Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
04:40 : Mise des Téfilines
05:44 : Lever du soleil
13:09 : Heure de milieu du jour
20:34 : Coucher du soleil
21:19 : Tombée de la nuit

Paracha Béhaalotékha
Vendredi 9 Juin 2023 à 20:16
Sortie du Chabbath à 21:24
Afficher le calendrier
Chemot

Paracha Chemot

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר זבולן ובנימן דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם
ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיה ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים
ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו
ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים

ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה וירא מלאך יהוה אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים ויאמר משה אל האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר
לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש ושמעו לקלך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו יהוה אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה ויאמר אליו יהוה ֯מזה בידך ויאמר מטה ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו למען יאמינו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון והיה אם לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר והיו לדם ביבשת ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת
וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת
ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתת לעיני העם ויאמן העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו
ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעש֦ה כה לעבדיך תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך ויאמר יהוה אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו

Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
1,1
וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה: אֵת יַעֲקֹב אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ.
וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
אַעַ"פ שֶׁמָּנְאָן בְּחַיֵּיהֶן בִּשְׁמוֹתָם חָזַר וּמָנְאָן בְּמִיתָתָן לְהוֹדִיעַ חִבָּתָן שֶׁנִּמְשְׁלוּ לְכוֹכָבִים שֶׁמּוֹצִיאָן וּמַכְנִיסָן בְּמִסְפָּר וּבִשְׁמוֹתָם שֶׁנֶּאֱ' הַמּוֹצִיא בְּמִסְפָּר צְבָאָם לְכֻלָּם בְּשֵׁם יִקְרָא
1,2
רְאוּבֵן שִׁמְעוֹן לֵוִי וִיהוּדָה.
1,3
יִשָּׂשכָר זְבוּלֻן וּבִנְיָמִן.
1,4
דָּן וְנַפְתָּלִי גָּד וְאָשֵׁר.
1,5
וַיְהִי כָּל נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ וְיוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם.
וְיוֹסֵף הָיָה בְמִצְרַיִם.
וַהֲלֹא הוּא וּבָנָיו הָיוּ בִּכְלָל שִׁבְעִים וּמַה בָּא לְלַמְּדֵנוּ וְכִי לֹא הָיִינוּ יוֹדְעִים שֶׁהוּא הָיָה בְּמִצְרַיִם. אֶלָּא לְהוֹדִיעֲךָ צִדְקָתוֹ שֶׁל יוֹסֵף. הוּא יוֹסֵף הָרוֹעֶה אֶת צֹאן אָבִיו. הוּא יוֹסֵף שֶׁהָיָה בְּמִצְרַיִם וְנַעֲשָׂה מֶלֶךְ וְעָמַד בְּצִדְקוֹ
1,6
וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא.
1,7
וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם. {פ}
וַיִּשְׁרְצוּ.
שֶׁהָיוּ יוֹלְדוֹת שִׁשָּׁה בְּכֶרֶס אֶחָד
1,8
וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף.
וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ.
רַב וּשְׁמוּאֵל חַד אָמַר חָדָשׁ מַמָּשׁ וְחַד אָמַר שֶׁנִּתְחַדְּשׁוּ גְּזֵרוֹתָיו
אֲשֶׁר לֹא יָדַע.
עָשָׂה עַצְמוֹ כְּאִלּוּ לֹא יָדַע
1,9
וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ: הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ.
1,10
הָבָה נִתְחַכְּמָה לוֹ: פֶּן יִרְבֶּה וְהָיָה כִּי תִקְרֶאנָה מִלְחָמָה וְנוֹסַף גַּם הוּא עַל שֹׂנְאֵינוּ וְנִלְחַם בָּנוּ וְעָלָה מִן הָאָרֶץ.
הָבָה נִתְחַכְּמָה לוֹ.
כָּל הָבָה ל' הֲכָנָה וְהַזְּמָנָה לַדָּבָר הוּא כְּלוֹמָר הַזְּמִינוּ עַצְמְכֶם לְכָךְ
נִתְחַכְּמָה לוֹ.
לָעָם. נִתְחַכְּמָה מַה לַּעֲשׂוֹת לוֹ וְרַ"ד נִתְחַכֵּם לְמוֹשִׁיעָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְדוּנָם בַּמַּיִם שֶׁכְּבָר נִשְׁבַּע שֶׁלֹּא יָבִיא מַבּוּל לָעוֹלָם (וְהֵם לֹא הֵבִינוּ שֶׁעַל כָּל הָעוֹלָם אֵינוֹ מֵבִיא אֲבָל הוּא מֵבִיא עַל אוּמָה אַחַת בְּרַשִׁ"י יָשָׁן)
וְעָלָה מִן הָאָרֶץ.
עַל כָּרְחֵנוּ. וְרַ"ד כְּאָדָם שֶׁמְּקַלֵּל עַצְמוֹ וְתוֹלֶה קִלְלָתוֹ בַּאֲחֵרִים וַהֲרֵי הוּא כְּאִלּוּ כָּתַב וְעָלִינוּ מִן הָאָרֶץ וְהֵם יִירָשׁוּהָ
1,11
וַיָּשִׂימוּ עָלָיו שָׂרֵי מִסִּים לְמַעַן עַנֹּתוֹ בְּסִבְלֹתָם וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת לְפַרְעֹה אֶת פִּתֹם וְאֶת רַעַמְסֵס.
עָלָיו.
עַל הָעָם
מִסִּים.
לָשׁוֹן מַס. שָׂרִים שֶׁגּוֹבִין מֵהֶם הַמָּס. וּמַהוּ הַמָּס שֶׁיִּבְנוּ עָרֵי מִסְכֵּנוּת לְפַרְעֹה
לְמַעַן עֲנֹתוֹ בְּסִבְלֹתָם.
שֶׁל מִצְרַיִם
עָרֵי מִסְכֵּנוּת.
כְּתַרְגוּמוֹ. וְכֵן לֵךְ בֹּא אֶל הַסּוֹכֵן הַזֶּה גִּזְבָּר הַמְּמוּנֶה עַל הָאוֹצָרוֹת
אֶת פִּתֹם וְאֶת רַעֲמְסֵס.
שֶׁלֹּא הָיוּ רְאוּיוֹת מִתְּחִלָּה לְכָךְ וַעֲשָׂאוּם חֲזָקוֹת וּבְצוּרוֹת לָאוֹצָר
1,12
וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ וַיָּקֻצוּ מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ.
בְּכָל מַה שֶּׁהֵם נוֹתְנִין לֵב לְעַנּוֹת כֵּן לֵב הַקָּבָּ"ה לְהַרְבּוֹת וּלְהַפְרִיץ. דָּ"
כֵּן יִרְבֶּה.
כֵּן יִרְבֶּה. כֵּן רָבָה וְכֵן פָּרַץ. וּמִדְרָשׁוֹ רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ אוֹמֶרֶת כֵּן. אַתֶּם אוֹמְרִים פֶּן יִרְבֶּה וַאֲנִי אוֹמֵר כֵּן יִרְבֶּה
וַיָּקֻצּוּ.
קָצוּ בְּחַיֵּיהֶם. וְיֵשׁ מְפָרְשִׁים הַמִּצְרִים בְּעֵינֵי עַצְמָם וְקַ"ל). וְרַ"ד כְּקוֹצִים הָיוּ בְּעֵינֵיהֶם
1,13
וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ.
בְּפָרֶךְ.
בַּעֲבוֹדָה קָשָׁה הַמְּפָרֶכֶת אֶת הַגּוּף וּמְשַׁבַּרְתּוֹ
1,14
וַיְמָרְרוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבֹדָה קָשָׁה בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים וּבְכָל עֲבֹדָה בַּשָּׂדֶה אֵת כָּל עֲבֹדָתָם אֲשֶׁר עָבְדוּ בָהֶם בְּפָרֶךְ.
1,15
וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ מִצְרַיִם לַמְיַלְּדֹת הָעִבְרִיֹּת אֲשֶׁר שֵׁם הָאַחַת שִׁפְרָה וְשֵׁם הַשֵּׁנִית פּוּעָה.
לַמְּיַלְדֹת.
הוּא לָשׁוֹן מוֹלִידוֹת אֶלָּא שֶׁיֵּשׁ לָשׁוֹן קַל וְיֵשׁ לָשׁוֹן כָּבֵד כְּמוֹ שׁוֹבֵר וּמְשַׁבֵּר דּוֹבֵר וּמְדַבֵּר כָּךְ מוֹלִיד וּמְיַלֵּד
שִׁפְרָה.
זוֹ יוֹכֶבֶד. עַל שֵׁם שֶׁמְּשַׁפֶּרֶת אֶת הַוָּלָד
פּוּעָה.
זוֹ מִרְיָם עַל שֵׁם שֶׁפּוֹעָה וּמְדַבֶּרֶת וְהוֹגָה לַוָּלָד כְּדֶרֶךְ הַנָּשִׁים הַמְּפַיְסוֹת תִּינוֹק הַבּוֹכֶה פּוּעָה לָשׁוֹן צְעָקָה כְּמוֹ כַּיּוֹלֵדָה אֶפְעֶה: .
1,16
וַיֹּאמֶר בְּיַלֶּדְכֶן אֶת הָעִבְרִיּוֹת וּרְאִיתֶן עַל הָאָבְנָיִם: אִם בֵּן הוּא וַהֲמִתֶּן אֹתוֹ וְאִם בַּת הִוא וָחָיָה.
בְּיַלְדְּכֶן.
כְּמוֹ בְּהוֹלִידְכֶן
עַל הָאֳבְנָיִם.
מוֹשַׁב הָאִשָּׁה הַיּוֹלֶדֶת וּבְמָקוֹם אַחֵר קוֹרְאוֹ מַשְׁבֵּר. וְכָמוֹהוּ עוֹשֶׂה מְלָאכָה עַל הָאֳבְנָיִם. מוֹשָׁב כְּלֵי אוּמָנוּת יוֹצֵר כְּלֵי חֶרֶס
אִם בֵּן הוּא וְגוֹ.
לֹא הָיָה מַקְפִּיד אֶלָּא עַל הַזְּכָרִים שֶׁאָמְרוּ לוֹ אִצְטַגְּנִינָיו שֶׁעָתִיד לְהוֹלִיד בֵּן הַמּוֹשִׁיעַ אוֹתָם
וָחָיָה.
וְתִחְיֶה
1,17
וַתִּירֶאןָ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹהִים וְלֹא עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵיהֶן מֶלֶךְ מִצְרָיִם וַתְּחַיֶּיןָ אֶת הַיְלָדִים.
וַתְּחַיֶיןָ אֶת הַיְלָדִים.
מְסַפְּקוֹת לָהֶם מַיִם וּמָזוֹן תַּרְגוּם הָרִאשׁוֹן וְקַיְּמָא וְהַשֵּׁנִי וְקִיֶּמְתּוּן לְפִי שֶׁלָּשׁוֹן עִבְרִית לִנְקֵבוֹת רַבּוֹת תֵּבָה זוֹ וְכַיּוֹצֵא בָּהּ מְשַׁמֶּשֶׁת לָשׁוֹן פָּעֲלוּ וְל' פְּעַלְתֶּם. כְּגוֹן וַתֹּאמַרְנָה אִישׁ מִצְרִי לָשׁוֹן עָבַר כְּמוֹ וַיֹּאמְרוּ לִזְכָרִים. וַתְּדַבֵּרְנָה בְּפִיכֶם לָ' דִּבַּרְתֶּם כְּמוֹ וַתְּדַבְּרוּ לִזְכָרִים. וְכֵן וַתְּחַלְּלֶנָה אוֹתִי אֶל עַמִּי לָשׁוֹן עָבַר חִלַּלְתֶּם. כְּמוֹ וַתְּחַלְּלוּ לִזְכָרִים
1,18
וַיִּקְרָא מֶלֶךְ מִצְרַיִם לַמְיַלְּדֹת וַיֹּאמֶר לָהֶן מַדּוּעַ עֲשִׂיתֶן הַדָּבָר הַזֶּה וַתְּחַיֶּיןָ אֶת הַיְלָדִים.
1,19
וַתֹּאמַרְןָ הַמְיַלְּדֹת אֶל פַּרְעֹה כִּי לֹא כַנָּשִׁים הַמִּצְרִיֹּת הָעִבְרִיֹּת: כִּי חָיוֹת הֵנָּה בְּטֶרֶם תָּבוֹא אֲלֵהֶן הַמְיַלֶּדֶת וְיָלָדוּ.
כִּי חָיוֹת הֵנָּה.
בְּקִיאוֹת כִּמְיַלְּדוֹת. תַּרְגוּם מְיַלְּדוֹת חַיָּתָא. וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּ הֲרֵי הֵן מְשׁוּלוֹת כְּחַיּוֹת הַשָּׂדֶה שֶׁאֵינָן צְרִיכוֹת מְיַלְּדוֹת. וְהֵיכָן מְשׁוּלוֹת לְחַיּוֹת. גּוּר אַרְיֵה. זְאֵב יִטְרָף. בְּכוֹר שׁוֹרוֹ. אַיָּלָה שְׁלוּחָה. וּמִי שֶׁלֹּא נִכְתָּב בּוֹ הֲרֵי הַכָּתוּב כָּלְלָן (ס"א וַיְבָרֶךְ אוֹתָם וְעוֹד כְּתִיב) מַה אִמְּךָ לְבִיאָה
1,20
וַיֵּיטֶב אֱלֹהִים לַמְיַלְּדֹת וַיִּרֶב הָעָם וַיַּעַצְמוּ מְאֹד.
וַיֵּיטֶב.
הֵטִיב לָהֶן. וְזֶה חִלּוּק בְּתֵבָה שֶׁיְּסוֹדָה ב' אוֹתִיּוֹת וְנָתַן לָהּ וָי"ו יוֹ"ד בְּרֹאשָׁהּ כְּשֶׁהִיא בָּאָה לְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן וַיַּפְעִיל הוּא נָקוּד הַיּוֹ"ד בְּצֵירֵ"י שֶׁהוּא קָמַץ קָטָן כְּגוֹן וַיֵּיטֶב אֱלֹהִים לַמְּיַלְּדוֹת. וַיֶּרֶב בְּבַת יְהוּדָה הִרְבָּה תַּאֲנִיָּה. וְכֵן וַיָּגֶל אֶת הַשְּׁאֵרִית. נְבוּזַרַאדָן הִגְלָה אֶת הַשְּׁאֵרִית. וַיִּפֶן זָנָב אֶת זָנָב. הִפְנָה הַזְּנָבוֹת זוֹ לָזוֹ. כָּל אֵלּוּ לָשׁוֹן מַפְעִיל אֶת אֲחֵרִים וּכְשֶׁהוּא מְדַבֵּר בְּלָ' וַיִּפְעָל הוּא נָקוּד הַיּוֹ"ד בְּחִירִ"ק. כְּגוֹן וַיִּיטַב בְּעֵינָיו ל' הוּטָב. וְכֶן וַיָּרֶב הָעָם נִתְרַבָּה הָעָם. וַיָּגֶל יְהוּדָה הִגְלָה יְהוּדָה. וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה הִפְנָה לְכָאן וּלְכָאן. וְאַל תְּשִׁיבֵנִי וַיֵּלֶךְ וַיֵּשֶׁב וַיֵּרֶד וַיֵּצֶא לְפִי שֶׁאֵינָן מִגְּזֵרָתָן שֶׁל אֵלּוּ שֶׁהֲרֵי הַיּוֹ"ד יְסוֹד בָּהֶן יָרַד יָצָא יָשַׁב יֵלֶךְ יוֹ"ד אוֹת שְׁלִישִׁית בּוֹ
וַיֵּיטֶב אֱלֹהִים לַמְּיַלְּדֹת.
מַהוּ הַטּוֹבָה
1,21
וַיְהִי כִּי יָרְאוּ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹהִים וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים.
וַיַּעַש לָהֶם בָּתִּים.
בָּתֵּי כְּהוּנָה וּלְוִיָּה וּמַלְכוּת שֶׁקְּרוּיִין בָּתִּים. וַיִּבֶן אֶת בֵּית ה' וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ כְּהוּנָה וּלְוִיָּה מִיּוֹכֶבֶד. וּמַלְכוּת מִמִּרְיָם כִּדְאִיתָא בְּמַסֶּכֶת סוֹטָה
1,22
וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל עַמּוֹ לֵאמֹר: כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן. {פ}
לְכָל עַמּוֹ.
אַף עֲלֵיהֶם גָּזַר יוֹם שֶׁנּוֹלָד מֹשֶׁה אָמְרוּ לוֹ אִצְטַגְּנִינָיו הַיּוֹם נוֹלָד מוֹשִׁיעָן וְאֵין אָנוּ יוֹדְעִים אִם מִמִּצְרַיִם אִם מִיִּשְׂרָאֵל וְרוֹאִין אָנוּ שֶׁסּוֹפוֹ לִלְקוֹת בַּמַּיִם לְפִיכָךְ גָּזַר אוֹתוֹ הַיּוֹם אַף עַל הַמִּצְרִיִּים שֶׁנֶּאֱמַר כָּל הַבֵּן הַיִּלוֹד וְלֹא נֶאֱמַר הַיָּלוּד לָעִבְרִים וְהֵם לֹא הָיוּ יוֹדְעִים שֶׁסּוֹפוֹ לִלְקוֹת עַל מֵי מְרִיבָה
2,1
וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי.
וַיִּקַח אֶת בַּת לֵוִי.
פָּרוּשׁ הָיָה מִמֶּנָּהּ מִפְּנֵי גְּזֵרַת פַּרְעֹה (וְחָזַר וְלָקְחָה וְזֶהוּ וַיֵּלֶךְ שֶׁהָלַךְ בַּעֲצַת בִּתּוֹ שֶׁאָמְרָה לוֹ גְּזֵרָתְךָ קָשָׁה מִשֶּׁל פַּרְעֹה אִם פַּרְעֹה גָּזַר עַל הַזְּכָרִים וְאַתָּה גַּם כֵּן עַל הַנְּקֵבוֹת. בְּרַשִׁ"י יָשָׁן) וְהֶחֱזִירָהּ וְעָשָׂה בָּהּ לְקוּחִין שְׁנִיִּים. וְאַף הִיא נֶהֶפְּכָה לִהְיוֹת נַעֲרָה. וּבַת ק"ל שָׁנָה הָיְתָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּבוֹאָהּ לְמִצְרַיִם בֵּין הַחוֹמוֹת. וּמָאתַיִם וְעֶשֶׂר נִשְׁתָּהוּ שָׁם וּכְשֶׁיָּצְאוּ הָיָה מֹשֶׁה בֶּן שְׁמוֹנִים שָׁנָה. אִם כֵּן כְּשֶׁנִּתְעַבְרָה מִמֶּנּוּ הָיְתָה בַּת מֵאָה וּשְׁלֹשִׁים וְקוֹרֵא אוֹתָהּ בַּת לֵוִי
2,2
וַתַּהַר הָאִשָּׁה וַתֵּלֶד בֵּן וַתֵּרֶא אֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא וַתִּצְפְּנֵהוּ שְׁלֹשָׁה יְרָחִים.
כִּי טוֹב הוּא.
כְּשֶׁנּוֹלָד נִתְמַלֵּא הַבַּיִת כֻּלּוֹ אוֹרָה
2,3
וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר.
וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִּינוֹ.
שֶׁמָּנוּ לָהּ הַמִּצְרִיִּים מִיּוֹם שֶׁהֶחֱזִירָהּ וְהִיא יְלָדָתוֹ לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וְיוֹם א' שֶׁהַיּוֹלֶדֶת לְשִׁבְעָה יוֹלֶדֶת לִמְקוּטָעִין וְהֵם בָּדְקוּ אַחֲרֶיהָ לְסוֹף ט'
גֹּמֶא.
גֶּמִי בְּלָשׁוֹן מִשְׁנָה ובלע"ז יונ"קו רַךְ הוּא וְעוֹמֵד בִּפְנֵי רַךְ וּבִפְנֵי קָשֶׁה
בַּחֵמָר וּבַזָּפֶת.
זֶפֶת מִבַּחוּץ וְטִיט מִבִּפְנִים כְּדֵי שֶׁלֹּא יָרִיחַ אוֹתוֹ צַדִּיק רֵיחַ רָע שֶׁל זֶפֶת
וַתָּשֶׂם בַּסּוּף.
הוּא לָשׁוֹן אַגָּם רושׁי"ל בּלע"ז וְדוֹמֶה לוֹ קָנֶה וָסוּף קָמֵלוּ
2,4
וַתֵּתַצַּב אֲחֹתוֹ מֵרָחֹק לְדֵעָה מַה יֵּעָשֶׂה לוֹ.
2,5
וַתֵּרֶד בַּת פַּרְעֹה לִרְחֹץ עַל הַיְאֹר וְנַעֲרֹתֶיהָ הֹלְכֹת עַל יַד הַיְאֹר וַתֵּרֶא אֶת הַתֵּבָה בְּתוֹךְ הַסּוּף וַתִּשְׁלַח אֶת אֲמָתָהּ וַתִּקָּחֶהָ.
לִרְחֹץ עַל הַיְאוֹר.
סֵרַס הַמִּקְרָא וּפֵרְשָׁהוּ וַתֵּרֶד בַּת פַּרְעֹה עַל הַיְאוֹר לִרְחוֹץ בּוֹ
עַל יַד הַיְאוֹר.
אֵצֶל הַיְאוֹר כְּמוֹ רְאוּ חֶלְקַת יוֹאָב עַל יָדִי וְהוּא לָשׁוֹן יַד מַמָּשׁ שֶׁיַּד הָאָדָם סְמוּכָה לוֹ. וְרַ"ד הוֹלְכוֹת לָשׁוֹן מִיתָה כְּמוֹ הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת. הוֹלְכוֹת לָמוּת לְפִי שֶׁמִּחוּ בָּהּ. וְהַכָּתוּב מְסַיְּעָן כִּי לָמָּה לָנוּ לִכְתּוֹב וְנַעֲרוֹתֶיהָ הוֹלְכוֹת
אֶת אֲמָתָהּ.
אֶת שִׁפְחָתָהּ. וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּ לָשׁוֹן יָד. אֲבָל לְפִי דִּקְדוּק לָשׁוֹן הַקּוֹדֶשׁ הָיָה לוֹ לְהִנָּקֵד אַמָּתָהּ מֵ"ם דְּגוּשָׁה. וְהֵם דָּרְשׁוּ אֶת אֲמָתָהּ אֶת יָדָהּ וְנִשְׁתַּרְבְּבָה אֲמָתָהּ אַמּוֹת הַרְבֵּה
2,6
וַתִּפְתַּח וַתִּרְאֵהוּ אֶת הַיֶּלֶד וְהִנֵּה נַעַר בֹּכֶה וַתַּחְמֹל עָלָיו וַתֹּאמֶר מִיַּלְדֵי הָעִבְרִים זֶה.
וַתִּפְתַּח וַתִּרְאֵהוּ.
אֶת מִי רָאֲתָה הַיֶּלֶד זֶהוּ פְּשׁוּטוֹ. וּמִדְרָשׁוֹ שֶׁרָאֲתָה עִמּוֹ שְׁכִינָה
וְהִנֵּה נַעַר בּוֹכֶה.
קוֹלוֹ כְּנַעַר
2,7
וַתֹּאמֶר אֲחֹתוֹ אֶל בַּת פַּרְעֹה הַאֵלֵךְ וְקָרָאתִי לָךְ אִשָּׁה מֵינֶקֶת מִן הָעִבְרִיֹּת וְתֵינִק לָךְ אֶת הַיָּלֶד.
מִן הָעִבְרִיֹּת.
שֶׁהֱחֶזִירַתּוּ עַל מִצְרִיּוֹת הַרְבֵּה לִינַק וְלֹא יָנַק לְפִי שֶׁהָיָה עָתִיד לְדַבֵּר עִם הַשְּׁכִינָה
2,8
וַתֹּאמֶר לָהּ בַּת פַּרְעֹה לֵכִי וַתֵּלֶךְ הָעַלְמָה וַתִּקְרָא אֶת אֵם הַיָּלֶד.
וַתֵּלֶךְ הָעַלְמָה.
הָלְכָה בִּזְרִיזוּת וַעֲלָמוֹת כְּעֵלֶם
2,9
וַתֹּאמֶר לָהּ בַּת פַּרְעֹה הֵילִיכִי אֶת הַיֶּלֶד הַזֶּה וְהֵינִקִהוּ לִי וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת שְׂכָרֵךְ וַתִּקַּח הָאִשָּׁה הַיֶּלֶד וַתְּנִיקֵהוּ.
הֵילִיכִי.
נִתְנַבְּאָה וְלֹא יָדְעָה מַה נִּתְנַבְּאָה הֵי שֶׁלִּיכִי
2,10
וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַתְּבִאֵהוּ לְבַת פַּרְעֹה וַיְהִי לָהּ לְבֵן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ מֹשֶׁה וַתֹּאמֶר כִּי מִן הַמַּיִם מְשִׁיתִהוּ.
מְשִׁיתִהוּ.
כְּתַרְגוּמוֹ שְׁחַלְתֵּיהּ הוּא לָשׁוֹן הוֹצָאָה בְּל' אֲרַמַי כְּמַשְׁחֵל בִּינִיתָא מֵחֶלְבָּא. וּבְל' עִבְרִי מְשִׁתִיהוּ לָשׁוֹן הֲסִירוֹתִיו כְּמוֹ לֹא יָמוּשׁ לֹא מָשׁוּ. כָּךְ חִבְּרוֹ מְנַחֵם. וַאֲנִי אוֹמֵר שֶׁאֵינוֹ מִמַּחְבֶּרֶת מָשׁ וְיָמוֹשׁ אֶלָּא מִגְּזֵרַת מָשָׁה וְלָשׁוֹן הוֹצָאָה הוּא כְּמוֹ יַמְשֵׁנִי מִמַּיִם רַבִּים. שֶׁאִלּוּ הָיָה מִמַּחְבֶּרֶת מָשׁ לֹא יִתָּכֵן לוֹמָר מְשִׁיתִיהוּ אֶלָּא הֲמִישׁוֹתִיהוּ כַּאֲשֶׁר יֹאמַר מִן קָם הֲקִימוֹתִי וּמִן שָׁב הֱשִׁיבוֹתִי וּמִן בָּא הֲבִיאוֹתִי אוֹ מַשְׁתִּיהוּ כְּמוֹ וּמַשְׁתִּי אֶת עֲוֹן הָאָרֶץ. אֲבָל מָשִׁיתִי אֵינוֹ אֶלָּא מִגְּזֵרַת תֵּבָה שֶׁפֹּעַל שֶׁלָּהּ מְיֻסָּד בְּהֵ"א בְּסוֹף הַתֵּבָה. כְּגוֹן מֹשֶׁה בָּנָה עָשָׂה צִוָּה פִּנָּה כְּשֶׁיָּבוֹא לוֹמָר בָּהֶם פָּעַלְתִּי תָּבֹא הַיּוֹ"ד בְּמָקוֹם הֵ"א כְּמוֹ עָשִׂיתִי בָּנִיתִי פִּנִּיתִי צִוִּיתִי
2,11
וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה וַיֵּצֵא אֶל אֶחָיו וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם וַיַּרְא אִישׁ מִצְרִי מַכֶּה אִישׁ עִבְרִי מֵאֶחָיו.
וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה.
וַהֲלֹא כְּבָר כָּתַב וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד. אָ"ר יְהוּדָא בְּר"א הָרִאשׁוֹן לְקוֹמָה וְהַשֵּׁנִי לִגְדֻלָּה שֶׁמִּנָּהוּ פַּרְעֹה עַל בֵּיתוֹ
וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם.
נָתַן עֵינָיו וְלִבּוֹ לִהְיוֹת מֵיצֶר עֲלֵיהֶם
אִישׁ מִצְרִי.
נוֹגֵשׂ הָיָה מְמוּנֶה עַל שׁוֹטְרֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיָה מַעֲמִידָם מִקְּרוֹת הַגֶּבֶר לִמְלַאכְתָּם
מַכֶּה אִישׁ עִבְרִי.
מַלְקֵהוּ וְרוֹדֵהוּ וּבַעֲלָהּ שֶׁל שְׁלוֹמִית בַּת דִּבְרֵי הָיָה וְנָתַן עֵינָיו בָּהּ וּבַלַּיְלָה הֶעֱמִידוֹ וְהוֹצִיאוֹ מִבֵּיתוֹ וְהוּא חָזַר וְנִכְנָס לַבַּיִת וּבָא עַל אִשְׁתּוֹ כִּסְבוּרָה שֶׁהוּא בַּעֲלָהּ וְחָזַר הָאִישׁ לְבֵיתוֹ וְהִרְגִּישׁ בַּדָּבָר וּכְשֶׁרָאָה אוֹתוֹ מִצְרִי שֶׁהִרְגִּישׁ בַּדָּבָר הָיָה מַכֵּהוּ וְרוֹדֵהוּ כָּל הַיּוֹם
2,12
וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל.
וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה.
רָאָה מַה עָשָׂה לוֹ בַּבַּיִת וּמֶה עָשָׂה לוֹ בַּשָּׂדֶה. וּלְפִי פְּשׁוּטוֹ כְּמַשְׁמָעוֹ
וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ.
עָתִיד לָצֵאת מִמֶּנּוּ שֶׁיִּתְגַיֵּר
2,13
וַיֵּצֵא בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי וְהִנֵּה שְׁנֵי אֲנָשִׁים עִבְרִים נִצִּים וַיֹּאמֶר לָרָשָׁע לָמָּה תַכֶּה רֵעֶךָ.
שְׁנֵי אֲנָשִׁים עִבְרִים.
דָּתָן וַאֲבִירָם הֵם שֶׁהוֹתִירוּ מִן הַמָּן
נִצִּים.
מְרִיבִים
לָמָה תַכֶּה.
אַעַ"פ שֶׁלֹּא הִכָּהוּ נִקְרָא רָשָׁע בַּהֲרָמַת יָד
רֵעֶךָ.
רָשָׁע כְּמוֹתְךָ
2,14
וַיֹּאמֶר מִי שָׂמְךָ לְאִישׁ שַׂר וְשֹׁפֵט עָלֵינוּ הַלְהָרְגֵנִי אַתָּה אֹמֵר כַּאֲשֶׁר הָרַגְתָּ אֶת הַמִּצְרִי וַיִּירָא מֹשֶׁה וַיֹּאמַר אָכֵן נוֹדַע הַדָּבָר.
מִי שָׂמְךָ לְאִישׁ.
וַהֲרֵי עוֹדְךָ נַעַר
הַלְּהָרְגֵנִי אַתָּה אֹמֵר.
מִכָּאן אָנוּ לְמֵדִים שֶׁהֲרָגוֹ בְּשֵׁם הַמְּפוֹרָשׁ
וַיִּירָא מֹשֶׁה.
כִּפְשׁוּטוֹ. וּמִדְרָשׁוֹ דָּאַג לוֹ עַל שֶׁרָאָה בְּיִשְׂרָאֵל רְשָׁעִים דְּלָטוֹרִין אָמַר מֵעַתָּה שֶׁמָּא אֵינָם רְאוּיִין לְהִגָּאֵל
אָכֵן נוֹדַע הַדָּבָר.
כְּמַשְׁמָעוֹ. וּמִדְרָשׁוֹ נוֹדַע לִי הַדָּבָר שֶׁהָיִיתִי תָּמֵהַּ עָלָיו מַה חָטְאוּ יִשְׂרָאֵל מִכָּל ע' אוּמוֹת לִהְיוֹת נִרְדִים בַּעֲבוֹדַת פֶּרֶךְ. אֲבָל רוֹאֶה אֲנִי שֶׁהֵם רְאוּיִים לְכָךְ
2,15
וַיִּשְׁמַע פַּרְעֹה אֶת הַדָּבָר הַזֶּה וַיְבַקֵּשׁ לַהֲרֹג אֶת מֹשֶׁה וַיִּבְרַח מֹשֶׁה מִפְּנֵי פַרְעֹה וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ מִדְיָן וַיֵּשֶׁב עַל הַבְּאֵר.
וַיִּשְׁמַע פַּרְעֹה.
הֵם הִלְשִׁינוּ עָלָיו
וַיְּבַקֵּשׁ לַהֲרֹג אֶת מֹשֶׁה.
מְסָרוֹ לְקוֹסְטִינָר לְהָרְגוֹ לֹא שָׁלְטָה בּוֹ הַחֶרֶב הוּא שֶׁאָמַר מֹשֶׁה וַיַּצִּלֵנִי מֵחֶרֶב פַּרְעֹה
וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ מִדְיָן.
נִתְעַכֵּב שָׁם כְּמוֹ וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב
וַיֵּשֶׁב עַל הַבְּאֵר.
לָשׁוֹן יְשִׁיבָה לָמַד מִיַּעֲקֹב שֶׁנִּזְדַוֵּג לוֹ זִוּוּגוֹ עַל הַבְּאֵר
2,16
וּלְכֹהֵן מִדְיָן שֶׁבַע בָּנוֹת וַתָּבֹאנָה וַתִּדְלֶנָה וַתְּמַלֶּאנָה אֶת הָרְהָטִים לְהַשְׁקוֹת צֹאן אֲבִיהֶן.
וּלְכֹהֵן מִדְיָן.
רַב שֶׁבָּהֶן וּפֵרַשׁ לוֹ מֵעֲבוֹדַת אֱלִילִים וְנִדּוּהוּ מֵאֶצְלָם
אֶת הָרְהָטִים.
אֶת בְּרֵיכוֹת מְרוּצוֹת הַמַּיִם הָעֲשׂוּיוֹת בָּאָרֶץ
2,17
וַיָּבֹאוּ הָרֹעִים וַיְגָרְשׁוּם וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיּוֹשִׁעָן וַיַּשְׁקְ אֶת צֹאנָם.
וַיְּגָרְשׁוּם.
מִפְּנֵי הַנִּדּוּי
2,18
וַתָּבֹאנָה אֶל רְעוּאֵל אֲבִיהֶן וַיֹּאמֶר מַדּוּעַ מִהַרְתֶּן בֹּא הַיּוֹם.
2,19
וַתֹּאמַרְןָ אִישׁ מִצְרִי הִצִּילָנוּ מִיַּד הָרֹעִים וְגַם דָּלֹה דָלָה לָנוּ וַיַּשְׁקְ אֶת הַצֹּאן.
2,20
וַיֹּאמֶר אֶל בְּנֹתָיו וְאַיּוֹ לָמָּה זֶּה עֲזַבְתֶּן אֶת הָאִישׁ קִרְאֶן לוֹ וְיֹאכַל לָחֶם.
לָמָּה זֶה עֲזַבְתֶּן.
הִכִּיר בּוֹ שֶׁהוּא מִזַּרְעוֹ שֶׁל יַעֲקֹב שֶׁהַמַּיִם עוֹלִים לִקְרָאתוֹ
וְיֹאכַל לָחֶם.
שֶׁמָּא יִשָּׂא אַחַת מִכֶּם כְּד"א כִּי אִם הַלֶּחֶם אֲשֶׁר הוּא אוֹכֵל
2,21
וַיּוֹאֶל מֹשֶׁה לָשֶׁבֶת אֶת הָאִישׁ וַיִּתֵּן אֶת צִפֹּרָה בִתּוֹ לְמֹשֶׁה.
וַיּוֹאֶל.
כְּתַרְגוּמוֹ (ס"א כְּמַשְׁמָעוֹ) וְדוֹמֶה לוֹ הוֹאֶל נָא וְלִין. וְלוֹ הוֹאַלְנוּ. הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר. וּמִדְרָשׁוֹ לָשׁוֹן אָלָה נִשְׁבַּע לוֹ שֶׁלֹּא יָזוּז מִמִּדְיָן כִּי אִם בִּרְשׁוּתוֹ
2,22
וַתֵּלֶד בֵּן וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ גֵּרְשֹׁם: כִּי אָמַר גֵּר הָיִיתִי בְּאֶרֶץ נָכְרִיָּה. {פ}
2,23
וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבֹדָה.
(וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם.
שֶׁהָיָה מֹשֶׁה גָּר בְּמִדְיָן וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וְהֻצְרְכוּ יִשְׂרָאֵל לִתְשׁוּעָה. וּמֹשֶׁה הָיָה רוֹעֶה וְגוֹ' וּבָאתָ תְּשׁוּעָה עַל יָדוֹ וּלְכָךְ נִסְמְכוּ פָּרָשִׁיּוֹת הַלָּלוּ. בּר"י)
וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם.
נִצְטָרַע וְהָיָה שׁוֹחֵט תִּינוֹקוֹת יִשְׂרָאֵל וְרוֹחֵץ בְּדָמָם
2,24
וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב.
נַאֲקָתָם.
צַעֲקָתָם. וְכֵן מֵעִיר מֵתִים יִנְאֲקוּ
אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם.
עִם אַבְרָהָם
2,25
וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּדַע אֱלֹהִים. {ס}
וַיֵּדַע אֱלֹהִים.
נָתַן עֲלֵיהֶם לֵב וְלֹא הֶעֱלִים עֵינָיו
3,1
וּמֹשֶׁה הָיָה רֹעֶה אֶת צֹאן יִתְרוֹ חֹתְנוֹ כֹּהֵן מִדְיָן וַיִּנְהַג אֶת הַצֹּאן אַחַר הַמִּדְבָּר וַיָּבֹא אֶל הַר הָאֱלֹהִים חֹרֵבָה.
אַחַר הַמִּדְבָּר.
לְהִתְרַחֵק מִן הַגָּזֵל שֶׁלֹּא יִרְעוּ בִּשְׂדוֹת אֲחֵרִים
אֶל הַר הָאֱלֹהִים.
עַל שֵׁם הֶעָתִיד
3,2
וַיֵּרָא מַלְאַךְ יְהוָה אֵלָיו בְּלַבַּת אֵשׁ מִתּוֹךְ הַסְּנֶה וַיַּרְא וְהִנֵּה הַסְּנֶה בֹּעֵר בָּאֵשׁ וְהַסְּנֶה אֵינֶנּוּ אֻכָּל.
בְּלַבַּת אֵשׁ.
בְּשַׁלְהֶבֶת אֵשׁ וְלִבּוֹ שֶׁל אֵשׁ כְּמוֹ לֵב הַשָּׁמַיִם. בְּלֵב הָאֵלֶּה. וְאַל תִּתַּמַּה עַל הַתָּי"ו שֶׁיֵּשׁ לָנוּ כַּיּוֹצֵא בּוֹ. מָה אֲמוּלָה לַבַּתְךָ
מִתּוֹךְ הַסְּנֶה.
וְלֹא אִילָן אַחֵר מִשּׁוּם עִמּוֹ אָנֹכִי בְצָרָה
אֻכָּל.
נֶאֱכָל כְּמוֹ לֹא עֻבַּד בָּהּ. אֲשֶׁר לֻקַּח מִשָּׁם
3,3
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אָסֻרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הַמַּרְאֶה הַגָּדֹל הַזֶּה: מַדּוּעַ לֹא יִבְעַר הַסְּנֶה.
אָסֻרָה נָא.
אָסוּרָה מִכָּאן לְהִתְקָרֵב שָׁם
3,4
וַיַּרְא יְהוָה כִּי סָר לִרְאוֹת וַיִּקְרָא אֵלָיו אֱלֹהִים מִתּוֹךְ הַסְּנֶה וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי.
3,5
וַיֹּאמֶר אַל תִּקְרַב הֲלֹם שַׁל נְעָלֶיךָ מֵעַל רַגְלֶיךָ כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַתָּה עוֹמֵד עָלָיו אַדְמַת קֹדֶשׁ הוּא.
שַׁל.
שְׁלוֹף וְהוֹצֵא. כְּמוֹ וְנָשַׁל הַבַּרְזֶל. כִּי יִשַּׁל זֵיתֶךָ
אַדְמַת קוֹדֶשׁ הוּא.
הַמָּקוֹם
3,6
וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֱלֹהֵי אָבִיךָ אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב וַיַּסְתֵּר מֹשֶׁה פָּנָיו כִּי יָרֵא מֵהַבִּיט אֶל הָאֱלֹהִים.
3,7
וַיֹּאמֶר יְהוָה רָאֹה רָאִיתִי אֶת עֳנִי עַמִּי אֲשֶׁר בְּמִצְרָיִם וְאֶת צַעֲקָתָם שָׁמַעְתִּי מִפְּנֵי נֹגְשָׂיו כִּי יָדַעְתִּי אֶת מַכְאֹבָיו.
כִּי יָדַעְתִּי אֶת מַכְאֹבָיו.
כְּמוֹ וַיֵּדַע אֱלֹהִים כְּלוֹמָר כִּי שַׂמְתִּי לֵב לְהִתְבּוֹנֵן וְלָדַעַת אֶת מַכְאוֹבָיו וְלֹא הֶעֱלַמְתִּי עֵינָי וְלַאֲטוֹם אֶת אָזְנָי מִצַּעֲקָתָם
3,8
וָאֵרֵד לְהַצִּילוֹ מִיַּד מִצְרַיִם וּלְהַעֲלֹתוֹ מִן הָאָרֶץ הַהִוא אֶל אֶרֶץ טוֹבָה וּרְחָבָה אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ אֶל מְקוֹם הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי.
3,9
וְעַתָּה הִנֵּה צַעֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָה אֵלָי וְגַם רָאִיתִי אֶת הַלַּחַץ אֲשֶׁר מִצְרַיִם לֹחֲצִים אֹתָם.
3,10
וְעַתָּה לְכָה וְאֶשְׁלָחֲךָ אֶל פַּרְעֹה וְהוֹצֵא אֶת עַמִּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם.
וְעַתָּה לְכָה וְאֶשְׁלָחֲךָ אֶל פַּרְעֹה.
וְאִ"ת מַה תּוֹעִיל וְהוֹצֵא אֶת עַמִּי יוֹעִילוּ דְּבָרֶיךָ וְתוֹצִיאֵם מִשָּׁם
3,11
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָאֱלֹהִים מִי אָנֹכִי כִּי אֵלֵךְ אֶל פַּרְעֹה וְכִי אוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם.
מִי אָנֹכִי.
מַה אֲנִי חָשׁוּב לְדַבֵּר עִם הַמְּלָכִים
וְכִי אוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
וְאַף אִם חָשׁוּב אֲנִי מַה זָּכוּ יִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּעָשֶׂה לָהֶם נֵס וְאוֹצִיאֵם מִמִּצְרַיִם
3,12
וַיֹּאמֶר כִּי אֶהְיֶה עִמָּךְ וְזֶה לְּךָ הָאוֹת כִּי אָנֹכִי שְׁלַחְתִּיךָ: בְּהוֹצִיאֲךָ אֶת הָעָם מִמִּצְרַיִם תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹהִים עַל הָהָר הַזֶּה.
וַיֹּאמֶר כִּי אֶהֱיֶה עִמְּךָ.
הֵשִׁיבוֹ עַל רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן וְעַל אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן. שֶׁאָמַרְתָּ מִי אָנֹכִי כִּי אֵלֶךְ אֶל פַּרְעֹה לֹא שֶׁלְּךָ הִיא כִּי אִם מִשֶּׁלִּי כִּי אֶהֱיֶה עִמְּךָ וְזֶה הַמַּרְאֶה אֲשֶׁר רָאִיתָ בַּסְּנֶה לְךָ הָאוֹת כִּי אָנֹכִי שְׁלַחְתִּיךָ וְתַצְלִיחַ בִּשְׁלִיחוּתִי וּכְדַאי אֲנִי לְהַצִּיל כַּאֲשֶׁר רָאִיתָ הַסְּנֶה עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתִי וְאֵינֶנּוּ אוּכָּל כָּךְ תֵּלֶךְ בִּשְׁלִיחוּתִי וְאֵינְךָ נִזּוֹק. וְשֶׁשָּׁאַלְתָּ מַה זְּכוּת יֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּצְאוּ מִמִּצְרַיִם דָּבָר גָּדוֹל יֵשׁ לִי עַל הוֹצָאָה זוֹ שֶׁהֲרֵי עֲתִידִים לְקַבֵּל הַתּוֹרָה עַל הָהָר הַזֶּה לְסוֹף שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים שֶׁיֵּצְאוּ מִמִּצְרַיִם. דָּ"א כִּי אֶהֱיֶה עִמְּךָ וְזֶה שֶׁתַּצְלִיחַ בִּשְׁלִיחוּתְךָ לְךָ הָאוֹת עַל הַבְטָחָה אַחֶרֶת שֶׁאֲנִי מַבְטִיחֲךָ שֶׁכְּשֶׁתּוֹצִיאֵם מִמִּצְרַיִם תַּעֲבְדוּן אוֹתִי עַל הָהָר הַזֶּה שֶׁתְּקַבְלוּ הַתּוֹרָה עָלָיו וְהִיא הַזְּכוּת הָעוֹמֶדֶת לְיִשְׂרָאֵל. וְדוּגְמָת ל' זֶה מָצִינוּ וְזֶה לְךָ הָאוֹת אֱכוֹל הַשָּׁנָה סְפִיחַ וְגוֹ' מַפָּלַת סַנְחֵרִיב תִּהְיֶה לְךָ לְאוֹת עַל הַבְטָחָה אַחֶרֶת שֶׁאַרְצְכֶם חֲרֵיבָה מִפֵּרוֹת וַאֲנִי אֲבָרֵךְ הַסְּפִיחִים
3,13
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָאֱלֹהִים הִנֵּה אָנֹכִי בָא אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתִּי לָהֶם אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם וְאָמְרוּ לִי מַה שְּׁמוֹ מָה אֹמַר אֲלֵהֶם.
3,14
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם.
אֶהֱיֶה אֲשֶׁר אֶהֱיֶה.
אֶהֱיֶה עִמָּם בְּצָרָה זֹאת אֲשֶׁר אֶהֱיֶה עִמָּם בְּשִׁעְבּוּד שְׁאָר מַלְכֻיּוֹת. אָמַר לְפָנָיו רִבשׁ"ע מַה אֲנִי מַזְכִּיר לָהֶם צָרָה אַחֶרֶת דַּיָּם בְּצָרָה זוֹ אָמַר לוֹ יָפֶה אָמַרְתָּ כֹּה תֹאמַר וְגוֹ'
3,15
וַיֹּאמֶר עוֹד אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה כֹּה תֹאמַר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם זֶה שְּׁמִי לְעֹלָם וְזֶה זִכְרִי לְדֹר דֹּר.
זֶה שְׁמִי לְעֹלָם.
חָסֵר וָי"ו לוֹמָר הַעֲלִימֵהוּ שֶׁלֹּא יִקָּרֵא כִּכְתָבוֹ
וְזֶה זִכְרִי.
לִמְּדוּ הֵיאָךְ נִקְרָא וְכֵן דָּוִד הוּא אוֹמֵר ה' שִׁמְךָ לְעוֹלָם ה' זִכְרְךָ לְדוֹר וָדוֹר
3,16
לֵךְ וְאָסַפְתָּ אֶת זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם נִרְאָה אֵלַי אֱלֹהֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב לֵאמֹר: פָּקֹד פָּקַדְתִּי אֶתְכֶם וְאֶת הֶעָשׂוּי לָכֶם בְּמִצְרָיִם.
אֶת זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל.
מְיוּחָדִים לִישִׁיבָה. וְאִ"ת זְקֵנִים סְתָם הֵיאָךְ אֶפְשָׁר לוֹ לֶאֱסוֹף זְקֵנִים שֶׁל ס' רִבּוֹא
3,17
וָאֹמַר אַעֲלֶה אֶתְכֶם מֵעֳנִי מִצְרַיִם אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ.
3,18
וְשָׁמְעוּ לְקֹלֶךָ וּבָאתָ אַתָּה וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַאֲמַרְתֶּם אֵלָיו יְהוָה אֱלֹהֵי הָעִבְרִיִּים נִקְרָה עָלֵינוּ וְעַתָּה נֵלְכָה נָּא דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים בַּמִּדְבָּר וְנִזְבְּחָה לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ.
וְשָׁמְעוּ לְקֹלֶךָ.
מֵאֲלֵיהֶם מִכֵּיוָן שֶׁתֹּאמַר לָהֶם לָשׁוֹן זֶה יִשְׁמְעוּ לְקוֹלְךָ שֶׁכְּבָר סִימָן זֶה מָסוּר בְּיָדָם מִיַּעֲקֹב וּמִיּוֹסֵף שֶׁבְּלָשׁוֹן זֶה הֵם נִגְאָלִים יַעֲקֹב אָמַר לָהֶם וֵאלֹקִים פָּקוֹד יִפְקוֹד אֶתְכֶם יוֹסֵף אָמַר לָהֶם פָּקוֹד יִפְקֹד אֱלֹהִים אֶתְכֶם
נִקְרָה עָלֵינוּ.
לָשׁוֹן מִקְרֶה וְכֵן וַיִּקֶר אֱלֹהִים. וְאָנֹכִי אִקָּרֶה כֹה. אֱהֵא נִקְרָה מֵאִתּוֹ הַלּוֹם
3,19
וַאֲנִי יָדַעְתִּי כִּי לֹא יִתֵּן אֶתְכֶם מֶלֶךְ מִצְרַיִם לַהֲלֹךְ: וְלֹא בְּיָד חֲזָקָה.
לֹא יִתֵּן אֶתְכֶם מֶלֶךְ מִצְרַיִם לְהַלֵּךְ.
אִם אֵין אֲנִי מַרְאֶה לוֹ יָדִי הַחֲזָקָה כְּלוֹמָר כָּל עוֹד שֶׁאֵין אֲנִי מוֹדִיעוֹ יָדִי הַחֲזָקָה לֹא יִתֵּן אֶתְכֶם לַהֲלוֹךְ
לֹא יִתֵּן.
לֹא יִשְׁבּוֹק. כְּמוֹ עַל כֵּן לֹא נְתַתִּיךָ. לֹא נְתָנוֹ אֱלֹהִים לְהָרַע עִמָּדִי. וְכֻלָּן לָשׁוֹן נְתִינָה הֵם. וְיֵ"מ וְלֹא בְּיָד חֲזָקָה. וְלֹא בִּשְׁבִיל שֶׁיָּדוֹ חֲזָקָה כִּי מֵאָז אֶשְׁלַח אֶת יָדִי וְהִכֵּיתִי אֶת מִצְרַיִם וְגוֹ' וּמִתַּרְגְּמִינָן אוֹתוֹ וְלֹא מִן קֳדָם דְּחֵילֵיהּ תַּקִּיף. מִשְּׁמוֹ שֶׁל רַבִּי יַעֲקֹב בְּרַבִּי מְנַחֵם נֶאֱמָר לִי
3,20
וְשָׁלַחְתִּי אֶת יָדִי וְהִכֵּיתִי אֶת מִצְרַיִם בְּכֹל נִפְלְאֹתַי אֲשֶׁר אֶעֱשֶׂה בְּקִרְבּוֹ וְאַחֲרֵי כֵן יְשַׁלַּח אֶתְכֶם.
3,21
וְנָתַתִּי אֶת חֵן הָעָם הַזֶּה בְּעֵינֵי מִצְרָיִם וְהָיָה כִּי תֵלֵכוּן לֹא תֵלְכוּ רֵיקָם.
3,22
וְשָׁאֲלָה אִשָּׁה מִשְּׁכֶנְתָּהּ וּמִגָּרַת בֵּיתָהּ כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב וּשְׂמָלֹת וְשַׂמְתֶּם עַל בְּנֵיכֶם וְעַל בְּנֹתֵיכֶם וְנִצַּלְתֶּם אֶת מִצְרָיִם.
וּמִגָּרַת בֵּיתָהּ.
מֵאוֹתָהּ שֶׁהִיא גָּרָה אִתָּהּ בַּבַּיִת
וְנִצַּלְתֶּם.
כְּתַרְגוּמוֹ וּתְרוֹקְנוּן. וְכֵן וַיְּנַצְּלוּ אֶת מִצְרַיִם. וַיִּתְנַצְּלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֶדְיָם וְהַנּוּ"ן בּוֹ יְסוֹד. וּמְנַחֵם חִבְּרוֹ בְּמַחְבֶּרֶת צַדִּ"י עִם וַיַּצֵּל אֱלֹהִים אֶת מִקְנֶה אֲבִיכֶם. אֲשֶׁר הִצִּיל אֱלֹהִים מֵאָבִינוּ. וְלֹא יֵאָמְנוּ דְּבָרָיו כִּי אִם לֹא הָיְתָה הַנּוּ"ן יְסוֹד וְהִיא נְקוּדָהּ בְּחִירִ"ק לֹא תְּהֵא מְשַׁמֶּשֶׁת בְּלָשׁוֹן וּפְעַלְתֶּם אֶלָּא בְּלָשׁוֹן וְנִפְעַלְתֶּם. כְּמוֹ וְנִסַּחְתֶּם מִן הָאֲדָמָה. וְנִתַּתֶּם בְּיַד אוֹיֵב. וְנִגַּפְתֶּם לִפְנֵי אוֹיְבֵיכֶם. וְנִתַּכְתֶּם בְּתוֹכָהּ. וַאֲמַרְתֶּם נִצַּלְנוּ לָשׁוֹן נִפְעָלְנוּ. וְכָל נוּ"ן שֶׁהִיא בָּאָה בְּתִבָּה לִפְרָקִים וְנוֹפֶלֶת מִמֶּנָּהּ כְּנוּ"ן שֶׁל נוֹגֵף נוֹשֵׂא נוֹתֵן נוֹשֵׁךְ כְּשֶׁהִיא מְדַבֶּרֶת לָשׁוֹן וּפְעַלְתֶּם תִּנָּקֵד בִּשְׁוָ"א בַּחֲטָף. כְּגוֹן וְנָשָׂאתֶם אֶת אֲבִיכֶם. וְנָתַתֶּם לָהֶם אֵת אֶרֶץ הַגִּלְעָד. וְנִמַּלְתֶּם אֶת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם. לָכֵן אֲנִי אוֹמֵר שֶׁזֹּאת הַנְּקוּדָה בְּחִירִ"ק מִן הַיְסוֹד הִיא וִיסוֹד שֵׁם דָּבָר נִצּוֹל הוּא מִן הַלְּשׁוֹנוֹת הַכְּבֵדִים. כְּמוֹ דִּבּוּר כִּפּוּר לִמּוּד כְּשֶׁיְּדַבֵּר בְּלָשׁוֹן וּפְעַלְתֶּם יִנָּקֵד בְּחִירִ"ק כְּמוֹ וְדִבַּרְתֶּם אֶל הַסָּלֶע. וְכִפַּרְתֶּם אֶת הַבַּיִת. וְלִמַּדְתֶּם אוֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם
4,1
וַיַּעַן מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר וְהֵן לֹא יַאֲמִינוּ לִי וְלֹא יִשְׁמְעוּ בְּקֹלִי: כִּי יֹאמְרוּ לֹא נִרְאָה אֵלֶיךָ יְהוָה.
4,2
וַיֹּאמֶר אֵלָיו יְהוָה מזה (מַה זֶּה) בְיָדֶךָ וַיֹּאמֶר מַטֶּה.
מַזֶּה בְיָדֶךָ.
לְכָךְ נִכְתָּב תֵּבָה אַחַת לִדְרוֹשׁ מִזֶּה שֶׁבְּיָדְךָ אַתָּה חַיָּב לִלְקוֹת שֶׁחָשַׁדְתָּ בִּכְשֵׁרִים. וּפְשׁוּטוֹ כְּאָדָם שֶׁאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ מוֹדֶה אַתָּה שֶׁזּוֹ לְפָנֶיךָ אֶבֶן הִיא אוֹמֵר לוֹ הֵן אָמַר לוֹ הֲרֵינִי עוֹשֶׂה אוֹתָהּ עֵץ
4,3
וַיֹּאמֶר הַשְׁלִיכֵהוּ אַרְצָה וַיַּשְׁלִכֵהוּ אַרְצָה וַיְהִי לְנָחָשׁ וַיָּנָס מֹשֶׁה מִפָּנָיו.
וַיְּהִי לְנָחָשׁ.
רָמַז לוֹ שֶׁסִּפֵּר לָשׁוֹן הָרַע עַל יִשְׂרָאֵל בְּאוֹמְרוֹ לֹא יַאֲמִינוּ לִי וְתָפַשׂ אוּמָנוּתוֹ שֶׁל נָחָשׁ
4,4
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה שְׁלַח יָדְךָ וֶאֱחֹז בִּזְנָבוֹ וַיִּשְׁלַח יָדוֹ וַיַּחֲזֶק בּוֹ וַיְהִי לְמַטֶּה בְּכַפּוֹ.
וַיַּחֲזֶק בּוֹ.
לָשׁוֹן אֲחִיזָה הוּא וְהַרְבֵּה יֵשׁ בַּמִּקְרָא. וַיַּחֲזִיקוּ הָאֲנָשִׁים בְּיָדוֹ. וְהֶחֱזִיקָה בִמְבוּשָׁיו. וְהֶחֱזַקְתִּי בִּזְקָנוֹ. כָּל לָשׁוֹן חִזּוּק הַדָּבוּק לְבֵי"ת לָשׁוֹן אֲחִיזָה הוּא
4,5
לְמַעַן יַאֲמִינוּ כִּי נִרְאָה אֵלֶיךָ יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתָם: אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב.
4,6
וַיֹּאמֶר יְהוָה לוֹ עוֹד הָבֵא נָא יָדְךָ בְּחֵיקֶךָ וַיָּבֵא יָדוֹ בְּחֵיקוֹ וַיּוֹצִאָהּ וְהִנֵּה יָדוֹ מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג.
מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג.
דֶּרֶךְ צָרַעַת לִהְיוֹת לְבָנָה. אִם בַּהֶרֶת לְבָנָה הִיא אַף בְּאוֹת זֶה רָמַז לוֹ שֶׁלָּשׁוֹן הָרַע סִפֵּר בְּאוֹמְרוֹ לֹא יַאֲמִינוּ לִי לְפִיכָךְ הִלְקָהוּ בְּצָרַעַת כְּמוֹ שֶׁלָּקְתָה מִרְיָם עַל לָשׁוֹן הָרַע
4,7
וַיֹּאמֶר הָשֵׁב יָדְךָ אֶל חֵיקֶךָ וַיָּשֶׁב יָדוֹ אֶל חֵיקוֹ וַיּוֹצִאָהּ מֵחֵיקוֹ וְהִנֵּה שָׁבָה כִּבְשָׂרוֹ.
וַיּוֹצִיאָהּ מֵחֵיקוֹ וְהִנֵּה שָׁבָה.
מִכָּאן שֶׁמִּדָּה טוֹבָה מְמַהֶרֶת לָבֹא מִמִּדַּת פּוּרְעֲנִיּוּת שֶׁהֲרֵי בָּרִאשׁוֹנָה לֹא נֶאֱמָר מֵחֵיקוֹ
4,8
וְהָיָה אִם לֹא יַאֲמִינוּ לָךְ וְלֹא יִשְׁמְעוּ לְקֹל הָאֹת הָרִאשׁוֹן וְהֶאֱמִינוּ לְקֹל הָאֹת הָאַחֲרוֹן.
וְהֶאֱמִינוּ לְקֹל הָאוֹת הָאַחֲרוֹן.
מִשֶּׁתֹּאמַר לָהֶם בִּשְׁבִילְכֶם לָקִיתִי עַל שֶׁסִּפַּרְתִּי עֲלֵיכֶם לָשׁוֹן הָרַע יַאֲמִינוּ לְךָ שֶׁכְּבָר לָמְדוּ בְּכָךְ שֶׁהַמִּזְדַוְּגִין לְהָרַע לָהֶם לוֹקִים בִּנְגָעִים כְּגוֹן פַּרְעֹה וַאֲבִימֶלֶךְ בִּשְׁבִיל שָׂרָה
4,9
וְהָיָה אִם לֹא יַאֲמִינוּ גַּם לִשְׁנֵי הָאֹתוֹת הָאֵלֶּה וְלֹא יִשְׁמְעוּן לְקֹלֶךָ וְלָקַחְתָּ מִמֵּימֵי הַיְאֹר וְשָׁפַכְתָּ הַיַּבָּשָׁה וְהָיוּ הַמַּיִם אֲשֶׁר תִּקַּח מִן הַיְאֹר וְהָיוּ לְדָם בַּיַּבָּשֶׁת.
וְלָקַחְתָּ מִמֵּימֵי הַיְאוֹר.
רָמַז לָהֶם שֶׁבְּמַכָּה רִאשׁוֹנָה נִפְרָע מֵאֱלוֹהוּתָם (פֵּרוּשׁ כְּשֶׁהַקָּבָּ"ה נִפְרַע מִן הָאוּמוֹת נִפְרָע מֵאֱלָהוּתָם תְּחִלָּה שֶׁהָיוּ עוֹבְדִים לַנִּילוּס הַמְּחַיֶּה אוֹתָם וַהֲפָכָם לְדָם. בְּרַשִׁ"י יָשָׁן)
וְהָיוּ הַמַּיִם וְגוֹ.
וְהָיוּ וְהָיוּ שְׁנֵי פְּעָמִים. נִרְאֶה בְּעֵינָי אִלּוּ נֶאֱמָר וְהָיוּ הַמַּיִם אֲשֶׁר תִּקַּח מִן הַיְאוֹר לְדָם בַּיַּבָּשֶׁת שׁוֹמֵעַ אֲנִי שֶׁבְּיָדוֹ הֵם נֶהְפָּכִים לְדָם וְאָז כְּשֶׁיֵּרְדוּ לָאָרֶץ יִהְיוּ בַּהֲוָיָתָן אֲבָל עַכְשָׁיו מְלַמְּדֵנוּ שֶׁלֹּא יִהְיוּ דָּם עַד שֶׁיִּהְיוּ בַּיַּבָּשֶׁת
4,10
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל יְהוָה בִּי אֲדֹנָי לֹא אִישׁ דְּבָרִים אָנֹכִי גַּם מִתְּמוֹל גַּם מִשִּׁלְשֹׁם גַּם מֵאָז דַּבֶּרְךָ אֶל עַבְדֶּךָ: כִּי כְבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן אָנֹכִי.
גַּם מִתְּמוֹל וְגוֹ.
לָמַדְנוּ שֶׁכָּל שִׁבְעָה יָמִים הָיָה הַקָּבָּ"ה מְפַתֶּה אֶת מֹשֶׁה בַּסְּנֶה לֵילֶךְ בִּשְׁלִיחוּתוֹ. מִתְּמוֹל שִׁלְשׁוֹם מֵאָז דַּבֶּרְךָ הֲרֵי שְׁלֹשָׁה וּשְׁלֹשָׁה גַּמִּין רִבּוּיִין הֵם הֲרֵי שִׁשָּׁה וְהוּא הָיָה עוֹמֵד בַּיּוֹם הַז' כְּשֶׁאָמַר לוֹ זֹאת עוֹד שְׁלַח נָא בְיַד תִּשְׁלָח עַד שֶׁחָרָה בּוֹ וְקִבֵּל עָלָיו. וְכָל זֶה שֶׁלֹּא הָיָה רוֹצֶה לִטּוֹל גְּדֻלָּה עַל אַהֲרֹן אָחִיו שֶׁהָיָה גָּדוֹל הֵימֶנוּ וְנָבִיא הָיָה שֶׁנֶּאֱמַר (הֲלֹא אַהֲרֹן אָחִיךָ הַלֵּוִי וְגוֹ' וְעוֹד נֶאֱמַר לְעֵלִי הַכֹּהֵן) הַנִּגְלֹה נִגְלֵיתִי אֶל בֵּית אָבִיךָ בִּהְיוֹתָם בְּמִצְרַיִם הוּא אַהֲרֹן. וְכֵן וְאוֹדַע לָהֶם בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם וְגוֹ' וְאוֹמֵר אֲלֵיהֶם אִישׁ שִׁקּוּצֵי עֵינָיו הַשְּׁלִיכוּ וְאוֹתָהּ נְבוּאָה לְאַהֲרֹן נֶאֱמְרָה
כְּבַד פֶּה.
בִּכְבֵדוּת אֲנִי מְדַבֵּר וּבְלָשׁוֹן לע"ז בּלב"ו
4,11
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלָיו מִי שָׂם פֶּה לָאָדָם אוֹ מִי יָשׂוּם אִלֵּם אוֹ חֵרֵשׁ אוֹ פִקֵּחַ אוֹ עִוֵּר הֲלֹא אָנֹכִי יְהוָה.
מִי שָׂם פֶּה וְגוֹ.
מִי לִמְּדְךָ לְדַבֵּר כְּשֶׁהָיִיתָ נִדּוֹן לִפְנֵי פַּרְעֹה עַל הַמִּצְרִי
אוֹ מִי יָשׂוּם אִלֵם.
מִי עָשָׂה פַּרְעֹה אִלֵּם שֶׁלֹּא נִתְאַמֵּץ בְּמִצְוַת הֲרִיגָתְךָ וְאֶת מְשָׁרְתָיו חֲרֵשִׁים שֶׁלֹּא שָׁמְעוּ בְּצַוּוֹתוֹ עָלֶיךָ וְלַאֲסְפַּקָלְטוּרִין הָהוֹרְגִים מִי עֲשָׂאָם עִוְּרִים שֶׁלֹּא רָאוּ כְּשֶׁבָּרַחְתָּ מִן הַבִּימָה וְנִמְלַטְתָּ (תַּנְחוּמָא
: הֲלֹא אָנֹכִי.
שֶׁשְּׁמִי ה' עָשִׂיתִי כָּל זֹאת
4,12
וְעַתָּה לֵךְ וְאָנֹכִי אֶהְיֶה עִם פִּיךָ וְהוֹרֵיתִיךָ אֲשֶׁר תְּדַבֵּר.
4,13
וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנָי שְׁלַח נָא בְּיַד תִּשְׁלָח.
בְּיַד תִּשְׁלָח.
בְּיַד מִי שֶׁאַתָּה רָגִיל לִשְׁלוֹחַ וְהוּא אַהֲרֹן. דָּ"א בְּיָד אַחֵר שֶׁתִּרְצֶה לִשְׁלוֹחַ שֶׁאֵין סוֹפִי לְהַכְנִיסָם לָאָרֶץ וְלִהְיוֹת גּוֹאֲלָם לֶעָתִיד יֵשׁ לְךָ שְׁלוּחִים הַרְבֵּה
4,14
וַיִּחַר אַף יְהוָה בְּמֹשֶׁה וַיֹּאמֶר הֲלֹא אַהֲרֹן אָחִיךָ הַלֵּוִי יָדַעְתִּי כִּי דַבֵּר יְדַבֵּר הוּא וְגַם הִנֵּה הוּא יֹצֵא לִקְרָאתֶךָ וְרָאֲךָ וְשָׂמַח בְּלִבּוֹ.
וַיִּחַר אַף.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אוֹמֵר כָּל חֲרוֹן אַף שֶׁבַּתּוֹרָה עוֹשֶׂה רוֹשֶׁם וְזֶה לֹא נֶאֱמַר בּוֹ רוֹשֶׁם וְלֹא מָצִינוּ שֶׁבָּא עוֹנֶשׁ עַל יְדֵי אוֹתוֹ חֲרוֹן. אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹסֵי אַף בָּזוֹ נֶאֱמַר בּוֹ רוֹשֶׁם. הֲלֹא אַהֲרֹן אָחִיךָ הַלֵּוִי שֶׁהָיָה עָתִיד לִהְיוֹת לֵוִי וְלֹא כֹּהֵן וְהַכְּהוּנָה הָיִיתִי אוֹמֵר לָצֵאת מִמְּךָ מֵעַתָּה לֹא יִהְיֶה כֵּן אֶלָּא הוּא יִהְיֶה כֹּהֵן וְאַתָה לֵוִי שֶׁנֶּאֱמַר וּמֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים בָּנָיו יִקָּרְאוּ עַל שֵׁבֶט הַלֵּוִי
הִנֵּה הוּא יֹצֵא לִקְרָאתֶךָ.
כְּשֶׁתֵּלֶךְ לְמִצְרַיִם
וְרָאֲךָ וְשָׂמַח בְּלִבּוֹ.
לֹא כְּשֶׁאַתָּה סָבוּר שֶׁיִּהְיֶה מַקְפִּיד עָלֶיךָ שֶׁאַתָּה עוֹלֶה לִגְדֻלָּה. וּמִשָּׁם זָכָה אַהֲרֹן לַעֲדֵי הַחֹשֶׁן הַנָּתוּן עַל הַלֵּב
4,15
וְדִבַּרְתָּ אֵלָיו וְשַׂמְתָּ אֶת הַדְּבָרִים בְּפִיו וְאָנֹכִי אֶהְיֶה עִם פִּיךָ וְעִם פִּיהוּ וְהוֹרֵיתִי אֶתְכֶם אֵת אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן.
4,16
וְדִבֶּר הוּא לְךָ אֶל הָעָם וְהָיָה הוּא יִהְיֶה לְּךָ לְפֶה וְאַתָּה תִּהְיֶה לּוֹ לֵאלֹהִים.
וְדִבֶּר הוּא לְךָ.
בִּשְׁבִילְךָ יְדַבֵּר אֶל הָעָם וְזֶה יוֹכִיחַ עַל כָּל לְךָ וְלִי וְלוֹ וְלָכֶם וְלָהֶם הַסְּמוּכִים לַדִּבּוּר שֶׁכֻּלָּם לָשׁוֹן עַל הֵם
יִהְיֶה לְךָ לְפֶה.
לְמֵלִיץ לְפִי שֶׁאַתָּה כְּבַד פֶּה
לֵאלֹהִים.
לְרַב וּלְשָׂר
4,17
וְאֶת הַמַּטֶּה הַזֶּה תִּקַּח בְּיָדֶךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בּוֹ אֶת הָאֹתֹת. {פ}
4,18
וַיֵּלֶךְ מֹשֶׁה וַיָּשָׁב אֶל יֶתֶר חֹתְנוֹ וַיֹּאמֶר לוֹ אֵלְכָה נָּא וְאָשׁוּבָה אֶל אַחַי אֲשֶׁר בְּמִצְרַיִם וְאֶרְאֶה הַעוֹדָם חַיִּים וַיֹּאמֶר יִתְרוֹ לְמֹשֶׁה לֵךְ לְשָׁלוֹם.
וַיָּשָׁב אֶל יֶתֶר חֹתְנוֹ.
לִטּוֹל רְשׁוּת שֶׁהֲרֵי נִשְׁבַּע לוֹ (שֶׁלֹּא יָזוּז מִמִּדְיָן כִּי אִם בִּרְשׁוּתוֹ. מְכִילְתָּא). וְשִׁבְעָה שֵׁמוֹת הָיוּ לוֹ רְעוּאֵל יֶתֶר יִתְרוֹ קֵינִי וְכוּ'
4,19
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שֻׁב מִצְרָיִם: כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְשִׁים אֶת נַפְשֶׁךָ.
כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים.
מִי הֵם דָּתָן וַאֲבִירָם חַיִּים הָיוּ אֶלָּא שֶׁיָּרְדוּ מִנְּכָסֵיהֶם וְהֶעָנִי חָשׁוּב כַּמֵּת
4,20
וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו וַיַּרְכִּבֵם עַל הַחֲמֹר וַיָּשָׁב אַרְצָה מִצְרָיִם וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת מַטֵּה הָאֱלֹהִים בְּיָדוֹ.
עַל הַחֲמֹר.
חֲמוֹר הַמְּיוּחָד הוּא הַחֲמוֹר שֶׁחָבַשׁ אַבְרָהָם לַעֲקֵדַת יִצְחָק וְהוּא שֶׁעָתִיד מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ לְהִגָּלוֹ' עָלָיו שֶׁנֶּאֱ' עָנִי וְרוֹכֵב עַל הַחֲמוֹר
וַיָּשָׁב אַרְצָה מִצְרַיִם וַיִּקַח מֹשֶׁה אֶת מַטֶּה.
אֵין מוּקְדָם וּמְאוּחָר מְדוּקְדָקִים בַּמִּקְרָא
4,21
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּלֶכְתְּךָ לָשׁוּב מִצְרַיְמָה רְאֵה כָּל הַמֹּפְתִים אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְיָדֶךָ וַעֲשִׂיתָם לִפְנֵי פַרְעֹה וַאֲנִי אֲחַזֵּק אֶת לִבּוֹ וְלֹא יְשַׁלַּח אֶת הָעָם.
בְּלֶכְתְּךָ לָשׁוּב מִצְרַיְמָה וְגוֹ.
דַּע שֶׁעַל מְנָת כֵּן תֵּלֶךְ שֶׁתְּהֵא גִּבּוֹר בִּשְׁלִיחוּתִי לַעֲשׂוֹת כָּל מוֹפְתַי לִפְנֵי פַּרְעֹה וְלֹא תִּירָא מִמֶּנּוּ
אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְיָדֶךָ.
לֹא עַל שְׁלֹשָׁה אוֹתוֹת הָאֲמוּרוֹת לְמַעְלָה שֶׁהֲרֵי לֹא לִפְנֵי פַּרְעֹה צִוָּה לַעֲשׂוֹתָם אֶלָּא לִפְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁיַּאֲמִינוּ לוֹ וְלֹא מָצִינוּ שֶׁעֲשָׂאָם לְפָנָיו אֶלָּא מוֹפְתִים שֶׁאֲנִי עָתִיד לָשׂוּם בְּיָדְךָ בְּמִצְרַיִם כְּמוֹ כִּי יְדַבֵּר אֲלֵיכֶם פַּרְעֹה וְגוֹ'. וְלֹא תִּתַּמַּה עַל אֲשֶׁר כְּתִיב אֲשֶׁר שַׂמְתִּי שֶׁכֵּן מַשְׁמָעוֹ כְּשֶׁתְּדַבֵּר עִמּוֹ כְּבָר שַׂמְתִּים בְּיָדֶךָ
4,22
וְאָמַרְתָּ אֶל פַּרְעֹה: כֹּה אָמַר יְהוָה בְּנִי בְכֹרִי יִשְׂרָאֵל.
וְאָמַרְתָּ אֶל פַּרְעֹה.
כְּשֶׁתִּשְׁמַע שֶׁלִּבּוֹ חָזָק וִימָאֵן לִשְׁלוֹחַ אֱמוֹר לוֹ כֵּן
בְּנִי בְכֹרִי.
לָשׁוֹן גְּדֻלָּה כְּמוֹ אַף אֲנִי בְּכוֹר אֶתְּנֵהוּ זוֹ פְּשׁוּטוֹ. וּמִדְרָשׁוֹ כָּאן חָתַם הַקָּבָּ"ה עַל מְכִירַת הַבְּכוֹרָה שֶׁלָּקַח יַעֲקֹב מֵעֵשָׂו
4,23
וָאֹמַר אֵלֶיךָ שַׁלַּח אֶת בְּנִי וְיַעַבְדֵנִי וַתְּמָאֵן לְשַׁלְּחוֹ הִנֵּה אָנֹכִי הֹרֵג אֶת בִּנְךָ בְּכֹרֶךָ.
וְאָמַר אֵלֶיךָ.
בִּשְׁלִיחוּתוֹ שֶׁל מָקוֹם
שַׁלַּח אֶת בְּנִי וְגוֹ. הִנֵּה אָנֹכִי הֹרֵג וְגוֹ.
הִיא מַכָּה אַחֲרוֹנָה וּבָהּ הִתְרָהוּ תְּחִלָּה מִפְּנֵי שֶׁהִיא קָשָׁה. וְזֶה הוּא שֶׁנֶּאֱמַר בְּאִיּוֹב הֵן אֵל יַשְׂגִּיב בְּכֹחוֹ לְפִיכָךְ מִי כָּמוֹהוּ מוֹרֶה. בָּשָׂר וָדָם הַמְּבַקֵּשׁ לְהִנָּקֵם מֵחֲבֵרוֹ מַעֲלִים אֶת דְּבָרָיו שֶׁלֹּא יְבַקֵּשׁ הַצָּלָה אֲבָל הַקָּבָּ"ה יַשְׂגִּיב בְּכֹחוֹ וְאִין יְכוֹלֶת לְהִמָּלֵט מִיָּדוֹ כִּי אִם בְּשׁוּבוֹ אֵלָיו לְפִיכָךְ הוּא מוֹרֵהוּ וּמַתְרֵה בּוֹ לָשׁוּב
4,24
וַיְהִי בַדֶּרֶךְ בַּמָּלוֹן וַיִּפְגְּשֵׁהוּ יְהוָה וַיְבַקֵּשׁ הֲמִיתוֹ.
וַיְהִי בַדֶּרֶךְ בַּמָּלוֹן.
מֹשֶׁה
וַיְּבַקֵּשׁ הֲמִיתוֹ.
לְמֹשֶׁה לְפִי שֶׁלֹּא מָל אֶת אֱלִיעֶזֶר בְּנוֹ וְעַל שֶׁנִּתְרַשֵּׁל נֶעֱנָשׁ עוֹנֶשׁ מִיתָה. תַּנְיָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי חַ"ו לֹא נִתְרַשֵּׁל אֶלָּא אָמַר אָמוּל וְאֵצֶא לַדֶּרֶךְ סַכָּנָה הִיא לַתִּינוֹק עַד שְׁלֹשָׁה יָמִים אָמוּל וְאֶשְׁהֶה שְׁלֹשָׁה יָמִים הַקָּבָּ"ה צִוָּנִי לֵךְ שׁוּב מִצְרַיִם וּמִפְּנֵי מַה נֶּעֱנָשׁ מִיתָה לְפִי שֶׁנִּתְעַסֵּק בַּמָּלוֹן תְּחִלָּה (בְּמַסּ' נְדָרִים). וְהָיָה הַמַּלְאָךְ נַעֲשָׂה כְּמִין נָחָשׁ וּבוֹלְעוֹ מֵרֹאשׁוֹ וְעַד יְרֵכָיו וְחוֹזֵר וּבוֹלְעוֹ מֵרַגְלָיו וְעַד אוֹתוֹ מָקוֹם הֵבִינָה צִפּוֹרָה שֶׁבִּשְׁבִיל הַמִּילָה הוּא
4,25
וַתִּקַּח צִפֹּרָה צֹר וַתִּכְרֹת אֶת עָרְלַת בְּנָהּ וַתַּגַּע לְרַגְלָיו וַתֹּאמֶר כִּי חֲתַן דָּמִים אַתָּה לִי.
וַתַּגַּע לְרַגְלָיו.
הִשְׁלִיכָתוֹ לִפְנֵי רַגְלָיו שֶׁל מֹשֶׁה
וַתֹּאמֶר.
עַל בְּנָהּ
כִּי חֲתַן דָּמִים אַתָּה לִי.
אַתָּה הָיִיתָ גּוֹרֵם לִהְיוֹת הֶחָתָן שֶׁלִּי נִרְצָח עָלֶיךָ. הוֹרֵג אִישִׁי אַתָּה לִי
4,26
וַיִּרֶף מִמֶּנּוּ אָז אָמְרָה חֲתַן דָּמִים לַמּוּלֹת. {פ}
וַיִּרֶף.
הַמַּלְאָךְ מִמֶּנּוּ אָז הֵבִינָה שֶׁעַל הַמִּילָה בָּא לְהוֹרְגוֹ:
אָמְרָה חֲתַן דָּמִים לַמּוּלֹת.
חֲתָנִי הָיָה נִרְצָח עַל דְּבַר הַמִּילָ
לַמּוּלֹת.
עַל דְּבַר הַמּוּלוֹת שֵׁם דָּבָר הוּא וְהַלָּמֶ"ד מְשַׁמֶּשֶׁת בְּלָשׁוֹן עַל כְּמוֹ וְאָמַר פַּרְעֹה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל. וְאוּנְקְלוֹס תִּרְגֵּם דָּמִים עַל דַּם הַמִּילָה
4,27
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל אַהֲרֹן לֵךְ לִקְרַאת מֹשֶׁה הַמִּדְבָּרָה וַיֵּלֶךְ וַיִּפְגְּשֵׁהוּ בְּהַר הָאֱלֹהִים וַיִּשַּׁק לוֹ.
4,28
וַיַּגֵּד מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן אֵת כָּל דִּבְרֵי יְהוָה אֲשֶׁר שְׁלָחוֹ וְאֵת כָּל הָאֹתֹת אֲשֶׁר צִוָּהוּ.
4,29
וַיֵּלֶךְ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וַיַּאַסְפוּ אֶת כָּל זִקְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
4,30
וַיְדַבֵּר אַהֲרֹן אֵת כָּל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וַיַּעַשׂ הָאֹתֹת לְעֵינֵי הָעָם.
4,31
וַיַּאֲמֵן הָעָם וַיִּשְׁמְעוּ כִּי פָקַד יְהוָה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְכִי רָאָה אֶת עָנְיָם וַיִּקְּדוּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ.
5,1
וְאַחַר בָּאוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֶל פַּרְעֹה: כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיָחֹגּוּ לִי בַּמִּדְבָּר.
וְאַחַר בָּאוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְגוֹ.
אֲבָל הַזְּקֵנִים נִשְׁמְטוּ אֶחָד אֶחָד מֵאַחַר מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַד שֶׁנִּשְׁמְטוּ כֻּלָּם קוֹדֶם שֶׁהִגִּיעוּ לַפַּלְטִין לְפִי שֶׁיָּרְאוּ לָלֶכֶת וּבְסִינַי נִפְרָע לָהֶם וְנִגַּשׁ מֹשֶׁה לְבַדּוֹ וְהֵם לֹא יִגָּשׁוּ הֶחֱזִירוֹ לַאֲחוֹרֵיהֶם
5,2
וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה מִי יְהוָה אֲשֶׁר אֶשְׁמַע בְּקֹלוֹ לְשַׁלַּח אֶת יִשְׂרָאֵל: לֹא יָדַעְתִּי אֶת יְהוָה וְגַם אֶת יִשְׂרָאֵל לֹא אֲשַׁלֵּחַ.
5,3
וַיֹּאמְרוּ אֱלֹהֵי הָעִבְרִים נִקְרָא עָלֵינוּ נֵלְכָה נָּא דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים בַּמִּדְבָּר וְנִזְבְּחָה לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ פֶּן יִפְגָּעֵנוּ בַּדֶּבֶר אוֹ בֶחָרֶב.
פֶּן יִפְגְּעֶנוּ.
פֶּן יִפְגָעֲךָ הָיוּ צְרִיכִים לוֹמָר אֶלָּא שֶׁחָלְקוּ כָּבוֹד לַמַּלְכוּת פְּגִיעָה זוֹ לָשׁוֹן מִקְרֶה מָוֶת הוּא
5,4
וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מֶלֶךְ מִצְרַיִם לָמָּה מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן תַּפְרִיעוּ אֶת הָעָם מִמַּעֲשָׂיו לְכוּ לְסִבְלֹתֵיכֶם.
תַּפְרִיעוּ אֶת הָעָם מִמַּעֲשָׂיו.
תַּבְדִּילוּ וְתַרְחִיקוּ אוֹתָם מִמְּלַאכְתָּם שֶׁשּׁוֹמְעִין לָכֶם וּסְבוּרִים לָנוּחַ מִן הַמְּלָאכָה. וְכֵן פְּרָעֵהוּ אַל תַּעֲבֹד בּוֹ רָחְקֵהוּ. וְכֵן וְתִפְרְעוּ כָּל עֲצָתִי. כִּי פָּרוּעַ הוּא נִרְחָק וְנִתְעָב
לְכוּ לְסִבְלֹתֵיכֶם.
לְכוּ לִמְלַאכְתְּכֶם שֶׁיֵּשׁ לָכֶם לַעֲשׂוֹת בְּבָתֵּיכֶם. אֲבָל מְלֶאכֶת שִׁעְבּוּד מִצְרַיִם לֹא הָיְתָה עַל שִׁבְטוֹ שֶׁל לֵוִי וְתֵדַע לְךָ שֶׁהֲרֵי מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן יוֹצְאִים וּבָאִים שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת
5,5
וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה הֵן רַבִּים עַתָּה עַם הָאָרֶץ וְהִשְׁבַּתֶּם אֹתָם מִסִּבְלֹתָם.
הֵן רַבִּים עַתָּה עַם הָאָרֶץ.
שֶׁהָעֲבוֹדָה מֻטֶּלֶת עֲלֵיהֶם וְאַתֶּם מַשְׁבִּיתִים אוֹתָם מִסִּבְלוֹתָם הֶפְסֵד גָּדוֹל הוּא זֶה
5,6
וַיְצַו פַּרְעֹה בַּיּוֹם הַהוּא אֶת הַנֹּגְשִׂים בָּעָם וְאֶת שֹׁטְרָיו לֵאמֹר.
הַנֹּגְשִׂים.
מִצְרִיִּים הָיוּ וְהַשּׁוֹטְרִים הָיוּ יִשְׂרְאֵלִים הַנּוֹגֵשׂ מְמוּנֶה עַל כַּמָּה שׁוֹטְרִים וְהַשּׁוֹטֵר מְמוּנֶה לִרְדוֹת בְּעוֹשֵׂי הַמְּלָאכָה
5,7
לֹא תֹאסִפוּן לָתֵת תֶּבֶן לָעָם לִלְבֹּן הַלְּבֵנִים כִּתְמוֹל שִׁלְשֹׁם: הֵם יֵלְכוּ וְקֹשְׁשׁוּ לָהֶם תֶּבֶן.
תֶּבֶן.
אשׁטובל"א הָיוּ גּוֹבְלִין אוֹתוֹ עִם הַטִּיט
לְבֵנִים.
טיוול"שׁ בּלע"ז שֶׁעוֹשִׂים מִטִּיט וּמְיַבְּשִׁין אוֹתָן בַּחַמָּה וְיֵשׁ שֶׁשּׂוֹרְפִין אוֹתָן בַּכִּבְשָׁן
כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם.
כַּאֲשֶׁר הָיִיתֶם עוֹשִׂים עַד הֵנָּה
וְקֹשְׁשׁוּ.
וְלָקְטוּ
5,8
וְאֶת מַתְכֹּנֶת הַלְּבֵנִים אֲשֶׁר הֵם עֹשִׂים תְּמוֹל שִׁלְשֹׁם תָּשִׂימוּ עֲלֵיהֶם לֹא תִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ: כִּי נִרְפִּים הֵם עַל כֵּן הֵם צֹעֲקִים לֵאמֹר נֵלְכָה נִזְבְּחָה לֵאלֹהֵינוּ.
וְאֶת מַתְכֹּנֶת הַלְּבֵנִים:
סְכוּם חֶשְׁבּוֹן הַלְּבֵנִים שֶׁהָיָה כָּל אֶחָד עוֹשֶׂה לַיּוֹם כְּשֶׁהָיָה הַתֶּבֶן נִתָּן לָהֶם אוֹתוֹ סְכוּם תָּשִׂימוּ עֲלֵיהֶם גַּם עַתָּה לְמַעַן תִּכְבַּד הָעֲבוֹדָה עֲלֵיהֶם
כִּי נִרְפִּים.
מִן הָעֲבוֹדָה הֵם לְכָךְ לִבָּם פּוֹנֶה אֶל הַבַּטָּלָה וְצוֹעֲקִים לֵאמֹר נֵלְכָה וְגוֹ'
מַתְכֹּנֶת
וְתֹכֶן לְבֵנִים. וְלוֹ נִתְכְּנוּ עֲלִילוֹת. אֶת הַכֶּסֶף הַמְּתוּכָּן. כֻּלָּם לָשׁוֹן חֶשְׁבּוֹן הֵם
נִרְפִּים.
הַמְּלָאכָה רְפוּיָה בְּיָדָם וַעֲזוּבָה מֵהֶם וְהֵם נִרְפִּים מִמֶּנָּהּ רטר"ישׁ בּלע"ז
5,9
תִּכְבַּד הָעֲבֹדָה עַל הָאֲנָשִׁים וְיַעֲשׂוּ בָהּ וְאַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר.
וְאַל יִשְׁעוּ בְדִבְרֵי שָׁקֶר.
וְאַל יֶהֱגוּ וִידַבְּרוּ תָּמִיד בְּדִבְרֵי רוּחַ לֵאמֹר נֵלְכָה נִזְבְּחָה. וְדוֹמֶה לוֹ וְאֶשְׁעָה בְחֻקֶּיךָ תָמִיד. לְמָשָׁל וְלִשְׁנִינָה מִתַּרְגְּמִינָן לְשׁוֹעִין וִיסַפֵּר וְאִשְׁתָּעֵי וְאִ"א לוֹמָר וְאַל יִשְׁעוּ ל' וַיִּשַׁע ה' אֶל הֶבֶל וְגוֹ' וְאֶל קַיִן וְאֶל מִנְחָתוֹ לֹא שָׁעָה וּלְפָרֵשׁ אַל יִשְׁעוּ אַל יִפְנוּ שֶׁאִ"כ הָיָה לוֹ לִכְתּוֹב וְעַל יִשְׁעוּ אֶל דִּבְרֵי שָׁקֶר אוֹ לְדִבְרֵי שָׁקֶר כִּי כִּן גְּזֵרַת כֻּלָּם. יִשְׁעֶה הָאָדָם עַל עוֹשֵׂהוּ. וְלֹא שָׁעוּ עַל קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל. וְלֹא שָׁעָה אֶל הַמִּזְבְּחוֹת. וְלֹא מָצָאתִי שִׁמּוּשׁ שֶׁל בֵּי"ת סְמוּכָה לְאַחֲרֵיהֶם אֲבָל אַחַר לָשׁוֹן דִּבּוּר כְּמִתְעַסֵּק לְדָבָר בְּדָבָר נוֹפֵל לָשׁוֹן שִׁמּוּשׁ בֵּי"ת כְּגוֹן הַנִּדְבָּרִים בְּךָ. וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה. הַמַּלְאָךְ הַדּוֹבֵר בִּי. לְדַבֵּר בָּם. וַאֲדַבְּרָה בְעֵדוֹתֶיךָ. אַף כָּאן
אַל יִשְׁעוּ בְּדִבְרֵי שָׁקֶר
אַל יִהְיוּ נִדְבָּרִים בְּדִבְרֵי שָׁוְא וַהֲבָא
5,10
וַיֵּצְאוּ נֹגְשֵׂי הָעָם וְשֹׁטְרָיו וַיֹּאמְרוּ אֶל הָעָם לֵאמֹר: כֹּה אָמַר פַּרְעֹה אֵינֶנִּי נֹתֵן לָכֶם תֶּבֶן.
5,11
אַתֶּם לְכוּ קְחוּ לָכֶם תֶּבֶן מֵאֲשֶׁר תִּמְצָאוּ: כִּי אֵין נִגְרָע מֵעֲבֹדַתְכֶם דָּבָר.
אַתֶּם לְכוּ קְחוּ לָכֶם תֶּבֶן.
וּצְרִיכִים אַתֶּם לֵילֶךְ בִּזְרִיזוּת
כִּי אֵין נִגְרָע דָּבָר
מִכָּל סְכוּם לְבֵנִים שֶׁהֱיִיתֶם עוֹשִׂים לַיּוֹם בִּהְיוֹת הַתֶּבֶן נִתָּן לָכֶם מְזוּמָן מִבֵּית הַמֶּלֶך
5,12
וַיָּפֶץ הָעָם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם לְקֹשֵׁשׁ קַשׁ לַתֶּבֶן.
לְקֹשֵׁשׁ קַשׁ לַתֶּבֶן.
לֶאֱסוֹף אֲסֵפָה לִלְקוֹט לֶקֶט לְצוֹרֶךְ תֶּבֶן הַטִּיט
קַשׁ.
לָשׁוֹן לָקוּט עַל שֵׁם שֶׁדָּבָר הַמִּתְפַּזֵּר הוּא וְצָרִיךְ לְקוֹשְׁשׁוֹ קָרוּי קַשׁ בִּשְׁאָר מְקוֹמוֹת
5,13
וְהַנֹּגְשִׂים אָצִים לֵאמֹר: כַּלּוּ מַעֲשֵׂיכֶם דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ כַּאֲשֶׁר בִּהְיוֹת הַתֶּבֶן.
אָצִים.
דּוֹחֲקִים
דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ.
חֶשְׁבּוֹן שֶׁל כָּל יוֹם כֻּלּוֹ בְּיוֹמוֹ כַּאֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם בִּהְיוֹת הַתֶּבֶן מוּכָן
5,14
וַיֻּכּוּ שֹׁטְרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר שָׂמוּ עֲלֵהֶם נֹגְשֵׂי פַרְעֹה לֵאמֹר: מַדּוּעַ לֹא כִלִּיתֶם חָקְכֶם לִלְבֹּן כִּתְמוֹל שִׁלְשֹׁם גַּם תְּמוֹל גַּם הַיּוֹם.
וַיַּכּוּ שֹׁטְרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל.
הַשּׁוֹטְרִים יִשְׂרְאֵלִים הָיוּ וְחָסִים עַל חֲבֵרֵיהֶם מִלְּדָחֲקָם וּכְשֶׁהָיוּ מַשְׁלִימִין הַלְּבֵנִים לַנּוֹגְשִׂים שֶׁהֵם מִצְרִיִּים וְהָיָה חָסֵר מִן הַסְּכוּם הָיוּ מַלְקִין אוֹתָם עַל שֶׁלֹּא דָּחֲקוּ אֶת עוֹשֵׂי הַמְּלָאכָה. לְפִיכָךְ זָכוּ אוֹתָן שׁוֹטְרִים לִהְיוֹת סַנְהֶדְרִין וְנֶאֱצָל מִן הָרוּחַ אֲשֶׁר עַל מֹשֶׁה וְהוּשָׂם עֲלֵיהֶם שֶׁנֶּאֱמַר אֶסְפָה לִי שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאוֹתָן שֶׁיָּדַעְתָּ הַטּוֹבָה שֶׁעָשׂוּ בְּמִצְרַיִם כִּי הֵם זִקְנֵי הָעָם וְשׁוֹטְרָיו
וַיַּכּוּ שׁוֹטְרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל.
אֲשֶׁר שָׂמוּ נֹגְשֵׂי פַּרְעֹה אוֹתָם לְשׁוֹטְרִים עֲלֵיהֶם לֵאמֹר מַדּוּעַ וְגוֹ'. לָמָּה וַיַּכּוּ שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים לָהֶם מַדּוּעַ לֹא כִלִּיתֶם גַּם תְּמוֹל גַּם הַיּוֹם חֹק הַקָּצוּב עֲלֵיכֶם לִלְבּוֹן כִּתְמוֹל הַשְּׁלִישִׁי שֶׁהוּא יוֹם שֶׁלִּפְנֵי אֶתְמוֹל וְהוּא הָיָה בִּהְיוֹת הַתֶּבֶן נִתָּן לָהֶם
וַיַּכּוּ.
לָשׁוֹן וַיּוּפְעֲלוּ הֻכּוּ מִיַּד אֲחֵרִים. הַנּוֹגְשִׂים הִכּוּם
5,15
וַיָּבֹאוּ שֹׁטְרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּצְעֲקוּ אֶל פַּרְעֹה לֵאמֹר: לָמָּה תַעֲשֶׂה כֹה לַעֲבָדֶיךָ.
5,16
תֶּבֶן אֵין נִתָּן לַעֲבָדֶיךָ וּלְבֵנִים אֹמְרִים לָנוּ עֲשׂוּ וְהִנֵּה עֲבָדֶיךָ מֻכִּים וְחָטָאת עַמֶּךָ.
וּלְבֵנִים אוֹמְרִים לָנוּ עֲשׂוּ.
הַנּוֹגְשִׂים אוֹמְרִים לָנוּ עֲשׂוּ לְבֵנִים כַּמִּנְיָן הָרִאשׁוֹן
וְחָטָאת עַמֶּךָ.
אִלּוּ הָיָה נָקוּד פַּתָּח הָיִיתִי אוֹמֵר שֶׁהוּא דָּבוּק וְדָבָר זֶה חַטָּאת עַמְּךָ הוּא עַכְשָׁיו שֶׁהוּא קָמַץ שֵׁם דָּבָר הוּא וְכָךְ פֵּרוּשׁוֹ וְדָבָר זֶה מֵבִיא חַטָּאת עַל עַמֶּךָ כְּאִלּוּ כָּתוּב וְחָטָאתָ לְעַמֶּךָ כְּמוֹ כְּבֹאָנָה בֵּית לָחֶם שֶׁהוּא כְּמוֹ לְבֵית לֶחֶם וְכֵן הַרְבֵּה
5,17
וַיֹּאמֶר נִרְפִּים אַתֶּם נִרְפִּים עַל כֵּן אַתֶּם אֹמְרִים נֵלְכָה נִזְבְּחָה לַיהוָה.
5,18
וְעַתָּה לְכוּ עִבְדוּ וְתֶבֶן לֹא יִנָּתֵן לָכֶם וְתֹכֶן לְבֵנִים תִּתֵּנוּ.
וְתֹכֶן לְבֵנִים.
חֶשְׁבּוֹן הַלְּבֵנִים וְכֵן אֶת הַכֶּסֶף הַמְּתוּכָּן הַמָּנוּי כְּמוֹ שֶׁאָמַר בָּעִנְיָן וַיָּצוּרוּ וַיִּמְנוּ אֶת הַכֶּסֶף
5,19
וַיִּרְאוּ שֹׁטְרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֹתָם בְּרָע לֵאמֹר: לֹא תִגְרְעוּ מִלִּבְנֵיכֶם דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ.
וַיִּרְאוּ שֹׁטְרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל.
אֶת חֲבֵרֵיהֶם הַנִּרְדִים עַל יָדָם
בָּרָע.
רָאוּ אוֹתָם בְּרָעָה וְצָרָה הַמּוֹצֵאת אוֹתָם בְּהַכְבִּידָם הָעֲבוֹדָה עֲלֵיהֶם לֵאמֹר לֹא תִגְרְעוּ וְגוֹ'
5,20
וַיִּפְגְּעוּ אֶת מֹשֶׁה וְאֶת אַהֲרֹן נִצָּבִים לִקְרָאתָם בְּצֵאתָם מֵאֵת פַּרְעֹה.
וַיִּפְגְּעוּ.
אֲנָשִׁים מִיִּשְׂרָאֵ
אֶת מֹשֶׁה וְאֶת אַהֲרֹן וְגוֹ. וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּ כָּל נִצִּים וְנִצָּבִים דָּתָן וַאֲבִירָם הָיוּ שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם יָצְאוּ נִצָּבִים:
רַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּ כָּל נִצִּים וְנִצָּבִים דָּתָן וַאֲבִירָם הָיוּ שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם יָצְאוּ נִצָּבִים
5,21
וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם יֵרֶא יְהוָה עֲלֵיכֶם וְיִשְׁפֹּט: אֲשֶׁר הִבְאַשְׁתֶּם אֶת רֵיחֵנוּ בְּעֵינֵי פַרְעֹה וּבְעֵינֵי עֲבָדָיו לָתֶת חֶרֶב בְּיָדָם לְהָרְגֵנוּ.
5,22
וַיָּשָׁב מֹשֶׁה אֶל יְהוָה וַיֹּאמַר: אֲדֹנָי לָמָה הֲרֵעֹתָה לָעָם הַזֶּה לָמָּה זֶּה שְׁלַחְתָּנִי.
לָמָּה הֲרֵעֹתָה לָעָם הַזֶּה.
וְאִ"ת מַה אִכְפָּת לְךָ קוֹבֵל אֲנִי עַל שֶׁשְּׁלַחְתָּנִי
5,23
וּמֵאָז בָּאתִי אֶל פַּרְעֹה לְדַבֵּר בִּשְׁמֶךָ הֵרַע לָעָם הַזֶּה וְהַצֵּל לֹא הִצַּלְתָּ אֶת עַמֶּךָ.
הָרָע.
לָשׁוֹן הִפְעִיל הוּא הִרְבָּה רָעָה עֲלֵיהֶם. וְתַרְגוּמוֹ אַבְאִישׁ
6,1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה עַתָּה תִרְאֶה אֲשֶׁר אֶעֱשֶׂה לְפַרְעֹה: כִּי בְיָד חֲזָקָה יְשַׁלְּחֵם וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ. {ס}
עַתָּה תִרְאֶה וְגוֹ.
הִרְהַרְתָּ עַל מִדּוֹתַי לֹא כְּאַבְרָהָם שֶׁאָמַרְתִּי לוֹ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע וְאַחַר כָּךְ אָמַרְתִּי לוֹ הַעֲלֵהוּ לְעוֹלָה וְלֹא הִרְהֵר אַחֲרֵי מִדּוֹתָי. לְפִיכָךְ עַתָּה תִרְאֶה. הֶעָשׂוּי לְפַרְעֹה תִּרְאֶה וְלֹא הֶעָשׂוּי לְמַלְכֵי שִׁבְעָה אוּמוֹת כְּשֶׁאֲבִיאֵם לָאָרֶץ
כִּי בְיָד חֲזָקָה יְשַׁלְּחֵם.
מִפְּנֵי יָדִי הַחֲזָקָה שֶׁתֶּחֱזַק עַל פַּרְעֹה יְשַׁלְּחֵם
וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ.
עַל כָּרְחָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְלֹא יַסְפִּיקוּ לַעֲשׂוֹת לָהֶם צֵדָה