Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:14 : Mise des Téfilines
07:06 : Lever du soleil
13:16 : Heure de milieu du jour
19:26 : Coucher du soleil
20:04 : Tombée de la nuit

Paracha Tsav
Vendredi 31 Mars 2023 à 19:14
Sortie du Chabbath à 20:14
Afficher le calendrier
Vayéra

Paracha Vayéra

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו ויאמרו אליו אי֭ה שרה אשתך ויאמר הנה באהל ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן
ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו
ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו ויאמר אל נא אחי תרעו הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי ויאמרו גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת סגרו ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצא הפתח ויאמרו האנשים אל לוט עד מי לך פה חתן ובניך ובנתיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום כי משחתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני יהוה וישלחנו יהוה לשחתה ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית יהוה את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאת פן תספה בעון העיר ויתמהמה ויחזקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנתיו בחמלת יהוה עליו ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן תספה ויאמר לוט אלהם אל נא אדני הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי הנה נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה והיא מצער אמלטה נא שמה הלא מצער הוא ותחי נפשי
ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה על כן קרא שם העיר צוער השמש יצא על הארץ ולוט בא צערה ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים ויהפך את הערים האל ואת כל הככר ואת כל ישבי הערים וצמח האדמה ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני יהוה וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע ותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקוׄמה ‏ ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע ותשקין גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקמה ותהרין שתי בנות לוט מאביהן ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום

ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג הלא הוא אמר לי אחתי הוא והיא גם הוא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באזניהם וייראו האנשים מאד ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה ויהי כאשר התעו אתי אלהים מבית אבי ואמר לה זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחת ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת כל ונכחת ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו כי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם

ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים
ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים
ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה ויאמר אברהם אנכי אשבע והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים
ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע
ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל ובתואל ילד את רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם הוא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה

Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
18,1
וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם.
וַיֵּרָא אֵלָיו.
לְבַקֵּר אֶת הַחוֹלֶה אָמַר רַבִּי חָמָא בֶּן רַבִּי חֲנִינָא יוֹם שְׁלִישִׁי לְמִילָתוֹ הָיָה וּבָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְשָׁאַל בִּשְׁלוֹמוֹ
בְּאֵלוֹנֵי מַמְרֵא.
הוּא שֶׁנָּתַן לוֹ עֵצָה עַל הַמִּילָה לְפִיכָךְ נִגְלָה אֵלָיו בְּחֶלְקוֹ
יֹשֵׁב.
יָשַׁב כְּתִיב בִּקֵּשׁ לַעֲמוֹד אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֵׁב וַאֲנִי אֶעֱמוֹד וְאַתָּה סִימָן לְבָנֶיךָ שֶׁעָתִיד אֲנִי לְהִתְיַצֵּב בַּעֲדַת הַדַּיָּנִין וְהֵן יוֹשְׁבִין שֶׁנֶּאֱמַר אֱלֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל
פֶּתַח הָאֹהֶל.
לִרְאוֹת אִם יֵשׁ עוֹבֵר וָשָׁב וְיַכְנִיסֵם בְּבֵיתוֹ
כְּחֹם הַיּוֹם.
הוֹצִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חַמָּה מִנַּרְתִּיקָהּ שֶׁלֹּא לְהַטְּרִיחוֹ בְּאוֹרְחִים וּלְפִי שֶׁרָאָהוּ מִצְטַעֵר שֶׁלֹּא הָיוּ אוֹרְחִים בָּאִים הֵבִיא הַמַּלְאָכִים עָלָיו בִּדְמוּת אֲנָשִׁים
18,2
וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה.
וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים.
אֶחָד לְבַשֵּׂר אֶת שָׂרָה וְאֶחָד לַהֲפוֹךְ אֶת סְדוֹם וְאֶחָד לְרַפְּאוֹת אֶת אַבְרָהָם שֶׁאֵין מַלְאָךְ אֶחָד עוֹשֶׂה שְׁתֵּי שְׁלִיחוּת תֵּדַע לְךָ שֶׁכֵּן כָּל הַפָּרָשָׁה הוּא מַזְכִּירָן בְּלָשׁוֹן רַבִּים וַיֹּאכְלוּ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו. וּבַבְּשׂוֹרָה נֶאֱמַר וַיֹּאמֶר שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ וּבַהֲפִיכַת סְדוֹם הוּא אוֹמֵר כִּי לֹא אוּכַל לַעֲשׂוֹת דָּבָר לְבִלְתִּי הָפְכִּי. וּרְפָאֵל שֶׁרִפֵּא אֶת אַבְרָהָם הָלַךְ מִשָּׁם לְהַצִּיל אֶת לוֹט הוּא שֶׁנֶּאֱמַר וַיְהִי כְהוֹצִיאָם אוֹתָם הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הִמָּלֵט עַל נַפְשְׁךָ לָמַדְתָּ שֶׁהָאֶחָד הָיָה מַצִּיל
נִצָּבִים עָלָיו.
לְפָנָיו (כְּמוֹ וְעָלָיו מַטֵּה מְנַשֶּׁה) אֲבָל לָשׁוֹן נְקִיָּה הוּא כְּלַפֵּי הַמַּלְאָכִים
וַיַּרְא.
מַהוּ וַיַּרְא וַיַּרְא שְׁנֵי פְּעָמִים הָרִאשׁוֹן כְּמַשְׁמָעוֹ וְהַשֵּׁנִי לָשׁוֹן הֲבָנָה נִסְתַּכֵּל שֶׁהָיוּ נִצָּבִים בְּמָקוֹם אֶחָד וְהֵבִין שֶׁלֹּא הָיוּ רוֹצִים לְהַטְּרִיחוֹ וְאַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִים הָיוּ שֶׁיֵּצֶא לִקְרָאתָם עָמְדוּ בִּמְקוֹמָם לִכְבוֹדוֹ לְהַרְאוֹתוֹ שֶׁלֹּא רָצוּ לְהַטְּרִיחוֹ וְקָדַם הוּא וְרָץ לִקְרָאתָם. (כָּךְ הַגִּרְסָא בְּרַשִׁ"י יָשָׁן) כְּתִיב נִצָּבִים עָלָיו וּכְתִיב וַיָּרָץ לִקְרָאתָם כַּד חָזְיוּהוּ דַּהֲוָה שָׁרִי וְאָסִיר פֵּרְשׁוּ הֵימֶנוּ מִיָּד וַיָּרָץ לִקְרָאתָם
18,3
וַיֹּאמַר: אֲדֹנָי אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְדֶּךָ.
וַיֹּאמַר אֲדֹנָי אִם נָא וְגוֹ.
לַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶם אָמַר וּקְרָאָם כֻּלָּם אֲדוֹנִים וְלַגָּדוֹל אָמַר אַל נָא תַעֲבוֹר וְכֵיוָן שֶׁלֹּא יַעֲבוֹר הוּא יַעֲמֹד חֲבֵרָיו עִמּוֹ וּבְלָשׁוֹן זֶה הוּא חוֹל. דָּ"א קֹדֶשׁ וְהָיָה אוֹמֵר לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַמְתִּין לוֹ עַד שֶׁיָּרוּץ וְיַכְנִיס אֶת הָאוֹרְחִים וְאַף עַל פִּי שֶׁכָּתוּב אַחַר וַיָּרָץ לִקְרָאתָם הָאֲמִירָה קוֹדֶם לָכֵן הָיְתָה וְדֶרֶךְ הַמִּקְרָאוֹת לְדַבֵּר כֵּן כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי אֵצֶל לֹא יָדוּן רוּחִי בָּאָדָם שֶׁנִּכְתָּב אַחַר וַיּוֹלֶד נֹחַ וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמָר כֵּן אֶלָּא הַגְּזֵרָה הָיָה מִקּוֹדֶם עוֹד עֶשְׂרִים שָׁנָה וּשְׁתֵּי הַלְּשׁוֹנוֹת בִּבְרֵאשִׁית רַבָּה
18,4
יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ.
יֻקַּח נָא.
עַל יְדֵי שָׁלִיחַ וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שִׁלֵּם לְבָנָיו עַל יְדֵי שָׁלִיחַ שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּרֶם מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ וַיַּךְ אֶת הַסָּלַע
וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם.
כַּסָּבוּר שֶׁהֵם עַרְבִיִּים שֶׁמִּשְׁתַּחֲוִים לַאֲבַק רַגְלֵיהֶם וְהִקְפִּיד שֶׁלֹּא לְהַכְנִיס עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים לְבֵיתוֹ אֲבָל לוֹט שֶׁלֹּא הִקְפִיד הִקְדִים לִינָה לִרְחִיצָה שֶׁנֶּאֱמַר וְלִינוּ וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם
תַּחַת הָעֵץ.
תַּחַת הָאִילָן
18,5
וְאֶקְחָה פַת לֶחֶם וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם אַחַר תַּעֲבֹרוּ כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם עַל עַבְדְּכֶם וַיֹּאמְרוּ כֵּן תַּעֲשֶׂה כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ.
וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם.
בְּתוֹרָה בִּנְבִיאִים וּבִכְתוּבִים מָצִינוּ דְּפִתָּא סַעֲדְתָּא דְּלִבָּא. בַּתּוֹרָה וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם. בַּנְּבִיאִים סְעַד לִבְּךָ פַּת לֶחֶם. בַּכְּתוּבִים וְלֶחֶם לְבַב אֱנוֹשׁ יִסְעָד. אָמַר רַבִּי חָמָא לְבַבְכֶם אֵין כְּתִיב כָּאן אֶלָּא לִבְּכֶם. מַגִּיד שֶׁאֵין יֵצֶר הָרַע שׁוֹלֵט בַּמַּלְאָכִים
אַחַר תַּעֲבוֹרוּ.
אַחַר כָּךְ תֵּלְכוּ
כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם.
כִּי הַדָּבָר הַזֶּה אֲנִי מְבַקֵּשׁ מִכֶּם מֵאַחַר שֶׁעֲבַרְתֶּם עָלַי לִכְבוֹדִי
כִּי עַל כֵּן.
כְּמוֹ עַל אֲשֶׁר וְכֵן כָּל כִּי עַל כֵּן שֶׁבַּמִּקְרָא. כִּי עַל כֵּן בָּאוּ בְּצֵל קוֹרָתִי. כִּי עַל כֵּן לֹא נְתַתִּיהָ. כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָ חֲנוֹתֵנוּ
18,6
וַיְמַהֵר אַבְרָהָם הָאֹהֱלָה אֶל שָׂרָה וַיֹּאמֶר מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח סֹלֶת לוּשִׁי וַעֲשִׂי עֻגוֹת.
קֶמַח סֹלֶת.
סֹלֶת לְעוּגוֹת. קֶמָח לַעֲמִילָן שֶׁל טַבָּחִים לְכַסּוֹת אֶת הַקְּדֵרָה לִשְׁאוֹב אֶת הַזּוּהֲמָא
18,7
וְאֶל הַבָּקָר רָץ אַבְרָהָם וַיִּקַּח בֶּן בָּקָר רַךְ וָטוֹב וַיִּתֵּן אֶל הַנַּעַר וַיְמַהֵר לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ.
בֶּן בָּקָר רַךְ וָטוֹב.
שָׁלֹשׁ פָּרִים הָיוּ כְּדֵי לְהַאֲכִילָן שָׁלֹשׁ לְשׁוֹנוֹת בְּחַרְדָּל
אֶל הַנַּעַר.
זֶה יִשְׁמָעֵאל לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת
18,8
וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם וְהוּא עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ וַיֹּאכֵלוּ.
וַיִּקַח חֶמְאָה וְגוֹ.
וְלֶחֶם לֹא הֵבִיא לְפִי שֶׁפֵּרְסָה שָׂרָה נִדָּה שֶׁחָזַר לָהּ אוֹרַח כַּנָּשִׁים אוֹתוֹ הַיּוֹם וְנִטְמְאָה הָעִסָה
חֶמְאָה.
שׁוּמָן הֶחָלָב שֶׁקּוֹלְטִין מֵעַל פָּנָיו
וּבֶן הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה.
אֲשֶׁר תִּקֵּן. קַמָּא קַמָּא שֶׁתִּקֵּן אַמְטֵי וְאַיְתֵי קַמַּיְהוּ
וַיֹּאכְלוּ.
נִרְאוּ כְּמוֹ שֶׁאָכְלוּ מִכָּאן שֶׁלֹּא יְשַׁנֶּה אָדָם מִן הַמִּנְהָג
18,9
וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וַיֹּאמֶר הִנֵּה בָאֹהֶל.
וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו.
נָקוּד עַל אַיּ"וֹ שֶׁבְּאֵלָיו. וְתַנְיָא רַשׁב"א אוֹמֵר כָּל מָקוֹם שֶׁהַכְּתָב רַבָּה עַל הַנְּקוּדָה אַתָּה דּוֹרֵשׁ הַכְּתָב וְכוּ' וְכָאן הַנְּקוּדָה רַבָּה עַל הַכְּתָב וְאַתָּה דּוֹרֵשׁ הַנְּקוּדָה שֶׁאַף לְשָׂרָה שָׁאֲלוּ אַיּוֹ אַבְרָהָם. לָמַדְנוּ שֶׁיִּשְׁאַל אָדָם בַּאֲכְסַנְיָא שֶׁלּוֹ לָאִישׁ עַל הָאִשָּׁה וְלָאִשָּׁה עַל הָאִישׁ (בָּבָא מְצִיעָא דַּף פ"ז אִיתָא יוֹדְעִין הָיוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת שָׂרָה אִמֵּנוּ הֵיכָן הָיְתָה אֶלָּא לְהוֹדִיעַ שֶׁצְּנוּעָה הָיְתָה כְּדֵי לְחַבְּבָהּ עַל בַּעֲלָהּ אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא כְּדֵי לְשַׁגֵּר לָהּ כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה)
הִנֵּה בָאֹהֶל.
צְנוּעָה הִיא
18,10
וַיֹּאמֶר שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וְהִנֵּה בֵן לְשָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וְשָׂרָה שֹׁמַעַת פֶּתַח הָאֹהֶל וְהוּא אַחֲרָיו.
שׁוֹב אָשׁוּב.
לֹא בִּשְּׂרוֹ הַמַּלְאָךְ שֶׁיָּשׁוּב אֵלָיו אֶלָּא בִּשְׁלִיחוּתוֹ שֶׁל מָקוֹם אָמַר לוֹ כְּמוֹ וַיֹּאמֶר לָהּ מַלְאַךְ ה' הַרְבָּה אַרְבֶּה וְהוּא אֵין בְּיָדוֹ לְהַרְבּוֹת אֶלָּא בִּשְׁלִיחוּתוֹ שֶׁל מָקוֹם אַף כָּאן בִּשְׁלִיחוּתוֹ שֶׁל מָקוֹם אָמַר לוֹ כֵּן (בְּרֵאשִׁית רַבָּה) (אֶלִישָׁע אָמַר לַשּׁוּנַמִית לַמּוֹעֵד הַזֹּאת כָּעֵת חַיָּה אַתְּ חוֹבֶקֶת בֵּן וַתֹּאמֶר אַל אֲדֹנִי אִישׁ הָאֱלֹהִים אַל תְּכַזֵּב בְּשִׁפְחָתֶךָ אוֹתָן הַמַּלְאָכִים שֶׁבִּשְׂרוּ אֶת שָׂרָה אָמְרוּ לַמּוֹעֵד אָשׁוּב אָמַר לָהּ אֶלִישָׁע אוֹתָן הַמַּלְאָכִים שֶׁהֵם חַיִּים וְקַיָּמִים לְעוֹלָם אָמְרוּ לַמּוֹעֵד אָשׁוּב אֲבָל אֲנִי בָּשָׂר וָדָם שֶׁהַיּוֹם חַי וּמָחָר מֵת בֵּין חַי וּבֵין מֵת לַמּוֹעֵד הַזֶּה וְגוֹ')
כָּעֵת חַיָּה.
כָּעֵת הַזֹּאת לְשָׁנָה הַבָּאָה וּפֶסַח הָיָה וּלְפֶסַח הַבָּא נוֹלָד יִצְחָק מִדְּלֹא קָרִינָן כְּעֵת (בִּשְׁוָ"א) אֶלָּא כָּעֵת
כָּעֵת חַיָּה.
כָּעֵת הַזֹּאת שֶׁתְּהֵא חַיָּה לָכֶם שֶׁתִּהְיוּ כֻּלְּכֶם שְׁלֵמִים וְקַיָּמִים
וְהוּא אַחֲרָיו.
הַפֶּתַח הָיָה אַחַר הַמַּלְאָךְ
18,11
וְאַבְרָהָם וְשָׂרָה זְקֵנִים בָּאִים בַּיָּמִים חָדַל לִהְיוֹת לְשָׂרָה אֹרַח כַּנָּשִׁים.
חָדַל לִהְיוֹת.
פָּסַק מִמֶּנָּהּ
אוֹרַח כַּנָּשִׁים.
אוֹרַח נִדּוֹת
18,12
וַתִּצְחַק שָׂרָה בְּקִרְבָּהּ לֵאמֹר: אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה לִּי עֶדְנָה וַאדֹנִי זָקֵן.
בְּקִרְבָּהּ.
מִסְתַּכֶּלֶת בְּמֵעֶיהָ וְאָמְרָה אֶפְשָׁר הַקִּרְבַּיִם הַלָּלוּ טְעוּנִין וָלָד הַשָּׁדַיִם הַלָּלוּ שֶׁצָּמְקוּ מוֹשְׁכִין חָלָב (תַּנְחוּמָא)
עֶדְנָה.
צִחְצוּחַ בָּשָׂר. לָשׁוֹן מִשְׁנָה מַשִּׁיר אֶת הַשֵּׂעָר וּמְעַדֵּן אֶת הַבָּשָׂר. דָּבָר אַחֵר לָשׁוֹן עִדָּן זְמָן וֶסֶת נִדּוֹת
18,13
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל אַבְרָהָם: לָמָּה זֶּה צָחֲקָה שָׂרָה לֵאמֹר הַאַף אֻמְנָם אֵלֵד וַאֲנִי זָקַנְתִּי.
הַאַף אָמְנָם.
הַגַּם אֱמֶת אֵלֶד
וַאֲנִי זָקַנְתִּי.
שִׁנָּה הַכָּתוּב מִפְּנֵי הַשָּׁלוֹם שֶׁהֲרֵי הִיא אָמְרָה וַאְדֹנִי זָקֵן
18,14
הֲיִפָּלֵא מֵיְהוָה דָּבָר לַמּוֹעֵד אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וּלְשָׂרָה בֵן.
הַיִפָּלֵא.
כְּתַרְגוּמוֹ הַיִּתְכַּסֵּי וְכִי שׁוּם דָּבָר מוּפְלָא וּמוּפְרָד וּמְכוּסֶה מִמֶּנִּי מִלַּעֲשׂוֹת כִּרְצוֹנִי
לַמּוֹעֵד.
לְאוֹתוֹ מוֹעֵד הַמְּיוּחָד שֶׁקָּבַעְתִּי לְךָ אֶתְמוֹל לַמּוֹעֵד הַזֶּה בַּשָּׁנָה הָאַחֶרֶת
18,15
וַתְּכַחֵשׁ שָׂרָה לֵאמֹר לֹא צָחַקְתִּי כִּי יָרֵאָה וַיֹּאמֶר לֹא כִּי צָחָקְתְּ.
כִּי יָרֵאָה. כִּי צָחֲקָה.
הָרִאשׁוֹן מְשַׁמֵּשׁ לָשׁוֹן דְּהָא הוּא שֶׁנּוֹתֵן טַעַם לַדָּבָר וַתְּכַחֵשׁ שָׂרָה לְפִי שֶׁיָּרְאָה. וְהַשֵּׁנִי מְשַׁמֵּשׁ בְּלָשׁוֹן אֶלָּא וַיֹּאמֶר לֹא כִּדְבָרֵךְ הוּא אֶלָּא צָחַקְתּ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵנוּ כִּי מְשַׁמֵּשׁ בְּאַרְבַּע לְשׁוֹנוֹת אִי דִּלְמָא אֶלָּא דְּהָא
18,16
וַיָּקֻמוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיַּשְׁקִפוּ עַל פְּנֵי סְדֹם וְאַבְרָהָם הֹלֵךְ עִמָּם לְשַׁלְּחָם.
וַיַּשְׁקִפוּ.
כָּל הַשְּׁקָפָה שֶׁבַּמִּקְרָא לְרָעָה חוּץ מֵהַשְּׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ שֶׁגָּדוֹל כֹּחַ מַתְּנוֹת עֲנִיִּים שֶׁהוֹפֵךְ מִדַּת הָרוֹגֶז לְרַחֲמִים
לְשַׁלְּחָם.
לְלַוּוֹתם כַּסָּבוּר אוֹרְחִים הֵם
18,17
וַיהוָה אָמָר: הַמְכַסֶּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה.
הַמְּכַסֶּה אֲנִי.
בִּתְמִיהָ
אֲשֶׁר אֲנִי עוֹשֶׂה.
בִּסְדוֹם לֹא יָפֶה לִי לַעֲשׂוֹת דָּבָר זֶה שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ אֲנִי נָתַתִּי לוֹ אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת וַחֲמִשָּׁה כְּרָכִין הַלָּלוּ שֶׁלּוֹ הֵן שֶׁנֶּאֱמַר גְּבוּל הַכְּנַעֲנִי מִצִּדּוֹן בֹּאֲכָה סְדוֹמָה וַעֲמוֹרָה וְגוֹ' קָרָאתִי אוֹתוֹ אַבְרָהָם אַב הֲמוֹן גּוֹיִם וְאַשְׁמִיד אֶת הַבָּנִים וְלֹא הוֹדִיעַ לָאָב שֶׁהוּא אוֹהֲבִי
18,18
וְאַבְרָהָם הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ.
וְאַבְרָהָם הָיוֹ יִהְיֶה.
מִדְרַשׁ אַגָּדָה זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה הוֹאִיל וְהִזְכִירוֹ בֵּרְכוֹ. וּפְשׁוּטוֹ וְכִי מִמֶּנּוּ אֲנִי מַעֲלִים וַהֲרֵי הוּא חָבִיב לְפָנַי לִהְיוֹת לְגוֹי גָּדוֹל וּלְהִתְבָּרֵךְ בּוֹ כָּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ
18,19
כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ יְהוָה לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט לְמַעַן הָבִיא יְהוָה עַל אַבְרָהָם אֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר עָלָיו.
כִּי יְדַעְתִּיו.
לָשׁוֹן חִבָּה כְּמוֹ מוֹדַע לְאִישָׁהּ. הֲלֹא בּוֹעַז מוֹדַעְתָּנוּ. וָאֵדָעֲךָ בְּשֵׁם. וְאָמְנָם עִקָּר לָשׁוֹן כֻּלָּם אֵינוֹ אֶלָּא לָשׁוֹן יְדִיעָה שֶׁהַמְּחַבֵּב אֶת הָאָדָם מְקָרְבוֹ אֶצְלוֹ וְיוֹדְעוֹ וּמַכִּירוֹ. וְלָמָּה יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה לְפִי שֶׁהוּא מְצַוֶּה אֶת בָּנָיו עָלַי לִשְׁמוֹר דְּרָכַי. וְאִם תְּפָרְשֵׁהוּ כְּתַרְגוּמוֹ יוֹדֵעַ אֲנִי בּוֹ שֶׁיְּצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְגוֹ' אֵין לְמַעַן נוֹפֵל עַל הַלָּשׁוֹן
יְצַוֶּה.
לָשׁוֹן הוֹוֶה כְּמוֹ כָּכָה יַעֲשֶׂה אִיוֹב. עַל פִּי ה' יַחֲנוּ
לְמַעַן הָבִיא.
כָּךְ הוּא מְצַוֶּה לְבָנָיו שִׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' כְּדֵי שֶׁיָּבִיא ה' עַל אַבְרָהָם וְגוֹ' עַל בֵּית אַבְרָהָם לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא עַל אַבְרָהָם לָמַדְנוּ כָּל הַמַּעֲמִיד בֵּן צַדִּיק כְּאִלּוּ אֵינוֹ מֵת
18,20
וַיֹּאמֶר יְהוָה זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד.
וַיֹּאמֶר ה.
אֶל אַבְרָהָם שֶׁעָשָׂה כַּאֲשֶׁר אָמַר שֶׁלֹּא יְכַסֶּה מִמֶּנּוּ
כִּי רַבָּה.
כָּל רַבָּה שֶׁבַּמִּקְרָא הַטַּעַם לְמַטָּה בַּבֵּי"ת לְפִי שֶׁהֵן מְתוּרְגְּמִין גְּדוֹלָה אוֹ גְּדֵלָה וְהוֹלֶכֶת. אֲבָל זֶה טַעֲמוֹ לְמַעְלָה בָּרֵי"שׁ לְפִי שֶׁמְּתּוּרְגָם גָּדְלָה כְּבָר כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי וַיְּהִי הַשֶּׁמֶשׁ בָּאָה. הִנֵּה שָׁבָה יְבִמְתֵּךְ
18,21
אֵרְדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה.
אֵרְדָה נָא.
לִמֵּד לַדַּיָּנִים שֶׁלֹּא יִפְסְקוּ דִּינֵי נְפָשׁוֹת אֶלָּא בִּרְאִיָּה הַכֹּל כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי בְּפָרָשַׁת הַפְלָגָה. דָּבָר אַחֵר אֵרְדָה נָא לְסוֹף מַעֲשֵׂיהֶם
הַכְּצַעֲקָתָה.
שֶׁל מְדִינָה
הַבָּאָה אֵלָי עָשׂוּ.
וְכֵן עוֹמְדִים בְּמִרְדָם כָּלָה אֲנִי עוֹשֶׂה בָּהֶם וְאִם לֹא יַעֲמְדוּ בְּמִרְדָם אֵדְעָה מָה אֶעֱשֶׂה לְהִפָּרַע מֵהֶן בְּיִסּוּרִין וְלֹא אֲכַלֶּה אוֹתָן וְכַיּוֹצֵא בּוֹ מָצִינוּ בְּמָקוֹם אַחֵר וְעַתָּה הוֹרֵד עֵדֶיךָ מֵעָלֶיךָ וְאֵדְעָה מָה אֶעֱשֶׂה לָךְ. וּלְפִיכָךְ יֵשׁ הֶפְסֵק נְקוּדָת פְּסִיק בֵּין עָשׂוּ לְכָלָה כְּדֵי לְהַפְרִיד תֵּבָה מֵחֲבֶרְתָּהּ. וְרַבּוֹתֵנוּ דָּרְשׁוּ הַכְּצַעֲקָתָה צַעֲקַת רִיבָה אַחַת שֶׁהֲרָגוּהָ בְּמִיתָה מְשׁוּנָה עַל שֶׁנָּתְנָה מָזוֹן לְעָנִי כַּמְּפוֹרָשׁ בְּחֵלֶק (דַּף קט)
18,22
וַיִּפְנוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיֵּלְכוּ סְדֹמָה וְאַבְרָהָם עוֹדֶנּוּ עֹמֵד לִפְנֵי יְהוָה.
וַיִּפְנוּ מִשָּׁם.
מִמָּקוֹם שֶׁאַבְרָהָם לִוָּם שָׁם
וְאַבְרָהָם עוֹדֶנּוּ עוֹמֵד לִפְנֵי ה.
וַהֲלֹא לֹא הָלַךְ לַעֲמוֹד לְפָנָיו אֶלָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּא אֶצְלוֹ וְאָמַר לוֹ זַעֲקַת סְדוֹם וַעֲמוֹרָה כִּי רַבָּה וְהָיָה לוֹ לִכְתּוֹב וַה' עוֹדֶנּוּ עוֹמֵד עַל אַבְרָהָם אֶלָּא תִּקּוּן סוֹפְרִים הוּא זֶה
18,23
וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר: הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם רָשָׁע.
וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם.
מָצִינוּ הַגָּשָׁה לַמִּלְחָמָה וַיִּגַּשׁ יוֹאָב וְגוֹ'. הַגָּשָׁה לְפִיּוּס וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה. וְהַגָּשָׁה לִתְפִלָּה וַיִּגַּשׁ אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא. וּלְכָל אֵלֶּה נִכְנָס אַבְרָהָם לְדַבֵּר קָשׁוֹת וּלְפִיּוּס וְלִתְפִלָּה
הַאַף תִּסְפֶּה.
הַגַּם תִּסְפֶּה. וּלְתַרְגוּם שֶׁל אוּנְקְלוּס שֶׁתִּרְגוּמוֹ לָשׁוֹן רוֹגֶז כָּךְ פֵּרוּשׁוֹ הַאַף יְשִׂיאֲךָ שֶׁתִּסְפֶּה צַצִּיק עִם רָשָׁע
18,24
אוּלַי יֵשׁ חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר הַאַף תִּסְפֶּה וְלֹא תִשָּׂא לַמָּקוֹם לְמַעַן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם אֲשֶׁר בְּקִרְבָּהּ.
אוּלַי יֵשׁ חֲמִשִּׁים צַדִּיקִים.
עֲשָׂרָה צַדִּיקִים לְכָל כְּרָךְ וּכְרָךְ כִּי חָמֵשׁ מְקוֹמוֹת יֵשׁ
18,25
חָלִלָה לְּךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה לְהָמִית צַדִּיק עִם רָשָׁע וְהָיָה כַצַּדִּיק כָּרָשָׁע חָלִלָה לָּךְ הֲשֹׁפֵט כָּל הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט.
חָלִילָה לְךָ.
וְאִם תֹּאמַר לֹא יַצִּילוּ הַצַּדִּיקִים אֶת הָרְשָׁעִים לָמָּה תָּמִית הַצַּדִּיקִים
חָלִילָה לְךָ.
חוּלִין הוּא לְךָ יֹאמְרוּ כָּךְ הִיא אוּמָנֻתוֹ שׁוֹטֵף הַכֹּל הַצַּדִּיקִים וּרְשָׁעִים כָּךְ עָשִׂיתָ לְדוֹר הַמַּבּוּל וּלְדוֹר הַפְלָגָה
כַּדָּבָר הַזֶּה.
לֹא הוּא וְלֹא כַּיּוֹצֵא בּוֹ
חָלִילָה לְךָ.
לְעוֹלָם הַבָּא
הֲשׁוֹפֵט כָּל הָאָרֶץ.
נָקוּד בַּחֲטַ"ף פַּתָּח הֵ"א שֶׁל הֲשׁוֹפֵט לָשׁוֹן תְּמִיהָ כִּי מִי שֶׁהוּא שׁוֹפֵט לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט אֱמֶת
18,26
וַיֹּאמֶר יְהוָה אִם אֶמְצָא בִסְדֹם חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר וְנָשָׂאתִי לְכָל הַמָּקוֹם בַּעֲבוּרָם.
אִם אֶמְצָא בִסְדוֹם וְגוֹ לְכָל הַמָּקוֹם.
לְכָל הַכְּרָכִים. לְפִי שֶׁסְּדוֹם הָיְתָה מַטְרָפּוֹלִין וַחֲשׁוּבָה מִכֻּלָּם תָּלָה בָּהּ הַכָּתוּב
18,27
וַיַּעַן אַבְרָהָם וַיֹּאמַר: הִנֵּה נָא הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר אֶל אֲדֹנָי וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר.
הוֹאַלְתִּי.
רָצִיתִי כְּמוֹ וַיּוֹאֶל מֹשֶׁה
וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר.
וּכְבָר הָיִיתִי רָאוּי לִהְיוֹת עָפָר עַל יְדֵי הַמְּלָכִים וְאֵפֶר עַל יְדֵי נִמְרוֹד לוּלֵי רַחֲמֶיךָ אֲשֶׁר עָמְדוּ לִי
18,28
אוּלַי יַחְסְרוּן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם חֲמִשָּׁה הֲתַשְׁחִית בַּחֲמִשָּׁה אֶת כָּל הָעִיר וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית אִם אֶמְצָא שָׁם אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה.
הֲתַשְׁחִית בַּחֲמִשָּׁה.
וַהֲרֵי הֵן תֵּשַׁע לְכָל כְּרָךְ וְאַתָּה צַדִּיקוֹ שֶׁל עוֹלָם תִּצְטָרֵף עִמָּהֶם
18,29
וַיֹּסֶף עוֹד לְדַבֵּר אֵלָיו וַיֹּאמַר אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם אַרְבָּעִים וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה בַּעֲבוּר הָאַרְבָּעִים.
אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם אַרְבָּעִים.
וְיִמָלְטוּ אַרְבַע הַכְּרָכִים. וְכֵן שְׁלֹשִׁים יַצִּילוּ שָׁלֹשׁ מֵהֶם אוֹ עֶשְׂרִים יַצִּילוּ שְׁנַיִם מֵהֶם אוֹ עֲשָׂרָה יַצִּילוּ אַחַת מֵהֶם
18,30
וַיֹּאמֶר אַל נָא יִחַר לַאדֹנָי וַאֲדַבֵּרָה אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם שְׁלֹשִׁים וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה אִם אֶמְצָא שָׁם שְׁלֹשִׁים.
18,31
וַיֹּאמֶר הִנֵּה נָא הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר אֶל אֲדֹנָי אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם עֶשְׂרִים וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית בַּעֲבוּר הָעֶשְׂרִים.
18,32
וַיֹּאמֶר אַל נָא יִחַר לַאדֹנָי וַאֲדַבְּרָה אַךְ הַפַּעַם אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם עֲשָׂרָה וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית בַּעֲבוּר הָעֲשָׂרָה.
אוּלַי יִמָצְאוּן שָׁם עֲשָׂרָה.
עַל פָּחוֹת לֹא בִּקֵּשׁ אָמַר דּוֹר הַמַּבּוּל הָיוּ שְׁמוֹנָה נֹחַ וּבָנָיו וּנְשֵׁיהֶם וְלֹא הִצִּילוּ עַל דּוֹרָם. וְעַל תֵּשַׁע עַל יְדֵי צֵירוּף כְּבָר בִּקֵּשׁ וְלֹא מָצָא
18,33
וַיֵּלֶךְ יְהוָה כַּאֲשֶׁר כִּלָּה לְדַבֵּר אֶל אַבְרָהָם וְאַבְרָהָם שָׁב לִמְקֹמוֹ.
וַיֵּלֶךְ ה וְגוֹ.
כֵּיוָן שֶׁנִּשְׁתַּתֵּק הַסָּנֵגוֹר הָלַךְ לוֹ הַדַּיָּן
וְאַבְרָהָם שָׁב לִמְקוֹמוֹ.
נִסְתַּלֵּק הַדַּיָּן נִסְתַּלֵּק הַסָּנֵגוֹר וְהַקָּטֵגוֹר מְקַטְרֵג וּלְפִיכָךְ וַיָּבוֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדוֹמָה לְהַשְּׁחִית
19,1
וַיָּבֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה בָּעֶרֶב וְלוֹט יֹשֵׁב בְּשַׁעַר סְדֹם וַיַּרְא לוֹט וַיָּקָם לִקְרָאתָם וַיִּשְׁתַּחוּ אַפַּיִם אָרְצָה.
אֶחָד לְהַשְּׁחִית אֶת סְדוֹם וְאֶחָד לְהַצִּיל אֶת לוֹט וְהוּא אוֹתוֹ שֶׁבָּא לְרַפְּאוֹת אֶת אַבְרָהָם. וְהַשְּׁלִישִׁי שֶׁבָּא לְבַשֵּׂר אֶת שָׂרָה כֵּיוָן שֶׁעָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ נִסְתַּלֵּק לוֹ
בָּעֶרֶב.
וְכִי כָּל כָּךְ שָׁהוּ הַמַּלְאָכִים מֵחֶבְרוֹן לִסְדוֹם אֶלָּא מַלְאֲכֵי רַחֲמִים הָיוּ וּמַמְתִּינִים שֶׁמָּא יוּכַל אַבְרָהָם לְלַמֵּד עֲלֵיהֶם סָנֵגוֹרְיָא
וְלוֹט יֹשֵׁב בְּשַׁעַר סְדוֹם.
יָשַׁב כְּתִיב אוֹתוֹ הַיּוֹם מִנּוּהוּ שׁוֹפֵט עֲלֵיהֶם (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
וַיַּרְא לוֹט וְגוֹ.
מִבֵּית אַבְרָהָם לָמַד לְחַזֵּר עַל הָאוֹרְחִים
19,2
וַיֹּאמֶר הִנֶּה נָּא אֲדֹנַי סוּרוּ נָא אֶל בֵּית עַבְדְּכֶם וְלִינוּ וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשְׁכַּמְתֶּם וַהֲלַכְתֶּם לְדַרְכְּכֶם וַיֹּאמְרוּ לֹּא כִּי בָרְחוֹב נָלִין.
הִנֵּה נָא אֲדֹנָי.
הִנֵּה נָא אַתֶּם אֲדוֹנִים לִי אַחַר שֶׁעֲבַרְתֶּם עָלַי. דָּבָר אַחֵר הִנֵּה נָא צְרִיכִים אַתֶּם לָתֵת לֵב עַל הָרְשָׁעִים הַלָּלוּ שֶׁלֹּא יַכִּירוּ בָּכֶם וְזוֹ הִיא עֵצָה נְכוֹנָה (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
סוּרוּ נָא.
עַקְּמוּ אֶת הַדֶּרֶךְ לְבֵיתִי דֶּרֶךְ עֲקַלָּתוֹן שֶׁלֹּא יַכִּירוּ שֶׁאַתֶּם נִכְנָסִים שָׁם לְכָךְ נֶאֱמַר סוּרוּ (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
וְלִינוּ וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם.
וְכִי דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי אָדָם לָלוּן תְּחִלָּה וְאַחַר כָּךְ לִרְחוֹץ. וְעוֹד שֶׁהֲרֵי אַבְרָהָם אָמַר לָהֶם תְּחִלָּה רַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם אֶלָּא כָּךְ אָמַר לוֹט אִם כְּשֶׁיָּבוֹאוּ אַנְשֵׁי סְדוֹם וְיִרְאוּ שֶׁכְּבָר רָחֲצוּ רַגְלֵיהֶם יַעֲלִילוּ עָלַי וְיֹאמְרוּ כְּבָר עָבְרוּ שְׁנֵי יָמִים אוֹ שְׁלֹשָׁה שֶׁבָּאוּ לְבֵיתְךָ וְלֹא הוֹדַעְתָּנוּ לְפִיכָךְ אָמַר מוּטָב שֶׁיִּתְעַכְּבוּ כָּאן בַּאֲבַק רַגְלֵיהֶם שֶׁיִּהְיוּ נִרְאִין כְּמוֹ שֶׁבָּאוּ עַכְשָׁיו לְפִיכָךְ אָמַר לִינוּ תְּחִלָּה וְאַחַר כָּךְ רַחֲצוּ
וַיֹּאמְרוּ לֹא.
וּלְאַבְרָהָם אָמְרוּ כֵּן תַּעֲשֶׂה. מִכָּאן שֶׁמְּסָרְבִין לְקָטָן וְאֵין מְסָרְבִין לַגָּדוֹל (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
כִּי בָרְחוֹב נָלִין.
הֲרֵי כִּי מְשַׁמֵּשׁ בְּלָשׁוֹן אֶלָּא שֶׁאָמְרוּ לֹא נָסוּר אֶל בֵּיתְךָ אֶלָּא בִּרְחוֹבָהּ שֶׁל עִיר נָלִין
19,3
וַיִּפְצַר בָּם מְאֹד וַיָּסֻרוּ אֵלָיו וַיָּבֹאוּ אֶל בֵּיתוֹ וַיַּעַשׂ לָהֶם מִשְׁתֶּה וּמַצּוֹת אָפָה וַיֹּאכֵלוּ.
וַיָּסֻרוּ אֵלָיו.
עִקְּמוּ אֶת הַדֶּרֶךְ לְצַד בֵּיתוֹ
וּמַצּוֹת אָפָה.
פֶּסַח הָיָה
19,4
טֶרֶם יִשְׁכָּבוּ וְאַנְשֵׁי הָעִיר אַנְשֵׁי סְדֹם נָסַבּוּ עַל הַבַּיִת מִנַּעַר וְעַד זָקֵן: כָּל הָעָם מִקָּצֶה.
טֶרֶם יִשְׁכָּבוּ וְאַנְשֵׁי הָעִיר אַנְשֵׁי סְדוֹם.
כָּךְ נִדְרָשׁ בִּבְרֵאשִׁית רַבָּה טֶרֶם יִשְׁכָּבוּ וְאַנְשֵׁי הָעִיר הָיוּ בְּפִיהֶם שֶׁל מַלְאָכִים שֶׁהָיוּ שׁוֹאֲלִים לְלוֹט מַה טִּיבָם וּמַעֲשֵׂיהֶם וְהוּא אָמַר לָהֶם רֻבָּם רְשָׁעִים. עוֹדָם מְדַבְּרִים בָּהֶם וְאַנְשֵׁי סְדוֹם וְגוֹ' וּפְשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא וְאַנְשֵׁי הָעִיר אַנְשֵׁי רֶשַׁע נָסַבּוּ עַל הַבַּיִת וְעַל שֶׁהָיוּ רְשָׁעִים נִקְרָאִים אַנְשֵׁי סְדוֹם כְּמוֹ שֶׁאוֹמֵר הַכָּתוּב וְאַנְשֵׁי סְדוֹם רָעִים וְחַטָּאִים
כָּל הָעָם מִקָּצֶה.
מִקְצֵה הָעִיר עַד הַקָּצֶה שֶׁאֵין אֶחָד מוֹחֶה בְּיָדָם שֶׁאֲפִלּוּ צַדִּיק אֶחָד אֵין בָּהֶם
19,5
וַיִּקְרְאוּ אֶל לוֹט וַיֹּאמְרוּ לוֹ אַיֵּה הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר בָּאוּ אֵלֶיךָ הַלָּיְלָה הוֹצִיאֵם אֵלֵינוּ וְנֵדְעָה אֹתָם.
וְנֵדְעָה אוֹתָם.
בְּמִשְׁכַב זָכָר כְּמוֹ אֲשֶׁר לֹא יָדְעוּ אִישׁ (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
19,6
וַיֵּצֵא אֲלֵהֶם לוֹט הַפֶּתְחָה וְהַדֶּלֶת סָגַר אַחֲרָיו.
19,7
וַיֹּאמַר: אַל נָא אַחַי תָּרֵעוּ.
19,8
הִנֵּה נָא לִי שְׁתֵּי בָנוֹת אֲשֶׁר לֹא יָדְעוּ אִישׁ אוֹצִיאָה נָּא אֶתְהֶן אֲלֵיכֶם וַעֲשׂוּ לָהֶן כַּטּוֹב בְּעֵינֵיכֶם רַק לָאֲנָשִׁים הָאֵל אַל תַּעֲשׂוּ דָבָר כִּי עַל כֵּן בָּאוּ בְּצֵל קֹרָתִי.
הָאֵל.
כְּמוֹ הָאֵלֶּה
כִּי עַל כֵּן בָּאוּ.
כִּי הַטּוֹבָה הַזֹּאת תַּעֲשׂוּ לִכְבוֹדִי עַל אֲשֶׁר בָּאוּ בְּצֵל קוֹרָתִי. תִּרְגוּם בִּטְלָל שֵׁרוּתִי. תַּרְגוּם שֶׁל קוֹרָה שֵׁרוּתָא
19,9
וַיֹּאמְרוּ גֶּשׁ הָלְאָה וַיֹּאמְרוּ הָאֶחָד בָּא לָגוּר וַיִּשְׁפֹּט שָׁפוֹט עַתָּה נָרַע לְךָ מֵהֶם וַיִּפְצְרוּ בָאִישׁ בְּלוֹט מְאֹד וַיִּגְּשׁוּ לִשְׁבֹּר הַדָּלֶת.
וַיֹּאמְרוּ גַּשׁ הָלְאָה.
קְרָב לְהָלְאָה כְּלוֹמָר הִתְקָרֵב לַצְּדָדִין וְהִתְרַחֵק מִמֶּנּוּ וְכֵן כָּל הָלְאָה שֶׁבַמִּקְרָא לָשׁוֹן רָחוֹק כְּמוֹ זְרֵה הָלְאָה. הִנֵּה הַחֵצִי מִמְּךָ וָהָלְאָה. גַּשׁ הָלְאָה. הַמְּשֵׁךְ לְהַלָּן בְּלָשׁוֹן לַעַ"ז טָרִיטִידָנוֹ"שׁ וּדְבַר נְזִיפָה הוּא לוֹמָר אֵין אָנוּ חוֹשְׁשִׁין לְךָ וְדוֹמֶה לוֹ קְרָב אֵלֶיךָ אַל תִּגַּשׁ בִּי. וְכֵן גְּשָׁה לִי וְאָשֻׁבָה. הַמְּשֵׁךְ לַצְּדָדִין בַּעֲבוּרִי וְאֵשֶׁב אֶצְלְךָ. אַתָּה מֵלִיץ עַל הָאוֹרְחִים אֵיךְ מְלָאֲךָ לִבְּךָ. עַל שֶׁאָמַר לָהֶם עַל הַבָּנוֹת אָמְרוּ לוֹ גַּשׁ הָלְאָה לָשׁוֹן נַחַת. וְעַל שֶׁהָיָה מֵלִיץ עַל הָאוֹרְחִים אָמְרוּ. הָאֶחָד בָּא לָגוּר אָדָם נָכְרִי יְחִידִי אַתָּה בֵּינֵינוּ שֶׁבָּאתָ לָגוּר וַיִּשְׁפּוֹט שָׁפוֹט. שֶׁנַּעֲשֵׂיתָ מוֹכִיחַ אוֹתָנוּ
הָאֶחָד בָּא לָגוּר
אָדָם נָכְרִי יְחִידִי אַתָּה בֵּינֵינוּ שֶׁבָּאתָ לָגוּ
וַיִּשְׁפּוֹט שָׁפוֹט.
שֶׁנַּעֲשֵׂיתָ מוֹכִיחַ אוֹתָנו
דֶּלֶת.
הַסּוֹבֶבֶת לִנְעוֹל וְלִפְתּוֹחַ
19,10
וַיִּשְׁלְחוּ הָאֲנָשִׁים אֶת יָדָם וַיָּבִיאוּ אֶת לוֹט אֲלֵיהֶם הַבָּיְתָה וְאֶת הַדֶּלֶת סָגָרוּ.
19,11
וְאֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר פֶּתַח הַבַּיִת הִכּוּ בַּסַּנְוֵרִים מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל וַיִּלְאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח.
פֶּתַח.
הוּא הֶחָלָל שֶׁבּוֹ נִכְנָסִין וְיוֹצְאִין
בַּסַּנְוֵרִים.
מַכַּת עִוָּרוֹן
מִקָּטָן וְעַד גָּדוֹל.
(בְּרֵאשִׁית רַבָּה) הַקְּטַנִּים הִתְחִילוּ בַּעֲבֵרָה תְּחִלָּה שֶׁנֶּאֱמַר מִנַּעַר וְעַד זָקֵן לְפִיכָךְ הִתְחִילָה הַפּוּרְעֲנוּת מֵהֶם
19,12
וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים אֶל לוֹט עֹד מִי לְךָ פֹה חָתָן וּבָנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ וְכֹל אֲשֶׁר לְךָ בָּעִיר: הוֹצֵא מִן הַמָּקוֹם.
עוֹד מִי לְךָ פֹה.
פְּשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא מִי יֵשׁ לְךָ עוֹד בָּעִיר הַזֹּאת חוּץ מֵאִשְׁתְּךָ וּבְנוֹתֶיךָ שֶׁבַּבַּיִת
חָתָן וּבָנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ.
אִם יֵשׁ לְךָ חָתָן אוֹ בָּנִים וּבָנוֹת הוֹצֵא מִן הַמָּקוֹם
וּבָנֶיךָ.
בְּנֵי בְּנוֹתֶיךָ הַנְּשׂוּאוֹת וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה עוֹד מֵאַחַר שֶׁעוֹשִׂין נְבָלָה כָּזֹאת מִי לְךָ פִּתְחוֹן פֶּה לְלַמֵּד סָנֵגוֹרְיָא עֲלֵיהֶם שֶׁכָּל הַלַּיְלָה הָיה מֵלִיץ עֲלֵיהֶם טוֹבוֹת. קְרִי בֵּיהּ מִי לְךָ פֹּה
19,13
כִּי מַשְׁחִתִים אֲנַחְנוּ אֶת הַמָּקוֹם הַזֶּה: כִּי גָדְלָה צַעֲקָתָם אֶת פְּנֵי יְהוָה וַיְשַׁלְּחֵנוּ יְהוָה לְשַׁחֲתָהּ.
19,14
וַיֵּצֵא לוֹט וַיְדַבֵּר אֶל חֲתָנָיו לֹקְחֵי בְנֹתָיו וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ מִן הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּי מַשְׁחִית יְהוָה אֶת הָעִיר וַיְהִי כִמְצַחֵק בְּעֵינֵי חֲתָנָיו.
חֲתָנָיו.
שְׁתֵּי בָּנוֹת נְשׂוּאוֹת הָיוּ לוֹ בָּעִיר
לֹקְחֵי בְנוֹתָיו.
שֶׁאוֹתָן שֶׁבַּבַּיִת אֲרוּסוֹת לָהֶם
19,15
וּכְמוֹ הַשַּׁחַר עָלָה וַיָּאִיצוּ הַמַּלְאָכִים בְּלוֹט לֵאמֹר: קוּם קַח אֶת אִשְׁתְּךָ וְאֶת שְׁתֵּי בְנֹתֶיךָ הַנִּמְצָאֹת פֶּן תִּסָּפֶה בַּעֲו‍ֹן הָעִיר.
וַיָּאִיצוּ.
כְּתַרְגוּמוֹ וּדְחִיקוּ. מִהֲרוּהוּ
הַנִּמְצָאוֹת.
הַמְּזוּמָנוֹת לְךָ בַּבַּיִת לְהַצִּילָם וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה יֵשׁ וְזֶה יִשׁוּבוֹ שֶׁל מִקְרָא
תִּסָּפֶה.
תִּהְיֶה כָּלֶה. עַד תּוֹם כָּל הַדּוֹר מִתּוּרְגָם עַד דְּסָף כָּל דָּרָא
19,16
וַיִּתְמַהְמָהּ וַיַּחֲזִיקוּ הָאֲנָשִׁים בְּיָדוֹ וּבְיַד אִשְׁתּוֹ וּבְיַד שְׁתֵּי בְנֹתָיו בְּחֶמְלַת יְהוָה עָלָיו וַיֹּצִאֻהוּ וַיַּנִּחֻהוּ מִחוּץ לָעִיר.
וַיִּתְמַהְמָה.
כְּדֵי לְהַצִּיל אֶת מָמוֹנוֹ
וַיַּחֲזִיקוּ.
אֶחָד מֵהֶם הָיָה שָׁלִיחַ לְהַצִּילוֹ וַחֲבֵרוֹ לַהֲפוֹךְ אֶת סְדוֹם לְכָךְ נֶאֱמַר וַיֹּאמֶר הִמָּלֵט וְלֹא נֶאֱמַר וַיֹּאמְרוּ
19,17
וַיְהִי כְהוֹצִיאָם אֹתָם הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הִמָּלֵט עַל נַפְשֶׁךָ אַל תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ וְאַל תַּעֲמֹד בְּכָל הַכִּכָּר: הָהָרָה הִמָּלֵט פֶּן תִּסָּפֶה.
הִמָּלֵט עַל נַפְשְׁךָ.
דַּיֶךָ לְהַצִּיל נְפָשׁוֹת אַל תָּחוֹס עַל הַמָּמוֹן
אַל תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ.
אַתָּה הִרְשַׁעְתָּ עִמָּהֶם וּבִזְכוּת אַבְרָהָם אַתָּה נִצּוֹל אֵינְךָ כְּדָאי לִרְאוֹת בְּפוּרְעֲנוּתָם וְאַתָּה נִצּוֹל
בְּכָל הַכִּכָּר.
כִּכַּר הַיַּרְדֵּן
הָהָרָה הִמָּלֵט.
אֵצֶל אַבְרָהָם בָּרַח שֶׁהוּא יוֹשֵׁב בָּהָר שֶׁנֶּאֱמַר וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם הָהָרָה וְאַף עַכְשָׁיו הָיָה יוֹשֵׁב שָׁם שֶׁנֶּאֱמַר אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הָיָה שָׁם אָהָלוֹ בַּתְּחִלָּה וְאַף עַל פִּי שֶׁכָּתוּב וַיֶּאֱהַל אַבְרָם וְגוֹ' אֹהָלִים הַרְבֵּה הָיוּ לוֹ וְנִמְשְׁכוּ עַד חֶבְרוֹן
הִמָּלֵט
הִמָּלֵט לָשׁוֹן הַשְּׁמָטָה וְכֵן כָּל הַמְּלָטָה שֶׁבַמִּקְרָא אַשְׁמוֹצִי"ר בְּלַעַ"ז וְכֵן וְהִמְלִיטָה זָכָר שֶׁנִּשְׁמָט הָעוּבָּר מִן הָרֶחֶם. כְּצִפּוֹר נִמְלְטָה. לֹא יָכְלוּ מַלֵּט מַשָּׂא לְהַשְּׁמִיט מַשָּׂא הָרְעִי שֶׁבִּנְקָבֵיהֶם
19,18
וַיֹּאמֶר לוֹט אֲלֵהֶם: אַל נָא אֲדֹנָי.
אַל נָא אֲדֹנָי.
רַבּוֹתֵנוּ אָמְרוּ שֶׁשֵּׁם זֶה קֹדֶשׁ שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ לְהַחֲיוֹת אֶת נַפְשִׁי מִי שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ לְהָמִית וּלְהַחַיּוֹת וְתַרְגוּמוֹ בְּבָעוּ כְּעָן ה'
אַל נָא.
אַל תֹּאמְרוּ אֵלַי לְהִמָּלֵט הָהָרָה. נָא לָשׁוֹן בַּקָּשָׁה
נָא
נָא לָשׁוֹן בַּקָּשָׁ
19,19
הִנֵּה נָא מָצָא עַבְדְּךָ חֵן בְּעֵינֶיךָ וַתַּגְדֵּל חַסְדְּךָ אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עִמָּדִי לְהַחֲיוֹת אֶת נַפְשִׁי וְאָנֹכִי לֹא אוּכַל לְהִמָּלֵט הָהָרָה פֶּן תִּדְבָּקַנִי הָרָעָה וָמַתִּי.
פֶּן תִּדְבָּקַנִי הָרָעָה.
כְּשֶׁהָיִיתִי אֵצֶל אַנְשֵׁי סְדוֹם הָיָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹאֶה מַעֲשַׂי וּמַעֲשֵׂי בְּנֵי הָעִיר וְהָיִיתִי נִרְאֶה צַדִּיק וּכְדָאי לְהִנָּצֵל וּכְשֶׁאָבֹא אֵצֶל צַדִּיק אֲנִי כְּרָשָׁע. וְכֵן אָמְרָה הַצָּרְפַתִּית לְאֵלִיָהוּ כִּי בָאתָ אֵלָי לְהַזְכִּיר אֶת עֲוֹנִי עַד שֶׁלֹּא בָּאתָ אֶצְלִי הָיָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹאֶה מַעֲשַׂי וּמַעֲשֵׂי עַמִּי וַאֲנִי צַדֶּקֶת בֵּינֵיהֶם וּמִשֶּׁבָּאתָ אֶצְלִי לְפִי מַעֲשֶׂיךָ אֲנִי רְשָׁעָה
19,20
הִנֵּה נָא הָעִיר הַזֹּאת קְרֹבָה לָנוּס שָׁמָּה וְהִוא מִצְעָר אִמָּלְטָה נָּא שָׁמָּה הֲלֹא מִצְעָר הִוא וּתְחִי נַפְשִׁי.
הָעִיר הַזֹּאת קְרוֹבָה.
קְרוֹבָה יְשִׁיבָתָהּ. נִתְיַשְּׁבָה מִקָּרוֹב לְפִיכָךְ לֹא נִתְמַלְּאָה סַאְתָהּ עֲדַיִן וּמַה הִיא קְרִיבָתָה מִדּוֹר הַפְלָגָה שֶׁנִּתְפַּלְּגוּ הָאֲנָשִׁים וְהִתְחִילוּ לְהִתְיַשֵּׁב אִישׁ אִישׁ בִּמְקוֹמוֹ וְהִיא הָיְתָה בִּשְׁנַת מוֹת פֶּלֶג וּמִשָּׁם עַד כָּאן חֲמִשִּׁים וּשְׁתַּיִם שָׁנָה שֶׁפֶּלֶג מֵת בִּשְׁנָת מ"ח לְאַבְרָהָם כֵּיצָד פֶּלֶג חַי אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת רְעוּ ר"ט שָׁנָה צֵא מֵהֶם ל"ב כְּשֶׁנּוֹלָד שְׂרוּג וּמִשְּׂרוּג עַד שֶׁנּוֹלָד נָחוֹר ל' הֲרֵי ס"ב וּמִנָּחוֹר עַד שֶׁנּוֹלָד תֶּרַח כּ"ט הֲרֵי צ"א וּמִשָּׁם עַד שֶׁנּוֹלָד אַבְרָהָם ע' הֲרֵי קס"א תֵּן לָהֶם מ"ח הֲרֵי ר"ט וְאוֹתָהּ שָׁנָה הָיְתָה שְׁנַת הַפְלָגָה וּכְשֶׁנֶּחְרְבָה סְדוֹם הָיָה אַבְרָהָם בֶּן צ"ט שָׁנָה הֲרֵי מִדּוֹר הַפְלָגָה עַד כָּאן נ"ב שָׁנָה וְצוֹעַר אִיחֲרָה יְשִׁיבָתָהּ אַחַר יְשִׁיבַת סְדוֹם וַחֲבְרוֹתֶיהָ שָׁנָה אַחַת הוּא שֶׁנֶּאֱמַר אִמָּלְטָה נָא. נָא בְּגִימַטְרִיָּא נ"א
הֲלֹא מִצְעָר הִיא.
וַהֲלֹא עֲוֹנוֹתֶיהָ מוּעָטִין וְיָכוֹל אַתָּה לְהַנִּיחָהּ
וּתְחִי נַפְשִׁי.
בָּהּ זֶהוּ מִדְרָשׁוֹ וּפְשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא הֲלֹא עִיר קְטַנָּה הִיא וַאֲנָשִׁים בָּהּ מְעָט אֵין לְךָ לְהַקְפִּיד אִם תַּנִּיחֶנָה וּתְחִי נַפְשִׁי בָּהּ
19,21
וַיֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּה נָשָׂאתִי פָנֶיךָ גַּם לַדָּבָר הַזֶּה: לְבִלְתִּי הָפְכִּי אֶת הָעִיר אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ.
גַּם לַדָּבָר הַזֶּה.
לֹא דַּיֶּךָ שֶׁאַתָּה נִצּוֹל אֶלָּא אַף כָּל הָעִיר אַצִּיל בִּגְלָלְךָ
הָפְכִּי.
הוֹפֵךְ אֲנִי כְּמוֹ עַד בּוֹאִי. אַחֲרֵי רוֹאִי. מִדֵּי דַּבְּרִי בוֹ
19,22
מַהֵר הִמָּלֵט שָׁמָּה כִּי לֹא אוּכַל לַעֲשׂוֹת דָּבָר עַד בֹּאֲךָ שָׁמָּה עַל כֵּן קָרָא שֵׁם הָעִיר צוֹעַר.
כִּי לֹא אוּכַל לַעֲשׂוֹת.
זֶה עוֹנְשָׁן שֶׁל מַלְאָכִים עַל שֶׁאָמְרוּ כִּי מַשְׁחִיתִים אֲנַחְנוּ וְתָלוּ הַדָּבָר בְּעַצְמָן לְפִיכָךְ לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁהוּזְקְקוּ לוֹמָר שֶׁאֵין הַדָּבָר בִּרְשׁוּתָן
כִּי לֹא אוּכַל.
לָשׁוֹן יָחִיד מִכָּאן אַתָּה לָמֵד שֶׁהָאֶחָד הוֹפֵךְ וְהָאֶחָד מַצִּיל שֶׁאֵין שְׁתֵּי מַלְאָכִים נִשְׁלָחִים לְדָבָר אֶחָד
עַל כֵּן קָרָא שֵׁם הָעִיר צוֹעַר.
עַל שֵׁם וְהִיא מִצְעָר
19,23
הַשֶּׁמֶשׁ יָצָא עַל הָאָרֶץ וְלוֹט בָּא צֹעֲרָה.
19,24
וַיהוָה הִמְטִיר עַל סְדֹם וְעַל עֲמֹרָה גָּפְרִית וָאֵשׁ: מֵאֵת יְהוָה מִן הַשָּׁמָיִם.
וַה הִמְטִיר.
כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר וַה' הוּא וּבֵית דִּינוֹ
הִמְטִיר עַל סְדוֹם.
בַּעֲלוֹת הַשַּׁחַר כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב וּכְמוֹ הַשַּׁחַר עָלָה. שָׁעָה שֶׁהַלְּבָנָה עוֹמֶדֶת בָּרָקִיעַ עִם הַחַמָּה לְפִי שֶׁהָיוּ מֵהֶם עוֹבְדִין לַחַמָּה וּמֵהֶם לַלְּבָנָה אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִם אֶפְרַע מֵהֶם בַּיּוֹם יִהְיוּ עוֹבְדִי לְבָנָה אוֹמְרִים אִלּוּ הָיָה בַּלַּיְלָה שֶׁהַלְּבָנָה מוֹשֶׁלֶּת לֹא הָיִינוּ חֲרֵבִין וְאִם אֶפְרַע מֵהֶם בַּלַּיְלָה יִהְיוּ עוֹבְדֵי הַחַמָּה אוֹמְרִים אִלּוּ הָיָה בַּיּוֹם כְּשֶׁהַחַמָּה מוֹשֶׁלֶת לֹא הָיִינוּ חֲרֵבִין לְכָךְ כְּתִיב וּכְמוֹ הַשַּׁחַר עָלָה וְנִפְרָע מֵהֶם בְּשָׁעָה שֶׁהַחַמָּה וְהַלְּבָנָה מוֹשְׁלִים
הִמְטִיר וְגוֹ גָּפְרִית וָאֵשׁ.
בַּתְּחִלָּה מָטָר וְנַעֲשֶׂה גָּפְרִית וְאֵשׁ
מֵאֵת ה.
דֶּרֶךְ הַמִּקְרָאוֹת לְדַבֵּר כֵּן כְּמוֹ נְשֵׁי לֶמֶךְ וְלֹא אָמְרֵ נָשְׁיֵי. וְכֵן אָמַר דָּוִד קְחוּ עִמָּכֶם מֵעַבְדֵי אֲדוֹנֵיכֶם וְלֹא אָמַר מֵעֲבָדַי. וְכֵן אָמַר אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ בְּשֵׁם הַמֶּלֶךְ וְלֹא אָמַר בִּשְׁמִי. אַף כָּאן אָמַר מֵאֵת ד' וְלֹא אָמַר מֵאִתִּי
מִן הַשָּׁמַיִם.
וְהוּא שֶׁאָמַר הַכָּתוּב כִּי בָם יָדִין עַמִּים וְגוֹ'. כְּשֶׁבָּא לְיַסֵּר הַבְּרִיּוֹת מֵבִיא עֲלֵיהֶם אֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם כְּמוֹ שֶׁעָשָׂה לִסְדוֹם וּכְשֶׁבָּא לְהוֹרִיד הַמָּן מִן הַשָּׁמַיִם הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן הַשָּׁמַיִם
19,25
וַיַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים הָאֵל וְאֵת כָּל הַכִּכָּר וְאֵת כָּל יֹשְׁבֵי הֶעָרִים וְצֶמַח הָאֲדָמָה.
וַיַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים וְגוֹ.
אַרְבַּעְתָּם יוֹשְׁבוֹת בְּסֶלַע אֶחָד וְהָפְכָן מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה שֶׁנֶּאֱמַר בַּחֲלָמִישׁ שָׁלַח יָדוֹ וְגוֹ'
19,26
וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח.
וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו.
מֵאַחֲרָיו שֶׁל לוֹט
וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח.
בְּמֶלַח חָטְאָה וּבְמֶלַח לָקְתָה אָמַר לָהּ תְּנִי מְעָט מֶלַח לָאוֹרְחִים הַלָּלוּ אָמְרָה לוֹ אַף הַמִּנְהָג הָרַע הַזֶּה אַתָּה בָּא לְהַנְּהִיג בַּמָּקוֹם הַזֶּה
19,27
וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר: אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר עָמַד שָׁם אֶת פְּנֵי יְהוָה.
19,28
וַיַּשְׁקֵף עַל פְּנֵי סְדֹם וַעֲמֹרָה וְעַל כָּל פְּנֵי אֶרֶץ הַכִּכָּר וַיַּרְא וְהִנֵּה עָלָה קִיטֹר הָאָרֶץ כְּקִיטֹר הַכִּבְשָׁן.
קִיטוֹר.
תִּימוּר שֶׁל עָשָׁן טוּרְקָ"א בְּלַעַ"ז
הַכִּבְשָׁן.
חֲפִירָה שֶׁשּׂוֹרְפִין בָּהּ אֶת הָאֲבָנִים לְסִיד וְכֵן כָּל כִּבְשָׁן שֶׁבַּתּוֹרָה
19,29
וַיְהִי בְּשַׁחֵת אֱלֹהִים אֶת עָרֵי הַכִּכָּר וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת אַבְרָהָם וַיְשַׁלַּח אֶת לוֹט מִתּוֹךְ הַהֲפֵכָה בַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים אֲשֶׁר יָשַׁב בָּהֵן לוֹט.
וַיִּזְכּוֹר אֱלֹהִים אֶת אַבְרָהָם.
מַהוּ זְכִירָתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם עַל לוֹט נִזְכָּר שֶׁהָיָה לוֹט יוֹדֵעַ שֶׁשָּׂרָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל אַבְרָהָם וְשָׁמַע שֶׁאָמַר אַבְרָהָם בְּמִצְרַיִם עַל שָׂרָה אֲחוֹתִי הִיא וְלֹא גִּלָּה הַדָּבָר שֶׁהָיָה חָס עָלָיו לְפִיכָךְ חָס הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עָלָיו
19,30
וַיַּעַל לוֹט מִצּוֹעַר וַיֵּשֶׁב בָּהָר וּשְׁתֵּי בְנֹתָיו עִמּוֹ כִּי יָרֵא לָשֶׁבֶת בְּצוֹעַר וַיֵּשֶׁב בַּמְּעָרָה הוּא וּשְׁתֵּי בְנֹתָיו.
כִּי יָרֵא לָשֶׁבֶת בְּצוֹעַר.
לְפִי שֶׁהָיְתָה קְרוֹבָה לִסְדוֹם
19,31
וַתֹּאמֶר הַבְּכִירָה אֶל הַצְּעִירָה אָבִינוּ זָקֵן וְאִישׁ אֵין בָּאָרֶץ לָבוֹא עָלֵינוּ כְּדֶרֶךְ כָּל הָאָרֶץ.
אָבִינוּ זָקֵן.
וְאִם לֹא עַכְשָׁיו אֵימָתַי שֶׁמָּא יָמוּת אוֹ יִפְסוֹק מִלְּהוֹלִיד
וְאִישׁ אֵין בָּאָרֶץ.
סְבוּרוֹת הָיוּ שֶׁכָּל הָעוֹלָם נֶחֱרָב כְּמוֹ בְּדוֹר הַמַּבּוּל. (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
19,32
לְכָה נַשְׁקֶה אֶת אָבִינוּ יַיִן וְנִשְׁכְּבָה עִמּוֹ וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זָרַע.
19,33
וַתַּשְׁקֶיןָ אֶת אֲבִיהֶן יַיִן בַּלַּיְלָה הוּא וַתָּבֹא הַבְּכִירָה וַתִּשְׁכַּב אֶת אָבִיהָ וְלֹא יָדַע בְּשִׁכְבָהּ וּבְקוּמָהּ.
וַתַּשְׁקֶיןָ וְגוֹ.
יַיִן נִזְדַּמֵּן לָהֶם בַּמְּעָרָה לְהוֹצִיא מֵהֶן שְׁנֵי אוּמוֹת
וַתִּשְׁכַּב אֶת אָבִיהָ.
וּבַצְּעִירָה כְּתִיב וַתִּשְׁכַּב עִמּוֹ צְעִירָה לְפִי שֶׁלֹּא פָּתְחָה בִּזְנוּת אֶלָּא אֲחוֹתָהּ לִמְּדָה חיסךְ עָלֶיהָ הַכָּתוּב וְלֹא פֵּרַשׁ גְּנוּתָהּ. אֲבָל בְּכִירָה שֶׁפָּתְחָה בִּזְנוּת פִּרְסְמָה הַכָּתוּב בִּמְפוֹרָשׁ
וּבְקוּמָהּ
וּבְקוּמָהּ שֶׁל בְּכִירָה נָקוּד עַל וָי"ו שֶׁל וּבְקוּמָהּ לוֹמָר שֶׁבַּקִּימָה יָדַע וְאַף עַל פִּי כֵּן לֹא נִשְׁמָר לֵיל שֵׁנִי מִלִּשְׁתוֹת. (אָמַר רַבִּי לֵוִי כָּל מִי שֶׁהוּא לָהוּט אַחַר בּוּלְמוּס שֶׁל עֲרָיוֹת לְסוֹף מַאֲכִילִין אוֹתוֹ מִבְּשָׂרוֹ)
19,34
וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַתֹּאמֶר הַבְּכִירָה אֶל הַצְּעִירָה הֵן שָׁכַבְתִּי אֶמֶשׁ אֶת אָבִי נַשְׁקֶנּוּ יַיִן גַּם הַלַּיְלָה וּבֹאִי שִׁכְבִי עִמּוֹ וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זָרַע.
19,35
וַתַּשְׁקֶיןָ גַּם בַּלַּיְלָה הַהוּא אֶת אֲבִיהֶן יָיִן וַתָּקָם הַצְּעִירָה וַתִּשְׁכַּב עִמּוֹ וְלֹא יָדַע בְּשִׁכְבָהּ וּבְקֻמָהּ.
19,36
וַתַּהֲרֶיןָ שְׁתֵּי בְנוֹת לוֹט מֵאֲבִיהֶן.
וַתַּהֲרֶיןָ וְגוֹ.
אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הָאִשָׁה מִתְעַבֶּרֶת מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה אֵלּוּ שָׁלְטוּ בְּעַצְמָן וְנִתְעַבְּרוּ מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה
19,37
וַתֵּלֶד הַבְּכִירָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ מוֹאָב: הוּא אֲבִי מוֹאָב עַד הַיּוֹם.
מוֹאָב.
זוֹ שֶׁלֹּא הָיְתָה צְנוּעָה פֵּרְשָׁה שֶׁמֵּאָבִיהָ הוּא אֲבָל צְעִירָה קְרָאֲתוֹ בְּלָשׁוֹן נְקִיָּה וְקִבְּלָהּ שָׂכָר בִּימֵי מֹשֶׁה שֶׁנֶּאֱמַר בִּבְנֵי עַמּוֹן אַל תִּתְגָר בָּם כְּלָל וּבְמוֹאָב לֹא הִזְהִיר אֶלָּא שֶׁלֹּא יִלְחֲמוּ בָּם אֲבָל לְצַעֲרָן הִתִּיר לוֹ
19,38
וְהַצְּעִירָה גַם הִוא יָלְדָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ בֶּן עַמִּי: הוּא אֲבִי בְנֵי עַמּוֹן עַד הַיּוֹם. {ס}
20,1
וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב וַיֵּשֶׁב בֵּין קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר וַיָּגָר בִּגְרָר.
וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם.
כְּשֶׁרָאָה שֶׁחָרְבוּ הַכְּרָכִים וּפָסְקוּ הָעוֹבְרִים וְהַשָּׁבִים נָסַע לוֹ מִשָּׁם. דָּבָר אַחֵר לְהִתְרַחֵק מִלּוֹט שֶׁיָּצָא עָלָיו שֵׁם רָע שֶׁבָּא עַל בְּנוֹתָיו
20,2
וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֲחֹתִי הִוא וַיִּשְׁלַח אֲבִימֶלֶךְ מֶלֶךְ גְּרָר וַיִּקַּח אֶת שָׂרָה.
וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם.
כָּאן לֹא נָטַל רְשׁוּת אֶלָּא עַל כָּרְחָהּ שֶׁלֹּא בְּטוֹבָתָהּ לְפִי שֶׁכְּבָר לוּקְחָה לְבֵית פַּרְעֹה עַל יְדֵי כֵּן
אֶל שָׂרָה אִשְׁתּוֹ.
עַל שָׂרָה אִשְׁתּוֹ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ אַל הִלָּקַח הָאָרוֹן וְגוֹ' וְאַל מוֹת חָמִיהָ שְׁנֵיהֶם בְּלָשׁוֹן עַל
20,3
וַיָּבֹא אֱלֹהִים אֶל אֲבִימֶלֶךְ בַּחֲלוֹם הַלָּיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ הִנְּךָ מֵת עַל הָאִשָּׁה אֲשֶׁר לָקַחְתָּ וְהִוא בְּעֻלַת בָּעַל.
20,4
וַאֲבִימֶלֶךְ לֹא קָרַב אֵלֶיהָ וַיֹּאמַר אֲדֹנָי הֲגוֹי גַּם צַדִּיק תַּהֲרֹג.
לֹא קָרַב אֵלֶיהָ.
הַמַּלְאָךְ מְנָעוֹ כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר לֹא נְתַתִּיךָ לִנְגוֹעַ אֵלֶיהָ
הַגּוֹי גַּם צַדִּיק תַּהֲרוֹג.
אַף אִם הוּא צַדִּיק תַּהֲרְגֶנּוּ שֶׁמָּא כָּךְ דַּרְכְּךָ לְאַבֵּד הָאוּמוֹת חִנָּם כָּךְ עָשִׂיתָ לְדוֹר הַמַּבּוּל וּלְדוֹר הַפְלָגָה אַף אֲנִי אוֹמֵר שֶׁהֲרַגְתֶּם עַל לֹא דָּבָר כְּמוֹ שֶׁאַתָּה אוֹמֵר לְהָרְגֵנִי
20,5
הֲלֹא הוּא אָמַר לִי אֲחֹתִי הִוא וְהִיא גַם הִוא אָמְרָה אָחִי הוּא בְּתָם לְבָבִי וּבְנִקְיֹן כַּפַּי עָשִׂיתִי זֹאת.
גַּם הִיא.
לְרַבּוֹת עֲבָדִים וּגְמַלִּים וַחֲמֹרִים (פֵּרוּשׁ שׁוֹמְרֵי גְּמַלִּים וְרוֹעֵי חֲמוֹרִים שֶׁלָּהּ) אֶת כֻּלָּם שָׁאַלְתִּי וְאָמְרוּ לִי אָחִיהָ הוּא
בְּתֹם לְבָבִי.
שֶׁלֹּא דִּמִּיתִי לַחֲטוֹא
וּבְנִקָּיוֹן כַּפִּי.
נָקִי אֲנִי מִן הַחֵטְא שֶׁלֹּא נָגַעְתִּי בָּהּ
20,6
וַיֹּאמֶר אֵלָיו הָאֱלֹהִים בַּחֲלֹם גַּם אָנֹכִי יָדַעְתִּי כִּי בְתָם לְבָבְךָ עָשִׂיתָ זֹּאת וָאֶחְשֹׂךְ גַּם אָנֹכִי אוֹתְךָ מֵחֲטוֹ לִי עַל כֵּן לֹא נְתַתִּיךָ לִנְגֹּעַ אֵלֶיהָ.
יָדַעְתִּי כִּי בְתָם לְבָבְךָ וְגוֹ.
אֱמֶת שֶׁלֹּא דִּמִּיתָ מִתְּחִלָּה לַחֲטוֹא אֲבָל נִקָּיוֹן כַּפַּיִם אֵין כָּאן (הֲדָא אָמַר מִשְׁמוּשׁ יָדַיִם יֵשׁ כָּאן)
לֹא נְתַתִּיךָ.
לֹא מִמְּךָ הָיָה שֶׁלֹּא נָגַעְתָּ בָּהּ אֶלָּא חָשַׂכְתִּי אֲנִי אוֹתְךָ מֵחֲטוֹא וְלֹא נָתַתִּי לְךָ כֹּחַ וְכֵן וְלֹא נְתָנוֹ אֱלֹהִים וְכֵן לֹא נְתָנוֹ אָבִיהָ לָבוֹא
20,7
וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ כִּי נָבִיא הוּא וְיִתְפַּלֵּל בַּעַדְךָ וֶחְיֵה וְאִם אֵינְךָ מֵשִׁיב דַּע כִּי מוֹת תָּמוּת אַתָּה וְכָל אֲשֶׁר לָךְ.
הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ.
וְאַל תְּהֵא סָבוּר שֶׁמָּא תִּתְגַנֶּה בְּעֵינָיו וְלֹא יְקַבְּלֶנָה אוֹ יִשְׂנָאֶךָ וְלֹא יִתְפַּלֵּל עָלֶיךָ. אָמַר לוֹ אֲבִימֶלֶךְ וּמִי מְפַרְסְמוֹ שֶׁלֹּא נָגַעְתִּי בָּהּ. אָמַר לוֹ
כִּי נָבִיא הוּא.
וְיוֹדֵעַ שֶׁלֹּא נָגַעְתָּ בָּהּ לְפִיכָךְ וְיִתְפַּלֵּל בַּעֲדְךָ
20,8
וַיַּשְׁכֵּם אֲבִימֶלֶךְ בַּבֹּקֶר וַיִּקְרָא לְכָל עֲבָדָיו וַיְדַבֵּר אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאָזְנֵיהֶם וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים מְאֹד.
20,9
וַיִּקְרָא אֲבִימֶלֶךְ לְאַבְרָהָם וַיֹּאמֶר לוֹ מֶה עָשִׂיתָ לָּנוּ וּמֶה חָטָאתִי לָךְ כִּי הֵבֵאתָ עָלַי וְעַל מַמְלַכְתִּי חֲטָאָה גְדֹלָה: מַעֲשִׂים אֲשֶׁר לֹא יֵעָשׂוּ עָשִׂיתָ עִמָּדִי.
מַעֲשִׂים אֲשֶׁר לֹא יֵעָשׂוּ.
מַכָּה אֲשֶׁר לֹא הוּרְגְּלָה לָבֹא עַל בְּרִיָּה בָּאָה לָנוּ עַל יָדְךָ עֲצִירַת כָּל נְקָבִים שֶׁל זֶרַע וְשֶׁל קְטַנִּים וּרְעִי וְאָזְנַיִם וְחוֹטֶם
20,10
וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל אַבְרָהָם: מָה רָאִיתָ כִּי עָשִׂיתָ אֶת הַדָּבָר הַזֶּה.
20,11
וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם כִּי אָמַרְתִּי רַק אֵין יִרְאַת אֱלֹהִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה וַהֲרָגוּנִי עַל דְּבַר אִשְׁתִּי.
רַק אֵין יִרְאַת אֱלֹהִים.
אֲכְסְנָאי שֶׁבָּא לָעִיר עַל עִסְקֵי אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה שׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ אוֹ עַל עִסְקֵי אִשְׁתּוֹ שׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ אִשְׁתְּךָ הִיא אוֹ אֲחוֹתְךָ הִיא
20,12
וְגַם אָמְנָה אֲחֹתִי בַת אָבִי הִוא אַךְ לֹא בַת אִמִּי וַתְּהִי לִי לְאִשָּׁה.
אֲחוֹתִי בַת אָבִי הִיא.
וּבַת אָב מֻתֶּרֶת לְבֶן נֹחַ שֶׁאֵין אָבוֹת לְגוֹי עוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּכְדֵי לְאַמֵּת דְּבָרָיו הֵשִׁיבוֹ כֵּן. וְאִם תֹּאמַר וַהֲלֹא בַּת אָחִיו הָיְתָה בְּנֵי בָּנִים הֲרֵי הֵם כְּבָנִים וַהֲרֵי הִיא בִּתּוֹ שֶׁל תֶּרַח וְכָךְ הוּא אוֹמֵר לְלוֹט כִּי אֲנָשִׁים אַחִים אֲנָחְנוּ
אַךְ לֹא בַת אִמִּי.
הָרָן מֵאֵם אַחֶרֶת הָיָה
20,13
וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִתְעוּ אֹתִי אֱלֹהִים מִבֵּית אָבִי וָאֹמַר לָהּ זֶה חַסְדֵּךְ אֲשֶׁר תַּעֲשִׂי עִמָּדִי: אֶל כָּל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר נָבוֹא שָׁמָּה אִמְרִי לִי אָחִי הוּא.
וַיְּהִי כַּאֲשֶׁר הִתְעוּ אוֹתִי וְגוֹ.
אוּנְקְלוּס תִּרְגֵּם מַה שֶּׁתִּרְגֵּם וְיֵשׁ לְיַשֵּׁב עוֹד דָּבָר דָּבוּר עַל אוֹפַנָּיו. כְּשֶׁהוֹצִיאֲנִי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִבֵּית אָבִי לִהְיוֹת מְשׁוֹטֵט וָנָד מִמָּקוֹם לְמָקוֹם וְיָדַעְתִּי שֶׁאֶעֱבוֹר בְּמָקוֹם רְשָׁעִים וָאוֹמַר לָהּ זֶה חַסְדֵּךְ
כַּאֲשֶׁר הִתְעוּ.
לָשׁוֹן רַבִּים וְאַל תִּתְמָה כִּי הַרְבֵּה מְקוֹמוֹת לָשׁוֹן אֱלָהוּת וְלָשׁוֹן מָרוּת קָרוּי לָשׁוֹן רַבִּים אֲשֶׁר הָלְכוּ אֱלֹהִים. אֱלֹהִים חַיִּים. אֱלֹהִים קְדוֹשִׁים. וְכָל לָשׁוֹן אֱלֹהִים לָשׁוֹן רַבִּים וְכֵן וַיִּקַח אֲדֹנֵי יוֹסֵף. אֲדוֹנֵי הָאֲדוֹנִים. אֲדוֹנֵי הָאָרֶץ. וְכֵן בְּעָלָיו עִמּוֹ. וְהוּעָד בִּבְעָלָיו. וְאִם תֹּאמַר מַהוּ לָשׁוֹן הִתְעוּ כָּל הַגּוֹלֶה מִמְּקוֹמוֹ וְאֵינוֹ מְיוּשָׁב קָרוּי תּוֹעֶה כְּמוֹ וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע. תָּעִיתִי כְּשֶׂה אוֹבֵד. יִתְעוּ לִבְלִי אוֹכֶל יֵצְאוּ וְיִתְעוּ לְבַקֵּשׁ אָכְלָם
אִמְרִי לִי.
עָלַי וְכֵן וַיִּשְׁאֲלוּ אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם לְאִשְׁתּוֹ עַל אִשְׁתּוֹ. וְכֵן וְאָמַר פַּרְעֹה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. פֶּן יֹאמְרוּ לִי אִשָּׁה הֲרָגָתְהוּ
20,14
וַיִּקַּח אֲבִימֶלֶךְ צֹאן וּבָקָר וַעֲבָדִים וּשְׁפָחֹת וַיִּתֵּן לְאַבְרָהָם וַיָּשֶׁב לוֹ אֵת שָׂרָה אִשְׁתּוֹ.
וַיִּתֵּן לְאַבְרָהָם.
כְּדֵי שֶׁיִּתְפַּיֵּס וְיִתְפַּלֵּל עָלָיו
20,15
וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ הִנֵּה אַרְצִי לְפָנֶיךָ: בַּטּוֹב בְּעֵינֶיךָ שֵׁב.
הִנֵּה אַרְצִי לְפָנֶיךָ.
אֲבָל פַּרְעֹה אָמַר לוֹ הִנֵּה אִשְׁתְּךָ קַח וָלֵךְ לְפִי שֶׁנִּתְיָרֵא שֶׁהַמִּצְרִים שְׁטוּפֵי זִמָּה
20,16
וּלְשָׂרָה אָמַר הִנֵּה נָתַתִּי אֶלֶף כֶּסֶף לְאָחִיךְ הִנֵּה הוּא לָךְ כְּסוּת עֵינַיִם לְכֹל אֲשֶׁר אִתָּךְ וְאֵת כֹּל וְנֹכָחַת.
וּלְשָׂרָה אָמַר.
אֲבִימֶלֶךְ לִכְבוֹדָהּ כְּדֵי לְפַיְּסָהּ הִנֵּה עָשִׂיתִי לָךְ כָּבוֹד זֶה נָתַתִּי מָמוֹן לְאָחִיךְ שֶׁאָמַרְתְּ עָלָיו אָחִי הוּא הִנֵּה הַמָּמוֹן וְהַכָּבוֹד הַזֶּה לָךְ כְּסוּת עֵינָיִם
נָתַתִּי מָמוֹן לְאָחִיךְ
שֶׁאָמַרְתְּ עָלָיו אָחִי הוּא הִנֵּה הַמָּמוֹן וְהַכָּבוֹד הַזֶּה לָךְ כְּסוּת עֵינָיִם
לְכָל אֲשֶׁר אִתָּךְ.
יְכַסּוּ עֵינֵיהֶם שֶׁלֹּא יַקִּילוּךְ שֶׁאִלּוּ הֲשִׁיבוֹתִיךְ רֵיקָנִית יֵשׁ לָהֶם לוֹמָר לְאַחַר שֶׁנִּתְעַלֵּל בָּהּ הֶחֱזִירָהּ עַכְשָׁיו שֶׁהוּצְרָכְתִּי לְבַזְבֵּז מָמוֹן וּלְפַיְּסֵךְ יִהְיוּ יוֹדְעִים שֶׁעַל כָּרְחִי הֲשִׁיבוֹתִיךָ וְעַל יְדֵי נֵס
וְאֶת כָּל.
וְעִם כָּל בָּאֵי עוֹלָם
וְנֹכָחַת.
יְהֵא לְךָ פִּתְחוֹן פֶּה לְהִתְוַכֵּחַ וּלְהַרְאוֹת דְּבָרִים נִכָּרִים הַלָּלוּ וְלָשׁוֹן תּוֹכָחָה בְּכָל מָקוֹם בָּרוּר דְּבָרִים וּבְלַעַ"ז אַשְׁפּוֹרְפִי"ר וְאוּנְקְלוּס תִּרְגֵּם בְּפָנִים אֲחֵרִים וְלָשׁוֹן הַמִּקְרָא כָּךְ הוּא נוֹפֵל עַל הַתַּרְגּוּם הִנֵּה הוּא לָךְ כְּסוּת שֶׁל כָּבוֹד עַל הָעֵינַיִם שֶׁלִּי שֶׁשָּׁלְטוּ בָּךְ וּבְכָל אֲשֶׁר אִתְּךָ וְעַל כֵּן תִּרְגְּמוֹ וְחָזִיתָ יָתִיךְ וְיָת כָּל דְּעִמָּךְ. וְיֵשׁ מִדְרַשׁ אַגָּדָה אֲבָל יִשּׁוּב לָשׁוֹן הַמִּקְרָא פֵּרַשְׁתִּי
20,17
וַיִּתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אֶל הָאֱלֹהִים וַיִּרְפָּא אֱלֹהִים אֶת אֲבִימֶלֶךְ וְאֶת אִשְׁתּוֹ וְאַמְהֹתָיו וַיֵּלֵדוּ.
וַיֵּלֵדוּ.
כְּתַרְגוּמוֹ וְאִתְרוּחוֹ נִפְתְּחוּ נְקָבֵיהֶם וְהוֹצִיאוּ וְהִיא לֵידָה שֶׁלָּהֶם
20,18
כִּי עָצֹר עָצַר יְהוָה בְּעַד כָּל רֶחֶם לְבֵית אֲבִימֶלֶךְ עַל דְּבַר שָׂרָה אֵשֶׁת אַבְרָהָם. {ס}
בְּעַד כָּל רֶחֶם.
כְּנֶגֶד כָּל פֶּתַח
עַל דְּבַר שָׂרָה.
עַל פִּי דִּבּוּרָהּ שֶׁל שָׂרָה
21,1
וַיהוָה פָּקַד אֶת שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר וַיַּעַשׂ יְהוָה לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר.
וַה פָּקַד אֶת שָׂרָה וְגוֹ.
סָמַךְ פָּרָשָׁה זוֹ לְלַמֶּדְךָ שֶׁכָּל הַמְּבַקֵּשׁ רַחֲמִים עַל חֲבֵרוֹ וְהוּא צָרִיךְ לְאוֹתוֹ דָּבָר הוּא נֶעֱנֶה תְּחִלָּה שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּתְפַּלֵּל וְגוֹ' וְסָמִיךְ לֵיהּ וַה' פָּקַד אֶת שָׂרָה שֶׁפְּקָדָהּ כְּבָר קוֹדֶם שֶׁרִפָּא אֶת אֲבִימֶלֶךְ
כַּאֲשֶׁר אָמָר.
בְּהֵרָיוֹן
כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר.
בְּלֵידָה וְהֵיכָן הוּא אֲמִירָה וְהֵיכָן הִיא דִּבּוּר. אֲמִירָה וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֲבָל שָׂרָה אִשְׁתְּךָ וְגוֹ'. דִּבּוּר הָיָה דְּבַר ה' אֶל אַבְרָהָם בִּבְרִית בֵּין הַבְּתָרִים וְשָׁם נֶאֱמַר לֹא יִירָשְׁךָ זֶה וְגוֹ' וְהֵבִיא הַיּוֹרֵשׁ מִשָּׂרָה
וַיַּעַשׂ ה לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר.
לְאַבְרָהָם
21,2
וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן לִזְקֻנָיו לַמּוֹעֵד אֲשֶׁר דִּבֶּר אֹתוֹ אֱלֹהִים.
לַמּוֹעֵד אֲשֶׁר דִּבֶּר אֹתוֹ.
דְּמָלִיל יָתֵיהּ אֶת הַמּוֹעֵד אֲשֶׁר דִּבֶּר וְקָבַע כְּשֶׁאָמַר לוֹ לַמּוֹעֵד אָשׁוּב אֵלֶיךָ שָׂרַט לוֹ שְׂרִיטָה בַּכּוֹתֶל אָמַר לוֹ כְּשֶׁתַּגִּיעַ חַמָּה לִשְׂרִיטָה זוֹ בַּשָּׁנָה הָאַחֶרֶת תֵּלֶד
21,3
וַיִּקְרָא אַבְרָהָם אֶת שֶׁם בְּנוֹ הַנּוֹלַד לוֹ אֲשֶׁר יָלְדָה לּוֹ שָׂרָה יִצְחָק.
21,4
וַיָּמָל אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק בְּנוֹ בֶּן שְׁמֹנַת יָמִים כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים.
21,5
וְאַבְרָהָם בֶּן מְאַת שָׁנָה בְּהִוָּלֶד לוֹ אֵת יִצְחָק בְּנוֹ.
21,6
וַתֹּאמֶר שָׂרָה צְחֹק עָשָׂה לִי אֱלֹהִים: כָּל הַשֹּׁמֵעַ יִצְחַק לִי.
יִצַּחַק לִי.
יִשְׂמַח עָלַי וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה הַרְבֵּה עֲקָרוֹת נִפְקְּדוּ עִמָּהּ הַרְבֵּה חוֹלִים נִתְרַפְּאוּ בּוֹ בַּיּוֹם. הַרְבֵּה תְּפִלּוֹת נֶעֱנוּ עִמָּהּ וְרַב שְׂחוֹק הָיָה בָּעוֹלָם
21,7
וַתֹּאמֶר מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה: כִּי יָלַדְתִּי בֵן לִזְקֻנָיו.
מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם.
לָשׁוֹן שֶׁבַח וַחֲשִׁיבוּת (כְּמוֹ מִי פָּעַל וְעָשָׂה. מִי בָּרָא אֵלֶּה). רְאוּ מִי הוּא וּמִי הוּא שׁוֹמֵר הַבְטָחָתוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַבְטִיחַ וְעוֹשֶׂה
מִלֵּל.
שִׁנָּה הַכָּתוּב וְלֹא אָמַר דָּבַר גִּימַטְרִיָּא שֶׁלּוֹ מֵאָה כְּלוֹמָר לְסוֹף מֵאָה לְאַבְרָהָם
הֵנִיקָה בָנִים שָׂרָה.
וּמַהוּ בּנום לָשׁוֹן רַבִּים. בְּיוֹם הַמִּשְׁתֶּה הֵבִיאוּ הַשָּׂרוֹת בְּנֵיהֶן עִמָּהֶן וְהֵנִיקָה אוֹתָם שֶׁהָיוּ אוֹמְרוֹת לֹא יָלְדָה שָׂרָה אֶלָּא אֲסוּפִי הֵבִיאוּ מִן הַשּׁוּק
21,8
וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַיִּגָּמַל וַיַּעַשׂ אַבְרָהָם מִשְׁתֶּה גָדוֹל בְּיוֹם הִגָּמֵל אֶת יִצְחָק.
וַיִּגָמַל.
לְסוֹף כּ"ד חֹדֶשׁ
מִשְׁתֶּה גָּדוֹל.
שֶׁהָיוּ שָׁם גְּדוֹלֵי הַדּוֹר שֵׁם וְעֵבֶר וַאֲבִימֶלֶךְ
21,9
וַתֵּרֶא שָׂרָה אֶת בֶּן הָגָר הַמִּצְרִית אֲשֶׁר יָלְדָה לְאַבְרָהָם מְצַחֵק.
מְצַחֵק.
לָשׁוֹן עֲבוֹדַת אֱלִילִים כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּקוּמוּ לְצַחֵק. דָּבָר אַחֵר לָשׁוֹן גִּלּוּי עֲרָיוֹת כְּמָה דְּאַתּ אָמַר לְצַחֵק בִּי. דָּבָר אַחֵר לָשׁוֹן רְצִיחָה כְּמוֹ דַּאֲמָרַת יָקוּמוּ נָא הַנְּעָרִים וִישַׂחֲקוּ לְפָנֵינוּ וְגוֹ'
21,10
וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ: כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק.
עִם בְּנִי עִם יִצְחָק.
מִכֵּיוָן שֶׁהוּא בְּנִי אֲפִלּוּ אִם אֵינוֹ הָגוּן כְּיִצְחָק אוֹ הָגוּן כְּיִצְחָק אֲפִלּוּ אֵינוֹ בְּנִי אֵין זֶה כְּדָאי לִירַשׁ עִמּוֹ קַל וָחֹמֶר עִם בְּנִי עִם יִצְחָק שֶׁשְּׁתֵּיהֶן בּוֹ (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
21,11
וַיֵּרַע הַדָּבָר מְאֹד בְּעֵינֵי אַבְרָהָם עַל אוֹדֹת בְּנוֹ.
עַל אוֹדוֹת בְּנוֹ.
שֶׁשָּׁמַע שֶׁיָּצָא לְתַרְבּוּת רָעָה. וּפְשׁוּטוֹ עַל שֶׁאוֹמֶרֶת לוֹ לְשַׁלְּחוֹ
21,12
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל אַבְרָהָם אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ: כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע.
שְׁמַע בְּקֹלָהּ.
בְּקוֹל רוּחַ הַקֹּדֶשׁ שֶׁבָּהּ) לָמַדְנוּ שֶׁהָיָה אַבְרָהָם טָפֵל לְשָׂרָה בִּנְבִיאוּת
21,13
וְגַם אֶת בֶּן הָאָמָה לְגוֹי אֲשִׂימֶנּוּ: כִּי זַרְעֲךָ הוּא.
21,14
וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל הָגָר שָׂם עַל שִׁכְמָהּ וְאֶת הַיֶּלֶד וַיְשַׁלְּחֶהָ וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע.
לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם.
וְלֹא כֶּסֶף וְזָהָב לְפִי שֶׁהָיָה שׂוֹנְאוֹ עַל שֶׁיָּצָא לְתַרְבּוּת רָעָה
וְאֶת הַיֶּלֶד.
אַף הַיֶּלֶד שָׂם עַל שִׁכְמָהּ שֶׁהִכְנִיסָה בּוֹ שָׂרָה עַיִן רָעָה וַאֲחָזָתוֹ חַמָּה וְלֹא יָכוֹל לֵילֶךְ בְּרַגְלָיו
וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע.
חָזְרָה לְגִלּוּלֵי בֵּית אָבִיהָ
21,15
וַיִּכְלוּ הַמַּיִם מִן הַחֵמֶת וַתַּשְׁלֵךְ אֶת הַיֶּלֶד תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם.
וַיִּכְלוּ הַמַּיִם.
לְפִי שֶׁדֶּרֶךְ חוֹלִים לִשְׁתּוֹת הַרְבֵּה
21,16
וַתֵּלֶךְ וַתֵּשֶׁב לָהּ מִנֶּגֶד הַרְחֵק כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת כִּי אָמְרָה אַל אֶרְאֶה בְּמוֹת הַיָּלֶד וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד וַתִּשָּׂא אֶת קֹלָהּ וַתֵּבְךְּ.
מִנֶּגֶד.
מֵרָחוֹק
כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת.
כִּשְׁתֵּי טִיחוֹת וְהוּא לָשׁוֹן יְרִיַּת חֵץ בְּלָשׁוֹן מִשְׁנָה שֶׁהִטִּיחַ בְּאִשְׁתּוֹ עַל שֵׁם שֶׁהַזֶּרַע יוֹרֶה כַּחֵץ וְאִם תֹּאמַר הָיָה לוֹ לִכְתּוֹב כִּמְטָחֵי קֶשֶׁת מִשְׁפָּט הַוָּי"ו לִכָּנֵס לְכָאן כְּמוֹ בְּחַגְּוֵי הַסֶּלַע מִגְּזֵרַת וְהָיְתָה אַדְמַת יְהוּדָה לְמִצְרַיִם לְחָגָא וּמִגְּזֵרַת יָחוּגוּ וְיָנוּעוּ כַשִּׁכּוֹר וְכֵן קַצְוֵי אֶרֶץ מִגְּזֵרַת קָצֶה
וַתֵּשֶׁב מִנֶגֶד.
כֵּיוָן שֶׁקָּרַב לָמוּת הוֹסִיפָה לְהִתְרַחֵק
21,17
וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת קוֹל הַנַּעַר וַיִּקְרָא מַלְאַךְ אֱלֹהִים אֶל הָגָר מִן הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר לָהּ מַה לָּךְ הָגָר אַל תִּירְאִי כִּי שָׁמַע אֱלֹהִים אֶל קוֹל הַנַּעַר בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם.
אֶת קוֹל הַנַּעַר.
מִכָּאן שֶׁיָּפֶה תְּפִלַּת הַחוֹלֶה מִתְּפִלַּת אֲחֵרִים עָלָיו וְהִיא קוֹדֶמֶת לְהִתְקַבֵּל
בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם.
לְפִי מַעֲשִׂים שֶׁהוּא עוֹשֶׂה עַכְשָׁיו הוּא נִדּוֹן וְלֹא לְפִי מַה שֶּׁהוּא עָתִיד לַעֲשׂוֹת לְפִי שֶׁהָיוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מְקַטְּרְגִים וְאוֹמְרִים רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם מִי שֶׁעָתִיד זַרְעוֹ לְהָמִית בָּנֶיךָ בַּצָּמָא אַתָּה מַעֲלֶה לוֹ בְּאֵר וְהוּא מֵשִׁיבָם עַכְשָׁיו מַה הוּא צַדִּיק אוֹ רָשָׁע אָמְרוּ לוֹ צַדִּיק (רוֹצֶה לוֹמָר בְּעִנְיָן זֶה שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְעוֹנֶשׁ מִיתָה בַּצָּמָא וְדוֹ"ק). אָמַר לָהֶם לְפִי מַעֲשָׂיו שֶׁל עַכְשָׁיו אֲנִי דָּנוֹ וְזֶהוּ בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם וְהֵיכָן הֵמִית אֶת יִשְׂרָאֵל בַּצָּמָא כְּשֶׁהִגְּלָם נְבוּכַדְּנֶצַר שֶׁנֶּאֱמַר מַשָּׂא בַּעֲרָב וְגוֹ' לִקְרַאת צָמֵא הַתָּיו מַיִם וְגוֹ' כְּשֶׁהָיוּ מוֹלִיכִין אוֹתָם אֵצֶל עַרְבִיִּים הָיוּ יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים לַשַּׁבָּאִים בְּבַקָּשָׁה מִכֶּם הוֹלִיכוּנוּ אֵצֶל בְּנֵי דּוֹדֵנוּ יִשְׁמָעֵאל וִירַחֲמוּ עָלֵינוּ שֶׁנֶּאֱמַר אוֹרְחוֹת דּוֹדָנִים אַל תִּקְרֵי דּוֹדָנִים אֶלָּא דּוֹדִים וְאֵלּוּ יוֹצְאִים לִקְרָאתָם וּמֵבִיאִין לָהֶם בָּשָׂר וְדָג מָלוּחַ וְנוֹדוֹת נְפוּחִים כִּסְבוּרִים יִשְׂרָאֵל שֶׁמְּלֵאִים מַיִם וּכְשֶׁמַּכְנִיסוֹ לְתוֹךְ פִּיו וּפוֹתְחוֹ הָרוּחַ נִכְנָס בְּגוּפוֹ וּמֵת
21,18
קוּמִי שְׂאִי אֶת הַנַּעַר וְהַחֲזִיקִי אֶת יָדֵךְ בּוֹ: כִּי לְגוֹי גָּדוֹל אֲשִׂימֶנּוּ.
21,19
וַיִּפְקַח אֱלֹהִים אֶת עֵינֶיהָ וַתֵּרֶא בְּאֵר מָיִם וַתֵּלֶךְ וַתְּמַלֵּא אֶת הַחֵמֶת מַיִם וַתַּשְׁקְ אֶת הַנָּעַר.
21,20
וַיְהִי אֱלֹהִים אֶת הַנַּעַר וַיִּגְדָּל וַיֵּשֶׁב בַּמִּדְבָּר וַיְהִי רֹבֶה קַשָּׁת.
רוֹבֶה קַשָּׁת.
יוֹרֶה חִצִּים בַּקֶּשֶׁת
קַשָּׁת.
עַל שֵׁם הָאוּמָנוּת כְּמוֹ חַמָּר גַּמָּל צַיָּד לְפִיכָךְ הַשִּׁי"ן מוּדְגֶשֶׁת. הָיָה יוֹשֵׁב בַּמִּדְבָּר וּמְלַסְטֵם אֶת הָעוֹבְרִים הוּא שֶׁנֶּאֱמַר יָדוֹ בַכֹּל וְגוֹ'
21,21
וַיֵּשֶׁב בְּמִדְבַּר פָּארָן וַתִּקַּח לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}
מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם.
מִמָּקוֹם גִּדּוּלֶיהָ שֶׁנֶּאֱמַר וְלָהּ שִׁפְחָה מִצְרִית וְגוֹ'. הַיְנוּ דְּאָמְרֵי אִינְשֵׁי זְרוֹק חוּטְרָא לַאֲוִירָא אֲעִקָּרֵיהּ קָאִי
21,22
וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכֹל שַׂר צְבָאוֹ אֶל אַבְרָהָם לֵאמֹר: אֱלֹהִים עִמְּךָ בְּכֹל אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה.
אֱלֹהִים עִמְּךָ.
לְפִי שֶׁרָאָה שֶׁיָּצָא מִשְּׁכוּנַת סְדוֹם לְשָׁלוֹם וְעִם הַמְּלָכִים נִלְחָם וְנָפְלוּ בְּיָדוֹ וְנִפְקְּדָה אִשְׁתּוֹ לִזְקוּנָיו
21,23
וְעַתָּה הִשָּׁבְעָה לִּי בֵאלֹהִים הֵנָּה אִם תִּשְׁקֹר לִי וּלְנִינִי וּלְנֶכְדִּי כַּחֶסֶד אֲשֶׁר עָשִׂיתִי עִמְּךָ תַּעֲשֶׂה עִמָּדִי וְעִם הָאָרֶץ אֲשֶׁר גַּרְתָּה בָּהּ.
וּלְנִינִי וּלְנֶכְדִי.
עַד כָּאן רַחֲמֵי הָאָב עַל הַבֵּן
כַּחֶסֶד אֲשֶׁר עָשִׂיתִי עִמְּךָ תַּעֲשֶׂה עִמָּדִי.
שֶׁאָמַרְתִּי לְךָ הִנֵּה אַרְצִי לְפָנֶיךָ (בְּרֵאשִׁית רַבָּה)
21,24
וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אָנֹכִי אִשָּׁבֵעַ.
21,25
וְהוֹכִחַ אַבְרָהָם אֶת אֲבִימֶלֶךְ עַל אֹדוֹת בְּאֵר הַמַּיִם אֲשֶׁר גָּזְלוּ עַבְדֵי אֲבִימֶלֶךְ.
וְהוֹכֵחַ.
נִתְוַכַּח עִמּוֹ עַל כָּךְ
21,26
וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ לֹא יָדַעְתִּי מִי עָשָׂה אֶת הַדָּבָר הַזֶּה וְגַם אַתָּה לֹא הִגַּדְתָּ לִּי וְגַם אָנֹכִי לֹא שָׁמַעְתִּי בִּלְתִּי הַיּוֹם.
21,27
וַיִּקַּח אַבְרָהָם צֹאן וּבָקָר וַיִּתֵּן לַאֲבִימֶלֶךְ וַיִּכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם בְּרִית.
21,28
וַיַּצֵּב אַבְרָהָם אֶת שֶׁבַע כִּבְשֹׂת הַצֹּאן לְבַדְּהֶן.
21,29
וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל אַבְרָהָם: מָה הֵנָּה שֶׁבַע כְּבָשֹׂת הָאֵלֶּה אֲשֶׁר הִצַּבְתָּ לְבַדָּנָה.
21,30
וַיֹּאמֶר כִּי אֶת שֶׁבַע כְּבָשֹׂת תִּקַּח מִיָּדִי: בַּעֲבוּר תִּהְיֶה לִּי לְעֵדָה כִּי חָפַרְתִּי אֶת הַבְּאֵר הַזֹּאת.
לְעֵדָה.
עֵדוּת לָשׁוֹן נְקֵבָה כְּמוֹ וְעֵדָה הַמַּצֵּבָה
כִּי חָפַרְתִּי אֶת הַבְּאֵר.
מְרִיבִים הָיוּ עָלֶיהָ רוֹעֵי אֲבִימֶלֶךְ וְאוֹמְרִים אֲנַחְנוּ חֲפָרְנוּהָ אָמְרוּ בֵּינֵיהֶם כָּל מִי שֶׁיִּתְרָאֶה עַל הַבְּאֵר וְיַעֲלוּ הַמַּיִם לִקְרָאתוֹ שֶׁלּוֹ הוּא וְעָלוּ לִקְרַאת אַבְרָהָם
21,31
עַל כֵּן קָרָא לַמָּקוֹם הַהוּא בְּאֵר שָׁבַע: כִּי שָׁם נִשְׁבְּעוּ שְׁנֵיהֶם.
21,32
וַיִּכְרְתוּ בְרִית בִּבְאֵר שָׁבַע וַיָּקָם אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכֹל שַׂר צְבָאוֹ וַיָּשֻׁבוּ אֶל אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים.
21,33
וַיִּטַּע אֶשֶׁל בִּבְאֵר שָׁבַע וַיִּקְרָא שָׁם בְּשֵׁם יְהוָה אֵל עוֹלָם.
אֵשֶׁל.
רַב וּשְׁמוּאֵל חַד אָמַר פַּרְדֵס לְהָבִיא מִמֶּנּוּ פֵּרוֹת לָאוֹרְחִים בַּסְּעוּדָה. וְחַד אָמַר פּוּנְדָק לַאֲכְסְנָיא וּבוֹ כָּל מִינֵי פֵּרוֹת. וּמָצִינוּ לָשׁוֹן נְטִיעָה בְּאָהֳלִים שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּטַע אָהָלֵי אַפַּדְנוֹ
וַיִּקְרָא שֵׁם וְגוֹ.
עַל יְדֵי אוֹתו אֵשֶׁל נִקְרָא שְׁמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֱלוֹהַּ לְכָל הָעוֹלָם לְאַחַר שֶׁאוֹכְלִין וְשׁוֹתִין אָמַר לָהֶם בָּרְכוּ לְמִי שֶׁאֲכַלְתֶּם מִשֶּׁלּוֹ סְבוּרִים אַתֶּם שֶׁמִּשֶּׁלִּי אֲכַלְתֶּם מִשֶּׁל מִי שֶׁאָמַר וְהָיָה הָעוֹלָם אֲכַלְתֶּם
21,34
וַיָּגָר אַבְרָהָם בְּאֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים יָמִים רַבִּים. {פ}
יָמִים רַבִּים.
מְרוּבִּים עַל שֶׁל חֶבֶרוֹן בְּחֶבְרוֹן עָשָׂה עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה וְכָאן עֶשְׂרִים וְשֵׁשׁ שֶׁהֲרֵי בֶּן שִׁבְעִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה הָיָה בְּצֵאתוֹ מֵחָרָן. אוֹתָהּ שָׁנָה וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בְּאֵלוֹנֵי מַמְרֵא שֶׁלֹּא מָצִינוּ קוֹדֶם לָכֵן שֶׁנִּתְיַשֵּׁב אֶלָּא שָׁם שֶׁבְּכָל מְקוֹמוֹתָיו הָיָה כְּאוֹרֵחַ חוֹנֶה וְנוֹסֵעַ וְהוֹלֵךְ שֶׁנֶּאֱמַר וַיַּעֲבוֹר אַבְרָם. וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם. וַיְּהִי רָעָב וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרָיְמָה. וּבְמִצְרַיִם לֹא עָשָׂה אֶלָּא שְׁלֹשָׁה חָדֳשִׁים שֶׁהֲרֵי שִׁלְּחוֹ פַּרְעֹה מִיָּד וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו עַד וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בְּאֵלוֹנֵי מַמְרֵא אֲשֶׁר בְּחֶבְרוֹן שָׁם יָשַׁב עַד שֶׁנֶּהְפְּכָה סְדוֹם מִיָּד וַיִּסַע מִשָּׁם אַבְרָם מִפְּנֵי בּוּשָׁה שֶׁל לוֹט וּבָא לְאֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים וּבֶן תִּשְׁעִים וְתֵשַׁע שָׁנָה הָיָה שֶׁהֲרֵי בַּשְּׁלִישִׁי לְמִילָתוֹ בָּאוּ אֶצְלוֹ הַמַּלְאָכִים הֲרֵי עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה וְכָאן כָּתוּב יָמִים רַבִּים מְרוּבִּים עַל הָרִאשׁוֹנִים וְלֹא בָּא הַכָּתוּב לִסְתוֹם אֶלָּא לְפָרֵשׁ וְאִם הָיוּ מְרוּבִּים עֲלֵיהֶם שְׁתֵּי שָׁנִים אוֹ יוֹתֵר הָיָה מְפַרְשָׁם וְעַל כֵּן אֵינָם יְתֵרִים יוֹתֵר מִשָּׁנָה הֲרֵי עֶשְׂרִים וָשֵׁשׁ שָׁנָה מִיָּד יָצָא מִשָּׁם וְחָזַר לְחֶבְרוֹן וְאוֹתָהּ שָׁנָה קָדְמָה לִפְנֵי עֲקֵדָתוֹ שֶׁל יִצְחָק שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנִים כָּךְ שְׁנוּיָה בְּסֵדֶר עוֹלָם
22,1
וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱלֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי.
אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה.
יֵשׁ מֵרַבּוֹתֵנוּ אוֹמְרִים אַחַר דְּבָרָיו שֶׁל שָׂטָן שֶׁהָיָה מְקַטְרֵג וְאוֹמֵר מִכָּל סְעוּדָה שֶׁעָשָׂה אַבְרָהָם לֹא הִקְרִיב לְפָנֶיךָ פָּר אֶחָד אוֹ אַיִל אֶחָד אָמַר לוֹ כְּלוּם עָשָׂה אֶלָּא בִּשְׁבִיל בְּנוֹ אִלּוּ הָיִיתִי אוֹמֵר לוֹ זְבָח אוֹתוֹ לְפָנַי לֹא הָיָה מְעַכֵּב. וְיֵשׁ אוֹמְרִים אַחַר דְּבָרָיו שֶׁל יִשְׁמָעֵאל שֶׁהָיָה מִתְפָּאֵר עַל יִצְחָק שֶׁמָּל בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְלֹא מִחָה אָמַר לוֹ יִצְחָק בְּאֵבֶר אֶחָד אַתָּה מְיָרְאֵנִי אִלּוּ אָמַר לִי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא זְבַח עַצְמְךָ לְפָנַי לֹא הָיִיתִי מְעַכֵּב
הִנְנִי.
כָּךְ הִיא עֲנִיָּתָם שֶׁל חֲסִידִים לָשׁוֹן עֲנָוָה הוּא וְלָשׁוֹן זִמּוּן
22,2
וַיֹּאמֶר קַח נָא אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲשֶׁר אָהַבְתָּ אֶת יִצְחָק וְלֶךְ לְךָ אֶל אֶרֶץ הַמֹּרִיָּה וְהַעֲלֵהוּ שָׁם לְעֹלָה עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ.
קַח נָא.
אֵין נָא אֶלָּא לָשׁוֹן בַּקָּשָׁה אָמַר לוֹ בְּבַקָּשָׁה מִמְּךָ עֲמוֹד לִי בָּזֶה הַנִּסָּיוֹן שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ הָרִאשׁוֹנוֹת לֹא הָיָה בָּהֶן מַמָּשׁ
אֶת בִּנְךָ.
אָמַר לוֹ שְׁנֵי בָּנִים יֵשׁ לִי אָמַר לוֹ אֶת יְחִידְךָ אָמַר לוֹ זֶה יָחִיד לְאִמּוֹ וְזֶה יָחִיד לְאִמּוֹ אָמַר לוֹ אֲשֶׁר אָהַבְתָּ אָמַר לוֹ שְׁנֵיהֶם אֲנִי אוֹהֵב אָמַר לוֹ אֶת יִצְחָק. וְלָמָּה לֹא גִּלָּה לוֹ מִתְּחִלָּה שֶׁלֹּא לְעַרְבְּבוֹ פִּתְאוֹם וְתָזוּחַ דַּעְתּוֹ עָלָיו וְתִטָּרֵף וּכְדֵי לְחַבֵּב עָלָיו אֶת הַמִּצְוָה וְלִתֵּן לוֹ שָׂכָר עַל כָּל דִּבּוּר וְדִבּוּר
אֶרֶץ הַמּוֹרִיָּה.
יְרוּשָׁלַיִם וְכֵן בְּדִבְרֵי הַיָּמִים לִבְנוֹת אֶת בֵּית ה' בִּירוּשָׁלַיִם בְּהַר הַמּוֹרִיָּה. וְרַבּוֹתֵנוּ פֵּרְשׁוּ עַל שֵׁם שֶׁמִּשָּׁם הוֹרָאָה יוֹצְאָה לְיִשְׂרָאֵל. וְאוּנְקְלוּס תִּרְגְּמוֹ עַל שֵׁם עֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹר נֵרְד וּשְׁאָר בְּשָׂמִים
וְהַעֲלֵהוּ.
לֹא אָמַר לוֹ שַׁחֲטֵהוּ לְפִי שֶׁלֹּא הָיָה חָפֵץ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְשַׁחֲטוֹ אֶלָּא לְהַעֲלֵהוּ לָהָר לַעֲשׂוֹתוֹ עוֹלָה וּמִשֶּׁהֶעֱלָהוּ אָמַר לוֹ הוֹרִידֵהוּ
אַחַד הֶהָרִים.
הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַתְהֶא הַצַּדִּיקִים (ס"א מַשְׁהֶא לַצַּדִּיקִים) וְאַחַר כָּךְ מְגַלֶּה לָהֶם וְכָל זֶה כְּדֵי לְהַרְבּוֹת שְׂכָרָן וְכֵן אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָ. וְכֵן בְּיוֹנָה וְקָרָא עָלֶיהָ אֶת הַקְּרִיאָה
22,3
וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיַּחֲבֹשׁ אֶת חֲמֹרוֹ וַיִּקַּח אֶת שְׁנֵי נְעָרָיו אִתּוֹ וְאֵת יִצְחָק בְּנוֹ וַיְבַקַּע עֲצֵי עֹלָה וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ הָאֱלֹהִים.
וַיַּשְׁכֵּם.
נִזְדָרֵז לַמִּצְוָה
וַיַּחֲבֹשׁ.
הוּא בְּעַצְמוֹ וְלֹא צִוָּה לְאֶחָד מֵעֲבָדָיו שֶׁהָאַהֲבָה מְקַלְקֶלֶת הַשּׁוּרָה
אֶת שְׁנֵי נְעָרָיו.
יִשְׁמָעֵאל וֶאֱלִיעֶזֶר שֶׁאֵין אָדָם חָשׁוּב רַשָּׁאי לָצֵאת לַדֶּרֶךְ בְּלֹא שְׁנֵי אֲנָשִׁים שֶׁאִם יִצְטָרֵךְ הָאֶחָד לִנְקָבָיו וְיִתְרַחֵק יִהְיֶה הַשֵּׁנִי עִמּוֹ
וַיְּבַקַּע.
תַּרְגוּמוֹ וּצְלָח כְּמוֹ וְצָלְחוּ הַיַּרְדֵּן לָשׁוֹן בִּקּוּעַ פִּיגְדַרָ"א בְּלַעַ"ז
22,4
בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת הַמָּקוֹם מֵרָחֹק.
בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי.
לָמָּה אֵחַר מִלְּהַרְאוֹתוֹ מִיָּד כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ הִמְּמוֹ וְעִרְבְּבוֹ פִּתְאוֹם וְטָרַף דַּעְתּוֹ וְאִלּוּ הָיָה לוֹ שָׁהוּת לְהִמָּלֵךְ אֶל לִבּוֹ לֹא הָיָה עוֹשֶׂה
וַיַּרְא אֶת הַמָּקוֹם.
רָאָה עָנָן קָשׁוּר עַל הָהָר
22,5
וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו שְׁבוּ לָכֶם פֹּה עִם הַחֲמוֹר וַאֲנִי וְהַנַּעַר נֵלְכָה עַד כֹּה וְנִשְׁתַּחֲוֶה וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם.
עַד כֹּה.
כְּלוֹמָר דֶּרֶךְ מוּעָט לַמָּקוֹם אֲשֶׁר לְפָנֵינוּ וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה אֶרְאֶה הֵיכָן הוּא מַה שֶּׁאָמַר לִי הַמָּקוֹם כֹּה יִהְיֶה זַרְעֲךָ
וְנָשׁוּבָה.
נִתְנַבֵּא שֶׁיָּשׁוּבוּ שְׁנֵיהֶם
22,6
וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת עֲצֵי הָעֹלָה וַיָּשֶׂם עַל יִצְחָק בְּנוֹ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ אֶת הָאֵשׁ וְאֶת הַמַּאֲכֶלֶת וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו.
הַמַּאֲכֶלֶת.
סַכִּין. עַל שֵׁם שֶׁאוֹכֶלֶת אֶת הַבָּשָׂר כְּמָה דְּתֵימָא וְחַרְבִּי תֹאכַל בָּשָׂר. וְשֶׁמַּכְשֶׁרֶת בָּשָׂר לַאֲכִילָה. דָּבָר אַחֵר זֹאת נִקְרֵאת מַאֲכֶלֶת עַל שֵׁם שֶׁיִּשְׂרָאֵל אוֹכְלִים מַתָּן שְׂכָרָהּ
וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו.
אַבְרָהָם שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהוֹלֵךְ לִשְׁחוֹט אֶת בְּנוֹ הָיָה הוֹלֵךְ בְּרָצוֹן וְשִׂמְחָה כְּיִצְחָק שֶׁלֹּא הָיָה מַרְגִּישׁ בַּדָּבָר
22,7
וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל אַבְרָהָם אָבִיו וַיֹּאמֶר אָבִי וַיֹּאמֶר הִנֶּנִּי בְנִי וַיֹּאמֶר הִנֵּה הָאֵשׁ וְהָעֵצִים וְאַיֵּה הַשֶּׂה לְעֹלָה.
22,8
וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֱלֹהִים יִרְאֶה לּוֹ הַשֶּׂה לְעֹלָה בְּנִי וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו.
יִרְאֶה לוֹ הַשֶּׂה.
כְּלוֹמָר יִרְאֶה וְיִבְחַר לוֹ הַשֶּׂה כְּלוֹמָר יִרְאֶה וְיִבְחַר לוֹ הַשֶּׂה וְאִם אֵין שֶׂה
לְעוֹלָה בְּנִי.
וְאַף עַל פִּי שֶׁהֵבִין יִצְחָק שֶׁהוּא הוֹלֵךְ לִשָּׁחֵ
וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו
בְּלֵב שָׁוֶ
22,9
וַיָּבֹאוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ הָאֱלֹהִים וַיִּבֶן שָׁם אַבְרָהָם אֶת הַמִּזְבֵּחַ וַיַּעֲרֹךְ אֶת הָעֵצִים וַיַּעֲקֹד אֶת יִצְחָק בְּנוֹ וַיָּשֶׂם אֹתוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ מִמַּעַל לָעֵצִים.
וַיַּעֲקֹד.
יָדָיו וְרַגְלָיו מֵאֲחוֹרָיו הַיָּדַיִם וְהָרַגְלַיִם בְּיַחַד הִיא עֲקֵדָה וְהוּא לָשׁוֹן עֲקוּדִים שֶׁהָיוּ קַרְסוּלֵיהֶם לְבָנִים מָקוֹם שֶׁעוֹקְדִין אוֹתָן בּוֹ הָיָה נִכָּר
22,10
וַיִּשְׁלַח אַבְרָהָם אֶת יָדוֹ וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכֶלֶת לִשְׁחֹט אֶת בְּנוֹ.
22,11
וַיִּקְרָא אֵלָיו מַלְאַךְ יְהוָה מִן הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי.
אַבְרָהָם אַבְרָהָם.
לָשׁוֹן חִבָּה הוּא שֶׁכּוֹפֵל אֶת שְׁמוֹ
22,12
וַיֹּאמֶר אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר וְאַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָה: כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ מִמֶּנִּי.
אַל תִּשְׁלַח.
לִשְׁחוֹט. אָמַר לוֹ אִם כֵּן לְחִנָּם בָּאתִי לְכָאן אֶעֱשֶׂה בּוֹ חַבָּלָה וְאוֹצִיא מִמֶּנּוּ מְעָט דָּם אָמַר לוֹ
אַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָה
אַל תַּעַשׂ בּוֹ מוּ
כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי.
אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר לוֹ אַבְרָהָם אֲפָרֵשׁ לְפָנֶיךָ אֶת שִׂיחָתִי אֶתְמוֹל אָמַרְתָּ לִי כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע וְחָזַרְתָּ וְאָמַרְתָּ קַח נָא אֶת בִּנְךָ עַכְשָׁיו אַתָּה אוֹמֵר לִי אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא אֲחַלֵּל בְּרִיתִי וּמוֹצָא שְׂפָתַי לֹא אֲשַׁנֶּה כְּשֶׁאָמַרְתִּי לְךָ קַח מוֹצָא שְׂפָתַי לֹא אֲשַׁנֶּה לֹא אָמַרְתִּי לְךָ שַׁחֲטֵהוּ אֶלָּא הַעֲלֵהוּ אֲסַקְתֵּיהּ אַחְתֵּיהּ
כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי.
מֵעַתָּה יֵשׁ לִי מַה לְּהָשִׁיב לַשָּׂטָן וְלָאוּמוֹת הַתְּמֵהִים מַה הִיא חִבָּתִי אֶצְלְךָ יֵשׁ לִי פִּתְחוֹן פֶּה עַכְשָׁיו שֶׁרוֹאִים כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה
22,13
וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה אַיִל אַחַר נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ בְּקַרְנָיו וַיֵּלֶךְ אַבְרָהָם וַיִּקַּח אֶת הָאַיִל וַיַּעֲלֵהוּ לְעֹלָה תַּחַת בְּנוֹ.
וְהִנֵּה אַיִל.
מוּכָן הָיָה לְכָךְ מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית
אַחַר.
אַחֲרֵי שֶׁאָמַר לוֹ הַמַּלְאָךְ אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ רָאָהוּ כְּשֶׁהוּא נֶאֱחָז וְהוּא שֶׁמְּתַּרְגְּמִינָן וְזָקַף אַבְרָהָם עֵינוֹהִי בָּתַר אִלֵּין. (ס"א לְפִי הָאַגָּדָה אַחַר כָּל דִּבְרֵי הַמַּלְאָךְ וְהַשְּׁכִינָה וְאַחַר טַעֲנוֹתָיו שֶׁל אַבְרָהָם)
בִּסְבָךְ.
אִילָן
בְּקַרְנָיו.
שֶׁהָיָה רָץ אֵצֶל אַבְרָהָם וְהַשָּׂטָן סוֹבְכוֹ וּמְעַרְבְּבוֹ בָּאִילָנוֹת
תַּחַת בְּנוֹ.
מֵאַחַר שֶׁכָּתוּב וַיַּעֲלֵהוּ לְעוֹלָה לֹא חִסַּר הַמִּקְרָא כְּלוּם מַהוּ תַּחַת בְּנוֹ עַל כָּל עֲבוֹדָה שֶׁעָשָׂה מִמֶּנּוּ הָיָה מִתְפַּלֵּל וְאוֹמֵר יְהִי רָצוֹן שֶׁתְּהֵא זוֹ כְּאִלּוּ הִיא עֲשׂוּיָה בִּבְנִי כְּאִלּוּ בְּנִי שָׁחוּט כְּאִלּוּ דָּמוֹ זָרוּק כְּאִלּוּ בְּנִי מוּפְשָׁט כְּאִלּוּ הוּא נִקְטָר וְנַעֲשֶׂה דֶּשֶׁן
22,14
וַיִּקְרָא אַבְרָהָם שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא יְהוָה יִרְאֶה אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר יְהוָה יֵרָאֶה.
ה יֵרָאֶה.
פְּשׁוּטוֹ כְּתַרְגוּמוֹ ה' יִבְחָר וְיִרְאֶה לוֹ אֶת הַמָּקוֹם הַזֶּה לְהַשְּׁרוֹת בּוֹ שְׁכִינָתוֹ וּלְהַקְּרִיב כָּאן קָרְבָּנוֹת
אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם.
שֶׁיֹּאמְרוּ לִימֵי הַדּוֹרוֹת עָלָיו בְּהַר ה' יֵרָאֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַמּוֹ
הַיּוֹם.
הַיָּמִים הָעֲתִידִין כְּמוֹ עַד הַיּוֹם הַזֶּה שֶׁבְּכָל הַמִּקְרָא שֶׁכָּל הַדּוֹרוֹת הַבָּאִים הַקּוֹרְאִים אֶת הַמִּקְרָא הַזֶּה אוֹמְרִים עַד הַיּוֹם הַזֶּה עַל הַיּוֹם שֶׁעוֹמְדִים בּוֹ וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה ה' יִרְאֶה עֲקֵדָה זוֹ לִסְלוֹחַ לְיִשְׂרָאֵל בְּכָל שָׁנָה וּלְהַצִּילָם מִן הַפּוּרְעֲנוּת כְּדֵי שֶׁיֵּאָמֵר הַיּוֹם הַזֶּה בְּכָל דּוֹרוֹת הַבָּאִים בְּהַר ה' יֵרָאֶה אֲפָרוֹ שֶׁל יִצְחָק צָבוּר וְעוֹמֵד לְכַפָּרָה
22,15
וַיִּקְרָא מַלְאַךְ יְהוָה אֶל אַבְרָהָם שֵׁנִית מִן הַשָּׁמָיִם.
22,16
וַיֹּאמֶר בִּי נִשְׁבַּעְתִּי נְאֻם יְהוָה: כִּי יַעַן אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת הַדָּבָר הַזֶּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידֶךָ.
22,17
כִּי בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם וְיִרַשׁ זַרְעֲךָ אֵת שַׁעַר אֹיְבָיו.
בָּרֵךְ אֲבָרֶכְךָ.
אַחַת לְאָב וְאַחַת לְבֵן
וְהַרְבָּה אַרְבֶּה.
אַחַת לְאָב וְאַחַת לְבֵן
22,18
וְהִתְבָּרְכוּ בְזַרְעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ בְּקֹלִי.
22,19
וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל בְּאֵר שָׁבַע וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע. {פ}
וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע.
לֹא יְשִׁיבָה מַמָּשׁ שֶׁהֲרֵי בְּחֶבְרוֹן הָיָה יוֹשֵׁב שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנִים לִפְנֵי עֲקֵדָתוֹ שֶׁל יִצְחָק יָצָא מִבְּאֵר שָׁבַע וְהָלַךְ לוֹ לְחֶבְרוֹן כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וַיָּגָר אַבְרָהָם בְּאֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים יָמִים רַבִּים מְרוּבִּים מִשֶּׁל חֶבְרוֹן הָרִאשׁוֹנִים וְהֵם עֶשְׂרִים וְשֵׁשׁ שָׁנָה כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁנוּ לְמַעְלָה
22,20
וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֻּגַּד לְאַבְרָהָם לֵאמֹר: הִנֵּה יָלְדָה מִלְכָּה גַם הִוא בָּנִים לְנָחוֹר אָחִיךָ.
אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֻּגַּד וְגוֹ.
בְּשׁוּבוֹ מֵהַר הַמּוֹרִיָּה הָיָה אַבְרָהָם מְהַרְהֵר וְאוֹמֵר אִלּוּ הָיָה בְּנִי שָׁחוּט כְּבָר הָיָה הוֹלֵךְ בְּלֹא בָּנִים הָיָה לִי לַהֲשִׂיאוֹ אִשָּׁה מִבְּנוֹת עָנֵר אֶשְׁכּוֹל וּמַמְרֵא בִּשְּׂרוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנּוֹלְדָה רִבְקָה בַּת זוּגוֹ וְזֶהוּ
הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה
הִרְהוּרֵי דְּבָרִים שֶׁהָיוּ עַל יְדֵי עֲקֵדָ
גַּם הִיא.
אַף הִיא הִשְׁוְתָה מִשְׁפְּחוֹתֶיהָ לְמִשְׁפְּחוֹת אַבְרָהָם גַּם כֵּן. מַה אַבְרָהָם שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים שֶׁיָּצְאוּ מִיַּעֲקֹב שְׁמוֹנָה בְּנֵי הַגְּבִירוֹת וְאַרְבַּע בְּנֵי שְׁפָחוֹת אַף אֵלוּ שְׁמוֹנָה בְּנֵי גְּבִירוֹת וְאַרְבַּע בְּנֵי פִּלֶּגֶשׁ
22,21
אֶת עוּץ בְּכֹרוֹ וְאֶת בּוּז אָחִיו וְאֶת קְמוּאֵל אֲבִי אֲרָם.
22,22
וְאֶת כֶּשֶׂד וְאֶת חֲזוֹ וְאֶת פִּלְדָּשׁ וְאֶת יִדְלָף וְאֵת בְּתוּאֵל.
22,23
וּבְתוּאֵל יָלַד אֶת רִבְקָה שְׁמֹנָה אֵלֶּה יָלְדָה מִלְכָּה לְנָחוֹר אֲחִי אַבְרָהָם.
וּבְתוּאֵל יָלַד אֶת רִבְקָה.
כָּל הַיִּחוּסִין הַלָּלוּ לֹא נִכְתְּבוּ אֶלָּא בִּשְׁבִיל פָּסוּק זֶה
22,24
וּפִילַגְשׁוֹ וּשְׁמָהּ רְאוּמָה וַתֵּלֶד גַּם הִוא אֶת טֶבַח וְאֶת גַּחַם וְאֶת תַּחַשׁ וְאֶת מַעֲכָה. {פ}