשִׁים יֹאכֵל
אֵלּוּ קָדָשִׁים קַלִּים. וְאִם נֶאֶמְרוּ קָדְשֵׁי הַקָּדָשִׁים לָמָּה נֶאֶמְרוּ קָדָשִׁים קַלִּים? (ת"כ זבחים קא) אִם לֹא נֶאֱמַר הָיִיתִי אוֹמֵר: בְּקָדְשֵׁי הַקָּדָשִׁים יֹאכַל בַּעַל מוּם שֶׁמָּצִינוּ שֶׁהֻתְּרוּ לְזָר שֶׁאָכַל מֹשֶׁה בְּשַׂר הַמִּלּוּאִים אֲבָל בְּחָזֶה וְשׁוֹק שֶׁל קָדָשִׁים קַלִּים לֹא יֹאכַל שֶׁלֹּא מָצִינוּ זָר חוֹלֵק בָּהֶן לְכָךְ נֶאֶמְרוּ קָדָשִׁים קַלִּים. כָּךְ מְפֹרָשׁ בִּזְבָחִים
21,23
אַךְ אֶל הַפָּרֹכֶת לֹא יָבֹא וְאֶל הַמִּזְבֵּחַ לֹא יִגַּשׁ כִּי מוּם בּוֹ וְלֹא יְחַלֵּל אֶת מִקְדָּשַׁי כִּי אֲנִי יְהוָה מְקַדְּשָׁם.
אַךְ אֶל הַפָּרֹכֶת
לְהַזּוֹת שֶׁבַע הַזָּאוֹת שֶׁעַל הַפָּרֹכֶת
וְאֶל הַמִּזְבֵּחַ
הַחִיצוֹן וּשְׁנֵיהֶם הֻצְרְכוּ לְהִכָּתֵב וּמְפֹרָשׁ בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים
וְלֹא יְחַלֵּל אֶת מִקְדָּשַׁי
שֶׁאִם עָבַד עֲבוֹדָתוֹ מְחֻלֶּלֶת לְהִפָּסֵל
21,24
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְאֶל כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. {פ}
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה
הַמִּצְוָה הַזֹּאת
אֶל אַהֲרֹן וְגוֹ וְאֶל כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
לְהַזְהִיר בֵּית דִּין עַל הַכֹּהֲנִים (ת"כ)
22,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
22,2
דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְיִנָּזְרוּ מִקָּדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי אֲשֶׁר הֵם מַקְדִּשִׁים לִי אֲנִי יְהוָה.
וְיִנָּזְרוּ
אֵין 'נְזִירָה' אֶלָּא פְּרִישָׁה וְכֵן הוּא אוֹמֵר (יחזקאל יד ז): "וַיִּנָּזֵר מֵאַחֲרַי" (ישעיה א ד): "נָזֹרוּ אָחוֹר" יִפְרְשׁוּ מִן הַקֳּדָשִׁים בִּימֵי טֻמְאָתָן. דָּבָר אַחֵר: וַיִּנָּזְרוּ מִקָּדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֵם מַקְדִּשִׁים לִי וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי סָרֵס הַמִּקְרָא וְדָרְשֵׁהוּ
אֲשֶׁר הֵם מַקְדִּשִׁים לִי
לְרַבּוֹת קָדְשֵׁי כֹּהֲנִים עַצְמָן
22,3
אֱמֹר אֲלֵהֶם לְדֹרֹתֵיכֶם כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִקְרַב מִכָּל זַרְעֲכֶם אֶל הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר יַקְדִּישׁוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לַיהוָה וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו: וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִלְּפָנַי אֲנִי יְהוָה.
כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִקְרַב
אֵין 'קְרִיבָה' זוֹ אֶלָּא אֲכִילָה. וְכֵן מָצִינוּ שֶׁנֶּאֶמְרָה אַזְהָרַת אֲכִילַת קָדָשִׁים בְּטֻמְאָה בִּלְשׁוֹן 'נְגִיעָה': "בְּכָל קֹּדֶשׁ לֹא תִגָּע" (ויקרא יב ד) _ אַזְהָרָה לָאוֹכֵל וּלְמָדוּהָ רַבּוֹתֵינוּ מִגְּזֵרָה שָׁוָה וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר שֶׁחַיָּב עַל הַנְּגִיעָה שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר כָּרֵת עַל הָאֲכִילָה בְּ"צַו אֶת אַהֲרֹן" שְׁתֵּי כְּרֵתוֹת זוֹ אֵצֶל זוֹ וְאִם עַל הַנְּגִיעָה חַיָּב לֹא הֻצְרַךְ לְחַיְּבוֹ עַל הָאֲכִילָה וְכֵן נִדְרַשׁ בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים: וְכִי יֵשׁ נוֹגֵעַ חַיָּב? אִם כֵּן מַה תַּלְמוּד לוֹמַר "יִקְרַב?" מִשֶּׁיֻּכְשַׁר לְהִקָּרֵב שֶׁאֵין חַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם טֻמְאָה אֶלָּא אִם כֵּן קָרְבוּ מַתִּירָיו וְאִם תֹּאמַר שָׁלֹשׁ כְּרֵתוֹת בְּטֻמְאַת כֹּהֲנִים לָמָּה? כְּבָר נִדְרְשׁוּ בְּמַסֶּכֶת 'שְׁבוּעוֹת' אַחַת לַכְּלָל וְאַחַת לַפְּרָט וְכוּ'
וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו
וְטֻמְאַת הָאָדָם עָלָיו. יָכוֹל בַּבָּשָׂר הַכָּתוּב מְדַבֵּר וְטֻמְאָתוֹ שֶׁל בָּשָׂר עָלָיו וּבְטָהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא הַכָּתוּב מְדַבֵּר עַל כָּרְחֲךָ מִמַּשְׁמָעוֹ אַתָּה לָמֵד בְּמִי שֶׁטֻּמְאָתוֹ פּוֹרַחַת מִמֶּנּוּ ב הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וְזֶהוּ הָאָדָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ טָהֳרָה בַּטְּבִילָה
22,4
אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב בַּקֳּדָשִׁים לֹא יֹאכַל עַד אֲשֶׁר יִטְהָר וְהַנֹּגֵעַ בְּכָל טְמֵא נֶפֶשׁ אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע.
בְּכָל טְמֵא נֶפֶשׁ
בְּמִי שֶׁנִּטְמָא בְּמֵת
22,5
אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל שֶׁרֶץ אֲשֶׁר יִטְמָא לוֹ אוֹ בְאָדָם אֲשֶׁר יִטְמָא לוֹ לְכֹל טֻמְאָתוֹ.
בְּכָל שֶׁרֶץ אֲשֶׁר יִטְמָא לוֹ
בְּשִׁעוּר הָרָאוּי לְטַמֵּא בְּכַעֲדָשָׁה (ת"כ)
אוֹ בְאָדָם
בְּמֵת
אֲשֶׁר יִטְמָא לוֹ
כְּשִׁעוּרוֹ לְטַמֵּא וְזֶהוּ כְּזַיִת
לְכֹל טֻמְאָתוֹ
לְרַבּוֹת נוֹגֵעַ בְּזָב וְזָבָה נִדָּה וְיוֹלֶדֶת
22,6
נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בּוֹ וְטָמְאָה עַד הָעָרֶב וְלֹא יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים כִּי אִם רָחַץ בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם.
נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בּוֹ
בְּאֶחָד מִן הַטְּמֵאִים הַלָּלוּ
22,7
וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ וְטָהֵר וְאַחַר יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים כִּי לַחְמוֹ הוּא.
וְאַחַר יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים
נִדְרַשׁ בִּיבָמוֹת בִּתְרוּמָה שֶׁמֻּתָּר לְאָכְלָהּ בְּהֶעֱרֵב הַשֶּׁמֶשׁ
מִן הַקֳּדָשִׁים
וְלֹא כָּל הַקֳּדָשִׁים
22,8
נְבֵלָה וּטְרֵפָה לֹא יֹאכַל לְטָמְאָה בָהּ: אֲנִי יְהוָה.
נְבֵלָה וּטְרֵפָה לֹא יֹאכַל לְטָמְאָה בָהּ
לְעִנְיַן הַטֻּמְאָה הִזְהִיר כָּאן שֶׁאִם אָכַל נִבְלַת עוֹף טָהוֹר שֶׁאֵין לָהּ טֻמְאַת מַגָּע וּמַשָּׂא אֶלָּא טֻמְאַת אֲכִילָה בְּבֵית הַבְּלִיעָה אָסוּר לֶאֱכֹל בַּקֳּדָשִׁים. וְצָרִיךְ לוֹמַר "וּטְרֵפָה" מִי שֶׁיֵּשׁ בְּמִינוֹ טְרֵפָה יָצָא נִבְלַת עוֹף טָמֵא שֶׁאֵין בְּמִינוֹ טְרֵפָה
22,9
וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמַרְתִּי וְלֹא יִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ: אֲנִי יְהוָה מְקַדְּשָׁם.
וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמַרְתִּי
מִלֶּאֱכֹל תְּרוּמָה בְּטֻמְאַת הַגּוּף
וּמֵתוּ בוֹ
לָמַדְנוּ שֶׁהִיא מִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם
22,10
וְכָל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ תּוֹשַׁב כֹּהֵן וְשָׂכִיר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ.
לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ
(סנהדרין פג): בִּתְרוּמָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר שֶׁכָּל הָעִנְיָן דִּבֵּר בָּהּ
תּוֹשַׁב כֹּהֵן וְשָׂכִיר
תּוֹשָׁבוֹ שֶׁל כֹּהֵן וּשְׂכִירוֹ לְְפִיכָךְ "תּוֹשָׁב" זֶה נָקוּד פַּתָּח לְפִי שֶׁהוּא דָּבוּק. וְאֵיזֶהוּ "תּוֹשָׁב?" זֶה נִרְצָע שֶׁהוּא קָנוּי לוֹ עַד הַיּוֹבֵל. וְאֵיזֶהוּ "שָׂכִיר"? זֶה קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים שֶׁיּוֹצֵא בְּשֵׁשׁ. בָּא הַכָּתוּב וְלִמֶּדְךָ כָּאן שֶׁאֵין גּוּפוֹ קָנוּי לַאֲדוֹנָיו לֶאֱכֹל בִּתְרוּמָתוֹ
22,11
וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא יֹאכַל בּוֹ וִילִיד בֵּיתוֹ הֵם יֹאכְלוּ בְלַחְמוֹ.
וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ
עֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁקָּנוּי לְגוּפוֹ
וִילִיד בֵּיתוֹ
אֵלּוּ בְּנֵי הַשְּׁפָחוֹת. וְאֵשֶׁת כֹּהֵן אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה מִן הַמִּקְרָא הַזֶּה שֶׁאַף הִיא קִנְיַן כַּסְפּוֹ. וְעוֹד לָמֵד מִמִּקְרָא אַחֵר: "כָּל טָהוֹר בְּבֵיתְךָ וְגוֹ'" בְּסִפְרֵי
22,12
וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר: הִוא בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל.
לְאִישׁ זָר
לְלֵוִי וְיִשְׂרָאֵל
22,13
וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וְזֶרַע אֵין לָהּ וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל וְכָל זָר לֹא יֹאכַל בּוֹ.
אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה
מִן הָאִישׁ הַזָּר
וְזֶרַע אֵין לָהּ
מִמֶּנּוּ
וְשָׁבָה
הָא אִם יֵשׁ לָהּ זֶרַע מִמֶּנּוּ אֲסוּרָה בִּתְרוּמָה כָּל זְמַן שֶׁהַזֶּרַע ח22 קַיָּם
לֹא בָּא אֶלָּא לְהוֹצִיא אֶת הָאוֹנֵן שֶׁמֻּתָּר בִּתְרוּמָה זָרוּת אָמַרְתִּי לְךָ וְלֹא אֲנִינוּת
22,14
וְאִישׁ כִּי יֹאכַל קֹדֶשׁ בִּשְׁגָגָה וְיָסַף חֲמִשִׁיתוֹ עָלָיו וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ.
כִּי יֹאכַל קֹדֶשׁ
תְּרוּמָה
וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ
(ת»כ) דָּבָר הָרָאוּי לִהְיוֹת קֹדֶשׁ שֶׁאֵינוֹ פּוֹרֵעַ לוֹ מָעוֹת אֶלָּא פֵּרוֹת שֶׁל חֻלִּין וְהֵן נַעֲשִׂין תְּרוּמָה
22,15
וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קָדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת אֲשֶׁר יָרִימוּ לַיהוָה.
22,16
וְהִשִּׂיאוּ אוֹתָם עֲו‍ֹן אַשְׁמָה בְּאָכְלָם אֶת קָדְשֵׁיהֶם: כִּי אֲנִי יְהוָה מְקַדְּשָׁם. {פ}
וְהִשִּׂיאוּ אוֹתָם
אֶת עַצְמָם יִטְעֲנוּ עָוֹן בְּאָכְלָם אֶת קָדְשֵׁיהֶם _ שֶׁהֻבְדְּלוּ לְשֵׁם תְּרוּמָה וְקָדְשׁוֹ וְנֶאֶסְרוּ עֲלֵיהֶן. וְאוּנְקְלוּס שֶׁתִּרְגֵּם: "בְּמֵיכַלְהוֹן בְּסוֹאֲבָא" שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ תִּרְגְּמוֹ כֵּן
וְהִשִּׂיאוּ אוֹתָם
זֶה אֶחָד מִשְּׁלֹשָׁה אֶתִ"ים שֶׁהָיָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל דּוֹרֵשׁ בַּתּוֹרָה שֶׁמְּדַבְּרִים בָּאָדָם עַצְמוֹ. וְכֵן (במדבר ו יג): "בְּיוֹם מְלֹאת יְמֵי נִזְרוֹ יָבִיא אֹתוֹ" הוּא יָבִיא אֶת עַצְמוֹ וְכֵן (דברים לד ו): "וַיִּקְבֹּר אֹתוֹ בַגַּי" _ הוּא קָבַר אֶת עַצְמוֹ כָּךְ נִדְרַשׁ בְּסִפְרֵי
22,17
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
22,18
דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְאֶל כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יַקְרִיב קָרְבָּנוֹ לְכָל נִדְרֵיהֶם וּלְכָל נִדְבוֹתָם אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ לַיהוָה לְעֹלָה.
נִדְרֵיהֶם
הֲרֵי עָלַי
נִדְבוֹתָם
הֲרֵי זוֹ
22,19
לִרְצֹנְכֶם: תָּמִים זָכָר בַּבָּקָר בַּכְּשָׂבִים וּבָעִזִּים.
לִרְצֹנְכֶם
הָבִיאוּ דָּבָר הָרָאוּי לְרַצּוֹת אֶתְכֶם לְפָנַי שֶׁיְּהֵא לָכֶם לְרָצוֹן אפיישמנ"ט בְּלַעַ"ז וְאֵיזֶהוּ הָרָאוּי לְרָצוֹן
תָּמִים זָכָר בַּבָּקָר בַּכְּשָׂבִים וּבָעִזִּים
אֲבָל בְּעוֹלַת הָעוֹף אֵין צָרִיךְ תַּמּוּת וְזַכְרוּת וְאֵינוֹ נִפְסָל בְּמוּם אֶלָּא בְּחֶסְרוֹן אֵבָר
22,20
כֹּל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא תַקְרִיבוּ: כִּי לֹא לְרָצוֹן יִהְיֶה לָכֶם.
22,21
וְאִישׁ כִּי יַקְרִיב זֶבַח שְׁלָמִים לַיהוָה לְפַלֵּא נֶדֶר אוֹ לִנְדָבָה בַּבָּקָר אוֹ בַצֹּאן תָּמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן כָּל מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ.
לְפַלֵּא נֵדֶר
לְהַפְרִישׁ בְּדִבּוּרוֹ
22,22
עַוֶּרֶת אוֹ שָׁבוּר אוֹ חָרוּץ אוֹ יַבֶּלֶת אוֹ גָרָב אוֹ יַלֶּפֶת לֹא תַקְרִיבוּ אֵלֶּה לַיהוָה וְאִשֶּׁה לֹא תִתְּנוּ מֵהֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ לַיהוָה.
עַוֶּרֶת
שֵׁם דָּבָר שֶׁל מוּם עִוָּרוֹן בִּלְשׁוֹן נְקֵבָה שֶׁלֹּא יְהֵא בּוֹ מוּם שֶׁל עַוֶּרֶת
אוֹ שָׁבוּר
לֹא יִהְיֶה
חָרוּץ
רִיס שֶׁל עַיִן שֶׁנִּסְדַּק אוֹ שֶׁנִּפְגַּם וְכֵן שְׂפָתוֹ שֶׁנִּסְדְּקָה אוֹ נִפְגְּמָה
יַבֶּלֶת
זרוא"ה בְּלַעַ"ז
גָּרָב
מִין חֲזָזִית וְכֵן יַלֶּפֶת וּלְשׁוֹן "יַלֶּפֶת" כְּמוֹ (שופטים טז כט): "וַיִּלְפֹּת שִׁמְשׁוֹן" שֶׁאֲחוּזָה בּוֹ עַד יוֹם מִיתָה שֶׁאֵין לָהּ רְפוּאָה
לֹא תַקְרִיבוּ
שְׁלֹשָׁה פְּעָמִים לְהַזְהִיר עַל הַקְדָּשָׁתָן וְעַל שְׁחִיטָתָן וְעַל זְרִיקַת דָּמָן
וְאִשֶּׁה לֹא תִתְּנוּ
אַזְהָרַת הַקְטָרָתָן
22,23
וְשׁוֹר וָשֶׂה שָׂרוּעַ וְקָלוּט נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה.
שָׂרוּעַ
אֵבָר גָּדוֹל מֵחֲבֵרוֹ
וְקָלוּט
פַּרְסוֹתָיו קְלוּטוֹת
נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ
לְבֶדֶק הַבַּיִת
וּלְנֵדֶר
(ת»כ) לַמִּזְבֵּחַ
לֹא יֵרָצֶה
אֵיזֶה הֶקְדֵּשׁ בָּא לְרַצּוֹת? הֱוֵי אוֹמַר: זֶה הֶקְדֵּשׁ הַמִּזְבֵּחַ
22,24
וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת לֹא תַקְרִיבוּ לַיהוָה וּבְאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ.
וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת
בַּבֵּיצִים אוֹ בַּגִּיד
מָעוּךְ
בֵּיצָיו מְעוּכִין בַּיָּד
כָּתוּת
כְּתוּשִׁים הֵם יוֹתֵר מִמָּעוּךְ
נָתוּק
תְּלוּשִׁין בַּיָּד עַד שֶׁנִּפְסְקוּ חוּטִים שֶׁתְּלוּיִים בָּהֶן אֲבָל נְתוּנִים הֵם בְּתוֹךְ הַכִּיס וְהַכִּיס לֹא נִתְלַשׁ
וְכָרוּת
כְּרוּתִין בַּכְּלִי וְעוֹדָן בַּכִּיס
וּמָעוּךְ
תַּרְגּוּמוֹ: "וְדִי מְרִיס" זֶהוּ לְשׁוֹנוֹ בַּאֲרַמִּית לְשׁוֹן 'כְּתִישָׁה'
וְכָתוּת
תַּרְגּוּמוֹ: "וְדִי רְסִיס" כְּמוֹ (עמוס ו): "הַבַּיִת הַגָּדוֹל רְסִיסִים בְּקִיעוֹת דַּקּוֹת" וְכֵן קָנֶה הַמְרֻסָּס
וּבְאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ
דָּבָר זֶה לְסָרֵס שׁוּם בְּהֵמָה וְחַיָּה וַאֲפִלּוּ טְמֵאָה לְכָךְ נֶאֱמַר: "בְּאַרְצְכֶם" לְרַבּוֹת כָּל אֲשֶׁר בְּאַרְצְכֶם שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר: לֹא נִצְטַוּוּ עַל הַסֵּרוּס אֶלָּא בָּאָרֶץ שֶׁהֲרֵי סֵרוּס חוֹבַת הַגּוּף הוּא וְכָל חוֹבַת הַגּוּף נוֹהֶגֶת בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ
22,25
וּמִיַּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ אֶת לֶחֶם אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל אֵלֶּה: כִּי מָשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם לֹא יֵרָצוּ לָכֶם. {ס}
וּמִיַּד בֶּן נֵכָר
נָכְרִי שֶׁהֵבִיא קָרְבָּן בְּיַד כֹּהֵן לְהַקְרִיבוֹ לַשָּׁמַיִם לֹא תַּקְרִיבוּ לוֹ בַּעַל מוּם וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נֶאֶסְרוּ בַּעֲלֵי מוּמִים לְקָרְבַּן בְּנֵי נֹחַ אֶלָּא אִם כֵּן מְחֻסְּרֵי אֵבָר זֹאת נוֹהֶגֶת בַּבָּמָה שֶׁבַּשָּׂדוֹת אֲבָל עַל הַמִּזְבֵּחַ שֶׁבַּמִּשְׁכָּן לֹא תַּקְרִיבוּהָ אֲבָל תְּמִימָה תְּקַבְּלוּ מֵהֶם לְכָךְ נֶאֱמַר לְמַעְלָה: "אִישׁ אִישׁ" לְרַבּוֹת אֶת הַנָּכְרִים שֶׁנּוֹדְרִים נְדָרִים וּנְדָבוֹת כְּיִשְׂרָאֵל
מָשְׁחָתָם
חִבּוּלְהוֹן
לֹא יֵרָצוּ לָכֶם
לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם
22,26
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
22,27
שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יִוָּלֵד וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה לְקָרְבַּן אִשֶּׁה לַיהוָה.
כִּי יִוָּלֵד
פְּרָט לְיוֹצֵא דֹּפֶן
22,28
וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד.
אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ
(ת"כ חולין עח) נוֹהֵג בִּנְקֵבָה שֶׁאָסוּר לִשְׁחֹט הָאֵם וְהַבֵּן אוֹ הַבַּת וְאֵינוֹ נוֹהֵג בִּזְכָרִים וּמֻתָּר לִשְׁחֹט הָאָב וְהַבֵּן
אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ
אַף בְּנוֹ וְאוֹתוֹ בְּמַשְׁמָע
22,29
וְכִי תִזְבְּחוּ זֶבַח תּוֹדָה לַיהוָה לִרְצֹנְכֶם תִּזְבָּחוּ.
לִרְצֹנְכֶם תִּזְבָּחוּ
תְּחִלַּת זְבִיחַתְכֶם הִזָּהֲרוּ שֶׁתְּהֵא לְרָצוֹן לָכֶם. וּמַהוּ הָרָצוֹן
22,30
בַּיּוֹם הַהוּא יֵאָכֵל לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר: אֲנִי יְהוָה.
בַּיּוֹם הַהוּא יֵאָכֵל
לֹא בָּא לְהַזְהִיר אֶלָּא שֶׁתְּהֵא שְׁחִיטָה עַל מְנָת כֵּן שֶׁאִם לִקְבֹּעַ לָהּ זְמַן אֲכִילָה כְּבָר כְּתִיב (ויקרא ז טו): "וּבְשַׂר זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו וְגוֹ'"
22,31
וּשְׁמַרְתֶּם מִצְו‍ֹתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם: אֲנִי יְהוָה.
וּשְׁמַרְתֶּם
(ת»כ) זוֹ הַמִּשְׁנָה
וַעֲשִׂיתֶם
זֶה הַמַּעֲשֶׂה
22,32
וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: אֲנִי יְהוָה מְקַדִּשְׁכֶם.
וְלֹא תְחַלְּלוּ
לַעֲבֹר עַל דְּבָרַי מְזִידִין. מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר: "וְלֹא תְחַלְּלוּ" מַה תַּלְמוּד לוֹמַר "וְנִקְדַּשְׁתִּי?" מְסֹר עַצְמְךָ וְקַדֵּשׁ שְׁמִי. יָכוֹל בְּיָחִיד? תַּלְמוּד לוֹמַר: בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּכְשֶׁהוּא מוֹסֵר עַצְמוֹ יִמְסֹר עַצְמוֹ עַל מְנָת לָמוּת שֶׁכָּל הַמּוֹסֵר עַצְמוֹ עַל מְנָת הַנֵּס אֵין עוֹשִׂין לוֹ נֵס שֶׁכֵּן מָצִינוּ בַּחֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה שֶׁלֹּא מָסְרוּ עַצְמָן עַל מְנָת הַנֵּס שֶׁנֶּאֱמַר (דניאל ג יח): "וְהֵן לָא יְדִיעַ לֶהֱוֵא לָךְ מַלְכָּא וְגוֹ'" מַצִּיל וְלֹא מַצִּיל: "יְדִיעַ לֶהֱוֵי לָךְ וְגוֹ'"
22,33
הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים: אֲנִי יְהוָה. {פ}
הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם
עַל מְנָת כֵּן
23,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
23,2
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם מוֹעֲדֵי יְהוָה אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֵלֶּה הֵם מוֹעֲדָי.
23,3
שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ: שַׁבָּת הִוא לַיהוָה בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם. {פ}
שֵׁשֶׁת יָמִים
מָה עִנְיַן שַׁבָּת אֵצֶל מוֹעֲדוֹת? לְלַמֶּדְךָ שֶׁכָּל הַמְחַלֵּל אֶת הַמּוֹעֲדוֹת מַעֲלִין עָלָיו כְּאִלּוּ חִלֵּל אֶת הַשַּׁבָּתוֹת וְכָל הַמְקַיֵּם אֶת הַמּוֹעֲדוֹת מַעֲלִין עָלָיו כְּאִלּוּ קִיֵּם אֶת הַשַּׁבָּתוֹת
23,4
אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְהוָה מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם בְּמוֹעֲדָם.
23,5
בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ בֵּין הָעַרְבָּיִם: פֶּסַח לַיהוָה.
בֵּין הָעַרְבָּיִם
מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה
23,6
וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה חַג הַמַּצּוֹת לַיהוָה: שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ.
23,7
בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ.
23,8
וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוָה שִׁבְעַת יָמִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ. {פ}
שִׁבְעַת יָמִים
כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר "שִׁבְעַת" כְּמִין שֵׁם דָּבָר הוּא שָׁבוּעַ שֶׁל יָמִים שטיינ"א בְּלַעַ"ז וְכֵן כָּל לְשׁוֹן "שְׁמוֹנַת" "שֵׁשֶׁת" "חֲמֵשֶׁת" "שְׁלֹשֶׁת"
מְלֶאכֶת עֲבֹדָה
אֲפִלּוּ מְלָאכוֹת הַחֲשׁוּבוֹת לָכֶם עֲבוֹדָה וָצֹרֶךְ שֶׁיֵּשׁ חֶסְרוֹן כִּיס בַּבַּטָּלָה שֶׁלָּהֶן כְּגוֹן דָּבָר הָאָבֵד כָּךְ הֵבַנְתִּי מִתּוֹרַת כֹּהֲנִים דְּקָתָנֵי: יָכוֹל אַף חֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד יְהֵא אָסוּר בִּמְלֶאכֶת עֲבוֹדָה וְכוּ'
23,9
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
23,10
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וּקְצַרְתֶּם אֶת קְצִירָהּ וַהֲבֵאתֶם אֶת עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם אֶל הַכֹּהֵן.
רֵאשִׁית קְצִירְכֶם
שֶׁתְּהֵא רִאשׁוֹנָה לַקָּצִיר
עֹמֶר
עֲשִׂירִית הָאֵיפָה כָּךְ הָיְתָה שְׁמָהּ כְּמוֹ (שמות טז יח): "וַיָּמֹדּוּ בָעֹמֶר"
23,11
וְהֵנִיף אֶת הָעֹמֶר לִפְנֵי יְהוָה לִרְצֹנְכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ הַכֹּהֵן.
וְהֵנִיף
כָּל תְּנוּפָה מוֹלִיךְ וּמֵבִיא מַעֲלֶה וּמוֹרִיד מוֹלִיךְ וּמֵבִיא _ לַעֲצֹר רוּחוֹת רָעוֹת מַעֲלֶה וּמוֹרִיד _ לַעֲצֹר טְלָלִים רָעִים
לִרְצֹנְכֶם
אִם תַּקְרִיבוּ כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה יִהְיֶה לְרָצוֹן לָכֶם
מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת
מִמָּחֳרַת יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר שַׁבַּת בְּרֵאשִׁית אִי אַתָּה יוֹדֵעַ אֵיזֶהוּ
23,12
וַעֲשִׂיתֶם בְּיוֹם הֲנִיפְכֶם אֶת הָעֹמֶר כֶּבֶשׂ תָּמִים בֶּן שְׁנָתוֹ לְעֹלָה לַיהוָה.
וַעֲשִׂיתֶם... כֶּבֶשׂ
חוֹבָה לָעֹמֶר הוּא בָּא
23,13
וּמִנְחָתוֹ שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן אִשֶּׁה לַיהוָה רֵיחַ נִיחֹחַ וְנִסְכֹּה יַיִן רְבִיעִת הַהִין.
וּמִנְחָתוֹ
מִנְחַת נְסָכָיו
שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים
כְּפוּלָה הָיְתָה
וְנִסְכּוֹ יַיִן רְבִיעִת הַהִין
אַף עַל פִּי שֶׁמִּנְחָתוֹ כְּפוּלָה אֵין נְסָכָיו כְּפוּלִים
23,14
וְלֶחֶם וְקָלִי וְכַרְמֶל לֹא תֹאכְלוּ עַד עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה עַד הֲבִיאֲכֶם אֶת קָרְבַּן אֱלֹהֵיכֶם: חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם. {ס}
וְקָלִי
קֶמַח עָשׂוּי מִכַּרְמֶל רַךְ שֶׁמְּיַבְּשִׁין אוֹתוֹ בַּתַּנּוּר
וְכַרְמֶל
הֵן קְלָיוֹת שֶׁקּוֹרִין גרניילי"ש
בְּכָל מֹשְׁבֹתֵיכֶם
נֶחְלְקוּ בּוֹ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל: יֵשׁ שֶׁלָּמְדוּ מִכָּאן שֶׁהֶחָדָשׁ נוֹהֵג בְּחוּצָה לָאָרֶץ וְיֵשׁ אוֹמְרִים: לֹא בָּא אֶלָּא לְלַמֵּד שֶׁלֹּא נִצְטַוּוּ עַל הֶחָדָשׁ אֶלָּא לְאַחַר יְרֻשָּׁה וִישִׁיבָה מִשֶּׁכָּבְשׁוּ וְחִלְּקוּ
23,15
וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה: שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה.
מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת
מִמָּחֳרַת יוֹם טוֹב
תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה
מְלַמֵּד שֶׁמַּתְחִיל וּמוֹנֶה מִבָּעֶרֶב שֶׁאִם לֹא כֵּן אֵינָן תְּמִימוֹת
23,16
עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִת תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַיהוָה.
הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִת
כְּתַרְגּוּמוֹ: שְׁבוּעֲתָא שְׁבִיעֵתָא
עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִת תִּסְפְּרוּ
וְלֹא עַד בִּכְלָל וְהֵן אַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה יוֹם
מִנְחָה חֲדָשָׁה
הִיא הַמִּנְחָה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁהוּבְאָהּ מִן הֶחָדָשׁ. וְאִם תֹּאמַר: הֲרֵי קְרֵבָה מִנְחַת הָעֹמֶר! אֵינָהּ כִּשְׁאָר כָּל הַמְּנָחוֹת שֶׁהִיא בָּאָה מִן הַשְּׂעוֹרִים
23,17
מִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶם תָּבִיאּוּ לֶחֶם תְּנוּפָה שְׁתַּיִם שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת תִּהְיֶינָה חָמֵץ תֵּאָפֶינָה: בִּכּוּרִים לַיהוָה.
מִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶם
וְלֹא מִחוּצָה לָאָרֶץ
לֶחֶם תְּנוּפָה
לֶחֶם תְּרוּמָה הַמּוּרָם לְשֵׁם גָּבֹהַּ וְזוֹ הִיא הַמִּנְחָה הַחֲדָשָׁה הָאֲמוּרָה לְמַעְלָה
בִּכּוּרִים
רִאשׁוֹנָה לְכָל הַמְּנָחוֹת אַף לְמִנְחַת קְנָאוֹת הַבָּאָה מִן הַשְּׂעוֹרִים לֹא תִּקָּרֵב מִן הֶחָדָשׁ קֹדֶם לִשְׁתֵּי הַלֶּחֶם
23,18
וְהִקְרַבְתֶּם עַל הַלֶּחֶם שִׁבְעַת כְּבָשִׂים תְּמִימִם בְּנֵי שָׁנָה וּפַר בֶּן בָּקָר אֶחָד וְאֵילִם שְׁנָיִם: יִהְיוּ עֹלָה לַיהוָה וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה.
עַל הַלֶּחֶם
בִּגְלַל הַלֶּחֶם חוֹבָה לַלֶּחֶם
וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם
כְּמִשְׁפַּט מִנְחָה וּנְסָכִים הַמְפֹרָשִׁים בְּכָל בְּהֵמָה בְּפָרָשַׁת נְסָכִים (במדבר טו): "שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרוֹנִים לַפָּר וּשְׁנֵי עֶשְׂרוֹנִים לָאַיִל וְעִשָּׂרוֹן לַכֶּבֶשׂ" זוֹ הִיא הַמִּנְחָה וְהַנְּסָכִים: חֲצִי הַהִין לַפָּר וּשְׁלִישִׁית הַהִין לָאַיִל וּרְבִיעִית הַהִין לַכֶּבֶשׂ
23,19
וַעֲשִׂיתֶם שְׂעִיר עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת וּשְׁנֵי כְבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה לְזֶבַח שְׁלָמִים.
וַעֲשִׂיתֶם שְׂעִיר עִזִּים
יָכוֹל שִׁבְעַת הַכְּבָשִׂים וְהַשָּׂעִיר הָאֲמוּרִים כָּאן הֵם שִׁבְעַת הַכְּבָשִׂים וְהַשָּׂעִיר הָאֲמוּרִים בְּ'חֹמֶשׁ הַפְּקוּדִים?' כְּשֶׁאַתָּה מַגִּיעַ אֵצֶל פָּרִים וְאֵילִים אֵינָן הֵם. אֱמֹר מֵעַתָּה: אֵלּוּ לְעַצְמָן וְאֵלּוּ לְעַצְמָן אֵלּוּ קָרְבוּ בִּגְלַל הַלֶּחֶם וְאֵלּוּ לַמּוּסָפִין
23,20
וְהֵנִיף הַכֹּהֵן אֹתָם עַל לֶחֶם הַבִּכֻּרִים תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה עַל שְׁנֵי כְּבָשִׂים קֹדֶשׁ יִהְיוּ לַיהוָה לַכֹּהֵן.
וְהֵנִיף הַכֹּהֵן אֹתָם... תְּנוּפָה
(מנחות סב) מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין תְּנוּפָה מֵחַיִּים. יָכוֹל כֻּלָּם? תַּלְמוּד לוֹמַר: עַל שְׁנֵי כְּבָשִׂים
קֹדֶשׁ יִהְיוּ
לְפִי שֶׁשַּׁלְמֵי יָחִיד קָדָשִׁים קַלִּים הֻזְקַק לוֹמַר בְּשַׁלְמֵי צִבּוּר שֶׁהֵן קָדְשֵׁי קָדָשִׁים
23,21
וּקְרָאתֶם בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ: חֻקַּת עוֹלָם בְּכָל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם.
23,22
וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ בְּקֻצְרֶךָ וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. {פ}
וּבְקֻצְרְכֶם
חָזַר וְשָׁנָה לַעֲבֹר עֲלֵיהֶן בִּשְׁנֵי לָאוִין. אָמַר רַבִּי אַבְדִּימֵי בְּרַבִּי יוֹסֵף: מָה רָאָה הַכָּתוּב לִתְּנָהּ בְּאֶמְצַע הָרְגָלִים: פֶּסַח וַעֲצֶרֶת מִכָּאן וְרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים וְהֶחָג מִכָּאן? לְלַמֶּדְךָ שֶׁכָּל הַנּוֹתֵן לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה לֶעָנִי כָּרָאוּי מַעֲלִין עָלָיו כְּאִלּוּ בָּנָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְהִקְרִיב קָרְבְּנוֹתָיו בְּתוֹכוֹ
תַּעֲזֹב
הַנַּח לִפְנֵיהֶם וְהֵם יִלְקְטוּ וְאֵין לְךָ לְסַיֵּעַ לְאֶחָד מֵהֶם
אֲנִי ה אֱלֹהֵיכֶם
נֶאֱמָן לְשַׁלֵּם שָׂכָר
23,23
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
23,24
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ.
זִכְרוֹן תְּרוּעָה
זִכְרוֹן פְּסוּקֵי זִכְרוֹנוֹת וּפְסוּקֵי שׁוֹפָרוֹת לִזְכֹּר לָכֶם עֲקֵדַת יִצְחָק שֶׁקָּרַב תַּחְתָּיו אַיִל
23,25
כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוָה. {ס}
וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה
הַמּוּסָפִין הָאֲמוּרִין בְּ'חֹמֶשׁ הַפְּקוּדִים'
23,26
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
23,27
אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוָה.
אַךְ
כָּל 'אַכִּין' וְ'רַקִּין' שֶׁבַּתּוֹרָה מִעוּטִין _ מְכַפֵּר הוּא לַשָּׁבִים וְאֵינוֹ מְכַפֵּר לְשֶׁאֵינָם שָׁבִים
23,28
וְכָל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה: כִּי יוֹם כִּפֻּרִים הוּא לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.
23,29
כִּי כָל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא תְעֻנֶּה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְנִכְרְתָה מֵעַמֶּיהָ.
23,30
וְכָל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה כָּל מְלָאכָה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְהַאֲבַדְתִּי אֶת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָּהּ.
וְהַאֲבַדְתִּי
לְפִי שֶׁהוּא אוֹמֵר 'כָּרֵת' בְּכָל מָקוֹם. וְאֵינִי יוֹדֵעַ מַה הוּא כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר "וְהַאֲבַדְתִּי" לִמֵּד עַל הַכָּרֵת שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא אָבְדָן
23,31
כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ: חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם.
23,32
שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב מֵעֶרֶב עַד עֶרֶב תִּשְׁבְּתוּ שַׁבַּתְּכֶם. {פ}
23,33
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
23,34
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה חַג הַסֻּכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַיהוָה.
23,35
בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ.
מִקְרָא קֹדֶשׁ
[בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים] קַדְּשֵׁהוּ בִּכְסוּת נְקִיָּה וּבִתְפִלָּה וּבִשְׁאָר יָמִים טוֹבִים _ בְּמַאֲכָל וּבְמִשְׁתֶּה וּבִכְסוּת נְקִיָּה וּבִתְפִלָּה
23,36
שִׁבְעַת יָמִים תַּקְרִיבוּ אִשֶּׁה לַיהוָה בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוָה עֲצֶרֶת הִוא כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ.
עֲצֶרֶת הִוא
עָצַרְתִּי אֶתְכֶם אֶצְלִי כְּמֶלֶךְ שֶׁזִּמֵּן אֶת בָּנָיו לִסְעֻדָּה לְכָךְ וְכָךְ יָמִים. כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ זְמַנָּן לְהִפָּטֵר אָמַר: בָּנַי בְּבַקָּשָׁה מִכֶּם עַכְּבוּ עִמִּי עוֹד יוֹם אֶחָד קָשָׁה עָלַי פְּרֵדַתְכֶם
כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה
אֲפִלּוּ מְלָאכָה שֶׁהִיא עֲבוֹדָה לָכֶם שֶׁאִם לֹא תַּעֲשׂוּהָ יֵשׁ חֶסְרוֹן כִּיס בַּדָּבָר
לֹא תַעֲשׂוּ
יָכוֹל אַף חֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד יְהֵא אָסוּר בִּמְלֶאכֶת עֲבוֹדָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: "הִוא"
23,37
אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְהוָה אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ: לְהַקְרִיב אִשֶּׁה לַיהוָה עֹלָה וּמִנְחָה זֶבַח וּנְסָכִים דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ.
עֹלָה וּמִנְחָה
מִנְחַת נְסָכִים הַקְּרֵבָה עִם הָעוֹלָה
דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ
חֹק הַקָּצוּב בְּ'חֹמֶשׁ הַפְּקוּדִים'
דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ
הָא אִם עָבַר יוֹמוֹ בָּטֵל קָרְבָּנוֹ
23,38
מִלְּבַד שַׁבְּתֹת יְהוָה וּמִלְּבַד מַתְּנוֹתֵיכֶם וּמִלְּבַד כָּל נִדְרֵיכֶם וּמִלְּבַד כָּל נִדְבֹתֵיכֶם אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַיהוָה.
23,39
אַךְ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאָסְפְּכֶם אֶת תְּבוּאַת הָאָרֶץ תָּחֹגּוּ אֶת חַג יְהוָה שִׁבְעַת יָמִים בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שַׁבָּתוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי שַׁבָּתוֹן.
אַךְ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם ... תָּחֹגּוּ
קָרְבַּן שְׁלָמִים לַחֲגִיגָה. יָכוֹל תִּדְחֶה אֶת הַשַּׁבָּת? תַּלְמוּד לוֹמַר: "אַךְ" הוֹאִיל וְיֵשׁ לָהּ תַּשְׁלוּמִין כָּל שִׁבְעָה
בְּאָסְפְּכֶם אֶת תְּבוּאַת הָאָרֶץ
שֶׁיְּהֵא חֹדֶשׁ שְׁבִיעִי זֶה בָּא בִּזְמַן אֲסִיפָה. מִכָּאן שֶׁנִּצְטַוּוּ לְעַבֵּר אֶת הַשָּׁנִים שֶׁאִם אֵין הָעִבּוּר פְּעָמִים שֶׁהוּא בְּאֶמְצַע הַקַּיִץ אוֹ הַחֹרֶף
תָּחֹגּוּ
שַׁלְמֵי חֲגִיגָה
שִׁבְעַת יָמִים
אִם לֹא הֵבִיא בָּזֶה יָבִיא בָּזֶה. יָכוֹל יְהֵא מְבִיאָן כָּל שִׁבְעָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: וְחַגֹּתֶם אֹתוֹ יוֹם אֶחָד בְּמַשְׁמָע וְלֹא יוֹתֵר. וְלָמָּה נֶאֱמַר "שִׁבְעָה?" לְתַשְׁלוּמִין
23,40
וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים.
פְּרִי עֵץ הָדָר
עֵץ שֶׁטַּעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה
הָדָר
הַדָּר בְּאִילָנוֹ מִשָּׁנָה לְשָׁנָה וְזֶהוּ אֶתְרוֹג
כַּפֹּת תְּמָרִים
חָסֵר וָו לִמֵּד שֶׁאֵינָהּ אֶלָּא אַחַת
וַעֲנַף עֵץ עָבֹת
שֶׁעֲנָפָיו קְלוּעִים כַּעֲבוֹתוֹת וְכַחֲבָלִים וְזֶהוּ הֲדַס הֶעָשׂוּי כְּמִין קְלִיעָ
23,41
וְחַגֹּתֶם אֹתוֹ חַג לַיהוָה שִׁבְעַת יָמִים בַּשָּׁנָה: חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי תָּחֹגּוּ אֹתוֹ.
23,42
בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת.
הָאֶזְרָח
זֶה אֶזְרָח
בְּיִשְׂרָאֵל
(ת»כ) לְרַבּוֹת אֶת הַגֵּרִים
23,43
לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.
כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי
עַנְנֵי כָּבוֹד
23,44
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת מֹעֲדֵי יְהוָה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. {פ}
24,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
24,2
צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר: לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד.
צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
זוֹ פָּרָשַׁת מִצְוַת הַנֵּרוֹת וּפָרָשַׁת "וְאַתָּה תְּצַוֶּה" לֹא נֶאֶמְרָה אֶלָּא עַל סֵדֶר מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן לְפָרֵשׁ צֹרֶךְ הַמְּנוֹרָה וְכֵן מַשְׁמָע וְאַתָּה סוֹפְךָ לְצַוּוֹת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל כָּךְ
שֶׁמֶן זַיִת זָךְ
שְׁלֹשָׁה שְׁמָנִים יוֹצְאִים מִן הַזַּיִת: הָרִאשׁוֹן קָרוּי "זַךְ" וְהֵן מְפֹרָשִׁים בִּמְנָחוֹת וּבְתוֹרַת כֹּהֲנִים
תָּמִיד
מִלַּיְלָה לְלַיְלָה כְּמוֹ עוֹלַת תָּמִיד שֶׁאֵינָהּ אֶלָּא מִיּוֹם לְיוֹם
24,3
מִחוּץ לְפָרֹכֶת הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אַהֲרֹן מֵעֶרֶב עַד בֹּקֶר לִפְנֵי יְהוָה תָּמִיד: חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם.
לְפָרֹכֶת הָעֵדֻת
שֶׁלִּפְנֵי הָאָרוֹן שֶׁהוּא קָרוּי "עֵדוּת". (שבת כב ת"כ) וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּ עַל נֵר מַעֲרָבִי שֶׁהוּא עֵדוּת לְכָל בָּאֵי עוֹלָם שֶׁהַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁנוֹתֵן בָּהּ שֶׁמֶן כְּמִדַּת חַבְרוֹתֶיהָ וּמִמֶּנָּה הָיָה מַתְחִיל וּבָהּ הָיָה מְסַיֵּם
יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אַהֲרֹן מֵעֶרֶב עַד בֹּקֶר
(ת»כ) יַעֲרֹךְ אוֹתוֹ עֲרִיכָה הָרְאוּיָה לְמִדַּת כָּל הַלַּיְלָה וְשִׁעֲרוּ חֲכָמִים: חֲצִי לֹג לְכָל נֵר וָנֵר וְהֵן כְּדַאי אַף לְלֵילֵי תְּקוּפַת טֵבֵת וּמִדָּה זוֹ הֻקְבְּעָה לָהֶם
24,4
עַל הַמְּנֹרָה הַטְּהֹרָה יַעֲרֹךְ אֶת הַנֵּרוֹת לִפְנֵי יְהוָה תָּמִיד. {פ}
הַמְּנֹרָה הַטְּהֹרָה
שֶׁהִיא זָהָב טָהוֹר. דָּבָר אַחֵר: עַל טָהֳרָהּ שֶׁל מְנוֹרָה שֶׁמְּטַהֲרָהּ וּמְדַשְּׁנָהּ תְּחִלָּה מִן הָאֵפֶר
24,5
וְלָקַחְתָּ סֹלֶת וְאָפִיתָ אֹתָהּ שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה חַלּוֹת שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים יִהְיֶה הַחַלָּה הָאֶחָת.
24,6
וְשַׂמְתָּ אוֹתָם שְׁתַּיִם מַעֲרָכוֹת שֵׁשׁ הַמַּעֲרָכֶת עַל הַשֻּׁלְחָן הַטָּהֹר לִפְנֵי יְהוָה.
שֵׁשׁ הַמַעֲרָכֶת
שֵׁשׁ חַלּוֹת הַמַּעֲרָכָה הָאַחַת
הַשֻּׁלְחָן הַטָּהֹר
שֶׁל זָהָב טָהוֹר. דָּבָר אַחֵר: עַל טָהֳרוֹ שֶׁל שֻׁלְחָן שֶׁלֹּא יִהְיוּ הַסְּנִיפִין מַגְבִּיהִין אֶת הַלֶּחֶם מֵעַל גַּבֵּי הַשֻּׁלְחָן (מנחות צ"ו ת"כ)
24,7
וְנָתַתָּ עַל הַמַּעֲרֶכֶת לְבֹנָה זַכָּה וְהָיְתָה לַלֶּחֶם לְאַזְכָּרָה אִשֶּׁה לַיהוָה.
וְנָתַתָּ עַל הַמַּעֲרֶכֶת
עַל כָּל אַחַת מִשְּׁתֵּי הַמַּעֲרָכוֹת הָיוּ שְׁנֵי בָּזִיכֵי לְבוֹנָה מְלֹא קֹמֶץ לְכָל אַחַת
וְהָיְתָה
הַלְּבוֹנָה הַזֹּאת
לַלֶּחֶם לְאַזְכָּרָה
שֶׁאֵין מִן הַלֶּחֶם לְגָבֹהַּ כְּלוּם אֶלָּא הַלְּבוֹנָה נִקְטֶרֶת כְּשֶׁמְּסַלְּקִין אוֹתוֹ בְּכָל שַׁבָּת וְשַׁבָּת וְהִיא לְזִכָּרוֹן לַלֶּחֶם שֶׁעַל יָדָהּ הוּא נִזְכָּר לְמַעְלָה כַּקֹּמֶץ שֶׁהוּא אַזְכָּרָה לַמִּנְחָה
24,8
בְּיוֹם הַשַּׁבָּת בְּיוֹם הַשַּׁבָּת יַעַרְכֶנּוּ לִפְנֵי יְהוָה תָּמִיד: מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּרִית עוֹלָם.
24,9
וְהָיְתָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וַאֲכָלֻהוּ בְּמָקוֹם קָדֹשׁ: כִּי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא לוֹ מֵאִשֵּׁי יְהוָה חָק עוֹלָם. {ס}
וְהָיְתָה
הַמִּנְחָה הַזֹּאת שֶׁכָּל דָּבָר הַבָּא מִן הַתְּבוּאָה בִּכְלָל מִנְחָה הִיא
וַאֲכָלֻהוּ
מוּסָב עַל הַלֶּחֶם שֶׁהוּא לְשׁוֹן זָכָר
24,10
וַיֵּצֵא בֶּן אִשָּׁה יִשְׂרְאֵלִית וְהוּא בֶּן אִישׁ מִצְרִי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּנָּצוּ בַּמַּחֲנֶה בֶּן הַיִּשְׂרְאֵלִית וְאִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי.
וַיֵּצֵא בֶּן אִשָּׁה יִשְׂרְאֵלִית
(ת»כ) מֵהֵיכָן יָצָא? רַבִּי לֵוִי אוֹמֵר: מֵעוֹלָמוֹ יָצָא רַבִּי בֶּרֶכְיָה אוֹמֵר: מִפָּרָשָׁה שֶׁלְּמַעְלָה יָצָא לִגְלֵג וְאָמַר: "בְּיוֹם הַשַּׁבָּת יַעַרְכֶנּוּ" דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ לֶאֱכֹל פַּת חַמָּה בְּכָל יוֹם אוֹ שֶׁמָּא פַּת צוֹנֶנֶת שֶׁל תִּשְׁעָה יָמִים?!" בִּתְמִיהָה. וּמַתְנִיתָא אָמְרָה: מִבֵּית דִּינוֹ שֶׁל מֹשֶׁה יָצָא מְחֻיָּב. בָּא לִטַּע אָהֳלוֹ בְּתוֹךְ מַחֲנֵה דָּן אָמְרוּ לוֹ: מַה טִּיבְךָ לְכָאן? אָמַר לָהֶם: מִבְּנֵי דָּן אֲנִי! אָמְרוּ לוֹ: (במדבר ב): "אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם" כְּתִיב. נִכְנַס לְבֵית דִּינוֹ שֶׁל מֹשֶׁה וְיָצָא מְחֻיָּב עָמַד וְגִדֵּף
בֶּן אִישׁ מִצְרִי
הוּא הַמִּצְרִי שֶׁהֲרָגוֹ מֹשֶׁה
בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
מְלַמֵּד שֶׁנִּתְגַּיֵּר
וַיִּנָּצוּ בַּמַּחֲנֶה
עַל עִסְקֵי הַמַּחֲנֶה
וְאִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי
זֶה שֶׁכֶּנְגְדּוֹ שֶׁמִּחָה בּוֹ מִטַּע אָהֳלוֹ
24,11
וַיִּקֹּב בֶּן הָאִשָּׁה הַיִּשְׂרְאֵלִית אֶת הַשֵּׁם וַיְקַלֵּל וַיָּבִיאוּ אֹתוֹ אֶל מֹשֶׁה וְשֵׁם אִמּוֹ שְׁלֹמִית בַּת דִּבְרִי לְמַטֵּה דָן.
וַיִּקֹּב
כְּתַרְגּוּמוֹ: "וּפָרֵשׁ" שֶׁנָּקַב שֵׁם הַמְיֻחָד וְגִדֵּף וְהוּא שֵׁם הַמְפֹרָשׁ שֶׁשָּׁמַע מִסִּינַי
וְשֵׁם אִמּוֹ שְׁלֹמִית בַּת דִּבְרִי
שִׁבְחָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁפִּרְסְמָהּ הַכָּתוּב לְזוֹ לוֹמַר שֶׁהִיא לְבַדָּה הָיְתָה זוֹנָה
שְׁלֹמִית
דַּהֲוָת פַּטְפְּטָה: 'שְׁלָם עֲלָךְ' 'שְׁלָם עֲלָךְ' 'שְׁלָם עֲלֵיכוֹן!' מְפַטְפֶּטֶת בִּדְבָרִים שׁוֹאֶלֶת בִּשְׁלוֹם הַכֹּל
בַּת דִּבְרִי
דַּבְּרָנִית הָיְתָה מְדַבֶּרֶת עִם כָּל אָדָם לְפִיכָךְ קִלְקְלָה
לְמַטֵּה דָן
מַגִּיד שֶׁהָרָשָׁע גּוֹרֵם גְּנַאי לוֹ גְּנַאי לְאָבִיו גְּנַאי לְשִׁבְטוֹ. כַּיּוֹצֵא בּוֹ (שמות לא): "אָהֳלִיאָב בֶּן אֲחִיסָמָךְ לְמַטֵּה דָן" שֶׁבַח לוֹ שֶׁבַח לְאָבִיו שֶׁבַח לְשִׁבְטוֹ
24,12
וַיַּנִּיחֻהוּ בַּמִּשְׁמָר לִפְרֹשׁ לָהֶם עַל פִּי יְהוָה. {פ}
וַיַּנִּיחֻהוּ
לְבַדּוֹ וְלֹא הִנִּיחוּ מְקוֹשֵׁשׁ עִמּוֹ שֶׁשְּׁנֵיהֶם הָיוּ בְּפֶרֶק אֶחָד וְיוֹדְעִים הָיוּ שֶׁהַמְקוֹשֵׁשׁ בְּמִיתָה שֶׁנֶּאֱמַר (שמות לא): "מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת" אֲבָל לֹא פֹּרַשׁ לָהֶם בְּאֵיזוֹ מִיתָה לְכָךְ נֶאֱמַר (במדבר טו לד): "כִּי לֹא פֹרַשׁ מַה יֵּעָשֶׂה לוֹ" אֲבָל בִּמְקַלֵּל הוּא אוֹמֵר: "לִפְרֹשׁ לָהֶם" שֶׁלֹּא הָיוּ יוֹדְעִים אִם חַיָּב מִיתָה אִם לָאו
24,13
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
24,14
הוֹצֵא אֶת הַמְקַלֵּל אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְסָמְכוּ כָל הַשֹּׁמְעִים אֶת יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁוֹ וְרָגְמוּ אֹתוֹ כָּל הָעֵדָה.
הַשֹּׁמְעִים
אֵלּוּ הָעֵדִים
כָּל
לְהָבִיא אֶת הַדַּיָּנִים
אֶת יְדֵיהֶם
אוֹמְרִים לוֹ: 'דָּמְךָ בְּרֹאשְׁךָ וְאֵין אָנוּ נֶעֱנָשִׁים בְּמִיתָתְךָ שֶׁאַתָּה גָּרַמְתָּ לְךָ!'
כָּל הָעֵדָה
(ת»כ) בְּמַעֲמַד כָּל הָעֵדָה מִכָּאן שֶׁשְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ
24,15
וְאֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תְּדַבֵּר לֵאמֹר: אִישׁ אִישׁ כִּי יְקַלֵּל אֱלֹהָיו וְנָשָׂא חֶטְאוֹ.
וְנָשָׂא חֶטְאוֹ
בְּכָרֵת כְּשֶׁאֵין הַתְרָאָה
24,16
וְנֹקֵב שֵׁם יְהוָה מוֹת יוּמָת רָגוֹם יִרְגְּמוּ בוֹ כָּל הָעֵדָה: כַּגֵּר כָּאֶזְרָח בְּנָקְבוֹ שֵׁם יוּמָת.
וְנֹקֵב שֵׁם
אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיְּפָרֵשׁ אֶת הַשֵּׁם וְלֹא הַמְקַלֵּל בְּכִנּוּי
וְנֹקֵב
לְשׁוֹן קְלָלָה כְּמוֹ (במדבר כג ח): "מָה אֶקֹּב"
24,17
וְאִישׁ כִּי יַכֶּה כָּל נֶפֶשׁ אָדָם מוֹת יוּמָת.
וְאִישׁ כִּי יַכֶּה
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא יב): "מַכֵּה אִישׁ וְגוֹ'" אֵין לִי אֶלָּא שֶׁהָרַג אֶת הָאִישׁ אִשָּׁה וְקָטָן מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: "כָּל נֶפֶשׁ אָדָם"
24,18
וּמַכֵּה נֶפֶשׁ בְּהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ.
24,19
וְאִישׁ כִּי יִתֵּן מוּם בַּעֲמִיתוֹ כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לּוֹ.
24,20
שֶׁבֶר תַּחַת שֶׁבֶר עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן כַּאֲשֶׁר יִתֵּן מוּם בָּאָדָם כֵּן יִנָּתֶן בּוֹ.
כֵּן יִנָּתֶן בּוֹ
פֵּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁאֵינוֹ נְתִינַת מוּם מַמָּשׁ אֶלָּא תַּשְׁלוּמֵי מָמוֹן שָׂמִין אוֹתוֹ כְּעֶבֶד לְכָךְ כְּתִיב בּוֹ לְשׁוֹן 'נְתִינָה' _ דָּבָר הַנָּתוּן מִיָּד לְיָד
24,21
וּמַכֵּה בְהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה וּמַכֵּה אָדָם יוּמָת.
וּמַכֵּה בְהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה
לְמַעְלָה דִּבֵּר בְּהוֹרֵג בְּהֵמָה וְכָאן דִּבֵּר בָּעוֹשֶׂה בָּהּ חַבּוּרָה
וּמַכֵּה אָדָם יוּמָת
אֲפִלּוּ לֹא הֲרָגוֹ אֶלָּא עָשָׂה בּוֹ חַבּוּרָה שֶׁלֹּא נֶאֱמַר כָּאן "נֶפֶשׁ". וּבְמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ דִּבֵּר הַכָּתוּב וּבָא לְהַקִּישׁוֹ לְמַכֵּה בְּהֵמָה: מַה מַּכֵּה בְּהֵמָה מֵחַיִּים אַף מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מֵחַיִּים פְּרָט לְמַכֶּה אַחַר מִיתָה: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ שֶׁהַמְקַלְּלוֹ לְאַחַר מִיתָה חַיָּב הֻצְרַךְ לוֹמַר בַּמַּכֶּה שֶׁפָּטוּר וּמַה בִּבְהֵמָה בְּחַבָּלָה שֶׁאִם אֵין חֲבָלָה אֵין תַּשְׁלוּמִין אַף מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בָּהֶם חַבּוּרָה
24,22
מִשְׁפַּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם כַּגֵּר כָּאֶזְרָח יִהְיֶה: כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.
אֲנִי ה אֱלֹהֵיכֶם
אֱלֹהֵי כֻּלְּכֶם כְּשֵׁם שֶׁאֲנִי מְיַחֵד שְׁמִי עֲלֵיכֶם כָּךְ אֲנִי מְיַחֵד שְׁמִי עַל הַגֵּרִים
24,23
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיּוֹצִיאוּ אֶת הַמְקַלֵּל אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ אָבֶן וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה. {פ}
וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ
כל המצוה האמורה בסקילה במקום אחר דחייה רגימה ותליי