Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:02 : Mise des Téfilines
06:55 : Lever du soleil
13:14 : Heure de milieu du jour
19:33 : Coucher du soleil
20:11 : Tombée de la nuit

Horaires du Chabbat
Vendredi 7 Avril 2023 à 19:21
Sortie du Chabbath à 20:21

Hiloulot du jour
Rav Chalom Messas
Afficher le calendrier
Vayéchev

Paracha Vayéchev

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר
וילכ֭ו אח֪יו לרעות אׄתׄ צאן אביהם בשכם ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רעים ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו
ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים
ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה וירבו הימים ותמת בת שוע אשת יהודה וינחם יהודה ויעל על גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה לו לאשה ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה תתן לי כי תבוא אלי ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון עד שלחך ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה וישאל את אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על הדרך ויאמרו לא היתה בזה קדשה וישב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא היתה בזה קדשה ויאמר יהודה תקח לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראשנה ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח

ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכל אשר יש לו בבית ובשדה ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה
ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי וימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה ותנח בגדו אצלה עד בוא אדניו אל ביתו ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה ויהי כשמע אדניו את דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר ֯אסורי המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת כל אשר עשים שם הוא היה עשה אין שר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו באשר יהוה אתו ואשר הוא עשה יהוה מצליח

ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני ובגפן שלשה שריגם והיא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור וירא שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Hébreu
37,1
Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan.
Ya‘aqov demeura
Après t’avoir énuméré sommairement les séjours de ‘Essaw et de ses descendants – ni leur distinction ni leur importance ne justifiant un récit détaillé de leurs installations ni des guerres par lesquelles ils ont chassé les ‘Hori – le texte va s’arrêter longuement, et en en retraçant l’enchaînement des circonstances, sur les séjours de Ya‘aqov et de ses descendants. L’importance qu’ils revêtent devant Hachem vaut que l’on s’y attarde. Nous avons déjà rencontré la même méthode de présentation à propos des dix générations qui ont séparé Adam de Noa‘h : Untel engendra Untel... Mais arrivé à Noa‘h, le récit se fait plus détaillé. Il en est de même pour les dix générations qui ont séparé Noa‘h d’Avraham : on en abrège l’énumération. Arrivé à Avraham, on se remet à donner maints détails. On peut comparer la chose à une pierre précieuse qui serait tombée dans le sable. On fouille dans le sable, on le passe au tamis jusqu’à ce qu’on retrouve la perle. Une fois qu’elle a été trouvée, on jette le sable et on conserve la perle (Midrach tan‘houma Wayéchèv 1). Autre explication : « Ya‘aqov demeura ». C’est comme un marchand de lin dont les chameaux arrivent chargés de balles de cette marchandise. Survient le forgeron qui se demande avec étonnement où l’on va pouvoir loger tout ce lin. Un homme astucieux lui répond : « Une étincelle sortira de ta forge et fera tout flamber ! » De même Ya‘aqov, voyant tous les princes issus de ‘Essaw énumérés plus haut, s’est demandé avec inquiétude comment il pourrait jamais en venir à bout. Or, que lisons-nous ensuite ? « Voici les générations de Ya‘aqov : Yossef... ». Et il est écrit ailleurs : « La maison de Ya‘aqov sera feu, et la maison de Yossef flamme, et la maison de ‘Essaw fétu de paille » (‘Ovadya 1, 18). Une étincelle sortira de Yossef, qui les consumera tous (Beréchith raba 84, 5, Midrach tan‘houma Wayéchèv 1)
37,2
Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de dix sept ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa, épouses de son père, Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père.
Celles-ci sont les générations de Ya‘aqov
Voici ce qu’il en est des descendants de Ya‘aqov, de leurs séjours, de leurs migrations, jusqu’à ce qu’ils arrivent à une installation définitive. Premier élément de leur histoire : Joseph avait dix-sept ans... A cause de cela, les circonstances les ont amenés à descendre en Egypte. Tel est le sens simple du texte, chaque mot étant enregistré à la place qui lui revient. Quant au midrach (Beréchith raba 84, 6), il explique que la Tora a entendu lier l’histoire de Ya‘aqov à celle de Yossef, et ce pour diverses raisons. En premier lieu, le seul but qu’avait Ya‘aqov, lorsqu’il a travaillé pour Lavan, était d’épouser Ra‘hel, [la mère de Yossef, la naissance de ses autres enfants ne constituant qu’une conséquence de cette intention première]. En deuxième lieu, Yossef avait les mêmes traits de visage que Ya‘aqov. Enfin, tout ce qui est arrivé à Ya‘aqov est arrivé à Yossef : Le premier a été haï, le second aussi. Le frère du premier a voulu le tuer, les frères du second aussi. Et l’on trouve bien d’autres similarités dans Beréchith raba (chap. 84). Autre explication du midrach sur « Ya‘aqov demeura » : Ya‘aqov aspirait à demeurer en paix, mais des tourments l’assailliront venant de Yossef. Les justes rêvent de vivre dans la tranquillité, mais le Saint béni soit-Il leur rétorque : « Pourquoi les justes ne se contentent-ils pas de ce qui leur est réservé dans le monde à venir, et veulent-ils aussi jouir de la paix dans ce monde-ci ? » (Beréchith raba 84, 3)
Passant son enfance
Il agissait de manière enfantine, s’arrangeant les cheveux, se parant les yeux afin d’embellir son aspect (Beréchith raba 84, 7)
Avec les fils de Bilha
Cela signifie qu’il fréquentait habituellement les fils de Bilha, que ses frères tenaient en mépris, mais dont il voulait s’attirer les bonnes grâces
Leurs médisances
Tout ce qu’il voyait de mal chez ses frères, les fils de Léa, il le rapportait à son père : qu’ils mangeaient de la viande arrachée à des animaux vivants, qu’ils humiliaient les fils des servantes en les traitant de serviteurs, qu’ils étaient soupçonnés d’actes de débauche. Et c’est en liaison avec ces trois accusations qu’il a été puni : « Ils égorgèrent un chevreau » (verset 31), et ils ne l’ont pas mangé vivant. Pour avoir dénoncé ses frères parce qu’ils se traitaient de serviteurs, il a été lui-même vendu comme serviteur. Et pour avoir rapporté leur prétendue débauche, il est arrivé que « la femme de son seigneur leva ses yeux vers Yossef » (infra 39, 7)
Leurs médisances
Le mot hébreu diba correspond au français médiéval « parlediz ». Tout ce qu’il pouvait dire de mal à leur sujet, il le disait
Leurs médisances
Le mot diba est à rapprocher de « il fait parler (dovév) les lèvres de ceux qui dorment » (Chir hachirim 7, 10)
37,3
Or Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse; et il lui avait fait une tunique à rayures.
Le fils de sa vieillesse (zeqounim)
Il lui était né à l’époque de sa vieillesse. Le Targoum Onqelos traduit par : « un fils intelligent ». Tout ce qu’il avait appris auprès de Chem et ‘Evèr, il le lui avait transmis (Beréchith raba 84, 8). Autre explication : Il avait les mêmes traits de visage (ziv iqounin) que lui-même (ibid.)
Une tunique longue (passim)
Le mot passim signifie un vêtement de fine laine (Chabath 10b), comme dans : « blanche, verte (karpas) et bleue » (Esther 1, 6), ou : « une tunique de fine laine (ketoneth passim) » [à propos de Tamar et Amnon] (II Chemouel 13, 18). Pour le midrach, les quatre lettres qui composent le mot passim préfigurent les malheurs qui atteindront Yossef : Potifar (pé), les marchands (so‘harim – samekh), les Yichmaélites (yod) et les Midyanites (mem)
37,4
Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement.
Et ils ne purent lui parler en paix
Du récit de leur honte, nous apprenons quelque chose à leur avantage : ce qui sortait de leur bouche ne contredisait pas ce qu’ils avaient dans leur cœur (Beréchith raba 84, 9)
Lui parler (dabro)
Le verbe est mis à l’infinitif, avec son complément suffixe
37,5
Joseph, ayant eu un songe, le conta à ses frères et leur haine pour lui s'en accrut encore.
37,6
II leur dit: "Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu.
37,7
Nous composions des gerbes dans le champ, soudain ma gerbe se dressa; elle resta debout et les vôtres se rangèrent à l'entour et s'inclinèrent devant la mienne."
Nous attachions des gerbes
C’est ainsi que traduit le Targoum, comme dans : « il porte ses gerbes (aloumothaw) » (Tehilim 126, 6), ou comme, dans la langue de la michna : « il soulève les gerbes (haaloumoth) et fait sa proclamation » (Baba Metsi‘a 22b)
Ma gerbe se dressa
Se redressa
Elle se tint debout
Elle resta dressée à sa place
37,8
Ses frères lui dirent: "Quoi! Régnerais-tu sur nous? Deviendrais-tu notre maître?" Et ils le haïrent plus encore, pour ses songes et pour ses propos.
Et pour ses paroles
Pour les médisances qu’il rapportait à leur père à leur sujet
37,9
Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères en disant: "J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi."
37,10
II le répéta à son père et à ses frères. Son père le blâma et lui dit: "Qu'est ce qu'un pareil songe? Eh quoi! Nous viendrions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes pieds!"
Il le raconta à son père et à ses frères
Après l’avoir raconté à ses frères (verset 9), il le raconte à nouveau à son père en leur présence
Il le blâma
Parce qu’il s’attirait sur lui la haine
Nous viendrions
« Mais ta mère n’est-elle pas déjà morte ? » Ce que Ya‘aqov ne savait pas, c’est que ces paroles concernaient Bilha, qui avait élevé Yossef comme sa propre mère (Beréchith raba 84, 11). Nos maîtres en ont déduit qu’il n’existe pas de rêve qui ne contienne quelque chose de vain (Berakhoth 55b). Ya‘aqov cherchait à faire sortir ces idées du cœur de ses fils, afin qu’ils cessent de jalouser Yossef. C’est pourquoi il lui a dit : « eh quoi ! nous viendrions, moi et ta mère... », comme pour lui signifier : « De même qu’il n’est pas possible que ta mère vienne, de même tout le reste est-il sans valeur. 
37,11
Les frères de Joseph le jalousèrent; mais son père retint l’affaire.
Attendit (chamar) l’événement
Il a l’attendu en espérant qu’il se réaliserait, comme dans « qui garde (chomér) la fidélité » [c’est-à-dire : qui garde espoir en l’accomplissement de la promesse »] (Yecha’ya 26, 2 et Rachi ibid.), « n’attends pas (lo thichmor) mon péché » (Iyov 14, 16), c’est-à-dire : « N’y compte pas ! »
37,12
Un jour ses frères étaient allés conduire les troupeaux de leur père à Sichem.
Faire paître le (eth) menu bétail
Chacune des lettres du mot eth (préposition qui introduit le complément direct) est surmontée d’un point, comme pour marquer qu’ils n’y allaient que pour se « repaître » eux-mêmes (Beréchith raba 84, 13)
37,13
Israël dit à Joseph: "Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux t'envoyer auprès d'eux." II lui répondit: "Je suis prêt."
Me voici
Expression d’humilité et de zèle (Midrach tan‘houma Wayèra 22. Voir Rachi supra 22, 1). Il était impatient d’obéir à l’ordre de son père, bien qu’il sût que ses frères le haïssaient, [et donc qu’il courait un danger en allant les rejoindre] (Beréchith raba 84, 13)
37,14
Il reprit: "Va voir, je te prie, comment se portent tes frères, comment se porte le bétail et rapporte m'en des nouvelles." II l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem.
De la vallée de ‘Hèvron
Mais ‘Hèvron est situé sur une montagne ! Il est en effet écrit : « ils montèrent vers le sud et arrivèrent à ‘Hèvron » (Bamidbar 13, 22). Mais c’est pour suivre le dessein profond (‘amouq, apparenté à ‘émeq – vallée) annoncé à ce juste qui repose à ‘Hèvron, afin de réaliser l’exécution de ce qui a été annoncé à Avraham lors de l’alliance « entre les morceaux » : « ta descendance sera étrangère... » (supra 15, 13), [et Ya‘aqov savait que ce départ de Yossef allait marquer le commencement des pérégrinations d’Israël] (Sota 11a, Beréchith raba 84, 13)
Il arriva à Chekhem
C’est un lieu prédestiné aux catastrophes. C’est là que les fils ont failli [en vendant Yossef], c’est là qu’on avait violé Dina, et c’est là que sera divisé le royaume de Dawid, ainsi qu’il est écrit (I Melakhim 12, 1) : « Re‘hov’am alla à Chekhem... »(Sanhèdrin 102a)
37,15
Un homme le rencontra errant dans la campagne; cet homme lui demanda: "Que cherches-tu?"
Un homme le trouva
Il s’agit de l’ange Gavriel (Midrach tan‘houma Wayéchèv 2), ainsi qu’il est écrit : « et “l’homme” Gavriel... » (Daniel 9, 21)
37,16
II répondit: "Ce sont mes frères que je cherche. Veuille me dire où ils font paître leur bétail."
37,17
L'homme dit: "Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: ‘Allons à Dothan’." Joseph s'en alla sur les pas de ses frères et il les trouva à Dothan.
Ils sont partis d’ici
Ils se sont départis de tout sentiment de fraternité à ton égard
Allons à Dothan
Pour chercher des artifices dans l’arsenal des lois (dath) afin de te faire mourir. Quant au sens simple, c’est le nom d’une localité. Un texte ne se dégage jamais de son sens simple (Chabath 63a)
37,18
Ils l'aperçurent de loin; et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir.
Ils complotèrent (wayithnaklou)
Ils se sont armés de prétextes (nekhalim) et de ruses
Pour le (otho)
L’accusatif otho équivaut à itho (« avec lui »), c’est-à-dire élaw (« envers lui »). [Ils se sont armés de prétextes et de ruses dirigés « contre lui » (voir Yirmeya 20, 11)]
37,19
Ils se dirent l'un à l'autre: "Voici venir l'homme aux songes.
37,20
Or çà, venez, tuons le, jetons le dans quelque citerne, puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce qui adviendra de ses rêves!"
Et nous verrons ce que seront ses rêves
Rabi Yits‘haq a enseigné : Ce verset exige une interprétation. C’est l’esprit saint qui s’exprime ici. Les frères disaient : « Nous allons le tuer ! » Et le verset s’achève en donnant la parole à l’esprit saint : « et nous verrons ce que seront ses rêves » – nous verrons quelles paroles se réaliseront, les vôtres ou les miennes. Il n’est pas possible, en effet, que les frères de Yossef aient dit : « et nous verrons ce que seront ses rêves » : car une fois qu’ils l’auraient tué, il ne serait rien resté de ces rêves (Midrach tan‘houma 13)
37,21
Ruben l'entendit et voulut le sauver de leurs mains; il se dit: "N'attentons point à sa vie."
Ne le frappons pas à mort
Frapper à mort, c’est tuer
37,22
Ruben leur dit donc: "Ne versez point le sang! Jetez le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne portez point la main sur lui." C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père.
C’était afin de le sauver
Le texte porte ici témoignage que Reouven n’a dit cela que pour le sauver, car il viendra l’en retirer. « Je suis l’aîné, s’est-il dit, et le plus grand de tous. Et la faute ne retomberait que sur moi ! » (Beréchith raba 84, 15)
37,23
En effet, lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères ils le dépouillèrent de sa robe, de la tunique à rayures dont il était vêtu;
De sa tunique
De son linge de corps
De la tunique longue
De celle que son père lui avait offerte en plus de ses frères (Beréchith raba 84, 16)
37,24
et ils le saisirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et sans eau.
Et le puits était vide
S’il est écrit qu’il était vide, ne sais-je pas qu’il était sans eau ? Pourquoi cette précision : « il n’y avait pas d’eau » ? Il n’y avait certes pas d’eau, mais il y avait des serpents et des scorpions (Chabath 22a)
37,25
Comme ils étaient assis pour prendre leur repas, ils levèrent les yeux et virent une caravane d’Ismaélites, laquelle venait de Galaad; leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de lotus qu'ils allaient transporter en Égypte.
Une caravane
C’est ainsi que traduit le Targoum. On l’appelle en hébreu or‘ha parce qu’elle marche sur les routes (ora‘h)
Et leurs chameaux portaient...
Pourquoi ces précisions quant à leur chargement ? C’est pour nous faire connaître la faveur accordée aux justes. Les Arabes ne transportent, d’habitude, que du naphte et du pétrole, dont les relents sont nauséabonds. Mais il s’est agi ici de parfums, afin que Yossef ne soit pas incommodé par de mauvaises odeurs (Beréchith raba 84, 17)
Des aromates
Tout mélange d’épices est appelé nekhooth (« aromates »), comme dans : « il leur montra toute la maison de ses nekhotho (“ses aromates”) » (II Melakhim 20, 13), où se faisait le mélange de ses épices. Le Targoum traduit par un mot qui signifie « cire »
Et du baume
C’est une résine qui suinte de l’arbre appelé qataf (« balsamier »). Son nom figure dans l’énumération des composés de l’encens (Chemoth 30, 34. Voir Kerithouth 6a)
Et du lotus
C’est le lotitha dont parle la michna. Nos maîtres ont enseigné que c’est une racine végétale appelée aristolochia (Nidda 8a)
37,26
Juda dit à ses frères: "Quel avantage, si nous tuons notre frère et si nous scellons sa mort?
Quel profit
Quel gain, selon la traduction du Targoum
Et couvrons son sang
Et nous cacherions sa mort 
37,27
Venez, vendons le aux Ismaélites et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair!" Et ses frères consentirent.
Ils l’écoutèrent
Traduction du Targoum : weqabilou (« ils acceptèrent »). Toutes les fois que, dans le texte, le verbe chema’ signifie « obéir », comme ici, et comme dans : « Ya‘aqov écouta (wayichma’) son père » (supra 28, 7), ou dans : « nous le ferons et nous l’écouterons (wenichma’) » (Chemoth 24, 7), le Targoum le traduit par le verbe qbl (« accepter », « obéir »). En revanche, lorsqu’il signifie « écouter », comme dans : « ils entendirent (wayichme’ou) la voix de Hachem » (supra 3, 8), ou dans : « et Rivqa écoutait (choma’ath) » (supra 27, 5), « Israël l’entendit (wayichma’) » (supra 35, 22), « J’ai entendu (chama’ati) les murmures » (Chemoth 16, 12), il le traduit par le même mot chama’
37,28
Or, plusieurs marchands madianites vinrent à passer, qui tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, puis le vendirent aux Ismaélites pour vingt pièces d'argent. Ceux ci emmenèrent Joseph en Égypte.
Des hommes de Midyan vinrent à passer
Il s’agit ici d’une autre caravane, ceci pour t’apprendre que Yossef a été vendu plusieurs fois
Ils tirèrent
Ce sont les fils de Ya‘aqov
Yossef du puits
Les Yichmaélites aux Midyanites, et les Midyanites aux Egyptiens (Midrach tan‘houma 13)
37,29
Ruben revint à la citerne et voyant que Joseph n'y était plus, il déchira ses vêtements,
Reouven retourna
Il n’avait pas assisté à la vente, car c’était à son tour, ce jour-là, d’aller servir son père (Beréchith raba 84, 15). Autre explication : Il était occupé, couvert d’un sac, à jeûner pour avoir mis le désordre dans la couche de son père (Beréchith raba 84, 19)
37,30
retourna vers ses frères et dit: "L'enfant n'y est plus et moi, où irai je?"
Et moi
Où irai-je fuir le chagrin de mon père 
37,31
Ils prirent la robe de Joseph, égorgèrent un chevreau et trempèrent la robe dans son sang;
Un chevreau
Son sang ressemble au sang humain
La tunique (koutonèth)
Le mot est ici à la forme absolue. Lorsqu’il est à la forme construite : « la tunique de Yossef », « une tunique longue », « une tunique de lin », il est vocalisé kethonèth
37,32
puis ils envoyèrent cette tunique à rayures, qu'on apporta à leur père en disant: "Voici ce que nous avons trouvé; examine si c'est la tunique de ton fils ou non."
37,33
II la reconnut et s'écria: "La tunique de mon fils! Une bête féroce l'a dévoré! Joseph, Joseph a été mis en pièces!"
Il dit : La tunique de mon fils
Voici la tunique de mon fils 
Une bête sauvage l’a dévoré
Ya‘aqov était éclairé par l’esprit saint, de sorte que l’on peut également comprendre ces mots comme une prédiction de la provocation dont Yossef sera l’objet de la part de la femme de Potifar. Et pourquoi le Saint béni soit-Il ne lui a-t-Il pas divulgué [que Yossef était toujours en vie] ? Parce que ses frères avaient maudit et voué à l’anathème quiconque le révélerait, et ils y avaient associé le Saint béni soit-Il. Yits‘haq savait cependant qu’il était en vie, mais il se disait : « Comment le révélerai-je à Ya‘aqov, si le Saint béni soit-Il ne veut pas le faire Lui-même ? » (Beréchith raba 84, 21)
37,34
Et Jacob déchira ses vêtements et il mit un cilice sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils.
De nombreux jours
Vingt-deux ans se sont écoulés entre la vente de Yossef et la venue de Ya‘aqov en Egypte (Beréchith raba 84, 20). Il est écrit : « Yossef, âgé de dix-sept ans... » (verset 2), et il en avait trente lorsqu’il a été présenté à Pharaon (infra 41, 46). Il s’est écoulé sept années d’abondance et deux années de famine, soit un total de vingt-deux ans, correspondant aux vingt-deux années pendant lesquelles Ya’aqov n’a pas honoré son père et sa mère (Meguila 17a) : les vingt ans passés chez Lavan, plus deux ans sur le chemin du retour, à savoir un an et demi à Soukoth et six mois à Beith-El. C’est ce que Ya‘aqov avait dit à Lavan : « ces vingt ans que j’ai été (zè li – littéralement “voici pour moi”) dans ta maison » (supra 31, 41), « pour moi » signifiant : elles retomberont sur moi, et j’aurai un jour à subir un même nombre d’années de punition »
37,35
Tous ses fils et toutes ses filles se mirent en devoir de le consoler; mais il refusa toute consolation et dit: "Non! Je rejoindrai, en pleurant, mon fils dans la tombe!" Et son père continua de le pleurer.
Et toutes ses filles
Rabi Yehouda a enseigné (Beréchith raba 84, 21) : une sœur jumelle était née avec chacun des chefs de tribu, qu’ils ont épousées. Rabi Né’hémia a enseigné : c’était des Kena‘anies. Mais pourquoi est-il écrit : « ses filles » ? C’était ses belles-filles, mais on appelle communément son gendre « fils », et sa belle-fille « fille »
Il refusa d’être consolé
On n’accueille pas de consolation pour une personne en vie, en pensant qu’elle est morte (Beréchith raba 84, 21). Car c’est aux morts que s’applique le décret divin qui les fait tomber dans l’oubli, pas aux vivants (Pessa‘him 54b)
Car je descendrai vers mon fils (èl beni)
C’est comme s’il était écrit : ‘al beni (« à cause de mon fils »). La préposition èl (« vers ») est souvent substituée à ‘al, comme dans : « à cause (èl) de Chaoul et à cause (weèl) de la maison du sang » (II Chemouel 21, 1), ou dans : « à cause (èl) de départ de l’arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de son époux » (I Chemouel 4, 19)
En deuil dans la tombe
Le mot cheol, au sens simple, signifie « la tombe ». « J’irai dans la tombe avec mon deuil, sans trouver de consolation jusqu’à la fin de mes jours. » Selon le midrach, il s’agit du gueihinnom : « J’ai reçu du Tout-Puissant un signe m’assurant que, si aucun de mes enfants ne meurt de mon vivant, je serai assuré de ne jamais voir le gueihinnom » (Midrach tan‘houma Wayigach 9)
Son père le pleura
Il s’agit de Yits‘haq, qui pleurait à cause de la souffrance de Ya‘aqov, mais sans porter le deuil de Yossef, puisqu’il le savait vivant (Beréchith raba 84, 21)
37,36
Quant aux Madianites, ils le vendirent en Égypte à Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.
Des gardes (hataba‘him – littéralement : « les égorgeurs »)
Ceux qui égorgeaient le bétail du roi
38,1
II arriva, en ce temps là, que Juda s'éloigna de ses frères et s'achemina vers un habitant d'Adoullam, nommé Hira.
Ce fut
Pourquoi ce récit figure-t-il ici et interrompt-il l’histoire de Yossef ? C’est pour nous apprendre que les frères de Yehouda ont rabaissé celui-ci de sa dignité lorsqu’ils ont vu la souffrance de leur père, [d’où les mots : « Yehouda descendit [dans leur estime] »). Ils lui ont dit : « C’est toi qui nous as dit de le vendre ! Si tu nous avais conseillé de le ramener à la maison, nous t’aurions écouté ! » (Midrach tan‘houma 8)
Il se tourna
De ses frères
Vers un homme de ‘Adoullam
Il s’est associé avec lui en affaires
38,2
Là, Juda vit la fille d'un Cananéen, appelé Choua; il l'épousa et s'approcha d'elle.
D’un Kena‘ani
D’un marchand (Beréchith raba 85, 4. Voir Pessa‘him 50a et Zekhariya 14, 21)
38,3
Elle conçut et enfanta un fils, à qui il donna le nom d'Ér.
38,4
Elle conçut encore et eut un fils et elle lui donna le nom d’Onàn.
38,5
De nouveau elle enfanta un fils et elle le nomma Chéla. II était à Kezib lorsqu'elle l'enfanta.
Il était à Kheziv
C’est le nom d’un endroit. Il doit ce nom, à mon avis, au fait que c’est là qu’elle a cessé d’enfanter, le mot kheziv voulant dire : « trompeur », « ayant cessé d’inspirer confiance », comme dans : « tu as été pour moi comme une source trompeuse (akhzav) » (Yirmeya 15, 18), « dont les eaux ne trompent pas (yakhazevou) » (Yecha’ya 58, 11). Sinon, que serait venu nous apprendre ce mot ? J’ai lu dans Beréchith raba (85, 4) l’interprétation suivante : « elle appela son nom Chéla... elle a cessé »
38,6
Juda choisit une épouse à Ér, son premier né; elle se nommait Thamar.
38,7
Ér, le premier né de Juda, ayant déplu au Seigneur, le Seigneur le fit mourir.
Mauvais aux yeux de Hachem
Comme Onan il détruisait sa semence. Car il est écrit, à propos de Onan : « Il le fit mourir “de même” » (verset 10). A la mort de ‘Er correspond la mort de Onan. Et pourquoi ‘Er détruisait-il sa semence ? Afin d’empêcher une grossesse qui aurait nui à sa beauté (Yevamoth 34b)
38,8
Alors Juda dit à Onàn: "Épouse la femme de ton frère en vertu du lévirat, afin de constituer une postérité à ton frère."
Et établis une descendance
Le fils devant porter le nom du frère mort
38,9
Onân comprit que cette postérité ne serait pas la sienne; et alors, chaque fois qu'il approchait de la femme de son frère, il corrompait sa voie, afin de ne pas donner de postérité à son frère.
Il détruisait vers le sol
Il « battait » à l’intérieur [dans le vagin] et « vannait » à l’extérieur [sur le sol] (Yevamoth 34b)
38,10
Sa conduite déplut au Seigneur, qui le fit mourir de même.
38,11
Et Juda dit à Thamar, sa belle fille: "Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Chéla soit plus grand," car il craignait qu’il ne meure, lui aussi, comme ses frères. Et Thamar s’en alla demeurer dans la maison de son père.
Car il disait
Il la repoussait comme avec un brin de paille, [sous de vains prétextes], car il n’avait pas réellement l’intention de la faire épouser par son fils
Car il disait : de peur qu’il ne meure
Car c’était une femme dont on pouvait présumer que ses maris mouraient l’un après l’autre (Yevamoth 64b)
38,12
Longtemps après mourut la fille de Choua, femme de Juda. Quand Juda se fut consolé, il alla surveiller la tonte de ses brebis, avec Hira son ami l'Adoullamite, à Timna.
Il monta vers ceux qui tondaient ses brebis
Il monta à Timna pour rejoindre ceux qui tondaient ses brebis
38,13
On informa Thamar en ces termes: "Ton beau père monte en ce moment à Timna pour tondre ses brebis."
Monte à Timna
Et à propos de Chimchon (Samson), il est écrit : « Chimchon est descendu à Timna » (Choftim 14, 1). Timna se trouvait sur le flanc de la montagne (Sota 10a). On y montait par un côté, et on en descendait par un autre
38,14
Elle quitta ses vêtements de veuve, prit un voile et s'en couvrit; et elle s'assit au carrefour des Deux Sources, qui est sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Chéla avait grandi et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour épouse.
S’enveloppa
Elle s’est couvert le visage pour éviter d’être reconnue
Elle s’assit au carrefour des Deux-Sources (bepèta‘h ‘éinayim – littéralement : « à la porte des yeux »)
A l’ouverture des yeux, [là où les yeux scrutent attentivement la direction à prendre], au carrefour des routes sur le chemin de Timna. Nos maîtres ont expliqué : A la « porte » de notre patriarche Avraham, c’est-à-dire à un endroit que tous les « yeux » aspirent à pouvoir contempler
Car elle voyait que Chéla avait grandi
Aussi s’est-elle offerte à Yehouda, désirant en avoir des enfants, [sinon de son fils, du moins de lui-même]
38,15
Juda, l'ayant aperçue, la prit pour une prostituée; car elle avait voilé son visage.
Il la prit pour une prostituée
Parce qu’elle se trouvait au carrefour des routes
Car elle avait couvert son visage
Il ne pouvait donc la voir ni la reconnaître. Explication du midrach : Elle avait couvert son visage dans la maison de son beau-père, et sa vertu était insoupçonnable (Sota 10b)
38,16
II se dirigea de son côté et lui dit: "Laisse moi te posséder." Car il ignorait que ce fût sa belle fille. Elle répondit: "Que me donneras-tu pour me posséder?"
Il se détourna vers elle vers le chemin
Il s’est écarté du chemin sur lequel il se trouvait pour aller vers celui où elle était. En français médiéval : « destorner »
Eh bien allons
Prépare-toi et apprête ta pensée à cela. Le mot hava (« eh bien ») marque l’idée d’une préparation à quelque chose, sauf quand il faut le traduire par « donner ». Les deux idées sont d’ailleurs proches l’une de l’autre
38,17
II répliqua: "Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau." Et elle dit: "Bien, si tu me donnes un gage en attendant cet envoi."
Un gage
Une garantie
38,18
II reprit: "Quel gage te donnerai-je?" Elle répondit: "Ton sceau, ton cordon et le bâton que tu as à la main." II les lui donna, il approcha d'elle et elle conçut de son fait.
Ton sceau et ton vêtement
C’est ainsi que traduit le Targoum : l’anneau qui porte ton sceau et le vêtement dont tu te couvres
Elle conçut de son fait
Des hommes forts comme lui, des hommes justes comme lui (Beréchith raba 85, 9)
38,19
Elle se leva et partit; elle quitta son voile et reprit les vêtements de son veuvage.
38,20
Juda envoya le chevreau par l'entremise de son ami l'Adoullamite, pour retirer le gage des mains de cette femme; il ne la trouva point.
38,21
II questionna les gens de l'endroit, disant: "Où est la prostituée qui se tient aux Deux Sources, sur le chemin?" Ils répondirent: "II n'y a point de prostituée ici."
La prostituée
Consacrée [d’où son nom en hébreu : qedécha] et destinée à la prostitution
38,22
II retourna auprès de Juda et dit: "Je ne l'ai pas trouvée; et même les habitants de l'endroit ont dit qu'il n'y avait point là de prostituée."
38,23
Et Juda dit: "Qu'elle garde ce qu'elle a et que nous n'ayons pas à rougir; car enfin, j'ai envoyé ce chevreau et tu n'as pu la trouver."
Elle prendra pour elle
Qu’elle garde ce qu’elle a
De peur que nous ne soyons méprisés
Si tu continues de la chercher, cela finira par se savoir, et ce sera une honte. Que puis-je en effet faire de plus pour tenir parole 
Voici
Pour avoir égaré son père avec un chevreau, dans le sang duquel il avait trempé la tunique de Yossef (supra 37, 31), Yehouda a été égaré, lui aussi, avec un chevreau (Beréchith raba 85, 9)
38,24
Or, environ trois mois après, on informa Juda, en disant: "Thamar, ta bru, s'est prostituée et elle porte dans son sein le fruit de la débauche." Juda répondit: "Emmenez la et qu'elle soit brûlée!"
Environ trois mois après
La plus grande partie du premier mois, la plus grande partie du dernier et la totalité de celui du milieu (Beréchith raba 85, 10). L’expression kemicheloch ‘hadachim (« environ trois mois ») signifie : « le fait de se répéter trois fois », le mot micheloch étant construit de la même manière que michloa‘h manoth (« l’action d’envoyer des cadeaux » [Esther 9, 19]) ou que michloa‘h yadam (« l’action d’étendre la main » [Yecha’ya 11, 14]). Le Targoum Onqelos propose une traduction similaire : « quand les mois deviennent trois », [l’adjectif numéral « trois » prenant une forme infinitive]
Enceinte à cause de la prostitution
Le mot hara (« enceinte ») [où l’accent tonique est mis sur la dernière syllabe] est ici un adjectif, [et non un verbe, auquel cas il serait mis sur l’avant-dernière, à l’instar de : « elle vit qu’elle avait conçu (haratha) » (supra 16, 4)], comme dans : « une femme enceinte (hara) » (Chemoth 21, 22), ou dans : « claire (bara) comme le soleil » (Chir hachirim 6, 10)
Et qu’elle soit brûlée
Efrayim Maqchaa a enseigné au nom de rabi Méir : Elle était la fille de Chem, qui était kohen (Beréchith raba 85, 10). Voilà pourquoi on la condamne à être brûlée (voir Wayiqra 21, 9)
38,25
Comme on l'emmenait, elle envoya dire à son beau père: "Je suis enceinte du fait de l'homme à qui ces choses appartiennent." Et elle dit: "Examine, je te prie, à qui appartiennent ce sceau, ces cordons et ce bâton."
On la sortit
Pour qu’elle soit brûlée
Et elle envoya à son beau-père
Elle ne voulait pas lui faire honte et lui dire : « C’est de toi que j’ai conçu ! », mais elle a dit : « c’est de l’homme à qui ces objets-ci appartiennent ». Elle s’est dit : « S’il le reconnaît, qu’il le reconnaisse de lui-même ! Sinon, qu’ils me condamnent à être brûlée, mais je ne lui ferai pas honte publiquement ! D’où l’on apprend qu’il vaut mieux se laisser jeter dans une fournaise ardente que faire honte publiquement à son prochain (Sota 10b)
Reconnais
Le mot na (« je te prie ») est un terme d’imploration (Berakhoth 9a). Elle lui a dit : « Je t’en supplie ! Reconnais ton créateur, et ne sois pas la cause de la perte de trois vies humaines ! 
38,26
Juda les reconnut et dit: "Elle est plus juste que moi, car il est vrai que je ne l'ai point donnée à Chéla mon fils." Cependant il cessa, dès lors, de la connaître.
Elle est plus juste que moi (mimmènni – littéralement : « de moi »)
« Plus juste » dans ses parole
de moi
Elle est enceinte. Explication du midrach (Sota 10b, Beréchith raba 85, 10) : Une voix est sortie du ciel et a déclaré : « de moi » – c’est par ma volonté que la chose s’est faite. C’est parce qu’elle vivait vertueuse dans la maison de son beau-père que j’ai décidé que c’est d’elle et de la tribu de Yehouda que sera issue la lignée des rois
Puisque aussi bien je ne l’ai pas donnée
Elle avait le droit d’agir comme elle a fait, car je ne l’avais pas donnée à mon fils Chéla
Et il n’ajouta pas
Certains expliquent (Sifri Baha’alothekha 88) : « il ne continua pas ». D’autres (Sota 10b) : « il ne cessa pas » [il ne se sépara pas d’elle]. On trouve la même expression à propos d’Eldad et Médad : « et ils n’ajoutèrent pas (welo yassafou) », que le Targoum traduit par : « ils n’ont pas cessé de prophétiser »
38,27
Or il se trouva, lors de son enfantement, qu'elle portait des jumeaux dans son sein.
Au moment de son engendrement
Tandis qu’on a dit à propos de Rivqa : « ses jours pour engendrer furent “remplis” » (supra 25, 24). Ses jours étaient « remplis », tandis que la naissance, chez Tamar, a eu lieu avant terme (Beréchith raba 85, 13)
Que voici des jumeaux
Le mot « jumeaux » est écrit ici en entier : teomim, alors que chez Rivqa il est écrit dans une forme défective (tomim, sans waw ni yod). C’est que l’un des jumeaux, chez celle-ci, était un impie, tandis que chez Tamar tous deux seront des justes (Beréchith raba 85)
38,28
Au moment de sa délivrance, l'un d'eux avança la main; la sage femme la saisit et y attacha un fil d'écarlate, pour indiquer que celui ci était né le premier.
L’un d’eux avança la main
L’un des deux a sorti sa main à l’extérieur, et après que la sage-femme y eut attaché un fil écarlate, il l’a réintroduite
38,29
Comme il retirait sa main, voici que son frère vint au monde. Elle dit: "Avec quelle violence tu te fais jour!" Et on lui donna le nom de Péreç.
Quelle brèche tu as faite
Tu t’es forcé un passage
38,30
Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d’écarlate. On lui donna le nom de Zérah.
Sur la main duquel était le fil d’écarlate
Le mot yad (« main ») apparaît à quatre reprises dans le présent contexte, allusion aux quatre anathèmes qui seront prononcés contre ‘Akhan, l’un des descendants de Pèrèts (voir Yehochou‘a 7, 1 et suiv. Beréchith raba 85, 14). Selon une autre opinion, cette répétition correspond aux quatre objets qu’il s’est appropriés [lors du sac de Yeri‘ho] : un vêtement de Chin’ar, deux morceaux d’argent du poids de deux cents chèqel et une barre d’or
Il appela son nom Zèra‘h (« brillant »)
Parce que le fil d’écarlate était de couleur vive
39,1
Joseph fut donc emmené en Égypte. Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta aux ismaélites qui l'avaient conduit dans ce pays.
Et Yossef fut descendu
Le texte revient au sujet précédent, qu’il avait interrompu pour rapprocher le déclin de Yehouda et la vente de Yossef, t’enseignant ainsi que c’est à cause de Yossef que Yehouda a été abaissé dans sa dignité. Il entend également comparer l’histoire de la femme de Potifar avec celle de Tamar : de même que les motifs de celle-ci étaient purs, de même les motifs de celle-là. Car les astres lui avaient annoncé qu’elle allait, avec Yossef, donner naissance à des fils. Ce qu’elle ne savait pas, c’est si ce devait être elle ou sa fille (Beréchith raba 85, 2. Voir Rachi infra 41, 45)
39,2
Le Seigneur fut avec Joseph, qui devint un homme heureux et fut admis dans la maison de son maître l'égyptien.
39,3
Son maître vit que Dieu était avec lui; qu'il faisait prospérer toutes les oeuvres de ses mains,
Que Hachem était avec lui
Le nom de Hachem sortait fréquemment de sa bouche (Midrach tan‘houma 8)
39,4
et Joseph trouva faveur à ses yeux et il devint son serviteur; Putiphar le mit à la tête de sa maison et lui confia tout son avoir.
Et tout ce qui était à lui (wekhol yèch lo)
Expression elliptique. Il manque le pronom relatif achèr
39,5
Du moment où il l'eut mis à la tête de sa maison et de toutes ses affaires, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph; et la bénédiction divine s'étendit sur tous ses biens, à la ville et aux champs.
39,6
Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage.
Et il ne s’occupa plus avec lui de rien
Il ne faisait attention à rien
Sinon du pain
A savoir sa femme. Le texte s’exprime toutefois avec délicatesse (Beréchith raba 86, 6)
Et Yossef était beau de taille
Lorsqu’il s’est vu le maître, il s’est mis à manger, à boire et à se soigner les cheveux. Le Saint béni soit-Il a alors dit : « Ton père est en deuil, et toi tu te soignes les cheveux ! Je vais lancer un « ours » à tes trousses ! » (Midrach tan‘houma 8). Et aussitôt 
39,7
Il arriva, après ces faits, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit: "Viens reposer près de moi."
Ce fut
Toutes les fois que le texte emploie a‘har (« après » – au lieu de a‘haré), il s’agit d’événements survenus aussitôt (Beréchith raba 44, 5)
39,8
Il s'y refusa, en disant à la femme de son maître: "Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires il les a remises en mes mains;
39,9
il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu, sinon toi, parce que tu es son épouse; et comment puis je commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur?"
Et pécherai-je contre Eloqim
La débauche a été interdite aux Noa‘hides (Sanhèdrin 57a)
39,10
Quoiqu'elle en parlât chaque jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle.
Pour coucher près d’elle
Même sans avoir de rapports (Sota 3b)
Pour être avec elle
Dans le monde à venir (ibid.)
39,11
Mais il arriva, à une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa besogne et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait,
Ce fut
C’est-à-dire : Lorsqu’il arriva un jour particulier, un jour de liesse, un jour de fête païenne où ils allaient tous adorer leurs idoles, elle s’est dit : « Aucun jour n’est plus propice que celui-ci pour me rapprocher de Yossef ». Elle a prétexté qu’elle était malade pour ne pas y aller (Sota 36b)
Pour faire son travail
Rav et Chemouel sont en désaccord. L'un dit : pour faire son travail, au sens littéral. Quant à l'autre, il enseigne : pour satisfaire ses « besoins » [c’est-à-dire : pour avoir des rapports avec elle]. Mais l’image de son père lui est apparue, comme il est enseigné dans le traité Sota (ibid.)
39,12
qu'elle le saisit par son vêtement, en disant: "Viens dans mes bras!" II abandonna son vêtement dans sa main, s'enfuit et s'élança dehors.
39,13
Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était échappé,
39,14
elle appela les gens de sa maison et leur dit: "Voyez! On nous a amené un Hébreu pour nous insulter! II m'a abordée pour coucher avec moi et j'ai appelé à grands cris.
Voyez ! Il nous a amené
Expression elliptique : « il nous a amené », sans précision quant à celui qui l’a amené. Elle parle ici de son mari
Hébreu
‘Ivri : « venu de l’autre côté » (‘évèr) du fleuve, en même temps que « des fils de ‘Evèr »
39,15
Lui, entendant que j'élevais la voix pour appeler à mon aide, a laissé son habit près de moi et il s'est échappé et il est sorti."
39,16
Elle garda le vêtement de Joseph par devers elle, jusqu'à ce que son maître fût rentré à la maison.
Son seigneur
Celui de Yossef
39,17
Elle lui fit le même récit, disant: "L'esclave hébreu que tu nous a amené est venu près de moi pour m'insulter;
Est venu vers moi
Le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi, [et non : « Le serviteur hébreu que tu nous as amené pour se moquer de moi est venu vers moi »]
39,18
puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, il a laissé son vêtement près de moi et a pris la fuite."
39,19
Lorsque le maître entendit le récit que lui faisait son épouse, disant: "Voilà ce que m'a fait ton esclave", sa colère s'enflamma.
Lorsque le seigneur entendit
Elle lui fait ce récit pendant qu’ils ont un rapport (Beréchith raba 87, 9). C’est pourquoi elle lui dit : « c’est selon ces choses-là que m’a fait ton serviteur... ». – à savoir la même chose
39,20
Le maître de Joseph le fit saisir; on l’enferma dans la Rotonde, endroit ou étaient détenus les prisonniers du roi; et il resta là dans la Rotonde.
39,21
Le Seigneur fut avec Joseph, lui attira de la bienveillance et le rendit agréable aux yeux du gouverneur de la Rotonde.
Il attira vers lui de la bonté
Il était bien vu de tous ceux qui le voyaient. Le mot ‘hèssèd (« grâce ») a ici le même sens que dans la michna : « une fiancée belle et gracieuse (‘hassouda) » (Ketouvoth 17a)
39,22
Ce gouverneur mit sous la main de Joseph tous les prisonniers de la Rotonde; et tout ce qu'on y faisait, c'était lui qui le dirigeait.
C’était lui qui le faisait
Comme le traduit le Targoum : « était fait sur son ordre »
39,23
Le gouverneur de la Rotonde ne vérifiait rien de ce qui passait par sa main, parce que le Seigneur était avec lui; et ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir.
En ce que Hachem était avec lui – «
Parce que » Hachem était avec lui
40,1
II advint, après ces événements que l'échanson du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur maître, le roi d'Égypte.
Après ces choses-là
Etant donné que cette femme perfide avait fait de ce juste un sujet de conversation et un objet de calomnie pour chacun, le Saint béni soit-Il a fait commettre une faute à ces deux dignitaires, afin de détourner sur eux l’attention qui s’était portée sur Yossef (Beréchith raba 88, 1), et aussi afin que la délivrance de ce juste s’opère par leur entremise (Pessiqta zoutretha)
Péchèrent
Il a été trouvé chez le premier une mouche dans la coupe où buvait Pharaon, chez le second du sable dans son pain (Beréchith raba 88, 2)
Et le panetier (wehaofè – littéralement : « et celui qui cuit »)
Le pain du roi. Le mot hébreu afiya ne s’applique qu’au pain. En français médiéval : « pestor »
40,2
Pharaon, irrité contre ses deux officiers, le maître échanson et le maître panetier,
40,3
les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la Rotonde, le même lieu où Joseph était captif.
40,4
Le chef des gardes mit Joseph à leur disposition et celui ci les servit. Ils étaient depuis quelque temps aux arrêts,
Le chef des gardes désigna Yossef
Pour qu’il soit avec eux
Ils restèrent de nombreux jours sous garde
Le mot yamim (« de nombreux jours ») signifie douze mois (voir Rachi supra 24, 55)
40,5
lorsqu'ils eurent un rêve tous les deux, chacun le sien, la même nuit et chacun selon le sens de son rêve; l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, détenus dans la Rotonde.
Ils firent un rêve
Au sens simple, ils ont fait chacun un rêve. Selon le midrach, chacun a rêvé « le rêve des deux », [le mot ‘halom (« rêve ») se lisant ici au cas construit, de sorte qu’il faut comprendre : « le rêve de tous les deux », et non : « tous les deux un rêve »]. Chacun a rêvé son propre rêve et l’interprétation du rêve de son compagnon. C’est pourquoi il est écrit (verset 16) : « le maître des panetiers vit qu’il avait bien interprété »(Berakhoth 55b, Beréchith raba 88, 4)
Chacun selon l’interprétation de son rêve
Chacun a fait un rêve qui correspondait à l’interprétation qui allait lui être donnée
40,6
Joseph, étant venu près d'eux le matin, remarqua qu'ils étaient soucieux.
Tourmentés (zo‘afim)
Inquiets, comme dans : « triste et tourmenté (weza’éf) » (I Melakhim 20, 43), ou dans : « je porterai la colère (za’af) de Hachem » (Mikha 7, 9)
40,7
II demanda aux officiers de Pharaon, qui étaient avec lui en prison chez son maître: "Pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui?"
40,8
Ils lui répondirent: "Nous avons fait un songe et il n'y a personne pour l'interpréter." Joseph leur dit: "L'interprétation n'est elle pas à Dieu? Dites les moi, je vous prie."
40,9
Le maître échanson raconta son rêve à Joseph, en disant: "Dans mon rêve, une vigne était devant moi.
40,10
A cette vigne étaient trois pampres. Or, elle semblait se couvrir de fleurs, ses bourgeons se développaient, ses grappes mûrissaient leurs raisins.
Trois pampres
Des sarments longs que l’on appelle en français médiéval des « wediz »
Et elle était comme bourgeonnant
Comme si elle bourgeonnait. Dans mon rêve, elle me semblait commencer de bourgeonner (pèra‘h), et après les premiers bourgeons, elle se développait et devenait fleur (nèts). En français : « épanouir ». Ensuite ses grappes « firent mûrir ». Le mot « fleurir » est rendu par le Targoum par « fleurir en faisant sortir des vrilles », comme dans : « lorsque la fleur sera devenue une grappe mûre (nitsa) » (Yecha’ya 18, 5), ou dans : « il avait fait sortir un bouton (pèra‘h), fait éclore une fleur (tsits) » (Bamidbar 17, 23)
40,11
J'avais en main la coupe de Pharaon; je cueillais les raisins, j'en exprimais le jus dans la coupe de Pharaon et je présentais la coupe à la main du roi."
Je pressais (waès‘hat)
C’est ainsi que traduit le Targoum. On trouve dans la michna de nombreux exemples de ce mot
40,12
Joseph lui répondit: "En voici l'explication. Les trois pampres, ce sont trois jours.
Ce sont trois jours
Ils signifient pour toi trois jours. Il existe de nombreux midrachim à ce sujet (‘Houlin 92a, Beréchith raba 88, 5)
40,13
Trois jours encore et Pharaon te fera élargir et il te rétablira dans ton poste; et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais précédemment en qualité d'échanson.
Pharaon élèvera ta tête
Cette expression suggère une idée de « dénombrement » (voir Chemoth 30, 12). Quand Pharaon dénombrera ses serviteurs pour le servir pendant ses repas, il te comptera parmi eux
Ta charge
Ton poste et ton siège
40,14
Si tu te souviens de moi lorsque tu seras heureux, rends-moi, de grâce, un bon office: parle de moi à Pharaon et fais moi sortir de cette demeure.
Si (ki im) tu te souviens de moi
[Tu seras rétabli à ton poste et tu retrouveras ton influence,] de sorte que (ki) si (im) tu conserves présente à l’esprit mon interprétation favorable
Fais envers moi
Le mot na (« je te prie ») signifie toujours une imploration (Berakhoth 9a)
40,15
Car j'ai été enlevé, oui, enlevé du pays des Hébreux; et ici non plus je n'avais rien fait lorsqu'on m'a jeté dans ce cachot."
40,16
Le maître panetier, voyant qu'il avait interprété dans un sens favorable, dit à Joseph: "Pour moi, dans mon songe j'avais trois corbeilles à claire voie sur la tête.
Des paniers à claire-voie
Des paniers fabriqués avec de minces planchettes de bois, séparées par des espaces vides. Ils sont très répandus chez nous. Les vendeurs de pâtisseries que l’on appelle en français médiéval des « oublies » utilisent cette sorte de paniers
40,17
La corbeille supérieure contenait tout ce que mange Pharaon en fait de boulangerie; et les oiseaux le becquetaient dans la corbeille, au dessus de ma tête."
40,18
Joseph répondit en ces termes: "En voici l’explication. Les trois corbeilles, ce sont trois jours.
40,19
Trois jours encore et Pharaon te feratrancher la tête et attacher à un gibet; et les oiseaux viendront becqueter ta chair."
40,20
Or, le troisième jour, anniversaire de la naissance de Pharaon, celui ci donna un banquet à tous ses serviteurs. II porta le maître échanson et le maître panetier sur la liste de ses serviteurs.
Jour de la naissance
Le jour de son engendrement, que l’on appelle [dans le talmud (‘Avoda Zara 10a)] guénoussiya (« fête anniversaire »). Le mot houlèdèth (« engendrement ») est au hof’al : « a été engendré », parce que l’enfant n’est mis au monde qu’avec l’aide d’autrui, à savoir la sage-femme qui fait accoucher la mère. C’est pourquoi « sage-femme » se dit en hébreu meyalèdèth. On trouve la même construction au hof’al dans : « et à ton engendrement (oumoldothayikh), le jour où tu es née (houlèdèth) » (Ye‘hezqel 16, 4), ou dans : « cette plaie, après avoir été lavée (oukabés) » (Wayiqra 13, 55), puisqu’elle doit avoir été lavée par quelqu’un d’autre
Il porta éleva ta tête
Il les a dénombrés avec le reste de serviteurs, faisant le compte de ceux qui assureraient le service pendant le repas, et il s’est souvenu également d’eux. On trouve la même expression dans : « faites le relevé (littéralement : “élevez la tête”) » (Bamidbar 1, 2), dans le sens de « compter »
40,21
Il préposa de nouveau le maître échanson à sa boisson et celui-ci présenta la coupe à la main de Pharaon;
40,22
et le maître panetier, il le fit pendre, ainsi que l'avait présagé Joseph.
40,23
Mais le maître échanson ne se souvint plus de Joseph, il l’oublia.
Et le maître-échanson ne se souvint pas
Le jour même
Il l’oublia
Les jours suivants. Joseph, parce qu’il avait mis toute sa confiance dans le maître-échanson, pensant qu’il se souviendrait de lui, a dû rester en prison pendant deux ans. Ainsi qu’il est écrit : « Heureux l’homme qui met sa confiance dans Hachem et qui ne se tourne pas vers les arrogants (rehavim) » (Tehilim 40, 5), à savoir : qui ne met pas sa confiance dans les Egyptiens, lesquels sont appelés rahav (« arrogants ») (Yecha’ya 30, 7)