Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:00 : Mise des Téfilines
06:53 : Lever du soleil
13:14 : Heure de milieu du jour
19:34 : Coucher du soleil
20:12 : Tombée de la nuit

Horaires du Chabbat
Vendredi 7 Avril 2023 à 19:21
Sortie du Chabbath à 20:21
Afficher le calendrier
Lekh Lékha

Paracha Lekh Lékha

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה
ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך
ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם ֯אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה
וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צער ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה
ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך ֯צביים ומלך בלע היא צער כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך ֯צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל
ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך ויאמר אברם אל מלך סדם הרימתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם

אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה
ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי

ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהו֭ה ביני וביניׄך ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם

ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר

ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
12,1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ.
לֶךְ לְךָ.
לְהַנָּאָתְךָ וּלְטוֹבָתְךָ וְשָׁם אֶעֱשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וְכָאן אִי אַתָּה זוֹכֶה לְבָנִים וְעוֹד שֶׁאוֹדִיעַ טִבְעֲךָ בָּעוֹלָם
מֵאַרְצְךָ.
וַהֲלֹא כְּבָר יָצָא מִשָּׁם עִם אָבִיו וּבָא עַד לְחָרָן אֶלָּא כָּךְ אָמַר לוֹ הִתְרַחֵק עוֹד מִשָּׁם וְיָצָא מִבֵּית אָבִיךָ
אֲשֶׁר אַרְאֶךָ.
לֹא גִּלָּה לוֹ הָאָרֶץ מִיָּד כְּדֵי לְחַבְּבָהּ בְּעֵינָיו וְלָתֵת לוֹ שָׂכָר עַל כָּל דִּבּוּר וְדִבּוּר. כַּיּוֹצֵא בּוֹ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲשֶׁר אָהַבְתָּ אֶת יִצְחָק כַּיּוֹצֵא בּוֹ עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אוֹמַר אֵלֶיךָ. כַּיּוֹצֵא בּוֹ וְקָרָא עָלֶיהָ אֶת הַקְּרִיאָה אֲשֶׁר אָנֹכִי דּוֹבֵר אֵלֶיךָ
12,2
וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה.
וְאֶעֱשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל.
לְפִי שֶׁהַדֶּרֶךְ גּוֹרֶמֶת לִשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים מְמַעֶטֶת פְּרִיָּה וְרִבְיָה וּמְמַעֶטֶת אֶת הַמָּמוֹן וּמְמַעֶטֶת אֶת הַשֵּׁם לְכָךְ הוּזְקָק לִשְׁלֹשָׁה בְּרָכוֹת הַלָּלוּ שֶׁהִבְטִיחוֹ עַל הַבָּנִים וְעַל הַמָּמוֹן וְעַל הַשֵּׁם (ס"א וְזֶהוּ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ הֲרֵינִי מוֹסִיף אוֹת עַל שִׁמְךָ שֶׁעַד עַכְשַׁיו שִׁמְךָ אַבְרָם מִכָּאן וָאֵילָךְ אַבְרָהָם וְאַבְרָהָם עוֹלֶה רְמָ"ח כְּנֶגֶד אֵבָרָיו שֶׁל אָדָם. בְּרַשִׁ"י יָשָׁן)
וַאֲבָרְכֶךָ.
בְּמָמוֹן. (ב"ר)
וֶהְיֵה בְרָכָה.
הַבְּרָכוֹת נְתוּנוֹת בְּיָדְךָ עַד עַכְשָׁיו הָיוּ בְּיָדִי בֵּרַכְתִּי לְאָדָם וְנֹחַ וּמֵעַכְשָׁיו אַתָּה תְּבָרֵךְ אֵת אֲשֶׁר תַּחְפּוֹץ. (ב"ר). דָּ"א וְאֶעֱשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל זֶה שֶׁאוֹמְרִים אֱלֹהֵי אַבְרָהָם וַאֲבָרְכֶךָ זֶה שֶׁאוֹמְרִים אֱלֹהֵי יִצְחָק. וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ זֶה שֶׁאוֹמְרִים אֱלֹהֵי יַעֲקֹב. יָכוֹל יִהְיוּ חוֹתְמִין בְּכֻלָּן תַּלמוּד לוֹמָר וֶהְיֵה בְרָכָה בְּךָ חוֹתְמִין וְלֹא בָּהֶם
12,3
וַאֲבָרְכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה.
וְנִבְרְכוּ בְךָ.
יֵשׁ אַגָּדוֹת רַבּוֹת וְזֶהוּ פְּשׁוּטוֹ אָדָם אוֹמֵר לִבְנוֹ תְּהֵא כְּאַבְרָהָם וְכֵן כָּל וְנִבְרְכוּ בְּךָ שֶׁבַּמִּקְרָא וְזֶה מוֹכִיחַ בְּךָ יְבֹרָךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יְשִׂימְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה
12,4
וַיֵּלֶךְ אַבְרָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו יְהוָה וַיֵּלֶךְ אִתּוֹ לוֹט וְאַבְרָם בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁבְעִים שָׁנָה בְּצֵאתוֹ מֵחָרָן.
12,5
וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת שָׂרַי אִשְׁתּוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן אָחִיו וְאֶת כָּל רְכוּשָׁם אֲשֶׁר רָכָשׁוּ וְאֶת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן וַיֵּצְאוּ לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ אַרְצָה כְּנָעַן.
אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן.
שֶׁהִכְנִיסָן תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה אַבְרָהָם מְגַיֵּר אֶת הָאֲנָשִׁים וְשָׂרַי מְגַיֶּרֶת הַנָּשִׁים וּמַעֲלֶה עֲלֵיהֶם הַכָּתוּב כְּאִלּוּ עֲשָׂאוּם (לָכֵן כְּתִיב אֲשֶׁר עָשׂוּ) וּפְשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת שֶׁקָּנוּ לָהֶם כְּמוֹ עָשָׂה אֵת כָּל הַכָּבוֹד הַזֶּה לָשׁוֹן קִנְיָן וְיִשְׂרָאֵל עוֹשֶׂה חָיִל לָשׁוֹן קוֹנֶה וְכוֹנֵס
12,6
וַיַּעֲבֹר אַבְרָם בָּאָרֶץ עַד מְקוֹם שְׁכֶם עַד אֵלוֹן מוֹרֶה וְהַכְּנַעֲנִי אָז בָּאָרֶץ.
וַיַּעֲבוֹר אַבְרָם בָּאָרֶץ.
נִכְנָס לְתוֹכָהּ
עַד מְקוֹם שְׁכֶם.
לְהִתְפַּלֵּל עַל בְּנֵי יַעֲקֹב כְּשֶׁיָּבוֹאוּ לְהִלָּחֵם בִּשְׁכֶם
אֵלוֹן מוֹרֶה.
הִיא שְׁכֶם הֶרְאָהוּ הַר גְּרִיזִים וְהַר עֵיבָל שֶׁשָּׁם קִבְּלוּ יִשְׂרָאֵל שְׁבוּעַת הַתּוֹרָה
וְהַכְּנַעֲנִי אָז בָּאָרֶץ.
הָיָה הוֹלֵךְ וְכוֹבֵשׁ אֶת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מִזַּרְעוֹ שֶׁל שֵׁם שֶׁבְּחֶלְקוֹ שֶׁל שֵׁם נָפְלָה כְּשֶׁחָלַק נֹחַ אֶת הָאָרֶץ לְבָנָיו שֶׁנֶּאֱמַר וּמַלְכִּי צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם לְפִיכָךְ וַיֹּאמֶר אֶל אַבְרָם לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת עָתִיד אֲנִי לְהַחֲזִירָהּ לְבָנֶיךָ שֶׁהֵם מִזַּרְעוֹ שֶׁל שֵׁם
12,7
וַיֵּרָא יְהוָה אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוָה הַנִּרְאֶה אֵלָיו.
וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ.
עַל בְּשׂוּרַת הַזֶּרַע וְעַל בְּשׂוּרַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
12,8
וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם הָהָרָה מִקֶּדֶם לְבֵית אֵל וַיֵּט אָהֳלֹה בֵּית אֵל מִיָּם וְהָעַי מִקֶּדֶם וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוָה וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה.
וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם.
אָהָלוֹ
מִקֶּדֶם לְבֵית אֵל.
בְּמִזְרָחָהּ שֶׁל בֵּית אֵל נִמְצֵאת בֵּית אֵל בְּמַעֲרָבוֹ הוּא שֶׁנֶּאֱמַר בֵּית אֵל מִיָּם
אָהָלֹה.
אָהָלֹה כְּתִיב בַּתְּחִלָּה נָטַע אֶת אֹהֶל אִשְׁתּוֹ וְאַחַר כָּךְ אֶת שֶׁלּוֹ. (ב"ר)
וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ.
נִתְנַבֵּא שֶׁעֲתִידִין בָּנָיו לְהִכָּשֵׁל שָׁם עַל עֲוֹן עָכָן וְהִתְפַּלֵּל שָׁם עֲלֵיהֶם
12,9
וַיִּסַּע אַבְרָם הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ הַנֶּגְבָּה. {פ}
הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ.
לִפְרָקִים יוֹשֵׁב כָּאן חֹדֶשׁ אוֹ יוֹתֵר וְנוֹסֵעַ מִשָּׁם וְנוֹטֶה אָהָלוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר וְכָל מַסָּעָיו הַנֶּגְבָּה לָלֶכֶת לְדָרוֹמָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְהִיא לְצַד יְרוּשָׁלַיִם (פֵּרוּשׁ יְרוּשָׁלַיִם הָיָה בְּאֶמְצַע הָעוֹלָם וְסוֹף אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. כּ"פ בִּישַׁעְיָה) שֶׁהִיא בְּחֶלְקוֹ שֶׁל יְהוּדָה שֶׁנָּטְלוּ בְּדָרוֹמָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הַר הַמּוֹרִיָּה שֶׁהִיא נַחֲלָתוֹ (ב"ר)
12,10
וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרַיְמָה לָגוּר שָׁם כִּי כָבֵד הָרָעָב בָּאָרֶץ.
רָעָב בָּאָרֶץ.
בְּאוֹתָהּ הָאָרֶץ לְבַדָּהּ לְנַסּוֹתוֹ אִם יְהַרְהֵר אַחַר דְּבָרָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁאָמַר לוֹ לָלֶכֶת אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן וְעַכְשָׁיו מַשִּׂיאוֹ לָצֵאת מִמֶּנָּהּ
12,11
וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִקְרִיב לָבוֹא מִצְרָיְמָה וַיֹּאמֶר אֶל שָׂרַי אִשְׁתּוֹ הִנֵּה נָא יָדַעְתִּי כִּי אִשָּׁה יְפַת מַרְאֶה אָתְּ.
הִנֵּה נָא יָדַעְתִּי.
מִדְרַשׁ אַגָּדָה עַד עַכְשָׁיו לֹא הִכִּיר בָּהּ מִתּוֹךְ צְנִיעוּת שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם וְעַכְשָׁיו הִכִּיר בָּהּ עַל יְדֵי מַעֲשֶׂה. דָּבָר אַחֵר מִנְהַג הָעוֹלָם שֶׁעַל יְדֵי טוֹרַח הַדֶּרֶךְ אָדָם מִתְבַּזֶּה וְזֹאת עָמְדָה בְּיָפְיָהּ וּפְשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא הִנֵּה נָא הִגִּיעַ הַשָּׁעָה שֶׁיֵּשׁ לִדְאוֹג עַל יָפְיֵךְ יָדַעְתִּי זֶה יָמִים רַבִּים כִּי יְפַת מַרְאֶה אָתְּ וְעַכְשָׁיו אָנוּ בָּאִים בֵּין אֲנָשִׁים שְׁחוֹרִים וּמְכוֹעָרִים אֲחֵיהֶם שֶׁל כּוּשִׁים וְלֹא הוּרְגְּלוּ בְּאִשָּׁה יָפָה וְדוֹמֶה לוֹ הִנֵּה נָא אֲדֹנִי סוּרוּ נָא
12,12
וְהָיָה כִּי יִרְאוּ אֹתָךְ הַמִּצְרִים וְאָמְרוּ אִשְׁתּוֹ זֹאת וְהָרְגוּ אֹתִי וְאֹתָךְ יְחַיּוּ.
12,13
אִמְרִי נָא אֲחֹתִי אָתְּ לְמַעַן יִיטַב לִי בַעֲבוּרֵךְ וְחָיְתָה נַפְשִׁי בִּגְלָלֵךְ.
לְמַעַן יִטַב לִי בַעֲבוּרֵךְ.
יִתְּנוּ לִי מַתָּנוֹת
12,14
וַיְהִי כְּבוֹא אַבְרָם מִצְרָיְמָה וַיִּרְאוּ הַמִּצְרִים אֶת הָאִשָּׁה כִּי יָפָה הִוא מְאֹד.
וַיְּהִי כְּבוֹא אַבְרָם מִצְרָיְמָה.
הָיָה לוֹ לוֹמָר כְּבוֹאָם מִצְרָיְמָה אֶלָּא לִמֵּד שֶׁהִטְמִין אוֹתָהּ בְּתֵבָה וְעַל יְדֵי שֶׁתָּבְעוּ אֶת הַמֶּכֶס פָּתְחוּ וְרָאוּ אוֹתָהּ
12,15
וַיִּרְאוּ אֹתָהּ שָׂרֵי פַרְעֹה וַיְהַלְלוּ אֹתָהּ אֶל פַּרְעֹה וַתֻּקַּח הָאִשָּׁה בֵּית פַּרְעֹה.
וַיְּהַלְּלוּ אֹתָהּ אֶל פַּרְעֹה.
הִלְּלוּהָ בֵּינֵיהֶם לוֹמָר הֲגוּנָה זוֹ לַמֶּלֶךְ
12,16
וּלְאַבְרָם הֵיטִיב בַּעֲבוּרָהּ וַיְהִי לוֹ צֹאן וּבָקָר וַחֲמֹרִים וַעֲבָדִים וּשְׁפָחֹת וַאֲתֹנֹת וּגְמַלִּים.
וּלְאַבְרָם הֵיטִיב.
פַּרְעֹה בַּעֲבוּרָהּ
12,17
וַיְנַגַּע יְהוָה אֶת פַּרְעֹה נְגָעִים גְּדֹלִים וְאֶת בֵּיתוֹ עַל דְּבַר שָׂרַי אֵשֶׁת אַבְרָם.
וַיְּנַגַּע ה וְגוֹ.
בְּמַכַּת ראתן לָקָה שֶׁהַתַּשְׁמִישׁ קָשֶׁה לוֹ (ב"ר)
וְאֶת בֵּיתוֹ.
כְּתַרְגוּמוֹ וְעַל אִינָשׁ בֵּיתֵיהּ (וְדָרְשׁוּ לְרַבּוֹת כּוֹתָלָיו וְעַמּוּדָיו וְכֵלָיו בְּרַשִׁ"י יָשָׁן)
עַל דְּבַר שָׂרַי.
עַל פִּי דִּבּוּרָהּ אוֹמֶרֶת לַמַּלְאָךְ הַךְ וְהוּא מַכֵּה
12,18
וַיִּקְרָא פַרְעֹה לְאַבְרָם וַיֹּאמֶר מַה זֹּאת עָשִׂיתָ לִּי לָמָּה לֹא הִגַּדְתָּ לִּי כִּי אִשְׁתְּךָ הִוא.
12,19
לָמָה אָמַרְתָּ אֲחֹתִי הִוא וָאֶקַּח אֹתָהּ לִי לְאִשָּׁה וְעַתָּה הִנֵּה אִשְׁתְּךָ קַח וָלֵךְ.
קַח וָלֵךְ.
וְלֹא כַּאֲבִימֶלֶךְ שֶׁאָמַר לוֹ הִנֵּה אַרְצִי לְפָנֶיךָ אֶלָּא אָמַר לוֹ לֵךְ וְאַל תַּעֲמוֹד שֶׁהַמִּצְרִים שְׁטוּפֵי זִמָּה הֵם שֶׁנֶּאֱמַר וְזִרְמָת סוּסִים זְרַמְתָּם
12,20
וַיְצַו עָלָיו פַּרְעֹה אֲנָשִׁים וַיְשַׁלְּחוּ אֹתוֹ וְאֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ.
וַיְּצַו עָלָיו.
עַל אוֹדוֹתָיו לְשַׁלְּחוֹ וּלְשָׁמְרוֹ
וַיְּשַׁלְּחוֹ.
כְּתַרְגוּמוֹ וְאַלְוִיאוּ
13,1
וַיַּעַל אַבְרָם מִמִּצְרַיִם הוּא וְאִשְׁתּוֹ וְכָל אֲשֶׁר לוֹ וְלוֹט עִמּוֹ הַנֶּגְבָּה.
וַיַּעַל אַבְרָם וְגוֹ הַנֶּגְבָּה.
לָבֹא לְדָרוֹמָה שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁאָמַר לְמַעְלָה הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ הַנֶּגְבָּה לְהַר הַמּוֹרִיָּה וּמִכָּל מָקוֹם כְּשֶׁהוּא הוֹלֵךְ מִמִּצְרַיִם לְאֶרֶץ כְּנַעַן מִדָּרוֹם לַצָּפוֹן הוּא מְהַלֵּךְ שֶׁאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּדָרוֹמָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁמּוֹכִיחַ בַּמַּסָּעוֹת וּבִגְבוּלֵי הָאָרֶץ
13,2
וְאַבְרָם כָּבֵד מְאֹד בַּמִּקְנֶה בַּכֶּסֶף וּבַזָּהָב.
כָּבֵד מְאֹד.
טָעוּן מַשָּׂאוֹת
13,3
וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו מִנֶּגֶב וְעַד בֵּית אֵל עַד הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הָיָה שָׁם אָהֳלֹה בַּתְּחִלָּה בֵּין בֵּית אֵל וּבֵין הָעָי.
וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו.
כְּשֶׁחָזַר מִמִּצְרַיִם לְאֶרֶץ כְּנַעַן הָיָה הוֹלֵךְ וְלָן בַּאֲכְסַנְיוֹת שֶׁלָּן בָּהֶם בַּהֲלִיכָתוֹ לְמִצְרַיִם לִמְּדֶךָ דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֶׁלֹּא יְשַׁנֶּה אָדָם מֵאֲכְסַנְיָא שֶׁלּוֹ. דָּבָר אַחֵר בַּחֲזָרָתוֹ פָּרַע הַקָּפוֹתָיו
מִנֶּגֶב.
אֶרֶץ מִצְרַיִם בְּדָרוֹמָהּ שֶׁל אֶרֶץ כְּנַעַן
13,4
אֶל מְקוֹם הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר עָשָׂה שָׁם בָּרִאשֹׁנָה וַיִּקְרָא שָׁם אַבְרָם בְּשֵׁם יְהוָה.
אֲשֶׁר עָשָׂה שָׁם בָּרִאשׁוֹנָה וַיִּקְרָא שֵׁם.
וַאֲשֶׁר קָרָא שָׁם אַבְרָם בְּשֵׁם ה'. וְגַם יֵשׁ לוֹמָר וַיִּקְרָא שֵׁם עַכְשָׁיו בְּשֵׁם ה'
13,5
וְגַם לְלוֹט הַהֹלֵךְ אֶת אַבְרָם: הָיָה צֹאן וּבָקָר וְאֹהָלִים.
הַהֹלֵךְ אֶת אַבְרָם.
מִי גָּרַם שֶׁהָיָה לוֹ זֹאת הֲלִיכָתוֹ עִם אַבְרָם
13,6
וְלֹא נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו: כִּי הָיָה רְכוּשָׁם רָב וְלֹא יָכְלוּ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו.
וְלֹא נָשָׂא אוֹתָם.
לֹא הָיְתָה יְכוֹלָה לְהַסְפִּיק מִרְעֶה לְמִקְנֵיהֶם וְלָשׁוֹן קָצָר הוּא וְצָרִיךְ לְהוֹסִיף עָלָיו כְּמוֹ וְלֹא נָשָׂא אוֹתָם מִרְעֶה הָאָרֶץ לְפִיכָךְ כָּתַב וְלֹא נָשָׂא בְּלָשׁוֹן זָכָר
13,7
וַיְהִי רִיב בֵּין רֹעֵי מִקְנֵה אַבְרָם וּבֵין רֹעֵי מִקְנֵה לוֹט וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי אָז יֹשֵׁב בָּאָרֶץ.
וַיְּהִי רִיב.
לְפִי שֶׁהָיוּ רוֹעָיו שֶׁל לוֹט רְשָׁעִים וּמַרְעִים בְּהֶמְתָּם בִּשְׂדוֹת אֲחֵרִים וְרוֹעֵי אַבְרָם מוֹכִיחִים אוֹתָם עַל הַגָּזֵל וְהֵם אוֹמְרִים נִתְּנָה הָאָרֶץ לְאַבְרָם וְלוֹ אֵין יוֹרֵשׁ וְלוֹט יוֹרְשׁוֹ וְאֵין זֶה גָּזֵל וְהַכָּתוּב אוֹמֵר וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִיזִי אָז יֹשֵׁב בָּאָרֶץ וְלֹא זָכָה בָּהּ אַבְרָם עֲדַיִן
13,8
וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל לוֹט אַל נָא תְהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין רֹעַי וּבֵין רֹעֶיךָ: כִּי אֲנָשִׁים אַחִים אֲנָחְנוּ.
אֲנָשִׁים אַחִים.
קְרוֹבִים. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה דּוֹמִין בִּקְלַסְתֵּר פָּנִים
13,9
הֲלֹא כָל הָאָרֶץ לְפָנֶיךָ הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי: אִם הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה וְאִם הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה.
אִם הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה.
בְּכָל אֲשֶׁר תֵּשֶׁב (אֵשֶׁב) לֹא אֶתְרַחֵק מִמְּךָ וְאֶעֱמוֹד לְךָ לְמָגֵן וּלְעֵזֶר וְסוֹף דָּבָר הוּצְרָךְ לוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּשְׁמַע אַבְרָם כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו וְגוֹ'
וְאֵימִנָּה.
אַיְמִין אֶת עַצְמִ
כְּמוֹ וְאַשְׂמְאִילָה
אַשְׂמְאִיל אֶת עַצְמִי. וְאִם תֹּאמַר הָיָה לוֹ לִנָּקֵד וְאַיְימִינָה כָּךְ מָצִינוּ בְּמָקוֹם אַחֵר אִם יֵשׁ לְהַיְמִין וְאֵין נָקוּד לְהַיְימִין
13,10
וַיִּשָּׂא לוֹט אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת כָּל כִּכַּר הַיַּרְדֵּן כִּי כֻלָּהּ מַשְׁקֶה לִפְנֵי שַׁחֵת יְהוָה אֶת סְדֹם וְאֶת עֲמֹרָה כְּגַן יְהוָה כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בֹּאֲכָה צֹעַר.
כִּי כֻלָּהּ מַשְׁקֶה.
אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם
לִפְנֵי שַׁחֵת ה אֶת סְדוֹם וְאֶת עֲמוֹרָה.
הָיָה אוֹתוֹ מִישׁוֹר
כְּגַן ה.
לָאִילָנוֹת
כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם.
לִזְרָעִים
בֹּאֲכָה צֹעַר.
עַד צֹעַר. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה דּוֹרְשׁוֹ לִגְנָאי עַל שֶׁהָיוּ שְׁטוּפֵי זִמָּה בָּחַר לוֹ לוֹט בִּשְׁכֵנוּתָם בְּמַסֶּכֶת הוֹרִיּוֹת
13,11
וַיִּבְחַר לוֹ לוֹט אֵת כָּל כִּכַּר הַיַּרְדֵּן וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם וַיִּפָּרְדוּ אִישׁ מֵעַל אָחִיו.
כִּכָּר.
מִישׁוֹר כְּתַרְגוּמוֹ
מִקֶּדֶם.
נָסַע מֵאֵצֶל אַבְרָם (מִמִּזְרָח) וְהָלַךְ לוֹ לְמַעֲרָבוֹ שֶׁל אַבְרָם נִמְצָא נוֹסֵעַ מִמִּזְרָח לַמַּעֲרָב. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה הִסִּיעַ עַצְמוֹ מִקַּדְּמוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם אָמַר אִי אֶפְשִׁי לֹא בְּאַבְרָם וְלֹא בֵּאלֹהָיו
13,12
אַבְרָם יָשַׁב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וְלוֹט יָשַׁב בְּעָרֵי הַכִּכָּר וַיֶּאֱהַל עַד סְדֹם.
וַיֶּאֱהַל.
נָטַע אֹהָלִים לְרוֹעָיו וּלְמִקְנֵהוּ עַד סְדוֹם
13,13
וְאַנְשֵׁי סְדֹם רָעִים וְחַטָּאִים לַיהוָה מְאֹד.
וְאַנְשֵׁי סְדוֹם רָעִים.
וְאַף עַל פִּי כֵּן לא נִמְנָע לוֹט מִלִּשְׁכּוֹן עִמָּהֶם. וְרַבּוֹתֵינוּ לָמְדוּ מִכָּאן שֵׁם רְשָׁעִים יִרְקָב
רָעִים.
בְּגוּפָם
וְחַטָּאִים.
בְּמָמוֹנָם
לַה מְאֹד.
יוֹדְעִים רִבּוֹנָם וּמִתְכַּוְּנִים לִמְרוֹד בּוֹ
13,14
וַיהוָה אָמַר אֶל אַבְרָם אַחֲרֵי הִפָּרֶד לוֹט מֵעִמּוֹ שָׂא נָא עֵינֶיךָ וּרְאֵה מִן הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַתָּה שָׁם צָפֹנָה וָנֶגְבָּה וָקֵדְמָה וָיָמָּה.
אַחֲרֵי הִפָּרֶד לוֹט.
כָּל זְמָן שֶׁהָרָשָׁע עִמּוֹ הָיָה הַדִּבּוּר פּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ: (וּלְעֵיל שֶׁהָיָה לוֹט אֶצְלוֹ וּכְתִיב וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם בְּאוֹתָהּ שָׁעָה כָּשֵׁר הָיָה וְקַל לְהָבִין)
13,15
כִּי אֶת כָּל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה רֹאֶה לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֲךָ עַד עוֹלָם.
13,16
וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ: אֲשֶׁר אִם יוּכַל אִישׁ לִמְנוֹת אֶת עֲפַר הָאָרֶץ גַּם זַרְעֲךָ יִמָּנֶה.
אֲשֶׁר אִם יוּכַל אִישׁ.
כְּשֵׁם שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָעָפָר לִמָּנוֹת כָּךְ זַרְעֲךָ לֹא יִמָּנֶה
13,17
קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ: כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה.
13,18
וַיֶּאֱהַל אַבְרָם וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא אֲשֶׁר בְּחֶבְרוֹן וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוָה. {פ}
מַמְרֵא.
שֵׁם אָדָם
14,1
וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר אַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם.
אַמְרָפֶל.
הוּא נִמְרוֹד שֶׁאָמַר לְאַבְרָהָם פּוֹל לְתוֹךְ כִּבְשַׁן הָאֵשׁ
מֶלֶךְ גּוֹיִם.
מָקוֹם יֵשׁ שֶׁשְׁמוֹ גּוֹיִם עַל שֵׁם שֶׁנִּתְקַבְּצוּ שָׁמָּה מִכַּמָּה אוּמוֹת וּמְקוֹמוֹת וְהִמְלִיכוּ אִישׁ עֲלֵיהֶם וּשְׁמוֹ תִּדְעָל. בּ"ר
14,2
עָשׂוּ מִלְחָמָה אֶת בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם וְאֶת בִּרְשַׁע מֶלֶךְ עֲמֹרָה שִׁנְאָב מֶלֶךְ אַדְמָה וְשֶׁמְאֵבֶר מֶלֶךְ צְבֹיִים וּמֶלֶךְ בֶּלַע הִיא צֹעַר.
בֶּרַע.
רָע לַשָּׁמַיִם וְרַע לַבְּרִיּוֹת
בִּרְשָׁע.
שֶׁנִּתְעַלֶּה בְּרִשְׁעוֹ
שִׁנְאָב.
שׂוֹנֵא אָבִיו שֶׁבַּשָּׁמַיִם
שֶׁמְּאֵבֶר.
שָׂם אֵבֶר לָעוּף וְלִקְפּוֹץ וְלִמְרוֹד בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
בֶּלַע.
שֵׁם הָעִיר
14,3
כָּל אֵלֶּה חָבְרוּ אֶל עֵמֶק הַשִּׂדִּים: הוּא יָם הַמֶּלַח.
עֵמֶק הַשִּׂדִּים.
כָּךְ שְׁמוֹ עַל שֵׁם שֶׁהָיוּ בּוֹ שָׂדוֹת הַרְבֵּה. וּמִדְּרְשֵׁי אַגָּדָה הַרְבֵּה יֵשׁ
הוּא יָם הַמֶּלַח.
לְאַחַר זְמָן נִמְשָׁךְ הַיָּם לְתוֹכוֹ וְנַעֲשֶׂה יָם הַמֶּלַח וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה אוֹמֵר שֶׁנִּתְבַּקְּעוּ הַצּוּרִים סְבִיבוֹתָיו וְנִמְשְׁכוּ יְאוֹרִים לְתוֹכוֹ
14,4
שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה עָבְדוּ אֶת כְּדָרְלָעֹמֶר וּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָרָדוּ.
שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה עָבָדוּ.
חֲמִשָּׁה מְלָכִים הַלָּלוּ אֶת כְּדָרְלָעוֹמֶר וּבְאַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה שָׁנָה לְמָרְדָן
בָּא כְדָרְלָעוֹמֶר.
לְפִי שֶׁהוּא הָיָה בַּעַל הַמַּעֲשֶׂה נִכְנָס בָּעֳבִי הַקּוֹרָה
14,5
וּבְאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בָּא כְדָרְלָעֹמֶר וְהַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ וַיַּכּוּ אֶת רְפָאִים בְּעַשְׁתְּרֹת קַרְנַיִם וְאֶת הַזּוּזִים בְּהָם וְאֵת הָאֵימִים בְּשָׁוֵה קִרְיָתָיִם.
וְהַמְּלָכִים וְגוֹ.
אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה מְלָכִים
זוּזִים.
הֵם זַמְּזוּמִים
14,6
וְאֶת הַחֹרִי בְּהַרְרָם שֵׂעִיר עַד אֵיל פָּארָן אֲשֶׁר עַל הַמִּדְבָּר.
בְּהַרְרָם.
בָּהָר שֶׁלָּהֶם
אֵיל פָּארָן.
כְּתַרְגוּמוֹ מִישׁוֹר. וְאוֹמֵר אֲנִי שֶׁאֵין אֵיל לָשׁוֹן מִישׁוֹר אֶלָּא מִישׁוֹר שֶׁל פָּארָן אֵיל שְׁמוֹ וְשֶׁל מַמְרֵא אֲלוֹנֵי שְׁמוֹ וְשֶׁל יַרְדֵּן כִּכָּר שְׁמוֹ וְשֶׁל שִׁטִּים אָבֵל שְׁמוֹ אָבֵל הַשִּׁטִּים וְכֵן בַּעַל גָּד בַּעַל שְׁמוֹ וְכֻלָּם מִתּוּרְגְּמִין מִישׁוֹר וְכָל אֶחָד שְׁמוֹ עָלָיו
עַל הַמִּדְבָּר.
אֵצֶל הַמִּדְבָּר כְּמוֹ וְעָלָיו מַטֵּה מְנַשֶּׁה
14,7
וַיָּשֻׁבוּ וַיָּבֹאוּ אֶל עֵין מִשְׁפָּט הִוא קָדֵשׁ וַיַּכּוּ אֶת כָּל שְׂדֵה הָעֲמָלֵקִי וְגַם אֶת הָאֱמֹרִי הַיֹּשֵׁב בְּחַצְצֹן תָּמָר.
עֵין מִשְׁפָּט הוּא קָדֵשׁ.
עַל שֵׁם הֶעָתִיד שֶׁעֲתִידִין מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן לְהִשָּׁפֵט שָׁם עַל עִסְקֵי אוֹתוֹ הָעַיִן וְהֵם מֵי מְרִיבָה. וְאוּנְקְלוּס תִּרְגְּמוֹ כִּפְשׁוּטוֹ מָקוֹם שֶׁהָיוּ בְּנֵי הַמְּדִינָה מִתְקַבְּצִים שָׁם לְכָל מִשְׁפָּט
שְׂדֵה הָעֲמָלֵקִי.
עֲדַיִן לֹא נוֹלָד עֲמָלֵק וְנִקְרָא עַל שֵׁם הֶעָתִיד
בַּחֲצַצֹן תָּמָר.
הוּא עֵין גֶּדִי מִקְרָא מָלֵא בְּדִבְרֵי הַיָּמִים (ב' כג) בִּיהוֹשָׁפָט
14,8
וַיֵּצֵא מֶלֶךְ סְדֹם וּמֶלֶךְ עֲמֹרָה וּמֶלֶךְ אַדְמָה וּמֶלֶךְ צְבֹיִים וּמֶלֶךְ בֶּלַע הִוא צֹעַר וַיַּעַרְכוּ אִתָּם מִלְחָמָה בְּעֵמֶק הַשִּׂדִּים.
14,9
אֵת כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם וְאַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר וְאַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר אַרְבָּעָה מְלָכִים אֶת הַחֲמִשָּׁה.
אַרְבָּעָה מְלָכִים וְגוֹ.
וְאַף עַל פִּי כֵּן נִצְּחוּ הַמּוּעָטִים לְהוֹדִיעֲךָ שֶׁגִּבּוֹרִים הָיוּ וְאַף עַל פִּי כֵּן לֹא נִמְנָע אַבְרָהָם מִלִּרְדוֹף אַחֲרֵיהֶם
14,10
וְעֵמֶק הַשִּׂדִּים בֶּאֱרֹת בֶּאֱרֹת חֵמָר וַיָּנֻסוּ מֶלֶךְ סְדֹם וַעֲמֹרָה וַיִּפְּלוּ שָׁמָּה וְהַנִּשְׁאָרִים הֶרָה נָּסוּ.
בְּאֵרוֹת בְּאֵרוֹת חֵמָר.
בְּאֵרוֹת הַרְבֵּה הָיוּ שָׁם שֶׁנּוֹטְלִים מִשָּׁם אֲדָמָה לְטִיט שֶׁל בִּנְיָן וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה שֶׁהָיָה הַטִּיט מוּגְבָּל בָּהֶם וְנַעֲשֶׂה נֵס לְמֶלֶךְ סְדוֹם שֶׁיָּצָא מִשָּׁם לְפִי שֶׁהָיוּ בָּאוּמוֹת מִקְּצָתָן שֶׁלֹּא הָיוּ מַאֲמִינִים שֶׁנִּצָּל אַבְרָהָם מֵאוּר כַּשְׂדִים מִכִּבְשַׁן הָאֵשׁ וְכֵיוָן שֶׁיָּצָא זֶה מִן הַחֵמָר הֶאֱמִינוּ בְּאַבְרָהָם לְמַפְרֵעַ
הֶרָה נָסוּ.
לָהָר נָסוּ. הֶרָה כְּמוֹ לָהָר כָּל תֵּבָה שֶׁצְּרִיכָה לָמֶ"ד בִּתְחִלָּתָהּ הִטִּיל לָהּ הֵ"א בְּסוֹפָהּ. וְיֵשׁ חִלּוּק בֵּין הֶרָה לְהָהָרָה שֶׁהֵ"א שֶׁבְּסוֹף הַתֵּבָה עוֹמֶדֶת בְּמָקוֹם לָמֶ"ד שֶׁבְּרֹאשָׁהּ אֲבָל (ס"א זוֹ) אֵינָהּ עוֹמֶדֶת בְּמָקוֹם לָמֶ"ד (ס"א לִנְקוּד) וּנְקוּדָהּ פַּתָּח תַּחְתֶּיהָ וַהֲרֵי הֶרָה כְּמוֹ לָהָר אוֹ כְּמוֹ אֶל הָר וְאֵינוֹ מְפָרֵשׁ לְאֵיזֶה הָר אֶלָּא שֶׁכָּל אֶחָד נָס בַּאֲשֶׁר מָצָא הַר תְּחִלָּה וּכְשֶׁהוּא נוֹתֵן הֵ"א בְּרֹאשָׁהּ לִכְתּוֹב הָהָרָה אוֹ הַמִּדְבָּרָה פִּתְרוֹנוֹ כְּמוֹ אֶל הָהָר אוֹ כְּמוֹ לְהָהָר וּמְשַׁמֵּשׁ לְאוֹתוֹ הַר הַיָּדוּעַ וּמְפוֹרָשׁ בַּפָּרָשָׁה
14,11
וַיִּקְחוּ אֶת כָּל רְכֻשׁ סְדֹם וַעֲמֹרָה וְאֶת כָּל אָכְלָם וַיֵּלֵכוּ.
14,12
וַיִּקְחוּ אֶת לוֹט וְאֶת רְכֻשׁוֹ בֶּן אֲחִי אַבְרָם וַיֵּלֵכוּ וְהוּא יֹשֵׁב בִּסְדֹם.
וְהוּא יוֹשֵׁב בִּסְדוֹם.
מִי גָּרַם לוֹ זֹאת יְשִׁיבָתוֹ בִּסְדוֹם
14,13
וַיָּבֹא הַפָּלִיט וַיַּגֵּד לְאַבְרָם הָעִבְרִי וְהוּא שֹׁכֵן בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא הָאֱמֹרִי אֲחִי אֶשְׁכֹּל וַאֲחִי עָנֵר וְהֵם בַּעֲלֵי בְרִית אַבְרָם.
וַיָּבֹא הַפָּלִיט.
לְפִי פְּשׁוּטוֹ זֶה עוֹג שֶׁפָּלַט מִן הַמִּלְחָמָה וְהוּא שֶׁכָּתוּב כִּי רַק עוֹג נִשְׁאָר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים וְזֶהוּ נִשְׁאָר שֶׁלֹּא הָרְגוּהוּ אֲמְרָפֶל וַחֲבֵרָיו כְּשֶׁהִכּוּ הָרְפָאִים בְּעַשְׁתְּרוֹת קַרְנַיִם תַּנְחוּמָא. וּמִדְרַשׁ בְּרֵאשִׁית רַבָּה זֶה עוֹג שֶׁפָּלַט מִדּוֹר הַמַּבּוּל וְזֶהוּ מִיֶּתֶר הָרְפָאִים שֶׁנֶּאֱמַר הַנְּפִילִים הָיוּ בָאָרֶץ וְגוֹ' וּמִתְכַּוֵּן שֶׁיֵּהָרֵג אַבְרָם וְיִשָּׂא אֶת שָׂרָה
הָעִבְרִי.
שֶׁבָּא מֵעֵבֶר הַנָּהָר. (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
בַּעֲלֵי בְרִית אַבְרָם.
שֶׁכָּרְתוּ עִמּוֹ בְּרִית (ס"א דָּבָר אַחֵר שֶׁהִשִּׂיאוּ לוֹ עֵצָה עַל הַמִּילָה כְּמוֹ שֶׁמְּפוֹרָשׁ בְּמָקוֹם אַחֵר)
14,14
וַיִּשְׁמַע אַבְרָם כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ שְׁמֹנָה עָשָׂר וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת וַיִּרְדֹּף עַד דָּן.
וַיָּרֶק.
כְּתַרְגוּמוֹ וְזָרִיז וְכֵן וַהֲרִיקוֹתִי אַחֲרֵיכֶם חֶרֶב אִזְדַיָּן בְּחַרְבִּי עֲלֵיכֶם וְכֵן אָרִיק חַרְבִּי וְכֵן וְהָרֵק חַנִּית וּסְגוֹר
חֲנִיכָיו.
חֲנִיכוֹ כְּתִיב (ס"א קְרִי) זֶה אֱלִיעֶזֶר שֶׁחִנְּכוֹ לְמִצְוֹת וְהוּא לָשׁוֹן הַתְחָלַת כְּנִיסַת הָאָדָם אוֹ כְּלִי לְאוּמָנוּת שֶׁהוּא עָתִיד לַעֲמוֹד בָּהּ. וְכֵן חֲנוֹךְ לַנַּעַר חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ חֲנֻכַּת הַבַּיִת וּבְלַעַ"ז קוֹרִין לוֹ אִינְצְנִיָי"ר
שְׁמוֹנָה עָשָׂר וְגוֹ.
רַבּוֹתֵנוּ אָמְרוּ אֱלִיעֶזֶר לְבַדּוֹ הָיָה וְהוּא מִנְיָן גִּימַטְרִיָּא שֶׁל שְׁמוֹ
עַד דָּן.
שָׁם תָּשַׁשׁ כֹּחוֹ שֶׁרָאָה שֶׁעֲתִידִין בָּנָיו לְהַעֲמִיד שָׁם עֵגֶל
14,15
וַיֵּחָלֵק עֲלֵיהֶם לַיְלָה הוּא וַעֲבָדָיו וַיַּכֵּם וַיִּרְדְּפֵם עַד חוֹבָה אֲשֶׁר מִשְּׂמֹאל לְדַמָּשֶׂק.
וַיֵּחָלֵק עֲלֵיהֶם.
לְפִי פְּשׁוּטוֹ סִרֵס הַמִּקְרָא וַיֵּחָלֵק הוּא וַעֲבָדָיו עֲלֵיהֶם לַיְלָה כְּדֶרֶךְ הָרוֹדְפִים שֶׁמִּתְפַּלְּגִים אַחַר הַנִּרְדָפִים כְּשֶׁבּוֹרְחִים זֶה לְכָאן וְזֶה לְכָאן
לַיְלָה.
כְּלוֹמָר אַחַר שֶׁחָשְׁכָה לֹא נִמְנַע מִלְּרָדְפָם. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה שֶׁנֶּחֱלָק הַלַּיְלָה וּבַחֲצוֹת הָרִאשׁוֹן נַעֲשֶׂה לוֹ נֵס וְחֶצְיוֹ הַשֵּׁנִי נִשְׁמָר וּבָא לוֹ לַחֲצוֹת לַיְלָה שֶׁל מִצְרַיִם
עַד חוֹבָה.
אֵין מָקוֹם שֶׁשְּׁמוֹ חוֹבָה וְדָן קוֹרֵא חוֹבָה עַל שֵׁם עֲבוֹדַת אֱלִילִים שֶׁעֲתִידָה לִהְיוֹת שָׁם
14,16
וַיָּשֶׁב אֵת כָּל הָרְכֻשׁ וְגַם אֶת לוֹט אָחִיו וּרְכֻשׁוֹ הֵשִׁיב וְגַם אֶת הַנָּשִׁים וְאֶת הָעָם.
14,17
וַיֵּצֵא מֶלֶךְ סְדֹם לִקְרָאתוֹ אַחֲרֵי שׁוּבוֹ מֵהַכּוֹת אֶת כְּדָרְלָעֹמֶר וְאֶת הַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ אֶל עֵמֶק שָׁוֵה הוּא עֵמֶק הַמֶּלֶךְ.
עֵמֶק שָׁוֶה.
כָּךְ שְׁמוֹ וְתַרְגּוּמוֹ לְמֵישָׁר מַפְנָא פָּנוּי מֵאִילָנוֹת וּמִכָּל מִכְשׁוֹל
עֵמֶק הַמֶּלֶךְ.
בֵּית רִיסָא דְּמַלְכָּא בֵּית רִיס אֶחָד שֶׁהוּא שְׁלֹשִׁים קַנִּים שֶׁהָיָה מְיוּחָד לַמֶּלֶךְ לְצַחֵק שָׁם. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה עֵמֶק שֶׁהוּשְׁווּ שָׁם כָּל הָאוּמוֹת וְהִמְלִיכוּ אֶת אַבְרָהָם עֲלֵיהֶם לִנְשִׂיא אֱלֹהִים וּלְקָצִין
14,18
וּמַלְכִּי צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן.
וּמַלְכִּי צֶדֶק.
מִדְרַשׁ אַגָּדָה הוּא שֵׁם בֶּן נֹחַ
לֶחֶם וָיָיִן.
כָּךְ עוֹשִׂים לִיגֵיעֵי מִלְחָמָה וְהֶרְאָה לוֹ שֶׁאֵין בְּלִבּוֹ עָלָיו עַל שֶׁהָרַג אֶת בָּנָיו. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה רָמַז לוֹ עַל הַמְּנָחוֹת וְעַל הַנְּסָכִים שֶׁיַּקְרִיבוּ שָׁם בָּנָיו
14,19
וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר: בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ.
קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ.
כְּמוֹ עוֹשֶׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ עַל יְדֵי עֲשִׂיָּתָן קְנָאָן לִהְיוֹת שֶׁלּוֹ
14,20
וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ וַיִּתֶּן לוֹ מַעֲשֵׂר מִכֹּל.
אֲשֶׁר מִגֵּן.
אֲשֶׁר הִסְגִּיר. וְכֵן אַמָּגֶנְךָ יִשְׂרָאֵל
וַיִּתֶּן לוֹ.
אַבְרָם
מַעֲשֵׂר מִכֹּל.
אֲשֶׁר לוֹ לְפִי שֶׁהָיָה כֹּהֵן
14,21
וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ סְדֹם אֶל אַבְרָם: תֶּן לִי הַנֶּפֶשׁ וְהָרְכֻשׁ קַח לָךְ.
תֵּן לִי הַנֶּפֶשׁ.
(הַגּוּפִים מִן) הַשְּׁבִי שֶׁלִּי שֶׁהִצַּלְתָּ הַחֲזֵר לִי הַגּוּפִים לְבַדָּם
14,22
וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל מֶלֶךְ סְדֹם: הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל יְהוָה אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ.
הֲרִמֹתִי יָדִי.
לָשׁוֹן שְׁבוּעָה. מֵרִים אֲנִי אֶת יָדִי לְאֵל עֶלְיוֹן וְכֵן בִּי נִשְׁבַּעְתִּי נִשְׁבַּע אֲנִי וְכֵן נָתַתִּי כֶּסֶף הַשָּׂדֶה קַח מִמֶּנִּי נוֹתֵן אֲנִי לְךָ כֶּסֶף הַשָּׂדֶה וְקָחֵהוּ מִמֶּנִּי
14,23
אִם מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ נַעַל וְאִם אֶקַּח מִכָּל אֲשֶׁר לָךְ וְלֹא תֹאמַר אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת אַבְרָם.
אִם מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ נַעַל.
אַעְכֵּב לְעַצְמִי מִן הַשְּׁבִי
וְאִם אֶקַח מִכֹּל אֲשֶׁר לְךָ.
וְאִם תֹּאמַר לָתֵת לִי שָׂכָר מִבֵּית גְּנָזֶיךָ לֹא אֶקַח
וְלֹא תֹּאמַר וְגוֹ.
שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִבְטִיחָנִי לְעָשְׁרֵנִי שֶׁנֶּאֱמַר וַאֲבָרֶכְךָ וְגוֹ'
14,24
בִּלְעָדַי רַק אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים וְחֵלֶק הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָלְכוּ אִתִּי: עָנֵר אֶשְׁכֹּל וּמַמְרֵא הֵם יִקְחוּ חֶלְקָם. {ס}
הַנְּעָרִים.
עֲבָדַי אֲשֶׁר הָלְכוּ אִתִּי וְעוֹד עָנֵר אֶשְׁכּוֹל וּמַמְרֵא וְגוֹ'. אַף עַל פִּי שֶׁעֲבָדַי נִכְנְסוּ לַמִּלְחָמָה שֶׁנֶּאֱמַר הוּא וַעֲבָדָיו וַיַּכֵּם. וְעָנֵר וַחֲבֵרָיו יָשְׁבוּ עַל הַכֵּלִים לִשְׁמוֹר אֲפִלּוּ הָכִי הֵם יִקְחוּ חֶלְקָם. וּמִמֶּנּוּ לָמַד דָּוִד שֶׁאָמַר כְּחֵלֶק הַיּוֹרֵד לַמִּלְחָמָה וּכְחֵלֶק הַיּוֹשֵׁב עַל הַכֵּלִים יַחְדָיו יַחֲלוֹקוּ וּלְכָךְ נֶאֱמַר (שָׁם) וַיְּהִי מֵהַיּוֹם הַהוּא וָמָעְלָה וַיְּשִׂימָהּ לְחוֹק וּלְמִשְׁפָּט. וְלֹא נֶאֱמַר וָהָלְאָה לְפִי שֶׁכְּבָר נִתָּן הַחוֹק בִּימֵי אַבְרָם
15,1
אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָיָה דְבַר יְהוָה אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה לֵאמֹר: אַל תִּירָא אַבְרָם אָנֹכִי מָגֵן לָךְ שְׂכָרְךָ הַרְבֵּה מְאֹד.
אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה.
כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר אַחַר סָמוּךְ אַחֲרֵי מוּפְלָג (בְּרֵאשִׁית רַבָּה). אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה. אַחַר שֶׁנַּעֲשֶׂה לוֹ נֵס זֶה שֶׁהָרַג אֶת הַמְּלָכִים וְהָיָה דּוֹאֵג וְאוֹמֵר שֶׁמָּא קִבַּלְתִּי שָׂכָר עַל כָּל צִדְקוֹתָי לְכָךְ אָמַר לוֹ הַמָּקוֹם אַל תִּירָא אַבְרָם
אָנֹכִי מָגֵן לָךְ.
מִן הָעוֹנֶשׁ שֶׁלֹּא תֵּעָנֵשׁ עַל כָּל אוֹתָן נְפָשׁוֹת שֶׁהָרַגְתָּ וּמַה שֶּׁאַתָּה דּוֹאֵג עַל קִבּוּל שְׂכָרְךָ שְׂכָרְךָ הַרְבֵּה מְאֹד
15,2
וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֲדֹנָי יְהוִה מַה תִּתֶּן לִי וְאָנֹכִי הוֹלֵךְ עֲרִירִי וּבֶן מֶשֶׁק בֵּיתִי הוּא דַּמֶּשֶׂק אֱלִיעֶזֶר.
הוֹלֵךְ עֲרִירִי.
מְנַחֵם בֶּן סָרוּק פֵּרְשׁוֹ לָשׁוֹן יוֹרֵשׁ וְחָבֵר לוֹ עֵר וְעוֹנָה עֲרִירִי בְּלֹא יוֹרֵשׁ כַּאֲשֶׁר תֹּאמַר וּבְכָל תְּבוּאָתִי תְּשָׁרֵשׁ תְּעַקֵּר שָׁרָשֶׁיהָ כָּךְ לָשׁוֹן עֲרִירִי חָסֵר בָּנִים וּבְלַעַ"ז דּוּשְׁפַּנְטִי"ן. וְלִי נִרְאֶה עֵר וְעוֹנָה מִגְּזֵרַת וְלִבִּי עֵר וַעֲרִירִי לָשׁוֹן חֻרְבָּן וְכֵן עָרוּ עָרוּ. וְכֵן עָרוֹת יְסוֹד וְכֵן עַרְעָר תִּתְעַרְעָר. וְכֵן כִּי אָרְזָה עָרָה
וּבֶן מֶשֶׁק בֵּיתִי.
כְּתַרְגוּמוֹ שֶׁכָּל בֵּיתִי נִזּוֹן עַל פִּיו כְּמוֹ וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק אַפּוֹטְרוֹפָּא שֶׁלִּי וְאִלּוּ הָיָה לִי בֵּן הָיָה בְּנִי מְמוּנֶה עַל שֶׁלִּי
דַּמֶּשֶׂק.
לְפִי הַתַּרְגוּם מִדַּמֶּשֶׂק הָיָה וּלְפִי מִדְרַשׁ אַגָּדָה שֶׁרָדַף הַמְּלָכִים עַד דַּמֶּשֶׂק. וּבַגְּמָרָא שֶׁלָּנוּ דָּרְשׁוּ נוֹטְרִיקוֹן דּוֹלֶה וּמַשְׁקֶה מִתּוֹרַת רַבּוֹ לַאֲחֵרִים
15,3
וַיֹּאמֶר אַבְרָם הֵן לִי לֹא נָתַתָּה זָרַע וְהִנֵּה בֶן בֵּיתִי יוֹרֵשׁ אֹתִי.
הֵן לִי לֹא נָתַתָּ זָרַע.
וּמַה תּוֹעֶלֶת בְּכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי
15,4
וְהִנֵּה דְבַר יְהוָה אֵלָיו לֵאמֹר לֹא יִירָשְׁךָ זֶה: כִּי אִם אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֵּעֶיךָ הוּא יִירָשֶׁךָ.
15,5
וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ.
וַיּוֹצֵא אוֹתוֹ הַחוּצָה.
לְפִי פְּשׁוּטוֹ הוֹצִיאוֹ מֵאָהָלוֹ לַחוּץ לִרְאוֹת הַכּוֹכָבִים. וּלְפִי מִדְרָשׁוֹ אָמַר לוֹ צֵא מֵאִצְטָגְנִינוּת שֶׁלְּךָ שֶׁרָאִיתָ בַּמַּזָּלוֹת שֶׁאֵינְךָ עָתִיד לְהַעֲמִיד בֵּן. אַבְרָם אֵין לוֹ בֵּן אֲבָל אַבְרָהָם יֵשׁ לוֹ בֵּן שָׂרַי לֹא תֵּלֶד אֲבָל שָׂרָה תֵּלֶד אֲנִי קוֹרֵא לָכֶם שֵׁם אַחֵר וְיִשְׁתַּנֶּה הַמַּזָּל דָּבָר אַחֵר הוֹצִיאוֹ מֵחֲלָלוֹ שֶׁל עוֹלָם וְהִגְבִּיהוֹ לְמַעְלָה מִן הַכּוֹכָבִים וְזֶהוּ לָשׁוֹן הַבָּטָה מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה
15,6
וְהֶאֱמִן בַּיהוָה וַיַּחְשְׁבֶהָ לּוֹ צְדָקָה.
וְהֶאֱמִן בַּה.
לֹא שָׁאַל לוֹ אוֹת עַל זֹאת אֲבָל עַל יְרוּשַׁת הָאָרֶץ שָׁאַל לוֹ אוֹת וְאָמַר לוֹ בַּמָּה אֵדַע
וַיַּחְשְׁבֶהָ לוֹ צְדָקָה.
20.0< הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חֲשָׁבָהּ לְאַבְרָם לִזְכוּת וְלִצְדָקָה עַל הָאֱמוּנָה שֶׁהֶאֱמִין בּוֹ. דָּבָר אַחֵר בַּמָּה אֵדַע לֹא שָׁאַל לוֹ אוֹת אֶלָּא אָמַר לְפָנָיו הוֹדִיעֵנִי בְּאֵיזֶה זְכוּת יִתְקַיְּמוּ בָּהּ אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּזְכוּת הַקָּרְבָּנוֹת
15,7
וַיֹּאמֶר אֵלָיו: אֲנִי יְהוָה אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאוּר כַּשְׂדִּים לָתֶת לְךָ אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ.
15,8
וַיֹּאמַר: אֲדֹנָי יְהוִה בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה.
15,9
וַיֹּאמֶר אֵלָיו קְחָה לִי עֶגְלָה מְשֻׁלֶּשֶׁת וְעֵז מְשֻׁלֶּשֶׁת וְאַיִל מְשֻׁלָּשׁ וְתֹר וְגוֹזָל.
עֶגְלָה מְשֻׁלֶּשֶׁת.
שָׁלֹשׁ עֲגָלִים רֶמֶז לְשָׁלֹשׁ פָּרִים פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים וּפָר הַעְלֵם דָּבָר שֶׁל צִבּוּר וְעֶגְלָה עֲרוּפָה
וְעֵז מְשֻׁלֶּשֶׁת.
רֶמֶז לַשָּׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים וּשְׂעִירֵי מוּסָפִין שֶׁל מוֹעֵד וּשְׂעִיר חַטָּאת יָחִיד
וְאַיִל מְשׁוּלָשׁ.
אָשָׁם וַדַּאי וְאָשָׁם תָּלוּי וְכִבְשָׂה שֶׁל חַטָּאת יָחִיד
וְתוֹר וְגוֹזָל.
תּוֹר וּבֶן יוֹנָה
15,10
וַיִּקַּח לוֹ אֶת כָּל אֵלֶּה וַיְבַתֵּר אֹתָם בַּתָּוֶךְ וַיִּתֵּן אִישׁ בִּתְרוֹ לִקְרַאת רֵעֵהוּ וְאֶת הַצִּפֹּר לֹא בָתָר.
וַיְּבַתֵּר אֹתָם.
חִלֵּק כָּל אֶחָד לִשְׁנֵי חֲלָקִים וְאֵין הַמִּקְרָא יוֹצֵא מִידֵי פְּשׁוּטוֹ לְפִי שֶׁהָיָה כּוֹרֵת בְּרִית עִמּוֹ לִשְׁמוֹר הַבְטָחָתוֹ לְהוֹרִישׁ לְבָנָיו אֶת הָאָרֶץ כְּדִכְתִיב בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת ה' אֶת אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר וְגוֹ' וְדֶרֶךְ כּוֹרְתֵי בְּרִית לְחַלֵּק בְּהֵמָה וְלַעֲבוֹר בֵּין בִּתְרֶיהָ כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר הָעוֹבְרִים בֵּין בִּתְרֵי הָעֵגֶל אַף כָּאן תַּנּוּר עָשָׁן וְלַפִּיד אֵשׁ אֲשֶׁר עָבָר בֵּין הַגְּזָרִים הוּא שְׁלוּחוֹ שֶׁל שְׁכִינָה שֶׁהוּא אֵשׁ
וְאֶת הַצִּפֹּר לֹא בָתָר.
לְפִי שֶׁהָאוּמוֹת עוֹבְדֵי אֱלִילִים נִמְשְׁלוּ לְפָרִים וְאֵילִים וּשְׂעִירִים שֶׁנֶּאֱמַר סְבָבוּנִי פָּרִים רַבִּים וְגוֹ' וְאוֹמֵר הָאַיִל אֲשֶׁר רָאִיתָ בַּעַל הַקַּרְנַיִם מֶלֶךְ פָּרָס. וְאוֹמֵר וְהַצְּפִיר הַשָּׂעִיר מֶלֶךְ יָוָן. וְיִשְׂרָאֵל נִמְשְׁלוּ לִבְנֵי יוֹנָה שֶׁנֶּאֱמַר יוֹנָתִי בְחַגְּוֵי הַסֶּלַע לְפִיכָךְ בִּתֵּר הַבְּהֵמוֹת רֶמֶז שֶׁיִּהְיוּ הָאוּמוֹת כָּלִים וְהוֹלְכִי
וְאֶת הַצִּפּוֹר לֹא בָּתָר.
רֶמֶז שֶׁיִּהְיוּ יִשְׂרָאֵל קַיָּמִין לְעוֹלָם
15,11
וַיֵּרֶד הָעַיִט עַל הַפְּגָרִים וַיַּשֵּׁב אֹתָם אַבְרָם.
הָעַיִט.
הוּא עוֹף עַל שֵׁם שֶׁהוּא עָט וְשׁוֹאֵף אֶל הַנְּבֵלוֹת לָטוֹשׁ עֲלֵי אוֹכֶל כְּמוֹ וַתַּעַט אֶל הַשָּׁלָל
עַל הַפְּגָרִים.
עַל הַבְּתָרִים (ס"א הַפְּגָרִים מִתַּרְגְּמִינָן פּוּגְלַיָּא אֶלָּא מִתּוֹךְ שֶׁהוּרְגְּלוּ לְתַרְגֵּם אִישׁ בִּתְרוֹ וְיָהַב פַּלְגַיָּא נִתְחַלֵּף לָהֶם תֵּבַת פַּגְּלַיָּא לְפַלְּגַיָּא וְתַרְגוּמוֹ הַפְּגָרִים פַּלְגַיָּא וְכָל הַמְּתַרְגֵּם כֵּן טוֹעֶה לְפִי שֶׁאֵין לְהַקִּישׁ בְּתָרִים לִפְגָרִים שֶׁבְּתָרִים תִּרְגּוּמוֹ פַּלְגַיָּא וּפְגָרִים תִּרְגוּמוֹ פַּגְלַיָּא לָשׁוֹן פִּגּוּל כְּמוֹ פִּגּוּל הוּא לָשׁוֹן פֶּגֶר)
וַיָּשֶׁב.
לָשׁוֹן נְשִׁיבָה וְהַפְרָחָה כְּמוֹ יָשֵׁב רוּחוֹ רֶמֶז שֶׁיָּבֹא דָּוִד בֶּן יִשַּׁי לְכַלּוֹתָם וְאֵין מַנִּיחִים אוֹתוֹ מִן הַשָּׁמַיִם עַד שֶׁיָּבוֹא מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ
15,12
וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ לָבוֹא וְתַרְדֵּמָה נָפְלָה עַל אַבְרָם וְהִנֵּה אֵימָה חֲשֵׁכָה גְדֹלָה נֹפֶלֶת עָלָיו.
וְהִנֵּה אֵימָה וְגוֹ.
רֶמֶז לְצָרוֹת וְחֹשֶׁךְ שֶׁל גָּלֻיּוֹת
15,13
וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה.
כִּי גֵּר יִהְיֶה זַרְעֲךָ.
מִשֶּׁנּוֹלָד יִצְחָק עַד שֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. כֵּיצָד יִצְחָק בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה כְּשֶׁנּוֹלָד יַעֲקֹב וְיַעֲקֹב כְּשֶׁיָּרַד לְמִצְרַיִם אָמַר יְמֵי שְׁנֵי מְגוּרַי שְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה הֲרֵי מֵאָה וְתִשְׁעִים וּבְמִצְרַיִם הָיוּ מָאתַיִם וְעֶשֶׂר כְּמִנְיָן רְד"וּ הֲרֵי אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. וְאִם תֹּאמַר בְּמִצְרַיִם הָיוּ אַרְבַּע מֵאוֹת הֲרֵי קְהָת מִיּוֹרְדֵי מִצְרַיִם הָיָה צֵא וַחֲשׁוֹב שְׁנוֹתָיו שֶׁל קְהָת וְשֶׁל עַמְרָם וּשְׁמֹנִים שֶׁל מֹשֶׁה שֶׁהָיָה כְּשֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם אֵין אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים וְאַתָּה צָרִיךְ לְהוֹצִיא מֵהֶן כָּל הַשָּׁנִים שֶׁחַי קְהָת אַחַר לֵידַת עַמְרָם וְשֶׁחַי עַמְרָם אַחַר לֵידַת מֹשֶׁה
בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם.
וְלֹא נֶאֱמַר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם אֶלָּא לֹא לָהֶם וּמִשֶּׁנּוֹלָד יִצְחָק וַיָּגָר אַבְרָם וְגוֹ'. וַיָּגָר יִצְחָק בִּגְרָר וְיַעֲקֹב גָּר בְּאֶרֶץ חָם לָגוּר בָּאָרֶץ בָּאנוּ
15,14
וְגַם אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבֹדוּ דָּן אָנֹכִי וְאַחֲרֵי כֵן יֵצְאוּ בִּרְכֻשׁ גָּדוֹל.
וְגַם אֶת הַגּוֹי.
וְגַם לְרַבּוֹת אֶת הָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת שֶׁאַף הֵם כָּלִים עַל שֶׁשִּׁעְבְּדוּ אֶת יִשְׂרָאֵל
דָּן אָנֹכִי.
בְּעֶשֶׂר מַכּוֹת
בִּרְכוּשׁ גָּדוֹל.
בְּמָמוֹן גָּדוֹל כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וַיְּנַצְּלוּ אֶת מִצְרָיִם
15,15
וְאַתָּה תָּבוֹא אֶל אֲבֹתֶיךָ בְּשָׁלוֹם: תִּקָּבֵר בְּשֵׂיבָה טוֹבָה.
וְאַתָּה תָבֹא.
וְלֹא תִּרְאֶה כָּל אֵלֶּה
אֶל אֲבוֹתֶיךָ.
אָבִיו עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהוּא מְבַשְּׂרוֹ שֶׁיָּבֹא אֵלָיו לִמְדֶךָ שֶׁעָשָׂה תֶּרַח תְּשׁוּבָה
תִּקָּבֵר בְּשֵׂיבָה טוֹבָה.
בִּשְּׂרוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה יִשְׁמָעֵאל תְּשׁוּבָה בְּיָמָיו וְלֹא יֵצֶא עֵשָׂו לְתַרְבּוּת רָעָה בְּיָמָיו וּלְפִיכָךְ מֵת חָמֵשׁ שָׁנִים קוֹדֶם זְמַנּוֹ וּבוֹ בַּיּוֹם מָרַד עֵשָׂו
15,16
וְדוֹר רְבִיעִי יָשׁוּבוּ הֵנָּה: כִּי לֹא שָׁלֵם עֲו‍ֹן הָאֱמֹרִי עַד הֵנָּה.
וְדוֹר רְבִיעִי.
לְאַחַר שֶׁיִּגְלוּ לְמִצְרַיִם יִהְיוּ שָׁם שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת וְהָרְבִיעִי יָשׁוּבוּ לָאָרֶץ הַזֹּאת לְפִי שֶׁבְּאֶרֶץ כְּנַעַן הָיָה מְדַבֵּר עִמּוֹ וְכָרַת בְּרִית זוֹ כְּדִכְתִיב לָתֵת לְךָ אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ וְכֵן הָיָה יַעֲקֹב יָרַד לְמִצְרַיִם צֵא וַחֲשׁוֹב דּוֹרוֹתָיו יְהוּדָה פֶּרֶץ וְחֶצְרוֹן וְכָלֵב בֶּן חֶצְרוֹן מִבָּאֵי הָאָרֶץ הָיָה
כִּי לֹא שָׁלֵם עֲוֹן הָאֱמוֹרִי.
לִהְיוֹת מִשְׁתַּלֵּחַ מֵאַרְצוֹ עַד אוֹתוֹ זְמָן שֶׁאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִפְרָע מֵאוּמָה עַד שֶׁתִּתְמַלֵּא סָאְתָהּ שֶׁנֶּאֱמַר בְּסַאְסָאה בְּשַׁלְּחָה תְּרִיבֶנָה
15,17
וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ בָּאָה וַעֲלָטָה הָיָה וְהִנֵּה תַנּוּר עָשָׁן וְלַפִּיד אֵשׁ אֲשֶׁר עָבַר בֵּין הַגְּזָרִים הָאֵלֶּה.
וַיְּהִי הַשֶּׁנֶשׁ בָּאָה.
כְּמוֹ וַיְּהִי הֵם מֵרִיקִים שַׂקֵּיהֶם. וַיְּהִי הֵם קוֹבְרִים אִישׁ כְּלוֹמָר וַיְּהִי דָּבָר זֶה
הַשֶּׁמֶשׁ בָּאָה.
שָׁקְעָה
וַעֲלָטָה הָיָה.
חָשַׁךְ הַיּוֹם
וְהִנֵּה תַנּוּר עָשָׁן וְגוֹ.
רָמַז לוֹ שֶׁיִּפְּלוּ הַמַּלְכֻיּוֹת עוֹבְדֵי אֱלִילִים בַּגֵּיהִנֹּם
בָּאָה.
טַעֲמוֹ לְמַעְלָה לְכָךְ הוּא מְבוֹאָר שֶׁבָּאָה כְּבָר וְאִם הָיָה טַעֲמוֹ לְמַטָּה בְּאָלֶ"ף הָיָה מְבוֹאָר כְּשֶׁהִיא שׁוֹקַעַת. וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמָר כֵּן שֶׁהֲרֵי כְּבָר כָּתוּב וַיְּהִי הַשֶּׁמֶשׁ לָבֹא וְהַעֲבָרַת תַּנּוּר עָשָׁן לְאַחַר מִכֵּן הָיְתָה נִמְצָא שֶׁכְּבָר שָׁקְעָה. וְזֶה חִלּוּק בְּכָל תֵּבָה לָשׁוֹן נְקֵבָה שֶׁיְּסוֹדָהּ שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת כְּמוֹ בָּא קָם שָׁב כְּשֶׁהַטַּעַם לְמַעְלָה לָשׁוֹן עָבָר הוּא כְּגוֹן זֶה וּכְגוֹן וְרָחֵל בָּאָה. קָמָה אֲלוּמָתִי. הִנֵּה שָׁבָה יְבִמְתֵּךְ. וּכְשֶׁהַטַּעַם לְמַטָּה הוּא לָשׁוֹן הוֹוֶה דָּבָר שֶׁנַּעֲשֶׂה עַכְשָׁיו וְהוֹלֵךְ כְּמוֹ בָּאָה עִם הַצֹּאן. בָּעֶרֶב הִיא בָאָה וּבַבֹּקֶר הִיא שָׁבָה
15,18
בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת יְהוָה אֶת אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר: לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת מִנְּהַר מִצְרַיִם עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת.
לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי.
אֲמִירָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּאִלּוּ הִיא עֲשׂוּיָה
הַנָּהָר הַגָּדוֹל נְהַר פְּרָת.
לְפִי שֶׁהוּא דָּבוּק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל קוֹרְאֵהוּ גָּדוֹל אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מְאוּחָר בְּאַרְבָּעָה נְהָרוֹת הַיּוֹצְאִים מֵעֵדֶן שֶׁנֶּאֱמַר וְהַנָּהָר הָרְבִיעִי הוּא פְּרָת. מָשָׁל הֶדְיוֹט עֶבֶד מֶלֶךְ מֶלֶךְ. הִדָּבֵק לְשַׁחְוָר וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ
15,19
אֶת הַקֵּינִי וְאֶת הַקְּנִזִּי וְאֵת הַקַּדְמֹנִי.
אֶת הַקֵּינִי.
עֶשֶׂר אוּמוֹת יֵשׁ כָּאן וְלֹא נָתַן לָהֶם אֶלָּא שִׁבְעָה גּוֹיִם וְהַשְּׁלֹשָׁה אֱדוֹם וּמוֹאָב וְעַמּוֹן וְהֵם קֵינִי קְנִזִי קַדְמֹנִי עֲתִידִים לִהְיוֹת יְרוּשָׁה לְעָתִיד שֶׁנֶּאֱמַר אֱדוֹם וּמוֹאָב מִשְׁלוֹחַ יָדָם וּבְנֵי עַמּוֹן מַשְׁמַעְתָּם
15,20
וְאֶת הַחִתִּי וְאֶת הַפְּרִזִּי וְאֶת הָרְפָאִים.
וְאֶת הָרְפָאִים.
אֶרֶץ עוֹג שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ הַהוּא יִקָּרֵא אֶרֶץ רְפָאִים
15,21
וְאֶת הָאֱמֹרִי וְאֶת הַכְּנַעֲנִי וְאֶת הַגִּרְגָּשִׁי וְאֶת הַיְבוּסִי. {ס}
16,1
וְשָׂרַי אֵשֶׁת אַבְרָם לֹא יָלְדָה לוֹ וְלָהּ שִׁפְחָה מִצְרִית וּשְׁמָהּ הָגָר.
שִׁפְחָה מִצְרִית.
בַּת פַּרְעֹה הָיְתָה כְּשֶׁרָאָה נִסִּים שֶׁנַּעֲשׂוּ לְשָׂרָה אָמַר מוּטָב שֶׁתְּהֵא בִּתִּי שִׁפְחָה בְּבַיִת זֶה וְלֹא גְּבִירָה בְּבַיִת אַחֵר
16,2
וַתֹּאמֶר שָׂרַי אֶל אַבְרָם הִנֵּה נָא עֲצָרַנִי יְהוָה מִלֶּדֶת בֹּא נָא אֶל שִׁפְחָתִי אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּה וַיִּשְׁמַע אַבְרָם לְקוֹל שָׂרָי.
אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּהּ.
לִמֵּד עַל מִי שֶׁאֵין לוֹ בָּנִים שֶׁאֵינוֹ בָּנוּי אֶלָּא הָרוּס
אִבָּנֶה מִמֶּנָּהּ.
בִּזְכוּת שֶׁאַכְנִיס צָרָתִי לְתוֹךְ בֵּיתִי
לְקוֹל שָׂרַי.
לְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ שֶׁבָּהּ
16,3
וַתִּקַּח שָׂרַי אֵשֶׁת אַבְרָם אֶת הָגָר הַמִּצְרִית שִׁפְחָתָהּ מִקֵּץ עֶשֶׂר שָׁנִים לְשֶׁבֶת אַבְרָם בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַתִּתֵּן אֹתָהּ לְאַבְרָם אִישָׁהּ לוֹ לְאִשָּׁה.
וַתִּקַּח שָׂרַי.
לָקַחְתָּהּ בִּדְבָרִים אַשְׁרַיִךְ שֶׁזָּכִית לִדָּבֵק בְּגוּף קָדוֹשׁ כָּזֶה
מִקֵּץ עֶשֶׂר שָׁנִים.
מוֹעֵד הַקָּבוּעַ לְאִשָּׁה שֶׁשָּׁהֲתָה עֶשֶׂר שָׁנִים וְלֹא יָלְדָה לְבַעֲלָהּ חַיָּב לִשָּׂא אַחֶרֶת
לְשֶׁבֶת אַבְרָם וְגוֹ.
מַגִּיד שֶׁאֵין יְשִׁיבַת חוּצָה לָאָרֶץ עוֹלֶה מִן הַמִּנְיָן לְפִי שֶׁלֹּא נֶאֱמַר לוֹ וְאֶעֱשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל עַד שֶׁבָּא לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
16,4
וַיָּבֹא אֶל הָגָר וַתַּהַר וַתֵּרֶא כִּי הָרָתָה וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ.
וַיָּבֹא אֶל הָגָר וַתַּהַר.
מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה
וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ.
אָמְרָה שָׂרַי זוֹ אֵין סִתְרָהּ כְּגִלּוּיָה מַרְאָה עַצְמָהּ כְּאִלּוּ הִיא צַדֶּקֶת וְאֵינָהּ צַדֶּקֶת שֶׁלֹּא זָכְתָה לְהֵרָיוֹן כָּל הַשָּׁנִים הַלָּלוּ וַאֲנִי נִתְעַבַּרְתִּי מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה
16,5
וַתֹּאמֶר שָׂרַי אֶל אַבְרָם חֲמָסִי עָלֶיךָ אָנֹכִי נָתַתִּי שִׁפְחָתִי בְּחֵיקֶךָ וַתֵּרֶא כִּי הָרָתָה וָאֵקַל בְּעֵינֶיהָ יִשְׁפֹּט יְהוָה בֵּינִי וּבֵינֶיךָ.
חֲמָסִי עָלֶיךָ.
חָמָס הֶעָשׂוּי לִי עָלֶיךָ אֲנִי מַטִּיל הָעוֹנֶשׁ כְּשֶׁהִתְפַּלַּלְתָּ לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַה תִּתֶּן לִי וְאָנֹכִי הוֹלֵךְ עֲרִירִי לֹא הִתְפַּלַּלְתָּ אֶלָּא עָלֶיךָ וְהָיָה לְךָ לְהִתְפַּלֵּל עַל שְׁנֵינוּ וְהָיִיתִי אֲנִי נִפְקֶדֶת עִמָּךְ. וְעוֹד דְּבָרֶיךָ אַתָּה חוֹמֵס מִמֶּנִּי שֶׁאַתָּה שׁוֹמֵעַ בִּזְיוֹנִי וְשׁוֹתֵק
אָנֹכִי נָתַתִּי שִׁפְחָתִי וְגוֹ בֵּינִי וּבֵינֶיךָ.
כָּל בֵּינֶךְ שֶׁבַּמִּקְרָא חָסֵר וְזֶה מָלֵא קְרִי בֵּיהּ וּבֵינֵיךְ (רוֹצֶה לוֹמָר נוֹכֵחַ לִנְקֵבָה) שֶׁהִכְנִיסָה עַיִן הָרָע בְּעִבּוּרָהּ שֶׁל הָגָר וְהִפִּילָה עוּבָּרָהּ הוּא שֶׁהַמַּלְאָךְ אוֹמֵר לְהָגָר הִנֵּךְ הָרָה וַהֲלֹא כְּבָר הָרְתָה וְהוּא מְבַשֵּׂר לָהּ שֶׁתַּהַר אֶלָּא מְלַמֵּד שֶׁהִפִּילָה הֵרָיוֹן הָרִאשׁוֹן
16,6
וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל שָׂרַי הִנֵּה שִׁפְחָתֵךְ בְּיָדֵךְ עֲשִׂי לָהּ הַטּוֹב בְּעֵינָיִךְ וַתְּעַנֶּהָ שָׂרַי וַתִּבְרַח מִפָּנֶיהָ.
וַתְּעַנֶּהָ שָׂרָה.
הָיְתָה מְשַׁעְבֶּדֶת בָּהּ בְּקוֹשִׁי
16,7
וַיִּמְצָאָהּ מַלְאַךְ יְהוָה עַל עֵין הַמַּיִם בַּמִּדְבָּר: עַל הָעַיִן בְּדֶרֶךְ שׁוּר.
16,8
וַיֹּאמַר הָגָר שִׁפְחַת שָׂרַי אֵי מִזֶּה בָאת וְאָנָה תֵלֵכִי וַתֹּאמֶר מִפְּנֵי שָׂרַי גְּבִרְתִּי אָנֹכִי בֹּרַחַת.
אֵי מִזֶּה בָאת.
מֵהֵיכָן בָּאת יוֹדֵעַ הָיָה אֶלָּא לִתֵּן לָהּ פֶּתַח לִכָּנֵס עִמָּהּ בִּדְבָרִים. וְלָשׁוֹן אֵי מִזֶּה אַיֵּה הַמָּקוֹם שֶׁתֹּאמַר עָלָיו מִזֶּה אֲנִי בָּאָה
16,9
וַיֹּאמֶר לָהּ מַלְאַךְ יְהוָה שׁוּבִי אֶל גְּבִרְתֵּךְ וְהִתְעַנִּי תַּחַת יָדֶיהָ.
וַיֹּאמֶר לָהּ מַלְאַךְ ה וְגוֹ.
עַל כָּל אֲמִירָה הָיָה שָׁלוּחַ לָהּ מַלְאָךְ אַחֵר לְכָךְ נֶאֱמַר מַלְאָךְ בְּכָל אֲמִירָה וַאֲמִירָה
16,10
וַיֹּאמֶר לָהּ מַלְאַךְ יְהוָה הַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֵךְ וְלֹא יִסָּפֵר מֵרֹב.
16,11
וַיֹּאמֶר לָהּ מַלְאַךְ יְהוָה הִנָּךְ הָרָה וְיֹלַדְתְּ בֵּן וְקָרָאת שְׁמוֹ יִשְׁמָעֵאל כִּי שָׁמַע יְהוָה אֶל עָנְיֵךְ.
הִנֵּךְ הָרָה.
כְּשֶׁתָּשׁוּבִי תַּהֲרִי כְּמוֹ הִנֵּךְ הָרָה דְּאֵשֶׁת מָנוֹחַ
וְיָלַדְתּ בֵּן.
כְּמוֹ וְיוֹלֶדֶת וְדוֹמֶה לוֹ יוֹשֶׁבֶת בַּלְּבָנוֹן מְקוֹנֶנֶת בַּאֲרָזִים
וְקָרָאת שְׁמוֹ.
צִוּוּי הוּא כְּמוֹ שֶׁאָמַר לַזָּכָר וְקָרָאתָ אֶת שְׁמוֹ יִצְחָק
16,12
וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ וְעַל פְּנֵי כָל אֶחָיו יִשְׁכֹּן.
פֶּרֶא אָדָם.
אוֹהֵב מִדְבָּרוֹת לָצוּד חַיּוֹת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב וַיֵּשֶׁב בְּמִדְבַּר פָּארָן וַיְּהִי רוֹבֶה קַשָּׁת
יָדוֹ בַכֹּל.
לִסְטִים
וְיַד כָּל בּוֹ.
הַכֹּל שׂוֹנְאִין אוֹתוֹ וּמִתְגָרִין בּוֹ
וְעַל פְּנֵי כָל אֶחָיו יִשְׁכּוֹן.
שֶׁיִּהְיֶה זַרְעוֹ גָּדוֹל
16,13
וַתִּקְרָא שֵׁם יְהוָה הַדֹּבֵר אֵלֶיהָ אַתָּה אֵל רֳאִי: כִּי אָמְרָה הֲגַם הֲלֹם רָאִיתִי אַחֲרֵי רֹאִי.
אַתָּה אֵל רֹאִי.
נָקוּד חֲטָף קָמַץ מִפְּנֵי שֶׁהוּא שֵׁם דָּבָר אֱלוֹהַּ הָרְאִיָּה שֶׁרוֹאֶה בְּעֶלְבּוֹן שֶׁל עֲלוּבִין (ס"א דָּבָר אַחֵר אַתָּה אֵל רֹאִי מַשְׁמָע שֶׁהוּא רוֹאֶה הַכֹּל וְאֵין שׁוּם דָּבָר רוֹאֶה אוֹתוֹ)
הַגַּם הֲלֹם.
לָשׁוֹן תֵּימָה וְכִי סְבוּרָה הָיִיתִי שֶׁאַף הֲלוֹם בַּמִּדְבָּרוֹת רָאִיתִי שְׁלוּחוֹ שֶׁל מָקוֹם אַחֲרֵי רוֹאִי אוֹתָם בְּבֵיתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם שֶׁשָּׁם הָיִיתִי רְגִילָה לִרְאוֹת מַלְאָכִים וְתֵדַע שֶׁהָיְתָה רְגִילָה לִרְאוֹת שֶׁהֲרֵי מָנוֹחַ רָאָה אֶת הַמַּלְאָךְ פַּעַם אַחַת וְאָמַר מוֹת נָמוּת וְזוֹ רָאֲתָה אַרְבָּעָה זֶה אַחַר זֶה וְלֹא חָרְדָה
16,14
עַל כֵּן קָרָא לַבְּאֵר בְּאֵר לַחַי רֹאִי הִנֵּה בֵין קָדֵשׁ וּבֵין בָּרֶד.
בְּאֵר לַחַי רוֹאִי.
כְּתַרְגוּמוֹ בִּירָא דְּמַלְאָךְ קַיְּמָא אִיתְחֲזִי עֲלָה
16,15
וַתֵּלֶד הָגָר לְאַבְרָם בֵּן וַיִּקְרָא אַבְרָם שֶׁם בְּנוֹ אֲשֶׁר יָלְדָה הָגָר יִשְׁמָעֵאל.
וַיִּקְרָא אַבְרָם שֶׁם וְגוֹ.
אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא שָׁמַע אַבְרָם דִּבְרֵי הַמַּלְאָךְ שֶׁאָמַר וְקָרָאת שְׁמוֹ יִשְׁמָעֵאל שָׁרְתָה רוּחַ הַקֹּדֶשׁ עָלָיו וּקְרָאוֹ יִשְׁמָעֵאל
16,16
וְאַבְרָם בֶּן שְׁמֹנִים שָׁנָה וְשֵׁשׁ שָׁנִים בְּלֶדֶת הָגָר אֶת יִשְׁמָעֵאל לְאַבְרָם. {ס}
וְאַבְרָם בֶּן שְׁמוֹנִים וְגוֹ.
לְשִׁבְחוֹ שֶׁל יִשְׁמָעֵאל נִכְתָּב לְהוֹדִיעַ שֶׁהָיָה בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה כְּשֶׁנִּמּוֹל וְלֹא עִכֵּב
17,1
וַיְהִי אַבְרָם בֶּן תִּשְׁעִים שָׁנָה וְתֵשַׁע שָׁנִים וַיֵּרָא יְהוָה אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי אֵל שַׁדַּי הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים.
אֲנִי אֵל שַׁדַּי.
אֲנִי הוּא שֶׁיֵּשׁ דַּי בֶּאֱלֹהוּתִי לְכָל בְּרִיָּה וּלְפִיכָךְ הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וְאֶהֱיֶה לְךָ לֶאֱלוֹהַּ וּלְפַטְּרוֹן. וְכֵן כָּל מָקוֹם שֶׁהוּא בַּמִּקְרָא פֵּרוּשׁוֹ כָּךְ דַּי שֶׁלּוֹ וְהַכֹּל לְפִי הָעִנְיָן
הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי.
כְּתַרְגוּמוֹ פְּלָח קֳדָמַי הִדָּבֵק בַּעֲבוֹדָתִי
וֶהְיֵה תָמִים.
אַף זֶה צִוּוּי אַחַר צִוּוּי הֱיֵה שָׁלֵם בְּכָל נִסְיוֹנוֹתָי וּלְפִי מִדְרָשׁוֹ הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי בְּמִצְוַת מִילָה וּבַדָּבָר הַזֶּה תִּהְיֶה תָּמִים שֶׁכָּל זְמָן שֶׁהָעָרְלָה בְּךָ אַתָּה בַּעַל מוּם לְפָנַי. דָּבָר אַחֵר וֶהְיֵה תָמִים עַכְשָׁיו אַתָּה חָסֵר חָמֵשׁ אֵבָרִים שְׁתֵּי עֵינַיִם שְׁתֵּי אָזְנַיִם וְרֹאשׁ הַגְּוִיָּה אוֹסִיף לְךָ אוֹת עַל שִׁמְךָ וְיִהְיוּ מִנְיָן אוֹתִיּוֹתֶיךָ רְמָ"ח כְּמִנְיָן אֵבָרֶיךָ
17,2
וְאֶתְּנָה בְרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וְאַרְבֶּה אוֹתְךָ בִּמְאֹד מְאֹד.
וְאֶתְּנָה בְרִיתִי.
בְּרִית שֶׁל אַהֲבָה וּבְרִית הָאָרֶץ לְהוֹרִישָׁה לְךָ עַל יְדֵי מִצְוָה זוֹ
17,3
וַיִּפֹּל אַבְרָם עַל פָּנָיו וַיְדַבֵּר אִתּוֹ אֱלֹהִים לֵאמֹר.
וַיִּפֹּל אַבְרָם עַל פָּנָיו.
מִמּוֹרָא הַשְּׁכִינָה שֶׁעַד שֶׁלֹּא מָל לֹא הָיָה בּוֹ כֹּחַ לַעֲמוֹד וְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ נִצֶּבֶת עָלָיו וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר בְּבִלְעָם נוֹפֵל וּגְלוּי עֵינָיִם (בְּבָרָיְתָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר מָצָאתִי כֵּן)
17,4
אֲנִי הִנֵּה בְרִיתִי אִתָּךְ וְהָיִיתָ לְאַב הֲמוֹן גּוֹיִם.
17,5
וְלֹא יִקָּרֵא עוֹד אֶת שִׁמְךָ אַבְרָם וְהָיָה שִׁמְךָ אַבְרָהָם כִּי אַב הֲמוֹן גּוֹיִם נְתַתִּיךָ.
כִּי אַב הֲמוֹן גּוֹיִם.
ל' נוֹטְרִיקוֹן שֶׁל שְׁמוֹ וְרֵי"שׁ שֶׁהָיְתָה בּוֹ בַּתְּחִלָּה שֶׁלֹּא הָיָה אָב אֶלָּא לַאֲרָם שֶׁהוּא מְקוֹמוֹ וְעַכְשָׁיו אָב לְכָל הָעוֹלָם. וַאֲפִלּוּ רֵי"שׁ שֶׁהָיָה בּוֹ מִתְּחִלָּה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ שֶׁאַף יוֹ"ד שֶׁל שָׂרַי נִתְרַעֲמָה עַל הַשְּׁכִינָה עַד שֶׁהוֹסִיפָה לִיהוֹשֻׁעַ שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן נוּן יְהוֹשֻׁעַ
17,6
וְהִפְרֵתִי אֹתְךָ בִּמְאֹד מְאֹד וּנְתַתִּיךָ לְגוֹיִם וּמְלָכִים מִמְּךָ יֵצֵאוּ.
וּנְתַתִּיךָ לְגוֹיִם.
יִשְׂרָאֵל וֶאֱדוֹם שֶׁהֲרֵי יִשְׁמָעֵאל כְּבָר הָיָה לוֹ וְלֹא הָיָה מְבַשְּׂרוֹ עָלָיו
17,7
וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם לִבְרִית עוֹלָם: לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ.
וַהֲקִמוֹתִי אֶת בְּרִיתִי.
וּמַה הִיא הַבְּרִית לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים
17,8
וְנָתַתִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֵת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֵת כָּל אֶרֶץ כְּנַעַן לַאֲחֻזַּת עוֹלָם וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים.
לַאֲחֻזַּת עוֹלָם.
וְשָׁם אֶהֱיֶה לָכֶם לֵאלֹהִים אֲבָל בֶּן יִשְׂרָאֵל הַדָּר בְּחוּצָה לָאָרֶץ כְּמוֹ שֶׁאֵין לוֹ אֱלוֹהַּ
17,9
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל אַבְרָהָם וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר אַתָּה וְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם.
וְאַתָּה.
וָי"ו זוֹ מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן אֲנִי הִנֵּה בְרִיתִי אִתָּךְ וְאַתָּה הֶיֵה זָהִיר לְשָׁמְרָהּ וּמַה הִיא שְׁמִירָתָהּ
17,10
זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ: הִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר.
זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ וְגוֹ הִמּוֹל לָכֶם וְגוֹ. בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וְגוֹ.
אוֹתָם שֶׁל עַכְשָׁיו
וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ.
הָעֲתִידִין לְהִוָּלֵד אַחֲרֶיךָ
הִמּוֹל.
כְּמוֹ לְהִמּוֹל כְּמוֹ שֶׁאַתָּה אוֹמֵר עֲשׂוֹת כְּמוֹ לַעֲשׂוֹת
17,11
וּנְמַלְתֶּם אֵת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם.
וְנִמַּלְתֶּם.
כְּמוֹ וּמַלְתֶּם וְהַנּוּ"ן בּוֹ יְתֵרָה לִיסוֹד הַנּוֹפֵל בּוֹ לִפְרָקִים כְּמוֹ נ' שֶׁל נוֹשֵׁךְ וְנ' שֶׁל נוֹשֵׂא. (וְנִמַּלְתֶּם כְּמוֹ וְנָשָׂאתֶם אֲבָל יִמּוֹל לָשׁוֹן יִפְעָל כְּמוֹ יַעֲשֶׂה יֹאכַל) (בְּרַשִׁ"י יָשָׁן אֵינוֹ)
17,12
וּבֶן שְׁמֹנַת יָמִים יִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר לְדֹרֹתֵיכֶם: יְלִיד בָּיִת וּמִקְנַת כֶּסֶף מִכֹּל בֶּן נֵכָר אֲשֶׁר לֹא מִזַּרְעֲךָ הוּא.
יְלִיד בָּיִת.
שֶׁיָּלְדָתוֹ הַשִּׁפְחָה בַּבַּיִת
וּמִקְנַת כֶּסֶף.
שֶׁקְּנָאוֹ מִשֶּׁנּוֹלָד
17,13
הִמּוֹל יִמּוֹל יְלִיד בֵּיתְךָ וּמִקְנַת כַּסְפֶּךָ וְהָיְתָה בְרִיתִי בִּבְשַׂרְכֶם לִבְרִית עוֹלָם.
הִמּוֹל יִמּוֹל יְלִיד בֵּיתֶךָ.
כָּאן כָּפַל עָלָיו וְלֹא אָמַר לִשְׁמוֹנָה יָמִים לְלַמֶּדְךָ שֶׁיֵּשׁ יְלִיד בָּיִת נִמּוֹל לְאַחַר שְׁמֹנָה יָמִים כְּמוֹ שֶׁמְּפוֹרָשׁ בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת
17,14
וְעָרֵל זָכָר אֲשֶׁר לֹא יִמּוֹל אֶת בְּשַׂר עָרְלָתוֹ וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ: אֶת בְּרִיתִי הֵפַר. {ס}
וְעָרֵל זָכָר.
כָּאן לִמֵּד שֶׁהַמִּילָה בְּאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁהוּא נִכָּר בֵּין זָכָר לִנְקֵבָה
אֲשֶׁר לֹא יִמּוֹל.
מִשֶּׁיַּגִּיעַ לִכְלָל עוֹנְשִׁין וְנִכְרְתָה. אֲבָל אָבִיו אֵין עָנוּשׁ עָלָיו כָּרֵת אֲבָל עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה
וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ.
הוֹלֵךְ עֲרִירִי וּמֵת קוֹדֶם זְמַנּוֹ
17,15
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל אַבְרָהָם שָׂרַי אִשְׁתְּךָ לֹא תִקְרָא אֶת שְׁמָהּ שָׂרָי: כִּי שָׂרָה שְׁמָהּ.
לֹא תִקְרָא אֶת שְׁמָהּ שָׂרַי.
דְּמַשְׁמָע שָׂרַי לִי וְלֹא לַאֲחֵרִים. כִּי שָׂרָה סְתָם שְׁמָהּ שֶׁתְּהֵא שָׂרָה עַל כֹּל
17,16
וּבֵרַכְתִּי אֹתָהּ וְגַם נָתַתִּי מִמֶּנָּה לְךָ בֵּן וּבֵרַכְתִּיהָ וְהָיְתָה לְגוֹיִם מַלְכֵי עַמִּים מִמֶּנָּה יִהְיוּ.
וּבֵרַכְתִּי אֹתָהּ.
וּמַה הִיא הַבְּרָכָה שֶׁחָזְרָה לְנַעֲרוּתָהּ שֶׁנֶּאֱמַר הָיְתָה לִי עֶדְנָה
וּבֵרַכְתִּיהָ.
בְּהַנָּקַת שָׁדַיִם כְּשֶׁנִּצְרְכָה לְכָךְ בְּיוֹם מִשְׁתֶּה שֶׁל יִצְחָק שֶׁהָיוּ מְרַנְּנִים עֲלֵיהֶם שֶׁהֵבִיאוּ אֲסוּפִי מִן הַשּׁוּק וְאוֹמְרִים בְּנֵנוּ הוּא וְהֵבִיאָהּ כָּל אַחַת בְּנָהּ עִמָּהּ וּמֵנִיקָתָהּ לֹא הֵבִיאָה וְהִיא הֵנִיקָה אֶת כֻּלָּם. הוּא שֶׁנֶּאֱמַר הֵנִיקָה בָנִים שָׂרָה (בְּרֵאשִׁית רַבָּה רָמְזָה בְּמִקְצָת)
17,17
וַיִּפֹּל אַבְרָהָם עַל פָּנָיו וַיִּצְחָק וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ הַלְּבֶן מֵאָה שָׁנָה יִוָּלֵד וְאִם שָׂרָה הֲבַת תִּשְׁעִים שָׁנָה תֵּלֵד.
וַיִּפֹּל אַבְרָהָם עַל פָּנָיו וַיִּצְחָק.
זֶה תִּרְגֵּם אוּנְקְלוֹס לָשׁוֹן שִׂמְחָה וְחָדֵי וְשֶׁל שָׂרָה לָשׁוֹן מָחוֹךְ לָמַדְתָּ שֶׁאַבְרָהָם הֶאֱמִין וְשָׂמַח וְשָׂרָה לֹא הֶאֱמִינָה וְלִגְלְגָה וְזֶהוּ שֶׁהִקְפִּיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל שָׂרָה וְלֹא הִקְפִּיד עַל אַבְרָהָם
הַלְּבֶן.
יֵשׁ תְּמִיהוֹת שֶׁהֵן קַיָּמוֹת כְּמוֹ הַנִּגְלֹה נִגְלֵיתִי. הָרוֹאֶה אַתָּה. אַף זוֹ הִיא קַיֶּמֶת וְכָךְ אָמַר בְּלִבּוֹ הַנַּעֲשֶׂה חֶסֶד זֶה לְאַחַר מַה שֶּׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עָשָׂה לִי
וְאִם שָׂרָה הֲבַת תִּשְׁעִים שָׁנָה.
הָיְתָה כְּדָאי לֵילֶד. וְאַף עַל פִּי שֶׁדּוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ מוֹלִידִים בְּנֵי חָמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה בִּימֵי אַבְרָהָם נִתְמַעֲטוּ הַשָּׁנִים כְּבָר וּבָא תָּשׁוּת כֹּחַ לָעוֹלָם. וְצֵא וּלְמַד מֵעֲשָׂרָה דּוֹרוֹת שֶׁמִּנֹּחַ וְעַד אַבְרָהָם שֶׁמִּהֲרוּ תּוֹלְדוֹתֵיהֶם בְּנֵי שִׁשִּׁים וּבְנֵי שִׁבְעִים
17,18
וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל הָאֱלֹהִים: לוּ יִשְׁמָעֵאל יִחְיֶה לְפָנֶיךָ.
לוּ יִשְׁמָעֵאל יִחְיֶה.
הַלְּוַאי שֶׁיִּחְיֶה יִשְׁמָעֵאל אֵינִי כְּדָאי לְקַבֵּל מַתָּן שָׂכָר כָּזֶה
יִחְיֶה לְפָנֶיךָ.
יִחְיֶה בְּיִרְאָתְךָ כְּמוֹ הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי. פְּלָח קֳדָמַי
17,19
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֲבָל שָׂרָה אִשְׁתְּךָ יֹלֶדֶת לְךָ בֵּן וְקָרָאתָ אֶת שְׁמוֹ יִצְחָק וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתּוֹ לִבְרִית עוֹלָם לְזַרְעוֹ אַחֲרָיו.
אֲבָל.
לָשׁוֹן אֲמִתַּת דְּבָרִים וְכֵן אֲבָל אֲשֵׁמִים אֲנַחְנוּ אֲבָל בֵּן אֵין לָהּ
וְקָרָאתָ אֶת שְׁמוֹ יִצְחָק.
עַל שֵׁם הַצְּחוֹק. וְיֵשׁ אוֹמְרִים עַל שֵׁם עֲשָׂרָה נִסְיוֹנוֹת וְתִּשְׁעִים שָׁנָה שֶׁל שָׂרָה וּשְׁמוֹנָה יָמִים שֶׁנִּמוֹל וּמֵאָה שָׁנָה שָׁנָה שֶׁל אַבְרָהָם (ס"א וְאֶת בְּרִיתִי לָמָּה נֶאֱמַר הֲרֵי כְּבָר כְּתִיב וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִּשְׁמוֹר אַתָּה וְזַרְעֲךָ וְגוֹ' אֶלָּא לְפִי שֶׁאוֹמֵר וַהֲקִימוֹתִי וְגוֹ' יָכוֹל בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וּבְנֵי קְטוּרָה בִּכְלָל הַקִּיּוּם תַּלמוּד לוֹמָר וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתוֹ וְלֹא עִם אֲחֵרִים). וְאֶת בְּרִיתִי אָקִים אֶת יִצְחָק לָמָּה נֶאֱמַר אֶלָּא לִמֵד שֶׁהָיָה קָדוֹשׁ מִבֶּטֶן. דָּ"א אָמַר רַבִּי אַבָא מִכָּאן לָמַד קַל וָחֹמֶר בֶּן הַגְּבִירָה מִבֶּן הָאָמָה כְּתִיב הִנֵּה בֵרַכְתִּי אוֹתוֹ וְהִרְבֵּיתִי אוֹתוֹ וְהִפְרֵיתִי אוֹתוֹ זֶה יִשְׁמָעֵאל וְקַל וָחֹמֶר וְאֶת בְּרִיתִי אָקִים אֶת יִצְחָק
אֶת בְּרִיתִי.
בְּרִית הַמִּילָה תְּהֵא מְסוּרָה לְזַרְעוֹ שֶׁל יִצְחָק
17,20
וּלְיִשְׁמָעֵאל שְׁמַעְתִּיךָ הִנֵּה בֵּרַכְתִּי אֹתוֹ וְהִפְרֵיתִי אֹתוֹ וְהִרְבֵּיתִי אֹתוֹ בִּמְאֹד מְאֹד: שְׁנֵים עָשָׂר נְשִׂיאִם יוֹלִיד וּנְתַתִּיו לְגוֹי גָּדוֹל.
שְׁנֵים עָשָׂר נְשִׂיאִים.
כַּעֲנָנִים יִכְלוּ כְּמוֹ נְשִׂיאִים וָרוּחַ
17,21
וְאֶת בְּרִיתִי אָקִים אֶת יִצְחָק אֲשֶׁר תֵּלֵד לְךָ שָׂרָה לַמּוֹעֵד הַזֶּה בַּשָּׁנָה הָאַחֶרֶת.
17,22
וַיְכַל לְדַבֵּר אִתּוֹ וַיַּעַל אֱלֹהִים מֵעַל אַבְרָהָם.
מֵעַל אַבְרָהָם.
לָשׁוֹן נְקִיָּה הוּא כְּלַפֵּי שְׁכִינָה. וְלָמַדְנוּ שֶׁהַצַּדִּיקִים מֶרְכַּבְתּוֹ שֶׁל מָקוֹם
17,23
וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ וְאֵת כָּל יְלִידֵי בֵיתוֹ וְאֵת כָּל מִקְנַת כַּסְפּוֹ כָּל זָכָר בְּאַנְשֵׁי בֵּית אַבְרָהָם וַיָּמָל אֶת בְּשַׂר עָרְלָתָם בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ אֱלֹהִים.
בְּעֶצֶם הַיּוֹם.
בּוֹ בַּיּוֹם שֶׁנִּצְטַוָּה בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה לֹא נִתְיָרֵא לֹא מִן הַגּוֹיִם וְלֹא מִן הַלֵּיצָנִים וְשֶׁלֹּא יִהְיוּ אוֹיְבָיו וּבְנֵי דּוֹרוֹ אוֹמְרִים אִלּוּ רְאִינוּהוּ לֹא הִנַּחְנוּהוּ לִמּוֹל וּלְקַיֵּם מִצְוָתוֹ שֶׁל מָקוֹם
וַיָּמָל.
לָשׁוֹן וַיִּפְעָל
17,24
וְאַבְרָהָם בֶּן תִּשְׁעִים וָתֵשַׁע שָׁנָה: בְּהִמֹּלוֹ בְּשַׂר עָרְלָתוֹ.
בְּהִמֹּלוֹ.
בְּהִפָעָלוֹ. כְּמוֹ בְּהִבָּרְאָם: (נָטַל אַבְרָהָם סַכִּין וְאָחַז בְּעָרְלָתוֹ וְרָצָה לַחְתּוֹךְ וְהָיָה מִתְיָרֵא שֶׁהָיָה זָקֵן מֶה עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁלַח יָדוֹ וְאָחַז עִמּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וְכָרוֹת עִמּוֹ הַבְּרִית לוֹ לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא עִמּוֹ בְּרֵאשִׁית רַבָּה. רַשִׁ"י יָשָׁן)
17,25
וְיִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה: בְּהִמֹּלוֹ אֵת בְּשַׂר עָרְלָתוֹ.
בְּהִמֹּלוֹ אֶת בְּשַׂר עָרְלָתוֹ.
בְּאַבְרָהָם לֹא נֶאֱמַר אֶת לְפִי שֶׁלֹּא הָיָה חָסֵר אֶלָּא חִתּוּךְ בָּשָׂר שֶׁכְּבָר נִתְמָעֵךְ עַל יְדֵי תַּשְׁמִישׁ אֲבָל יִשְׁמָעֵאל שֶׁהָיָה יֶלֶד הוּזְקָק לְחַתֵּךְ עָרְלָה וְלִפְרוֹעַ הַמִּילָה לְכָךְ נֶאֱמַר בּוֹ אֶת. (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
17,26
בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה נִמּוֹל אַבְרָהָם וְיִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ.
בְּעֶצֶם הַיּוֹם.
שֶׁמָּלְאוּ לְאַבְרָהָם תִּשְׁעִים וְתֵשַׁע שָׁנָ
17,27
וְכָל אַנְשֵׁי בֵיתוֹ יְלִיד בָּיִת וּמִקְנַת כֶּסֶף מֵאֵת בֶּן נֵכָר נִמֹּלוּ אִתּוֹ. {פ}