Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:12 : Mise des Téfilines
07:04 : Lever du soleil
13:16 : Heure de milieu du jour
19:27 : Coucher du soleil
20:05 : Tombée de la nuit

Paracha Tsav
Vendredi 31 Mars 2023 à 19:14
Sortie du Chabbath à 20:14

Hiloulot du jour
Rav Yossef Dov Halévi Soloveichik (Beth Halevy)
Afficher le calendrier
Vayichla'h

Paracha Vayichla'h

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים
ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את אשר לו ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל
וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישק֪הו ויבכו וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך
ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות

ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל

ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד באם ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה הוא לנו אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים מקנהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם את צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו ואת כל אשר בבית ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו
ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבתיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית אל הוא וכל העם אשר עמו ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות
וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו
ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל פ ויהיו בני יעקב שנים עשר בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולן בני רחל יוסף ובנימן ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו
ואלה תלדות עשו הוא אדום עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל ואהליבמה ילדה את ֯יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את ֯יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום

אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן אלה בני דישן עוץ וארן אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
32,4
וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֵשָׂו אָחִיו אַרְצָה שֵׂעִיר שְׂדֵה אֱדוֹם.
וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים.
מַלְאָכִים מַמָּשׁ
אַרְצָה שֵׂעִיר.
לְאֶרֶץ שֵׂעִיר כָּל תֵּבָה שֶׁצְּרִיכָה לָמֶ"ד בִּתְחִלָתָהּ הִטִּיל לָהּ הַכָּתוּב הֵ"א בְּסוֹפָהּ
32,5
וַיְצַו אֹתָם לֵאמֹר כֹּה תֹאמְרוּן לַאדֹנִי לְעֵשָׂו: כֹּה אָמַר עַבְדְּךָ יַעֲקֹב עִם לָבָן גַּרְתִּי וָאֵחַר עַד עָתָּה.
גַּרְתִּי.
לֹא נַעֲשֵׂיתִי שָׂר וְחָשׁוּב אֶלָּא גֵּר אֵינְךָ כְּדָאי לִשְׂנוֹא אוֹתִי עַל בִּרְכוֹת אָבִיךָ שֶׁבֵּרְכָנִי הֱוֵה גְּבִיר לַאֲחֶיךָ שֶׁהֲרֵי לֹא נִתְקַיְּמָה בִּי. דָּבָר אַחֵר גַּרְתִּי בְּגִימַטְרִיָּא תַּרְיָ"ג כְּלוֹמָר עִם לָבָן הָרָשָׁע גַּרְתִּי וְתַרְיָ"ג מִצְוֹת שָׁמַרְתִּי וְלֹא לָמַדְתִּי מִמַּעֲשָׂיו הָרָעִים
32,6
וַיְהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר צֹאן וְעֶבֶד וְשִׁפְחָה וָאֶשְׁלְחָה לְהַגִּיד לַאדֹנִי לִמְצֹא חֵן בְּעֵינֶיךָ.
וַיְּהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר.
אַבָּא אָמַר לִי מִטַּל הַשָּׁמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ זוֹ אֵינָהּ לֹא מִן הַשָּׁמַיִם וְלֹא מִן הָאָרֶץ
שׁוֹר וַחֲמוֹר.
דֶּרֶךְ אֶרֶץ לוֹמָר עַל שְׁוָרִים הַרְבֵּה שׁוֹר. אָדָם אוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ בַּלַּיְלָה קָרָא הַתַּרְנְגוֹל וְאֵינוֹ אוֹמֵר קְרָאוֹ הַתַּרְנְגוֹלִים
וָאֶשְׁלְחָה לְהַגִּיד לַאֲדֹנִי.
לְהוֹדִיעַ שֶׁאֲנִי בָּא אֵלֶיךָ
לִמְצֹא חֵן בְּעֵינֶיךָ.
שֶׁאֲנִי שָׁלֵם עִמְּךָ וּמְבַקֵּשׁ אַהֲבָתְךָ
32,7
וַיָּשֻׁבוּ הַמַּלְאָכִים אֶל יַעֲקֹב לֵאמֹר: בָּאנוּ אֶל אָחִיךָ אֶל עֵשָׂו וְגַם הֹלֵךְ לִקְרָאתְךָ וְאַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ עִמּוֹ.
בָּאנוּ אֶל אָחִיךָ אֶל עֵשָׂו.
שֶׁהָיִיתָ אוֹמֵר אָחִי הוּא אֲבָל הוּא נוֹהֵג עִמְּךָ כְּעֵשָׂו הָרָשָׁע עוֹדֶנּוּ בְּשִׂנְאָתוֹ
32,8
וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ וַיַּחַץ אֶת הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ וְאֶת הַצֹּאן וְאֶת הַבָּקָר וְהַגְּמַלִּים לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת.
וַיִּירָא וַיֵּצֶר.
וַיִּרָא שֶׁמָּא יֵהָרֵג. וַיֵּצֶר לוֹ אִם יַהֲרוֹג הוּא אֶת אֲחֵרִים. (ס"א שֶׁמָּא יַהֲרוֹג אֲחֵרִים וְעוֹד גִּירְסוֹת אֲחֵרוֹת וְצָרִיךְ עִיּוּן בַּמִּזְרָחִי הָהֶפְרֵשׁ שֶׁבֵּינֵיהֶם)
32,9
וַיֹּאמֶר אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה.
הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ.
מַחֲנֶה מְשַׁמֵּשׁ לָשׁוֹן זָכָר וְלָשׁוֹן נְקֵבָה. אִם תַּחֲנֶה עָלַי מַחֲנֶה הֲרֵי לָשׁוֹן נְקֵבָה. הַמַּחֲנֶה הַזֶּה לָשׁוֹן זָכָר. וְכֵן יֵשׁ שְׁאָר דְּבָרִים מְשַׁמְּשִׁים לָשׁוֹן זָכָר וְלָשׁוֹן נְקֵבָה. הַשֶּׁמֶשׁ יָצָא עַל הָאָרֶץ מִקְּצֵה הַשָּׁמַיִם מוֹצָאוֹ הֲרֵי לָשׁוֹן זָכָר. וְהַשֶּׁמֶשׁ זָרְחָה עַל הַמַּיִם הֲרֵי לָשׁוֹן נְקֵבָה. וְכֵן רוּחַ וְהִנֵּה רוּחַ גְּדוֹלָה בָּאָה הֲרֵי לָשׁוֹן נְקֵבָה. וַיִּגַע בְּאַרְבַּע פִּנּוֹת הַבַּיִת הֲרֵי לָשׁוֹן זָכָר. וְרוּחַ גְּדוֹלָה וְחָזָק מְפָרֵק הָרִים הֲרֵי לָשׁוֹן זָכָר וְלָשׁוֹן נְקֵבָה. וְכֵן אֵשׁ וְאֵשׁ יָצְאָה מֵאֵת ה' לָשׁוֹן נְקֵבָה. אֵשׁ לוֹהֵט לָשׁוֹן זָכָר
וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה.
עַל כָּרְחוֹ כִּי אֶלָּחֵם עִמּוֹ. הִתְקִין עַצְמוֹ לִשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים לְדוֹרוֹן לִתְפִלָּה וְלַמִּלְחָמָה. לְדוֹרוֹן וַתַּעֲבוֹר הַמִּנְחָה עַל פָּנָיו. לִתְפִלָּה. אֱלֹהֵי אָבִי אַבְרָהָם. לַמִּלְחָמָה. וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה
32,10
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֱלֹהֵי אָבִי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי אָבִי יִצְחָק: יְהוָה הָאֹמֵר אֵלַי שׁוּב לְאַרְצְךָ וּלְמוֹלַדְתְּךָ וְאֵיטִיבָה עִמָּךְ.
וֵאלֹהֵי אָבִי יִצְחָק.
וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר וּפַחַד יִצְחָק וְעוֹד מַהוּ שֶׁחָזַר וְהִזְכִּיר שֵׁם הַמְּיוּחָד הָיָה לוֹ לִכְתּוֹב הָאוֹמֵר אֵלַי שׁוּב לְאַרְצְךָ וְגוֹ'. אֶלָּא כָּךְ אָמַר יַעֲקֹב לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שְׁתֵּי הַבְטָחוֹת הִבְטַחְתַּנִּי אַחַת בְּצֵאתִי מִבֵּית אָבִי מִבְּאֵר שֶׁבַע שֶׁאָמַרְתָּ לִי אֲנִי ה' אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אָבִיךָ וֵאלֹהֵי יִצְחָק וְשָׁם אָמַרְתָּ לִי וּשְׁמַרְתִּיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֶךְ. וּבְבֵית לָבָן אָמַרְתָּ לִי שׁוּב אֶל אֶרֶץ אֲבוֹתֶיךָ וּלְמוֹלַדְתְּךָ וְאֶהֱיֶה עִמְּךָ וְשָׁם נִגְלֵיתָ אֵלָי בְּשֵׁם הַמְּיוּחָד לְבַדּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וַיֹּאמֶר ה' אֶל יַעֲקֹב שׁוּב אֶל אֶרֶץ אֲבוֹתֶיךָ וְגוֹ' בִּשְׁתֵּי הַבְטָחוֹת הָאֵלּוּ אֲנִי בָּא לְפָנֶיךָ
32,11
קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים וּמִכָּל הָאֱמֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶּךָ: כִּי בְמַקְלִי עָבַרְתִּי אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה וְעַתָּה הָיִיתִי לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת.
קָטֹנְתִּי מִכָּל הַחֲסָדִים.
נִתְמַעֲטוּ זְכֻיּוֹתָי עַל יְדֵי הַחֲסָדִים וְהָאֱמֶת שֶׁעָשִׂיתָ עִמִּי לְכָךְ אֲנִי יָרֵא שֶׁמָּא מִשֶּׁהִבְטַחְתָּנִי נִתְלַכְלַכְתִּי בַּחֵטְא וְיִגְרוֹם לִי לְהִמָּסֵר בְּיַד עֵשָׂו
וּמִכָּל הָאֱמֶת.
אֲמִתַּת דְּבָרֶיךָ שֶׁשָּׁמַרְתָּי לִי כָּל הָהַבְטָחוֹת שֶׁהִבְטַחְתָּנִי
כִּי בְמַקְלִי.
לֹא הָיָה עִמִּי לֹא כֶּסֶף וְלֹא זָהָב וְלֹא מִקְנֵה אֶלָּא מַקְלִי לְבַדּוֹ. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה נָתַן מַקְלוֹ בַּיַּרְדֵּן וְנִבְקָע הַיַּרְדֵּן
32,12
הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו: כִּי יָרֵא אָנֹכִי אֹתוֹ פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִי אֵם עַל בָּנִים.
מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו.
מִיָּד אָחִי שֶׁאֵין נוֹהֵג עִמִּי כְּאָח אֶלָּא כְּעֵשָׂו הָרָשָׁע
32,13
וְאַתָּה אָמַרְתָּ הֵיטֵב אֵיטִיב עִמָּךְ וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כְּחוֹל הַיָּם אֲשֶׁר לֹא יִסָּפֵר מֵרֹב.
הֵיטֵב אֵיטִיב.
הֵיטֶב בִּזְכוּתְךָ אֵיטִיב בִּזְכוּת אֲבוֹתֶיךָ
וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כְּחוֹל הַיָּם.
וְהֵיכָן אָמַר לוֹ כֵּן וַהֲלֹא לֹא אָמַר לוֹ אֶלָּא וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ. אֶלָּא שֶׁאָמַר לוֹ כִּי לֹא אֶעֱזָבְךָ עַד אֲשֶׁר אִם עָשִׂיתִי אֵת אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי לָךְ וּלְאַבְרָהָם אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם
32,14
וַיָּלֶן שָׁם בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיִּקַּח מִן הַבָּא בְיָדוֹ מִנְחָה לְעֵשָׂו אָחִיו.
הַבָּא בְיָדוֹ.
בִּרְשׁוּתוֹ וְכֵן וַיִּקַח אֶת כָּל אַרְצוֹ מִיָּדוֹ. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה מִן הַבָּא בְּיָדוֹ אֲבָנִים טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִיּוֹת שֶׁאָדָם צָר בִּצְרוֹר וְנוֹשְׂאָם בְּיָדוֹ. דָּבָר אַחֵר מִן הַבָּא בְּיָדוֹ מִן הַחוּלִין שֶׁנָּטַל מַעֲשֵׂר כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר עַשֵּׂר אַעֲשְׂרֶנּוּ לָךְ וְהָדַר לָקַח מִנְחָה
32,15
עִזִּים מָאתַיִם וּתְיָשִׁים עֶשְׂרִים רְחֵלִים מָאתַיִם וְאֵילִים עֶשְׂרִים.
עִזִּים מָאתַיִם וּתְיָשִׁים עֶשְׂרִים.
מָאתַיִם עִזִּים צְרִיכוֹת עֶשְׂרִים תְּיָשִׁים וְכֵן כֻּלָּם הַזְּכָרִים כְּדֵי צוֹרֶךְ הַנְּקֵבוֹת. וּבִבְרֵאשִׁית רַבָּה דּוֹרֵשׁ מִכָּאן לָעוֹנָה הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה הַטַּיָּלִים בְּכָל יוֹם הַפּוֹעֲלִים שְׁתַּיִם בְּשַׁבָּת הַחֲמָרִים אַחַת בְּשַׁבָּת הַגְּמַלִּים אַחַת לִשְׁלֹשִׁים יוֹם הַסַּפָּנִים אַחַת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וְאֵינִי יוֹדֵעַ לְכַוֵּן הַמִּדְרָשׁ הַזֶּה בְּכִוּוּן. אַךְ נִרְאֶה בְּעֵינָי שֶׁלָּמַדְנוּ מִכָּאן שֶׁאֵין הָעוֹנָה שָׁוָה בְּכָל אָדָם אֶלָּא לְפִי טוֹרַח הַמּוּטָל עָלָיו שֶׁמָּצִינוּ כָּאן שֶׁמָּסַר לְכָל תַּיִשׁ עֶשֶׂר עִזִּים וְכֵן לְכָל אַיִל לְפִי שֶׁהֵם פְּנוּיִים מִמְּלָאכָה דַּרְכָּן לְהַרְבּוֹת תַּשְׁמִישׁ וּלְעַבֵּר עֶשֶׂר נְקֵבוֹת וּבְהֵמָה מִשֶּׁנִּתְעַבְּרָה אֵינָהּ מְקַבֶּלֶת זָכָר. וּפָרִים שֶׁעוֹסְקִין בַּמְּלָאכָה לֹא מָסַר לְזָכָר אֶלָּא אַרְבַּע נְקֵבוֹת וְלַחֲמוֹר שֶׁהוֹלֵךְ בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה שְׁתֵּי נְקֵבוֹת לְזָכָר. וְלַגְּמַלִּים שֶׁהוֹלְכִים דֶּרֶךְ יוֹתֵר רְחוֹקָה נְקֵבָה אַחַת לְזָכָר
32,16
גְּמַלִּים מֵינִיקוֹת וּבְנֵיהֶם שְׁלֹשִׁים פָּרוֹת אַרְבָּעִים וּפָרִים עֲשָׂרָה אֲתֹנֹת עֶשְׂרִים וַעְיָרִם עֲשָׂרָה.
גְּמַלִּים מֵינִיקוֹת שְׁלֹשִׁים.
וּבְנֵיהֶם עִמָּהֶם. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה וּבְנֵיהֶם בַּנָּאֵיהֶם זָכָר כְּנֶגֶד נְקֵבָה וּלְפִי שֶׁצָּנוּעַ בְּתַשְׁמִישׁ לֹא פִּרְסְמוֹ הַכָּתוּב
וַעֲיָרִם.
חֲמוֹרִים זְכָרִים
32,17
וַיִּתֵּן בְּיַד עֲבָדָיו עֵדֶר עֵדֶר לְבַדּוֹ וַיֹּאמֶר אֶל עֲבָדָיו עִבְרוּ לְפָנַי וְרֶוַח תָּשִׂימוּ בֵּין עֵדֶר וּבֵין עֵדֶר.
עֵדֶר עֵדֶר לְבַדּוֹ.
כָּל מִין וָמִין לְעַצְמוֹ
עִבְרוּ לְפָנַי.
דֶּרֶךְ יוֹם אוֹ פָּחוֹת וַאֲנִי אָבוֹא אַחֲרֵיכֶם
וְרֶוַח תָּשִׂימוּ.
עֵדֶר לִפְנֵי חֲבֵרוֹ מְלֹא עַיִן כְּדֵי לְהַשְׂבִיעַ עֵינוֹ שֶׁל אוֹתוֹ רָשָׁע וּלְתָוְהוֹ עַל רִבּוּי הַדּוֹרוֹן
32,18
וַיְצַו אֶת הָרִאשׁוֹן לֵאמֹר: כִּי יִפְגָשְׁךָ עֵשָׂו אָחִי וּשְׁאֵלְךָ לֵאמֹר לְמִי אַתָּה וְאָנָה תֵלֵךְ וּלְמִי אֵלֶּה לְפָנֶיךָ.
לְמִי אַתָּה.
שֶׁל מִי אַתָּה מִי שׁוֹלַחֲךָ וְתַרְגוּם דְּמָאן אַתְּ
וּלְמִי אֵלֶּה לְפָנֶיךָ.
וְאֵלֶּה שֶׁלְּפָנֶיךָ שֶׁל מִי הֵם לְמִי הַמִּנְחָה הַזֹּאת שְׁלוּחָה לָמֶ"ד מְשַׁמֶּשֶׁת בְּרֹאשׁ הַתֵּבָה בְּמָקוֹם שֶׁל כְּמוֹ וְכָל אֲשֶׁר אַתָּה רוֹאֶה לִי הוּא שֶׁלִּי הוּא לַה' הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ שֶׁל ה'
32,19
וְאָמַרְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיַעֲקֹב מִנְחָה הִוא שְׁלוּחָה לַאדֹנִי לְעֵשָׂו וְהִנֵּה גַם הוּא אַחֲרֵינוּ.
וְאָמַרְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיַעֲקֹב.
עַל רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן וְעַל אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן שֶׁשָּׁאַלְתָּ לְמִי אַתָּה לְעַבְדְּךָ לְיַעֲקֹב אֲנִי וְתַרְגוּמוֹ דְּעַבְדָךְ דְּיַעֲקֹב וְשֶׁשָּׁאַלְתָּ וּלְמִי אֵלֶּה לְפָנֶיךָ מִנְחָה הִיא שְׁלוּחָה וְגוֹ'
וְהִנֵּה גַּם הוּא אַחֲרֵינוּ.
יַעֲקֹב
32,20
וַיְצַו גַּם אֶת הַשֵּׁנִי גַּם אֶת הַשְּׁלִישִׁי גַּם אֶת כָּל הַהֹלְכִים אַחֲרֵי הָעֲדָרִים לֵאמֹר: כַּדָּבָר הַזֶּה תְּדַבְּרוּן אֶל עֵשָׂו בְּמֹצַאֲכֶם אֹתוֹ.
32,21
וַאֲמַרְתֶּם גַּם הִנֵּה עַבְדְּךָ יַעֲקֹב אַחֲרֵינוּ: כִּי אָמַר אֲכַפְּרָה פָנָיו בַּמִּנְחָה הַהֹלֶכֶת לְפָנָי וְאַחֲרֵי כֵן אֶרְאֶה פָנָיו אוּלַי יִשָּׂא פָנָי.
אֲכַפְּרָה פָנָיו.
אֲבַטֵּל רוּגְזוֹ וְכֵן וְכִפֵּר בְּרִיתְכֶם אֶת מָוֶת. לֹא תּוּכְלוּ כַּפָּרָה. וְנִרְאֶה בְּעֵינַי שֶׁכָּל כַּפָּרָה שֶׁאֵצֶל עָוֹן וְחֵטְא וְאֵצֶל פָּנִים כֻּלָּן לָשׁוֹן קִנּוּחַ וְהַעֲבָרָה הֵן וְלָשׁוֹן אֲרַמִי הוּא וְהַרְבֵּה בַּגְּמָרָא. וְכִפֶּר יָדֶיהָ בָּעֵי לִכְפוּרֵי יָדֵיהּ בְּהַהוּא גַּבְרָא. וְגַם בְּלָשׁוֹן הַמִּקְרָא נִקְרָאִים הַמַּזְרֵקִים שֶׁל קֹדֶשׁ כְּפוּרֵי זָהָב עַל שֵׁם שֶׁהַכֹּהֵן מְקַנֵּחַ יָדָיו בָּהֶן בִּשְׂפַת הַמַּזְרֵק
32,22
וַתַּעֲבֹר הַמִּנְחָה עַל פָּנָיו וְהוּא לָן בַּלַּיְלָה הַהוּא בַּמַּחֲנֶה.
עַל פָּנָיו.
כְּמוֹ לְפָנָיו וְכֵן חָמָס וָשׁוֹד יִשָּׁמַע בָּהּ עַל פָּנַי תָּמִיד. וְכֵן הַמַּכְעִיסִים אוֹתִי עַל פָּנַי וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה עַל פָּנָיו אַף הוּא שָׁרוּי בְּכַעַס שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְכָל זֶה
32,23
וַיָּקָם בַּלַּיְלָה הוּא וַיִּקַּח אֶת שְׁתֵּי נָשָׁיו וְאֶת שְׁתֵּי שִׁפְחֹתָיו וְאֶת אַחַד עָשָׂר יְלָדָיו וַיַּעֲבֹר אֵת מַעֲבַר יַבֹּק.
וְאֶת אַחַד עָשָׂר יְלָדָיו.
וְדִינָה הֵיכָן הָיְתָה נְתָנָהּ בַּתֵּבָה וְנָעַל בְּפָנֶיהָ שֶׁלֹּא יִתֵּן בָּהּ עֵשָׂו עֵינָיו וּלְכָךְ נֶעֱנָשׁ יַעֲקֹב שֶׁמְּנָעָהּ מֵאָחִיו שֶׁמָּא תַּחֲזִירֶנּוּ לַמּוּטָב וְנָפְלָה בְּיַד שְׁכֶם
יַבֹּק.
שֵׁם הַנָּהָר
32,24
וַיִּקָּחֵם וַיַּעֲבִרֵם אֶת הַנָּחַל וַיַּעֲבֵר אֶת אֲשֶׁר לוֹ.
אֵת אֲשֶׁר לוֹ.
הַבְּהֵמָה וְהַמִּטַּלְטְּלִים. עָשָׂה עַצְמוֹ כְּגֶשֶׁר נוֹטֵל מִכָּאן וּמַנִּיחַ כָּאן
32,25
וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר.
וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב.
שָׁכַח פַּכִים קְטַנִּים וְחָזַר עֲלֵיהֶם
וַיֵּאָבֵק אִישׁ.
מְנַחֵם פֵּרְשׁוּ וַיִּתְעַפֵּר אִישׁ מִלָּשׁוֹן אָבָק שֶׁהָיוּ מַעֲלִים עָפָר בְּרַגְלֵיהֶם עַל יְדֵי נִעְנוּעָם. וְלִי נִרְאֶה שֶׁהוּא לָשׁוֹן וַיִּתְקַשֵּׁר וְלָשׁוֹן אֲרַמִי הוּא בָּתַר דַּאֲבִיקוּ בָּהּ וְאָבִיק לֵיהּ מֵיבָק לָשׁוֹן עֲנִיבָה שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ שְׁנַיִם שֶׁמִּתְעַצְּמִים לְהַפִּיל אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ שֶׁחוֹבְקוֹ וְאוֹבְקוֹ בִּזְרֹעוֹתָיו וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה שֶׁהוּא שָׂרוֹ שֶׁל עֵשָׂו
32,26
וַיַּרְא כִּי לֹא יָכֹל לוֹ וַיִּגַּע בְּכַף יְרֵכוֹ וַתֵּקַע כַּף יֶרֶךְ יַעֲקֹב בְּהֵאָבְקוֹ עִמּוֹ.
וַיִּגַּע בְּכַף יְרֵכוֹ.
קוּלִית הַיָּרֵךְ הַתָּקוּעַ בַּקִּלְבּוֹסֶת קָרוּי כָּף עַל שֵׁם שֶׁהַבָּשָׂר שֶׁעָלֶיהָ כְּמִין כָּף שֶׁל קְדֵרָה)
וַתֵּקַע.
נִתְקַעְקְּעָה מִמָּקוֹם חֲבֶרְתָּהּ וְדוֹמֶה לוֹ פֶּן תֵּקַע נַפְשִׁי מִמְּךָ לָשׁוֹן הַסָּרָה וּבַמִּשְׁנָה לְקַעְקֵּעַ בֵּיצָתָן לְשָׁרֵשׁ שָׁרָשֵׁיהֶן
32,27
וַיֹּאמֶר שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר וַיֹּאמֶר לֹא אֲשַׁלֵּחֲךָ כִּי אִם בֵּרַכְתָּנִי.
כִּי עָלָה הַשָּׁחַר.
וְצָרִיךְ אֲנִי לוֹמָר שִׁירָה בַּיּוֹם
32,28
וַיֹּאמֶר אֵלָיו מַה שְּׁמֶךָ וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב.
32,29
וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל: כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל.
לֹא יַעֲקֹב.
לֹא יֵאָמֵר עוֹד שֶׁהַבְּרָכוֹת בָּאוּ לְךָ בַּעֲקֵבָה וּרְמִיָּה כִּי אִם בִּשְׂרָרָה וְגִלּוּי פָּנִים וְסוֹפְךָ שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִגְלָה עָלֶיךָ בְּבֵית אֵל וּמַחֲלִיף שִׁמְךָ וְשָׁם הוּא מְבָרְכֶךָ וַאֲנִי שָׁם אֶהְיֶה וְאוֹדֶה לְךָ עֲלֵיהֶן וְזֶה שֶׁכָּתוּב וַיָּשַׁר אֶל מַלְאָךְ וַיּוּכָל בָּכָה וַיִּתְחַנֵּן לוֹ בָּכָה הַמַּלְאָךְ וַיִּתְחַנֵּן לוֹ וּמַה נִּתְחַנֵּן לוֹ בֵּית אֵל יִמְצְאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָנוּ הַמְתֵּן לִי עַד שֶׁיְּדַבֵּר עִמָּנוּ שָׁם וְלֹא רָצָה יַעֲקֹב וְעַל כָּרְחוֹ הוֹדָה לוֹ עֲלֵיהֶן וְזֶהוּ וַיְּבָרֶךְ אוֹתוֹ שָׁם שֶׁהָיָה מִתְחַנֵּן לְהַמְתִּין לוֹ וְלֹא רָצָה
וְעִם אֲנָשִׁים.
עֵשָׂו וְלָבָן
וַתּוּכָל.
לָהֶם
32,30
וַיִּשְׁאַל יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר הַגִּידָה נָּא שְׁמֶךָ וַיֹּאמֶר לָמָּה זֶּה תִּשְׁאַל לִשְׁמִי וַיְבָרֶךְ אֹתוֹ שָׁם.
לָמָּה זֶה תִשְׁאַל.
אֵין לָנוּ שֵׁם קָבוּעַ מִשְׁתַּנִּין שְׁמוֹתֵנוּ לְפִי הַכֹּל מִצְוֹת עֲבוֹדַת הַשְּׁלִיחוּת שֶׁאָנוּ מִשְׁתַּלְּחִים
32,31
וַיִּקְרָא יַעֲקֹב שֵׁם הַמָּקוֹם פְּנִיאֵל: כִּי רָאִיתִי אֱלֹהִים פָּנִים אֶל פָּנִים וַתִּנָּצֵל נַפְשִׁי.
32,32
וַיִּזְרַח לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ כַּאֲשֶׁר עָבַר אֶת פְּנוּאֵל וְהוּא צֹלֵעַ עַל יְרֵכוֹ.
וַיִּזְרַח לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ.
לָשׁוֹן בְּנֵי אָדָם הוּא כְּשֶׁהִגַּעְנוּ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי הֵאִיר לָנוּ הַשַּׁחַר זֶהוּ פְּשׁוּטוֹ. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה וַיִּזְרַח לוֹ לְצָרְכוֹ לְרַפְּאוֹת אֶת צַלְעָתוֹ כְּמָה דְּתֵימָא שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ וְאוֹתָן שָׁעוֹת שֶׁמִהֲרָה לִשְׁקוֹעַ בִּשְׁבִילוֹ כְּשֶׁיָּצָא מִבְּאֵר שֶׁבַע מִהֲרָה לִזְרוֹחַ בִּשְׁבִילוֹ
וְהוּא צֹלֵעַ.
הָיָה צוֹלֵעַ כְּשֶׁזָּרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ
32,33
עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה אֲשֶׁר עַל כַּף הַיָּרֵךְ עַד הַיּוֹם הַזֶּה: כִּי נָגַע בְּכַף יֶרֶךְ יַעֲקֹב בְּגִיד הַנָּשֶׁה.
גִּיד הַנָּשֶׁה.
וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ גִּיד הַנָּשֶׁה לְפִי שֶׁנָּשָׁה מִמְקוֹמוֹ וְעָלָה וְהוּא לָשׁוֹן קְפִיצָה וְכֵן נָשְׁתָה גְּבוּרָתָם וְכֵן כִּי נַשַּׁנִּי אֱלֹהִים אֶת כָּל עֲמָלִי
33,1
וַיִּשָּׂא יַעֲקֹב עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה עֵשָׂו בָּא וְעִמּוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ וַיַּחַץ אֶת הַיְלָדִים עַל לֵאָה וְעַל רָחֵל וְעַל שְׁתֵּי הַשְּׁפָחוֹת.
33,2
וַיָּשֶׂם אֶת הַשְּׁפָחוֹת וְאֶת יַלְדֵיהֶן רִאשֹׁנָה וְאֶת לֵאָה וִילָדֶיהָ אַחֲרֹנִים וְאֶת רָחֵל וְאֶת יוֹסֵף אַחֲרֹנִים.
וְאֶת לֵאָה וִילָדֶיהָ אַחֲרֹנִים.
אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן חָבִיב
33,3
וְהוּא עָבַר לִפְנֵיהֶם וַיִּשְׁתַּחוּ אַרְצָה שֶׁבַע פְּעָמִים עַד גִּשְׁתּוֹ עַד אָחִיו.
עָבַר לִפְנֵיהֶם.
אָמַר אִם יָבֹא אוֹתוֹ רָשָׁע לְהִלָּחֵם יִלָּחֵם בִּי תְּחִלָּה
33,4
וַיָּרָץ עֵשָׂו לִקְרָאתוֹ וַיְחַבְּקֵהוּ וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָו וַיִּשָּׁקֵהוּ וַיִּבְכּוּ.
וַיְּחַבְּקֵהוּ.
נִתְגַלְגְּלוּ רַחֲמָיו כְּשֶׁרָאָהוּ מִשְׁתַּחֲוֶה כָּל הִשְׁתַּחֲוָאוֹת הַלָּלוּ
וַיִּשָּׁקֵהוּ.
נָקוּד עָלָיו וְיֵשׁ חוֹלְקִין בַּדָּבָר הַזֶּה בְּבָרָיְתָא דְּסִפְרֵי יֵשׁ שֶׁדָּרְשׁוּ נְקוּדָה זוֹ לוֹמָר שֶׁלֹּא נְשָׁקוֹ בְּכָל לִבּוֹ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי הַלָּכָה הִיא בְּיָדוּעַ שֶׁעֵשָׂו שׂוֹנֵא לְיַעֲקֹב אֶלָּא שֶׁנִּכְמְרוּ רַחֲמָיו בְּאוֹתָהּ שָׁעָה וּנְשָׁקוֹ בְּכָל לִבּוֹ
33,5
וַיִּשָּׂא אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת הַנָּשִׁים וְאֶת הַיְלָדִים וַיֹּאמֶר מִי אֵלֶּה לָּךְ וַיֹּאמַר הַיְלָדִים אֲשֶׁר חָנַן אֱלֹהִים אֶת עַבְדֶּךָ.
מִי אֵלֶּה לָךְ.
מִי אֵלֶּה לִהְיוֹת שֶׁלְּךָ
33,6
וַתִּגַּשְׁןָ הַשְּׁפָחוֹת הֵנָּה וְיַלְדֵיהֶן וַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָ.
33,7
וַתִּגַּשׁ גַּם לֵאָה וִילָדֶיהָ וַיִּשְׁתַּחֲווּ וְאַחַר נִגַּשׁ יוֹסֵף וְרָחֵל וַיִּשְׁתַּחֲווּ.
נִגַּשׁ יוֹסֵף וְרָחֵל.
בְּכֻלָּן הָאִמָּהוֹת נִגָּשׁוֹת לִפְנֵי הַבָּנִים אֲבָל בְּרָחֵל יוֹסֵף נִגָּשׁ לְפָנֶיהָ אָמַר אִמִּי יְפַת תּוֹאַר שֶׁמָּא יִתְלֶה בָּהּ עֵינָיו אוֹתוֹ רָשָׁע אֶעֱמוֹד כְּנֶגְדָהּ וְאַעַכְּבֶנּוּ מִלְּהִסְתַּכֵּל בָּהּ מִכָּאן זָכָה יוֹסֵף לְבִרְכַּת עֲלֵי עָיִן
33,8
וַיֹּאמֶר מִי לְךָ כָּל הַמַּחֲנֶה הַזֶּה אֲשֶׁר פָּגָשְׁתִּי וַיֹּאמֶר לִמְצֹא חֵן בְּעֵינֵי אֲדֹנִי.
מִי לְךָ כָּל הַמַּחֲנֶה.
מִי כָּל הַמַּחֲנֶה אֲשֶׁר פָּגָשְׁתִּי שֶׁהוּא שֶׁלְּךָ כְּלוֹמָר לָמָּה הוּא לְךָ. וּפְשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא עַל מוֹלִיכֵי הַמִּנְחָה וּמִדְרָשׁוֹ כִּתּוֹת שֶׁל מַלְאָכִים פָּגַע שֶׁהָיוּ דּוֹחֲפִין אוֹתוֹ וְאֶת אֲנָשָׁיו וְאוֹמְרִים לָהֶם שֶׁל מִי אַתֶּם וְהֵם אוֹמְרִים לָהֶם שֶׁל עֵשָׂו וְהֵן אוֹמְרִים הַכּוּ הַכּוּ וְאֵלּוּ אוֹמְרִים הַנִּיחוּ בְּנוֹ שֶׁל יִצְחָק הוּא וְלֹא הָיוּ מַשְׁגִּיחִים עָלָיו בֶּן בְּנוֹ שֶׁל אַבְרָהָם הוּא וְלֹא הָיוּ מַשְׁגִּיחִים אָחִיו שֶׁל יַעֲקֹב הוּא אוֹמְרִים לָהֶם אִם כֵּן מִשֶּׁלָּנוּ אַתֶּם
33,9
וַיֹּאמֶר עֵשָׂו יֶשׁ לִי רָב אָחִי יְהִי לְךָ אֲשֶׁר לָךְ.
יְהִי לְךָ אֲשֶׁר לָךְ.
כָּאן הוֹדָה לוֹ עַל הַבְּרָכוֹת
33,10
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אַל נָא אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ וְלָקַחְתָּ מִנְחָתִי מִיָּדִי: כִּי עַל כֵּן רָאִיתִי פָנֶיךָ כִּרְאֹת פְּנֵי אֱלֹהִים וַתִּרְצֵנִי.
אַל נָא.
אַל נָא תֹּאמַר לִי כֵּן
אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ וְלָקַחְתָּ מִנְחָתִי מִיָּדִי כֵּי עַל כֵּן רָאִיתִי פָנֶיךָ וְגוֹ.
כִּי כְּדָאי וְהָגוּן לְךָ שֶׁתְּקַבֵּל מִנְחָתִי עַל אֲשֶׁר רָאִיתִי פָּנֶיךָ וְהֵן חֲשׁוּבִין לִי כִּרְאִיַּת פְּנֵי הַמַּלְאָךְ שֶׁרָאִיתִי שָׂר שֶׁלְּךָ וְעוֹד עַל שֶׁנִּתְרַצֵּיתָ לִי לִמְחוֹל עַל סוּרְחָנִי. וְלָמָּה הִזְכִּיר לוֹ רְאִיַּת הַמַּלְאָךְ כְּדֵי שֶׁיִּתְיָרֵא הֵימֶנוּ וְיֹאמַר רָאָה מַלְאָכִים וְנִצּוֹל אֵינִי יָכוֹל לוֹ מֵעַתָּה
וַתִּרְצֵנִי.
נִתְפַּיַּסְתָּ לִי וְכֵן כָּל רָצוֹן שֶׁבַּמִּקְרָא לָשׁוֹן פִּיּוּס אַפִּיצִימָנְט"וֹ בְּלַעַ"ז. וְכֵן כִּי לֹא לְרָצוֹן יִהְיֶה לָכֶם הַקָּרְבָּנוֹת בָּאוֹת לְפַיֵּס וּלְרַצּוֹת וְכֵן שִׂפְתֵי צַדִּיק יֵדְעוּן רָצוֹן יוֹדְעִים לְפַיֵּס וּלְרַצּוֹת
33,11
קַח נָא אֶת בִּרְכָתִי אֲשֶׁר הֻבָאת לָךְ כִּי חַנַּנִי אֱלֹהִים וְכִי יֶשׁ לִי כֹל וַיִּפְצַר בּוֹ וַיִּקָּח.
בִּרְכָתִי.
מִנְחָתִי מִנְחָה זוֹ הַבָּאָה עַל רְאִיַּת פָּנִים וְלִפְרָקִים אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא לִשְׁאֵלַת שָׁלוֹם וְכָל בְּרָכָה שֶׁהִיא לִרְאִיַּת פָּנִים כְּגוֹן וַיְּבָרֶךְ יַעֲקֹב אֶת פַּרְעֹה. עֵשָׂו אָתֵי בְּרָכָה דְּסַנְחֵרִיב וְכֵן לִשְׁאוֹל לוֹ לְשָׁלוֹם וּלְבָרְכוֹ דְּתוֹעֵי מֶלֶךְ חֲמַת כֻּלָּם לָשׁוֹן בִּרְכַּת שָׁלוֹם הֵן שֶׁקּוֹרִין בְּלַעַ"ז שְׁלוּדָא"ר אַף זוֹ בִּרְכָתִי מוּ"ן שְׁלוּ"ד
אֲשֶׁר הֻבָאת לָךְ.
לֹא טָרַחְתָּ בָּהּ וַאֲנִי יָגַעְתִּי לְהַגִּיעָהּ עַד שֶׁבָּאָה לְיָדְךָ
חַנַּנַי.
נוּ"ן רִאשׁוֹנָה מוּדְגֶשֶׁת לְפִי שֶׁהִיא מְשַׁמֶּשֶׁת בְּמָקוֹם שְׁתֵּי נוּנִי"ן שֶׁהָיָה לוֹ לוֹמָר חֲנָנַנִי שֶׁאֵין חָנַן בְּלֹא שְׁנֵי נוּנִי"ן וְהַשְּׁלִישִׁית לְשִׁמּוּשׁ כְּמוֹ עָשַׂנִי זְבָדַנִי
יֵשׁ לִי כֹל.
כָּל סִפוּקִי וְעֵשָׂו דִּבֵר בְּלָשׁוֹן גַּאֲוָה יֶשׁ לִי רָב יוֹתֵר וְיוֹתֵר מִכְּדֵי צָרְכִּי
33,12
וַיֹּאמֶר נִסְעָה וְנֵלֵכָה וְאֵלְכָה לְנֶגְדֶּךָ.
נִסְעָה.
כְּמוֹ שְׁמָעָה סְלָחָה שֶׁהוּא כְּמוֹ שְׁמָע סְלָח אַף כָּאן נִסְעָה כְּמוֹ נָסַע וְהַנּוּ"ן יְסוֹד בַּתֵּבָה וְתַרְגוּם שֶׁל אוּנְקְלוּס טוֹל (נ"א נָטַל ונהךְ עֵשָׂו אָמַר לְיַעֲקֹב נִסַּע מִכָּאן וְנֵלֶךְ
וְאֵלְכָה לְנֶגְדֶּךָ.
בְּשָׁוֶה לְךָ טוֹבָה זוֹ אֶעֱשֶׂה לְךָ שֶׁאַאֲרִיךְ יְמֵי מַהֲלָכָתִי לָלֶכֶת לְאָט כַּאֲשֶׁר אַתָּה צָרִיךְ וְזֶהוּ לְנֶגְדְּךָ בְּשָׁוֶה לְךָ
33,13
וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲדֹנִי יֹדֵעַ כִּי הַיְלָדִים רַכִּים וְהַצֹּאן וְהַבָּקָר עָלוֹת עָלָי וּדְפָקוּם יוֹם אֶחָד וָמֵתוּ כָּל הַצֹּאן.
עָלוֹת עָלַי.
הַצֹּאן וְהַבָּקָר שֶׁהֵן עָלוֹת מוּטָלוֹת עָלַי לְנַהֲלָן לְאָט
עָלוֹת.
מְגַדְּלוֹת עוֹלָלֵיהֶן לָשׁוֹן עוֹלֵל וְיוֹנֵק. עוֹל יָמִים. שְׁתֵּי פָּרוֹת עָלוֹת וּבְלַעַ"ז אַנְפִיטִי"שׁ
וּדְפָקוּם יוֹם אֶחָד.
וְאִם יִדְפְקוּם יוֹם אֶחָד לְיַגְּעָם בַּדֶּרֶךְ בִּמְרוּצָה וּמֵתוּ כָּל הַצֹּאן
וּדְפָקוּם.
כְּמוֹ קוֹל דּוֹדִי דּוֹפֵק נוֹקֵשׁ בַּדֶּלֶת
33,14
יַעֲבָר נָא אֲדֹנִי לִפְנֵי עַבְדּוֹ וַאֲנִי אֶתְנָהֲלָה לְאִטִּי לְרֶגֶל הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר לְפָנַי וּלְרֶגֶל הַיְלָדִים עַד אֲשֶׁר אָבֹא אֶל אֲדֹנִי שֵׂעִירָה.
יַעֲבָר נָא אֲדֹנִי.
אַל תַּאֲרִיךְ יְמֵי הֲלִיכָתְךָ עֲבוֹר כְּפִי דַּרְכְּךָ וְאַף אִם תִּתְרַחֵק
אֶתְנַהֲלָה.
אֶתְנַהֵל הֵ"א יְתֵרָה כְּמוֹ אֵרְדָה אֶשְׁמְעָה
לְאִטִּי.
לְאָט שֶׁלִּי לָשׁוֹן נַחַת כְּמוֹ הַהוֹלְכִים לְאָט. לְאָט לִי לַנַּעַר. לְאִטִּי הַלָּמֶ"ד מִן הַיְסוֹד וְאֵינָהּ מְשַׁמֶּשֶׁת אֶתְנַהֵל נַחַת שֶׁלִּי
לְרֶגֶל הַמְּלָאכָה.
לְפִי צוֹרֶךְ הֲלִיכַת רַגְלֵי הַמְּלָאכָה הַמּוּטֶלֶת עָלַי לְהוֹלִיךְ
וּלְרֶגֶל הַיְלָדִים.
לְפִי רַגְלֵיהֶם שֶׁהֵם יְכוֹלִים לֵילֶךְ
עַד אֲשֶׁר אָבֹא אֶל אֲדֹנִי שְׂעִירָה.
הִרְחִיב לוֹ הַדֶּרֶךְ שֶׁלֹּא הָיָה דַּעְתּוֹ לָלֶכֶת אֶלָּא עַד סֻכּוֹת וְאָמַר עַד אֲשֶׁר אָבוֹא אֶל אֲדוֹנִי שְׂעִירָה. אָמַר אִם דַּעְתּוֹ לַעֲשׂוֹת לִי רָעָה יַמְתִּין עַד בּוֹאִי אֶצְלוֹ וְהוּא לֹא הָלַךְ וְאֵימָתַי יֵלֶךְ בִּימֵי הַמָּשִׁיחַ שֶׁנֶּאֱמַר וְעָלוּ מוֹשִׁיעִים בְּהַר צִיּוֹן לִשְׁפּוֹט אֶת הַר עֵשָׂו. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה יֵשׁ לְפָרְשָׁה זוֹ רַבִּים
33,15
וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אַצִּיגָה נָּא עִמְּךָ מִן הָעָם אֲשֶׁר אִתִּי וַיֹּאמֶר לָמָּה זֶּה אֶמְצָא חֵן בְּעֵינֵי אֲדֹנִי.
וַיֹּאמֶר לָמָּה זֶה.
תַּעֲשֶׂה לִי טוֹבָה זוֹ שֶׁאֵינִי צָרִיךְ לָהּ
אֶמְצָא חֵן בְּעֵינֵי אֲדֹנִי.
וְלֹא תְּשַׁלֵּם לִי עַתָּה שׁוּם גְּמוּל
33,16
וַיָּשָׁב בַּיּוֹם הַהוּא עֵשָׂו לְדַרְכּוֹ שֵׂעִירָה.
וַיָּשָׁב בַּיּוֹם הַהוּא עֵשָׂו לְדַרְכּוֹ.
עֵשָׂו לְבַדּוֹ. וְאַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ שֶׁהָלְכוּ עִמּוֹ נִשְׁמְטוּ מֵאֶצְלוֹ אֶחָד אֶחָד וְהֵיכָן פָּרַע לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּימֵי דָּוִד שֶׁנֶּאֱמַר כִּי אִם אַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ נַעַר אֲשֶׁר רָכְבוּ עַל הַגְּמַלִּים
33,17
וְיַעֲקֹב נָסַע סֻכֹּתָה וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת וּלְמִקְנֵהוּ עָשָׂה סֻכֹּת עַל כֵּן קָרָא שֵׁם הַמָּקוֹם סֻכּוֹת. {ס}
וַיִּבֶן לוֹ בָּיִת.
שָׁהָה שָׁם שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה חֹדֶשׁ קַיִץ וָחוֹרֶף וְקַיִץ סֻכּוֹת קַיִץ. בֵּית חוֹרֶף. סֻכּוֹת קַיִץ
33,18
וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר.
שָׁלֵם.
שָׁלֵם בְּגוּפוֹ שֶׁנִּתְרַפֵּא מִצַּלְּעָתוֹ שָׁלֵם בְּמָמוֹנוֹ שֶׁלֹּא חָסַר כְּלוּם מִכָּל אוֹתוֹ דּוֹרוֹן. שָׁלֵם בְּתוֹרָתוֹ שֶׁלֹּא שָׁכַח תַּלְמוּדוֹ בְּבֵית לָבָן
עִיר שְׁכֶם.
כְּמוֹ לָעִיר וְכָמוֹהוּ עָד בּוֹאָנָה בֵּית לָחֶם
בְּבֹאוֹ מִפַּדַן אֲרָם.
כְּאָדָם הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ יָצָא פְּלוֹנִי מִבֵּין שִׁנֵּי אֲרָיוֹת וּבָא שָׁלֵם. אַף כָּאן וַיָּבֹא שָׁלֵם מִפַּדַן אֲרָם מִלָּבָן וּמֵעֵשָׂו שֶׁנִּזְדַוְּגוּ לוֹ בַּדֶּרֶךְ
33,19
וַיִּקֶן אֶת חֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר נָטָה שָׁם אָהֳלוֹ מִיַּד בְּנֵי חֲמוֹר אֲבִי שְׁכֶם בְּמֵאָה קְשִׂיטָה.
קְשִׂיטָה.
מָעֶה. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא כְּשֶׁהָלַכְתִּי לִכְרַכֵּי הַיָם הָיוּ קוֹרִין לְמֵעָה קְשִׂיטָה: וְתַרְגוּמוֹ חוּרְפָן טוֹבִים חֲרִיפִים בְּכָל מָקוֹם כְּגוֹן עוֹבֵר לַסּוֹחֵר
33,20
וַיַּצֶּב שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא לוֹ אֵל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל. {ס}
וַיִּקְרָא לוֹ אֵל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל.
לֹא שֶׁהַמִּזְבֵּחַ קָרוּי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶלָּא עַל שֵׁם שֶׁהָיָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עִמּוֹ וְהִצִּילוֹ קָרָא שֵׁם הַמִּזְבֵּחַ עַל שֵׁם הַנֵּס לִהְיוֹת שִׁבְחוֹ שֶׁל מָקוֹם נִזְכָּר בִּקְרִיאַת הַשֵּׁם כְּלוֹמָר מִי שֶׁהוּא אֵל הוּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הוּא לֵאלֹהִים לִי שֶׁשְּׁמִי יִשְׂרָאֵל. וְכֵן מָצִינוּ בְּמֹשֶׁה וַיִּקְרָא שְׁמוֹ ה' נִסִּי לֹא שֶׁהַמִּזְבֵּחַ קָרוּי ה' אֶלָּא עַל שֵׁם הַנֵּס קָרָא שֵׁם הַמִּזְבֵּחַ לְהַזְכִּיר שִׁבְחוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא ה' נִסִּי. וְרַבּוֹתֵנוּ דָּרְשׁוּ שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קְרָאוֹ לְיַעֲקֹב אֵל וְד"ת כְּפַפִּישׁ יְפוֹצֵץ סָלַע מִתְחַלְּקִים לְכַמָּה טְעָמִים. וַאֲנִי לְיַשֵּׁב פְּשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא בָּאתִי
34,1
וַתֵּצֵא דִינָה בַּת לֵאָה אֲשֶׁר יָלְדָה לְיַעֲקֹב לִרְאוֹת בִּבְנוֹת הָאָרֶץ.
בַת לֵאָה.
וְלֹא בַּת יַעֲקֹב. אֶלָּא עַל שֵׁם יְצִיאָתָהּ נִקְרֵאת בַּת לֵאָה שֶׁאַף הִיא יַצְאָנִית הָיְתָה שֶׁנֶּאֱמַר וַתֵּצֶא לֵאָה לִקְרָאתוֹ (וְעָלֶיהָ מָשְׁלוּ הַמָּשָׁל כְּאִמָּהּ כְּבִתָּהּ)
34,2
וַיַּרְא אֹתָהּ שְׁכֶם בֶּן חֲמוֹר הַחִוִּי נְשִׂיא הָאָרֶץ וַיִּקַּח אֹתָהּ וַיִּשְׁכַּב אֹתָהּ וַיְעַנֶּהָ.
וַיִּשְׁכַּב אוֹתָהּ.
כְּדַרְכָּהּ
וַיְּעַנֶּהָ.
שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ
34,3
וַתִּדְבַּק נַפְשׁוֹ בְּדִינָה בַּת יַעֲקֹב וַיֶּאֱהַב אֶת הַנַּעֲרָ וַיְדַבֵּר עַל לֵב הַנַּעֲרָ.
עַל לֵב הַנַּעֲרָה.
דְּבָרִים הַמִּתְיַשְּׁבִים עַל הַלֵּב רְאִי אָבִיךְ בְּחֶלְקַת שָׂדֶה קְטַנָּה כַּמָּה מָמוֹן בִּזְבֵז אֲנִי אֲשִׂיאֵךְ וְתִקְנֶה הָעִיר וְכָל שָׂדוֹתֶיהָ
34,4
וַיֹּאמֶר שְׁכֶם אֶל חֲמוֹר אָבִיו לֵאמֹר: קַח לִי אֶת הַיַּלְדָּה הַזֹּאת לְאִשָּׁה.
34,5
וְיַעֲקֹב שָׁמַע כִּי טִמֵּא אֶת דִּינָה בִתּוֹ וּבָנָיו הָיוּ אֶת מִקְנֵהוּ בַּשָּׂדֶה וְהֶחֱרִשׁ יַעֲקֹב עַד בֹּאָם.
34,6
וַיֵּצֵא חֲמוֹר אֲבִי שְׁכֶם אֶל יַעֲקֹב לְדַבֵּר אִתּוֹ.
34,7
וּבְנֵי יַעֲקֹב בָּאוּ מִן הַשָּׂדֶה כְּשָׁמְעָם וַיִּתְעַצְּבוּ הָאֲנָשִׁים וַיִּחַר לָהֶם מְאֹד: כִּי נְבָלָה עָשָׂה בְיִשְׂרָאֵל לִשְׁכַּב אֶת בַּת יַעֲקֹב וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה.
וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה.
לְעַנּוֹת אֶת הַבְּתוּלוֹת שֶׁהָאוּמוֹת גָּדְרוּ עַצְמָן מִן הָעֲרָיוֹת עַל יְדֵי הַמַּבּוּל
34,8
וַיְדַבֵּר חֲמוֹר אִתָּם לֵאמֹר: שְׁכֶם בְּנִי חָשְׁקָה נַפְשׁוֹ בְּבִתְּכֶם תְּנוּ נָא אֹתָהּ לוֹ לְאִשָּׁה.
חָשְׁקָה.
חָפְצָה
34,9
וְהִתְחַתְּנוּ אֹתָנוּ: בְּנֹתֵיכֶם תִּתְּנוּ לָנוּ וְאֶת בְּנֹתֵינוּ תִּקְחוּ לָכֶם.
34,10
וְאִתָּנוּ תֵּשֵׁבוּ וְהָאָרֶץ תִּהְיֶה לִפְנֵיכֶם שְׁבוּ וּסְחָרוּהָ וְהֵאָחֲזוּ בָּהּ.
34,11
וַיֹּאמֶר שְׁכֶם אֶל אָבִיהָ וְאֶל אַחֶיהָ אֶמְצָא חֵן בְּעֵינֵיכֶם וַאֲשֶׁר תֹּאמְרוּ אֵלַי אֶתֵּן.
34,12
הַרְבּוּ עָלַי מְאֹד מֹהַר וּמַתָּן וְאֶתְּנָה כַּאֲשֶׁר תֹּאמְרוּ אֵלָי וּתְנוּ לִי אֶת הַנַּעֲרָ לְאִשָּׁה.
מִהֵר.
כְּתוּבָּה
34,13
וַיַּעֲנוּ בְנֵי יַעֲקֹב אֶת שְׁכֶם וְאֶת חֲמוֹר אָבִיו בְּמִרְמָה וַיְדַבֵּרוּ: אֲשֶׁר טִמֵּא אֵת דִּינָה אֲחֹתָם.
בְּמִרְמָה.
בְּחָכְמָה
אֲשֶׁר טִמֵּא.
הַכָּתוּב אוֹמֵר שֶׁלֹּא הָיְתָה רְמִיָּה שֶׁהֲרֵי טִמֵּא אֶת דִּינָה אֲחוֹתָם
34,14
וַיֹּאמְרוּ אֲלֵיהֶם לֹא נוּכַל לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר הַזֶּה לָתֵת אֶת אֲחֹתֵנוּ לְאִישׁ אֲשֶׁר לוֹ עָרְלָה: כִּי חֶרְפָּה הִוא לָנוּ.
חֶרְפָּה הוּא.
שֶׁמֶּץ פִּסּוּל הוּא אֶצְלֵנוּ הַבָּא לְחָרֵף חֲבֵרוֹ הוּא אוֹמֵר לוֹ עָרֵל אַתָּה אוֹ בֶּן עָרֵל. חֶרְפָּה בְּכָל מָקוֹם גִּדּוּף
34,15
אַךְ בְּזֹאת נֵאוֹת לָכֶם: אִם תִּהְיוּ כָמֹנוּ לְהִמֹּל לָכֶם כָּל זָכָר.
נֵאוֹת לָכֶם.
נִתְרַצֶּה לָכֶם לָשׁוֹן וַיֵּאוֹתוֹ הַכֹּהֲנִים (בִּיהוֹיָדָע)
לְהִמֹּל.
לִהְיוֹת נִמּוֹל אֵינוֹ לָשׁוֹן לִפְעוֹל אֶלָּא לָשׁוֹן לְהִפָּעֵל
34,16
וְנָתַנּוּ אֶת בְּנֹתֵינוּ לָכֶם וְאֶת בְּנֹתֵיכֶם נִקַּח לָנוּ וְיָשַׁבְנוּ אִתְּכֶם וְהָיִינוּ לְעַם אֶחָד.
וְנָתַנּוּ.
נוּ"ן שְׁנִיָּה מוּדְגֶשֶׁת לְפִי שֶׁהִיא מְשַׁמֶּשֶׁת בְּמָקוֹם שְׁתֵּי נוּנִי"ן וְנָתַנְּנוּ
וְאֶת בְּנֹתֵיכֶם נִקַּח לָנוּ.
אַתָּה מוֹצֵא בַּתְּנָאי שֶׁאָמַר חֲמוֹר לְיַעֲקֹב וּבִתְשׁוּבָת בְּנֵי יַעֲקֹב לַחֲמוֹר. שֶׁתָלוּ הַחֲשִׁיבוּת בִּבְנֵי יַעֲקֹב לִקַּח בְּנוֹת שְׁכֶם אֶת שֶׁיִּבְחֲרוּ לָהֶם וּבְנוֹתֵיהֶם יִתְּנוּ לָהֶם לְפִי דַּעְתָּם דִּכְתִיב וְנָתַנּוּ אֶת בְּנוֹתֵינוּ לְפִי דַּעְתֵּנוּ וְאֶת בְּנוֹתֵיכֶם נִקַּח לָנוּ כְּכָל אֲשֶׁר נַחְפּוֹץ. וּכְשֶׁדִּבְּרוּ חֲמוֹר וּשְׁכֶם בְּנוֹ אֶל יוֹשְׁבֵי עִירָם הָפְכוּ הַדְּבָרִים אֶת בְּנוֹתָם נִקַּח לָנוּ לְנָשִׁים וְאֶת בְּנוֹתֵנוּ נִתֵּן לָהֶם כְּדֵי לְרַצּוֹתָם שֶׁיֵּאוֹתוֹ לְהִמּוֹל
34,17
וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ אֵלֵינוּ לְהִמּוֹל וְלָקַחְנוּ אֶת בִּתֵּנוּ וְהָלָכְנוּ.
34,18
וַיִּיטְבוּ דִבְרֵיהֶם בְּעֵינֵי חֲמוֹר וּבְעֵינֵי שְׁכֶם בֶּן חֲמוֹר.
34,19
וְלֹא אֵחַר הַנַּעַר לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר כִּי חָפֵץ בְּבַת יַעֲקֹב וְהוּא נִכְבָּד מִכֹּל בֵּית אָבִיו.
34,20
וַיָּבֹא חֲמוֹר וּשְׁכֶם בְּנוֹ אֶל שַׁעַר עִירָם וַיְדַבְּרוּ אֶל אַנְשֵׁי עִירָם לֵאמֹר.
34,21
הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה שְׁלֵמִים הֵם אִתָּנוּ וְיֵשְׁבוּ בָאָרֶץ וְיִסְחֲרוּ אֹתָהּ וְהָאָרֶץ הִנֵּה רַחֲבַת יָדַיִם לִפְנֵיהֶם אֶת בְּנֹתָם נִקַּח לָנוּ לְנָשִׁים וְאֶת בְּנֹתֵינוּ נִתֵּן לָהֶם.
שְׁלֵמִים.
בְּשָׁלוֹם וּבְלֵב שָׁלֵם
וְהָאָרֶץ הִנֵּה רַחֲבַת יָדַיִם.
כְּאָדָם שֶׁיָּדוֹ רְחָבָה וְוַתְּרָנִית כְּלוֹמָר אַל תַּפְסִידוּ כְּלוּם פְּרַקְמַטְיָא הַרְבֵּה בָּאָה לְכָאן וְאֵין לָהּ קוֹנִים
34,22
אַךְ בְּזֹאת יֵאֹתוּ לָנוּ הָאֲנָשִׁים לָשֶׁבֶת אִתָּנוּ לִהְיוֹת לְעַם אֶחָד: בְּהִמּוֹל לָנוּ כָּל זָכָר כַּאֲשֶׁר הֵם נִמֹּלִים.
בְּהִמּוֹל.
בִּהְיוֹת נִמּוֹל
34,23
מִקְנֵהֶם וְקִנְיָנָם וְכָל בְּהֶמְתָּם הֲלוֹא לָנוּ הֵם אַךְ נֵאוֹתָה לָהֶם וְיֵשְׁבוּ אִתָּנוּ.
אַךְ נֵאוֹתָה לָהֶם.
לְדָבָר זֶה וְעַל יְדֵי כֵּן יֵשְׁבוּ אִתָּנוּ
34,24
וַיִּשְׁמְעוּ אֶל חֲמוֹר וְאֶל שְׁכֶם בְּנוֹ כָּל יֹצְאֵי שַׁעַר עִירוֹ וַיִּמֹּלוּ כָּל זָכָר כָּל יֹצְאֵי שַׁעַר עִירוֹ.
34,25
וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים וַיִּקְחוּ שְׁנֵי בְנֵי יַעֲקֹב שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי דִינָה אִישׁ חַרְבּוֹ וַיָּבֹאוּ עַל הָעִיר בֶּטַח וַיַּהַרְגוּ כָּל זָכָר.
שְׁנֵי בְנֵי יַעֲקֹב.
בָּנָיו הָיוּ וְאַף עַל פִּי כֵּן נָהֲגוּ עַצְמָן שִׁמְעוֹן וְלֵוִי כִּשְׁאָר אֲנָשִׁים שֶׁאֵינָם בָּנָיו שֶׁלֹּא נָטְלוּ עֵצָה הֵימֶנוּ
אֲחֵי דִּינָה.
לְפִי שֶׁמָּסְרוּ עַצְמָן עָלֶיהָ נִקְרְאוּ אֲחֶיהָ
בֶּטַח.
שֶׁהָיוּ כּוֹאֲבִים. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה בְּטוּחִים הָיוּ עַל כֹּחוֹ שֶׁל זָקֵן
34,26
וְאֶת חֲמוֹר וְאֶת שְׁכֶם בְּנוֹ הָרְגוּ לְפִי חָרֶב וַיִּקְחוּ אֶת דִּינָה מִבֵּית שְׁכֶם וַיֵּצֵאוּ.
34,27
בְּנֵי יַעֲקֹב בָּאוּ עַל הַחֲלָלִים וַיָּבֹזּוּ הָעִיר אֲשֶׁר טִמְּאוּ אֲחוֹתָם.
עַל הַחֲלָלִים.
לְפַשֵּׁט אֶת הַחֲלָלִים וְכֵן תִּרְגֵּם אוּנְקְלוּס לְחַלְּצָא קְטִילַיָּא
34,28
אֶת צֹאנָם וְאֶת בְּקָרָם וְאֶת חֲמֹרֵיהֶם וְאֵת אֲשֶׁר בָּעִיר וְאֶת אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה לָקָחוּ.
34,29
וְאֶת כָּל חֵילָם וְאֶת כָּל טַפָּם וְאֶת נְשֵׁיהֶם שָׁבוּ וַיָּבֹזּוּ וְאֵת כָּל אֲשֶׁר בַּבָּיִת.
חֵילָם.
מָמוֹנָם. וְכֵן עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִּל הַזֶּה. וְיִשְׂרָאֵל עוֹשֶׂה חָיִל. וְעָזְבוּ לַאֲחֵרִים חֵילָם
שָׁבוּ.
לָשׁוֹן שְׁבִיָּה לְפִיכָךְ טַעֲמוֹ מִלְּרָע
34,30
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל שִׁמְעוֹן וְאֶל לֵוִי עֲכַרְתֶּם אֹתִי לְהַבְאִישֵׁנִי בְּיֹשֵׁב הָאָרֶץ בַּכְּנַעֲנִי וּבַפְּרִזִּי וַאֲנִי מְתֵי מִסְפָּר וְנֶאֶסְפוּ עָלַי וְהִכּוּנִי וְנִשְׁמַדְתִּי אֲנִי וּבֵיתִי.
עֲכַרְתֶּם.
לָשׁוֹן מַיִם עֲכוּרִים אֵין דַּעְתִּי צְלוּלָה עַכְשָׁיו. וְאַגָּדָה צְלוּלָה הָיְתָה הֶחָבִית וַעֲכַרְתֶּם אוֹתָהּ. (תַּנְחוּמָא). מָסוֹרֶת הָיְתָה בְּיַד כְּנַעֲנִים שֶׁיִּפְּלוּ בְּיַד בְּנֵי יַעֲקֹב אֶלָּא שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה וְנָחַלְתָּ אֶת הָאָרֶץ לְפִיכָךְ הָיוּ שׁוֹתְקִין
מְתֵי מִסְפָּר.
אֲנָשִׁים מוּעָטִים
34,31
וַיֹּאמְרוּ: הַכְזוֹנָה יַעֲשֶׂה אֶת אֲחוֹתֵנוּ. {פ}
הֲכְזוֹנָה.
הֶפְקֵר
אֶת אֲחוֹתֵנוּ.
ית אַחֲתָנָא
35,1
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל יַעֲקֹב קוּם עֲלֵה בֵית אֵל וְשֶׁב שָׁם וַעֲשֵׂה שָׁם מִזְבֵּחַ לָאֵל הַנִּרְאֶה אֵלֶיךָ בְּבָרְחֲךָ מִפְּנֵי עֵשָׂו אָחִיךָ.
קוּם עֲלֵה.
(תַּנְחוּמָא) לְפִי שֶׁאֵחַרְתָּ בַּדֶּרֶךְ נֶעֱנַשְׁתָּ וּבָא לְךָ זֹאת מִבִּתְּךָ
35,2
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל בֵּיתוֹ וְאֶל כָּל אֲשֶׁר עִמּוֹ: הָסִרוּ אֶת אֱלֹהֵי הַנֵּכָר אֲשֶׁר בְּתֹכְכֶם וְהִטַּהֲרוּ וְהַחֲלִיפוּ שִׂמְלֹתֵיכֶם.
הַנֵּכָר.
שֶׁיֵּשׁ בְּיֶדְכֶם מִשָּׁלָל שֶׁל שְׁכֶם
וְהִטָּהֲרוּ.
מֵעֲבוֹדַת אֱלִילִים
וְהַחֲלִיפוּ שִׂמְלֹתֵיכֶם.
שֶׁמָּא יֵשׁ בְּיֶדְכֶם כְּסוּת שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה
35,3
וְנָקוּמָה וְנַעֲלֶה בֵּית אֵל וְאֶעֱשֶׂה שָּׁם מִזְבֵּחַ לָאֵל הָעֹנֶה אֹתִי בְּיוֹם צָרָתִי וַיְהִי עִמָּדִי בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הָלָכְתִּי.
35,4
וַיִּתְּנוּ אֶל יַעֲקֹב אֵת כָּל אֱלֹהֵי הַנֵּכָר אֲשֶׁר בְּיָדָם וְאֶת הַנְּזָמִים אֲשֶׁר בְּאָזְנֵיהֶם וַיִּטְמֹן אֹתָם יַעֲקֹב תַּחַת הָאֵלָה אֲשֶׁר עִם שְׁכֶם.
הָאֵלָה.
מִין אִילָן סְרָק
עִם שְׁכֶם.
אֵצֶל שְׁכֶם
35,5
וַיִּסָּעוּ וַיְהִי חִתַּת אֱלֹהִים עַל הֶעָרִים אֲשֶׁר סְבִיבוֹתֵיהֶם וְלֹא רָדְפוּ אַחֲרֵי בְּנֵי יַעֲקֹב.
חִתַּת.
פַּחַד
35,6
וַיָּבֹא יַעֲקֹב לוּזָה אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן הִוא בֵּית אֵל: הוּא וְכָל הָעָם אֲשֶׁר עִמּוֹ.
35,7
וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא לַמָּקוֹם אֵל בֵּית אֵל: כִּי שָׁם נִגְלוּ אֵלָיו הָאֱלֹהִים בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אָחִיו.
אֵל בֵּית אֵל.
הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּבֵית אֵל גִּלּוּי שְׁכִינָתוֹ בְּבֵית אֵל. יֵשׁ תֵּבָה חֲסֵרָה בֵּי"ת הַמְּשַׁמֶּשֶׁת בְּרֹאשָׁהּ כְּמוֹ הִנֵּה הוּא בֵּית מָכִיר בֶּן עֲמִיאֵל כְּמוֹ בְּבֵית מָכִיר. בֵּית אָבִיךָ כְּמוֹ בְּבֵית אָבִיךָ
נִגְלוּ אֵלָיו הָאֱלֹהִים.
בִּמְקוֹמוֹת הַרְבֵּה יֵשׁ שֵׁם אֱלָהוּת וְאַדְנוּת בְּלָשׁוֹן רַבִּים כְּמוֹ אֲדֹנֵי יוֹסֵף אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ וְלֹא נֶאֱמַר בְּעָלוֹ וְכֵן אֱלָהוּת שֶׁהוּא לָשׁוֹן שׁוֹפֵט וּמָרוּת נִזְכָר בְּלָשׁוֹן רַבִּים אֲבָל אֶחָד מִכָּל שְׁאָר הַשֵּׁמוֹת לֹא תִּמְצָא בְּלָשׁוֹן רַבִּים
35,8
וַתָּמָת דְּבֹרָה מֵינֶקֶת רִבְקָה וַתִּקָּבֵר מִתַּחַת לְבֵית אֵל תַּחַת הָאַלּוֹן וַיִּקְרָא שְׁמוֹ אַלּוֹן בָּכוּת. {פ}
וַתָּמָת דְּבֹרָה.
מַה עִנְיָן דְּבוֹרָה בְּבֵית יַעֲקֹב אֶלָּא לְפִי שֶׁאָמְרָה רִבְקָה לְיַעֲקֹב וְשָׁלַחְתִּי וּלְקַחְתִּיךָ מִשָּׁם שָׁלְחָה דְּבוֹרָה אֶצְלוֹ לְפַדַּן אֲרָם לָצֵאת מִשָּׁם וּמֵתָה בַּדֶּרֶךְ. מִדִּבְרֵי רַבִּי מֹשֶׁה הַדַּרְשָׁן לְמַדְתִּיהָ
מִתַּחַת לְבֵית אֵל.
הָעִיר יוֹשֶׁבֶת בָּהָר וְנִקְבְּרָה בְּרַגְלֵי הָהָר
תַּחַת הָאַלּוֹן.
בְּשִׁפּוּלֵי מִישְׁרָא שֶׁהָיָה מִישׁוֹר מִלְּמַעְלָה בְּשִׁפּוּעַ הָהָר וְהַקְּבוּרָה מִלְּמַטָּה וּמִישׁוֹר שֶׁל בֵּית אֵל הָיוּ קוֹרִין לוֹ אַלּוֹן. וְאַגָּדָה נִתְבַּשֵּׂר שָׁם בְּאֵבֶל שֵׁנִי שֶׁהוּגַד לוֹ עַל אִמּוֹ שֶׁמֵּתָה. וְאַלּוֹן בְּלָשוֹן יְוָנִי אֵבֶל וּלְפִיכָךְ הֶעֱלִימוֹ (ס"א וּלְפִי שֶׁהֱעֶלִימוֹ) אֶת יוֹם מוֹתָהּ שֶׁלֹּא יְקַלְּלוּ הַבְּרִיּוֹת כֶּרֶס שֶׁיָּצָא מִמֶּנּוּ עֵשָׂו אַף הַכָּתוּב לֹא פִּרְסְמָה
35,9
וַיֵּרָא אֱלֹהִים אֶל יַעֲקֹב עוֹד בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיְבָרֶךְ אֹתוֹ.
עוֹד.
פַּעַם שֵׁנִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה אֶחָד בְּלֶכְתּוֹ וְאֶחָד בְּשׁוּבוֹ
וַיְּבָרֶךְ אֹתוֹ.
בִּרְכַּת אֲבֵלִים
35,10
וַיֹּאמֶר לוֹ אֱלֹהִים שִׁמְךָ יַעֲקֹב: לֹא יִקָּרֵא שִׁמְךָ עוֹד יַעֲקֹב כִּי אִם יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה שְׁמֶךָ וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ יִשְׂרָאֵל.
לֹא יִקָּרֵא שִׁמְךָ עוֹד יִצְחָק.
לָשׁוֹן אָדָם הַבָּא בַּמַאֲרָב וַעֲקָבָה אֶלָּא לָשׁוֹן שָׂר וְנָגִיד
35,11
וַיֹּאמֶר לוֹ אֱלֹהִים אֲנִי אֵל שַׁדַּי פְּרֵה וּרְבֵה גּוֹי וּקְהַל גּוֹיִם יִהְיֶה מִמֶּךָּ וּמְלָכִים מֵחֲלָצֶיךָ יֵצֵאוּ.
אֲנִי אֵל שַׁדַּי.
שֶׁאֲנִי כְּדָאי לְבָרֵךְ שֶׁהַבְּרָכוֹת שֶׁלִּי
פְּרֵה וּרְבֵה.
עַל שֵׁם שֶׁעֲדַיִן לֹא נוֹלָד בִּנְיָמִין וְאַף עַל פִּי שֶׁכְּבָר נִתְעַבְּרָה מִמֶּנּוּ
גּוֹי.
בִּנְיָמִין
גּוֹיִם.
מְנַשֶּׁה וְאֶפְרָיִם שֶׁעֲתִידִים לָצֵאת מִיּוֹסֵף וְהֵם בְּמִנְיָן הַשְּׁבָטִים
וּמְלָכִים.
שָׁאוּל וְאִישׁ בּוֹשֶׁת שֶׁהָיוּ מִשֵּׁבֶט בִּנְיָמִין שֶׁעֲדַיִן לֹא נוֹלְדוּ וּפָסוּק זֶה דָּרְשׁוֹ אַבְנֵר כְּשֶׁהִמְלִיךְ אִישׁ בּוֹשֶׁת וְאַף הַשְּׁבָטִים דָּרְשׁוּהוּ וְקֵרְבוּ בִּנְיָמִין דִּכְתִיב אִישׁ מִמֶּנּוּ לֹא יִתֵּן אֶת בִּתּוֹ לְבִנְיָמִין לְאִשָּׁה וְחָזְרוּ וְאָמְרוּ אִלְמָלֵא הָיָה עוֹלֶה מִן הַשְּׁבָטִים לֹא הָיָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אָמַר לְיִצְחָק וּמְלָכִים מֵחֲלָצֶיךָ יֵצֵאוּ
גּוֹי וּקְהַל גּוֹיִם.
שֶׁגּוֹיִם עֲתִידִים בָּנָיו לְהֵעָשׂוֹת כְּמִנְיָן הַגּוֹיִם שֶׁהֵם שִׁבְעִים אוּמוֹת וְכֵן כָּל הַסַּנְהֶדְרִין שִׁבְעִים. דָּבָר אַחֵר שֶׁעֲתִידִים בָּנָיו לְהַקְּרִיב בִּשְׁעַת אִסּוּר בָּמוֹת כַּגּוֹיִם בִּימֵי אֵלִיָּהוּ
35,12
וְאֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לְאַבְרָהָם וּלְיִצְחָק לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ.
35,13
וַיַּעַל מֵעָלָיו אֱלֹהִים בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ.
35,14
וַיַּצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ מַצֶּבֶת אָבֶן וַיַּסֵּךְ עָלֶיהָ נֶסֶךְ וַיִּצֹק עָלֶיהָ שָׁמֶן.
בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ.
אֵינִי יוֹדֵעַ מַה מְּלַמְּדֵנוּ
35,15
וַיִּקְרָא יַעֲקֹב אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ שָׁם אֱלֹהִים בֵּית אֵל.
35,16
וַיִּסְעוּ מִבֵּית אֵל וַיְהִי עוֹד כִּבְרַת הָאָרֶץ לָבוֹא אֶפְרָתָה וַתֵּלֶד רָחֵל וַתְּקַשׁ בְּלִדְתָּהּ.
כִּבְרַת הָאָרֶץ.
מְנַחֵם פֵּרוּשׁ לָשׁוֹן כַּבִּיר רִבּוּי מַהֲלָךְ רָב. וְאַגָּדָה בִּזְמָן שֶׁהָאָרֶץ חֲלוּלָה וּמְנוּקֶבֶת כִּכְבָרָה שֶׁהַנִּיר מָצוּי הַסְּתָיו עָבָר וְהַשָּׁרָב עֲדַיִן לֹא בָּא וְאֵין זֶה פְּשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא שֶׁהֲרֵי בְּנַעֲמָן מָצִינוּ וַיֵּלֶךְ מֵאִתּוֹ כִּבְרַת אָרֶץ. וְאוֹמֵר אֲנִי שֶׁהוּא שֵׁם מִדַּת קַרְקַע כְּמוֹ מַהֲלַךְ פַּרְסָה אוֹ יוֹתֵר כְּמוֹ שֶׁאַתָּה אוֹמֵר צֶמֶד כֶּרֶם חֶלְקַת שָׂדֶה כָּךְ בְּמַהֲלַךְ אָדָם נוֹתֵן שֵׁם מִדַּת קַרְקַע כְּמוֹ מַהֲלָךְ מִיל כִּבְרַת אֶרֶץ
35,17
וַיְהִי בְהַקְשֹׁתָהּ בְּלִדְתָּהּ וַתֹּאמֶר לָהּ הַמְיַלֶּדֶת אַל תִּירְאִי כִּי גַם זֶה לָךְ בֵּן.
כִּי גַּם זֶה.
נוֹסָף לְךָ עַל יוֹסֵף. וְרַבּוֹתֵנוּ דָּרְשׁוּ עִם כָּל שֵׁבֶט נוֹלְדָה תְּאוֹמָה וְעִם בִּנְיָמִין נוֹלְדָה תְּאוֹמָה יְתֵרָה
35,18
וַיְהִי בְּצֵאת נַפְשָׁהּ כִּי מֵתָה וַתִּקְרָא שְׁמוֹ בֶּן אוֹנִי וְאָבִיו קָרָא לוֹ בִנְיָמִין.
בֶּן אוֹנִי.
בֶּן צַעֲרִי
בִּנְיָמִין.
נִרְאֶה בְּעֵינָי לְפִי שֶׁהוּא לְבַדּוֹ נוֹלָד בְּאֶרֶץ כְּנַעַן שֶׁהִיא בַּנֶּגֶב כְּשֶׁאָדָם בָּא מֵאֲרַם נַהֲרַיִם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּנֶּגֶב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ הַנֶּגְבָּה
בִּנְיָמִין.
בֶּן יָמִין לָשׁוֹן צָפוֹן וְיָמִין אַתָּה בְרָאתָם לְפִיכָךְ הוּא מָלֵא: (דָּבָר אַחֵר בִּנְיָמִין בֶּן יָמִים שֶׁנּוֹלָד לְעֵת זִקְנָתוֹ וְנִכְתָב בְּנוּ"ן כְּמוֹ לְקֵץ הַיָּמִין)
35,19
וַתָּמָת רָחֵל וַתִּקָּבֵר בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה הִוא בֵּית לָחֶם.
35,20
וַיַּצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה עַל קְבֻרָתָהּ הִוא מַצֶּבֶת קְבֻרַת רָחֵל עַד הַיּוֹם.
35,21
וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וַיֵּט אָהֳלֹה מֵהָלְאָה לְמִגְדַּל עֵדֶר.
35,22
וַיְהִי בִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בָּאָרֶץ הַהִוא וַיֵּלֶךְ רְאוּבֵן וַיִּשְׁכַּב אֶת בִּלְהָה פִּילֶגֶשׁ אָבִיו וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל {פ} וַיִּהְיוּ בְנֵי יַעֲקֹב שְׁנֵים עָשָׂר.
בִשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בָּאָרֶץ הַהוּא.
עַד שֶׁלֹּא בָּא לְחֶבְרוֹן אֵצֶל יִצְחָק אֵרְעוּהוּ כָּל אֵלֶּה
וַיִּשְׁכַּב.
מִתּוֹךְ שֶׁבִּלְבֵּל מִשְׁכָּבוֹ מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ שָׁכְבָהּ וְלָמָּה בִּלְבֵל וְחִלֵּל יְצוּעוֹ שֶׁכְּשֶׁמֵּתָה רָחֵל נָטַל יִצְחָק מִטָּתוֹ שֶׁהָיְתָה נְתוּנָה תָּדִיר בְּאֹהֶל רָחֵל וְלֹא בִּשְׁאָר אֹהָלִים וּנְתָנָהּ בְּאֹהֶל בִּלְהָה. בָּא רְאוּבֵן וְתָבַע עֶלְבּוֹן אִמּוֹ אָמַר אִם אֲחוֹת אִמִּי הָיְתָה צָרָה לְאִמִּי שִׁפְחַת אֲחוֹת אִמִּי תְּהֵא צָרָה לְאִמִּי לְכָךְ בִּלְבֵּל
וַיִּהְיוּ בְנֵי יִצְחָק שְׁנֵים עָשָׂר.
מַתְחִיל לְעִנְיָן רִאשׁוֹן מִשֶּׁנּוֹלָד בִּנְיָמִין נִשְׁלְמָה הַמִּטָּה וּמֵעַתָּה רְאוּיִים לְהִמָּנוֹת וּמְנָאָן. וְרַבּוֹתֵנוּ דָּרְשׁוּ לְלַמְּדֵנוּ בָּא שֶׁכֻּלָּם שָׁוִין וְכֻלָּם צַדִּיקִים שֶׁלֹּא חָטָא רְאוּבֵן
35,23
בְּנֵי לֵאָה בְּכוֹר יַעֲקֹב רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן וְלֵוִי וִיהוּדָה וְיִשָּׂשכָר וּזְבֻלוּן.
בְּכוֹר יִצְחָק.
אֲפִלּוּ בִּשְׁעַת הַקַּלְקָלָה קְרָאוֹ בְּכוֹר
בְּכוֹר יִצְחָק.
בְּכוֹר לְנַחֲלָה בְּכוֹר לַעֲבוֹדָה בְּכוֹר לְמִנְיָן וְלֹא נִתְּנָה בְּכוֹרָה לְיוֹסֵף אֶלָּא לְעִנְיָן הַשְּׁבָטִים שֶׁנַּעֲשֶׂה לִשְׁנֵי שְׁבָטִים
35,24
בְּנֵי רָחֵל יוֹסֵף וּבִנְיָמִן.
35,25
וּבְנֵי בִלְהָה שִׁפְחַת רָחֵל דָּן וְנַפְתָּלִי.
35,26
וּבְנֵי זִלְפָּה שִׁפְחַת לֵאָה גָּד וְאָשֵׁר אֵלֶּה בְּנֵי יַעֲקֹב אֲשֶׁר יֻלַּד לוֹ בְּפַדַּן אֲרָם.
35,27
וַיָּבֹא יַעֲקֹב אֶל יִצְחָק אָבִיו מַמְרֵא קִרְיַת הָאַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן אֲשֶׁר גָּר שָׁם אַבְרָהָם וְיִצְחָק.
מַמְרֵא.
שֵׁם הַמִּישׁוֹר
קִרְיַת הָאַרְבַּע.
שֵׁם הָעִיר מַמְרֵא קִרְיַת הָאַרְבַּע. אֵיל מִישׁוֹר שֶׁל קִרְיַת אַרְבַּע. וְאִם תֹּאמַר הָיָה לוֹ לִכְתּוֹב מַמְרֵא הַקִּרְיַת אַרְבַּע כֵּן דֶּרֶךְ הַמִּקְרָא בְּכָל דָּבָר שֶׁשְּׁמוֹ כָּפוּל כְּגוֹן זֶה וּכְגוֹן בֵּית לֶחֶם. אֲבִי עֶזְרִי. בֵּית אֵל. אִם הוּצְרָךְ לְהַטִּיל בּוֹ הֵ"א נוֹתְנָהּ בְּרֹאשׁ הַתֵּבָה הַשְּׁנִיָּה בֵּית הַלַּחְמִי בּעפרת אֲבִי הָעֶזְרִי. בָּנָה חִיאֵל בֵּית הָאֵלִי
35,28
וַיִּהְיוּ יְמֵי יִצְחָק מְאַת שָׁנָה וּשְׁמֹנִים שָׁנָה.
35,29
וַיִּגְוַע יִצְחָק וַיָּמָת וַיֵּאָסֶף אֶל עַמָּיו זָקֵן וּשְׂבַע יָמִים וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ עֵשָׂו וְיַעֲקֹב בָּנָיו. {פ}
וַיִּגְוַע יִצְחָק.
אֵין מוּקְדָם וּמְאוּחָר בַּתּוֹרָה מְכִירָתוֹ שֶׁל יוֹסֵף קָדְמָה לְמִיתָתוֹ שֶׁל יִצְחָק שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה שֶׁהֲרֵי כְּשֶׁנּוֹלָד יִצְחָק הָיָה יִצְחָק בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה שֶׁנֶּאֱמַר וְיִצְחָק בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה וְגוֹ' וְיִצְחָק מֵת בִּשְׁנַת ק"כ לְיִצְחָק אִם תּוֹצִיא שִׁשִּׁים מִמֵאָה וּשְׁמוֹנִים שָׁנָה נִשְׁאֲרוּ מֵאָה וְעֶשְׂרִים וְיוֹסֵף נִמְכָּר בֶּן שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְאוֹתָהּ שָׁנָה שְׁנַת מֵאָה וּשְׁמוֹנָה לְיִצְחָק כֵּיצָד בֶּן שִׁשִּׁים וְשָׁלֹשׁ נִתְבָּרֵךְ. אַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה נִטְמָן בְּבֵית עֵבֶר הֲרֵי שִׁבְעִים וְשֶׁבַע וְאַרְבַּע עֶשְׂרֵה עָבַד בְּאִשָּׁה וּבְסוֹף אַרְבַּע עֶשְׂרֵה נוֹלָד יוֹסֵף שֶׁנֶּאֱמַר וַיְּהִי כַּאֲשֶׁר יָלְדָה רָחֵל אֶת יוֹסֵף וְגוֹ' הֲרֵי תִּשְׁעִים וְאַחַת. וְשִׁבְעָה עָשָׂר עַד שֶׁלֹּא נִמְכָּר יוֹסֵף הֲרֵי מֵאָה וּשְׁמוֹנָה (עוֹד מְפוֹרָשׁ מִן הַמִּקְרָא מִשֶּׁנִּמְכָּר יוֹסֵף עַד שֶׁבָּא יִצְחָק מִצְרַיְמָה עֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם שָׁנָה שֶׁנֶּאֱמַר וְיוֹסֵף בֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְגוֹ' וְשֶׁבַע שָׁנִים שֹׂבַע וּשְׁנָתַיִם רָעָב הֲרֵי עֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם וּכְתִיב יְמֵי שְׁנֵי מְגוּרָי מֵאָה וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה נִמְצָא יִצְחָק בִּמְכִירָתוֹ מֵאָה וּשְׁמוֹנֶה)
36,1
וְאֵלֶּה תֹּלְדוֹת עֵשָׂו הוּא אֱדוֹם.
36,2
עֵשָׂו לָקַח אֶת נָשָׁיו מִבְּנוֹת כְּנָעַן: אֶת עָדָה בַּת אֵילוֹן הַחִתִּי וְאֶת אָהֳלִיבָמָה בַּת עֲנָה בַּת צִבְעוֹן הַחִוִּי.
עָדָה בַּת אֵילוֹן.
הִיא בָּשְׂמַת בַּת אֵילוֹן וְנִקְרֵאת בָּשְׂמַת עַל שֵׁם שֶׁהָיְתָה מְקַטֶּרֶת בְּשָׂמִים לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים
אָהֳלִיבָמָה.
הִיא יְהוּדִית וְהוּא כִּנָּה שְׁמָהּ יְהוּדִית לוֹמָר שֶׁהִיא כּוֹפֶרֶת בַּעֲבוֹדַת אֱלִילִים כְּדֵי לְהַטְּעוֹת אֶת אָבִיו
בַּת עֲנָה בַּת צִבְעוֹן.
אִם בַּת עֲנָה לֹא בַּת צִבְעוֹן עֲנָה בְּנוֹ שֶׁל צִבְעוֹן שֶׁנֶּאֱמַר וְאֵלֶּה בְנֵי צִבְעוֹן וְאַיָּה וַעֲנָה מְלַמֵּד שֶׁבָּא צִבְעוֹן עַל כַּלָּתוֹ אֵשֶׁת עֲנָה וְיָצָאת אָהֳלִיבָמָה מִבֵּין שְׁנֵיהֶם וְהוֹדִיעֲךָ הַכָּתוּב שֶׁכֻּלָּן בְּנֵי מַמְזֵרוֹת הָיוּ
36,3
וְאֶת בָּשְׂמַת בַּת יִשְׁמָעֵאל אֲחוֹת נְבָיוֹת.
בָּשְׂמַת בַּת יִשְׁמָעֵאל.
וּלְהַלָּן קוֹרֵא לָהּ מָחֳלַת מָצִינוּ בְּאַגָּדַת מִדְרַשׁ סֵפֶר שְׁמוּאֵל ג' מוֹחֲלִין לָהֶן עֲוֹנוֹתֵיהֶן גֵּר שֶׁנִּתְגַיֵּר וְהָעוֹלֶה לִגְדֻלָּה וְהַנּוֹשֵׂא אִשָּׁה. וְלָמַד הַטַּעַם מִכָּאן לְכָךְ נִקְרֵאת מָחֳלַת שֶׁנִּמְחֲלוּ עֲוֹנוֹתָיו
אֲחוֹת נְבָיוֹת.
עַל שֵׁם שֶׁהוּא הִשִּׂיאָהּ לוֹ מִשֶּׁמֵּת יִשְׁמָעֵאל נִקְרֵאת עַל שְׁמוֹ
36,4
וַתֵּלֶד עָדָה לְעֵשָׂו אֶת אֱלִיפָז וּבָשְׂמַת יָלְדָה אֶת רְעוּאֵל.
36,5
וְאָהֳלִיבָמָה יָלְדָה אֶת יעיש (יְעוּשׁ) וְאֶת יַעְלָם וְאֶת קֹרַח אֵלֶּה בְּנֵי עֵשָׂו אֲשֶׁר יֻלְּדוּ לוֹ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן.
וְאָהֳלִיבָמָה יָלְדָה וְגוֹ.
קֹרֶח זֶה מַמְזֵר הָיָה וּבֶן אֱלִיפָז הָיָה שֶׁבָּא עַל אֵשֶׁת אָבִיו אֶל אָהֳלִיבָמָה אֵשֶׁת עֵשָׂו שֶׁהֲרֵי הוּא מָנוּי עִם אַלּוּפֵי אֱלִיפָז בְּסוֹף הָעִנְיָן
36,6
וַיִּקַּח עֵשָׂו אֶת נָשָׁיו וְאֶת בָּנָיו וְאֶת בְּנֹתָיו וְאֶת כָּל נַפְשׁוֹת בֵּיתוֹ וְאֶת מִקְנֵהוּ וְאֶת כָּל בְּהֶמְתּוֹ וְאֵת כָּל קִנְיָנוֹ אֲשֶׁר רָכַשׁ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיֵּלֶךְ אֶל אֶרֶץ מִפְּנֵי יַעֲקֹב אָחִיו.
וַיֵּלֶךְ אֶל אֶרֶץ.
לָגוּר בַּאֲשֶׁר יִמְצָא
36,7
כִּי הָיָה רְכוּשָׁם רָב מִשֶּׁבֶת יַחְדָּו וְלֹא יָכְלָה אֶרֶץ מְגוּרֵיהֶם לָשֵׂאת אֹתָם מִפְּנֵי מִקְנֵיהֶם.
וְלֹא יָכְלָה אֶרֶץ מְגוּרֵיהֶם.
לְהַסְפִּיק מִרְעֶה לַבְּהֵמוֹת שֶׁלָּהֶם. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה מִפְּנֵי יִצְחָק אָחִיו. מִפְּנֵי שְׁטָר חוֹב שֶׁל גְּזֵרַת כִּי גֵּר יִהְיֶה זַרְעֲךָ הַמּוּטָל עַל זַרְעוֹ שֶׁל יִצְחָק אָמַר אֵלֶךְ לִי מִכָּאן אֵין לִי חֵלֶק לֹא בַּמַּתָּנָה שֶׁנִּתְּנָה לוֹ הָאָרֶץ הַזֹּאת וְלֹא בְּפִרָעוֹן הַשְּׁטָר וּמִפְּנֵי הַבּוּשָׁה שֶׁמָּכַר בְּכוֹרָתוֹ
36,8
וַיֵּשֶׁב עֵשָׂו בְּהַר שֵׂעִיר עֵשָׂו הוּא אֱדוֹם.
36,9
וְאֵלֶּה תֹּלְדוֹת עֵשָׂו אֲבִי אֱדוֹם בְּהַר שֵׂעִיר.
וְאֵלֶּה.
הַתּוֹלָדוֹת שֶׁהוֹלִידוּ בָּנָיו עַכְשָׁיו מִשֶּׁהָלַךְ לְשֵׂעִיר
36,10
אֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי עֵשָׂו: אֱלִיפַז בֶּן עָדָה אֵשֶׁת עֵשָׂו רְעוּאֵל בֶּן בָּשְׂמַת אֵשֶׁת עֵשָׂו.
36,11
וַיִּהְיוּ בְּנֵי אֱלִיפָז תֵּימָן אוֹמָר צְפוֹ וְגַעְתָּם וּקְנַז.
36,12
וְתִמְנַע הָיְתָה פִילֶגֶשׁ לֶאֱלִיפַז בֶּן עֵשָׂו וַתֵּלֶד לֶאֱלִיפַז אֶת עֲמָלֵק אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה אֵשֶׁת עֵשָׂו.
וְתִמְנַע הָיְתָה פִּלֶּגֶשׁ.
לְהוֹדִיעַ גְּדֻלָּתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם כַּמָּה הָיוּ תְּאֵבִים לִדָּבֵק בְּזַרְעוֹ. תִּמְנַע זוֹ בַּת אַלּוּפִים הָיְתָה שֶׁנֶּאֱמַר וַאֲחוֹת לוֹטָן תִּמְנָע וְלוֹטָן מֵאַלּוּפֵי יוֹשְׁבֵי שֵׂעִיר הָיָה מִן הַחוֹרִים שֶׁיָּשְׁבוּ בָּהּ לְפָנִים אָמְרָה אֵינִי זוֹכָה לְהִנָּשֵׂא לְךָ הַלְּוָאי וְאֶהֱיֶה פִּילֶגֶשׁ. וּבְדִבְרֵי הַיָּמִים מוֹנֶה אוֹתָהּ בְּבָנָיו שֶׁל אֱלִיפָז מְלַמֵּד שֶׁבָּא עַל אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׂעִיר וְיָצְאָה תִּמְנָע מִבֵּינֵיהֶם וּכְשֶׁגָּדְלָה נַעֲשֵׂית פִּלַּגְשׁוֹ וְזֶהוּ וַאֲחוֹת לוֹטָן תִּמְנָע וְלֹא מְנָאָה עִם בְּנֵי שֵׂעִיר שֶׁהָיְתָה אֲחוֹתוֹ מִן הָאֵם וְלֹא מִן הָאָב
36,13
וְאֵלֶּה בְּנֵי רְעוּאֵל נַחַת וָזֶרַח שַׁמָּה וּמִזָּה אֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי בָשְׂמַת אֵשֶׁת עֵשָׂו.
36,14
וְאֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי אָהֳלִיבָמָה בַת עֲנָה בַּת צִבְעוֹן אֵשֶׁת עֵשָׂו וַתֵּלֶד לְעֵשָׂו אֶת יעיש (יְעוּשׁ) וְאֶת יַעְלָם וְאֶת קֹרַח.
36,15
אֵלֶּה אַלּוּפֵי בְנֵי עֵשָׂו: בְּנֵי אֱלִיפַז בְּכוֹר עֵשָׂו אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף אוֹמָר אַלּוּף צְפוֹ אַלּוּף קְנַז.
אֵלֶּה אַלּוּפֵי בְנֵי עֵשָׂו.
רָאשֵׁי מִשְׁפָּחוֹת
36,16
אַלּוּף קֹרַח אַלּוּף גַּעְתָּם אַלּוּף עֲמָלֵק אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱלִיפַז בְּאֶרֶץ אֱדוֹם אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה.
36,17
וְאֵלֶּה בְּנֵי רְעוּאֵל בֶּן עֵשָׂו אַלּוּף נַחַת אַלּוּף זֶרַח אַלּוּף שַׁמָּה אַלּוּף מִזָּה אֵלֶּה אַלּוּפֵי רְעוּאֵל בְּאֶרֶץ אֱדוֹם אֵלֶּה בְּנֵי בָשְׂמַת אֵשֶׁת עֵשָׂו.
36,18
וְאֵלֶּה בְּנֵי אָהֳלִיבָמָה אֵשֶׁת עֵשָׂו אַלּוּף יְעוּשׁ אַלּוּף יַעְלָם אַלּוּף קֹרַח אֵלֶּה אַלּוּפֵי אָהֳלִיבָמָה בַּת עֲנָה אֵשֶׁת עֵשָׂו.
36,19
אֵלֶּה בְנֵי עֵשָׂו וְאֵלֶּה אַלּוּפֵיהֶם הוּא אֱדוֹם. {ס}
36,20
אֵלֶּה בְנֵי שֵׂעִיר הַחֹרִי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ: לוֹטָן וְשׁוֹבָל וְצִבְעוֹן וַעֲנָה.
יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ.
שֶׁהָיוּ יוֹשְׁבֶיהָ קוֹדֶם שֶׁבָּא עֵשָׂו לְשָׁם וְרַבּוֹתֵנוּ דָּרְשׁוּ שֶׁהָיוּ בְּקִיאִין בְּיִשּׁוּבָהּ שֶׁל אֶרֶץ מָלֵא קָנֶה זֶה לְזֵיתִים מָלֵא קָנֶה זֶה לִגְפָנִים שֶׁהָיוּ טוֹעֲמִין הֶעָפָר וְיוֹדְעִין אֵי זוֹ נְטִיעָה רְאוּיָה לוֹ
36,21
וְדִשׁוֹן וְאֵצֶר וְדִישָׁן אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַחֹרִי בְּנֵי שֵׂעִיר בְּאֶרֶץ אֱדוֹם.
36,22
וַיִּהְיוּ בְנֵי לוֹטָן חֹרִי וְהֵימָם וַאֲחוֹת לוֹטָן תִּמְנָע.
36,23
וְאֵלֶּה בְּנֵי שׁוֹבָל עַלְוָן וּמָנַחַת וְעֵיבָל שְׁפוֹ וְאוֹנָם.
36,24
וְאֵלֶּה בְנֵי צִבְעוֹן וְאַיָּה וַעֲנָה הוּא עֲנָה אֲשֶׁר מָצָא אֶת הַיֵּמִם בַּמִּדְבָּר בִּרְעֹתוֹ אֶת הַחֲמֹרִים לְצִבְעוֹן אָבִיו.
וְאַיָּה וַעֲנָה.
וָי"ו יְתֵרָה וְהוּא כְּמוֹ אַיָּה עֲנָה. וְהַרְבֵּה יֵשׁ בַּמִּקְרָא תֵּת וְקָדֶשׁ וּצְבָא מִרְמָס. נִרְדָם וָרֶכֶב וָסוּס
הוּא עֲנָה.
הָאָמוּר לְמַעְלָה שֶׁהוּא אָחִיו שֶׁל צִבְעוֹן וְכָאן הוּא קוֹרֵא אוֹתוֹ בְּנוֹ מְלַמֵּד שֶׁבָּא צִבְעוֹן עַל אִמּוֹ וְהוֹלִיד אֶת עֲנָה
אֶת הַיֵּמִּם.
פְּרָדִים. הִרְבִּיעַ חֲמוֹר עַל סוּס נְקֵבָה וְיָלְדָה פֶּרֶד וְהוּא הָיָה מַמְזֵר וְהֵבִיא פְּסוּלִין לָעוֹלָם וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמָם יֵמִּים שֶׁאֵימָתָן מוּטֶלֶת עַל הַבְּרִיּוֹת דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא מִיָּמַי לֹא שְׁאָלֲנִי אָדָם עַל מַכַּת פְּרֵדָה לְבָנָה וְחָיָה. (וַהֲלֹא קָא חֲזִינָן דְּחָיָה. אַל תִּקְרֵי וְחָיָה אֶלָּא וְחָיְתָה. כִּי הַמַּכָּה לֹא תִּתְרַפֵּא לְעוֹלָם. בְּרַשִׁ"י יָשָׁן) וְלֹא הוּזְקָק לִכְתּוֹב לָנוּ מִשְׁפְּחוֹת הַחוֹרִי אֶלָּא מִפְּנֵי תִּמְנָע וּלְהוֹדִיעַ גְּדֻלָּת אַבְרָהָם כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי לְמַעְלָה
36,25
וְאֵלֶּה בְנֵי עֲנָה דִּשֹׁן וְאָהֳלִיבָמָה בַּת עֲנָה.
36,26
וְאֵלֶּה בְּנֵי דִישָׁן חֶמְדָּן וְאֶשְׁבָּן וְיִתְרָן וּכְרָן.
36,27
אֵלֶּה בְּנֵי אֵצֶר בִּלְהָן וְזַעֲוָן וַעֲקָן.
36,28
אֵלֶּה בְנֵי דִישָׁן עוּץ וַאֲרָן.
36,29
אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַחֹרִי: אַלּוּף לוֹטָן אַלּוּף שׁוֹבָל אַלּוּף צִבְעוֹן אַלּוּף עֲנָה.
36,30
אַלּוּף דִּשֹׁן אַלּוּף אֵצֶר אַלּוּף דִּישָׁן אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַחֹרִי לְאַלֻּפֵיהֶם בְּאֶרֶץ שֵׂעִיר. {פ}
36,31
וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדוֹם לִפְנֵי מְלָךְ מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל.
וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים וְגוֹ.
שְׁמֹנָה הָיוּ וּכְנֶגְדָן הֶעֱמִיד יִצְחָק וּבִטֵּל מַלְכוּת עֵשָׂו בִּימֵיהֶם אֵלּוּ הֵן שָׁאוּל וְאִישׁ בֹּשֶׁת דָּוִד וּשְׁלֹמֹה רְחַבְעָם אֲבִיָּה אָסָא יְהוֹשָׁפָט. וּבִימֵי יוֹרָם בְּנוֹ כָּתוּב בְּיָמָיו פָּשַׁע אֱדוֹם מִתַּחַת יַד יְהוּדָה וַיַּמְלִיכוּ עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ וּבִימֵי שָׁאוּל כְּתִיב אֵין מֶלֶךְ בֶּאֱדוֹם נִצָּב מֶלֶךְ
36,32
וַיִּמְלֹךְ בֶּאֱדוֹם בֶּלַע בֶּן בְּעוֹר וְשֵׁם עִירוֹ דִּנְהָבָה.
36,33
וַיָּמָת בָּלַע וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו יוֹבָב בֶּן זֶרַח מִבָּצְרָה.
יוֹבָב בֶּן זֶרַח מִבָּצְרָה.
בָּצְרָה מֵעָרֵי מוֹאָב הִיא שֶׁנֶּאֱמַר וְעַל קִרְיוֹת וְעַל בָּצְרָה וְגוֹ'. וּלְפִי שֶׁהֱעֶמִידָה מֶלֶךְ לֶאֱדוֹם עֲתִידָה לִלְקוֹת עִמָּהֶם שֶׁנֶּאֱמַר כִּי זֶבַח לה' בְּבָצְרָה
36,34
וַיָּמָת יוֹבָב וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו חֻשָׁם מֵאֶרֶץ הַתֵּימָנִי.
36,35
וַיָּמָת חֻשָׁם וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד בֶּן בְּדַד הַמַּכֶּה אֶת מִדְיָן בִּשְׂדֵה מוֹאָב וְשֵׁם עִירוֹ עֲוִית.
הַמַּכֵּה אֶת מִדְיָן בִּשְׂדֵה מוֹאָב.
שֶׁבָּא מִדְיָן עַל מוֹאָב לַמִּלְחָמָה וְהָלַךְ מֶלֶךְ אֱדוֹם לַעֲזוֹר אֶת מוֹאָב וּמִכָּאן אָנוּ לְמֵדִים שֶׁהָיוּ מִדְיָן וּמוֹאָב מְרִיבִים זֶה עִם זֶה וּבִימֵי בִּלְעָם עָשׂוּ שָׁלוֹם לְהִתְקַשֵּׁר עַל יִשְׂרָאֵל
36,36
וַיָּמָת הֲדָד וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שַׂמְלָה מִמַּשְׂרֵקָה.
36,37
וַיָּמָת שַׂמְלָה וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שָׁאוּל מֵרְחֹבוֹת הַנָּהָר.
36,38
וַיָּמָת שָׁאוּל וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו בַּעַל חָנָן בֶּן עַכְבּוֹר.
36,39
וַיָּמָת בַּעַל חָנָן בֶּן עַכְבּוֹר וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַר וְשֵׁם עִירוֹ פָּעוּ וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ מְהֵיטַבְאֵל בַּת מַטְרֵד בַּת מֵי זָהָב.
בַּת מֵי זָהָב.
מַהוּ זָהָב עָשִׁיר הָיָה וְאֵין זָהָב חָשׁוּב בְּעֵינָיו לִכְלוּם
36,40
וְאֵלֶּה שְׁמוֹת אַלּוּפֵי עֵשָׂו לְמִשְׁפְּחֹתָם לִמְקֹמֹתָם בִּשְׁמֹתָם: אַלּוּף תִּמְנָע אַלּוּף עַלְוָה אַלּוּף יְתֵת.
וְאֵלֶּה שְׁמוֹת אַלּוּפֵי עֵשָׂו.
שֶׁנִּקְרְאוּ עַל שֵׁם מְדִינוֹתֵיהֶם לְאַחַר שֶׁמֵּת הֲדָר וּפָסְקָה מֵהֶם מַלְכוּת וְהָרִאשׁוֹנִים הַנִּזְכָּרִים לְמַעְלָה הֵם שְׁמוֹת תּוֹלְדוֹתָם. וְכֵן מְפוֹרָשׁ בְּדִבְרֵי הַיָּמִים וַיָּמָת הֲדַר וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם אַלּוּף תִּמְנָע וְגוֹ'
36,41
אַלּוּף אָהֳלִיבָמָה אַלּוּף אֵלָה אַלּוּף פִּינֹן.
36,42
אַלּוּף קְנַז אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף מִבְצָר.
36,43
אַלּוּף מַגְדִּיאֵל אַלּוּף עִירָם אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱדוֹם לְמֹשְׁבֹתָם בְּאֶרֶץ אֲחֻזָּתָם הוּא עֵשָׂו אֲבִי אֱדוֹם. {פ}
מַגְדִּיאֵל.
הוּא רוֹמִי