Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
04:42 : Mise des Téfilines
05:46 : Lever du soleil
13:08 : Heure de milieu du jour
20:30 : Coucher du soleil
21:15 : Tombée de la nuit

Paracha Nasso
Vendredi 2 Juin 2023 à 20:12
Sortie du Chabbath à 21:19
Afficher le calendrier
Vayigach

Paracha Vayigach

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו
והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו ויתן את קלו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה
ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומהרתם והורדתם את אבי הנה ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה על צואריו וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ואחרי כן דברו אחיו אתו והקל נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך זאת עשו טענו את בעירכם ולכו באו ארצה כנען וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ
ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם
ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית ובני לוי גרשון קהת ומררי ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר ובני דן חשים ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים
ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויצגם לפני פרעה ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן ויאמר פרעה אל יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך ישבו בארץ גשן ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה
ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם אם אפס כסף ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל מקנהם בשנה ההוא ותתם השנה ההוא ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא נכחד מאדני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדני לא נשאר לפני אדני בלתי אם גויתנו ואדמתנו למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם הרעב ותהי הארץ לפרעה ואת העם העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה הא לכם זרע וזרעתם את האדמה והיה בתבואת ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם ולאכל לטפכם ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה וישם אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחמש רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Hébreu
44,18
Alors Juda s'avança vers lui, en disant: "De grâce, seigneur! que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon seigneur et que ta colère n'éclate pas contre ton serviteur! Car tu es l'égal de Pharaon.
Une parole aux oreilles de mon seigneur
Puissent mes paroles pénétrer dans tes oreilles (Beréchith raba 93, 6)
Et que ta colère ne s’enflamme pas
D’où l’on peut déduire qu’il lui a parlé durement
Car tu es comme Pharaon
Je te considère comme le roi. Tel est le sens simple. Explication du midrach : Tu finiras par être frappé par la lèpre pour avoir détenu Binyamin, tout comme Pharaon en a été frappé à cause de mon aïeule Sara, qu’il n’avait détenue que pendant une seule nuit (supra 12, 17). Autre explication : Pharaon décide et ne respecte pas ses propres décisions, il promet et ne tient pas parole. Il en est de même pour toi ! Est-ce cela le « regard » que tu voulais poser lorsque tu nous a dit : « que je pose “mon regard” sur lui » (verset 21) ? Autre explication : « Tu es comme Pharaon » – si tu me pousses à bout, je te tuerai ainsi que ton maître
44,19
Mon seigneur avait interrogé ses serviteurs, disant: ‘Vous reste-t-il un père, un frère?’
Mon seigneur a interrogé
Tu nous as abordés en employant d’emblée des ruses. Fallait-il que tu nous poses toutes ces questions ? Est-ce que nous t’avions demandé la main de ta fille ? Ou bien voulais-tu celle de notre sœur ? Malgré cela nous t’avons répondu sans rien te cacher (Beréchith raba 93, 8)
44,20
Nous répondîmes à mon seigneur: ‘Nous avons un père âgé et un jeune frère enfant de sa vieillesse: son frère est mort et lui, resté seul des enfants de sa mère, son père le chérit.’
Et son frère est mort
C’est par crainte qu’il a proféré ce mensonge. Il a pensé : Si je lui dis qu’il est vivant, il va nous demander de le lui amener (ibid.)
Resté seul de sa mère
De cette mère il n’a pas d’autre frère
44,21
Tu dis alors à tes serviteurs: ‘Amenez-le moi, que je l'examine.’
44,22
Et nous répondîmes à mon seigneur: ‘Le jeune homme ne saurait quitter son père; s'il quittait son père, il en mourrait.’
S’il quittait son père
S’il quittait son père, nous avions peur qu’il mourût (le fils, pas le père) en route, car sa mère aussi est morte en route (ibid.)
44,23
Mais tu dis à tes serviteurs: ‘Si votre jeune frère ne vous accompagne, ne reparaissez point devant moi.’
44,24
Or, de retour auprès de ton serviteur, notre père, nous lui rapportâmes les paroles de mon seigneur.
44,25
Notre père nous dit: ‘Retournez acheter pour nous quelques provisions.’
44,26
Nous répondîmes: ‘Nous ne saurions partir. Si notre jeune frère nous accompagne, nous irons; car nous ne pouvons paraître devant ce personnage, notre jeune frère n'étant point avec nous.’
44,27
Ton serviteur, notre père, nous dit: ‘Vous savez que ma femme m'a donné deux enfants.
44,28
L’un a disparu d’auprès de moi et j’ai dit: ‘Assurément il a été dévoré!’ et je ne l’ai point revu jusqu’ici.
44,29
Que vous m’arrachiez encore celui ci, qu’il lui arrive malheur et vous aurez précipité cruellement ma vieillesse dans la tombe.’
Et qu’il lui arrive malheur
Car le Satan attaque à l’heure du danger (Beréchith raba 91, 9)
Vous ferez descendre mes cheveux blancs
Tant qu’il est auprès de moi, sa présence me console de la perte de sa mère et de son frère. S’il venait à mourir, il me semblerait les avoir perdus tous trois le même jour
44,30
Et maintenant, en retournant chez ton serviteur, mon père, nous ne serions point accompagnés du jeune homme et sa vie est attachée à la sienne!
44,31
Certes, ne voyant point paraître le jeune homme, il mourra; et tes serviteurs auront fait descendre les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, douloureusement dans la tombe.
Lorsqu’il verra que le jeune homme n’est pas là
Son père, de chagrin
44,32
Car ton serviteur a répondu de cet enfant à son père, en disant: ‘Si je ne te le ramène, je serai coupable à jamais envers mon père.’
Car ton serviteur a répondu du jeune homme
Et si tu me demandes pourquoi je m’engage dans ce combat avec plus d’ardeur que mes autres frères, c’est qu’ils sont, eux, hors de cause. Tandis que moi, je suis lié par un lien puissant qui fait peser sur moi la menace d’être banni des deux mondes
44,33
Donc, de grâce, que ton serviteur, à la place du jeune homme, reste esclave de mon seigneur et que le jeune homme reparte avec ses frères.
Que ton serviteur reste
Pour toutes choses, je vaux plus que lui, par la force, pour la guerre, et pour le servage
44,34
Car comment retournerais-je près de mon père sans ramener son enfant? Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père?"
45,1
Joseph ne put se contenir, malgré tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: "Faites sortir tout le monde d'ici!" Et nul homme ne fut présent lorsque Joseph se fit connaître à ses frères.
Et Yossef ne put se contenir
Il ne pouvait accepter que les Egyptiens se tiennent là et qu’ils assistent à l’humiliation de ses frères au moment où il s’en ferait reconnaître
45,2
II éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, la maison de Pharaon l'entendit,
La maison de Pharaon l’entendit
La maison de Pharaon, c’est-à-dire ses serviteurs et les gens de sa maison. Le mot bayith (« maison ») ne signifie pas la maison au sens étroit. C’est comme « la maison de Yehouda... la maison d’Israël » (I Melakhim 12, 21). En français médiéval : « maisande »
45,3
et il dit à ses frères: "Je suis Joseph; mon père vit-il encore?" Mais ses frères ne purent lui répondre, car il les avait frappés de stupeur.
Car ils étaient bouleversés
De honte
45,4
Joseph dit à ses frères: "Approchez-vous de moi, je vous prie." Et ils s'approchèrent. II reprit: "Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte.
Approchez donc de moi
Comme il les voyait en train de reculer, il s’est dit : Mes frères sont maintenant remplis de confusion ! Aussi leur a-t-il parlé avec douceur, sur un ton suppliant, et il leur a montré qu’il était circoncis (Beréchith raba 93, 8)
45,5
Et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-mêmes de m'avoir vendu pour ce pays; car c'est pour le salut que le Seigneur m'y a envoyé avant vous.
Car c’est pour la subsistance
Pour assurer votre subsistance
45,6
En effet, voici deux années que la famine règne au sein de la contrée et durant cinq années encore, il n'y aura ni culture ni moisson.
Voilà deux années
Qui sont passées, sur toutes celles qui doivent frapper ce pays
45,7
Le Seigneur m'a envoyé avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays et pour vous sauver la vie par une conservation merveilleuse.
45,8
Non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Dieu; et il m'a fait devenir le père de Pharaon, le maître de toute sa maison et l'arbitre de tout le pays d'Égypte.
Père
Il a fait de moi son collègue et m’a conféré la dignité de patron (« père du roi ») (Beréchith raba 93, 10)
45,9
Hâtez-vous, retournez chez mon père et dites lui: ‘Ainsi parle ton fils Joseph: Dieu m'a fait le maître de toute l'Égypte; viens auprès de moi, ne tarde point!
Et montez vers mon père
Erets Israël est plus élevé que tous les pays qui l’entourent (Pessiqta zoutretha)
45,10
Tu habiteras la terre de Gessen et tu seras rapproché de moi; toi, tes enfants, tes petits-enfants, ton menu et ton gros bétail et tout ce qui t'appartient.
45,11
Là je te fournirai des vivres car cinq années encore il y aura famine afin que tu ne souffres point, toi, ta famille et tout ce qui est à toi.’
De peur que tu ne tombes dans la misère (tiwaréch)
Traduction du Targoum. On trouve le même terme yarach (« devenir pauvre ») dans : « morich ouma’achir (“qui appauvrit et qui enrichit”) » (I Chemouel 2, 7)
45,12
Or, vous voyez de vos yeux, comme aussi mon frère Benjamin, que c’est bien moi qui vous parle.
Vos yeux voient
La gloire à laquelle j’ai accédé (voir verset suivant). Vous voyez aussi que je suis votre frère, puisque j’ai été circoncis comme vous. Vous voyez aussi « que c’est bien ma bouche qui vous parle », puisque je m’exprime en langue sainte
Et les yeux mon frère Binyamin
Après les avoir mentionnés séparément, il les met tous sur le même plan d’égalité, comme pour dire : « De même qu’il n’y a pas en moi de haine contre Binyamin, puisqu’il n’a pas participé à ma vente, de même n’en ai-je pas dans mon cœur contre vous » (Meguila 16b)
45,13
Faites part à mon père des honneurs qui m’entourent en Égypte et de tout ce que vous avez vu et hâtez vous d’amener ici mon père."
45,14
Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura; et Benjamin aussi pleura dans ses bras.
Il tomba au cou [tsaweré – littéralement : « les cous »] de Binyamin son frère
Sur les deux sanctuaires qui se trouveront sur le territoire de Binyamin, et qui seront détruits l’un et l’autre (Meguila 16b)
Et Binyamin pleura à son cou
Sur le sanctuaire de Chilo qui se trouvera sur le territoire de Yossef, et qui sera détruit
45,15
Il embrassa tous ses frères et les baigna de ses larmes; alors seulement ses frères lui parlèrent.
Et après cela
Ayant vu qu’il pleurait et que son cœur était sincèrement avec eux
ses frères parlèrent avec lui
Car au début ils étaient remplis de honte devant lui
45,16
Or, le bruit s'était répandu à la cour de Pharaon, savoir: les frères de Joseph sont venus; ce qui avait plu à Pharaon et à ses serviteurs.
Et la voix fut entendue dans la maison de Pharaon
La préposition « dans » est sous-entendue. Il s’agit ici de la maison elle-même (contrairement au verset 2)
45,17
Et Pharaon dit à Joseph: "Dis à tes frères: faites ceci: rechargez vos bêtes et mettez-vous en route pour le pays de Canaan.
Chargez vos bêtes
De provisions
45,18
Emmenez votre père et vos familles et venez près de moi; je veux vous donner la meilleure province de l'Égypte, vous consommerez la moelle de ce pays.
Le meilleur du pays d’Egypte
Le pays de Gochèn. Il prophétisait, sans savoir ce qu’il prophétisait. Car ils rendront un jour le pays semblable à un fond de mer privé de ses poissons
La graisse du pays
La « graisse » désigne toujours la meilleure part
45,19
Pour toi, tu es chargé de cet ordre: faites ceci: prenez, dans le pays d'Égypte, des voitures pour vos enfants et pour vos femmes; faites-y monter votre père et revenez.
Et à toi
De ma bouche de leur dire 
Faites ceci !
Parle leur ainsi, c’est avec mon autorisation
45,20
N'ayez point regret à vos possessions, car le meilleur du pays d'Égypte est à vous."
45,21
Ainsi firent les fils d'Israël: Joseph leur donna des voitures d'après l'ordre de Pharaon et les munit de provisions pour le voyage.
45,22
II donna à tous, individuellement, des habillements de rechange; pour Benjamin, il lui fit présent de trois cents pièces d'argent et de cinq habillements de rechange.
45,23
Pareillement, il envoya à son père dix ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte et dix ânesses portant du blé, du pain et des provisions de voyage pour son père.
Il envoya comme ceci
Comme le nombre qui suit. Et quel est ce nombre ? Dix ânes..
Du meilleur de l’Egypte
La guemara précise qu’il a envoyé à son père du vin vieux, spécialement salutaire aux vieillards (Meguila 16b). Pour le midrach, il s’agissait de fèves brisées [réputées calmantes] (Beréchith raba 94, 2)
De grain et de pain
Comme le traduit le Targoum
Et de nourriture
C’est ce qui accompagne le pain
45,24
Il reconduisit ses frères lorsqu'ils partirent et il leur dit: "Point de rixes durant le voyage!"
Ne vous agitez pas pendant le voyage
Ne vous engagez pas dans des discussions halakhiques, de peur que vous ne vous égariez (Ta‘anith 10b). Autre explication : Ne marchez pas à grandes enjambées, et veillez à entrer en ville quand il fait encore jour. Selon le sens simple de ce verset, on doit l’expliquer toutefois comme suit : Yossef craignait, étant donné la honte dans laquelle ils étaient plongés, qu’ils ne se querellent en route pour l’avoir vendu, et qu’ils n’en viennent à se dire l’un à l’autre : « C’est à cause de toi qu’il a été vendu ! Tu nous disais du mal de lui et tu nous l’as fait prendre en haine ! 
45,25
Ils sortirent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan, chez Jacob leur père.
45,26
Ils lui apprirent que Joseph vivait encore et qu'il commandait à tout le pays d'Égypte. Mais son cœur restait froid, parce qu'il ne les croyait pas.
Et il commande
La conjonction ki a ici le sens de achèr (« que »)
Son cœur se figea
Son cœur changea et se refusa à croire. Son cœur se refusait à croire ce que lui disaient ses fils. On trouve le même verbe wayafag (« se figea ») dans la michna : « les épices changent de goût (mefiguim) » (Beitsa 14a), ainsi que dans : « sans cesse (hafougoth) » (Eikha 3, 49). Le Targoum rend les mots : « son odeur ne s’est pas changée » (Yirmeya 48, 11) par lo fag
45,27
Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait adressées et il vit les voitures que Joseph avait envoyées pour l'emmener et la vie revint au cœur de Jacob leur père.
Toutes les paroles que Yossef leur avait parlées
Yossef leur avait donné un signe : Lorsqu’il avait été séparé de son père, il était occupé à étudier le passage de la Tora relatif à la génisse (‘egla) dont on brise la nuque (Devarim 21, 6) [en expiation d’un meurtre dont l’auteur n’a pu être identifié]. Aussi le texte spécifie-t-il : « il vit les voitures (‘agaloth) que “Yossef” avait envoyées », et non : « que “Pharaon” avait envoyées » (Beréchith raba 94, 3)
L’esprit de Ya’aqov revint à la vie
La chekhina, qui s’était retirée de lui (à cause de son état d’abattement), est revenue l’habiter (voir Targoum Onqelos)
45,28
Et Israël s'écria: "II suffit: mon fils Joseph vit encore! Ah! J'irai et je le verrai avant de mourir!"
Il suffit (rav)
Il y a encore pour moi beaucoup (rav) de joie et de satisfaction, puisque mon fils Yossef vit encore
46,1
Israël partit avec tout ce qui lui appartenait et arriva à Beer Shava, où il immola des victimes au Dieu de son père Isaac.
A Beér Chèva’
Le hé placé en suffixe dans Beéra chava’ équivaut à la préposition lamèd (« en direction de ») (Yevamoth 13b)
Au Eloqim de son père Yits‘haq
On est tenu d’honorer son père plus que son grand-père (Beréchith raba 94, 5). C’est pourquoi le texte rattache ici son acte à Yits‘haq, et non à Avraham
46,2
Le Seigneur parla à Israël dans les visions de la nuit, disant: "Jacob! Jacob!" II répondit: "Me voici."
Ya‘aqov ! Ya‘aqov !
Dieu, en l’appelant deux fois par son nom, lui témoigne Son amour (Torath kohanim Wayiqra 1, 12)
46,3
Il poursuivit: "Je suis le Seigneur, Dieu de ton père: n'hésite point à descendre en Égypte car je t'y ferai devenir une grande nation.
Ne crains pas de descendre en Egypte
Parce qu’il était tourmenté à l’idée de devoir quitter Erets Israël (Pessiqta zoutretha)
46,4
Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte; moi-même aussi je t'en ferai remonter; et c'est Joseph qui te fermera les yeux."
Je t’en ferai remonter
Dieu lui garantit ici qu’il sera enseveli en Erets Israël (Yerouchalmi Sota 1, 10)
46,5
Jacob repartit de Beer Shava. Les fils d'Israël firent monter leur père, leurs enfants et leurs femmes dans les voitures envoyées par Pharaon pour l’amener.
46,6
Ils prirent leurs troupeaux et les biens qu’ils avaient acquis dans le pays de Canaan et vinrent en Égypte, Jacob et avec lui toute sa famille:
Qu’ils avaient acquis au pays de Kena‘an
En revanche, ce qu’il avait acquis à Padan Aram, il l’avait donné à ‘Essaw comme prix du rachat de sa part dans le caveau de Makhpéla. Il s’était alors dit : « Les biens dont je suis devenu propriétaire hors d’Erets Israël ne me conviennent pas. » C’est ainsi qu’il est écrit : « dans ma sépulture, que je me suis creusée (karithi) » (infra 50, 5). Il a empilé de l’or et de l’argent en tas (keri) et a dit à ‘Essaw : « Prends tout cela ! » (Midrach tan‘houma)
46,7
ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles et toute sa descendance l'accompagnèrent en Égypte.
Et les filles de ses fils
Sèra‘h, fille de Achér, ainsi que Yokhèvèd, fille de Léwi
46,8
Suivent les noms des enfants d'Israël venus en Égypte: Jacob et ses fils; l'aîné de Jacob, Ruben
Qui vinrent (habaïm) en Egypte
Le texte parle du moment précis de leur venue. Aussi emploie-t-il le présent. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il n’ait pas dit : baou (« ils sont venus »)
46,9
et les fils de Ruben: Hénoc, Pallou, Heçrèn, Karmi;
46,10
et les fils de Siméon: Yemouël, Yamin, Ohad, Yakhin, Çohar; puis Chaoul, fils de la Cananéenne.
Fils de la Kena‘anith
Il s’agit du fils de Dina, laquelle avait été violée par un Kena‘ani. Lorsque ses frères eurent tué Chekhem, Dina n’avait consenti à partir que sous la promesse faite par Chim‘on de l’épouser (et de reconnaître pour sien l’enfant conçu à la suite de son viol) (voir Beréchith raba 80, 11)
46,11
Les fils de Lévi: Gerson, Kehàth, Merari.
46,12
Les fils de Juda: Ér, Onân, Chêla, Péreç et Zérah. Ér et Onân moururent dans le pays de Canaan. Les fils de Péreç furent Heçrôn et Hamoul.
46,13
Les fils d'Issachar: Tôlà, Pouvva, Yôb et Chimron.
46,14
Les fils de Zabulon: Séred, Élôn et Yahleêl.
46,15
Ceux-là sont les fils de Léa, qui les enfanta à Jacob sur le territoire araméen, puis Dina sa fille: total de ses fils et de ses filles, trente trois.
Ceux-là sont les fils de Léa... et Dina sa fille (à lui)
Les fils sont rattachés à Léa, et la fille à Ya‘aqov. Cela t’apprend que si le mari « sème » en premier, l’enfant est une fille. Si c’est la femme, l’enfant est un garçon (Nidda 31a)
Trente-trois
En comptant bien, on n’en trouve que trente-deux. Yokhèvèd est née « entre les remparts » au moment où ils entraient dans la ville-frontière, ainsi qu’il est écrit : « qu’elle avait engendrée à Léwi en Egypte » (Bamidbar 26, 59). C’est l’engendrement qui a eu lieu en Egypte, pas la conception (Baba Batra 123a)
46,16
Les fils de Gad: Cifyôn, Hagghi, Chouni, Eçbôn, Éri, Arodi, Aréli.
46,17
Les enfants d'Aser: Yimna, Yichva, Yichvi, Berïa et Sérah leur sœur; et les fils de Berïa: Héber et Malkïél.
46,18
Ceux-là sont les enfants de Zilpa, que Laban avait donnée à Léa sa fille; c'est elle qui les enfanta à Jacob, seize personnes.
46,19
Les fils de Rachel, épouse de Jacob: Joseph et Benjamin.
Les fils de Ra‘hel
Tandis qu’à propos des autres fils, il n’est pas écrit : « femme de... ». C’est que Ra‘hel était le « fondement de son foyer » (Beréchith raba 73, 1. Voir Rachi supra 31, 4)
46,20
Il naquit à Joseph, dans le pays d'Égypte; Asenath, fille de Pôti-Féra, prêtre d'On, les lui enfanta: Manassé et Éphraïm.
46,21
Et les fils de Benjamin: Béla, Béker, Achbêl, Ghêra, Naamân, Éhi, Rôch, Mouppim, Houppim et Ard’.
46,22
Ceux-là sont les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob; en tout, quatorze.
46,23
Fils de Dan: Houchim.
46,24
Fils de Nephtali: Yahceél, Gouni, Yécer et Chillem.
46,25
Ceux-là sont les fils de Bilha, que Laban avait donnée à Rachel sa fille; c'est elle qui les enfanta à Jacob, en tout, sept personnes.
46,26
Toutes les personnes de la famille de Jacob et issues de lui, qui vinrent en Égypte, outre les épouses des fils de Jacob, furent en tout soixante-six personnes.
Toutes les âmes
Qui ont quitté le pays de Kena‘an pour venir en Egypte. Le verbe habaa (« venir ») est ici au présent, pas au passé, comme dans : « le soir elle arrive (vaa) » (Esther 2, 14), ou dans : « et voici Ra‘hel sa fille vient (baa) » (supra 29, 6. Voir Rachi ibid.). Aussi l’accent tonique est-il mis sur la dernière syllabe. Lorsqu’ils se sont mis en route pour aller en Egypte, ils n’étaient que soixante-six. En revanche, au verset 27, le mot baa est au passé, et l’accent est donc mis sur l’avant-dernière syllabe. En effet, lorsqu’ils sont arrivés à destination, ils étaient soixante-dix, ayant trouvé sur place Yossef et ses deux fils, et Yokhèvèd étant née « entre les remparts ». Quant à l’opinion selon laquelle une sœur jumelle est née avec chacun des fils de Ya‘aqov (voir Rachi supra 35, 17 et 37, 35), force nous est de dire qu’elles sont mortes avant leur arrivée en Egypte, puisqu’elles ne sont pas comptées ici. J’ai trouvé ceci dans Wayiqra raba (4, 6) : Lorsque ‘Essaw a quitté Kena‘an, sa famille ne comptait que six personnes (lui-même et ses cinq fils), que le texte appelle « les gens (nafchoth, au pluriel, littéralement : « les âmes ») de sa maison » (supra 36, 6). Ils adoraient en effet des divinités multiples. La famille de Ya‘aqov, en revanche, en comptait soixante-dix, et la Tora les appelle « personnes (nèfèch, au singulier, littéralement : « l’âme ») », parce qu’elles n’adoraient qu’un seul Dieu
46,27
Puis, les fils de Joseph, qui lui naquirent en Égypte, deux personnes: total des individus de la maison de Jacob qui se trouvèrent réunis en Égypte, soixante-dix.
46,28
Jacob avait envoyé Juda en avant, vers Joseph, pour qu'il lui préparât l'entrée de Gessen. Lorsqu'ils y furent arrivés,
Pour guider devant lui
Traduction du Targoum : Pour préparer les lieux et montrer comment s’y installer
Pour guider
Avant son arrivée. Le midrach interprète le verbe lehoroth dans le sens de « donner un enseignement » : pour lui préparer un centre d’études d’où sortira l’enseignement (Beréchith raba 95, 3)
46,29
Joseph fit atteler son char et alla au-devant d'Israël, son père, à Gessen. A sa vue, il se précipita à son cou et pleura longtemps dans ses bras.
Yossef attela son char
C’est lui-même qui a attelé les chevaux à son char, dans son zèle à vouloir honorer son père (Mekhilta Bechala‘h 1, Beréchith raba 55, 8)
Il lui apparut
Yossef apparut devant son père
Il pleura encore (‘od) à son cou
C’est-à-dire abondamment, comme dans : « car Il ne place pas sur l’homme encore (‘od) » (Iyov 34, 23), c’est-à-dire beaucoup, et Il ne porte pas sur lui des accusations en plus de ses fautes. De même ici : Yossef a pleuré beaucoup et d’abondance, plus que d’habitude. Quant à Ya‘aqov, il n’est pas tombé au cou de Yossef et ne l’a pas embrassé. Nos maîtres ont enseigné qu’il était alors en train de réciter le chema’
46,30
Et Israël dit à Joseph: "Je puis mourir à présent, puisque j'ai vu ta face, puisque tu vis encore!"
Que je meure à présent (hapa‘am)
Le sens simple correspond à la traduction du Targoum : puisque je suis consolé. Explication du midrach (Midrach tan‘houma Wayigach 9) : Je redoutais de mourir deux fois, dans ce monde-ci et dans la monde à venir. La chekhina s’était en effet retirée de moi, et je craignais que le Saint béni soit-Il me rende responsable de ta mort. Du moment que tu es en vie, je ne mourrai qu’une seule fois (pa‘am a‘hath)
46,31
Joseph dit à ses frères, à la famille de son père"Je vais remonter pour en faire part à Pharaon; je lui dirai ‘Mes frères et toute la famille de mon père, qui habitent le pays de Canaan, sont venus auprès de moi.
Je lui dirai : mes frères...
Je lui dirai aussi : « et les hommes sont bergers de troupeaux... ». (verset suivant)
46,32
Ces hommes sont pasteurs de troupeaux, parce qu'ils possèdent du bétail; or leur menu et leur gros bétail et tout ce qu’ils possèdent, ils l’ont amené.’
46,33
Maintenant, lorsque Pharaon vous mandera et dira: ‘Quelles sont vos occupations?’
46,34
vous répondrez: ‘Tes serviteurs se sont adonnés au bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent et nous et nos pères.’ C'est afin que vous demeuriez dans la province de Gessen, car les Égyptiens ont en horreur tout pasteur de menu bétail."
Afin que vous demeuriez dans le pays de Gochèn
Qui vous est nécessaire, car c’est une région de pâturage. Lorsque vous lui direz que vous n’êtes pas experts à un autre travail, il vous éloignera de lui et vous y fera demeurer
Car tout berger de moutons est une abomination pour les Egyptiens
Le mouton est pour eux une divinité
47,1
Joseph vint annoncer la nouvelle à Pharaon, en disant "Mon père et mes frères, avec leur menu et leur gros bétail et tout ce qu'ils possèdent, sont venus du pays de Canaan; et ils se trouvent dans la province de Gessen."
47,2
Puis il prit une partie de ses frères, cinq hommes et il les mit en présence de Pharaon.
Et d’entre (oumiqtsé – littéralement : « une extrémité ») ses frères
Les moins robustes, ceux qui n’avaient pas l’air forts. Car si Pharaon les avait trouvés robustes, il en aurait fait des soldats. Les moins robustes étaient Reouven, Chim‘on, Léwi, Yissakhar et Binyamin, ceux dont Mochè ne répétera pas les noms lorsqu’il les bénira (Devarim 33), tandis qu’il mentionnera deux fois les noms des plus forts : « Ceci pour “Yehouda”, il dit : Ecoute, Hachem, la voix de “Yehouda” » (Devarim 33, 7), « Et pour “Gad”, il dit : béni soit Celui qui élargit “Gad” ! » (Devarim 33, 20), « Et pour “Naftali”, il dit : “Naftali”... ». (Devarim 33, 23), « Et pour “Dan”, il dit : “Dan”... ». (Devarim 33, 22). De même pour Zevouloun, de même pour Achér. Telle est la version de Beréchith raba (95, 4), qui est une hagada d’Erets Israël. Mais dans le Talmud de Babylone, qui est le nôtre, nous pouvons lire que ceux dont Mochè a répété le nom étaient les plus faibles, et c’est eux que Yossef a présentés à Pharaon (Baba Qama 92a), sauf Yehouda dont la répétition du nom n’est pas à attribuer à sa moindre vigueur physique, mais à une autre raison, que l’on peut trouver dans le traité Baba Qama (ibid.). La barayetha du Sifri propose, dans son commentaire sur la sidra Wezoth haberakhah, la même version que notre Talmud
47,3
Pharaon dit à ses frères: "Quelles sont vos occupations?" Ils répondirent à Pharaon: "Tes serviteurs sont une famille de bergers, de père en fils."
47,4
Et ils dirent à Pharaon: "Nous sommes venus émigrer dans ce pays, parce que le pâturage manque aux troupeaux de tes serviteurs, la disette étant grande dans le pays de Canaan. Donc, permets à tes serviteurs d'habiter dans la province de Gessen."
47,5
Pharaon dit à Joseph: "Ton père et tes frères sont venus auprès de toi.
47,6
Le pays d'Égypte est mis à ta disposition; établis, dans sa meilleure province, ton père et tes frères. Qu'ils habitent la terre de Gessen et si tu reconnais qu'il y ait parmi eux des hommes de mérite, nomme-les inspecteurs des bestiaux de mon domaine."
Des hommes de mérite
Compétents dans l’art de l’élevage
Sur ce qui est à moi
Sur mes troupeaux
47,7
Joseph introduisit Jacob son père et le présenta à Pharaon; et Jacob rendit hommage à Pharaon.
Ya’aqov bénit
C’est un salut de paix, comme en adressent tous ceux qui sont admis occasionnellement devant les rois. En français médiéval : « saluder 
47,8
Pharaon dit à Jacob: "Quel est le nombre des années de ta vie?"
47,9
Et Jacob répondit à Pharaon: "Le nombre des années de mes pérégrinations, cent trente ans. II a été court et malheureux, le temps des années de ma vie et il ne vaut pas les années de la vie de mes pères, les jours de leurs pérégrinations."
Les années de mes pérégrinations
Les années de mon état d’étranger (guér). Toute ma vie, j’ai été étranger sur terre
Et ils n’ont pas atteint
En bonheur
47,10
Jacob salua Pharaon et se retira de devant lui.
Ya’aqov bénit Pharaon
Comme il est d’usage quand on prend congé d’une haute personnalité : on la bénit et on lui demande la permission de se retirer. Et quelle bénédiction lui a-t-il transmise ? Que les eaux du Nil montent à ses pieds, car l’Egypte ne reçoit pas d’eau de pluie. C’est le Nil qui l’arrose grâce à ses crues. A partir du moment où il a été ainsi béni, toutes les fois que Pharaon est venu se placer au bord du Nil, ses eaux sont montées à sa rencontre et ont irrigué le pays (Midrach tan‘houma Nasso 26)
47,11
Joseph établit son père et ses frères et leur donna droit de propriété dans le pays d'Égypte, dans le meilleur territoire, celui de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon.
Dans le pays de Ra‘amsés
Qui fait partie du pays de Gochèn
47,12
Joseph nourrit son père, ses frères et toute la maison de son père, donnant des vivres selon les besoins de chaque famille.
Selon le nombre d’enfants
Selon ce qui était nécessaire aux membres de chaque famille
47,13
Or, le pain manqua dans toute la contrée, tant la disette était grande; et le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient accablés par la famine.
Et il n’y avait pas de pain dans tout le pays
On revient au premier sujet, [c’est-à-dire à la situation d’avant l’arrivée de Ya‘aqov (voir Rachi verset 19)], au commencement des années de famine
Etaient accablés (watéla)
Le mot watéla est écrit sans alèf et correspond à l’idée de fatigue, comme le traduit le Targoum. A rapprocher de : « comme se fatigue (kemithelahléha) celui qui lance des flèches » (Michlei 26, 18)
47,14
Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan, en échange du blé qu'ils achetaient et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon.
Pour le blé qu’on achetait
On lui donnait de l’argent
47,15
Quand l'argent fut épuisé dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan, tous les Égyptiens s'adressèrent à Joseph, disant: "Donne-nous du pain; pourquoi péririons-nous sous tes yeux, faute d’argent?"
Il n’y a pas (afès)
Ainsi que le traduit le Targoum : « est arrivé à une fin »
47,16
Joseph répondit: "Livrez vos bestiaux, je veux vous en fournir contre vos bestiaux, si l’argent manque."
47,17
Ils amenèrent leur bétail à Joseph et Joseph leur donna du pain en échange des chevaux, du menu bétail, du gros bétail et des ânes; ils les sustenta de nourriture, pour tout leur bétail, cette année-là.
Il les sustenta (wayenahalém – littéralement : « il les conduisit »)
Tel est le sens du mot, comme dans : « elle n’a pas de conducteur (menahél) » (Yecha’ya 51, 18), « sur des eaux paisibles Il me conduira (yanahaléni) » (Tehilim 23, 2)
47,18
Cette année écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent: "Nous ne pouvons dissimuler à mon seigneur que, l'argent et le bétail ayant entièrement passé à mon seigneur, il ne nous reste à lui offrir que nos corps et nos terres.
Dans la deuxième année
La deuxième des années de famine
Que (ki im) l’argent est épuisé
A comprendre comme : ki achèr (« il est un fait que »). Argent et bétail, tout est passé aux mains de mon maître
Sauf nos corps
Comme s’il était écrit : « si ce n’est nos corps »
47,19
Pourquoi péririons-nous à ta vue, nous et nos terres? Deviens notre possesseur et celui de nos terres, moyennant des vivres: nous et nos terres serons serfs de Pharaon; tu nous donneras de la semence et nous vivrons au lieu de périr et la terre ne sera pas désolée."
Et donne de la semence
Pour ensemencer la terre. Il est vrai que Yossef avait annoncé : « et encore durant cinq années, il n’y aura ni labour ni moisson » (supra 45, 6). Mais avec l’arrivée de Ya‘aqov en Egypte est venue la bénédiction. On a recommencé de semer, et la famine a cessé. C’est ce que nous enseigne la Tossefta de Sota (10, 8)
Ne sera pas désolée
Traduction du Targoum : comme un champ en friche, qui n’est pas labouré (Péa 2, 1)
47,20
Joseph acquit tout le sol de l'Égypte au profit de Pharaon, les Égyptiens ayant vendu chacun leurs champs, contraints qu'ils étaient par la famine: ainsi la contrée appartint à Pharaon.
La terre fut à Pharaon
Elle devint sa propriété
47,21
A l'égard du peuple, il le transféra d'une ville dans l'autre, dans toute l'étendue du territoire égyptien.
Et le peuple
Yossef a déplacé le peuple d’une ville à l’autre, afin de bien marquer qu’il n’avait plus part à la terre. Il a donc installé la population de chaque ville dans une autre ville. Si la Tora mentionne ce déplacement de populations, c’est pour faire l’éloge de Yossef : Il a ainsi épargné à ses frères la honte d’être appelés des « immigrés », [étant donné que les Egyptiens étaient eux-mêmes des « immigrés » dans les villes où ils avaient été transférés] (‘Houlin 60b)
D’une extrémité des frontières de l’Egypte à l’autre
Il a ainsi agi pour toutes les villes d’Egypte, d’une extrémité à l’autre du territoire, [et non par transfert des populations d’une extrémité du pays à une autre]
47,22
Toutefois, le domaine des prêtres, il ne l'acquit point. Car les prêtres recevaient de Pharaon une portion fixe et ils consommaient la portion que leur allouait Pharaon, de sorte qu'ils ne vendirent pas leur domaine.
Les prêtres (kohanim)
Les prêtres païens. Le mot kohén désigne le serviteur d’une divinité, sauf là où il marque une idée de grandeur, comme dans : « prêtre de Midyan » (Chemoth 2, 16), « prêtre d’On » (supra 41, 45)
Une portion fixe
Une règle instituant une quantité fixe par jour
47,23
Et Joseph dit au peuple: "Donc, je vous ai acheté aujourd'hui vous et vos terres pour Pharaon. Voici pour vous des grains, ensemencez la terre;
Voici (hé)
Le mot hé a le même sens que hiné (« voici »), comme dans : « voici (hé), je fais retomber ta conduite sur ta tête » (Ye‘hezqel 16, 43)
47,24
puis, à l'époque des produits, vous donnerez un cinquième à Pharaon; les quatre autres parts vous serviront à ensemencer les champs et à vous nourrir ainsi que vos gens et vos familles."
Pour l’ensemencement du champ
L’ensemencement annuel
Et pour ceux qui sont dans vos maisons
Pour la nourriture des serviteurs et des servantes qui sont dans vos maisons
De vos enfants
De vos jeunes enfants
47,25
Ils répondirent: "Tu nous rends la vie! Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon seigneur et nous resterons serfs de Pharaon."
Puissions-nous trouver grâce
Pour que tu agisses envers nous comme tu l’as dit
Et nous serons serviteurs de Pharaon
En tant que nous lui paierons chaque année ce tribut, [et non en tant que ses serfs, car cela a déjà été indiqué au verset 19]
47,26
Joseph imposa au sol de l'Égypte cette contribution, qui subsiste encore, d'un cinquième pour Pharaon. Le domaine des prêtres seuls était excepté, il ne relevait point de Pharaon.
Comme loi
Qui ne sera jamais abolie
47,27
Israël s'établit donc dans le pays d'Égypte, dans la province de Gessen; ils en demeurèrent possesseurs, y crûrent et y multiplièrent prodigieusement.
Israël s’installa dans le pays d’Egypte
Et où ? Dans le pays de Gochèn, qui appartient à l’Egypte
Ils s’y fixèrent (wayéa‘hazou)
Le mot a le sens d’une prise de possession (a‘houza) (Pessiqta zoutretha)