Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:18 : Mise des Téfilines
07:11 : Lever du soleil
13:17 : Heure de milieu du jour
19:23 : Coucher du soleil
20:01 : Tombée de la nuit

Paracha Vayikra
Vendredi 24 Mars 2023 à 19:07
Sortie du Chabbath à 20:07

Hiloulot du jour
Rabbi Guershon Liebman
Afficher le calendrier
Tsav

Paracha Tsav

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Ashkénaze  
וידבר יהוה אל משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

וזאת תורת המנחה הקרב אתה בני אהרן לפני יהוה אל פני המזבח והרים ממנו בקמצו מסלת המנחה ומשמנה ואת כל הלבנה אשר על המנחה והקטיר המזבח ריח ניחח אזכרתה ליהוה והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל מועד יאכלוה לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם כל זכר בבני אהרן יאכלנה חק עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר יגע בהם יקדש
וידבר יהוה אל משה לאמר זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האפה סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב על מחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תפיני מנחת פתים תקריב ריח ניחח ליהוה והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם ליהוה כליל תקטר וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים הוא הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדש וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים הוא וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף
וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו
וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני
וידבר יהוה אל משה לאמר קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה
ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה
ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה
ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשת לכפר עליכם ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו כי כן צויתי ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה

Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
6,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
6,2
צַו אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה: הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כָּל הַלַּיְלָה עַד הַבֹּקֶר וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ.
(ת"כ) צַו אֶת אַהֲרֹן
אֵין "צַו" אֶלָּא לְשׁוֹן זֵרוּז מִיָּד וּלְדוֹרוֹת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: בְּיוֹתֵר צָרִיךְ הַכָּתוּב לְזָרֵז בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חֶסְרוֹן כִּיס
הִוא הָעֹלָה
לְמַעֵט אֶת הָרוֹבֵעַ וְאֶת הַנִּרְבָּע וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן שֶׁלֹּא הָיָה פִּסּוּלָן בַּקֹּדֶשׁ שֶׁנִּפְסְלוּ קֹדֶם שֶׁבָּאוּ לָעֲזָרָה. [כָּל הָעִנְיָן בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים וּזְבָחִים פֶּרֶק ג וּפֶרֶק ד]
6,3
וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בַד וּמִכְנְסֵי בַד יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ וְהֵרִים אֶת הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת הָעֹלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ.
מִדּוֹ בַד
הִיא הַכֻּתֹּנֶת וּמַה תַּלְמוּד לוֹמַר: "מִדּוֹ"? שֶׁתְּהֵא כְּמִדָּתוֹ
עַל בְּשָׂרוֹ
שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר חוֹצֵץ בֵּינְתַיִם
וְהֵרִים אֶת הַדֶּשֶׁן
הָיָה חוֹתֶה מְלֹא הַמַּחְתָּה מִן הַמְאֻכָּלוֹת הַפְּנִימִיּוֹת וְנוֹתְנָן בְּמִזְרָחוֹ שֶׁל כֶּבֶשׁ
הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת הָעֹלָה
וַעֲשָׂאַתָּהּ דֶּשֶׁן מֵאוֹתוֹ דֶּשֶׁן יָרִים תְּרוּמָ
וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ
[עַל הַמִּזְבֵּחַ מָצָא אֵיבָרִים שֶׁעֲדַיִן לֹא נִתְאַכְּלוּ מַחֲזִירָן עַל הַמִּזְבֵּחַ לְאַחַר שֶׁחָתָה גֶּחָלִים אֵילָךְ וְאֵילָךְ וְנָטַל מִן הַפְּנִימִיּוֹת שֶׁנֶּאֱמַר: "אֶת הָעֹלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ" בְּרַשִּׁ"י יָשָׁן]
6,4
וּפָשַׁט אֶת בְּגָדָיו וְלָבַשׁ בְּגָדִים אֲחֵרִים וְהוֹצִיא אֶת הַדֶּשֶׁן אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה אֶל מָקוֹם טָהוֹר.
וּפָשַׁט אֶת בְּגָדָיו
אֵין זוֹ חוֹבָה אֶלָּא דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֶׁלֹּא יְלַכְלֵךְ בְּהוֹצָאַת הַדֶּשֶׁן בְּגָדִים שֶׁהוּא מְשַׁמֵּשׁ בָּהֶן תָּמִיד. בְּגָדִים שֶׁבִּשֵּׁל בָּהֶן קְדֵרָה לְרַבּוֹ אַל יִמְזֹג בָּהֶן כּוֹס לְרַבּוֹ לְכָךְ: "וְלָבַשׁ בְּגָדִים אֲחֵרִים" פְּחוּתִין מֵהֶן
וְהוֹצִיא אֶת הַדֶּשֶׁן
(תמיד כח): הַצָּבוּר בַּתַּפּוּחַ כְּשֶׁהוּא רָבֶה וְאֵין מָקוֹם לַמַּעֲרָכָה מוֹצִיאוּ מִשָּׁם. וְאֵין זֶה חוֹבָה בְּכָל יוֹם אֲבָל הַתְּרוּמָה חוֹבָה בְּכָל יוֹם
6,5
וְהָאֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ לֹא תִכְבֶּה וּבִעֵר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן עֵצִים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה וְהִקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים.
וְהָאֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ
רִבָּה כָּאן יְקִידוֹת הַרְבֵּה: "עַל מוֹקְדָהּ" "וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ" "וְהָאֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ" "אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ". כֻּלָּן נִדְרְשׁוּ בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא שֶׁנֶּחְלְקוּ רַבּוֹתֵינוּ בְּמִנְיַן הַמַּעֲרָכוֹת שֶׁהָיוּ שָׁם
וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה
עוֹלַת תָּמִיד הִיא תַּקְדִּים. [בְּרַשִּׁ"י יָשָׁן: מִנַּיִן שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר קֹדֶם עַל הַמַּעֲרָכָה לְתָמִיד שֶׁל שַׁחַר? תַּלְמוּד לוֹמַר: הָעֹלָה עוֹלָה רִאשׁוֹנָה]
חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים
אִם יָבִיאוּ שָׁם שְׁלָמִים. וְרַבּוֹתֵינוּ לָמְדוּ מִכָּאן: "עָלֶיהָ" עַל עוֹלַת הַבֹּקֶר הַשְׁלֵם כָּל הַקָּרְבָּנוֹת כֻּלָּם. מִכָּאן שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר מְאֻחָר לְתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם
6,6
אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה. {ס}
אֵשׁ תָּמִיד
אֵשׁ שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ "תָּמִיד" הִיא שֶׁמַּדְלִיקִין בָּהּ אֶת הַנֵּרוֹת שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ (שמות כז יג): "לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד". אַף הִיא מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ הַחִיצוֹן תּוּקַד
לֹא תִכְבֶּה
הַמְכַבֶּה אֵשׁ עַל הַמִזְבֵּחַ עוֹבֵר בִּשְׁנֵי לָאוִין
6,7
וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה: הַקְרֵב אֹתָהּ בְּנֵי אַהֲרֹן לִפְנֵי יְהוָה אֶל פְּנֵי הַמִּזְבֵּחַ.
וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה
תּוֹרָה אַחַת לְכֻלָּן לְהַטְעִינָן שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה הָאֲמוּרִין בָּעִנְיָן שֶׁיָּכוֹל אֵין לִי טְעוּנוֹת שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה אֶלָּא מִנְחַת יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא נִקְמֶצֶת. מִנְחַת כֹּהֲנִים שֶׁהִיא כָּלִיל מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: "תּוֹרַת"
הַקְרֵב אֹתָהּ
הִיא הַגָּשָׁה בְּקֶרֶן מַעֲרָבִית דְּרוֹמִית
אֶל פְּנֵי הַמִּזְבֵּחַ.
הוּא הַדָּרוֹם שֶׁהוּא פָּנָיו שֶׁל מִזְבֵּחַ שֶׁהַכֶּבֶשׁ נָתוּן לְאוֹתוֹ הָרוּחַ
6,8
וְהֵרִים מִמֶּנּוּ בְּקֻמְצוֹ מִסֹּלֶת הַמִּנְחָה וּמִשַּׁמְנָהּ וְאֵת כָּל הַלְּבֹנָה אֲשֶׁר עַל הַמִּנְחָה וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחַ רֵיחַ נִיחֹחַ אַזְכָּרָתָהּ לַיהוָה.
(וְהֵרִים מִמֶּנּוּ
מֵהַמְחֻבָּר שֶׁיְּהֵא עִשָּׂרוֹן שָׁלֵם בְּבַת אַחַת בִּשְׁעַת קְמִיצָה. בְּרַשִּׁ"י יָשָׁן)
בְּקֻמְצוֹ
שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה מִדָּה לַקֹּמֶץ
מִסֹּלֶת הַמִּנְחָה וּמִשַּׁמְנָהּ
מִכָּאן שֶׁקּוֹמֵץ מִמָּקוֹם שֶׁנִּתְרַבָּה שַׁמְנָהּ
הַמִּנְחָה
(ת»כ) שֶׁלֹּא תְּהֵא מְעֹרֶבֶת בְּאַחֶרֶת
וְאֵת כָּל הַלְּבֹנָה אֲשֶׁר עַל הַמִּנְחָה וְהִקְטִיר
(ת»כ) שֶׁמְּלַקֵּט אֶת לְבוֹנָתָהּ לְאַחַר קְמִיצָה וּמַקְטִיר וּלְפִי שֶׁלֹּא פֵּרֵשׁ כֵּן אֶלָּא בְּאַחַת מִן הַמְּנָחוֹת בְּ"וַיִּקְרָא" הֻצְרַךְ לְשַׁנּוֹת פָּרָשָׁה זוֹ לִכְלֹל כָּל הַמְּנָחוֹת כְּמִשְׁפָּטָן
6,9
וְהַנּוֹתֶרֶת מִמֶּנָּה יֹאכְלוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדֹשׁ בַּחֲצַר אֹהֶל מוֹעֵד יֹאכְלוּהָ.
בְּמָקוֹם קָדֹשׁ
וְאֵיזֶהוּ? בַּחֲצַר אֹהֶל מוֹעֵד
6,10
לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם נָתַתִּי אֹתָהּ מֵאִשָּׁי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא כַּחַטָּאת וְכָאָשָׁם.
לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם
אַף הַשְּׁיָרִים אֲסוּרִים בְּחָמֵץ
כַּחַטָּאת וְכָאָשָׁם
מִנְחַת חוֹטֵא הֲרֵי הִיא כְּחַטָּאת לְפִיכָךְ קְמָצָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ _ פְּסוּלָה מִנְחַת נְדָבָה הֲרֵי הִיא כְּאָשָׁם. לְפִיכָךְ קְמָצָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ _ כְּשֵׁרָה
6,11
כָּל זָכָר בִּבְנֵי אַהֲרֹן יֹאכְלֶנָּה חָק עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם מֵאִשֵּׁי יְהוָה כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בָּהֶם יִקְדָּשׁ. {פ}
כָּל זָכָר
אֲפִלּוּ בַּעַל מוּם. לָמָּה נֶאֱמַר? אִם לַאֲכִילָה הֲרֵי כְּבָר אָמוּר (ויקרא כא כב): "לֶחֶם אֱלֹהָיו מִקָּדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים וְגוֹ!" אֶלָּא לְרַבּוֹת בַּעֲלֵי מוּמִין לְמַחֲלֹקֶת
יִקְדָּשׁ
(ת»כ) לִהְיוֹת כָּמוֹהָ שֶׁאִם פְּסוּלָה יִפָּסְלוּ וְאִם כְּשֵׁרָה יֵאָכְלוּ כְּחֹמֶר הַמִּנְחָה
6,12
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
6,13
זֶה קָרְבַּן אַהֲרֹן וּבָנָיו אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ לַיהוָה בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹתוֹ עֲשִׂירִת הָאֵפָה סֹלֶת מִנְחָה תָּמִיד: מַחֲצִיתָהּ בַּבֹּקֶר וּמַחֲצִיתָהּ בָּעָרֶב.
זֶה קָרְבַּן אַהֲרֹן וּבָנָיו.
(מנחות עח): אַף הַהֶדְיוֹטוֹת מַקְרִיבִין עֲשִׂירִית הָאֵיפָה בַּיּוֹם שֶׁהֵן מִתְחַנְּכִין לַעֲבוֹדָה אֲבָל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּכָל יוֹם שֶׁנֶּאֱמַר: "מִנְחָה תָּמִיד וְגוֹ' וְהַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ תַּחְתָּיו מִבָּנָיו חֻקַּת עוֹלָם וְגוֹ'"
6,14
עַל מַחֲבַת בַּשֶּׁמֶן תֵּעָשֶׂה מֻרְבֶּכֶת תְּבִיאֶנָּה תֻּפִינֵי מִנְחַת פִּתִּים תַּקְרִיב רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה.
מֻרְבֶּכֶת
(ת»כ) חֲלוּטָה בְּרוֹתְחִין כָּל צָרְכָּהּ
תֻּפִינֵי
אֲפוּיָה אֲפִיּוֹת הַרְבֵּה שֶׁאַחַר חֲלִיטָתָהּ אוֹפָהּ בַּתַּנּוּר וְחוֹזֵר וּמְטַגְּנָהּ בַּמַּחֲבַת
מִנְחַת פִּתִּים
מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנָה פְּתִיתָה. [בְּרַשִּׁ"י יָשָׁן: וְלֹא פְּתִיתָה מַמָּשׁ בְּצוּעִין וּפֵרוּרִין לְפִי שֶׁאֵינָהּ נִקְמֶצֶת אֶלָּא כּוֹפְלָהּ לִשְׁנַיִם וְחוֹזֵר וְכוֹפְלָהּ לְאַרְבַּע שְׁתִי וָעֵרֶב וְאֵינוֹ מַבְדִּיל. וְכֵן מַקְטִיר לָאִשִּׁים בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים מְפָרֵשׁ לָהּ]
6,15
וְהַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ תַּחְתָּיו מִבָּנָיו יַעֲשֶׂה אֹתָהּ חָק עוֹלָם לַיהוָה כָּלִיל תָּקְטָר.
הַמָּשִׁיחַ תַּחְתָּיו מִבָּנָיו
הַמָּשִׁיחַ מִבָּנָיו תַּחְתָּיו
כָּלִיל תָּקְטָר
אֵין נִקְמֶצֶת לִהְיוֹת שְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין אֶלָּא כֻּלָּהּ כָּלִיל. וְכֵן כָּל מִנְחַת כֹּהֵן שֶׁל נְדָבָה כָּלִיל תִּהְיֶה
6,16
וְכָל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל. {פ}
כָּלִיל
כֻּלָּהּ שָׁוָה לְגָבֹהַּ
6,17
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
6,18
דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הַחַטָּאת: בִּמְקוֹם אֲשֶׁר תִּשָּׁחֵט הָעֹלָה תִּשָּׁחֵט הַחַטָּאת לִפְנֵי יְהוָה קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא.
6,19
הַכֹּהֵן הַמְחַטֵּא אֹתָהּ יֹאכְלֶנָּה בְּמָקוֹם קָדֹשׁ תֵּאָכֵל בַּחֲצַר אֹהֶל מוֹעֵד.
הַמְחַטֵּא אֹתָהּ
הָעוֹבֵד עֲבוֹדוֹתֶיהָ שֶׁהִיא נַעֲשֵׂית חַטָּאת עַל יָדוֹ
הַמְחַטֵּא אֹתָהּ יֹאכְלֶנָּה
הָרָאוּי לַעֲבוֹדָה יָצָא טָמֵא בִּשְׁעַת זְרִיקַת דָּמִים שֶׁאֵינוֹ חוֹלֵק בַּבָּשָׂר. וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר שֶׁאוֹסֵר שְׁאָר כֹּהֲנִים בַּאֲכִילָתָהּ חוּץ מִן הַזּוֹרֵק דָּמָהּ שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר לְמַטָּה: "כָּל זָכָר בַּכֹּהֲנִים יֹאכַל אֹתָהּ"
6,20
כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בִּבְשָׂרָהּ יִקְדָּשׁ וַאֲשֶׁר יִזֶּה מִדָּמָהּ עַל הַבֶּגֶד אֲשֶׁר יִזֶּה עָלֶיהָ תְּכַבֵּס בְּמָקוֹם קָדֹשׁ.
כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בִּבְשָׂרָהּ
כָּל דְּבַר אֹכֶל אֲשֶׁר יִגַּע וְיִבְלַע מִמֶּנָּה
יִקְדָּשׁ
לִהְיוֹת כָּמוֹהָ: אִם פְּסוּלָה _ תִּפָּסֵל וְאִם הִיא כְּשֵׁרָה _ תֵּאָכֵל כַּחֹמֶר שֶׁבָּהּ
וַאֲשֶׁר יִזֶּה מִדָּמָהּ עַל הַבֶּגֶד
וְאִם הֻזָּה מִדָּמָהּ עַל הַבֶּגֶד (ת"כ) אוֹתוֹ מְקוֹם דָּם (הַבֶּגֶד אֲשֶׁר יִזֶּה עָלֶיהָ) תְּכַבֵּס בְּתוֹךְ הָעֲזָרָה
אֲשֶׁר יִזֶּה
יִהְיֶה נִזֶּה כְּמוֹ (איוב טו כט): "וְלֹא יִטֶּה לָאָרֶץ מִנְלָם" יְהֵא נָטוּי
6,21
וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר תְּבֻשַּׁל בּוֹ יִשָּׁבֵר וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם.
יִשָּׁבֵר
לְפִי שֶׁהַבְּלִיעָה שֶׁנִּבְלַעַת בּוֹ נַעֲשָׂה נוֹתָר וְהוּא הַדִּין לְכָל הַקָּדָשִׁים
וּמֹרַק
לְשׁוֹן "תַּמְרוּקֵי הַנָּשִׁים" (אסתר ב יב). אשקורי"ר בְּלַעַ"ז
וּמֹרַק וְשֻׁטַּף
לִפְלֹט אֶת בְּלִיעָתוֹ אֲבָל כְּלֵי חֶרֶס לִמֶּדְךָ הַכָּתוּב כָּאן שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא מִידֵי דָּפְיוֹ לְעוֹלָם
6,22
כָּל זָכָר בַּכֹּהֲנִים יֹאכַל אֹתָהּ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא.
כָּל זָכָר בַּכֹּהֲנִים יֹאכַל אֹתָהּ
הָא לָמַדְתָּ שֶׁהַמְחַטֵא אוֹתָה הָאָמוּר לְמַעְלָה _ לֹא הוֹצִיא שְׁאָר הַכֹּהֲנִים אֶלָּא לְהוֹצִיא אֶת שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְחִטּוּי
6,23
וְכָל חַטָּאת אֲשֶׁר יוּבָא מִדָּמָהּ אֶל אֹהֶל מוֹעֵד לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ לֹא תֵאָכֵל בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף. {פ}
וְכָל
לְרַבּוֹת שְׁאָר קָדָשִׁים
7,1
וְזֹאת תּוֹרַת הָאָשָׁם: קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא.
קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא
(תמורה יח ת"כ) הוּא קָרֵב וְאֵין תְּמוּרָתוֹ קְרֵבָה
7,2
בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחֲטוּ אֶת הָעֹלָה יִשְׁחֲטוּ אֶת הָאָשָׁם וְאֶת דָּמוֹ יִזְרֹק עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.
יִשְׁחֲטוּ.
רִבָּה לָנוּ שְׁחִיטוֹת הַרְבֵּה לְפִי שֶׁמָּצִינוּ אָשָׁם בְּצִבּוּר נֶאֱמַר "יִשְׁחֲטוּ" רַבִּים וּתְלָאוֹ בְּעוֹלָה לְהָבִיא עוֹלַת צִבּוּר לַצָּפוֹן
7,3
וְאֵת כָּל חֶלְבּוֹ יַקְרִיב מִמֶּנּוּ אֵת הָאַלְיָה וְאֶת הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב.
אֵת הָאַלְיָה
לְפִי שֶׁאָשָׁם אֵינוֹ בָּא אֶלָּא אַיִל אוֹ כֶּבֶשׂ וְאַיִל וְכֶבֶשׂ נִתְרַבּוּ בָּאַלְיָה
7,4
וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵיהֶן אֲשֶׁר עַל הַכְּסָלִים וְאֶת הַיֹּתֶרֶת עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיֹת יְסִירֶנָּה.
7,5
וְהִקְטִיר אֹתָם הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה אִשֶּׁה לַיהוָה אָשָׁם הוּא.
אָשָׁם הוּא
עַד שֶׁיִּנָּתֵק שְׁמוֹ מִמֶּנּוּ. לִמֵּד עַל אָשָׁם שֶׁמֵּתוּ בְּעָלָיו אוֹ שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלָיו אַף עַל פִּי שֶׁעוֹמֵד לִהְיוֹת דָּמָיו עוֹלָה לְקֵיץ הַמִּזְבֵּחַ אִם שְׁחָטוֹ סְתָם אֵינוֹ כָּשֵׁר לְעוֹלָה קֹדֶם שֶׁנִּתַּק לִרְעִיָּה. וְאֵינוֹ בָּא לְלַמֵּד עַל הָאָשָׁם שֶׁיְּהֵא פָּסוּל שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ כְּמוֹ שֶׁדְּרָשׁוֹ הַכָּתוּב בְּחַטָּאת לְפִי שֶׁאָשָׁם לֹא נֶאֱמַר בּוֹ: "אָשָׁם הוּא" אֶלָּא לְאַחַר הַקְטָרַת אֵמוּרִין. וְהוּא עַצְמוֹ שֶׁלֹּא הֻקְטְרוּ אֵמוּרָיו _ כָּשֵׁר
7,6
כָּל זָכָר בַּכֹּהֲנִים יֹאכְלֶנּוּ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ יֵאָכֵל קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא.
קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא
בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים הוּא נִדְרָשׁ
7,7
כַּחַטָּאת כָּאָשָׁם תּוֹרָה אַחַת לָהֶם הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יְכַפֶּר בּוֹ לוֹ יִהְיֶה.
תּוֹרָה אַחַת לָהֶם
בְּדָבָר זֶה
הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יְכַפֶּר בּוֹ
הָרָאוּי לְכַפָּרָה חוֹלֵק בּוֹ פְּרָט לִטְבוּל יוֹם וּמְחֻסָּר כִּפּוּרִים וְאוֹנֵן
7,8
וְהַכֹּהֵן הַמַּקְרִיב אֶת עֹלַת אִישׁ: עוֹר הָעֹלָה אֲשֶׁר הִקְרִיב לַכֹּהֵן לוֹ יִהְיֶה.
עוֹר הָעֹלָה אֲשֶׁר הִקְרִיב לַכֹּהֵן לוֹ יִהְיֶה
פְּרָט לִטְבוּל יוֹם וּמְחֻסָּר כִּפּוּרִים וְאוֹנֵן. שֶׁאֵינָן חוֹלְקִים בָּעוֹרוֹת
7,9
וְכָל מִנְחָה אֲשֶׁר תֵּאָפֶה בַּתַּנּוּר וְכָל נַעֲשָׂה בַמַּרְחֶשֶׁת וְעַל מַחֲבַת לַכֹּהֵן הַמַּקְרִיב אֹתָהּ לוֹ תִהְיֶה.
7,10
וְכָל מִנְחָה בְלוּלָה בַשֶּׁמֶן וַחֲרֵבָה לְכָל בְּנֵי אַהֲרֹן תִּהְיֶה אִישׁ כְּאָחִיו. {פ}
ְלוּלָה בַשֶּׁמֶן.
זוֹ מִנְחַת נְדָבָה
וַחֲרֵבָה
זוֹ מִנְחַת חוֹטֵא וּמִנְחַת קְנָאוֹת שֶׁאֵין בָּהֶן שֶׁמֶן
7,11
וְזֹאת תּוֹרַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר יַקְרִיב לַיהוָה.
7,12
אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה חַלּוֹת מַצּוֹת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן וְסֹלֶת מֻרְבֶּכֶת חַלֹּת בְּלוּלֹת בַּשָּׁמֶן.
אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ
אִם עַל דְּבַר הוֹדָאָה עַל נֵס שֶׁנַּעֲשָׂה לוֹ כְּגוֹן יוֹרְדֵי הַיָּם וְהוֹלְכֵי מִדְבָּרִיּוֹת וַחֲבוּשֵׁי בֵּית הָאֲסוּרִים וְחוֹלֶה שֶׁנִּתְרַפֵּא _ שֶׁהֵם צְרִיכִין לְהוֹדוֹת שֶׁכָּתוּב בָּהֶן (תהלים קז כא כב): "יוֹדוּ לַה' חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם. וְיִזְבְּחוּ זִבְחֵי תוֹדָה" אִם עַל אַחַת מֵאֵלֶּה נָדַר שְׁלָמִים הַלָּלוּ שַׁלְמֵי תּוֹדָה הֵן וּטְעוּנוֹת לֶחֶם הָאָמוּר בָּעִנְיָן וְאֵינָן נֶאֱכָלִין אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה כְּמוֹ שֶׁמְּפֹרָשׁ כָּאן
וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה
אַרְבָּעָה מִינֵי לֶחֶם: חַלּוֹת וּרְקִיקִין וּרְבוּכָה _ שְׁלֹשָׁה מִינֵי מַצָּה וּכְתִיב: "עַל חַלֹּת לֶחֶם חָמֵץ וְגוֹ'" וְכָל מִין וָמִין עֶשֶׂר חַלּוֹת כָּךְ מְפֹרָשׁ בִּמְנָחוֹת וְשִׁיעוּרָן חָמֵשׁ סְאִין יְרוּשַׁלְמִיּוֹת שֶׁהֵן שֵׁשׁ מִדְבָּרִיּוֹת כ' עִשָּׂרוֹן
מֻרְבֶּכֶת
לֶחֶם חָלוּט בְּרוֹתְחִין כָּל צָרְכּוֹ
7,13
עַל חַלֹּת לֶחֶם חָמֵץ יַקְרִיב קָרְבָּנוֹ עַל זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו.
יַקְרִיב קָרְבָּנוֹ עַל זֶבַח
שם דף עו ת"כ) מַגִּיד שֶׁאֵין הַלֶּחֶם קָדוֹשׁ בִּקְדֻשַּׁת הַגּוּף לִפָּסֵל בְּיוֹצֵא וּטְבוּל יוֹם וּמִלָּצֵאת לְחֻלִּין בְּפִדְיוֹן עַד שֶׁיִּשָּׁחֵט הַזֶּבַח
7,14
וְהִקְרִיב מִמֶּנּוּ אֶחָד מִכָּל קָרְבָּן תְּרוּמָה לַיהוָה לַכֹּהֵן הַזֹּרֵק אֶת דַּם הַשְּׁלָמִים לוֹ יִהְיֶה.
אֶחָד מִכָּל קָרְבָּן
לֶחֶם אֶחָד מִכָּל מִין וָמִין יִטֹּל תְּרוּמָה לַכֹּהֵן הָעוֹבֵד עֲבוֹדָתוֹ. וְהַשְּׁאָר נֶאֱכָל לַבְּעָלִים וּבְשָׂרָהּ לַבְּעָלִים חוּץ מֵחָזֶה וָשׁוֹק שֶׁבָּהּ כְּמוֹ שֶׁמְּפֹרָשׁ לְמַטָּה תְּנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק בִּשְׁלָמִים וְהַתּוֹדָה קְרוּיָה "שְׁלָמִים"
7,15
וּבְשַׂר זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו בְּיוֹם קָרְבָּנוֹ יֵאָכֵל: לֹא יַנִּיחַ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר.
וּבְשַׂר זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו.
(זבחים לו ת"כ) יֵשׁ כָּאן רִבּוּיִין הַרְבֵּה: לְרַבּוֹת חַטָּאת וְאָשָׁם וְאֵיל נָזִיר וַחֲגִיגַת י"ד שֶׁיִּהְיוּ נֶאֱכָלִין לְיוֹם וָלַיְלָה
בְּיוֹם קָרְבָּנוֹ יֵאָכֵל.
וְכִזְמַן בְּשָׂרָהּ _ זְמַן לַחְמָהּ
לֹא יַנִּיחַ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר
אֲבָל אוֹכֵל הוּא כָּל הַלַּיְלָה. אִם כֵּן לָמָּה אָמְרוּ 'עַד חֲצוֹת'? כְּדֵי לְהַרְחִיק הָאָדָם מִן הָעֲבֵרָה
7,16
וְאִם נֶדֶר אוֹ נְדָבָה זֶבַח קָרְבָּנוֹ בְּיוֹם הַקְרִיבוֹ אֶת זִבְחוֹ יֵאָכֵל וּמִמָּחֳרָת וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ יֵאָכֵל.
וְאִם נֶדֶר אוֹ נְדָבָה
שֶׁלֹּא הֱבִיאָהּ עַל הוֹדָאַת נֵס אֵינָהּ טְעוּנָה לֶחֶם וְנֶאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים כְּמוֹ שֶׁמְּפֹרָשׁ בָּעִנְיָן
וּמִמָּחֳרָת וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ
בָּרִאשׁוֹן יֵאָכֵל (סְפָרִים אֲחֵרִים: 'וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ יֵאָכֵל'). וָ"ו זוֹ יְתֵרָה הִיא וְיֵשׁ כָּמוֹהָ הַרְבֵּה בַּמִּקְרָא כְּגוֹן: "וְאֵלֶּה בְנֵי צִבְעוֹן וְאַיָּה וַעֲנָה" (בראשית לו כד): "תֵּת וְקֹדֶשׁ וְצָבָא מִרְמָס" (דניאל ח יג)
7,17
וְהַנּוֹתָר מִבְּשַׂר הַזָּבַח בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף.
7,18
וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר זֶבַח שְׁלָמָיו בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי לֹא יֵרָצֶה הַמַּקְרִיב אֹתוֹ לֹא יֵחָשֵׁב לוֹ פִּגּוּל יִהְיֶה וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ עֲו‍ֹנָהּ תִּשָּׂא.
וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ
אֲפִלּוּ בְּתוֹךְ הַזְּמַן עֲוֹנָהּ תִּשָּׂא
7,19
וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף וְהַבָּשָׂר כָּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר.
וְהַבָּשָׂר
שֶׁל קֹדֶשׁ שְׁלָמִים אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל
וְהַבָּשָׂר
לְרַבּוֹת אֵיבָר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ שֶׁהַפְּנִימִי מֻתָּר
כָּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר
מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב כז): "וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ וְגוֹ' וְהַבָּשָׂר תֹּאכֵל" יָכוֹל לֹא יֹאכְלוּ שְׁלָמִים אֶלָּא הַבְּעָלִים? לְכָךְ נֶאֱמַר: כָּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר"
וְהַבָּשָר כָּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר
כְּלוֹמַר: כָּל מַה שֶּׁאָסַרְתִּי לְךָ בְּחַטָּאת וְאָשָׁם שֶׁאִם יָצְאוּ חוּץ לַקְּלָעִים _ אֲסוּרָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בַּחֲצַר אֹהֶל מוֹעֵד יֹאכְלוּהָ" בְּבָשָׂר זֶה אֲנִי אוֹמֵר לְךָ: "כָּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר" אֲפִלּוּ בְּכָל הָעִיר
7,20
וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַיהוָה וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ.
וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו
(זבחים מג ת"כ) בְּטֻמְאַת הַגּוּף הַכָּתוּב מְדַבֵּר אֲבָל טָהוֹר שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא אֵינוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת אֶלָּא אַזְהָרָה "וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל טָמֵא וְגוֹ'". וְאַזְהָרַת טָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַטָּהוֹר אֵינָהּ מְפֹרֶשֶׁת בַּתּוֹרָה אֶלָּא חֲכָמִים לְמָדוּהָ בִּגְזֵרָה שָׁוָה. (ת"כ) ג' כְּרֵתוֹת אֲמוּרוֹת בְּאוֹכְלֵי קָדָשִׁים בְּטֻמְאַת הַגּוּף וּדְרָשׁוּהָ רַבּוֹתֵינוּ בִּשְׁבוּעוֹת אַחַת לַכְּלָל וְאַחַת לַפְּרָט וְאַחַת לְלַמֵּד עַל קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד שֶׁלֹּא נֶאֱמַר אֶלָּא עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו
7,21
וְנֶפֶשׁ כִּי תִגַּע בְּכָל טָמֵא בְּטֻמְאַת אָדָם אוֹ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה אוֹ בְּכָל שֶׁקֶץ טָמֵא וְאָכַל מִבְּשַׂר זֶבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַיהוָה וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ. {פ}
7,22
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
7,23
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: כָּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז לֹא תֹאכֵלוּ.
7,24
וְחֵלֶב נְבֵלָה וְחֵלֶב טְרֵפָה יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה וְאָכֹל לֹא תֹאכְלֻהוּ.
יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה.
(פסחים כג ת"כ) בָּא וְלִמֵּד עַל הַחֵלֶב שֶׁאֵינוֹ מְטַמֵּא טֻמְאַת נְבֵלוֹת
וְאָכֹל לֹא תֹאכְלֻהוּ.
אָמְרָה תּוֹרָה: יָבוֹא אִסּוּר נְבֵלָה וּטְרֵפָה וְיָחוּל עַל אִסּוּר חֵלֶב שֶׁאִם אֲכָלוּ יִתְחַיֵּב אַף עַל לָאו שֶׁל נְבֵלָה וְלֹא תֹּאמַר: אֵין אִסּוּר חָל עַל אִסּוּר!
7,25
כִּי כָּל אֹכֵל חֵלֶב מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר יַקְרִיב מִמֶּנָּה אִשֶּׁה לַיהוָה וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מֵעַמֶּיהָ.
7,26
וְכָל דָּם לֹא תֹאכְלוּ בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם לָעוֹף וְלַבְּהֵמָה.
לָעוֹף וְלַבְּהֵמָה.
פְּרָט לְדַם דָּגִים וַחֲגָבִים
בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם
לְפִי שֶׁהִיא חוֹבַת הַגּוּף וְאֵינָהּ חוֹבַת קַרְקַע נוֹהֶגֶת בְּכָל מוֹשָׁבוֹת. וּבְמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין בְּפֶרֶק א' מְפָרֵשׁ לָמָּה הֻצְרַךְ לוֹמַר
7,27
כָּל נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל כָּל דָּם וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ.
7,28
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
7,29
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: הַמַּקְרִיב אֶת זֶבַח שְׁלָמָיו לַיהוָה יָבִיא אֶת קָרְבָּנוֹ לַיהוָה מִזֶּבַח שְׁלָמָיו.
7,30
יָדָיו תְּבִיאֶינָה אֵת אִשֵּׁי יְהוָה אֶת הַחֵלֶב עַל הֶחָזֶה יְבִיאֶנּוּ אֵת הֶחָזֶה לְהָנִיף אֹתוֹ תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה.
יְבִיאֶנּוּ
כְּשֶׁמְּבִיאוֹ מִבֵּית הַמִּטְבָּחַיִם נוֹתֵן הַחֵלֶב עַל הֶחָזֶה וּכְשֶׁנּוֹתְנוֹ לְיַד הַכֹּהֵן הַמֵּנִיף נִמְצָא הֶחָזֶה לְמַעְלָה וְהַחֵלֶב לְמַטָּה. וְזֶהוּ הָאָמוּר בְּמָקוֹם אַחֵר (ויקרא י): "שׁוֹק הַתְּרוּמָה וַחֲזֵֹה הַתְּנוּפָה עַל אִשֵּׁי הַחֲלָבִים יָבִיאוּ לְהָנִיף וְגוֹ'" וּלְאַחַר הַתְּנוּפָה נוֹתְנוֹ לַכֹּהֵן הַמַּקְטִיר וְנִמְצָא הֶחָזֶה לְמַטָּה וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר (שם ט כ): "וַיָּשִׂימוּ אֶת הַחֲלָבִים עַל הֶחָזוֹת וַיַּקְטֵר הַחֲלָבִים הַמִּזְבֵּחָה". לָמַדְנוּ שֶׁשְּׁלֹשָׁה כֹּהֲנִים זְקוּקִין לָהּ כָּךְ מְפֹרָשׁ בִּמְנָחוֹת
אֶת הַחֵלֶב עַל הֶחָזֶה יְבִיאֶנּוּ
וְאֶת הֶחָזֶה לָמָּה מֵבִיא? לְהָנִיף אוֹתוֹ הוּא מְבִיאוֹ וְלֹא שֶׁיְּהֵא הוּא מִן הָאִשִּׁים לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: "אֵת אִשֵּׁי ה' אֶת הַחֵלֶב עַל הֶחָזֶה" יָכוֹל שֶׁיְּהֵא אַף הֶחָזֶה לָאִשִּׁים לְכָךְ נֶאֱמַר: "אֵת הֶחָזֶה לְהָנִיף וְגוֹ'"
7,31
וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַחֵלֶב הַמִּזְבֵּחָה וְהָיָה הֶחָזֶה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו.
וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַחֵלֶב
וְאַחַר כָּךְ "וְהָיָה הֶחָזֶה לְאַהֲרֹן" (ת"כ) לָמַדְנוּ שֶׁאֵין הַבָּשָׂר נֶאֱכָל בְּעוֹד שֶׁהָאֵמוּרִים לְמַטָּה מִן הַמִּזְבֵּחַ
7,32
וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין תִּתְּנוּ תְרוּמָה לַכֹּהֵן מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם.
שׁוֹק
מִן הַפֶּרֶק שֶׁל אַרְכֻּבָּה הַנִּמְכֶּרֶת עִם הָרֹאשׁ עַד הַפֶּרֶק הָאֶמְצָעִי שֶׁהוּא סֹבֶךְ שֶׁל רֶגֶל
7,33
הַמַּקְרִיב אֶת דַּם הַשְּׁלָמִים וְאֶת הַחֵלֶב מִבְּנֵי אַהֲרֹן: לוֹ תִהְיֶה שׁוֹק הַיָּמִין לְמָנָה.
7,34
כִּי אֶת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה לָקַחְתִּי מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵיהֶם וָאֶתֵּן אֹתָם לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וּלְבָנָיו לְחָק עוֹלָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
הַתְּנוּפָה... הַתְּרוּמָה
מוֹלִיךְ וּמֵבִיא מַעֲלֶה וּמוֹרִיד
7,35
זֹאת מִשְׁחַת אַהֲרֹן וּמִשְׁחַת בָּנָיו מֵאִשֵּׁי יְהוָה בְּיוֹם הִקְרִיב אֹתָם לְכַהֵן לַיהוָה.
7,36
אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לָתֵת לָהֶם בְּיוֹם מָשְׁחוֹ אֹתָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתָם.
7,37
זֹאת הַתּוֹרָה לָעֹלָה לַמִּנְחָה וְלַחַטָּאת וְלָאָשָׁם וְלַמִּלּוּאִים וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים.
וְלַמִּלּוּאִים
לְיוֹם חִנּוּךְ הַכְּהֻנָּה
7,38
אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה בְּהַר סִינָי: בְּיוֹם צַוֹּתוֹ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהַקְרִיב אֶת קָרְבְּנֵיהֶם לַיהוָה בְּמִדְבַּר סִינָי. {פ}
8,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
8,2
קַח אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ וְאֵת הַבְּגָדִים וְאֵת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֵת שְׁנֵי הָאֵילִים וְאֵת סַל הַמַּצּוֹת.
קַח אֶת אַהֲרֹן
פָּרָשָׁה זוֹ נֶאֶמְרָה שִׁבְעַת יָמִים קֹדֶם הֲקָמַת הַמִּשְׁכָּן שֶׁאֵין מֻקְדָּם וּמְאֻחָר בַּתּוֹרָה
קַח אֶת אַהֲרֹן:
קָחֶנּוּ בִּדְבָרִים וּמָשְׁכֵהו
וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְגוֹ
אֵלּוּ הָאֲמוּרִים בְּעִנְיַן צַוָּאַת הַמִּלּוּאִים בִּ"וְאַתָּה תְצַוֶּה" וְעַכְשָׁו בְּיוֹם רִאשׁוֹן לַמִּלּוּאִים חָזַר וְזֵרְזוֹ בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה
8,3
וְאֵת כָּל הָעֵדָה הַקְהֵל אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
הַקְהֵל אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד
זֶה אֶחָד מִן הַמְּקוֹמוֹת שֶׁהֶחֱזִיק מֻעָט אֶת הַמְרֻבֶּה
8,4
וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתוֹ וַתִּקָּהֵל הָעֵדָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
8,5
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעֵדָה: זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לַעֲשׂוֹת.
זֶה הַדָּבָר
דְּבָרִים שֶׁתִּרְאוּ שֶׁאֲנִי עוֹשֶׂה לִפְנֵיכֶם _ צִוָּנִי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת וְאַל תֹּאמְרוּ לִכְבוֹדִי וְלִכְבוֹד אָחִי אֲנִי עוֹשֶׂה. כָּל הָעִנְיָן הַזֶּה דְּפָרָשַׁת הַמִּלּוּאִים פֵּרַשְׁתִּי בִּ"וְאַתָּה תְּצַוֶּה"
8,6
וַיַּקְרֵב מֹשֶׁה אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו וַיִּרְחַץ אֹתָם בַּמָּיִם.
8,7
וַיִּתֵּן עָלָיו אֶת הַכֻּתֹּנֶת וַיַּחְגֹּר אֹתוֹ בָּאַבְנֵט וַיַּלְבֵּשׁ אֹתוֹ אֶת הַמְּעִיל וַיִּתֵּן עָלָיו אֶת הָאֵפֹד וַיַּחְגֹּר אֹתוֹ בְּחֵשֶׁב הָאֵפֹד וַיֶּאְפֹּד לוֹ בּוֹ.
8,8
וַיָּשֶׂם עָלָיו אֶת הַחֹשֶׁן וַיִּתֵּן אֶל הַחֹשֶׁן אֶת הָאוּרִים וְאֶת הַתֻּמִּים.
אֶת הָאוּרִים
כְּתָב שֶׁל שֵׁם הַמְפֹרָשׁ
8,9
וַיָּשֶׂם אֶת הַמִּצְנֶפֶת עַל רֹאשׁוֹ וַיָּשֶׂם עַל הַמִּצְנֶפֶת אֶל מוּל פָּנָיו אֵת צִיץ הַזָּהָב נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה.
וַיָּשֶׂם עַל הַמִּצְנֶפֶת
פְּתִילֵי תְּכֵלֶת הַקְּבוּעִים בַּצִּיץ נָתַן עַל הַמִּצְנֶפֶת. נִמְצָא הַצִּיץ תָּלוּי בַּמִּצְנֶפֶת
8,10
וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וַיִּמְשַׁח אֶת הַמִּשְׁכָּן וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בּוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם.
8,11
וַיַּז מִמֶּנּוּ עַל הַמִּזְבֵּחַ שֶׁבַע פְּעָמִים וַיִּמְשַׁח אֶת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַכִּיֹּר וְאֶת כַּנּוֹ לְקַדְּשָׁם.
וַיַּז מִמֶּנּוּ עַל הַמִּזְבֵּחַ
לֹא יָדַעְתִּי הֵיכָן נִצְטַוָּה בַּהַזָּאוֹת הַלָּלוּ
8,12
וַיִּצֹק מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה עַל רֹאשׁ אַהֲרֹן וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ לְקַדְּשׁוֹ.
וַיִּצֹּק... וַיִּמְשַׁח
בִּתְחִלָּה יוֹצֵק עַל רֹאשׁוֹ וְאַחַר כָּךְ נוֹתֵן בֵּין רִיסֵי עֵינָיו וּמוֹשֵׁךְ בְּאֶצְבָּעוֹ מִזֶּה לָזֶה
8,13
וַיַּקְרֵב מֹשֶׁה אֶת בְּנֵי אַהֲרֹן וַיַּלְבִּשֵׁם כֻּתֳּנֹת וַיַּחְגֹּר אֹתָם אַבְנֵט וַיַּחֲבֹשׁ לָהֶם מִגְבָּעוֹת כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה.
וַיַּחֲבֹשׁ
לְשׁוֹן קְשִׁירָה
8,14
וַיַּגֵּשׁ אֵת פַּר הַחַטָּאת וַיִּסְמֹךְ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁ פַּר הַחַטָּאת.
8,15
וַיִּשְׁחָט וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת הַדָּם וַיִּתֵּן עַל קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב בְּאֶצְבָּעוֹ וַיְחַטֵּא אֶת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת הַדָּם יָצַק אֶל יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ וַיְקַדְּשֵׁהוּ לְכַפֵּר עָלָיו.
וַיְחַטֵּא אֶת הַמִּזְבֵּחַ
חִטְּאוֹ וְטִהֲרוֹ מִזָּרוּת לִכָּנֵס לִקְדֻשָּׁה
וַיְקַדְּשֵׁהוּ.
בַּעֲבוֹדָה זו
לְכַפֵּר עָלָיו
מֵעַתָּה כָּל הַכַּפָּרוֹת
8,16
וַיִּקַּח אֶת כָּל הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד וְאֶת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת חֶלְבְּהֶן וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה הַמִּזְבֵּחָה.
וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד
לְבַד הַכָּבֵד שֶׁהָיָה נוֹטֵל מְעַט מִן הַכָּבֵד עִמָּהּ
8,17
וְאֶת הַפָּר וְאֶת עֹרוֹ וְאֶת בְּשָׂרוֹ וְאֶת פִּרְשׁוֹ שָׂרַף בָּאֵשׁ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה: כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה.
8,18
וַיַּקְרֵב אֵת אֵיל הָעֹלָה וַיִּסְמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁ הָאָיִל.
8,19
וַיִּשְׁחָט וַיִּזְרֹק מֹשֶׁה אֶת הַדָּם עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.
8,20
וְאֶת הָאַיִל נִתַּח לִנְתָחָיו וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה אֶת הָרֹאשׁ וְאֶת הַנְּתָחִים וְאֶת הַפָּדֶר.
8,21
וְאֶת הַקֶּרֶב וְאֶת הַכְּרָעַיִם רָחַץ בַּמָּיִם וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה אֶת כָּל הָאַיִל הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה הוּא לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה הוּא לַיהוָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה.
8,22
וַיַּקְרֵב אֶת הָאַיִל הַשֵּׁנִי אֵיל הַמִּלֻּאִים וַיִּסְמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁ הָאָיִל.
אֵיל הַמִּלֻּאִים
אֵיל הַשְּׁלָמִים שֶׁמִּלּוּאִים לְשׁוֹן "שְׁלָמִים" שֶׁמְּמַלְּאִים וּמַשְׁלִימִים אֶת הַכֹּהֲנִים בִּכְהֻנָּתָם
8,23
וַיִּשְׁחָט וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִדָּמוֹ וַיִּתֵּן עַל תְּנוּךְ אֹזֶן אַהֲרֹן הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית.
8,24
וַיַּקְרֵב אֶת בְּנֵי אַהֲרֹן וַיִּתֵּן מֹשֶׁה מִן הַדָּם עַל תְּנוּךְ אָזְנָם הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן יָדָם הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלָם הַיְמָנִית וַיִּזְרֹק מֹשֶׁה אֶת הַדָּם עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.
8,25
וַיִּקַּח אֶת הַחֵלֶב וְאֶת הָאַלְיָה וְאֶת כָּל הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד וְאֶת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת חֶלְבְּהֶן וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין.
8,26
וּמִסַּל הַמַּצּוֹת אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה לָקַח חַלַּת מַצָּה אַחַת וְחַלַּת לֶחֶם שֶׁמֶן אַחַת וְרָקִיק אֶחָד וַיָּשֶׂם עַל הַחֲלָבִים וְעַל שׁוֹק הַיָּמִין.
וְחַלַּת לֶחֶם שֶׁמֶן
הִיא רְבוּכָה שֶׁהָיָה מַרְבֶּה בָּהּ שֶׁמֶן כְּנֶגֶד הַחַלּוֹת וְהָרְקִיקִין כָּךְ מְפֹרָשׁ בִּמְנָחוֹת
8,27
וַיִּתֵּן אֶת הַכֹּל עַל כַּפֵּי אַהֲרֹן וְעַל כַּפֵּי בָנָיו וַיָּנֶף אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה.
8,28
וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֹתָם מֵעַל כַּפֵּיהֶם וַיַּקְטֵר הַמִּזְבֵּחָה עַל הָעֹלָה מִלֻּאִים הֵם לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה הוּא לַיהוָה.
וַיַּקְטֵר הַמִּזְבֵּחָה
מֹשֶׁה שִׁמֵּשׁ כָּל שִׁבְעַת יְמֵי הַמִּלּוּאִים בְּחָלוּק לָבָן
עַל הָעֹלָה
אַחַר הָעֹלָה וְלֹא מָצִינוּ שׁוֹק שֶׁל שְׁלָמִים קָרֵב בְּכָל מָקוֹם חוּץ מִזֶּה
8,29
וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת הֶחָזֶה וַיְנִיפֵהוּ תְנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה: מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים לְמֹשֶׁה הָיָה לְמָנָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה.
8,30
וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמִן הַדָּם אֲשֶׁר עַל הַמִּזְבֵּחַ וַיַּז עַל אַהֲרֹן עַל בְּגָדָיו וְעַל בָּנָיו וְעַל בִּגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֶת אַהֲרֹן אֶת בְּגָדָיו וְאֶת בָּנָיו וְאֶת בִּגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ.
8,31
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו בַּשְּׁלוּ אֶת הַבָּשָׂר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְשָׁם תֹּאכְלוּ אֹתוֹ וְאֶת הַלֶּחֶם אֲשֶׁר בְּסַל הַמִּלֻּאִים: כַּאֲשֶׁר צִוֵּיתִי לֵאמֹר אַהֲרֹן וּבָנָיו יֹאכְלֻהוּ.
8,32
וְהַנּוֹתָר בַּבָּשָׂר וּבַלָּחֶם בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ.
8,33
וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ שִׁבְעַת יָמִים עַד יוֹם מְלֹאת יְמֵי מִלֻּאֵיכֶם: כִּי שִׁבְעַת יָמִים יְמַלֵּא אֶת יֶדְכֶם.
8,34
כַּאֲשֶׁר עָשָׂה בַּיּוֹם הַזֶּה צִוָּה יְהוָה לַעֲשֹׂת לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם.
צִוָּה ה לַעֲשׂת
כָּל שִׁבְעַת הַיָּמִים. וְרַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה דָּרְשׁוּ: "לַעֲשׂת" _ זֶה מַעֲשֵׂה פָּרָה "לְכַפֵּר" _ זֶה מַעֲשֵׂה יוֹם הַכִּפּוּרִים וּלְלַמֵּד שֶׁכֹּהֵן גָּדוֹל טָעוּן פְּרִישָׁה קֹדֶם יוֹם הַכִּפּוּרִים שִׁבְעַת יָמִים וְכֵן הַכֹּהֵן הַשּׂוֹרֵף אֶת הַפָּרָה
8,35
וּפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד תֵּשְׁבוּ יוֹמָם וָלַיְלָה שִׁבְעַת יָמִים וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמֶרֶת יְהוָה וְלֹא תָמוּתוּ: כִּי כֵן צֻוֵּיתִי.
וְלֹא תָמוּתוּ
הָא אִם לֹא תַּעֲשׂוּ כֵּן הֲרֵי אַתֶּם חַיָּבִים מִיתָה
8,36
וַיַּעַשׂ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֵת כָּל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה בְּיַד מֹשֶׁה. {ס}
וַיַּעַשׂ אַהֲרֹן וּבָנָיו
.לְהַגִּיד שִׁבְחָן שֶׁלֹּא הִטּוּ יָמִין וּשְׂמֹאל: חַסְלַת פָּרָשַׁת צַ