Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:02 : Mise des Téfilines
06:55 : Lever du soleil
13:14 : Heure de milieu du jour
19:33 : Coucher du soleil
20:11 : Tombée de la nuit

Horaires du Chabbat
Vendredi 7 Avril 2023 à 19:21
Sortie du Chabbath à 20:21

Hiloulot du jour
Rav Chalom Messas
Afficher le calendrier
Ki-Tissa

Paracha Ki-Tissa

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Ashkénaze  
וידבר יהוה אל משה לאמר כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת יהוה העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם
וידבר יהוה אל משה לאמר ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם
וידבר יהוה אל משה לאמר ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו

ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו

וידבר יהוה אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתך יעשו
ויאמר יהוה אל משה לאמר ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש

ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק
וידבר יהוה אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו
ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך ֯מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי ברע הוא ויאמרו לי עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה וירא משה את העם כי פרע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם וישב משה אל יהוה ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן

וידבר יהוה אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה ערף אתה פן אכלך בדרך וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו ויאמר יהוה אל משה אמר אל בני ישראל אתם עם קשה ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש יהוה יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה עד באו האהלה והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה וראה כל העם את עמוד הענן עמד פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו ודבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל
ס ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה ויאמר פני ילכו והנחתי לך ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה
ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם ויאמר הראני נא את כבדך ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו

ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי שם על ראש ההר ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא ויפסל שני לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לחת אבנים וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים וימהר משה ויקד ארצה וישתחו ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו
ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאת אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עשה עמך שמר לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי השמר לך פן תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן אלהי מסכה לא תעשה לך את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן יהוה אלהי ישראל כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשאים בעדה וידבר משה אלהם ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו

Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
30,11
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
30,12
כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוָה בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם.
כִּי תִשָּׂא.
לָשׁוֹן קַבָּלָה כְּתַרְגּוּמוֹ כְּשֶׁתַּחְפּוֹץ לְקַבֵּל סְכוּם מִנְיָנָם לָדַעַת כַּמָּה הֵם אַל תִּמְנֵם לְגֻלְגוֹלֶת אֶלָּא יִתְּנוּ כָּל אֶחָד מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל וְתִמְנֶה אֶת הַשְּׁקָלִים וְתֵדַע מִנְיָנָם
וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף.
שֶׁהַמִּנְיָן שׁוֹלֵט בּוֹ עַיִן הָרָע וְהַדֶּבֶר בָּא עֲלֵיהֶם כְּמוֹ שֶׁמָּצִינוּ בִּימֵי דָּוִד
30,13
זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ: עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיהוָה.
זֶה יִתְּנוּ.
הֶרְאָה לוֹ כְּמִין מַטְבֵּעַ שֶׁל אֵשׁ וּמִשְׁקָלָהּ מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל וְאָמַר לוֹ כָּזֶה יִתְּנוּ
הָעוֹבֵר עַל הַפְּקוּדִים.
דֶּרֶךְ הַמּוֹנִין מַעֲבִירִין אֶת הַנִּמְנִין זֶה אַחַר זֶה וְכֵן כָּל אֲשֶׁר יַעֲבוֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט וְכֵן תַּעֲבוֹרְנָה הַצֹּאן עַל יְדֵי מוֹנֶה
מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ.
בְּמִשְׁקָל הַשֶּׁקֶל שֶׁקָּצַבְתִּי לְךָ לִשְׁקוֹל בּוֹ שִׁקְלֵי הַקֹּדֶשׁ כְּגוֹן שְׁקָלִים הָאֲמוּרִין בְּפָרָשַׁת עֲרָכִין וּשְׂדֵה אֲחוּזָה
עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשָּׁקֶל.
עַכְשָׁיו. פֵּרַשׁ לְךָ כַּמָּה הוּא
גֵּרָה.
לָשׁוֹן מָעָה וְכֵן בִּשְׁמוּאֵל יָבֹא לְהִשְׁתַּחֲוֹת לוֹ לַאֲגוֹרַת כֶּסֶף וְכִכַּר לֶחֶם
עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשָּׁקֶל.
שֶׁהַשֶּׁקֶל הַשָּׁלֵם ד' זוּזִים וְהַזּוּז מִתְּחִלָּתוֹ חָמֵשׁ מָעוֹת אֶלָּא בָּאוּ וְהוֹסִיפוּ עָלָיו שְׁתוּת וְהֶעֱלוּהוּ לְשֵׁשׁ מָעָה כֶּסֶף וּמַחֲצִית הַשֶּׁקֶל הַזֶּה שֶׁאָמַרְתִּי לְךָ יִתְּנוּ תְּרוּמָה לַה'
30,14
כֹּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה יִתֵּן תְּרוּמַת יְהוָה.
מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה.
לִמְדֶךָ כָּאן שֶׁאֵין פָּחוֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים יוֹצֵא לַצָּבָא וְנִמְנֶה בִּכְלָל אֲנָשִׁים
30,15
הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל לָתֵת אֶת תְּרוּמַת יְהוָה לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם.
לְכַפֵּר עַל נַפְשׁוֹתֵיכֶם.
שׁ תִּנָּגְפוּ עַל יְדֵי מִנְיָן. דָּ"א לְכַפֵּר עַל נַפְשׁוֹתֵיכֶם לְפִי שֶׁרָמַז לָהֶם כָּאן ג' תְּרוּמוֹת שֶׁנִּכְתָּב כָּאן תְּרוּמַת ה' פְּעָמִים אַחַת תְּרוּמַת אֲדָנִים שֶׁמָּנְאָן כְּשֶׁהִתְחִילוּ בְּנִדְבַת הַמִּשְׁכָּן שֶׁנָּתְנוּ כָּל אֶחָד וְאֶחָד מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל וְעָלָה לִמְאַת הַכִּכָּר שֶׁנֶּאֱמַר וְכֶסֶף פְּקוּדֵי הָעֵדָה מְאַת כִּכָּר וּמֵהֶם נַעֲשׂוּ הָאֲדָנִים שֶׁנֶּאֱ' וַיְהִי מְאַת כִּכָּר הַכֶּסֶף וְגוֹ'. וְהַשֵּׁנִית אַף הִיא עַ"י מִנְיָן שֶׁמָּנְאָן מִשֶּׁהוּקָם הַמִּשְׁכָּן הוּא הַמִּנְיָן הָאָמוּר בִּתְחִלַּת חוּמָשׁ הַפְּקוּדִים בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית וְנָתְנוּ כָּל אֶחָד מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל וְהֵן לִקְנוֹת מֵהֶן קָרְבָּנוֹת צִבּוּר שֶׁל כָּל שָׁנָה וְשָׁנָה וְהוּשְׁווּ בָּהֶם עֲנִיִּים וַעֲשִׁירִים וְעַל אוֹתָהּ תְּרוּמָה נֶאֱמַר לְכַפֵּר עַל נַפְשׁוֹתֵיכֶם שֶׁהַקָּרְבָּנוֹת לְכַפָּרָה הֵם בָּאִים. וְהַשְּׁלִישִׁית הִיא תְּרוּמַת הַמִּשְׁכָּן כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר כָּל מֵרִים תְּרוּמַת כֶּסֶף וּנְחֹשֶׁת וְלֹא הָיְתָה יַד כֻּלָּם שָׁוָה בָּהּ אֶלָּא אִישׁ אִישׁ מַה שֶּׁנָּדְבוֹ לִבּוֹ
30,16
וְלָקַחְתָּ אֶת כֶּסֶף הַכִּפֻּרִים מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתַתָּ אֹתוֹ עַל עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד וְהָיָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי יְהוָה לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם. {פ}
וְנָתַתָּ אוֹתוֹ עַל עֲבוֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד.
לָמַדְתָּ שֶׁנִּצְטַוּוּ לִמְנוֹתָם בִּתְחִלַּת נִדְבַת הַמִּשְׁכָּן אַחַר מַעֲשֶׂה הָעֵגֶל מִפְּנֵי שֶׁנִּכְנָס בָּהֶם מַגֵּפָה כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּגּוֹף ה' אֶת הָעָם מָשָׁל לַצֹּאן הַחֲבִיבָה עַל בַּעֲלֶיהָ שֶׁנָּפַל בָּהּ דָּבָר וּמִשֶּׁפָּסַק אָמַר לוֹ לָרוֹעֶה בְּבַקָּשָׁה מִמְּךָ מְנֵה אֶת צֹאנִי וְדַע כַּמָּה נוֹתְרוּ בָּהֶם לְהוֹדִיעַ שֶׁהִיא חֲבִיבָה עָלָיו וְאִ"א לוֹמָר שֶׁהַמִּנְיָן הַזֶּה הוּא הָאָמוּר בְּחוּמָשׁ הַפְּקוּדִים שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בּוֹ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי וְהַמִּשְׁכָּן הוּקָם בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן שֶׁנֶּאֱמַר בְּיוֹם הַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תָּקִים וְגוֹ' וּמֵהַמִּנְיָן הַזֶּה נַעֲשׂוּ הָאֲדָנִים מִשְּׁקָלִים שֶׁלּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וַיְהִי מְאַת כִּכַּר הַכֶּסֶף לָצֶקֶת וְגוֹ'. הָא לָמַדְתָּ שֶׁשְּׁתַּיִם הָיוּ אַחַת בִּתְחִלַּת נִדְבָתָן אַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים בְּשָׁנָה רִאשׁוֹנָה וְאַחַת בְּשָׁנָה שְׁנִיָּה בְּאִיָּר מִשֶּׁהוּקָם הַמִּשְׁכָּן. וְאִ"ת וְכִי אֶפְשָׁר שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם הָיוּ יִשְׂרָאֵל שָׁוִים ו' מֵאוֹת אֶלֶף וּג' אֲלָפִים וַה' מֵאוֹת וּג' שֶׁהֲרֵי בְּכֶסֶף פְּקוּדֵי הָעֵדָה נֶאֱמַר כֵּן וּבְחוּמָשׁ הַפְּקוּדִים אַף בּוֹ נֶאֱמַר כֵּן וַיִּהְיוּ כָל הַפְּקוּדִים שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים וַהֲלֹא בִּשְׁתֵּי שָׁנִים הָיוּ וְאִ"א שֶׁהָיוּ בִּשְׁעַת מִנְיָן הָרִאשׁוֹן בְּנֵי י"ט שָׁנָה שֶׁנִּמְנוּ וּבַשְּׁנִיָּה נַעֲשׂוּ בְּנֵי כ'. תְּשׁוּבָה לַדָּבָר אֵצֶל שְׁנוֹת הָאֲנָשִׁים בְּשָׁנָה אַחַת נִמְנוּ אֲבָל לְמִנְיָן יְצִיאַת מִצְרַיִם הָיוּ שְׁתֵּי שָׁנִים לְפִי שְׁלִיצִיאַת מִצְרַיִם מוֹנִין מִנִּיסָן כְּמוֹ שֶׁשָּׁנִינוּ בְּמַס' רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְנִבְנָה הַמִּשְׁכָּן בָּרִאשׁוֹנָה וְהוּקָם בַּשְּׁנִיָּה שֶׁנִּתְחַדְּשָׁה שָׁנָה בְּאֶחָד בְּנִיסָן אֲבָל שְׁנוֹת הָאֲנָשִׁים מְנוּיִין לְמִנְיָן שְׁנוֹת עוֹלָם הַמַּתְחִילִין מִתִּשְׁרֵי נִמְצְאוּ שְׁנֵי הַמִּנְיָנִים בְּשָׁנָה אַחַת הַמִּנְיָן הָרִאשׁוֹן הָיָה בְּתִשְׁרֵי לְאַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁנִּתְרַצָּה הַמָּקוֹם לְיִשְׂרָאֵל לִסְלוֹחַ לָהֶם וְנִצְטַוּוּ עַל הַמִּשְׁכָּן וְהַשֵּׁנִי בְּאֶחָד בְּאִיָּר
עַל עֲבוֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד.
הֵן אֲדָנִים שֶׁנַּעֲשׂוּ בּוֹ
30,17
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
30,18
וְעָשִׂיתָ כִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְכַנּוֹ נְחֹשֶׁת לְרָחְצָה וְנָתַתָּ אֹתוֹ בֵּין אֹהֶל מוֹעֵד וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ וְנָתַתָּ שָׁמָּה מָיִם.
כִּיּוֹר.
כְּמִין דּוּד גְּדוֹלָה וְלָהּ דַּדִּים הַמֵּרִיקִים בְּפִיהֶם מַיִם
וְכַנּוֹ.
כְּתַרְגוּמוֹ בְּסִיסֵיהּ מוֹשָׁב מְתוּקָן לַכִּיּוֹר
לְרָחֲצָה.
מוּסָב עַל הַכִּיּוֹר
וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ.
מִזְבַּח הָעוֹלָה שֶׁכָּתוּב בּוֹ שֶׁהוּא לִפְנֵי פֶּתַח מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד וְהָיָה הַכִּיּוֹר מָשׁוּךְ קִמְעָא וְעוֹמֵד כְּנֶגֶד אֲוִיר שֶׁבֵּין הַמִּזְבֵּחַ וְהַמִּשְׁכָּן וְאֵינוֹ מַפְסִיק כְּלָל בֵּנָתַיִים מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר וְאֶת מִזְבַּח הָעוֹלָה שָׁם פֶּתַח מִשְׁכָּן אֹהֶל מוֹעֵד כְּלוֹמָר מִזְבֵּחַ לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד וְאֵין כִּיּוֹר לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד הָא כֵּיצָד מָשׁוּךְ קִמְעָא כְּלַפֵּי הַדָּרוֹם כָּךְ שְׁנוּיָה בִּזְבָחִים
30,19
וְרָחֲצוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו מִמֶּנּוּ אֶת יְדֵיהֶם וְאֶת רַגְלֵיהֶם.
אֶת יְדֵיהֶם וְאֶת רַגְלֵיהֶם.
בְּבַת אַחַת הָיָה מְקַדֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו וְכָךְ שָׁנִינוּ בִּזְבָחִים כֵּיצָד קִדּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם מַנִּיחַ יָדוֹ הַיְמָנִית עַל גַּבֵּי רַגְלוֹ הַיְמָנִית וְיָדוֹ הַשְּׂמָאלִית עַל גַּבֵּי רַגְלוֹ הַשְּׂמָאלִית וּמְקַדְּשָׁן
30,20
בְּבֹאָם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד יִרְחֲצוּ מַיִם וְלֹא יָמֻתוּ אוֹ בְגִשְׁתָּם אֶל הַמִּזְבֵּחַ לְשָׁרֵת לְהַקְטִיר אִשֶּׁה לַיהוָה.
בְּבוֹאָם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד.
לְהַקְּטִיר שַׁחֲרִית וּבֵין הָעַרְבַּיִם קְטֹרֶת אוֹ לְהַזּוֹת מִדַּם פָּר כֹּהֵן מָשִׁיחַ וּשְׂעִירֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים
וְלֹא יָמוּתוּ.
הָא אִם לֹא יִרְחֲצוּ יָמוּתוּ שֶׁבַּתּוֹרָה נֶאֱמְרוּ כְּלָלוֹת וּמִכְּלָל לָאו אַתָּה שׁוֹמֵעַ הֵן
אֶל הַמִּזְבֵּחַ.
הַחִיצוֹן שֶׁאֵין כָּאן בִּיאַת אֹהֶל מוֹעֵד אֶלָּא בַּחָצֵר
30,21
וְרָחֲצוּ יְדֵיהֶם וְרַגְלֵיהֶם וְלֹא יָמֻתוּ וְהָיְתָה לָהֶם חָק עוֹלָם לוֹ וּלְזַרְעוֹ לְדֹרֹתָם. {פ}
וְלֹא יָמוּתוּ.
לְחַיֵּב מִיתָה עַל הַמְּשַׁמֵּשׁ בַּמִּזְבֵּחַ וְאֵינוֹ רָחוּץ יָדַיִם וְרַגְלַיִם שֶׁמִּמִּיתָה הָרִאשׁוֹנָה לֹא שָׁמַעְנוּ אֶלָּא עַל הַנִּכְנָס לָהֵיכָל
30,22
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
30,23
וְאַתָּה קַח לְךָ בְּשָׂמִים רֹאשׁ מָר דְּרוֹר חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְקִנְּמָן בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם וּקְנֵה בֹשֶׂם חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם.
בְּשָׂמִים רֹאשׁ.
חֲשׁוּבִים
וְקִנְמָן בֶּשֶׂם.
לְפִי שֶׁהַקִּנָמוֹן קְלִפַּת עֵץ הוּא יֵשׁ שֶׁהוּא טוֹב וְיֵשׁ בּוֹ רֵיחַ טוֹב וְטַעַם וְיֵשׁ שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא כָּעֵץ לְכָךְ הוּצְרָךְ לוֹמָר קִנְמָן בֶּשֶׂם מִן הַטּוֹב
מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם.
מַחֲצִית הֲבָאָתוֹ תְּהֵא חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם נִמְצָא כֻּלּוֹ חֲמֵשׁ מֵאוֹת כְּמוֹ שִׁעוּר מָר דְּרוֹר אִ"כ לָמָּה נֶאֱמַר בּוֹ חֲצָאִין גְּזֵרַת הַכָּתוּב הִיא לַהֲבִיאוֹ לַחֲצָאִין לְהַרְבּוֹת בּוֹ ב' הַכְרָעוֹת שֶׁאֵין שׁוֹקְלִין עַיִן בְּעַיִן וְכָךְ שְׁנוּיָה בִּכְרִיתוּת
וּקְנֵה בּוֹשֶׂם.
קָנֶה שֶׁל בֹּשֶׂם לְפִי שֶׁיֵּשׁ קָנִים שֶׁאֵינָן שֶׁל בֹּשֶׂם הוּצְרָךְ לוֹמָר בַּשֵּׁם
חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם.
סָךְ מִשְׁקָל כֻּלּוֹ
30,24
וְקִדָּה חֲמֵשׁ מֵאוֹת בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ וְשֶׁמֶן זַיִת הִין.
וְקִדָּה.
שֵׁם שׁוֹרֶשׁ עֵשֶׂב וּבְלָשׁוֹן חֲכָמִים קְצִיעָה
הִין.
י"ב לוּגִין וְנֶחְלְקוּ בּוֹ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל רַ' מֵאִיר אוֹמֵר בּוֹ שָׁלְקוּ אֶת הָעִקָּרִין אָמַר לוֹ רַ"י וַהֲלֹא לָסוּךְ אֶת הָעִקָּרִין אֵינוֹ סִפֵּק אֶלָּא שָׁרְאוּם בַּמַּיִם שֶׁלֹּא יִבְלְעוּ אֶת הַשֶּׁמֶן וְאַחַ"כ הֵצִיף עֲלֵיהֶם הַשֶּׁמֶן עַד שֶׁקָּלַט הָרֵיחַ וְקִפְּחוֹ לַשֶּׁמֶן שֶׁעַל הָעִקָּרִין
30,25
וְעָשִׂיתָ אֹתוֹ שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ רֹקַח מִרְקַחַת מַעֲשֵׂה רֹקֵחַ שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ יִהְיֶה.
רוֹקַח מִרְקַחַת.
רוֹקַח שֵׁם דָּבָר הוּא וְהַטַּעַם מוֹכִיחַ שֶׁהוּא לְמַעְלָה וַהֲרֵי הוּא כְּמוֹ רֹקַע רֹגַע וְאֵינוֹ כְּמוֹ רוֹגַע הַיָּם וּכְמוֹ רוֹקַע הָאָרֶץ שֶׁהַטַּעַם לְמַטָּה וְכָל דָּבָר הַמְּעוֹרָב בַּחֲבֵרוֹ עַד שֶׁזֶּה קוֹפֵחַ מִזֶּה אוֹ רֵיחַ אוֹ טַעַם קָרוּי מִרְקַחַת
רֹקַח מִרְקַחַת.
רֹקַח הֶעָשׂוּי עַ"י אוּמָנוּת וְתַעֲרוֹבוֹת
מַעֲשֶׂה רוֹקֵחַ.
שֵׁם הָאוּמָן בַּדָּבָר
30,26
וּמָשַׁחְתָּ בוֹ אֶת אֹהֶל מוֹעֵד וְאֵת אֲרוֹן הָעֵדֻת.
וּמָשַׁחְתָּ בוֹ.
כָּל הַמְּשִׁיחוֹת כְּמִין כָּ"ף יְוָנִית חוּץ מִשֶּׁל מְלָכִים שֶׁהֵן כְּמִין נֵזֶר
30,27
וְאֶת הַשֻּׁלְחָן וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַמְּנֹרָה וְאֶת כֵּלֶיהָ וְאֵת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת.
30,28
וְאֶת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַכִּיֹּר וְאֶת כַּנּוֹ.
30,29
וְקִדַּשְׁתָּ אֹתָם וְהָיוּ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים כָּל הַנֹּגֵעַ בָּהֶם יִקְדָּשׁ.
וְקִדַּשְׁתָּ אוֹתָם.
מְשִׁיחָה זוֹ מְקַדַּשְׁתָּם לִהְיוֹת קֹדֶשׁ קָדָשִׁים וּמַה הִיא קְדֻשָּׁתָם כָּל הַנּוֹגֵעַ וְגוֹ' כָּל הָרָאוּי לִכְלֵי שָׁרֵת מִשֶּׁנִּכְנָס לְתוֹכוֹ קָדוֹשׁ קְדֻשַּׁת הַגּוּף לְהִפָּסֵל בַּיּוֹצֵא וְלִינָה וּטְבוּל יוֹם וְאֵינוֹ נִפְדֶה לָצֵאת לְחוּלִין אֲבָל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לָהֶם אֵין מְקַדְּשָׁן וּשְׁנוּיָה הִיא מִשְׁנָה שְׁלֵמָה אֵצֶל מִזְבֵּחַ מִתּוֹךְ שֶׁנֶּאֱ' כָּל הַנּוֹגֵעַ בַּמִּזְבֵּחַ יִקְדָּשׁ שׁוֹמֵעַ אֲנִי בֵּין רָאוּי בֵּין שֶׁאֵינוֹ רָאוּי תַּ"ל כְּבָשִׂים מַה כְּבָשִׂים רְאוּיִים אַף כָּל רְאוּיִים. כָּל מְשִׁיחַת מִשְׁכָּן וְכֹהֲנִים וּמְלָכִים מְתוּרְגָם לָשׁוֹן רִבּוּי לְפִי שֶׁאֵין צוֹרֶךְ מְשִׁיחָתָן אֶלָּא לִגְדֻלָּה כִּי כֵן יִסַּד הַמֶּלֶךְ שֶׁזֶּה חִנּוּךְ גְּדֻלָּתָן וּשְׁאָר מְשִׁיחוֹת כְּמוֹ רְקִיקִין מְשׁוּחִין וְרֵאשִׁית שְׁמָנִים יִמְשְׁחוּ ל' אֲרַמִית בָּהֶן כּל' עִבְרִית
30,30
וְאֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו תִּמְשָׁח וְקִדַּשְׁתָּ אֹתָם לְכַהֵן לִי.
30,31
וְאֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תְּדַבֵּר לֵאמֹר: שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ יִהְיֶה זֶה לִי לְדֹרֹתֵיכֶם.
לְדוֹרוֹתֵיכֶם.
מִכָּאן לָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ לוֹמָר שֶׁכֻּלּוֹ קַיָּם לֶעָתִיד לָבֹא
זֶה.
בְּגִימַטְרִיָּא תְּרֵיסַר לוּגִין הֲווּ
30,32
עַל בְּשַׂר אָדָם לֹא יִיסָךְ וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ לֹא תַעֲשׂוּ כָּמֹהוּ קֹדֶשׁ הוּא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם.
לֹא יִיסָךְ.
בִּשְׁנֵי יוֹדִי"ן לָ' יִפְעָל כְּמוֹ לְמַעַן יִיטַב לְךָ
עַל בְּשַׂר אָדָם לֹא יִיסָךְ.
מִן הַשֶּׁמֶן הַזֶּה עַצְמוֹ
וּבְמַתְכֻּנתּוֹ לֹא תַעֲשׂוּ כָמוֹהוּ.
בִּסְכוּם סַמְּמָנָיו לֹא תַּעֲשׂוּ אַחֵר כָּמוֹהוּ בְּמִשְׁקָל סַמְּמָנִין הַלָּלוּ לְפִי מִדַּת הִין שֶׁמֶן אֲבָל אִם פִּחֵת אוֹ רִבָּה סַמְּמָנִין לְפִי מִדַּת הִין שֶׁמֶן מֻתָּר וְאַף הֶעָשׂוּי בְּמַתְכּוּנְתּוֹ שֶׁל זֶה אֵין הַסָּךְ מִמֶּנּוּ חַיָּב אֶלָּא הָרוֹקְחוֹ
וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ.
לָשׁוֹן חֶשְׁבּוֹן כְּמוֹ מַתְכּוֹנֶת הַלְּבֵנִים וְכֵן בְּמַתְכֻּנְתָּהּ שֶׁל קְטוֹרֶת
30,33
אִישׁ אֲשֶׁר יִרְקַח כָּמֹהוּ וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל זָר וְנִכְרַת מֵעַמָּיו. {ס}
וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ.
מֵאוֹתוֹ שֶׁל מֹשֶׁה
עַל זָר.
שֶׁאֵינוֹ צוֹרֶךְ כְּהוּנָה וּמַלְכוּת
30,34
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה: בַּד בְּבַד יִהְיֶה.
נָטָף.
הוּא צָרִי וְעַל שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא שָׂרָף הַנּוֹטֵף מֵעֲצֵי הַקְּטָף קָרוּי נָטָף ובלע"ז גּומ"א (גוממיא) וְהַצָּרִי קוֹרִין לוֹ טרי"אקה (טהעריאק)
וּשְׁחֵלֶת.
שׁוֹרֶשׁ בְּשֵׁם חָלָק וּמַצְהִיר כַּצִּפּוֹרֶן וּבְלָשׁוֹן הַמִּשְׁנָה קָרוּי צִפּוֹרֶן וְזֶהוּ שֶׁתִּרְגֵּם אוּנְקְלוּס וְטוּפְרָא
וְחֶלְבְּנָה.
בְּשֵׁם שֶׁרֵיחוֹ רָע וְקוֹרִין לוֹ גּלב"נא וּמְנָאָה הַכָּתוּב בֵּין סַמְּמָנֵי הַקְּטוֹרֶת לְלַמְּדֵנוּ שֶׁלֹּא יֵקַל בְּעֵינֵינוּ לְצָרֵף עִמָּנוּ בַּאֲגוּדַת תַּעֲנִיּוֹתֵינוּ וּתְפִלָּתֵנוּ אֶת פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּהְיוּ נִמְנִין עִמָּנוּ
סַמִּים.
אֲחֵרִים
וּלְבוֹנָה זַכָּה.
מִכָּאן לָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ י"א סַמְּמָנִין נֶאֱמְרוּ לוֹ לְמֹשֶׁה בְּסִינַי מִעוּט סַמִּים שְׁנַיִם נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה ג' הֲרֵי ה'. סַמִּים לְרַבּוֹת עוֹד כְּמוֹ אֵלּוּ הֲרֵי עֶשֶׂר. וּלְבוֹנָה הֲרֵי י"א וְלָאו הֵן הַצָּרִי וְהַצִּפּוֹרֶן הַחֶלְבְּנָה וְהַלְּבוֹנָה מוֹר וּקְצִיעָה שִׁבּוֹלֶת נֵרְד וְכַרְכּוֹם הֲרֵי ח' שֶׁהַשִּׁבּוֹלֶת וְנֵרְד אֶחָד שֶׁהַנֵּרְד דּוֹמֶה לְשִׁבּוֹלֶת. הַקּוֹשְׁט וְהַקִּלּוּפָה וְהַקִּנָּמוֹן הֲרֵי י"א. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָה אֵינוֹ נִקְטָר אֶלָּא בּוֹ שָׁפִין אֶת הַצִּפּוֹרֶן לְלַבְּנָהּ שֶׁתְּהֵא נָאָה
בַּד בְּבַד יִהְיֶה.
אֵלּוּ הָאַרְבָּעָה הַנִּזְכָּרִים כָּאן יִהְיוּ שָׁוִין מִשְׁקָל בְּמִשְׁקָל כְּמִשְׁקָלוֹ שֶׁל זֶה כָּךְ מִשְׁקָלוֹ שֶׁל זֶה וְכֵן שָׁנִינוּ הַצָּרִי וְהַצִּפּוֹרֶן וְהַחֶלְבְּנָה וְהַלְּבוֹנָה מִשְׁקַל שִׁבְעִים שִׁבְעִים מָנֶה וְלָ' בַּד נִרְאֶה בְּעֵינָי שֶׁהוּא לָ' יָחִיד אֶחָד בְּאֶחָד יִהְיֶה. זֶה כְּמוֹ זֶה
30,35
וְעָשִׂיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת רֹקַח מַעֲשֵׂה רוֹקֵחַ מְמֻלָּח טָהוֹר קֹדֶשׁ.
מְמוּלָח.
כְּתַרְגוּמוֹ מְעוֹרָב שֶׁיֵּעָרֵב שְׁחִיקָתָן יָפֶה יָפֶה זֶה עִם זֶה וְאוֹמֵר אֲנִי שֶׁדּוֹמֶה לוֹ וַיִּירְאוּ הַמַּלָּחִים. מַלָחַיִךְ וְחוֹבְלַיִךְ עַל שֵׁם שֶׁמְּהַפְּכִין אֶת הַמַּיִם בַּמְּשׁוֹטוֹת כְּשֶׁמַּנְהִיגִים אֶת הַסְּפִינָה כְּאָדָם הַמְּהַפֵּךְ בַּכָּף בֵּיצִים טְרוּפוֹת לְעַרְבָן עִם הַמַּיִם וְכָל דָּבָר שֶׁאָדָם רוֹצֶה לְעָרֵב יָפֶה יָפֶה מְהַפְּכוֹ בְּאֶצְבַּע אוֹ בְּבָזָךְ
מְמוּלָח טָהוֹר קֹדֶשׁ.
מְמוּלָח יִהְיֶה וְטָהוֹר יִהְיֶה וְקֹדֶשׁ יִהְיֶה
30,36
וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם.
וְנָתַתָּה מִמֶּנָּהּ וְגוֹ.
הִיא קְטֹרֶת שֶׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם שֶׁעַל הַמִּזְבֵּחַ הַפְּנִימִי שֶׁהוּא בְּאֹהֶל מוֹעֵד
אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה.
כָּל מוֹעֲדֵי דִּבּוּר שֶׁאֶקְבָּע לְךָ אֲנִי קוֹבְעָם לְאוֹתוֹ מָקוֹם
30,37
וְהַקְּטֹרֶת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּמַתְכֻּנְתָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לְךָ לַיהוָה.
בְּמַתְכֻּנְתָּהּ.
בְּמִנְיָן סַמְּמָנֶיהָ
קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לְךָ לַה.
שֶׁלֹּא תַּעֲשֶׂנָּה אֶלָּא לִשְׁמִי
30,38
אִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה כָמוֹהָ לְהָרִיחַ בָּהּ וְנִכְרַת מֵעַמָּיו. {ס}
לְהָרִיחַ בָּהּ.
אֲבָל עוֹשֶׂה אַתָּה בְּמַתְכֻּנְתָּהּ מִשֶּׁלְּךָ כְּדֵי לְמָכְרָהּ לַצִּבּוּר
31,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
31,2
רְאֵה קָרָאתִי בְשֵׁם בְּצַלְאֵל בֶּן אוּרִי בֶן חוּר לְמַטֵּה יְהוּדָה.
קָרָאתִי בְשֵׁם.
לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתִּי אֶת בְּצַלְאֵל
31,3
וָאֲמַלֵּא אֹתוֹ רוּחַ אֱלֹהִים בְּחָכְמָה וּבִתְבוּנָה וּבְדַעַת וּבְכָל מְלָאכָה.
בְּחָכְמָה.
מַה שֶּׁאָדָם שׁוֹמֵעַ דְּבָרִים מֵאֲחֵרִים וְלָמֵד
וּבִתְבוּנָה.
מֵבִין דָּבָר מִלִּבּוֹ מִתּוֹךְ דְּבָרִים שֶׁלָּמַד
וּבְדַעַת.
רוּחַ הַקֹּדֶשׁ
31,4
לַחְשֹׁב מַחֲשָׁבֹת לַעֲשׂוֹת בַּזָּהָב וּבַכֶּסֶף וּבַנְּחֹשֶׁת.
לַחֲשׁוֹב מַחֲשָׁבוֹת.
אֲרִיגַת מַעֲשֶׂה חֹשֵׁב
31,5
וּבַחֲרֹשֶׁת אֶבֶן לְמַלֹּאת וּבַחֲרֹשֶׁת עֵץ לַעֲשׂוֹת בְּכָל מְלָאכָה.
וּבַחֲרוֹשֶׁת.
לָשׁוֹן אוּמָנוּת כְּמוֹ חָרָשׁ חָכָם וְאוּנְקְלוּס פֵּרַשׁ וְשָׁנָה בְּפֵרוּשָׁן שֶׁאוּמָן אֲבָנִים קָרוּי אוּמָן וְחָרשׁ עֵץ קָרוּי נַגָּר
לְמַלְֹּאוֹת.
לְהוֹשִׁיבָהּ בַּמִּשְׁבְּצוֹת שֶׁלָּהּ בְּמִלּוּאָה לַעֲשׂוֹת הַמִּשְׁבְּצוֹת לְמִדַּת מוֹשָׁב הָאֶבֶן וְעוֹבְיָהּ
31,6
וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי אִתּוֹ אֵת אָהֳלִיאָב בֶּן אֲחִיסָמָךְ לְמַטֵּה דָן וּבְלֵב כָּל חֲכַם לֵב נָתַתִּי חָכְמָה וְעָשׂוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר צִוִּיתִךָ.
וּבְלֵב כָּל חֲכַם לֵב וְגוֹ.
וְעוֹד שְׁאָר חַכְמֵי לֵב שֶׁבָּכֶם וְכָל אֲשֶׁר נָתַתִּי בּוֹ חָכְמָה וְעָשׂוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ
31,7
אֵת אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת הָאָרֹן לָעֵדֻת וְאֶת הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עָלָיו וְאֵת כָּל כְּלֵי הָאֹהֶל.
וְאֶת הָאָרוֹן לְעֵדוּת.
לְצוֹרֶךְ לוּחוֹת הָעֵדוּת
31,8
וְאֶת הַשֻּׁלְחָן וְאֶת כֵּלָיו וְאֶת הַמְּנֹרָה הַטְּהֹרָה וְאֶת כָּל כֵּלֶיהָ וְאֵת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת.
הַטְּהוֹרָה.
עַל שֵׁם זָהָב טָהוֹר
31,9
וְאֶת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַכִּיּוֹר וְאֶת כַּנּוֹ.
31,10
וְאֵת בִּגְדֵי הַשְּׂרָד וְאֶת בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְאֶת בִּגְדֵי בָנָיו לְכַהֵן.
וְאֶת בִּגְדֵי הַשְּׂרָד.
אוֹמֵר אֲנִי לְפִי פְּשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא שֶׁאִ"א לוֹמָר שֶׁבְּבִגְדֵי כְּהוּנָה מְדַבֵּר לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר אֶצְלָם וְאֶת בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְאֶת בִּגְדֵי בָנָיו לְכַהֵן אֶלָּא אֵלּוּ בִּגְדֵי הַשְּׂרָד הֵם בִּגְדֵי הַתְּכֵלֶת וְהָאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי הָאֲמוּרִים בְּפָרָשַׁת מַסָּעוֹת וְנָתְנוּ עָלָיו בֶּגֶד תְּכֵלֶת וְנָתְנוּ עָלָיו בֶּגֶד אַרְגָּמָן וְנָתְנוּ עֲלֵיהֶם בֶּגֶד תּוֹלַעַת שָׁנִי. וְנִרְאִין דְּבָרַי שֶׁנֶּאֱמַר וּמִן הַתְּכֵלֶת וְהָאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת הַשָּׁנִי עָשׂוּ בִּגְדֵי שְׂרָד לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ וְלֹא הוּזְכָּר שֵׁשׁ עִמָּהֶם וְאִם בְּבִגְדֵי כְּהוּנָה מְדַבֵּר לֹא מָצִינוּ בְּאֶחָד מֵהֶם אַרְגָּמָן אוֹ תּוֹלַעַת שָׁנִי בְּלֹא שֵׁשׁ
בִּגְדֵי הַשְּׂרָד.
י"מ לָשׁוֹן עֲבוֹדָה וְשֵׁירוּת כְּתַרְגוּמוֹ לְבוּשֵׁי שִׁמּוּשָׁא וְאֵין לוֹ דִּמְיוֹן בַּמִּקְרָא וַאֲנִי אוֹמֵר שֶׁהוּא לָשׁוֹן אֲרַמִי כַּתַּרְגוּם שֶׁל קְלָעִים וְתַרְגוּם שֶׁל מִכְבָּר שֶׁהָיוּ אֲרוּגִים בְּמַחַט עֲשׂוּיִים נְקָבִים נְקָבִים לצידי"ן בלע"ז (שׁלינווערק)
31,11
וְאֵת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְאֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים לַקֹּדֶשׁ: כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתִךָ יַעֲשׂוּ. {פ}
וְאֶת קְטוֹרֶת הַסַּמִּים לְקַדֵּשׁ.
לְצוֹרֶךְ הַקְּטָרַת הָהֵיכָל שֶׁהוּא קֹדֶשׁ
31,12
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
31,13
וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אַךְ אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ: כִּי אוֹת הִוא בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם לָדַעַת כִּי אֲנִי יְהוָה מְקַדִּשְׁכֶם.
וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
וְאַתָּה אַעַ"פ שֶׁהִפְקַדְתִּיךָ לְצַוּוֹתָם עַל מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן אַל יֵקַל בְּעֵינֶיךָ לִדְחוֹת אֶת הַשַּׁבָּת מִפְּנֵי אוֹתָהּ מְלָאכָה
אַךְ אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ.
אַף עַל פִּי שֶׁתִּהְיוּ רוֹדְפִין וּזְרִיזִין בִּזְרִיזוּת הַמְּלָאכָה שַׁבָּת אַל תִּדָּחֶה מִפָּנֶיהָ כָּל אֲכִין וְרַקִּין מִעוּטִין לְמַעֵט שַׁבָּת מִמְּלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן
כִּי אוֹת הִיא בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם.
אוֹת גְּדוֹלָה הִיא בֵּינֵינוּ שֶׁבָּחַרְתִּי בָּכֶם בְּהַנְּחִילִי לָכֶם אֶת יוֹם מְנוּחָתִי לִמְנוּחָה
לָדַעַת.
הָאוּמוֹת בָּהּ כִּי אֲנִי ה' מְקַדִּשְׁכֶם
31,14
וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ הִוא לָכֶם מְחַלְלֶיהָ מוֹת יוּמָת כִּי כָּל הָעֹשֶׂה בָהּ מְלָאכָה וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמֶּיהָ.
מוֹת יוּמָת.
אִם יֵשׁ עֵדִים וְהַתְרָאָה
וְנִכְרְתָה.
בְּלֹא הַתְרָאָה
מְחַלְּלֶיהָ.
הַנּוֹהֵג בָּהּ חוֹל בִּקְדֻשָּׁתָהּ
31,15
שֵׁשֶׁת יָמִים יֵעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן קֹדֶשׁ לַיהוָה כָּל הָעֹשֶׂה מְלָאכָה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת מוֹת יוּמָת.
שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן.
מְנוּחַת מַרְגוֹעַ וְלֹא מְנוּחַת עֲרָאי
שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן.
לְכָךְ כְּפָלוֹ הַכָּתוּב לוֹמָר שֶׁאָסוּר בְּכָל מְלָאכָה אֲפִי' אוֹכֶל נֶפֶשׁ וְכֵן יוֹה"כ שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם אָסוּר בְּכָל מְלָאכָה אֲבָל יוֹם טוֹב לֹא נֶאֱמַר בּוֹ כִּ"א בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שַׁבָּתוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי שַׁבָּתוֹן אֲסוּרִים בְּכָל מְלֶאכֶת עֲבוֹדָה וּמֻתָּרִים בִּמְלֶאכֶת אוֹכֶל נֶפֶשׁ
קֹדֶשׁ לַה.
שְׁמִירַת קְדֻשָּׁתָהּ לִשְׁמִי וּבְמִצְוֹתָי
31,16
וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עוֹלָם.
31,17
בֵּינִי וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אוֹת הִוא לְעֹלָם: כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה יְהוָה אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ. {ס}
וַיִּנָּפַשׁ.
כְּתַרְגוּמוֹ וְנָח וְכָל לָשׁוֹן נוֹפֵשׁ הוּא לָשׁוֹן נֶפֶשׁ שֶׁמֵּשִׁיב נַפְשׁוֹ וּנְשִׁימָתוֹ בְּהַרְגִּיעוֹ מִטּוֹרַח הַמְּלָאכָה וּמִי שֶׁכָּתוּב בּוֹ לֹא יִיעָף וְלֹא יִיגָע וְכָל פָּעָלוֹ בְּמַאֲמָר הִכְתִּיב מְנוּחָה לְעַצְמוֹ לְשַׂבֵּר הָאוֹזֶן מַה שֶּׁהִיא יְכוֹלָה לִשְׁמוֹעַ
31,18
וַיִּתֵּן אֶל מֹשֶׁה כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ בְּהַר סִינַי שְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת לֻחֹת אֶבֶן כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱלֹהִים.
וַיִּתֵּן אֶל מֹשֶׁה וְגוֹ.
אֵין מוּקְדָם וּמְאוּחָר בַּתּוֹרָה מַעֲשֶׂה הָעֵגֶל קוֹדֶם לְצִוּוּי מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן יָמִים רַבִּים הָיָה שֶׁהֲרֵי בְּי"ז תָּמוּז נִשְׁתַּבְּרוּ הַלּוּחוֹת וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים נִתְרַצֶּה הַקָּבָּ"ה לְיִשְׂרָאֵל וּלְמָחֳרָת הִתְחִילוּ בְּנִדְבַת הַמִּשְׁכָּן וְהוּקָם בְּאֶחָד בְּנִיסָן (צ"ע טוּבָא דִּילְמָא הַכֹּל כַּסֵּדֶר וְצִוּוּי הַקָּבָּ"ה לְמֹשֶׁה הָיָה בְּאַרְבָּעִים יָמִים הָרִאשׁוֹנִים טֶרֶם עֲשׂוֹתָם הָעֵגֶל וְקוֹדֶם רִדְתּוֹ מֵהָהָר עָשׂוּ הָעֵגֶל וּמֹשֶׁה לֹא הִגִּיד לְיִשְׂרָאֵל צִוּוּי הַמִּשְׁכָּן עַד לְמָחֳרָת יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מְרוּצִים לְהַקָּבָּ"ה. וְכֵן הוּא בְּהֶדְיָא בַּזּוֹהַר וַיַּקְהֵל אֲשֶׁר עַל כֵּן בְּצִוּוּי הַקָּבָּ"ה כָּתוּב מֵאֵת כָּל אִישׁ דְּהַיְנוּ גַּם עֵרֶב רַב כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִ"ל אִישׁ אִישׁ מְלַמֵּד וְכוּ'. וּמֹשֶׁה בַּצִּוּוּי אָמַר לְיִשְׂרָאֵל קְחוּ מֵאִתְּכֶם דַּיְקָא וְלֹא מֵעֵרֶב רַב לְפִי שֶׁהֵם גָּרְמוּ בִּנְזָקִים וְקַ"ל)
כְּכַלֹּתוֹ.
כְּכַלֹּתוֹ כְּתִיב חָסֵר שֶׁנִּמְסְרָה לוֹ תּוֹרָה בְּמַתָּנָה כְּכַלָּה לְחָתָן שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לִלְמוֹד כֻּלָּהּ בִּזְמָן מוּעָט כָּזֶה. דָּ"א מַה כַּלָּה מִתְקַשֶּׁטֶת בְּכ"ד קִשּׁוּטִין הֵן הָאֲמוּרִים בְּסֵפֶר יְשַׁעְיָ' אַף תַּ"ח צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּקִי בְּכ"ד סְפָרִים
לְדַבֵּר אִתּוֹ.
הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים שֶׁבִּוְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים
לְדַבֵּר אִתּוֹ.
מְלַמֵּד שֶׁהָיָה מֹשֶׁה שׁוֹמֵעַ מִפִּי הַגְּבוּרָה וְחוֹזְרִין וְשׁוֹנִין אֶת הָהַלָּכָה שְׁנֵיהֶם יַחַד
לֻחֹת.
לֻחֹת כְּתִיב שֶׁהָיוּ שְׁתֵּיהֶן שָׁווֹת
32,1
וַיַּרְא הָעָם כִּי בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן הָהָר וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֹא יָדַעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ.
כִּי בֹשֶׁשׁ מֹשֶׁה.
כְּתַרְגוּמוֹ לָשׁוֹן אִיחוּר וְכֵן בֹּשֵׁשׁ רִכְבּוֹ וַיָּחִילוּ עַד בּוֹשׁ כִּי כְּשֶׁעָלָה מֹשֶׁה לָהָר אָמַר לָהֶם לְסוֹף אַרְבָּעִים יוֹם אֲנִי בָּא בְּתוֹךְ ו' שָׁעוֹת כִּסְבוּרִים הֵם שֶׁאוֹתוֹ יוֹם שֶׁעָלָה מִן הַמִּנְיָן הוּא וְהוּא אָמַר לָהֶם שְׁלֵמִים אַרְבָּעִים יוֹם וְלֵילוֹ עִמּוֹ וְיוֹם עֲלִיָּתוֹ אֵין לֵילוֹ עִמּוֹ שֶׁהֲרֵי בְּז' בְּסִיוָן עָלָה נִמְצָא יוֹם אַרְבָּעִים בְּשִׁבְעָה עָשָׂר בְּתָמוּז בְּט"ז בָּא הַשָּׂטָן וְעִרְבֵּב אֶת הָעוֹלָם וְהֶרְאָה דְּמוּת חֹשֶׁךְ וַאֲפֵלָה וְעִרְבּוּבְיָא לוֹמָר וַדַּאי מֵת מֹשֶׁה לְכָךְ בָּא עִרְבּוּבְיָא לָעוֹלָם אָמַר לָהֶם מֵת מֹשֶׁה שֶׁכְּבָר בָּאוּ שֵׁשׁ שָׁעוֹת וְלֹא בָּא וְכוּ' כִּדְאִיתָא בְּמַס' שַׁבָּת וְאִ"א לוֹמָר שֶׁטָּעוּ אֶלָּא בְּיוֹם הַמְּעוּנָן בֵּין קוֹדֶם חֲצוֹת בֵּין לְאַחַר חֲצוֹת שֶׁהֲרֵי לֹא יָרַד מֹשֶׁה עַד יוֹם הַמָּחֳרָת שֶׁנֶּאֱ' וַיַּשְׁכִּימוּ מִמָּחֳרַת וַיַּעֲלוּ עוֹלוֹת
אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ.
אֱלָהוּת הַרְבֵּה אִוּוּ לָהֶם
כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ.
כְּמִין דְּמוּת מֹשֶׁה הֶרְאָה לָהֶם הַשָּׂטָן שֶׁנּוֹשְׂאִים אוֹתוֹ בָּאֲוִיר רְקִיעַ הַשָּׁמַיִם
אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם.
וְהָיָה מוֹרֶה לָנוּ דֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה בָּהּ עַתָּה צְרִיכִין אָנוּ לֶאֱלָהוּת אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ
32,2
וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַהֲרֹן פָּרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵי נְשֵׁיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנֹתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי.
בְּאָזְנֵי נְשֵׁיכֶם.
אָמַר אַהֲרֹן בְּלִבּוֹ הַנָּשִׁים וְהַיְלָדִים חָסִים בְּתַכְשִׁיטֵיהֶן שֶׁמָּא יִתְעַכֵּב הַדָּבָר וּבְתוֹךְ כָּךְ יָבֹא מֹשֶׁה וְהֵם לֹא הִמְתִּינוּ וּפָרְקוּ מֵעַל עַצְמָן
פָּרְקוּ.
לָשׁוֹן צִוּוּי מִגְּזֵרַת פָּרֵק לְיָחִיד כְּמוֹ בָּרְכוּ מִגְּזֵרַת בָּרֵךְ
32,3
וַיִּתְפָּרְקוּ כָּל הָעָם אֶת נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶל אַהֲרֹן.
וַיִּתְפָּרְקוּ.
לָשׁוֹן פְּרִיקַת מַשָּׂא כְּשֶׁנָּטְלוּם מֵאָזְנֵיהֶם נִמְצְאוּ הֵם מְפוֹרָקִים מִנִּזְמֵיהֶם דישׁקריי"ר בּלע"ז (ענטלאזעט)
אֶת נִזְמֵי.
כְּמוֹ מִנִּזְמֵי כְּמוֹ כְּצֵאתִי אֶת הָעִיר מִן הָעִיר
32,4
וַיִּקַּח מִיָּדָם וַיָּצַר אֹתוֹ בַּחֶרֶט וַיַּעֲשֵׂהוּ עֵגֶל מַסֵּכָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.
וַיָּצַר אוֹתוֹ בַּחֶרֶט.
יֵשׁ לְתַרְגְּמוֹ בִּשְׁנֵי פָּנִים. הָאֶחָד וַיָּצַר לָשׁוֹן קְשִׁירָה. בַּחֶרֶט לָ' סוּדָר כְּמוֹ וְהַמִּטְפָּחוֹת וְהַחֲרִיטִים וַיָּצַר כִּכָּרִים כֶּסֶף בִּשְׁנֵי חֲרִיטִים. וְהַב' וַיָּצַר לָשׁוֹן צוּרָה. בַּחֶרֶט כְּלִי אוּמָנוּת הַצּוֹרְפִין שֶׁחוֹרְצִין וְחוֹרְטִין בּוֹ צוּרוֹת בַּזָּהָב כְּעֵט סוֹפֵר הַחוֹרֵט אוֹתִיּוֹת בְּלוּחוֹת וּפִנְקָסִין כְּמוֹ וְכָתוּב עָלָיו בְּחֶרֶט אֱנוֹשׁ וְזֶהוּ שֶׁתִּ"א וְצָר יָתֵיהּ בְּזִיפָא לָשׁוֹן זִיּוּף הוּא כְּלֵי אוּמָנוּת שֶׁחוֹרְצִין בּוֹ בַּזָהָב אוֹתִיּוֹת וּשְׁקֵדִים שֶׁקּוֹרִין בּלע"ז ניי"ל (גראבשׁטיכל) וּמְזַיְּפִין עַל יָדוֹ חוֹתָמוֹת
עֵגֶל מַסֵּכָה.
כֵּיוָן שֶׁהִשְׁלִיכוֹ לָאוּר בַּכּוּר בָּאוּ מְכַשְּׁפֵי עֵרֶב רַב שֶׁעָלוּ עִמָּהֶם מִמִּצְרַיִם וַעֲשָׂאוּהוּ בִּכְשָׁפִים וְיֵשׁ אוֹמְרִים מִיכָה הָיָה שָׁם שֶׁיָּצָא מִתּוֹךְ דִּמּוּסֵי בִּנְיָן שֶׁנִּתְמָעֵךְ בּוֹ בְּמִצְרַיִם וְהָיָה בְּיָדוֹ שֵׁם וְטָס שֶׁכָּתַב בּוֹ מֹשֶׁה עֲלֵה שׁוֹר עֲלֵה שׁוֹר לְהַעֲלוֹת אֲרוֹנוֹ שֶׁל יוֹסֵף מִתּוֹךְ נִילוּס וְהִשְׁלִיכוֹ לְתוֹךְ הַכּוּר וַיֵּצֵא הָעֵגֶל
מַסֵּכָה.
לָשׁוֹן מַתֶּכֶת דָּ"א קכ"ה קַנְטָרִין זָהָב הָיוּ בּוֹ כְּגִימַטְרִיָּא שֶׁל מַסֵּכָה
אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ.
וְלֹא נֶאֱמַר אֶלָּא אֱלֹהֵינוּ מִכָּאן שֶׁעֵרֶב רַב שֶׁעָלוּ מִמִּצְרַיִם הֵם שֶׁנִּקְהֲלוּ עַל אַהֲרֹן וְהֵם שֶׁעֲשָׂאוּהוּ וְאַחַ"כ הִטְעוּ אֶת יִשְׂרָאֵל אַחֲרָיו
32,5
וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג לַיהוָה מָחָר.
וַיַּרְא אַהֲרֹן.
שֶׁהָיָה בּוֹ רוּחַ חַיִּים שֶׁנֶּאֱמַר כְּתַבְנִית שׁוֹר אוֹכֵל עֵשֶׂב וְרָאָה שֶׁהִצְלִיחַ מַעֲשֶׂה שָׂטָן וְלֹא הָיָה לוֹ פֶּה לִדְחוֹתָם לְגַמְרֵי
וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ.
לִדְחוֹתָם
וַיֹּאמֶר חַג לַה מָחָר.
וְלֹא הַיּוֹם שֶׁמָּא יָבֹא מֹשֶׁה קוֹדֶם שֶׁיַּעֲבְדוּהוּ זֶהוּ פְּשׁוּטוֹ. וּמִדְרָשׁוֹ בְּוַיִּקְרָא רַבָּה דְּבָרִים הַרְבֵּה רָאָה אַהֲרֹן. רָאָה חוּר בֶּן אֲחוֹתוֹ שֶׁהָיָה מוֹכִיחָם וַהֲרָגוּהוּ וְזֶהוּ וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּבֶן (לָשׁוֹן בִּינָה) מִזְּבוֹחַ לְפָנָיו וְעוֹד רָאָה וְאָמַר מוּטָב שֶׁיִּתְלֶה בִּי הַסִּרָחוֹן וְלֹא בָּהֶם וְעוֹד רָאָה וְאָמַר אִם הֵם בּוֹנִים אֶת הַמִּזְבֵּחַ זֶה מֵבִיא צְרוֹר וְזֶה מֵבִיא אֶבֶן וְנִמְצֵאת מְלַאכְתָּן עָשׂוּי בְּבַת אַ' מִתּוֹךְ שֶׁאֲנִי בּוֹנֶה אוֹתוֹ וּמִתְעַצֵּל בִּמְלַאכְתִּי בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מֹשֶׁה בָּא
חַג לַה.
בְּלִבּוֹ הָיָה לַשָּׁמַיִם בָּטוּחַ הָיָה שֶׁיָּבֹא מֹשֶׁה וְיַעֲבְדוּ אֶת הַמָּקוֹם
32,6
וַיַּשְׁכִּימוּ מִמָּחֳרָת וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיַּגִּשׁוּ שְׁלָמִים וַיֵּשֶׁב הָעָם לֶאֱכֹל וְשָׁתוֹ וַיָּקֻמוּ לְצַחֵק. {פ}
וַיַּשְׁכִּימוּ.
הַשָּׂטָן זֵרְזָם כְּדֵי שֶׁיֶּחְטְאוּ
לְצַחֵק.
יֵשׁ בְּמַשְׁמָע הַזֶּה גִּלּוּי עֲרָיוֹת כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר לְצַחֶק בִּי וּשְׁפִיכוּת דָּמִים כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר יָקוּמוּ נָא הַנְּעָרִים וִישַׂחֲקוּ לְפָנֵינוּ אַף כָּאן נֶהֱרָג חוּר
32,7
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה: לֶךְ רֵד כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ אֲשֶׁר הֶעֱלֵיתָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.
וַיְדַבֵּר.
לָשׁוֹן קוֹשִׁי הוּא כְּמוֹ וַיְדַבֵּר אִתָּם קָשׁוֹת
לֶךְ רֵד.
רֵד מִגְּדוּלָתְךָ לֹא נָתַתִּי לְךָ גְּדֻלָּה אֶלָּא בִּשְׁבִילָם בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נִתְנַדֶּה מֹשֶׁה מִפִּי בֵּ"ד שֶׁל מַעְלָה
שִׁחֵת עַמְּךָ.
שִׁחֵת הָעָם לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא עַמְּךָ עֵרֶב רַב שֶׁקִּבַּלְתָּ מֵעַצְמְךָ וְגִיַּרְתָּם וְלֹא נִמְלַכְתָּ בִּי וְאָמַרְתָּ טוֹב שֶׁיִּדְבְּקוּ גֵּרִים בַּשְּׁכִינָה הֵם שִׁחֲתוּ וְהִשְׁחִיתוּ
32,8
סָרוּ מַהֵר מִן הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוִּיתִם עָשׂוּ לָהֶם עֵגֶל מַסֵּכָה וַיִּשְׁתַּחֲווּ לוֹ וַיִּזְבְּחוּ לוֹ וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.
32,9
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה: רָאִיתִי אֶת הָעָם הַזֶּה וְהִנֵּה עַם קְשֵׁה עֹרֶף הוּא.
קְשֵׁה עוֹרֶף.
מַחֲזִירִין קְשִׁי עָרְפָּם לְנֶגֶד מוֹכִיחֵיהֶם וּמְמַאֲנִים לִשְׁמוֹעַ
32,10
וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי וְיִחַר אַפִּי בָהֶם וַאֲכַלֵּם וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל.
הַנִּיחָה לִי.
עֲדַיִן לֹא שָׁמַעְנוּ שֶׁהִתְפַּלֵּל מֹשֶׁה עֲלֵיהֶם וְהוּא אוֹמֵר הַנִּיחָה לִי אֶלָּא כָּאן פָּתַח לוֹ פֶּתַח וְהוֹדִיעוֹ שֶׁהַדָּבָר תָּלוּי בּוֹ שֶׁאִם יִתְפַּלֵּל עֲלֵיהֶם לֹא יְכַלֵּם
32,11
וַיְחַל מֹשֶׁה אֶת פְּנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו וַיֹּאמֶר לָמָה יְהוָה יֶחֱרֶה אַפְּךָ בְּעַמֶּךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּכֹחַ גָּדוֹל וּבְיָד חֲזָקָה.
לָמָּה ה יֶחֱרֶה אַפְּךָ.
כְּלוּם מִתְקַנֵּא אֶלָּא חָכָם בְּחָכָם גִּבּוֹר בְּגִבּוֹר
32,12
לָמָּה יֹאמְרוּ מִצְרַיִם לֵאמֹר בְּרָעָה הוֹצִיאָם לַהֲרֹג אֹתָם בֶּהָרִים וּלְכַלֹּתָם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה שׁוּב מֵחֲרוֹן אַפֶּךָ וְהִנָּחֵם עַל הָרָעָה לְעַמֶּךָ.
וְהִנָּחֶם.
הִתְעַשֵּׁת מַחֲשָׁבָה אַחֶרֶת לְהֵיטִיב לָהֶם
עַל הָרָעָה.
אֲשֶׁר חָשַׁבְתָּ לָהֶם
32,13
זְכֹר לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיִשְׂרָאֵל עֲבָדֶיךָ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ וַתְּדַבֵּר אֲלֵהֶם אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲכֶם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמָיִם וְכָל הָאָרֶץ הַזֹּאת אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֶתֵּן לְזַרְעֲכֶם וְנָחֲלוּ לְעֹלָם.
זְכוֹר לְאַבְרָהָם.
אִם עָבְרוּ עַל עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת. אַבְרָהָם אֲבִיהֶם נִתְנַסָּה בְּעֶשֶׂר נִסְיוֹנוֹת וַעֲדַיִן לֹא קִבֵּל שְׂכָרוֹ תְּנֵהוּ לוֹ וְיֵצְאוּ עֶשֶׂר בְּעֶשֶׂר
לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיִשְׂרָאֵל.
אִם לִשְׂרֵפָה הֵם זְכוֹר לְאַבְרָהָם שֶׁמָּסַר עַצְמוֹ לְהִשָּׂרֵף עָלֶיךָ בְּאוּר כַּשְׂדִים. אִם לַהֲרִיגָה זְכוֹר לְיִצְחָק שֶׁפָּשַׁט צַוָּארוֹ לַעֲקֵדָה. אִם לִגְלוֹת זְכוֹר לְיַעֲקֹב שֶׁגָּלָה לְחָרָן וְאִם אֵינָן נִצּוֹלִין בִּזְכוּתָן מַה אַתָּה אוֹמֵר לִי וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל וְאִם כִּסֵּא שֶׁל שָׁלֹשׁ רְגָלִים אֵינוֹ עוֹמֵד לְפָנֶיךָ בִּשְׁעַת כַּעֲסְךָ קַ"ו לְכִסֵּא שֶׁל רֶגֶל אֶחָד
אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ.
לֹא נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בְּדָבָר שֶׁהוּא כָּלָה לֹא בַּשָּׁמַיִם וְלֹא בָּאָרֶץ לֹא בֶּהָרִים וְלֹא בִּגְבָעוֹת אֶלָּא בְּךָ שֶׁאַתָּה קַיָּם וּשְׁבוּעָתְךָ קַיֶּמֶת לְעוֹלָם שֶׁנֶּאֱ' בִּי נִשְׁבַּעְתִּי נְאֻם ה' וּלְיִצְחָק נֶאֱמַר וַהֲקִימוֹתִי אֶת הַשְּׁבוּעָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם אָבִיךָ וּלְיַעֲקֹב נֶאֱמַר אֲנִי אֵל שַׁדַּי פְּרֵה וּרְבֵה נִשְׁבַּע לוֹ בְּאֵל שַׁדַּי
32,14
וַיִּנָּחֶם יְהוָה עַל הָרָעָה אֲשֶׁר דִּבֶּר לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ. {פ}
32,15
וַיִּפֶן וַיֵּרֶד מֹשֶׁה מִן הָהָר וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיָדוֹ: לֻחֹת כְּתֻבִים מִשְּׁנֵי עֶבְרֵיהֶם מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים.
מִשְּׁנֵי עֲבָרֵיהֶם.
הָיוּ הָאוֹתִיּוֹת נִקְרָאוֹת וּמַעֲשֶׂה נִסִּים הָיָה
32,16
וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחֹת.
מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה.
כְּמַשְׁמָעוֹ הוּא בִּכְבוֹדוֹ עֲשָׂאָן. דָּ"א כְּאָדָם הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ כָּל עֲסָקָיו שֶׁל פְּלוֹנִי בִּמְלָאכָה פְּלוֹנִית. כָּךְ כָּל שַׁעֲשׁוּעָיו שֶׁל הַקָּבָּ"ה בַּתּוֹרָה
חָרוּת.
לָשׁוֹן חֶרֶת וְחֶרֶט אֶחָד הוּא שְׁנֵיהֶם לָשׁוֹן חִקּוּק אנטליי"ר בלע"ז (איינשׁניידען)
32,17
וַיִּשְׁמַע יְהוֹשֻׁעַ אֶת קוֹל הָעָם בְּרֵעֹה וַיֹּאמֶר אֶל מֹשֶׁה קוֹל מִלְחָמָה בַּמַּחֲנֶה.
בָּרָעָה.
בְּהָרִיעוֹ שֶׁהָיוּ מְרִיעִים וּשְׂמֵחִים וְצוֹחֲקִים
32,18
וַיֹּאמֶר אֵין קוֹל עֲנוֹת גְּבוּרָה וְאֵין קוֹל עֲנוֹת חֲלוּשָׁה קוֹל עַנּוֹת אָנֹכִי שֹׁמֵעַ.
אֵין קוֹל עֲנוּת גְּבוּרָה.
אֵין קוֹל הַזֶּה נִרְאֶה קוֹל עֲנִיַּת גִּבּוֹרִים הַצּוֹעֲקִים נִצָּחוֹן וְלֹא קוֹל חַלָּשִׁים שֶׁצּוֹעֲקִים וַוי אוֹ נִסָּה
קוֹל עֲנוֹת.
קוֹל חֵרוּפִין וְגִדּוּפִין הַמְּעַנִּין אֶת נֶפֶשׁ שׁוֹמְעָן כְּשֶׁנֶּאֱמָרִין לוֹ
32,19
וַיְהִי כַּאֲשֶׁר קָרַב אֶל הַמַּחֲנֶה וַיַּרְא אֶת הָעֵגֶל וּמְחֹלֹת וַיִּחַר אַף מֹשֶׁה וַיַּשְׁלֵךְ מִיָּדָו אֶת הַלֻּחֹת וַיְשַׁבֵּר אֹתָם תַּחַת הָהָר.
וַיַּשְׁלֵךְ מִיָּדוֹ וְגוֹ.
אָמַר מַה פֶּסַח שֶׁהוּא אֶחָד מִן הַמִּצְוֹת אָמְרָה תּוֹרָה כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ כָּאן וְכָל יִשְׂרָאֵל מוּמָרִים וְאֶתְּנֶנָה לָהֶם
תַּחַת הָהָר.
לְרַגְלֵי הָהָר
32,20
וַיִּקַּח אֶת הָעֵגֶל אֲשֶׁר עָשׂוּ וַיִּשְׂרֹף בָּאֵשׁ וַיִּטְחַן עַד אֲשֶׁר דָּק וַיִּזֶר עַל פְּנֵי הַמַּיִם וַיַּשְׁקְ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
וַיַּזֶּר.
לָשׁוֹן נִפּוּץ וְכֵן יְזוֹרֶה עַל נָוֵהוּ גָּפְרִית וְכֵן כִּי חִנָּם מְזוֹרֶה הָרֶשֶׁת שֶׁזּוֹרִין בָּהּ דָּגָן וְקִטְנִיּוֹת
וַיַּשְׁק אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
נִתְכַּוֵּן לְבָדְקָם כַּסּוֹטוֹת שָׁלֹשׁ מִיתוֹת נִדּוֹנוּ שָׁם אִם יֵשׁ עֵדִים וְהַתְרָאָה בְּסַיִף כְּמִשְׁפָּט אַנְשֵׁי עִיר הַנִּדַּחַת שֶׁהֵן מְרוּבִּין. עֵדִים בְּלֹא הַתְרָאָה בַּמַּגֵּפָה שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּגּוֹף ה' אֶת הָעָם. לֹא עֵדִים וְלֹא הַתְרָאָה בְּהַדְּרוֹקָן שֶׁבָּדְקוּם הַמַּיִם וְצָבוּ בִּטְנֵיהֶם
32,21
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן מֶה עָשָׂה לְךָ הָעָם הַזֶּה: כִּי הֵבֵאתָ עָלָיו חֲטָאָה גְדֹלָה.
מֶה עָשָׂה לְךָ הָעָם.
כַּמָּה יִסּוּרִים סָבַלְתָּ שֶׁיִּסְּרוּךָ עַד שֶׁלֹּא תָּבִיא עֲלֵיהֶם חֵטְא זֶה
32,22
וַיֹּאמֶר אַהֲרֹן אַל יִחַר אַף אֲדֹנִי אַתָּה יָדַעְתָּ אֶת הָעָם כִּי בְרָע הוּא.
כִּי בְרָע הוּא.
בְּדֶרֶךְ רָע הֵם הוֹלְכִין תָּמִיד וּבְנִסְיוֹנוֹת לִפְנֵי הַמָּקוֹם
32,23
וַיֹּאמְרוּ לִי עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ: כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֹא יָדַעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ.
32,24
וָאֹמַר לָהֶם לְמִי זָהָב הִתְפָּרָקוּ וַיִּתְּנוּ לִי וָאַשְׁלִכֵהוּ בָאֵשׁ וַיֵּצֵא הָעֵגֶל הַזֶּה.
וָאוֹמַר לָהֶם.
דָּבָר אֶחָד לְמִי זָהָב לְבָד וְהֵם מִהֲרוּ וְהִתְפָּרְקוּ וַיִּתְּנוּ לִי
וָאַשְׁלִכֵהוּ בָאֵשׁ.
וְלֹא יָדַעְתִּי שֶׁיֵּצֵא הָעֵגֶל הַזֶּה וַיֵּצֵא
32,25
וַיַּרְא מֹשֶׁה אֶת הָעָם כִּי פָרֻעַ הוּא: כִּי פְרָעֹה אַהֲרֹן לְשִׁמְצָה בְּקָמֵיהֶם.
פָּרוּעַ.
מְגוּלָה נִתְגַלָּה שִׁמְצוֹ וּקְלוֹנוֹ כְּמוֹ וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה
לְשִׁמְצָה בְּקָמֵיהֶם.
לִהְיוֹת לָהֶם הַדָּבָר הַזֶּה לִגְנוּת בְּפִי כָּל הַקָּמִים עֲלֵיהֶם
32,26
וַיַּעֲמֹד מֹשֶׁה בְּשַׁעַר הַמַּחֲנֶה וַיֹּאמֶר מִי לַיהוָה אֵלָי וַיֵּאָסְפוּ אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֵוִי.
מִי לַה אֵלָי.
יָבֹא אֵלָי
כָּל בְּנֵי לֵוִי.
מִכָּאן שֶׁכָּל הַשֵּׁבֶט כָּשֵׁר
32,27
וַיֹּאמֶר לָהֶם כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימוּ אִישׁ חַרְבּוֹ עַל יְרֵכוֹ עִבְרוּ וָשׁוּבוּ מִשַּׁעַר לָשַׁעַר בַּמַּחֲנֶה וְהִרְגוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְאִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת קְרֹבוֹ.
כֹּה אָמַר וְגוֹ.
וְהֵיכָן אָמַר. זוֹבֵחַ לָאֱלֹהִים יָחֳרָם כָּךְ שְׁנוּיָה בִּמְכִילְתָּא
אָחִי.
מֵאִמּוֹ וְהוּא יִשְׂרָאֵל
32,28
וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי לֵוִי כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיִּפֹּל מִן הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא כִּשְׁלֹשֶׁת אַלְפֵי אִישׁ.
32,29
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה מִלְאוּ יֶדְכֶם הַיּוֹם לַיהוָה כִּי אִישׁ בִּבְנוֹ וּבְאָחִיו וְלָתֵת עֲלֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה.
מִלְּאוּ יֶדְכֶם.
אַתֶּם הַהוֹרְגִים אוֹתָם בְּדָבָר זֶה תִּתְחַנְּכוּ לִהְיוֹת כֹּהֲנִים לַמָּקוֹם
כִּי אִישׁ.
מִכֶּם יְמַלֵּא יָדוֹ בִּבְנוֹ וּבְאָחִיו
32,30
וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם אַתֶּם חֲטָאתֶם חֲטָאָה גְדֹלָה וְעַתָּה אֶעֱלֶה אֶל יְהוָה אוּלַי אֲכַפְּרָה בְּעַד חַטַּאתְכֶם.
אֲכַפְּרָה בְּעַד חַטַּאתְכֶם.
אָשִׂים כּוֹפֶר וְקִנּוּחַ וּסְתִימָה לְנֶגֶד חַטַּאתְכֶם לְהַבְדִּיל בֵּינֵיכֶם וּבֵין הַחֵטְא
32,31
וַיָּשָׁב מֹשֶׁה אֶל יְהוָה וַיֹּאמַר: אָנָּא חָטָא הָעָם הַזֶּה חֲטָאָה גְדֹלָה וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם אֱלֹהֵי זָהָב.
אֱלֹהֵי זָהָב.
אַתָה הוּא שֶׁגָּרַמְתָּ לָהֶם שֶׁהִשְׁפַּעְתָּ לָהֶם זָהָב וְכָל חֶפְצָם מַה יַּעֲשׂוּ שֶׁלֹּא יֶחְטְאוּ מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה מַאֲכִיל וּמַשְׁקֶה אֶת בְּנוֹ וּמְקַשְּׁטוֹ וְתוֹלֶה לוֹ כִּיס בְּצַוָּארוֹ וּמַעֲמִידוֹ בְּפֶתַח בֵּית זוֹנוֹת מַה יַּעֲשֶׂה הַבֵּן שֶׁלֹּא יֶחֱטָא
32,32
וְעַתָּה אִם תִּשָּׂא חַטָּאתָם וְאִם אַיִן מְחֵנִי נָא מִסִּפְרְךָ אֲשֶׁר כָּתָבְתָּ.
וְעַתָּה אִם תִּשָּׂא חַטָּאתָם.
הֲרֵי טוֹב אֵינִי אוֹמֵר לְךָ מָחֵנִי
וְאִם אָיִן מְחֵנִי.
וְזֶה מִקְרָא קָצָר וְכֵן הַרְבֵּה
מִסִּפְרְךָ.
מִכָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ עָלַי שֶׁלֹּא הָיִיתִי כְּדַאי לְבַקֵּשׁ עֲלֵיהֶם רַחֲמִים
32,33
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה: מִי אֲשֶׁר חָטָא לִי אֶמְחֶנּוּ מִסִּפְרִי.
32,34
וְעַתָּה לֵךְ נְחֵה אֶת הָעָם אֶל אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי לָךְ הִנֵּה מַלְאָכִי יֵלֵךְ לְפָנֶיךָ וּבְיוֹם פָּקְדִי וּפָקַדְתִּי עֲלֵהֶם חַטָּאתָם.
אֶל אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי לְךָ.
יֵשׁ כָּאן לְךָ אֵצֶל דִּבּוּר בְּמָקוֹם אֵלֶיךָ וְכֵן לְדַבֵּר לוֹ עַל אֲדוֹנִיָּהוּ
הִנֵּה מַלְאָכִי.
וְלֹא אֲנִי
וּבְיוֹם פָּקְדִי וְגוֹ.
עַתָּה שָׁמַעְתִּי אֵלֶיךָ מִלְּכַלּוֹתָם יַחַד וְתָמִיד תָּמִיד כְּשֶׁאֱפְקוֹד עֲלֵיהֶם עֲוֹנוֹתֵיהֶם וּפָקַדְתִּי עֲלֵיהֶם מְעָט מִן הֶעָוֹן הַזֶּה עִם שְׁאָר הָעֲוֹנוֹת וְאֵין פּוּרְעֲנוּת בָּאָה עַל יִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין בָּהּ קְצָת מִפִּרָעוֹן עֲוֹן הָעֵגֶל
32,35
וַיִּגֹּף יְהוָה אֶת הָעָם עַל אֲשֶׁר עָשׂוּ אֶת הָעֵגֶל אֲשֶׁר עָשָׂה אַהֲרֹן. {ס}
וַיִּגּוֹף ה אֶת הָעָם.
מִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם לְעֵדִים בְּלֹא הַתְרָאָה
33,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵךְ עֲלֵה מִזֶּה אַתָּה וְהָעָם אֲשֶׁר הֶעֱלִיתָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ אֶתְּנֶנָּה.
לֵךְ עֲלֵה מִזֶּה.
אֶ"י גָּבוֹהַּ מִכָּל הָאֲרָצוֹת לְכָךְ נֶאֱמַר עֲלֵה. דָּ"א כְּלַפֵּי שֶׁאָמַר לוֹ בִּשְׁעַת הַכַּעַס לֶךְ רֵד אָ"ל בִּשְׁעַת רָצוֹן לֵךְ עֲלֵה
אַתָּה וְהָעָם.
כָּאן לֹא אָמַר וְעַמְּךָ
33,2
וְשָׁלַחְתִּי לְפָנֶיךָ מַלְאָךְ וְגֵרַשְׁתִּי אֶת הַכְּנַעֲנִי הָאֱמֹרִי וְהַחִתִּי וְהַפְּרִזִּי הַחִוִּי וְהַיְבוּסִי.
וְגֵרַשְׁתִּי אֶת הַכְּנַעֲנִי וְגוֹ.
שִׁשָּׁה אוּמוֹת הֵן וְהַגִּרְגָשִׁי עָמַד וּפָנָה מִפְּנֵיהֶם מֵאֵלָיו
33,3
אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ: כִּי לֹא אֶעֱלֶה בְּקִרְבְּךָ כִּי עַם קְשֵׁה עֹרֶף אַתָּה פֶּן אֲכֶלְךָ בַּדָּרֶךְ.
אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ.
אֲנִי אוֹמֵר לְךָ לְהַעֲלוֹתָם
כִּי לֹא אֶעֱלֶה בְקִרְבְּךָ.
לָכֵן אֲנִי אוֹמֵר לְךָ וְשָׁלַחְתִּי לְפָנֶיךָ מַלְאָךְ
כִּי עַם קְשֵׁה עוֹרֶף אַתָּה.
וּכְשֶׁשְּׁכִינָתִי בְּקִרְבְּכֶם וְאַתֶּם מַמְרִים בִּי מַרְבֶּה אֲנִי עֲלֵיכֶם זַעַם
אֲכֶלְךָ.
לָ' כִּלָּיוֹן
33,4
וַיִּשְׁמַע הָעָם אֶת הַדָּבָר הָרָע הַזֶּה וַיִּתְאַבָּלוּ וְלֹא שָׁתוּ אִישׁ עֶדְיוֹ עָלָיו.
הַדָּבָר הָרָע.
שֶׁאֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה וּמְהַלֶּכֶת עִמָּם
אִישׁ עֶדְיוֹ.
כְּתָרִים שֶׁנִּתְּנוּ לָהֶם בְּחוֹרֵב כְּשֶׁאָמְרוּ נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע
33,5
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אַתֶּם עַם קְשֵׁה עֹרֶף רֶגַע אֶחָד אֶעֱלֶה בְקִרְבְּךָ וְכִלִּיתִיךָ וְעַתָּה הוֹרֵד עֶדְיְךָ מֵעָלֶיךָ וְאֵדְעָה מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ.
רֶגַע אֶחָד אֶעֱלֶה בְּקִרְבְּךָ וְכִלִּיתִיךָ.
אִם אֶעֱלֶה בְּקִרְבְּךָ וְאַתֶּם מַמְרִים בִּי בְּקַשְׁיוּת עָרְפְּכֶם אֶזְעוֹם עֲלֵיכֶם רֶגַע אֶחָד שֶׁהוּא שִׁעוּר זַעֲמִי שֶׁנֶּאֱמַר חֲבִי כִּמְעַט רֶגַע עַד יַעֲבָר זָעַם וַאֲכַלֶּה אֶתְכֶם לְפִיכָךְ טוֹב לָכֶם שֶׁאֶשְׁלַח מַלְאָךְ
וְעַתָּה.
פּוּרְעֲנוּת זוֹ תִּלְקוּ מִיָּד שֶׁתּוֹרִידוּ עֶדְיֶכֶם מֶעֲלֵיכֶם
וְאֵדְעָה מָה אֶעֱשֶׂה לְךָ.
בִּפְקוּדַת שְׁאָר הֶעָוֹן אֲנִי יוֹדֵעַ מַה שֶּׁבְלִבִּי לַעֲשׂוֹת לְךָ
33,6
וַיִּתְנַצְּלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֶדְיָם מֵהַר חוֹרֵב.
אֶת עֶדְיָם מֵהַר חוֹרֵב.
אֶת עֶדְיָם שֶׁהָיָה בְּיָדָם מֵהַר חוֹרֵב
33,7
וּמֹשֶׁה יִקַּח אֶת הָאֹהֶל וְנָטָה לוֹ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה הַרְחֵק מִן הַמַּחֲנֶה וְקָרָא לוֹ אֹהֶל מוֹעֵד וְהָיָה כָּל מְבַקֵּשׁ יְהוָה יֵצֵא אֶל אֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר מִחוּץ לַמַּחֲנֶה.
וּמֹשֶׁה.
מֵאוֹתוֹ עָוֹן וָהָלְאָה
יִקַּח אֶת הָאֹהֶל.
לָשׁוֹן הוֹוֶה הוּא לוֹקֵחַ אָהָלוֹ וְנוֹטֵהוּ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה אָמַר מְנוּדָה לָרַב מְנוּדֶה לַתַּלְמִיד
הַרְחֵק.
אַלְפַּיִם אַמָּה כָּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר אַךְ רָחוֹק יִהְיֶה בֵּינְכֶם וּבֵינוֹ כְּאַלְפַּיִם אַמָּה בְּמִדָּה
וְקָרָא לוֹ.
וְהָיָה קוֹרֵא לוֹ אֹהֶל מוֹעֵד הוּא בֵּית וַעַד לִמְבַקְּשֵׁי תּוֹרָה
כָּל מְבַקֵּשׁ ה.
מִכָּאן לַמְּבַקֵּשׁ פְּנֵי זָקֵן כִּמְקַבֵּל פְּנֵי שְׁכִינָה
יֵצֵא אֶל אֹהֶל מוֹעֵד.
כְּמוֹ יוֹצֵא. דָּ"א וְהָיָה כָל מְבַקֵּשׁ ה' אֲפִלּוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת כְּשֶׁהָיוּ שׁוֹאֲלִים מָקוֹם שְׁכִינָה חֲבֵרֵיהֶם אוֹמְרִים לָהֶם הֲרֵי הוּא בְּאָהָלוֹ שֶׁל מֹשֶׁה
33,8
וְהָיָה כְּצֵאת מֹשֶׁה אֶל הָאֹהֶל יָקוּמוּ כָּל הָעָם וְנִצְּבוּ אִישׁ פֶּתַח אָהֳלוֹ וְהִבִּיטוּ אַחֲרֵי מֹשֶׁה עַד בֹּאוֹ הָאֹהֱלָה.
וְהָיָה.
לָשׁוֹן הוֹוֶה
כְּצֵאת מֹשֶׁה מִן הַמַּחֲנֶה.
לָלֶכֶת אֶל הָאֹהֶל
יָקוּמוּ כָל הָעָם.
עוֹמְדִים מִפָּנָיו וְאֵין יוֹשְׁבִין עַד שֶׁנִּתְכַּסָּה מֵהֶם
וְהִבִּיטוּ אַחֲרֵי מֹשֶׁה.
לִשְׁבָח אַשְׁרֵי יִלּוֹד אִשָּׁה שֶׁכָּךְ מוּבְטָח שֶׁהַשְּׁכִינָה תִּכָּנֵס אַחֲרָיו לְפֶתַח אָהָלוֹ
33,9
וְהָיָה כְּבֹא מֹשֶׁה הָאֹהֱלָה יֵרֵד עַמּוּד הֶעָנָן וְעָמַד פֶּתַח הָאֹהֶל וְדִבֶּר עִם מֹשֶׁה.
וְדִבֶּר עִם מֹשֶׁה.
כְּמוֹ מְדַבֵּר עִם מֹשֶׁה. תַּרְגוּמוֹ וּמִתְמַלֵּל עִם מֹשֶׁה שֶׁהוּא כָּבוֹד שְׁכִינָה כְּמוֹ וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל מִדַּבֵּר אֵלָיו וְאֵינוֹ קוֹרֵא מִדַּבֵּר (בִּשְׁוָ"א) אֵלָיו כְּשֶׁהוּא קוֹרֵא מִדַּבֵּר (בְּחִירִ"ק) פִּתְרוֹנוֹ הַקּוֹל מְדַבֵּר בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ וְהָהֶדְיוֹט שׁוֹמֵעַ מֵאֵלָיו וּכְשֶׁהוּא קוֹרֵא מְדַבֵּר (בִּשְׁוָ"א) מַשְׁמָע שֶׁהַמֶּלֶךְ מְדַבֵּר עִם הָהֶדְיוֹט
33,10
וְרָאָה כָל הָעָם אֶת עַמּוּד הֶעָנָן עֹמֵד פֶּתַח הָאֹהֶל וְקָם כָּל הָעָם וְהִשְׁתַּחֲווּ אִישׁ פֶּתַח אָהֳלוֹ.
וְהִשְׁתַּחֲווּ.
לַשְּׁכִינָה
33,11
וְדִבֶּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה פָּנִים אֶל פָּנִים כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וְשָׁב אֶל הַמַּחֲנֶה וּמְשָׁרְתוֹ יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל. {פ}
וְדִבֶּר ה אֶל מֹשֶׁה פָּנִים אֶל פָּנִים.
וּמִתְמַלֵּל עִם מֹשֶׁה
וְשָׁב אֶל הַמַּחֲנֶה.
לְאַחַר שֶׁנִּדְבָּר עִמּוֹ הָיָה שָׁב מֹשֶׁה אֶל הַמַּחֲנֶה וּמְלַמֵּד לַזְּקֵנִים מַה שֶּׁלָּמַד וְהַדָּבָר הַזֶּה נָהַג מֹשֶׁה מִיּוֹם הַכִּפּוּרִים עַד שֶׁהוּקָם הַמִּשְׁכָּן וְלֹא יוֹתֵר שֶׁהֲרֵי בְּשִׁבְעָה עָשָׂר בְּתָמוּז נִשְׁתַּבְּרוּ הַלּוּחוֹת וּבְי"ח שָׂרַף אֶת הָעֵגֶל וְדָן אֶת הַחוֹטְאִים וּבְי"ט עָלָה שֶׁנֶּאֱמַר וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם וְגוֹ' וַעֲשֵׂה שָׁם אַרְבָּעִים יוֹם וּבִקֵּשׁ רַחֲמִים שֶׁנֶּאֱמַר וָאֶתְנַפַּל לִפְנֵי ה' וְגוֹ' וּבְרֹ"ח אֱלוּל נֶאֱמַר לוֹ וְעָלִיתָ בַבֹּקֶר אֶל הַר סִינָי לְקַבֵּל לוּחוֹת הָאַחֲרוֹנוֹת וְעָשָׂה שָׁם מ' יוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם וְאָנֹכִי עָמַדְתִּי בָהָר כַּיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים וְגוֹ' מַה הָרִאשׁוֹנִים בְּרָצוֹן אַף הָאַחֲרוֹנִים בְּרָצוֹן אֱמוֹר מֵעַתָּה אֶמְצָעִיִּים הָיוּ בְּכַעַס. בְּי' תִּשְׁרֵי נִתְרַצָּה הַקָּבָּ"ה לְיִשְׂרָאֵל בְּשִׂמְחָה וּבְלֵב שָׁלֵם וְאָמַר לוֹ לְמֹשֶׁה סָלַחְתִּי כִדְבָרֶךָ וּמָסַר לוֹ לוּחוֹת אַחֲרוֹנוֹת וְיָרַד וְהִתְחִיל לְצַוּוֹתָן עַל מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן וַעֲשָׂאוּהוּ עַד א' בְּנִיסָן וּמִשֶּׁהוּקָם לֹא נִדְבָּר עִמּוֹ עוֹד אֶלָּא מֵאֹהֶל מוֹעֵד
וְשָׁב אֶל הַמַּחֲנֶה.
תַּרְגוּמוֹ וְתָב לְמַשְׁרִיתָא לְפִי שֶׁהוּא לָשׁוֹן הוֹוֶה וְכֵן כָּל הָעִנְיָן וְרָאָה כָּל הָעָם וַחֲזָן. וְנִצְּבוּ וְקַיְּמִין. וְהִבִּיטוּ וּמִסְתַּכְּלִין. וְהִשְׁתַּחֲווּ וְסָגְדִין. וּמִדְרָשׁוֹ וְדִבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה שֶׁיָּשׁוּב אֶל הַמַּחֲנֶה אָמַר לוֹ אֲנִי בְּכַעַס וְאַתָּה בְּכַעַס אִ"כ מִי יְקָרְבֵם
33,12
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל יְהוָה רְאֵה אַתָּה אֹמֵר אֵלַי הַעַל אֶת הָעָם הַזֶּה וְאַתָּה לֹא הוֹדַעְתַּנִי אֵת אֲשֶׁר תִּשְׁלַח עִמִּי וְאַתָּה אָמַרְתָּ יְדַעְתִּיךָ בְשֵׁם וְגַם מָצָאתָ חֵן בְּעֵינָי.
רְאֵה אַתָּה אוֹמֵר אֵלָי.
רְאֵה תֵּן עֵינֶיךָ וְלִבְּךָ עַל דְּבָרֶיךָ אַתָּה אוֹמֵר אֵלָי וְגוֹ' וְאַתָּה לֹא הוֹדַעְתַּנִי וְגוֹ' וַאֲשֶׁר אָמַרְתָּ לִי הִנֵּה אָנֹכִי שׁוֹלֵחַ מַלְאָךְ אֵין זוֹ הוֹדָעָה שֶׁאֵין אֲנִי חָפֵץ בָּהּ
וְאַתָּה אָמַרְתָּ יְדַעְתִיךָ בְשֵׁם.
הִכַּרְתִּיךָ מִשְּׁאָר בְּנֵי אָדָם בְּשֵׁם חֲשִׁיבוּת שֶׁהֲרֵי אָמַרְתָּ לִי הִנֵּה אָנֹכִי בָא אֵלֶיךָ בְּעַב הֶעָנָן וְגוֹ' וְגַם בְּךָ יַאֲמִינוּ לְעוֹלָם
33,13
וְעַתָּה אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ הוֹדִעֵנִי נָא אֶת דְּרָכֶךָ וְאֵדָעֲךָ לְמַעַן אֶמְצָא חֵן בְּעֵינֶיךָ וּרְאֵה כִּי עַמְּךָ הַגּוֹי הַזֶּה.
וְעַתָּה.
אִם אֱמֶת שֶׁמָּצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ הוֹדִיעֵנִי נָא אֶת דְּרָכֶיךָ מַה שָּׂכָר אַתָּה נוֹתֵן לְמוֹצְאֵי חֵן בְּעֵינֶיךָ
וְאֵדָעֲךָ לְמַעַן אֶמְצָא חֵן בְּעֵינֶיךָ.
וְאֵדַע בָּזוֹ מִדַּת תַּגְמוּלֶיךָ מַה הִיא מְצִיאַת חֵן שֶׁמָּצָאתִי בְּעֵינֶיךָ. וּפִתְרוֹן לְמַעַן אֶמְצָא חֵן לְמַעַן אַכִּיר כַּמָּה שְׂכָר מְצִיאַת הַחֵן
וּרְאֵה כִּי עַמְּךָ הַגּוֹי הַזֶּה.
שֶׁלֹּא תֹּאמַר וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל וְאֶת אֵלֶּה תַּעֲזוֹב רְאֵה כִּי עַמְּךָ הֵם מִקֶּדֶם וְאִם בָּהֶם תִּמְאָס אֵינִי סוֹמֵךְ עַל הַיּוֹצְאִים מֵחֲלָצַי שֶׁיִּתְקַיְּמוּ וְאֶת תַּשְׁלוּם הַשָּׂכָר שֶׁלִּי בָּעָם הַזֶּה תּוֹדִיעֵנִי וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּהוּ בְּמַסֶּכֶת בְּרָכוֹת וַאֲנִי לְיַשֵּׁב הַמִּקְרָאוֹת עַל אוֹפַנֵּיהֶם וְעַל סִדְרָם בָּאתִי
33,14
וַיֹּאמַר: פָּנַי יֵלֵכוּ וַהֲנִחֹתִי לָךְ.
וַיֹּאמַר פָּנַי יֵלֵכוּ.
כְּתַרְגוּמוֹ לֹא אֶשְׁלַח עוֹד מַלְאָךְ אֲנִי בְּעַצְמִי אֵלֶךְ כְּמוֹ וּפָנֶיךָ הוֹלְכִים בַּקְּרָב
33,15
וַיֹּאמֶר אֵלָיו: אִם אֵין פָּנֶיךָ הֹלְכִים אַל תַּעֲלֵנוּ מִזֶּה.
וַיֹּאמֶר אֵלָיו.
בָּזוֹ אֲנִי חָפֵץ כִּי עַ"י מַלְאָךְ אַל תַּעֲלֵנוּ מִזֶּה
33,16
וּבַמֶּה יִוָּדַע אֵפוֹא כִּי מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אֲנִי וְעַמֶּךָ הֲלוֹא בְּלֶכְתְּךָ עִמָּנוּ וְנִפְלִינוּ אֲנִי וְעַמְּךָ מִכָּל הָעָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. {פ}
וּבַמֶּה יִוָּדַע אֵפוֹא.
יִוָּדַע מְצִיאַת הַחֵן הֲלֹא בְּלֶכְתְּךָ עִמָּנוּ וְעוֹד דָּ"א אֲנִי שׁוֹאֵל מִמְּךְ שֶׁלֹּא תַּשְׁרֶה שְׁכִינָתְךָ עוֹד עַל אוּמוֹת הָעוֹלָם
וְנִפְלִינוּ אֲנִי וְעַמֶּךָ.
וְנִהְיֶה מוּבְדָלִים בַּדָּבָר הַזֶּה מִכָּל הָעָם כְּמוֹ וְהִפְלָה ה' בֵּין מִקְנֵה יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'
33,17
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה גַּם אֶת הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ אֶעֱשֶׂה: כִּי מָצָאתָ חֵן בְּעֵינַי וָאֵדָעֲךָ בְּשֵׁם.
גַּם אֶת הַדָּבָר הַזֶּה.
שֶׁלֹּא תִּשְׁרֶה שְׁכִינָתִי עוֹד עַל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אֶעֱשֶׂה וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע עַ"י שְׁרִיַּת שְׁכִינָה אֶלָּא נוֹפֵל וּגְלוּי עֵינָיִם כְּגוֹן וְאֵלָי דָּבָר יְגוּנָב שׁוֹמְעִין עַ"י שָׁלִיחַ
33,18
וַיֹּאמַר: הַרְאֵנִי נָא אֶת כְּבֹדֶךָ.
וַיֹּאמֶר הַרְאֵנִי נָא אֶת כְּבוֹדֶךָ.
רָאָה מֹשֶׁה שֶׁהָיָה עֵת רָצוֹן וּדְבָרָיו מְקוּבָּלִים וְהוֹסִיף לִשְׁאוֹל לְהַרְאוֹתוֹ מַרְאִית כְּבוֹדוֹ
33,19
וַיֹּאמֶר אֲנִי אַעֲבִיר כָּל טוּבִי עַל פָּנֶיךָ וְקָרָאתִי בְשֵׁם יְהוָה לְפָנֶיךָ וְחַנֹּתִי אֶת אֲשֶׁר אָחֹן וְרִחַמְתִּי אֶת אֲשֶׁר אֲרַחֵם.
וַיֹּאמֶר אֲנִי אַעֲבִיר וְגוֹ.
הִגִּיעָה שָׁעָה שֶׁתִּרְאֶה בִּכְבוֹדִי מַה שֶּׁאֲרְשֶׁה אוֹתְךָ לִרְאוֹת לְפִי שֶׁאֲנִי רוֹצֶה וְצָרִיךְ לְלַמֶּדְךָ סֵדֶר תְּפִלָּה שֶׁכְּשֶׁנִּצְרַכְתָּ לְבַקֵּשׁ רַחֲמִים עַל יִשְׂרָאֵל הִזְכַּרְתָּ לִי זְכוּת אָבוֹת כַּסָּבוּר אַתָּה שֶׁאִם תָּמָה זְכוּת אָבוֹת אֵין עוֹד תִּקְוָה אֲנִי אַעֲבִיר כָּל מִדַּת טוּבִי לְפָנֶיךָ עַל הַצּוּר וְאַתָּה צָפוּן לְפָנַי בַּמְּעָרָה
וְקָרָאתִי בְשֵׁם ה לְפָנֶיךָ.
לְלַמֶּדְךָ סֵדֶר בַּקָּשַׁת רַחֲמִים אַף אִם תִּכְלֶה זְכוּת אָבוֹת. וְכַסֵּדֶר זֶה שֶׁאַתָּה רוֹאֶה אוֹתִי מְעוּטָף וְקוֹרֵא י"ג מִדּוֹת הֱוֵי מְלַמֵּד אֶת יִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת כֵּן וְעַ"י שֶׁיַּזְכִּירוּ לְפָנַי רַחוּם וְחַנּוּן. יִהְיוּ נֶעֱנִין כִּי רַחֲמָי לֹא כָּלִי
וְחַנּוֹתִי אֵת אֲשֶׁר אָחוֹן.
אוֹתָן פְּעָמִים שֶׁאֱתְרַצֶּה לָחוֹן
וְרִחַמְתִּי.
עֵת שֶׁאֶחְפּוֹץ לְרַחֵם עַד כָּאן לֹא הִבְטִיחוֹ אֶלָּא עִתִּים אַעֲנֶה וְעִתִּים לֹא אַעֲנֶה אֲבָל בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה אָמַר לוֹ הִנֵּה אָנֹכִי כּוֹרֵת בְּרִית הִבְטִיחוֹ שֶׁאֵינָן חוֹזְרוֹת רֵיקָם
33,20
וַיֹּאמֶר לֹא תוּכַל לִרְאֹת אֶת פָּנָי: כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי.
וַיֹּאמֶר לֹא תוּכַל וְגוֹ.
אַף כְּשֶׁאַעֲבִיר כָּל טוּבִי עַל פָּנֶיךָ אֵינִי נוֹתֵן לְךָ רְשׁוּת לִרְאוֹת אֶת פָּנַי
33,21
וַיֹּאמֶר יְהוָה הִנֵּה מָקוֹם אִתִּי וְנִצַּבְתָּ עַל הַצּוּר.
הִנֵּה מָקוֹם אִתִּי.
בָּהָר אֲשֶׁר אֲנִי מְדַבֵּר עִמְּךָ תָּמִיד יֵשׁ מָקוֹם מוּכָן לִי לִצְרָכֶךָ שֶׁאַטְמִינְךָ שָׁם שֶׁלֹּא תִּזּוֹק וּמִשָּׁם תִּרְאֶה מַה שֶּׁתִּרְאֶה זוֹ פְּשׁוּטוֹ וּמִדְרָשׁוֹ עַל מָקוֹם שֶׁהַשְּׁכִינָה שָׁם מְדַבֵּר וְאוֹמֵר הַמָּקוֹם אִתִּי וְאֵינוֹ אוֹמֵר אֲנִי בְּמָקוֹם שֶׁהַקָּבָּ"ה מְקוֹמוֹ שֶׁל עוֹלָם וְאֵין עוֹלָמוֹ מְקוֹמוֹ
33,22
וְהָיָה בַּעֲבֹר כְּבֹדִי וְשַׂמְתִּיךָ בְּנִקְרַת הַצּוּר וְשַׂכֹּתִי כַפִּי עָלֶיךָ עַד עָבְרִי.
בַּעֲבוּר כְּבוֹדִי.
כְּשֶׁאֱעֶבוֹר לְפָנֶיךָ
בְּנִקְרַת הַצּוּר.
כְּמוֹ הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם תְּנַקֵּר. יִקְרוּהָ עוֹרְבֵי נָחַל. אֲנִי קָרָתִי וְשָׁתִיתִי מַיִם גְּזֵרָה אַחַת לָהֶם
נִקְרַת הַצּוּר.
כְּרִיַּת הַצּוּר
וְשַׁכּוֹתִי כַּפִּי.
מִכָּאן שֶׁנִּתְּנָה רְשׁוּת לַמְּחַבְּלִים לְחַבֵּל וְתַרְגוּמוֹ וְאָגִין בְּמֵימְרֵי כִּנּוּי הוּא לְדֶרֶךְ כָּבוֹד שֶׁל מַעְלָה שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְסוֹכֵךְ עָלָיו בַּכָּף מַמָּשׁ
33,23
וַהֲסִרֹתִי אֶת כַּפִּי וְרָאִיתָ אֶת אֲחֹרָי וּפָנַי לֹא יֵרָאוּ. {פ}
וַהֲסִרוֹתִי אֶת כַּפִּי.
וְאַעֲדִי יָת דִּבְּרָת יִקְרֵי כְּשֶׁתְּסַלֵּק הַנְּהָגַת כְּבוֹדִי מִכְּנֶגֶד פָּנֶיךָ לָלֶכֶת מִשָּׁם וּלְהַלָּן
וְרָאִיתָ אֶת אֲחוֹרָי.
הֶרְאָהוּ קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין
34,1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה פְּסָל לְךָ שְׁנֵי לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים וְכָתַבְתִּי עַל הַלֻּחֹת אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר הָיוּ עַל הַלֻּחֹת הָרִאשֹׁנִים אֲשֶׁר שִׁבַּרְתָּ.
פְּסָל לְךָ.
הֶרְאָהוּ מַחֲצָב סַנְפְּרִינוֹן מִתּוֹךְ אָהָלוֹ וְאָמַר לוֹ הַפְּסוֹלֶת יִהְיֶה שֶׁלְּךָ מִשָּׁם נִתְעַשֵּׁר מֹשֶׁה הַרְבֵּה
פְּסָל לְךָ.
אַתָּה שִׁבַּרְתָּ הָרִאשׁוֹנות אַתָּה פְּסָל לְךָ אֲחֵרוֹת. מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְהִנִּיחַ אֲרוּסָתוֹ עִם הַשְּׁפָחוֹת מִתּוֹךְ קִלְקוּל הַשְּׁפָחוֹת יָצָא עָלֶיהָ שֵׁם רָע עָמַד שׁוֹשְׁבִינָהּ וְקָרַע כְּתוּבָתָהּ אָמַר אִם יֹאמַר הַמֶּלֶךְ לְהוֹרְגָהּ אוֹמֵר לוֹ עֲדַיִן אֵינָהּ אִשְׁתְּךָ בָּדַק הַמֶּלֶךְ וּמָצָא שֶׁלֹּא הָיָה הַקִּלְקוּל אֶלָּא מִן הַשְּׁפָחוֹת נִתְרַצָּה לָהּ אָמַר לוֹ שׁוֹשְׁבִינָהּ כְּתוֹב לָהּ כְּתוּבָה אַחֶרֶת שֶׁנִּקְרְעָה הָרִאשׁוֹנָה אָמַר לוֹ הַמֶּלֶךְ אַתָּה קָרַעְתָּ אוֹתָהּ אַתָּה קְנֵה לָהּ נְיָר אַחֵר וַאֲנִי אֶכְתּוֹב לָהּ בִּכְתָב יָדִי כֵּן הַמֶּלֶךְ זֶה הַקָּבָּ"ה הַשְּׁפָחוֹת אֵלּוּ עֵרֶב רַב וְהַשּׁוֹשְׁבִין זֶה מֹשֶׁה אֲרוּסָתוֹ שֶׁל הַקָּבָּ"ה אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל לְכָךְ נֶאֱמַר פְּסָל לְךָ
34,2
וֶהְיֵה נָכוֹן לַבֹּקֶר וְעָלִיתָ בַבֹּקֶר אֶל הַר סִינַי וְנִצַּבְתָּ לִי שָׁם עַל רֹאשׁ הָהָר.
נָכוֹן.
מְזוּמָן
34,3
וְאִישׁ לֹא יַעֲלֶה עִמָּךְ וְגַם אִישׁ אַל יֵרָא בְּכָל הָהָר גַּם הַצֹּאן וְהַבָּקָר אַל יִרְעוּ אֶל מוּל הָהָר הַהוּא.
וְאִישׁ לֹא יַעֲלֶה עִמָּךְ.
הָרִאשׁוֹנוֹת עַל יְדֵי שֶׁהָיוּ בִּתְשׁוּאוֹת וְקוֹלוֹת וּקְהִלּוֹת שָׁלְטָה בָּהֶן עַיִן רָעָה אֵין לְךָ יָפֶה מִן הַצְּנִיעוּת
34,4
וַיִּפְסֹל שְׁנֵי לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים וַיַּשְׁכֵּם מֹשֶׁה בַבֹּקֶר וַיַּעַל אֶל הַר סִינַי כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתוֹ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ שְׁנֵי לֻחֹת אֲבָנִים.
34,5
וַיֵּרֶד יְהוָה בֶּעָנָן וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ שָׁם וַיִּקְרָא בְשֵׁם יְהוָה.
וַיִּקְרָא בְשֵׁם ה.
מִתַּרְגְּמִינָן וְקָרָא בִּשְׁמָא דַּה'
34,6
וַיַּעֲבֹר יְהוָה עַל פָּנָיו וַיִּקְרָא יְהוָה יְהוָה אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת.
ה ה.
מִדַּת רַחֲמִים הִיא אַחַת קוֹדֶם שֶׁיֶּחֱטָא וְאַחַת לְאַחַר שֶׁיֶּחֱטָא וְיָשׁוֹב
אֶל.
אַף זוֹ מִדַּת רַחֲמִים וְכן הוּא אוֹמֵר אֵלִי אֵלִי לָמָּה עֲזַבְתָּנִי וְאֵין לוֹמָר לְמִדַּת הַדִּין לָמָּה עֲזַבְתָּנִי כָּךְ מָצָאתִי בִּמְכִילְתָּא
אֶרֶךְ אַפַּיִם.
מַאֲרִיךְ אַפּוֹ. וְאֵינוֹ מְמַהֵר לִפָּרַע שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה תְּשׁוּבָה
וְרַב חֶסֶד.
לַצְּרִיכִים חֶסֶד שֶׁאֵין לָהֶם זְכֻיּוֹת כָּל כָּךְ
וְאֱמֶת.
לְשַׁלֵּם שָׂכָר טוֹב לְעוֹשֵׂי רְצוֹנוֹ
34,7
נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָו‍ֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פֹּקֵד עֲו‍ֹן אָבוֹת עַל בָּנִים וְעַל בְּנֵי בָנִים עַל שִׁלֵּשִׁים וְעַל רִבֵּעִים.
נוֹצֵר חֶסֶד.
שֶׁהָאָדָם עוֹשֶׂה לְפָנָיו
לְאַלְפַּיִם.
לִשְׁנֵי אֲלָפִים דּוֹרוֹת
עֲוֹנוֹת:
אֵלּוּ הַזְּדוֹנוֹת. פְּשָׁעִים. אֵלּוּ המרדים שֶׁאָדָם עוֹשֶׂה לְהַכְעִיס
וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה.
לְפִי פְּשׁוּטוֹ מַשְׁמָע שֶׁאֵינוֹ מְוַתֵּר עַל הֶעָוֹן לְגַמְרֵי אֶלָּא נִפְרָע מִמֶּנּוּ מְעָט מְעָט. וְרַ"ד מְנַקֶּה הוּא לַשָּׁבִים וְלֹא יְנַקֶּה לְשֶׁאֵינָן שָׁבִים
פּוֹקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל בָּנִים.
כְּשֶׁאוֹחֲזִים מַעֲשֶׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם שֶׁכְּבָר פֵּרַשׁ בְּמִקְרָא אַחֵר לְשׂוֹנְאָי
וְעַל רִבֵּעִים.
דּוֹר רְבִיעִי נִמְצֵאת מִדָּה טוֹבָה מְרוּבָּה עַל מִדַּת פּוּרְעֲנוּת אַחַת לְחָמֵשׁ מֵאוֹת שֶׁבְּמִדָּה טוֹבָה הוּא אוֹמֵר נוֹצֵר חֶסֶד לַאֲלָפִים
34,8
וַיְמַהֵר מֹשֶׁה וַיִּקֹּד אַרְצָה וַיִּשְׁתָּחוּ.
וַיְּמַהֵר מֹשֶׁה.
כְּשֶׁרָאָה מֹשֶׁה שְׁכִינָה עוֹבֶרֶת וְשָׁמַע קוֹל הַקְּרִיאָה מִיָּד וַיִּשְׁתַּחוּ
34,9
וַיֹּאמֶר אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אֲדֹנָי יֵלֶךְ נָא אֲדֹנָי בְּקִרְבֵּנוּ: כִּי עַם קְשֵׁה עֹרֶף הוּא וְסָלַחְתָּ לַעֲו‍ֹנֵנוּ וּלְחַטָּאתֵנוּ וּנְחַלְתָּנוּ.
יֵלֶךְ נָא ה בְּקִרְבֵּנוּ.
כְּמוֹ שֶׁהִבְטַחְתָּ מֵאַחַר שֶׁאַתָּה נוֹשֵׂא עָוֹן וְאִם עַם קְשֵׁה עוֹרֶף הוּא וַיַּמְרוּ בְּךָ וְאָמַרְתָּ עַל זֹאת פֶּן אֲכֶלְּךָ בַדָּרֶךְ אַתָּה תִּסְלָח לַעֲוֹנֵנוּ וְגוֹ' יֵשׁ כִּי בְּמָקוֹם אִם
וְנַחֲלָתֵנוּ.
וְתִתְּנֵנוּ לְךָ לְנַחֲלָה (ס"א שֶׁתִּתֵּן לָנוּ) מְיוּחֶדֶת זוֹ הִיא בַּקָּשַׁת וְנִפְלִינוּ אֲנִי וְעַמֶּךָ שֶׁלֹּא תִּשְׁרֶה שְׁכִינָתְךָ עַל הָאוּמוֹת עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים
34,10
וַיֹּאמֶר הִנֵּה אָנֹכִי כֹּרֵת בְּרִית נֶגֶד כָּל עַמְּךָ אֶעֱשֶׂה נִפְלָאֹת אֲשֶׁר לֹא נִבְרְאוּ בְכָל הָאָרֶץ וּבְכָל הַגּוֹיִם וְרָאָה כָל הָעָם אֲשֶׁר אַתָּה בְקִרְבּוֹ אֶת מַעֲשֵׂה יְהוָה כִּי נוֹרָא הוּא אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה עִמָּךְ.
כּוֹרֵת בְּרִית.
עַל זֹאת
אֶעֱשֶׂה נִפְלָאוֹת.
לָ' וְנִפְלִינוּ שֶׁתִהְיוּ מוּבְדָלִים בָּזוֹ מִכָּל הָאוּמוֹת עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים שֶׁלֹּא תִּשְׁרֶה שְׁכִינָתִי עֲלֵיהֶם
34,11
שְׁמָר לְךָ אֵת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם הִנְנִי גֹרֵשׁ מִפָּנֶיךָ אֶת הָאֱמֹרִי וְהַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי.
אֶת הָאֱמוֹרִי וְגוֹ.
ו' אוּמוֹת יֵשׁ כָּאן כִּי הַגִּרְגָשִׁי עָמַד וּפָנָה מִפְּנֵיהֶם
34,12
הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תִּכְרֹת בְּרִית לְיוֹשֵׁב הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָּא עָלֶיהָ: פֶּן יִהְיֶה לְמוֹקֵשׁ בְּקִרְבֶּךָ.
34,13
כִּי אֶת מִזְבְּחֹתָם תִּתֹּצוּן וְאֶת מַצֵּבֹתָם תְּשַׁבֵּרוּן וְאֶת אֲשֵׁרָיו תִּכְרֹתוּן.
אֲשֵׁרָיו.
הוּא אִילָן שֶׁעוֹבְדִים אוֹתוֹ
34,14
כִּי לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אַחֵר: כִּי יְהוָה קַנָּא שְׁמוֹ אֵל קַנָּא הוּא.
קַנָּא שְׁמוֹ.
מְקַנֵּא לְהִפָּרַע וְאֵינוֹ מְוַתֵּר וְזֶהוּ כָּל לָשׁוֹן קִנְאָה אוֹחֵז בְּנִצְחוֹנוֹ וּפוֹרֵעַ מֵעוֹזְבָיו
34,15
פֶּן תִּכְרֹת בְּרִית לְיוֹשֵׁב הָאָרֶץ וְזָנוּ אַחֲרֵי אֱלֹהֵיהֶם וְזָבְחוּ לֵאלֹהֵיהֶם וְקָרָא לְךָ וְאָכַלְתָּ מִזִּבְחוֹ.
וְאָכַלְתָּ מִזִּבְחוֹ.
כַּסָּבוּר אַתָּה שֶׁאֵין עוֹנֶשׁ בַּאֲכִילָתוֹ וַאֲנִי מַעֲלֶה עָלֶיךָ כְּמוֹדֶה בַּעֲבוֹדָתוֹ שֶׁמִּתּוֹךְ כָּךְ אַתָּה בָּא וְלוֹקֵחַ מִבְּנוֹתָיו לְבָנֶיךָ
34,16
וְלָקַחְתָּ מִבְּנֹתָיו לְבָנֶיךָ וְזָנוּ בְנֹתָיו אַחֲרֵי אֱלֹהֵיהֶן וְהִזְנוּ אֶת בָּנֶיךָ אַחֲרֵי אֱלֹהֵיהֶן.
34,17
אֱלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשֶׂה לָּךְ.
34,18
אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת אֲשֶׁר צִוִּיתִךָ לְמוֹעֵד חֹדֶשׁ הָאָבִיב: כִּי בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב יָצָאתָ מִמִּצְרָיִם.
חֹדֶשׁ הָאָבִיב.
חֹדֶשׁ הַבִּכּוּר שֶׁהַתְּבוּאָה מִתְבַּכֶּרֶת בְּבִשּׁוּלָהּ
34,19
כָּל פֶּטֶר רֶחֶם לִי וְכָל מִקְנְךָ תִּזָּכָר פֶּטֶר שׁוֹר וָשֶׂה.
כָּל פֶּטֶר רֶחֶם לִי.
בָּאָדָם
וְכָל מִקְנְךָ תִּזָּכָר וְגוֹ.
וְכָל מִקְנְךָ אֲשֶׁר תִּזָּכֵר בְּפֶטֶר שׁוֹר וָשֶׂה אֲשֶׁר יִפְטוֹר זָכָר אֶת רַחֲמָהּ
פֶּטֶר.
לָשׁוֹן פְּתִיחָה וְכֵן פּוֹטֵר מַיִם רֵאשִׁית מָדוֹן. תָּי"ו שֶׁל תִּזָּכָר לָשׁוֹן נְקֵבָה הִיא מֻסָּב עַל הַיּוֹלֶדֶת
34,20
וּפֶטֶר חֲמוֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה וְאִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ כֹּל בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּפְדֶּה וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם.
וּפֶטֶר חֲמוֹר.
וְלֹא שְׁאָר בְּהֵמָה טְמֵאָה
תִּפְדֶה בְשֶׂה.
נוֹתֵן שֶׂה לַכֹּהֵן וְהוּא חוּלִין בְּיַד כֹּהֵן וּפֶטֶר חֲמוֹר מֻתָּר בַּעֲבוֹדָה לַבְּעָלִים
וַעֲרַפְתּוֹ.
עוֹרְפוֹ בְּקוֹפִיץ הוּא הִפְסִיד מָמוֹן כֹּהֵן לְפִיכָךְ יוּפְסָד מָמוֹנוֹ
כָל בְּכוֹר בָנֶיךָ תִפְדֶה.
חֲמִשָּׁה סְלָעִים פִּדְיוֹנוֹ קָצוּב שֶׁנֶּאֱמַר וּפְדוּיוֹ מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶה
וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם.
לְפִי פְּשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא דָּבָר בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא וְאֵינוֹ מֻסָּב עַל הַבְּכוֹר שֶׁאֵין בְּמִצְוַת בְּכוֹר רְאִיַּת פָּנִים אֶלָּא אַזְהָרָה אַחֶרֶת הִיא וּכְשֶׁתַּעֲלוּ לָרֶגֶל לִרְאוֹת לֹא יֵרָאוּ פָּנַי רֵיקָם מִצְוָה עֲלֵיכֶם לְהָבִיא עוֹלַת רְאִיַּת פָּנִים וּלְפִי מִדְרָשׁ בָּרָיְתָא מִקְרָא יֶתֶר הוּא וּמוּפְנֶה לִגְזֵרָה שָׁוָה לְלַמֵּד עַל הַעֲנָקָתוֹ שֶׁל עֶבֶד עִבְרִי שֶׁהוּא חֲמִשָּׁה סְלָעִים מִכָּל מִין וּמִין כְּפִדְיוֹן בְּכוֹר בְּמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין
34,21
שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת.
בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבּוֹת.
לָמָּה נִזְכָּר חָרִישׁ וְקָצִיר יֵשׁ מֵרַבּוֹתֵינוּ אוֹמְרִים עַל חָרִישׁ שֶׁל עֶרֶב שְׁבִיעִית הַנִּכְנָס לִשְׁבִיעִית וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית הַיּוֹצֵא לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית לְלַמֶּדְךָ שֶׁמּוֹסִיפִין מֵחוֹל עַל הַקֹּדֶשׁ וְכָךְ מַשְׁמָעוֹ שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבוֹד וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבּוֹת וַעֲבוֹדַת ו' הַיָּמִים שֶׁהִתַּרְתִּי לְךָ יֵשׁ שָׁנָה שֶׁהֶחָרִישׁ וְהַקָּצִיר אָסוּר וְאֵצ"ל חָרִישׁ וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְגוֹ' וְיֵ"א שֶׁאֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בְּשַׁבָּת וְחָרִישׁ וְקָצִיר שֶׁהֻזְכָּר בּוֹ לוֹמָר לְךָ מַה חָרִישׁ רְשׁוּת אַף קָצִיר רְשׁוּת יָצָא קָצִיר הָעוֹמֶר שֶׁהוּא מִצְוָה וְדוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת
34,22
וְחַג שָׁבֻעֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ בִּכּוּרֵי קְצִיר חִטִּים וְחַג הָאָסִיף תְּקוּפַת הַשָּׁנָה.
בִּכּוּרֵי קְצִיר חִטִּים.
שֶׁאַתָּה מֵבִיא בּוֹ שְׁתֵּי הַלֶּחֶם מִן הַחִטִּים
בִּכּוּרִים
שֶׁהִיא מִנְחָה רִאשׁוֹנָה הַבָּאָה מִן הֶחָדָשׁ שֶׁל חִטִּים לַמִּקְדָּשׁ כִּי מִנְחַת הָעוֹמֶר הַבָּא בַּפֶּסַח מִן הַשְּׂעוֹרִים הִיא
וְחַג הָאָסִיף.
בִּזְמָן שֶׁאַתָּה אוֹסֵף תְּבוּאָתְךָ מִן הַשָּׂדֶה לְבֵית אֲסֵפָה זוֹ לָ' הַכְנָסָה לַבַּיִת כְּמוֹ וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ
תְּקוּפַת הַשָּׁנָה.
שֶׁהִיא בַּחֲזָרַת הַשָּׁנָה בִּתְחִלַּת הַשָּׁנָה הַבָּאָה
תְּקוּפַת.
לָשׁוֹן מְסִבָּה וְהַקָּפָה
34,23
שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי הָאָדֹן יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל.
כָּל זְכוּרְךָ.
כָּל הַזְּכָרִים שֶׁבְּךָ הַרְבֵּה מִצְוֹת בַּתּוֹרָה נֶאֱמְרוּ וְנִכְפְּלוּ וְיֵשׁ מֵהֶם שָׁלֹשׁ פְּעָמִים וְאַרְבַּע לְחַיֵּב וְלַעֲנוֹשׁ עַל מִנְיָן לָאוִין שֶׁבָּהֶם וְעַל מִנְיָן עֲשֵׂה שֶׁבָּהֶם
34,24
כִּי אוֹרִישׁ גּוֹיִם מִפָּנֶיךָ וְהִרְחַבְתִּי אֶת גְּבֻלֶךָ וְלֹא יַחְמֹד אִישׁ אֶת אַרְצְךָ בַּעֲלֹתְךָ לֵרָאוֹת אֶת פְּנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה.
אוֹרִישׁ.
כְּתַרְגוּמוֹ אַתְרִיךְ וְכֵן הָחֵל רָשׁ וְכֵן וַיּוֹרֶשׁ אֶת הָאֱמוֹרִי ל' גֵּרוּשִׁין
וְהִרְחַבְתִּי אֶת גְּבֻלְךָ.
וְאַתָּה רָחוֹק מִבֵּית הַבְּחִירָה וְאֵינְךָ יָכוֹל לִרְאוֹת לְפָנַי תָּמִיד לְכָךְ אֲנִי קוֹבֵעַ לְךָ שָׁלֹשׁ רְגָלִים הַלָּלוּ
34,25
לֹא תִשְׁחַט עַל חָמֵץ דַּם זִבְחִי וְלֹא יָלִין לַבֹּקֶר זֶבַח חַג הַפָּסַח.
לֹא תִשְׁחָט וְגוֹ.
לֹא תִּשְׁחַט אֶת הַפֶּסַח וַעֲדַיִן חָמֵץ קַיָּם אַזְהָרָה לַשּׁוֹחֵט אוֹ לַזּוֹרֵק אוֹ לְאֶחָד מִבְּנֵי חֲבוּרָה
וְלֹא יָלִין.
כְּתַרְגוּמוֹ אֵין לִינָה מוֹעֶלֶת בְּרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ וְאֵין לִינָה אֶלָּא בְּעַמּוּד הַשַּׁחַר
זֶבַח חַג הַפֶּסַח.
אֵמוּרָיו. וּמִכָּאן אַתָּה לָמֵד לְכָל הֶקְטֵר חֲלָבִים וְאֵבָרִים
34,26
רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ. {פ}
רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ.
מִשִּׁבְעַת הַמִּינִין הָאֲמוּרִים בִּשְׁבָח אַרְצְךָ אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְגֶפֶן וְגוֹ' וּדְבָשׁ הוּא דְּבָשׁ תְּמָרִים
לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי.
אַזְהָרָה לְבָשָׂר וְחָלָב וּשְׁלֹשָׁה פְּעָמִים כָּתוּב בַּתּוֹרָה אֶ' לַאֲכִילָה וְאֶ' לְהַנָּאָה וְאֶ' לְאִסּוּר בִּשּׁוּל
גְּדִי.
כָּל וָלָד רָךְ בְּמַשְׁמָע וְאַף עֵגֶל וָכֶבֶשׂ מִמַּה שֶּׁהֻצְרָךְ לְפָרֵשׁ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת גְּדִי עִזִּים לָמַדְתָּ שֶׁגְּדִי סְתָם כָּל יוֹנְקִים בְּמַשְׁמָע
בַּחֲלֵב אִמּוֹ.
פְּרָט לְעוֹף שֶׁאֵין לוֹ חָלָב אִם שֶׁאֵין אִסּוּרוֹ מִהַ"ת אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים
34,27
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה כְּתָב לְךָ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה: כִּי עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כָּרַתִּי אִתְּךָ בְּרִית וְאֶת יִשְׂרָאֵל.
אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה.
וְלֹא אַתָּה רַשָּׁאי לִכְתּוֹב תּוֹרָה שֶׁבְּעַ"פ
34,28
וַיְהִי שָׁם עִם יְהוָה אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה לֶחֶם לֹא אָכַל וּמַיִם לֹא שָׁתָה וַיִּכְתֹּב עַל הַלֻּחֹת אֵת דִּבְרֵי הַבְּרִית עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים.
34,29
וַיְהִי בְּרֶדֶת מֹשֶׁה מֵהַר סִינַי וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיַד מֹשֶׁה בְּרִדְתּוֹ מִן הָהָר וּמֹשֶׁה לֹא יָדַע כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו בְּדַבְּרוֹ אִתּוֹ.
וַיְהִי בְרֶדֶת מֹשֶׁה.
כְּשֶׁהֵבִיא לוּחוֹת אַחֲרוֹנִים בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים
כִּי קָרַן.
לָשׁוֹן קַרְנַיִם שֶׁהָאוֹר מַבְהִיר וּבוֹלֵט כְּמִין קֶרֶן וּמֵהֵיכָן זָכָה מֹשֶׁה לְקַרְנֵי הַהוֹד רַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ מִן הַמְּעָרָה שֶׁנָּתַן הַקָּבָּ"ה יָדוֹ עַל פָּנָיו שֶׁנֶּאֱ' וְשַׁכּוֹתִי כַפִּי
34,30
וַיַּרְא אַהֲרֹן וְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת מֹשֶׁה וְהִנֵּה קָרַן עוֹר פָּנָיו וַיִּירְאוּ מִגֶּשֶׁת אֵלָיו.
וַיִּירְאוּ מִגֶּשֶׁת אֵלָיו.
בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה גָּדוֹל כֹּחָהּ שֶׁל עֲבֵרָה שֶׁעַד שֶׁלֹּא פָּשְׁטוּ יְדֵיהֶם בַּעֲבֵרָה מַהוּ אוֹמֵר וּמַרְאֵה כְּבוֹד ה' כְּאֵשׁ אוֹכֶלֶת בְּרֹאשׁ הָהָר לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְרֵאִים וְלֹא מִזְדַּעְזְעִים וּמִשֶּׁעָשׂוּ אֶת הָעֵגֶל אַף מִקַּרְנֵי הוֹדוֹ שֶׁל מֹשֶׁה הָיוּ מַרְתִּיעִים וּמִזְדַּעְזְעִים
34,31
וַיִּקְרָא אֲלֵהֶם מֹשֶׁה וַיָּשֻׁבוּ אֵלָיו אַהֲרֹן וְכָל הַנְּשִׂאִים בָּעֵדָה וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם.
הַנְּשִׂאִים בָּעֵדָה.
כְּמוֹ נְשִׂיאֵי הָעֵדָה
וַיְּדַבֵּר מֹשֶׁה אֲלֵיהֶם.
שְׁלִיחוּתוֹ שֶׁל מָקוֹם וְלָשׁוֹן הוֹוֶה הוּא כָּל הָעִנְיָן הַזֶּה
34,32
וְאַחֲרֵי כֵן נִגְּשׁוּ כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְצַוֵּם אֵת כָּל אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אִתּוֹ בְּהַר סִינָי.
וְאַחֲרֵי כֵן נִגְּשׁוּ.
אַחַר שֶׁלִּמֵּד לַזְּקֵנִים חוֹזֵר וּמְלַמֵּד הַפָּרָשָׁה אוֹ הָהַלָּכָה לְיִשְׂרָאֵל. תָּנוּ רַבָּנָן כֵּיצַד סֵדֶר הַמִּשְׁנָה מֹשֶׁה הָיָה לוֹמֵד מִפִּי הַגְּבוּרָה נִכְנָס אַהֲרֹן שָׁנָה לוֹ מֹשֶׁה פִּרְקוֹ נִסְתַּלֵּק אַהֲרֹן וְיָשַׁב לוֹ לִשְׂמֹאל מֹשֶׁה נִכְנְסוּ בָּנָיו שָׁנָה לָהֶם מֹשֶׁה פִּרְקָם נִסְתַּלְּקוּ הֵם יָשַׁב אֶלְעָזָר לִימִין מֹשֶׁה וְאִיתָמָר לִשְׂמֹאל אַהֲרֹן וְכוּ' נִכְנְסוּ זְקֵנִים שָׁנָה לָהֶם מֹשֶׁה פִּרְקָם נִסְתַּלְּקוּ זְקֵנִים יָשְׁבוּ לַצְּדָדִין נִכְנְסוּ כָּל הָעָם שָׁנָה לָהֶם מֹשֶׁה פִּרְקָם נִמְצָא בְּיַד כָּל הָעָם אֶ' בְּיַד הַזְּקֵנִים ב' בְּיַד בְּנֵי אַהֲרֹן שְׁלֹשָׁה בְּיַד אַהֲרֹן אַרְבָּעָה וְכוּ' כִּדְאִיתָא בְּעֵרוּבִין
34,33
וַיְכַל מֹשֶׁה מִדַּבֵּר אִתָּם וַיִּתֵּן עַל פָּנָיו מַסְוֶה.
וַיִּתֵּן עַל פָּנָיו מַסְוֶה.
כְּתַרְגוּמוֹ בֵּית אַפֵּי. לָשׁוֹן אֲרַמִי הוּא בַּגְּמָרָא סוי לבא וְעוֹד בִּכְתוּבוֹת הֲוָה קָא מַסְוֶה לְאַפָּהּ לָשׁוֹן הַבָּטָה הָיָה מִסְתַּכֵּל בָּהּ אַף כָּאן מַסְוֶה בֶּגֶד הַנִּתָּן כְּנֶגֶד הַפַּרְצוּף וּבֵית הָעֵינַיִם וְלִכְבוֹד קַרְנֵי הַהוֹד שֶׁלֹּא יָזוּנוּ הַכֹּל מֵהֶם הָיָה נוֹתֵן הַמַּסְוֶה כְּנֶגְדָן וְנוֹטְלוֹ בְּשָׁעָה שֶׁהָיָה מְדַבֵּר עִם יִשְׂרָאֵל וּבְשָׁעָה שֶׁהַמָּקוֹם מְדַבֵּר עִמּוֹ עַד צֵאתוֹ וּבְצֵאתוֹ יָצָא בְּלֹא מַסְוֶה
34,34
וּבְבֹא מֹשֶׁה לִפְנֵי יְהוָה לְדַבֵּר אִתּוֹ יָסִיר אֶת הַמַּסְוֶה עַד צֵאתוֹ וְיָצָא וְדִבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת אֲשֶׁר יְצֻוֶּה.
וְדִבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
וְרָאוּ קַרְנֵי הַהוֹד בְּפָנָיו. וּכְשֶׁהוּא מִסְתַּלֵּק מֵהֶם
34,35
וְרָאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת פְּנֵי מֹשֶׁה כִּי קָרַן עוֹר פְּנֵי מֹשֶׁה וְהֵשִׁיב מֹשֶׁה אֶת הַמַּסְוֶה עַל פָּנָיו עַד בֹּאוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ. {ס}
וְהֵשִׁיב מֹשֶׁה אֶת הַמַּסְוֶה עַל פָּנָיו עַד בּוֹאוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ.
וּכְשֶׁבָּא לְדַבֵּר אִתּוֹ נוֹטְלוֹ מֵעַל פָּנָיו