Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
04:45 : Mise des Téfilines
05:47 : Lever du soleil
13:07 : Heure de milieu du jour
20:27 : Coucher du soleil
21:12 : Tombée de la nuit

Paracha Nasso
Vendredi 2 Juin 2023 à 20:12
Sortie du Chabbath à 21:19

Hiloulot du jour
Rav Yaakov 'Haïm Sofer (Kaf Ha'hayim)
Afficher le calendrier
Metsora

Paracha Metsora

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
וידבר יהוה אל משה לאמר זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב וצוה הכהן ושחט את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים את הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחטה על המים החיים והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפר החיה על פני השדה וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר וביום השמיני יקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה
ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העלה במקום הקדש כי כחטאת האשם הוא לכהן קדש קדשים הוא ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני יהוה ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על דם האשם והנותר בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר

ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג השמן והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית והזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני יהוה ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על מקום דם האשם והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה ועשה את האחד מן התרים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר הכהן על המטהר לפני יהוה זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו
וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית וראה את הנגע והנה הנגע בקירת הבית שקערורת ירקרקת או אדמדמת ומראיהן שפל מן הקיר ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירת הבית וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את הבית ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר חלץ את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטוח ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית צרעת ממארת הוא בבית טמא הוא ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב והשכב בבית יכבס את בגדיו והאכל בבית יכבס את בגדיו ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא פשה הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע ולקח לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזב ושחט את הצפר האחת אל כלי חרש על מים חיים ולקח את עץ הארז ואת האזב ואת שני התולעת ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם הצפר השחוטה ובמים החיים והזה אל הבית שבע פעמים וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשני התולעת ושלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה וכפר על הבית וטהר
זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק ולצרעת הבגד ולבית ולשאת ולספחת ולבהרת להורת ביום הטמא וביום הטהר זאת תורת הצרעת

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר דברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טמאתו הוא כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וכי ירק הזב בטהור וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עץ ישטף במים וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר וביום השמיני יקח לו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן ועשה אתם הכהן אחד חטאת והאחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו

ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכבס במים וטמא עד הערב
ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא עד הערב וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר הוא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו וטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא
ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר
וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אותם אל הכהן אל פתח אהל מועד ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה מזוב טמאתה והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
14,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
14,2
זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ: וְהוּבָא אֶל הַכֹּהֵן.
14,3
וְיָצָא הַכֹּהֵן אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה נִרְפָּא נֶגַע הַצָּרַעַת מִן הַצָּרוּעַ.
אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה
חוּץ לְשָׁלֹשׁ מַחֲנוֹת שֶׁנִּשְׁתַּלַּח שָׁם בִּימֵי חִלּוּטוֹ
14,4
וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח לַמִּטַּהֵר שְׁתֵּי צִפֳּרִים חַיּוֹת טְהֹרוֹת וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב.
חַיּוֹת
פְּרָט לִטְרֵפוֹת
טְהֹרוֹת
פְּרָט לְעוֹף טָמֵא. לְפִי שֶׁהַנְּגָעִים בָּאִין עַל לָשׁוֹן הָרָע (חולין קמ ערכין טו): שֶׁהוּא מַעֲשֵׂה פִּטְפּוּטֵי דְּבָרִים לְפִיכָךְ הֻזְקְקוּ לְטָהֳרָתוֹ צִפֳּרִים שֶׁמְּפַטְפְּטִין תָּמִיד בְּצִפְצוּף קוֹל
וְעֵץ אֶרֶז
לְפִי שֶׁהַנְּגָעִים בָּאִין עַל גַּסּוּת הָרוּחַ
וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב
מַה תַּקָּנָתוֹ וְיִתְרַפֵּא? יַשְׁפִּיל עַצְמוֹ מִגַּאֲוָתוֹ כְּתוֹלַעַת וּכְאֵזוֹב
עֵץ אֶרֶז
מַקֵּל שֶׁל אֶרֶז
וּשְׁנִי תוֹלַעַת
לָשׁוֹן שֶׁל צֶמֶר צָבוּעַ זְהוֹרִית
14,5
וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְשָׁחַט אֶת הַצִּפּוֹר הָאֶחָת אֶל כְּלִי חֶרֶשׂ עַל מַיִם חַיִּים.
עַל מַיִם חַיִּים
נוֹתֵן אוֹתָם תְּחִלָּה בִּכְלִי כְּדֵי שֶׁיְּהֵא דַּם צִפּוֹר נִכָּר בָּהֶם וְכַמָּה הֵן? רְבִיעִית
14,6
אֶת הַצִּפֹּר הַחַיָּה יִקַּח אֹתָהּ וְאֶת עֵץ הָאֶרֶז וְאֶת שְׁנִי הַתּוֹלַעַת וְאֶת הָאֵזֹב וְטָבַל אוֹתָם וְאֵת הַצִּפֹּר הַחַיָּה בְּדַם הַצִּפֹּר הַשְּׁחֻטָה עַל הַמַּיִם הַחַיִּים.
אֶת הַצִּפֹּר הַחַיָּה יִקַּח אֹתָהּ
מְלַמֵּד שֶׁאֵינוֹ אוֹגְדָהּ עִמָּהֶם אֶלָּא מַפְרִישָׁהּ לְעַצְמָהּ אֲבָל הָעֵץ וְהָאֵזוֹב כְּרוּכִים יַחַד בִּלְשׁוֹן הַזְּהוֹרִית כְּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר: "וְאֶת עֵץ הָאֶרֶז וְאֶת שְׁנִי הַתּוֹלַעַת וְאֶת הָאֵזֹב" קִיחָה אַחַת לִשְׁלָשְׁתָּן. יָכוֹל כְּשֵׁם שֶׁאֵינָהּ בִּכְלָל אֲגֻדָּה כֵּן לֹא תְּהֵא בִּכְלָל טְבִילָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וְטָבַל אוֹתָם וְאֶת הַצִּפּוֹר הַחַיָּה" הֶחֱזִיר אֶת הַצִּפּוֹר לִכְלָל טְבִילָה
14,7
וְהִזָּה עַל הַמִּטַּהֵר מִן הַצָּרַעַת שֶׁבַע פְּעָמִים וְטִהֲרוֹ וְשִׁלַּח אֶת הַצִּפֹּר הַחַיָּה עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה.
14,8
וְכִבֶּס הַמִּטַּהֵר אֶת בְּגָדָיו וְגִלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָהֵר וְאַחַר יָבוֹא אֶל הַמַּחֲנֶה וְיָשַׁב מִחוּץ לְאָהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים.
וְיָשַׁב מִחוּץ לְאָהֳלוֹ.
(ת"כ חולין קמ"ה) מְלַמֵּד שֶׁאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה
14,9
וְהָיָה בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו וְאֶת כָּל שְׂעָרוֹ יְגַלֵּחַ וְכִבֶּס אֶת בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם וְטָהֵר.
14,10
וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִקַּח שְׁנֵי כְבָשִׂים תְּמִימִם וְכַבְשָׂה אַחַת בַּת שְׁנָתָהּ תְּמִימָה וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת מִנְחָה בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן וְלֹג אֶחָד שָׁמֶן.
וְכַבְשָׂה אַחַת
לְחַטָּאת
וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים
לְנִסְכֵּי שְׁלֹשָׁה כְּבָשִׂים הַלָּלוּ שֶׁחַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ שֶׁל מְצֹרָע טְעוּנִין נְסָכִים
וְלֹג אֶחָד שָׁמֶן
לְהַזּוֹת עָלָיו שֶׁבַע וְלִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל תְּנוּךְ אָזְנוֹ וּמַתַּן בְּהוֹנוֹת
14,11
וְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן הַמְטַהֵר אֵת הָאִישׁ הַמִּטַּהֵר וְאֹתָם: לִפְנֵי יְהוָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
14,12
וְלָקַח הַכֹּהֵן אֶת הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד וְהִקְרִיב אֹתוֹ לְאָשָׁם וְאֶת לֹג הַשָּׁמֶן וְהֵנִיף אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה.
וְהִקְרִיב אֹתוֹ לְאָשָׁם
יַקְרִיבֶנּוּ לְתוֹךְ הָעֲזָרָה לְשֵׁם אָשָׁם וְהֵנִיף שֶׁהוּא טָעוּן תְּנוּפָה חַי
וְהֵנִיף אֹתָם
אֶת הָאָשָׁם וְאֶת הַלֹּג
14,13
וְשָׁחַט אֶת הַכֶּבֶשׂ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הַחַטָּאת וְאֶת הָעֹלָה בִּמְקוֹם הַקֹּדֶשׁ: כִּי כַּחַטָּאת הָאָשָׁם הוּא לַכֹּהֵן קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא.
כִּי כַּחַטָּאת
כִּי כְּכָל הַחַטָּאוֹת הָאָשָׁם הַזֶּה הוּא לַכֹּהֵן בְּכָל עֲבוֹדוֹת הַתְּלוּיוֹת בַּכֹּהֵן הִשְׁוָה אָשָׁם זֶה לְחַטָּאת שֶׁלֹּא תֹּאמַר: 'הוֹאִיל וְיָצָא דָּמוֹ מִכְּלָל שְׁאָר אֲשָׁמוֹת לְהִנָּתֵן עַל תְּנוּךְ וּבְהוֹנוֹת לֹא יְהֵא טָעוּן מַתַּן דָמִים וְאֵמוּרִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ? לְכָךְ נֶאֱמַר: "כִּי כַּחַטָּאת הָאָשָׁם הוּא לַכֹּהֵן". יָכוֹל יְהֵא דָּמוֹ נִתָּן לְמַעְלָה כַּחַטָּאת? תַּלְמוּד לוֹמַר וְכוּ' בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים
14,14
וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הָאָשָׁם וְנָתַן הַכֹּהֵן עַל תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית.
תְּנוּךְ
גָּדֵר אֶמְצָעִי שֶׁבָּאֹזֶן וּלְשׁוֹן "תְּנוּךְ" לֹא נוֹדַע לִי וְהַפּוֹתְרִים קוֹרִים לוֹ: טנדרו"ס
בֹּהֶן
גּוּדָל
14,15
וְלָקַח הַכֹּהֵן מִלֹּג הַשָּׁמֶן וְיָצַק עַל כַּף הַכֹּהֵן הַשְּׂמָאלִית.
14,16
וְטָבַל הַכֹּהֵן אֶת אֶצְבָּעוֹ הַיְמָנִית מִן הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּפּוֹ הַשְּׂמָאלִית וְהִזָּה מִן הַשֶּׁמֶן בְּאֶצְבָּעוֹ שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יְהוָה.
14,17
וּמִיֶּתֶר הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּפּוֹ יִתֵּן הַכֹּהֵן עַל תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית עַל דַּם הָאָשָׁם.
14,18
וְהַנּוֹתָר בַּשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּף הַכֹּהֵן יִתֵּן עַל רֹאשׁ הַמִּטַּהֵר וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה.
14,19
וְעָשָׂה הַכֹּהֵן אֶת הַחַטָּאת וְכִפֶּר עַל הַמִּטַּהֵר מִטֻּמְאָתוֹ וְאַחַר יִשְׁחַט אֶת הָעֹלָה.
14,20
וְהֶעֱלָה הַכֹּהֵן אֶת הָעֹלָה וְאֶת הַמִּנְחָה הַמִּזְבֵּחָה וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן וְטָהֵר. {ס}
וְאֶת הַמִּנְחָה
מִנְחַת נְסָכִים שֶׁל בְּהֵמָה
14,21
וְאִם דַּל הוּא וְאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת וְלָקַח כֶּבֶשׂ אֶחָד אָשָׁם לִתְנוּפָה לְכַפֵּר עָלָיו וְעִשָּׂרוֹן סֹלֶת אֶחָד בָּלוּל בַּשֶּׁמֶן לְמִנְחָה וְלֹג שָׁמֶן.
וְעִשָּׂרוֹן סֹלֶת אֶחָד
לְכֶבֶשׂ זֶה שֶׁהוּא אֶחָד יָבִיא עִשָּׂרוֹן אֶחָד לִנְסָכָיו
וְלֹג שָׁמֶן
לָתֵת מִמֶּנּוּ עַל הַבְּהוֹנוֹת וְשֶׁמֶן שֶׁל נִסְכֵּי הַמִּנְחָה לֹא הֻזְקַק הַכָּתוּב לְפָרֵשׁ
14,22
וּשְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ וְהָיָה אֶחָד חַטָּאת וְהָאֶחָד עֹלָה.
14,23
וְהֵבִיא אֹתָם בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי לְטָהֳרָתוֹ אֶל הַכֹּהֵן: אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לִפְנֵי יְהוָה.
בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי לְטָהֳרָתוֹ
שְׁמִינִי לְצִפֳּרִים וּלְהַזָּאַת עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תּוֹלַעַת
14,24
וְלָקַח הַכֹּהֵן אֶת כֶּבֶשׂ הָאָשָׁם וְאֶת לֹג הַשָּׁמֶן וְהֵנִיף אֹתָם הַכֹּהֵן תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה.
14,25
וְשָׁחַט אֶת כֶּבֶשׂ הָאָשָׁם וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הָאָשָׁם וְנָתַן עַל תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית.
14,26
וּמִן הַשֶּׁמֶן יִצֹק הַכֹּהֵן עַל כַּף הַכֹּהֵן הַשְּׂמָאלִית.
14,27
וְהִזָּה הַכֹּהֵן בְּאֶצְבָּעוֹ הַיְמָנִית מִן הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּפּוֹ הַשְּׂמָאלִית שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יְהוָה.
14,28
וְנָתַן הַכֹּהֵן מִן הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּפּוֹ עַל תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית עַל מְקוֹם דַּם הָאָשָׁם.
עַל מְקוֹם דַּם הָאָשָׁם
אֲפִלּוּ נִתְקַנַּח הַדָּם לִמֵּד שֶׁאֵין הַדָּם גּוֹרֵם אֶלָּא הַמָּקוֹם גּוֹרֵם
14,29
וְהַנּוֹתָר מִן הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּף הַכֹּהֵן יִתֵּן עַל רֹאשׁ הַמִּטַּהֵר לְכַפֵּר עָלָיו לִפְנֵי יְהוָה.
14,30
וְעָשָׂה אֶת הָאֶחָד מִן הַתֹּרִים אוֹ מִן בְּנֵי הַיּוֹנָה מֵאֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ.
14,31
אֵת אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ אֶת הָאֶחָד חַטָּאת וְאֶת הָאֶחָד עֹלָה עַל הַמִּנְחָה וְכִפֶּר הַכֹּהֵן עַל הַמִּטַּהֵר לִפְנֵי יְהוָה.
14,32
זֹאת תּוֹרַת אֲשֶׁר בּוֹ נֶגַע צָרָעַת אֲשֶׁר לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ בְּטָהֳרָתוֹ. {פ}
14,33
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר.
14,34
כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם.
וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת
בְּשׂוֹרָה הִיא לָהֶם שֶׁהַנְּגָעִים בָּאִים עֲלֵיהֶם לְפִי שֶׁהִטְמִינוּ אֱמוֹרִיִּים מַטְמוֹנִיּוֹת שֶׁל זָהָב בְּקִירוֹת בָּתֵּיהֶם כָּל אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר וְעַל יְדֵי הַנֶּגַע נוֹתֵץ הַבַּיִת וּמוֹצְאָן
14,35
וּבָא אֲשֶׁר לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר: כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת.
כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת
(נגעים פי"ב ת"כ) אֲפִלּוּ תַּלְמִיד חָכָם שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁהוּא נֶגַע וַדָּאִי לֹא יִפְסֹק דָּבָר בָּרוּר לוֹמַר: 'נֶגַע נִרְאָה לִי' אֶלָּא: "כְּנֶגַע נִרְאָה לִי"
14,36
וְצִוָּה הַכֹּהֵן וּפִנּוּ אֶת הַבַּיִת בְּטֶרֶם יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת הַנֶּגַע וְלֹא יִטְמָא כָּל אֲשֶׁר בַּבָּיִת וְאַחַר כֵּן יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת הַבָּיִת.
וְלֹא יִטְמָא כָּל אֲשֶׁר בַּבָּיִת
(ת»כ) שֶׁאִם לֹא יְפַנֵּהוּ וְיָבֹא הַכֹּהֵן וְיִרְאֶה הַנֶּגַע נִזְקָק לְהֶסְגֵּר וְכָל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ יִטְמָא. וְעַל מֶה חָסָה תּוֹרָה? אִם עַל כְּלֵי שֶׁטֶף _ יַטְבִּילֵם וְיִטָּהֲרוּ וְאִם עַל אֳכָלִין וּמַשְׁקִין יֹאכְלֵם בִּימֵי טֻמְאָתוֹ. הָא לֹא חָסָה תּוֹרָה אֶלָּא עַל כְּלֵי חֶרֶס שֶׁאֵין לָהֶם טָהֳרָה בְּמִקְוֶה
14,37
וְרָאָה אֶת הַנֶּגַע וְהִנֵּה הַנֶּגַע בְּקִירֹת הַבַּיִת שְׁקַעֲרוּרֹת יְרַקְרַקֹּת אוֹ אֲדַמְדַּמֹּת וּמַרְאֵיהֶן שָׁפָל מִן הַקִּיר.
שְׁקַעֲרוּרֹת
(ת»כ) שׁוֹקְעוֹת בְּמַרְאֵיהֶן
14,38
וְיָצָא הַכֹּהֵן מִן הַבַּיִת אֶל פֶּתַח הַבָּיִת וְהִסְגִּיר אֶת הַבַּיִת שִׁבְעַת יָמִים.
14,39
וְשָׁב הַכֹּהֵן בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה הַנֶּגַע בְּקִירֹת הַבָּיִת.
14,40
וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְחִלְּצוּ אֶת הָאֲבָנִים אֲשֶׁר בָּהֵן הַנָּגַע וְהִשְׁלִיכוּ אֶתְהֶן אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל מָקוֹם טָמֵא.
וְחִלְּצוּ אֶת הָאֲבָנִים
כְּתַרְגּוּמוֹ: 'וִישַׁלְּפוּן' יִטְּלוּם מִשָּׁם כְּמוֹ: "וְחָלְצָה נַעֲלוֹ" לְשׁוֹן הֲסָרָה
אֶל מָקוֹם טָמֵא
(ת»כ) מָקוֹם שֶׁאֵין טָהֳרוֹת מִשְׁתַּמְּשׁוֹת שָׁם. לִמֶּדְךָ הַכָּתוּב שֶׁהָאֲבָנִים הַלָּלוּ מְטַמְּאוֹת מְקוֹמָן בְּעוֹדָן בּוֹ
14,41
וְאֶת הַבַּיִת יַקְצִעַ מִבַּיִת סָבִיב וְשָׁפְכוּ אֶת הֶעָפָר אֲשֶׁר הִקְצוּ אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל מָקוֹם טָמֵא.
יַקְצִעַ
(דריצי"ר בְּלַעַ"ז) וּבִלְשׁוֹן מִשְׁנָה יֵשׁ הַרְבֵּה
מִבַּיִת
(ת»כ) מִבִּפְנִים
סָבִיב
סְבִיבוֹת הַנֶּגַע בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים נִדְרַשׁ כֵּן שֶׁיִּקְלֹף הַטִּיחַ שֶׁסְּבִיב אַבְנֵי הַנֶּגַע
14,42
וְלָקְחוּ אֲבָנִים אֲחֵרוֹת וְהֵבִיאוּ אֶל תַּחַת הָאֲבָנִים וְעָפָר אַחֵר יִקַּח וְטָח אֶת הַבָּיִת.
14,43
וְאִם יָשׁוּב הַנֶּגַע וּפָרַח בַּבַּיִת אַחַר חִלֵּץ אֶת הָאֲבָנִים וְאַחֲרֵי הִקְצוֹת אֶת הַבַּיִת וְאַחֲרֵי הִטּוֹחַ.
הִקְצוֹת
לְשׁוֹן הֵעָשׂוֹת וְכֵן הִטּוֹחַ אֲבָל "חִלֵּץ אֶת הָאֲבָנִים" מוּסָב הַלָּשׁוֹן עַל הָאָדָם שֶׁחִלְּצָן וְהוּא מִשְׁקַל לָשׁוֹן כָּבֵד כְּמוֹ 'כִּפֵּר' 'דִּבֵּר'
14,44
וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה הַנֶּגַע בַּבָּיִת צָרַעַת מַמְאֶרֶת הִוא בַּבַּיִת טָמֵא הוּא.
וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵה פָּשָׂה
(ת»כ) יָכוֹל לֹא יְהֵא הַחוֹזֵר טָמֵא אֶלָּא אִם כֵּן פָּשָׂה? נֶאֱמַר: "צָרַעַת מַמְאֶרֶת" בְּבָתִּים וְנֶאֱמַר: "צָרַעַת מַמְאֶרֶת" בִּבְגָדִים: מַה לְּהַלָּן טִמֵּא אֶת הַחוֹזֵר אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ פּוֹשֶׂה אַף כָּאן טִמֵּא אֶת הַחוֹזֵר אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ פּוֹשֶׂה. אִם כֵּן מַה תַּלְמוּד לוֹמַר: "וְהִנֵּה פָּשָׂה"? אֵין כָּאן מְקוֹמוֹ שֶׁל מִקְרָא זֶה אֶלָּא "וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת" הָיָה לוֹ לִכְתֹּב אַחַר: "וְאִם יָשׁוּב הַנֶּגַע... וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה" הָא לֹא בָּא לְלַמֵּד אֶלָּא נֶגַע הָעוֹמֵד בְּעֵינָיו בְּשָׁבוּעַ רִאשׁוֹן וּבָא בְּסוֹף שָׁבוּעַ שֵׁנִי וּמְצָאוֹ שֶׁפָּשָׂה שֶׁלֹּא פֵּרֵשׁ בּוֹ הַכָּתוּב לְמַעְלָה כְּלוּם בְּעוֹמֵד בְּעֵינָיו בְּשָׁבוּעַ רִאשׁוֹן. וְלִמֶּדְךָ כָּאן בְּפִשְׂיוֹן זֶה שֶׁאֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בְּעוֹמֵד בָּרִאשׁוֹן וּפָשָׂה בַּשֵּׁנִי. וּמַה יַּעֲשֶׂה לוֹ? יָכוֹל יִתְּצֶנּוּ כְּמוֹ שֶׁסָּמַךְ לוֹ: "וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת"? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וְשָׁב הַכֹּהֵן" "וּבָא הַכֹּהֵן" נִלְמַד בִּיאָה מִשִּׁיבָה מַה שִּׁיבָה חוֹלֵץ וְקוֹצֶה וְטָח וְנוֹתֵן לוֹ שָׁבוּעַ אַף בִּיאָה חוֹלֵץ וְקוֹצֶה וְטָח וְנוֹתֵן לוֹ שָׁבוּעַ וְאִם חָזַר נוֹתֵץ לֹא חָזַר טָהוֹר (ת"כ). וּמִנַּיִן שֶׁאִם עָמַד בָּזֶה וּבָזֶה חוֹלֵץ וְקוֹצֶה וְטָח? וְנוֹתֵן לוֹ שָׁבוּעַ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וּבָא" "וְאִם בֹּא יָבֹא" בַּמֶּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר? אִם בְּפוֹשֶׂה בָּרִאשׁוֹן הֲרֵי כְּבָר אָמוּר אִם בְּפוֹשֶׂה בַּשֵּׁנִי הֲרֵי כְּבָר אָמוּר. הָא אֵינוֹ אוֹמֵר: "וּבָא" "וְאִם בֹּא יָבֹא" אֶלָּא אֶת שֶׁבָּא בְּסוֹף שָׁבוּעַ רִאשׁוֹן וּבָא בְּסוֹף שָׁבוּעַ שֵׁנִי: "וְרָאָה וְהִנֵּה לֹא פָשָׂה" זֶה הָעוֹמֵד מַה יֵעָשֶׂה לוֹ? יָכוֹל יִפָּטֵר וְיֵלֵךְ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב כָּאן: "וְטִהַר הַכֹּהֵן אֶת הַבַּיִת"? תַּלְמוּד לוֹמַר: "כִּי נִרְפָּא הַנָּגַע" לֹא טִהַרְתִּי אֶלָּא אֶת הָרָפוּי מַה יַעֲשֶׂה לוֹ? 'בִּיאָה' אֲמוּרָה לְמַעְלָה וּ'בִיאָה' אֲמוּרָה לְמַטָּה: מַה בָּעֶלְיוֹנָה חוֹלֵץ וְקוֹצֶה וְטָח וְנוֹתֵן לוֹ שָׁבוּעַ דִּגְמַר 'לָהּ זֶהוּ שִׁיבָה זֶהוּ בִּיאָה' אַף בַּתַּחְתּוֹנָה כָּךְ וְכוּ' כִּדְאִיתָא בְּ'תוֹרַת כֹּהֲנִים'. גְּמָרוֹ שֶׁל דָּבָר: אֵין נְתִיצָה אֶלָּא בְּנֶגַע הַחוֹזֵר אַחַר חֲלִיצָה וְקִצּוּי וְטִיחָה וְאֵין הַחוֹזֵר צָרִיךְ פִּשְׂיוֹן. וְסֵדֶר הַמִּקְרָאוֹת כָּךְ הוּא: "וְאִם יָשׁוּב" "וְנָתַץ" "וְהַבָּא אֶל הַבַּיִת" "וְהָאֹכֵל בַּבַּיִת" "וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה". וְדִבֵּר הַכָּתוּב בָּעוֹמֵד בָּרִאשׁוֹן שֶׁנּוֹתֵן לוֹ שָׁבוּעַ שֵׁנִי לְהֶסְגֵּרוֹ וּבְסוֹף שָׁבוּעַ שֵׁנִי לְהֶסְגֵּרוֹ בָּא וְרָאָהוּ שֶׁפָּשָׂה וּמַה יַּעֲשֶׂה לוֹ? חוֹלֵץ וְקוֹצֶה וְטָח וְנוֹתֵן לוֹ שָׁבוּעַ. חָזַר _ נוֹתֵץ לֹא חָזַר _ טָעוּן צִפֳּרִים שֶׁאֵין בִּנְגָעִים יוֹתֵר מִשְּׁלֹשָׁה שָׁבוּעוֹת
14,45
וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת אֶת אֲבָנָיו וְאֶת עֵצָיו וְאֵת כָּל עֲפַר הַבָּיִת וְהוֹצִיא אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל מָקוֹם טָמֵא.
14,46
וְהַבָּא אֶל הַבַּיִת כָּל יְמֵי הִסְגִּיר אֹתוֹ יִטְמָא עַד הָעָרֶב.
כָּל יְמֵי הִסְגִּיר אֹתוֹ
(ת»כ) וְלֹא יָמִים שֶׁקָּלַף 3ה תַּלְמוּד לוֹמַר: "כָּל יְמֵי"
יִטְמָא עַד הָעָרֶב
(ת»כ) מְלַמֵּד שֶׁאֵין מְטַמֵּא בְּגָדִים. יָכוֹל אֲפִלּוּ שָׁהָה בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וְהָאֹכֵל בַּבַּיִת יְכַבֵּס אֶת בְּגָדָיו". אֵין לִי אֶלָּא אוֹכֵל שׁוֹכֵב מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר "וְהַשֹּׁכֵב". אֵין לִי אֶלָּא אוֹכֵל וְשׁוֹכֵב לֹא אוֹכֵל וְלֹא שׁוֹכֵב מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: "יְכַבֵּס" "יְכַבֵּס" רִבָּהּ. אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר: "אֹכֵל וְשֹׁכֵב"? לִתֵּן שִׁעוּר לְשׁוֹכֵב כְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס (ברכות מא)
14,47
וְהַשֹּׁכֵב בַּבַּיִת יְכַבֵּס אֶת בְּגָדָיו וְהָאֹכֵל בַּבַּיִת יְכַבֵּס אֶת בְּגָדָיו.
14,48
וְאִם בֹּא יָבֹא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה לֹא פָשָׂה הַנֶּגַע בַּבַּיִת אַחֲרֵי הִטֹּחַ אֶת הַבָּיִת וְטִהַר הַכֹּהֵן אֶת הַבַּיִת כִּי נִרְפָּא הַנָּגַע.
וְאִם בֹּא יָבֹא
לְסוֹף שָׁבוּעַ שֵׁנִי
וְרָאָה וְהִנֵּה לֹא פָשָׂה
מִקְרָא זֶה בָּא לְלַמֵּד בָּעוֹמֵד בְּעֵינָיו בָּרִאשׁוֹן וּבַשֵּׁנִי מַה יַּעֲשֶׂה לוֹ? יָכוֹל יְטַהֲרֶנּוּ כְּמַשְׁמָעוֹ שֶׁל מִקְרָא: "וְטִהַר הַכֹּהֵן אֶת הַבַּיִת"? תַּלְמוּד לוֹמַר: "כִּי נִרְפָּא הַנָּגַע" לֹא טִהַרְתִּי אֶלָּא אֶת הָרָפוּי וְאֵין רָפוּי אֶלָּא הַבַּיִת שֶׁהֻקְצָה וְהוּטַח וְלֹא חָזַר הַנֶּגַע אֲבָל זֶה טָעוּן חֲלִיצָה וְקִצּוּי וְטִיחָה וְשָׁבוּעַ שְׁלִישִׁי. וְכֵן הַמִּקְרָא נִדְרָשׁ: "וְאִם בֹּא יָבֹא" בַּשֵּׁנִי "וְרָאָה וְהִנֵּה לֹא פָשָׂה" יְטַיְּחֶנּוּ וְאֵין טִיחָה בְּלֹא חִלּוּץ וְקִצּוּי "וְאַחֲרֵי הִטּוֹחַ אֶת הַבָּיִת וְטִהַר הַכֹּהֵן אֶת הַבַּיִת" אִם לֹא חָזַר לְסוֹף הַשָּׁבוּעַ "כִּי נִרְפָּא הַנָּגַע" וְאִם חָזַר כְּבָר פֵּרֵשׁ עַל הַחוֹזֵר שֶׁטָּעוּן נְתִיצָה
14,49
וְלָקַח לְחַטֵּא אֶת הַבַּיִת שְׁתֵּי צִפֳּרִים וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב.
14,50
וְשָׁחַט אֶת הַצִּפֹּר הָאֶחָת אֶל כְּלִי חֶרֶשׂ עַל מַיִם חַיִּים.
14,51
וְלָקַח אֶת עֵץ הָאֶרֶז וְאֶת הָאֵזֹב וְאֵת שְׁנִי הַתּוֹלַעַת וְאֵת הַצִּפֹּר הַחַיָּה וְטָבַל אֹתָם בְּדַם הַצִּפֹּר הַשְּׁחוּטָה וּבַמַּיִם הַחַיִּים וְהִזָּה אֶל הַבַּיִת שֶׁבַע פְּעָמִים.
14,52
וְחִטֵּא אֶת הַבַּיִת בְּדַם הַצִּפּוֹר וּבַמַּיִם הַחַיִּים וּבַצִּפֹּר הַחַיָּה וּבְעֵץ הָאֶרֶז וּבָאֵזֹב וּבִשְׁנִי הַתּוֹלָעַת.
14,53
וְשִׁלַּח אֶת הַצִּפֹּר הַחַיָּה אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל פְּנֵי הַשָּׂדֶה וְכִפֶּר עַל הַבַּיִת וְטָהֵר.
14,54
זֹאת הַתּוֹרָה לְכָל נֶגַע הַצָּרַעַת וְלַנָּתֶק.
14,55
וּלְצָרַעַת הַבֶּגֶד וְלַבָּיִת.
14,56
וְלַשְׂאֵת וְלַסַּפַּחַת וְלַבֶּהָרֶת.
14,57
לְהוֹרֹת בְּיוֹם הַטָּמֵא וּבְיוֹם הַטָּהֹר זֹאת תּוֹרַת הַצָּרָעַת. {פ}
15,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר.
15,2
דַּבְּרוּ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲמַרְתֶּם אֲלֵהֶם: אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה זָב מִבְּשָׂרוֹ זוֹבוֹ טָמֵא הוּא.
כִּי יִהְיֶה זָב
יָכוֹל זָב מִכָּל מָקוֹם יְהֵא טָמֵא? תַּלְמוּד לוֹמַר: "מִבְּשָׂרוֹ" וְלֹא כָּל בְּשָׂרוֹ (ת"כ נדה מג) אַחַר שֶׁחָלַק הַכָּתוּב בֵּין בָּשָׂר לְבָשָׂר זָכִיתִי לָדוּן טָמֵא בְּזָב וְטָמֵא בְּזָבָה: מַה זָּבָה מִמָּקוֹם שֶׁהִיא מְטַמְּאָה טֻמְאָה קַלָּה נִדָּה מְטַמְּאָה טֻמְאָה חֲמוּרָה זִיבָה אַף הַזָּב מִמָּקוֹם שֶׁמְּטַמֵּא טֻמְאָה קַלָּה קְרִי מְטַמֵּא טֻמְאָה חֲמוּרָה זִיבָה
זוֹבוֹ טָמֵא
(ת»כ) לִמֵּד עַל הַטִּפָּה שֶׁהִיא מְטַמְּאָה. זוֹב דּוֹמֶה לְמֵי בָּצֵק שֶׁל שְׂעוֹרִין וְדָחוּי וְדוֹמֶה לְלֹבֶן בֵּיצָה הַמּוֹזֶרֶת שִׁכְבַת זֶרַע קָשׁוּר כְּלֹבֶן בֵּיצָה שֶׁאֵינָהּ מוֹזֶרֶת
15,3
וְזֹאת תִּהְיֶה טֻמְאָתוֹ בְּזוֹבוֹ: רָר בְּשָׂרוֹ אֶת זוֹבוֹ אוֹ הֶחְתִּים בְּשָׂרוֹ מִזּוֹבוֹ טֻמְאָתוֹ הִוא.
רָר
לְשׁוֹן רִיר שֶׁזָּב אֶת בְּשָׂרוֹ
אֶת זוֹבוֹ
כְּמוֹ רִיר שֶׁיּוֹצֵא צָלוּל
אוֹ הֶחְתִּים
שֶׁיּוֹצֵא עָב וְסוֹתֵם אֶת פִּי הָאַמָּה וְנִסְתָּם בְּשָׂרוֹ מִטִּפַּת זוֹבוֹ זֶהוּ פְּשׁוּטוֹ. וּמִדְרָשׁוֹ: מָנָה הַכָּתוּב הָרִאשׁוֹן רְאָיוֹת שְׁתַּיִם וּקְרָאוֹ "טָמֵא" שֶׁנֶּאֱמַר: "זָב מִבְּשָׂרוֹ זוֹבוֹ טָמֵא הוּא" וּמָנָה הַכָּתוּב הַשֵּׁנִי רְאִיּוֹת שָׁלֹשׁ וּקְרָאוֹ "טָמֵא" שֶׁנֶּאֱמַר: "טֻמְאָתוֹ בְּזוֹבוֹ רָר בְּשָׂרוֹ אֶת זוֹבוֹ אוֹ הֶחְתִּים בְּשָׂרוֹ מִזּוֹבוֹ טֻמְאָתוֹ הִוא" הָא כֵּיצַד? שְׁתַּיִם לְטֻמְאָה וְהַשְּׁלִישִׁית מַזְקִיקַתּוֹ לְקָרְבָּן
15,4
כָּל הַמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר יִשְׁכַּב עָלָיו הַזָּב יִטְמָא וְכָל הַכְּלִי אֲשֶׁר יֵשֵׁב עָלָיו יִטְמָא.
כָּל הַמִּשְׁכָּב
הָרָאוּי לְמִשְׁכָּב. יָכוֹל אֲפִלּוּ מְיֻחָד לִמְלָאכָה אַחֶרֶת? תַּלְמוּד לוֹמַר: "אֲשֶׁר יִשְׁכַּב" 'אֲשֶׁר שָׁכַב' לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא: "אֲשֶׁר יִשְׁכַּב" הַמְיֻחָד תָּמִיד לְכָךְ יָצָא זֶה שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: 'עֲמֹד וְנַעֲשֶׂה מְלַאכְתֵּנוּ'
אֲשֶׁר יֵשֵׁב
'יָשַׁב' לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא: "אֲשֶׁר יֵשֵׁב עָלָיו" הַזָּב בַּמְיֻחָד תָּמִיד לְכָךְ
15,5
וְאִישׁ אֲשֶׁר יִגַּע בְּמִשְׁכָּבוֹ יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
וְאִישׁ אֲשֶׁר יִגַּע בְּמִשְׁכָּבוֹ
לִמֵּד עַל הַמִּשְׁכָּב שֶׁחָמוּר מִן הַמַּגָּע שֶׁזֶּה נַעֲשֶׂה אָב הַטֻּמְאָה לְטַמֵּא אָדָם לְטַמֵּא בְּגָדִים וְהַמַּגָּע שֶׁאֵינוֹ מִשְׁכָּב אֵינוֹ אֶלָּא וְלַד הַטֻּמְאָה וְאֵינוֹ מְטַמֵּא אֶלָּא בָּאֳכָלִין וּמַשְׁקִין
15,6
וְהַיֹּשֵׁב עַל הַכְּלִי אֲשֶׁר יֵשֵׁב עָלָיו הַזָּב יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
וְהַיֹּשֵׁב עַל הַכְּלִי
אֲפִלּוּ לֹא נָגַע אֲפִלּוּ עֲשָׂרָה כֵּלִים זֶה עַל זֶה כֻּלָּן מְטַמְּאִין מִשּׁוּם מוֹשָׁב וְכֵן בְּמִשְׁכָּב
15,7
וְהַנֹּגֵעַ בִּבְשַׂר הַזָּב יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
15,8
וְכִי יָרֹק הַזָּב בַּטָּהוֹר וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
וְכִי יָרֹק הַזָּב בַּטָּהוֹר
(ת»כ) וְנָגַע בּוֹ אוֹ נְשָׂאוֹ שֶׁהָרֹק מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא
15,9
וְכָל הַמֶּרְכָּב אֲשֶׁר יִרְכַּב עָלָיו הַזָּב יִטְמָא.
וְכָל הַמֶּרְכַּב
אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא יֵשֵׁב עָלָיו כְּגוֹן: הַתְּפוּס שֶׁל סַרְגָּא שֶׁקּוֹרִין ארצו"ן טָמֵא מִשּׁוּם מֶרְכָּב וְהָאֻכָּף שֶׁקּוֹרִין אליו"ש טָמֵא טֻמְאַת מוֹשָׁב
15,10
וְכָל הַנֹּגֵעַ בְּכֹל אֲשֶׁר יִהְיֶה תַחְתָּיו יִטְמָא עַד הָעָרֶב וְהַנּוֹשֵׂא אוֹתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
וְכָל הַנֹּגֵעַ בְּכָל אֲשֶׁר יִהְיֶה תַחְתָּיו
(ת»כ) שֶׁל זָב. בָּא וְלִמֵּד עַל הַמֶּרְכָּב שֶׁיְּהֵא הַנּוֹגֵעַ בּוֹ טָמֵא וְאֵין טָעוּן כִּבּוּס בְּגָדִים וְהוּא חֹמֶר בַּמִּשְׁכָּב מִבַּמֶּרְכָּב
וְהַנּוֹשֵׂא אוֹתָם
כָּל הָאָמוּר בְּעִנְיַן הַזָּב זוֹבוֹ וְרֻקּוֹ וְשִׁכְבַת זַרְעוֹ וּמֵימֵי רַגְלָיו וְהַמִּשְׁכָּב וְהַמֶּרְכָּב מַשָּׂאָן מְטַמֵּא אָדָם לְטַמֵּא בְּגָדִים
15,11
וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע בּוֹ הַזָּב וְיָדָיו לֹא שָׁטַף בַּמָּיִם וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
וְיָדָיו לֹא שָׁטַף בַּמָּיִם
בְּעוֹד שֶׁלֹּא טָבַל מִטֻּמְאָתוֹ וַאֲפִלּוּ פָּסַק מִזּוֹבוֹ וְסָפַר שִׁבְעָה וּמְחֻסָּר טְבִילָה מְטַמֵּא בְּכָל טֻמְאוֹתָיו וְזֶה שֶׁהוֹצִיא הַכָּתוּב טְבִילַת גּוּפוֹ שֶׁל זָב בִּלְשׁוֹן שְׁטִיפַת יָדַיִם. לְלַמֶּדְךָ שֶׁאֵין בֵּית הַסְּתָרִים טָעוּן בִּיאַת מַיִם אֶלָּא אֵיבָר הַגָּלוּי כְּמוֹ הַיָּדַיִם (ת"כ) נדה סו)
15,12
וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר יִגַּע בּוֹ הַזָּב יִשָּׁבֵר וְכָל כְּלִי עֵץ יִשָּׁטֵף בַּמָּיִם.
וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר יִגַּע בּוֹ הַזָּב
יָכוֹל אֲפִלּוּ נָגַע בּוֹ מֵאֲחוֹרָיו וְכוּ' כִּדְאִיתָא בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים: 'עַד אֵיזֶהוּ מַגָּעוֹ שֶׁהוּא כְּכֻלּוֹ?' הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה הֶסֵּטוֹ
15,13
וְכִי יִטְהַר הַזָּב מִזּוֹבוֹ וְסָפַר לוֹ שִׁבְעַת יָמִים לְטָהֳרָתוֹ וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בְּשָׂרוֹ בְּמַיִם חַיִּים וְטָהֵר.
וְכִי יִטְהַר
כְּשֶׁיִּפְסֹק
שִׁבְעַת יָמִים לְטָהֳרָתוֹ
שִׁבְעַת יָמִים טְהוֹרִים מִטֻּמְאַת זִיבָה שֶׁלֹּא יִרְאֶה זוֹב וְכֻלָּן רְצוּפִין
15,14
וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִקַּח לוֹ שְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה וּבָא לִפְנֵי יְהוָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וּנְתָנָם אֶל הַכֹּהֵן.
15,15
וְעָשָׂה אֹתָם הַכֹּהֵן אֶחָד חַטָּאת וְהָאֶחָד עֹלָה וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה מִזּוֹבוֹ. {ס}
15,16
וְאִישׁ כִּי תֵצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע וְרָחַץ בַּמַּיִם אֶת כָּל בְּשָׂרוֹ וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
15,17
וְכָל בֶּגֶד וְכָל עוֹר אֲשֶׁר יִהְיֶה עָלָיו שִׁכְבַת זָרַע וְכֻבַּס בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
15,18
וְאִשָּׁה אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אִישׁ אֹתָהּ שִׁכְבַת זָרַע וְרָחֲצוּ בַמַּיִם וְטָמְאוּ עַד הָעָרֶב. {פ}
וְרָחֲצוּ בַמַּיִם
גְּזֵרַת מֶלֶךְ הִיא שֶׁתִּטָּמֵא הָאִשָּׁה בְּבִיאָה וְאֵין הַטַּעַם מִשּׁוּם נוֹגֵעַ בְּשִׁכְבַת זֶרַע שֶׁהֲרֵי מַגַּע בֵּית הַסְּתָרִים הוּא
15,19
וְאִשָּׁה כִּי תִהְיֶה זָבָה דָּם יִהְיֶה זֹבָהּ בִּבְשָׂרָהּ שִׁבְעַת יָמִים תִּהְיֶה בְנִדָּתָהּ וְכָל הַנֹּגֵעַ בָּהּ יִטְמָא עַד הָעָרֶב.
כִּי תִהְיֶה זָבָה
יָכוֹל מֵאֶחָד מִכָּל אֵבָרֶיהָ? תַּלְמוּד לוֹמַר: (ויקרא כ): "וְהִיא גִּלְּתָה אֶת מְקוֹר דָּמֶיהָ" וְאֵין דָּם מְטַמֵּא אֶלָּא הַבָּא מִן הַמָּקוֹר
דָּם יִהְיֶה זֹבָהּ בִּבְשָׂרָהּ
אֵין זוֹבָהּ קָרוּי זוֹב לְטַמֵּא אֶלָּא אִם כֵּן הוּא אָדֹם
בְּנִדָּתָהּ
כְּמוֹ (איוב יח יח): "וּמִתֵּבֵל יְנִדֻּהוּ" שֶׁהִיא מְנֻדָּה מִמַּגַּע כָּל אָדָם
תִּהְיֶה בְנִדָּתָהּ
אֲפִלּוּ לֹא רָאֲתָה אֶלָּא רְאִיָּה רִאשׁוֹנָה
15,20
וְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁכַּב עָלָיו בְּנִדָּתָהּ יִטְמָא וְכֹל אֲשֶׁר תֵּשֵׁב עָלָיו יִטְמָא.
15,21
וְכָל הַנֹּגֵעַ בְּמִשְׁכָּבָהּ יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
15,22
וְכָל הַנֹּגֵעַ בְּכָל כְּלִי אֲשֶׁר תֵּשֵׁב עָלָיו: יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
15,23
וְאִם עַל הַמִּשְׁכָּב הוּא אוֹ עַל הַכְּלִי אֲשֶׁר הִוא יֹשֶׁבֶת עָלָיו בְּנָגְעוֹ בוֹ: יִטְמָא עַד הָעָרֶב.
וְאִם עַל הַמִּשְׁכָּב הוּא
הַשּׁוֹכֵב אוֹ הַיּוֹשֵׁב עַל מִשְׁכָּבָהּ אוֹ עַל מוֹשָׁבָהּ אֲפִלּוּ לֹא נָגַע בָּהּ אַף הוּא בְּדַת טֻמְאָה הָאֲמוּרָה בַּמִּקְרָא הָעֶלְיוֹן שֶׁטָּעוּן כִּבּוּס בְּגָדִים
עַל הַכְּלִי.
לְרַבּוֹת אֶת הַמֶּרְכָּב
בְּנָגְעוֹ בוֹ יִטְמָא
וְאֵינוֹ טָעוּן כִּבּוּס בְּגָדִים שֶׁהַמֶּרְכָּב אֵין מַגָּעוֹ מְטַמֵּא אָדָם לְטַמֵּא בְּגָדִים
15,24
וְאִם שָׁכֹב יִשְׁכַּב אִישׁ אֹתָהּ וּתְהִי נִדָּתָהּ עָלָיו וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים וְכָל הַמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר יִשְׁכַּב עָלָיו יִטְמָא. {ס}
וּתְְהִי נִדָּתָהּ עָלָיו
(ת"כ נדה לג) יָכוֹל יַעֲלֶה לְרַגְלָהּ שֶׁאִם בָּא עָלֶיהָ בַּחֲמִשִּׁי לְנִדָּתָה לֹא יִטְמָא אֶלָּא ג' יָמִים כְּמוֹתָהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים". וּמַה תַּלְמוּד לוֹמַר: "וּתְהִי נִדָּתָהּ עָלָיו"? מַה הִיא מְטַמְּאָה אָדָם וּכְלִי חֶרֶס אַף הוּא מְטַמֵּא אָדָם וּכְלִי חֶרֶס
15,25
וְאִשָּׁה כִּי יָזוּב זוֹב דָּמָהּ יָמִים רַבִּים בְּלֹא עֶת נִדָּתָהּ אוֹ כִי תָזוּב עַל נִדָּתָהּ: כָּל יְמֵי זוֹב טֻמְאָתָהּ כִּימֵי נִדָּתָהּ תִּהְיֶה טְמֵאָה הִוא.
יָמִים רַבִּים
שְׁלֹשָׁה יָמִים
בְּלֹא עֶת נִדָּתָהּ
אַחַר שֶׁיָּצְאוּ שִׁבְעַת יְמֵי נִדָּתָהּ
אוֹ כִי תָזוּב
אֶת שְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים הַלָּלוּ
עַל נִדָּתָהּ
מֻפְלָג מִנִּדָּתָהּ יוֹם אֶחָד זוֹ הִיא זָבָה וּמִשְּׁפָּטָהּ חָרוּץ בְּפָרָשָׁה זוֹ וְלֹא כְּדַת הַנִּדָּה שֶׁזּוֹ טְעוּנָה סְפִירַת שִׁבְעָה נְקִיִּים וְקָרְבָּן וְהַנִּדָּה אֵינָהּ טְעוּנָה סְפִירַת שִׁבְעָה נְקִיִּים אֶלָּא שִׁבְעַת יָמִים תִּהְיֶה בְּנִדָּתָהּ בֵּין רוֹאָה בֵּין שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה וְדָרְשׁוּ בְּפָרָשָׁה זוֹ י"א יוֹם שֶׁבֵּין סוֹף נִדָּה לִתְחִלַּת נִדָּה וְשֶׁכָּל שְׁלֹשָׁה רְצוּפִין שֶׁתִּרְאֶה בְּאַחַד עָשָׂר יוֹם הַלָּלוּ תְּהֵא זָבָה
15,26
כָּל הַמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר תִּשְׁכַּב עָלָיו כָּל יְמֵי זוֹבָהּ כְּמִשְׁכַּב נִדָּתָהּ יִהְיֶה לָּהּ וְכָל הַכְּלִי אֲשֶׁר תֵּשֵׁב עָלָיו טָמֵא יִהְיֶה כְּטֻמְאַת נִדָּתָהּ.
15,27
וְכָל הַנּוֹגֵעַ בָּם יִטְמָא וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב.
15,28
וְאִם טָהֲרָה מִזּוֹבָהּ וְסָפְרָה לָּהּ שִׁבְעַת יָמִים וְאַחַר תִּטְהָר.
15,29
וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי תִּקַּח לָהּ שְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה וְהֵבִיאָה אוֹתָם אֶל הַכֹּהֵן אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
15,30
וְעָשָׂה הַכֹּהֵן אֶת הָאֶחָד חַטָּאת וְאֶת הָאֶחָד עֹלָה וְכִפֶּר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה מִזּוֹב טֻמְאָתָהּ.
15,31
וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטֻּמְאָתָם וְלֹא יָמֻתוּ בְּטֻמְאָתָם בְּטַמְּאָם אֶת מִשְׁכָּנִי אֲשֶׁר בְּתוֹכָם.
וְהִזַּרְתֶּם
אֵין 'נְזִירָה' אֶלָּא פְּרִישָׁה וְכֵן (ישעיה א): "נָזֹרוּ אָחוֹר" וְכֵן (בראשית מח) "נְזִיר אֶחָיו"
וְלֹא יָמֻתוּ בְּטֻמְאָתָם
הֲרֵי הַכָּרֵת שֶׁל מְטַמֵּא מִקְדָּשׁ קָרוּי 'מִיתָה'
15,32
זֹאת תּוֹרַת הַזָּב וַאֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זֶרַע לְטָמְאָה בָהּ.
זֹאת תּוֹרַת הַזָּב
בַּעַל רְאִיָּה אַחַת וּמַהוּ תּוֹרָתוֹ
וַאֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זֶרַע
הֲרֵי הוּא כְּבַעַל קְרִי טָמֵא טֻמְאַת עֶרֶב
15,33
וְהַדָּוָה בְּנִדָּתָהּ וְהַזָּב אֶת זוֹבוֹ לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה וּלְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב עִם טְמֵאָה. {פ}
וְהַזָּב אֶת זוֹבוֹ
בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת וּבַעַל שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת