Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:10 : Mise des Téfilines
07:03 : Lever du soleil
13:15 : Heure de milieu du jour
19:28 : Coucher du soleil
20:06 : Tombée de la nuit

Paracha Tsav
Vendredi 31 Mars 2023 à 19:14
Sortie du Chabbath à 20:14
Afficher le calendrier
Michpatim

Paracha Michpatim

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Ashkénaze  
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם

וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים אם רעה בעיני אדניה אשר ֯לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף

מכה איש ומת מות יומת ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה

וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות

ומכה אביו ואמו מות יומת וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת

ומקלל אביו ואמו מות יומת

וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא

וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא

וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה

וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו

ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו
וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת אם כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל

וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו

וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו

כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם

כי יבער איש שדה או כרם ושלח את ֯בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם

כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה

כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו

כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם
וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא בא בשכרו

וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת

מכשפה לא תחיה

כל שכב עם בהמה מות יומת

זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים
אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו כי הוא ֯כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני

אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו

לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס

לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת ודל לא תהדר בריבו

כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו

כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו

לא תטה משפט אבינך בריבו מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך שלש רגלים תחג לי בשנה את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו

הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו כי אם שמע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך
לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך לא תכרת להם ולאלהיהם ברית לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש
ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו

ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
21,1
וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם.
וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים.
כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר אֵלֶּה פָּסַל אֶת הָרִאשׁוֹנִים וְאֵלֶּה מוֹסִיף עַל הָרִאשׁוֹנִים מַה הָרִאשׁוֹנִים מִסִּינַי אַף אֵלּוּ מִסִינַי וְלָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת דַּיָּנִין לְפָרָשַׁת מִזְבֵּחַ לוֹמַר לְךָ שֶׁתָּשִׂים סַנְהֶדְרִין אֵצֶל הַמִּקְדָּשׁ (ס"א הַמִּזְבֵּחַ. וּפֵרוּשׁ בַּעֲזָרָה)
אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם.
אָמַר לוֹ הַקָּבָּ"ה לְמֹשֶׁה לֹא תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ לוֹמָר אֶשְׁנֶה לָהֶם הַפֶּרֶק וְהַהֲלָכָה ב' אוֹ ג' פְּעָמִים עַד שֶׁתְּהֵא סְדוּרָה בְּפִיהֶם כְּמִשְׁנָתָהּ וְאֵינִי מַטְרִיחַ עַל עַצְמִי לַהֲבִינָם טַעֲמֵי הַדָּבָר וּפֵרוּשׁוֹ לְכָךְ נֶאֱמַר אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם כַּשֻּׁלְחָן הֶעָרוּךְ וּמוּכָן לֶאֱכוֹל לִפְנֵי הָאָדָם
לִפְנֵיהֶם.
וְלֹא לִפְנֵי עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וַאֲפִי' יָדַעְתָּ בְּדִין אֶחָד שֶׁהֵם דָּנִין אוֹתוֹ כְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל אַל תְּבִיאֵהוּ בָּעֶרְכָּאוֹת שֶׁלָּהֶם שֶׁהַמֵּבִיא דִּינֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי אֲרַמִּיִּים מְחַלֵּל אֶת הַשֵּׁם וּמְיַקֵּר שֵׁם הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים לְהַשְּׁבִּיחָם (ס"א לְהַחֲשִׁיבָם) שֶׁנֶּאֱמַר כִּי לֹא כְצוּרֵנוּ צוּרָם וְאוֹיְבֵינוּ פְלִילִים כְּשֶׁאוֹיְבֵינוּ פְּלִילִים זֶהוּ עֵדוּת לְעִלּוּי יִרְאָתָם
21,2
כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד וּבַשְּׁבִעִת יֵצֵא לַחָפְשִׁי חִנָּם.
כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי.
עֶבֶד שֶׁהוּא עִבְרִי אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא עַבְדּוֹ שֶׁל עִבְרִי עֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁלָּקַחְתּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל וְעָלָיו הוּא אוֹמֵר שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבוֹד וּמַה אֲנִי מְקַיֵּם וְהִתְנַחֲלְתֶּם אוֹתָם בְּלָקוּחַ מִן הַכְּנַעֲנִים אֲבָל בְּלָקוּחַ מִיִּשְׂרָאֵל יֵצֵא בְּשֵׁשׁ תַּ"ל כִּי יִמָּכֵר לְךָ אָחִיךָ הָעִבְרִי לֹא אָמַרְתִּי אֶלָּא בְּאָחִיךָ
כִּי תִקְנֶה.
מִיָּד בֵּ"ד שֶׁמְּכָרוּהוּ בִּגְנֵבָתוֹ כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר אִם אֵין לוֹ וְנִמְכַּר בִּגְנֵבָתוֹ אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּמוֹכֵר עַצְמוֹ מִפְּנֵי דָּחֲקוֹ אֲבָל מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין לֹא יֵצֵא בְּשֵׁשׁ כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ עִמָּךְ וְנִמְכַּר לְךָ הֲרֵי מוֹכֵר עַצְמוֹ מִפְּנֵי דָּחֲקוֹ אֱמוֹר וּמַה אֲנִי מְקַיֵּם כִּי תִקְנֶה בְּנִמְכַּר בְּבֵית דִּין
לַחָפְשִׁי.
לַחֵירוּת
21,3
אִם בְּגַפּוֹ יָבֹא בְּגַפּוֹ יֵצֵא אִם בַּעַל אִשָּׁה הוּא וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ.
אִם בְּגַפּוֹ יָבֹא.
שֶׁלֹּא הָיָה נָשׂוּי אִשָּׁה כְּתַרְגוּמוֹ אִם בִּלְחוֹדוֹהִי וְלָשׁוֹן בְּגַפּוֹ בִּכְנָפוֹ שֶׁלֹּא בָּא אֶלָּא כְּמוֹת שֶׁהוּא יְחִידִי בְּתוֹךְ לְבוּשׁוֹ בִּכְנַף בִּגְדוֹ
בְּגַפּוֹ יֵצֵא.
מַגִּיד שֶׁאִם לֹא הָיָה נָשׂוּי מִתְּחִלָּה אֵין רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית לְהוֹלִיד מִמֶּנָּהּ עֲבָדִים
אִם בַּעַל אִשָּׁה הוּא.
יִשְׂרְאֵלִית (מְכִילְתָּא)
וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ.
וְכִי מִי הִכְנִיסָה שֶׁתֵּצֵא אֶלָּא מַגִּיד הַכָּתוּב שֶׁהַקּוֹנֶה עֶבֶד עִבְרִי חַיָּב בִּמְזוֹנוֹת אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו
21,4
אִם אֲדֹנָיו יִתֶּן לוֹ אִשָּׁה וְיָלְדָה לוֹ בָנִים אוֹ בָנוֹת הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדֹנֶיהָ וְהוּא יֵצֵא בְגַפּוֹ.
אִם אֲדֹנָיו יִתֶּן לוֹ אִשָּׁה.
מִכָּאן שֶׁהָרְשׁוּת בְּיַד רַבּוֹ לִמְסוֹר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית לְהוֹלִיד מִמֶּנָּהּ עֲבָדִים. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא יִשְׂרְאֵלִית תַּ"ל הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאֲדוֹנֶיהָ הָא אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּכְנַעֲנִית שֶׁהֲרֵי הָעִבְרִיָּה אַף הִיא יוֹצְאָה בְּשֵׁשׁ וַאֲפִלּוּ לִפְנֵי שֵׁשׁ אִם הֵבִיאָה סִימָנִין יוֹצְאָה שֶׁנֶּאֱמַר אָחִיךָ הָעִבְרִי אוֹ הָעִבְרִיָּה מְלַמֵּד שֶׁאַף הָעִבְרִיָּה יוֹצְאָה בְּשֵׁשׁ
21,5
וְאִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד אָהַבְתִּי אֶת אֲדֹנִי אֶת אִשְׁתִּי וְאֶת בָּנָי לֹא אֵצֵא חָפְשִׁי.
אֶת אִשְׁתִּי
הַשִּׁפְחָה
21,6
וְהִגִּישׁוֹ אֲדֹנָיו אֶל הָאֱלֹהִים וְהִגִּישׁוֹ אֶל הַדֶּלֶת אוֹ אֶל הַמְּזוּזָה וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ וַעֲבָדוֹ לְעֹלָם. {ס}
אֶל הָאֱלֹהִים.
(מְכִילְתָּא) לְבֵית דִּין צָרִיךְ שֶׁיִּמָּלֵךְ בְּמוֹכְרָיו שֶׁמָּכְרוּהוּ לוֹ
אֶל הַדֶּלֶת אוֹ אֶל הַמְּזוּזָה.
יָכוֹל שֶׁתְּהֵא הַמְּזוּזָה כְּשֵׁרָה לִרְצוֹעַ עָלֶיהָ תַּ"ל וְנָתַתָּה בְּאָזְנוֹ וּבַדֶּלֶת. בַּדֶּלֶת וְלֹא בַּמְּזוּזָה הָא מַה תַּ"ל אוֹ אֶל הַמְּזוּזָה הִקִּישׁ דֶּלֶת לִמְזוּזָה מַה מְּזוּזָה מְעוּמָד אַף דֶּלֶת מְעוּמָד
וְרָצַע אֲדוֹנָיו אֶת אָזְנוֹ.
הַיְמָנִית אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא שֶׁל שְׂמֹאל תַּלְמוּד לוֹמָר אֹזֶן אֹזֶן לִגְזֵרָה שָׁוָה נֶאֱמַר כָּאן וְרָצַע אֲדוֹנָיו אֶת אָזְנוֹ וְנֶאֱמַר בִּמְצוֹרָע תְּנוּךְ אָזְנוֹ הַיְמָנִית. מַה לְּהַלָּן הַיְמָנִית אַף כָּאן הַיְמָנִית. וּמַה רָאָה אֹזֶן לְהֵרָצַע מִכָּל שְׁאָר אֵבָרִים שֶׁבַּגּוּף אָמַר רַ' יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אֹזֶן זֹאת שֶׁשָּׁמְעָה עַל הַר סִינַי לֹא תִגְנוֹב וְהָלַךְ וְגָנַב תֵּרָצַע וְאִם מוֹכֵר עַצְמוֹ אֹזֶן שֶׁשָּׁמְעָה עַל הַר סִינַי כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים וְהָלַךְ וְקָנָה אָדוֹן לְעַצְמוֹ תֵּרָצַע. רַ"שׁ הָיָה דּוֹרֵשׁ מִקְרָא זֶה כְּמִין חוֹמֶר (ר"ל קֶשֶׁר צָרוּר מְבוּשָׂם שֶׁתּוֹלִין בַּצַּוָּאר לְתַכְשִׁיט) מַה נִּשְׁתַּנּוּ דֶּלֶת וּמְזוּזָה מִכָּל כֵּלִים שֶׁבַּבַּיִת אָמַר הַקָּבָּ"ה דֶּלֶת וּמְזוּזָה שֶׁהָיוּ עֵדִים בְּמִצְרַיִם כְּשֶׁפָּסַחְתִּי עַל הַמַּשְׁקוֹף וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזוֹת וְאָמַרְתִּי כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים עֲבָדַי הֵם וְלֹא עֲבָדִים לַעֲבָדִים וְהָלַךְ זֶה וְקָנָה אָדוֹן לְעַצְמוֹ יֵרָצַע בִּפְנֵיהֶם
וַעֲבָדוֹ לְעוֹלָם.
עַד הַיּוֹבֵל אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְעוֹלָם כְּמַשְׁמָעוֹ. תַּ"ל וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשׁוּבוּ מַגִּיד שֶׁחֲמִשִּׁים שָׁנָה קְרוּיִם עוֹלָם וְלֹא שֶׁיְּהֵא עוֹבְדוֹ כָּל נ' שָׁנָה אֶלָּא עוֹבְדוֹ עַד הַיּוֹבֵל בֵּין סָמוּךְ בֵּין מוּפְלָג
21,7
וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים.
וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה.
(מְכִילְתָּא) בִּקְטַנָּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר יָכוֹל אֲפִלּוּ הֵבִיאָה סִימָנִים אָמַרְתָּ קַל וָחוֹמֶר וּמַה מְּכָרוּהָ קוֹדֶם לָכֵן יוֹצְאָה בְּסִימָנִין כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב וְיָצְאָה חִנָּם אֵין כָּסֶף שֶׁאָנוּ דּוֹרְשִׁים אוֹתוֹ לְסִימָנֵי נַעֲרוּת שֶׁאֵינָהּ מְכוּרָה אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּמָּכֵר
לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים.
כִּיצִיאַת עֲבָדִים כְּנַעֲנִים שֶׁיּוֹצְאִים בְּשֵׁן וָעַיִן אֲבָל זוֹ לֹא תֵּצֵא בְּשֵׁן וָעַיִן אֶלָּא עוֹבֶדֶת שֵׁשׁ אוֹ עַד הַיּוֹבֵל אוֹ עַד שֶׁתָּבִיא סִימָנִין וְכָל הַקּוֹדֶם קוֹדֶם לְחֵירוּתָהּ וְנוֹתֵן לָהּ דְּמֵי עֵינָהּ אוֹ דְּמֵי שִׁנָּהּ אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לֹא תֵּצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים בְּשֵׁשׁ וּבַיּוֹבֵל תַּ"ל כִּי יִמָּכֵר לְךָ אָחִיךָ הָעִבְרִי אוֹ הָעִבְרִיָּה מַקִּישׁ עִבְרִיָּה לְעִבְרִי לְכָל יְצִיאוֹתָיו מַה עִבְרִי יוֹצֵא בְּשֵׁשׁ וּבַיּוֹבֵל אַף עִבְרִיָּה יוֹצְאָה בְּשֵׁשׁ וּבַיּוֹבֵל וּמַהוּ לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים לֹא תֵּצֵא בְּרָאשֵׁי אֵבָרִים כַּעֲבָדִים כְּנַעֲנִים יָכוֹל הָעִבְרִי יוֹצֵא בְּרָאשֵׁי אֵבָרִים תַּ"ל הָעִבְרִי אוֹ הָעִבְרִיָּה מַקִּישׁ עִבְרִי לְעִבְרִיָּה מַה הָעִבְרִיָּה אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּרָאשֵׁי אֵבָרִים אַף הוּא אֵינוֹ יוֹצֵא בְּרָאשֵׁי אֵבָרִים
21,8
אִם רָעָה בְּעֵינֵי אֲדֹנֶיהָ אֲשֶׁר לא (לוֹ) יְעָדָהּ וְהֶפְדָּהּ: לְעַם נָכְרִי לֹא יִמְשֹׁל לְמָכְרָהּ בְּבִגְדוֹ בָהּ.
אִם רָעָה בְעֵינֵי אֲדוֹנֶיהָ.
שֶׁלֹּא נָשְׂאָה חֵן בְּעֵינָיו לְכַנְסָהּ (מְכִילְתָּא)
אֲשֶׁר לֹא יְעָדָהּ.
שֶׁהָיָה לוֹ לְיַעֲדָהּ וּלְהַכְנִיסָה לוֹ לְאִשָּׁה וְכֶסֶף קְנִיָּתָהּ הוּא כֶּסֶף קִדּוּשֶׁיהָ וְכָאן רָמַז לְךָ הַכָּתוּב שֶׁמִּצְוָה בְּיִעוּד וְרָמַז לְךָ שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה קִדּוּשִׁין אֲחֵרִים
וְהֶפְדָהּ.
יִתֵּן לָהּ מָקוֹם לְהִפָּדוֹת וְלָצֵאת שֶׁאַף הוּא מְסַיֵּעַ בְּפִדְיוֹנָהּ וּמַה הוּא מָקוֹם שֶׁנּוֹתֵן לָהּ שֶׁמְּגָרֵעַ מִפִּדְיוֹנָהּ בְּמִסְפַּר הַשָּׁנִי' שֶׁעָשְׂתָה אֶצְלוֹ כְּאִלּוּ הִיא שְׂכוּרָה אֶצְלוֹ כֵּיצָד הֲרֵי שֶׁקְּנָאָה בְּמָנֶה וְעָשְׂתָה אֶצְלוֹ ב' שָׁנִים אוֹמְרִים לוֹ יוֹדֵעַ הָיִיתָ שֶׁעֲתִידָה לָצֵאת לְסוֹף שֵׁשׁ שָׁנָה נִמְצָא שֶׁקְּנִיַּת עֲבוֹדַת כָּל שָׁנָה וְשָׁנָה בְּשִׁשִּׁית הַמָּנֶה וְעָשְׂתָה אֶצְלְךָ ב' שָׁנִים הֲרֵי שְׁלִישִׁית הַמָּנֶה טוֹל שְׁנֵי שְׁלִישִׁיּוֹת הַמָּנֶה וְתֵצֵא מֵאֶצְלְךָ
לְעַם נָכְרִי לֹא יִמְשֹׁל לְמָכְרָהּ.
שֶׁאֵינוֹ רַשָּׁאי לְמָכְרָהּ לְאַחֵר לֹא הָאָדוֹן וְלֹא הָאָב
בְּבִגְדוֹ בָהּ.
אִם בָּה לִבְגוֹד בָּהּ שֶׁלֹּא לְקַיֵּם בָּהּ מִצְוַת יִעוּד וְכֵן אָבִיהָ מֵאַחַר שֶׁבָּגַד בָּהּ וּמְכָרָהּ לָזֶה
21,9
וְאִם לִבְנוֹ יִיעָדֶנָּה כְּמִשְׁפַּט הַבָּנוֹת יַעֲשֶׂה לָּהּ.
וְאִם לִבְנוֹ יִיעָדֶנָה.
הָאָדוֹן מְלַמֵּד שֶׁאַף בְּנוֹ קָם תַּחְתָּיו לְיַעֲדָהּ אִם יִרְצֶה אָבִיו וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְקַדְּשָׁהּ קִדּוּשִׁין אֲחֵרִים אֶלָּא אוֹמֵר לָהּ הֲרֵי אַתְּ מְיוּעֶדֶת לִי בַּכֶּסֶף שֶׁקִּבֵּל אָבִיךְ בְּדָמַיִךְ
כְּמִשְׁפַּט הַבָּנוֹת.
שְׁאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה
21,10
אִם אַחֶרֶת יִקַּח לוֹ שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע.
אִם אַחֶרֶת יִקַּח לוֹ.
עָלֶיהָ (מְכִילְתָּא)
שְׁאֵרָה כְּסוּתָהּ וְעוֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע.
מִן הָאָמָה שֶׁיִּעֵד לוֹ כְּבָר
שְׁאֵרָהּ.
מְזוֹנוֹת
כְּסוּתָהּ.
כְּמַשְׁמָעוֹ
עוֹנָתָהּ.
תַּשְׁמִישׁ
21,11
וְאִם שְׁלָשׁ אֵלֶּה לֹא יַעֲשֶׂה לָהּ: וְיָצְאָה חִנָּם אֵין כָּסֶף. {ס}
וְאִם שְׁלָשׁ אֵלֶּה לֹא יַעֲשֶׂה לָהּ.
אִם אַחַת מִשְּׁלָשׁ אֵלֶּה לֹא יַעֲשֶׂה לָהּ וּמַה הֵן הַשָּׁלֹשׁ יִיעָדֶנָה לוֹ אוֹ לִבְנוֹ אוֹ יִגְרַע מִפִּדְיוֹנָהּ וְתֵצֵא וְזֶה לֹא יִעֲדָהּ לֹא לוֹ וְלֹא לִבְנוֹ וְהִיא לֹא הָיָה בְּיָדָהּ לִפְדוֹת אֶת עַצְמָהּ
וְיָצְאָה חִנָּם.
רִבָּה לָהּ יְצִיאָה לָזוֹ יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁרִבָּה לַעֲבָדִים וּמַה הִיא הַיְצִיאָה לְלַמֶּדְךָ שֶׁתֵּצֵא בְּסִימָנִין וְתִשְׁהֶה עִמּוֹ עוֹד עַד שֶׁתָּבִיא סִימָנִין וְאִם הִגִּיעוּ שֵׁשׁ שָׁנִים קוֹדֶם סִימָנִין כְּבָר לָמַדְנוּ שֶׁתֵּצֵא שֶׁנֶּאֱ' הָעִבְרִי אוֹ הָעִבְרִיָּה וַעֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים וּמַהוּ הָאָמוּר כָּאן וְיָצְאָה חִנָּם שֶׁאִם קָדְמוּ סִימָנִים לְשֵׁשׁ שָׁנִים תֵּצֵא בָּהֶן. אוֹ אֵינוֹ אוֹמֵר שֶׁתֵּצֵא אֶלָּא בְּבַגְּרוּת תַּ"ל אֵין כָּסֶף לְרַבּוֹת יְצִיאַת בַּגְּרוּת וְאִם לֹא נֶאֱמְרוּ שְׁנֵיהֶם הָיִיתִי אוֹמֵר וְיָצְאָה חִנָּם זוֹ בַּגְּרוּת לְכָךְ נֶאֱמְרוּ שְׁנֵיהֶם שֶׁלֹּא לִתֵּן פִּתְחוֹן פֶּה לְבַעַל הַדִּין לַחֲלוֹק
21,12
מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת.
מַכֵּה אִישׁ וָמֵת.
כַּמָּה כְּתוּבִים נֶאֱמְרוּ בְּפָרָשַׁת רוֹצְחִין וּמַה שֶּׁבְּיָדִי לְפָרֵשׁ לָמָּה בָּאוּ כֻּלָּם אֲפָרֵשׁ
מַכֵּה אִישׁ וָמֵת.
לָמָּה נֶאֱמַר לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר וְאִישׁ כִּי יַכֶּה כָּל נֶפֶשׁ אָדָם מוֹת יוּמָת שׁוֹמֵעַ אֲנִי הַכָּאָה בְּלֹא מִיתָה תַּ"ל מַכֵּה אִישׁ וָמֵת אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא בְּהַכָּאָה שֶׁל מִיתָה. וְאִם נֶאֱמַר מַכֵּה אִישׁ וְלֹא נֶאֱמַר וְאִישׁ כִּי יַכֶּה הָיִיתִי אוֹמֵר אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיַּכֶּה אִישׁ. הִכָּה אֶת הָאִשָּׁה וְאֶת הַקָּטָן מִנַּיִן תַּ"ל כִּי יַכֶּה כָּל נֶפֶשׁ אָדָם אֲפִי' קָטָן וַאֲפִי' אִשָּׁה. וְעוֹד אִלּוּ נֶאֱמַר מַכֵּה אִישׁ שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִלּוּ קָטָן שֶׁהִכָּה וְהָרַג יְהֵא חַיָּב תַּ"ל וְאִישׁ כִּי יַכֶּה וְלֹא קָטָן שֶׁהִכָּה וְעוֹד כִּי יַכֶּה כָּל נֶפֶשׁ אָדָם אֲפִי' נְפָלִים בְּמַשְׁמָע תַּ"ל מַכֵּה אִישׁ שֶׁאֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיַּכֶּה בֶּן קַיָּמָא הָרָאוּי לִהְיוֹת אִישׁ
21,13
וַאֲשֶׁר לֹא צָדָה וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ וְשַׂמְתִּי לְךָ מָקוֹם אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה. {ס}
וַאֲשֶׁר לֹא צָדָה.
לֹא אָרַב לוֹ וְלֹא נִתְכַּוֵּן
צָדָה
לָשׁוֹן אָרַב וְכֵן הוּא אוֹמֵר וְאַתָּה צוּדָה אֶת נַפְשִׁי לְקַחְתָּהּ וְלֹא יִתָּכֵן לוֹמָר צָדָה לָ' הַצָּד צַיִד שֶׁצֵּדַת חַיּוֹת אֵין נוֹפֵל הֵ"א בַּפּוֹעַל שֶׁלָּהּ וְשֵׁם דָּבָר בָּהּ צַיִד וְזֶה שֵׁם דָּבָר בּוֹ צְדִיָּה וּפוֹעַל שֶׁלּוֹ צוֹדֶה וְזֶהוּ פּוֹעַל שֶׁלּוֹ צָד. וְאוֹמֵר אֲנִי פִּתְרוֹנוֹ כְּתַרְגוּמוֹ וּדְלָא כְּמָן לֵיהּ. וּמְנַחֵם חִבְּרוֹ בְּחֵלֶק צָד צַיִד וְאֵין אֲנִי מוֹדֶה לוֹ וְאִם יֵשׁ לְחַבְּרוֹ בְּאַחַת מִמַּחֲלוֹקֶת שֶׁל צָד נְחַבְּרֶנּוּ בְּחֵלֶק עַל צַד תִּנָּשֵׂאוּ צֵדָה אוֹרָה וּמָלִין לְצַד עָלְאָה יְמַלֵּל אַף כָּאן אֲשֶׁר לֹא צָדָה לֹא צִדֵּד לִמְצוֹא לוֹ שׁוּם צַד מִיתָה וְאַף זֶה יֵשׁ לְהַרְהֵר עָלָיו מִכָּל מָקוֹם לָשׁוֹן אוֹרֵב הוּא
וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ.
זִמֵּן לְיָדוֹ לָשׁוֹן לֹא תְאוּנֶה אֵלֶיךָ רָעָה לֹא יְאוּנֶה לַצַּדִּיק כָּל אָוֶן מִתְאַנֶּה הוּא לִי מִזְדַּמֵּן לִמְצוֹא לִי עִלָּה
וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ.
וְלָמָּה תֵּצֵא זֹאת מִלְּפָנָיו הוּא שֶׁאָמַר דָּוִד כַּאֲשֶׁר יֹאמַר מָשָׁל הַקַּדְמוֹנִי מֵרְשָׁעִים יֵצֶא רֶשַׁע וּמָשָׁל הַקַּדְמוֹנִי הוּא הַתּוֹרָה שֶׁהִיא מָשָׁל הַקָּבָּ"ה שֶׁהוּא קַדְמוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם וְהֵיכָן אָמְרָה תּוֹרָה מֵרְשָׁעִים יֵצֶא רֶשַׁע וְהָאֱלֹהִים אִנָּה לְיָדוֹ בַּמֶּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם אֶחָד הָרַג שׁוֹגֵג וְאֶחָד הָרַג מֵזִיד וְלֹא הָיוּ עֵדִים בַּדָּבָר שֶׁיָּעִידוּ זֶה לֹא נֶהֱרָג וְזֶה לֹא גָּלָה וְהַקָּבָּ"ה מְזַמְּנָן לְפוּנְדָק אֶ' זֶה שֶׁהָרַג בְּמֵזִיד יוֹשֵׁב תַּחַת הַסֻּלָּם וְזֶה שֶׁהָרַג שׁוֹגֵג עוֹלֶה בַּסּוּלָם וְנוֹפֵל זֶה עַל זֶה שֶׁהָרַג בְּמֵזִיד וְהוֹרְגוֹ וְעֵדִים מֵעִידִים עָלָיו וּמְחַיְּבִים אוֹתוֹ לִגְלוֹת נִמְצָא זֶה שֶׁהָרַג בְּשׁוֹגֵג גּוֹלֶה וְזֶה שֶׁהָרַג בְּמֵזִיד נֶהֱרָג
וְשַׂמְתִּי לְךָ מָקוֹם.
אַף בַּמִּדְבָּר שֶׁיָּנוּס שָׁמָּה וְאֵי זֶה מָקוֹם קוֹלְטוֹ. זֶה מַחֲנֶה לְוִיָּה
21,14
וְכִי יָזִד אִישׁ עַל רֵעֵהוּ לְהָרְגוֹ בְעָרְמָה מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת. {ס}
וְכִי יָזִיד.
לָמָּה נֶאֱמַר לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר מַכֵּה אִישׁ וְגוֹ' שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִלּוּ רוֹפֵא שֶׁהֵמִית וְשָׁלִיחַ בֵּית דִּין שֶׁהֵמִית בְּמַלְקוֹת אַרְבָּעִים וְהָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ וְהָרַב הָרוֹדֶה אֶת תַּלְמִידוֹ וְהַשּׁוֹגֵג תַּלְמוּד לוֹמָר וְכִי יָזִיד וְלֹא שׁוֹגֵ
לְהָרְגוֹ בַּעֲרָמָה
וְלֹא שָׁלִיחַ בֵּית דִּין וְהָרוֹפֵא וְהָרוֹדֶה בְּנוֹ וְתַלְמִידוֹ שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהֵם מֵזִידִין אֵין מַעֲרִימִין
מֵעִם מִזְבְּחִי.
אִם הָיָה כֹּהֵן וְרוֹצֶה לַעֲבוֹד עֲבוֹדָה תִּקָּחֶנוּ לָמוּת
21,15
וּמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת. {ס}
וּמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ.
לְפִי שֶׁלָּמַדְנוּ עַל הַחוֹבֵל בַּחֲבֵרוֹ שֶׁהוּא בְּתַשְׁלוּמִין וְלֹא בְּמִיתָה הֻצְרָךְ לוֹמָר עַל הַחוֹבֵל בְּאָבִיו שֶׁהוּא בְּמִיתָה וְאֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא בְּהַכָּאָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ חֲבוּרָה
אָבִיו וְאִמּוֹ.
אוֹ זֶה אוֹ זֶה
מוֹת יוּמָת.
בְּחֶנֶק
21,16
וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ וְנִמְצָא בְיָדוֹ מוֹת יוּמָת. {ס}
וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ.
לָמָּה נֶאֱמַר לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר כִּי יִמָּצֵא אִישׁ גּוֹנֵב נֶפֶשׁ מֵאָחִיו אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ שֶׁגָּנַב נֶפֶשׁ. אִשָּׁה אוֹ טוּמְטוּם אוֹ אַנְדְרוֹגִינוֹס שֶׁגָּנְבוּ מִנַּיִן תַּלְמוּד לוֹמָר וְגוֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ. וּלְפִי שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן וְגוֹנֵב אִישׁ אֵין לִי אֶלָּא גּוֹנֵב אִישׁ. גּוֹנֵב אִשָּׁה מִנַּיִן תַּלְמוּד לוֹמָר וְגוֹנֵב נֶפֶשׁ לְכָךְ הוּצְרְכוּ שְׁנֵיהֶם מַה שֶּׁחָסֵר זֶה גִּלָּה זֶה
וְנִמְצָא בְּיָדוֹ.
שֶׁרָאוּהוּ עֵדִים שֶׁגָּנְבוֹ וּמְכָרוֹ וְנִמְצָא כְּבָר בְּיָדוֹ קוֹדֶם מְכִירָה
מוֹת יוּמָת.
בְּחֶנֶק כָּל מִיתָה הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה סְתָם בְּחֶנֶק הִיא וְהִפְסִיק הָעִנְיָן וְכ' וְגוֹנֵב אִישׁ בֵּין מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ לִמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ. וְנִרְאֶה לִי הַיְנוּ פְּלוּגְתָא דְּמַר סָבַר מַקְשִׁינָן הַכָּאָה לִקְלָלָה וּמַ"ס לֹא מַקְשִׁינָן
21,17
וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת. {ס}
וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ.
לָמָּה נֶאֱמַר לְפִי שֶׁהוּא אוֹמֵר אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת אָבִיו. אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ שֶׁקִּלֵּל אֶת אָבִיו. אִשָּׁה שֶׁקִּלְּלָה אֶת אָבִיהָ מִנַּיִן תַּ"ל וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ סְתָם בֵּין אִישׁ וּבֵין אִשָּׁה אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר אִישׁ אֲשֶׁר יְקַלֵּל לְהוֹצִיא אֶת הַקָּטָן
מוֹת יוּמָת.
בִּסְקִילָה וְכָל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר דָּמָיו בּוֹ בִּסְקִילָה וּבִנְיָן אָב לְכֻלָּם בָּאֶבֶן יִרְגְמוּ אוֹתָם דְּמֵיהֶם בָּם וּבִמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ נֶאֱמַר דָּמָיו בּוֹ
21,18
וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים וְהִכָּה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ בְּאֶבֶן אוֹ בְאֶגְרֹף וְלֹא יָמוּת וְנָפַל לְמִשְׁכָּב.
וְכִי יְרִיבוּן אֲנָשִׁים.
לָמָּה נֶאֱמַר לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר עַיִן תַּחַת עַיִן לֹא לָמַדְנוּ אֶלָּא דְּמֵי אֵבָרָיו אֲבָל שֶׁבֶת וְרִפּוּי לֹא לָמַדְנוּ לְכָךְ נֶאֱמְרָה פָּרָשָׁה זוֹ
וְנָפַל לְמִשְׁכָּב.
כְּתַרְגוּמוֹ וְיִפּוֹל לְבוּטְלָן לָחֳלִי שֶׁמְּבַטְּלוֹ מִמְּלַאכְתּוֹ
21,19
אִם יָקוּם וְהִתְהַלֵּךְ בַּחוּץ עַל מִשְׁעַנְתּוֹ וְנִקָּה הַמַּכֶּה: רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא. {ס}
עַל מִשְׁעַנְתּוֹ.
עַל בּוּרְיוֹ וְכֹחוֹ
וְנִקָּה הַמַּכֶּה.
וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁיֵּהָרֵג זֶה שֶׁלֹּא הָרַג אֶלָּא לְלַמֶּדְךָ כָּאן שֶׁחוֹבְשִׁים אוֹתוֹ עַד שֶׁנִּרְאֶה אִם יִתְרַפֵּא זֶה וְכֵן מַשְׁמָעוֹ כְּשֶׁקָּם זֶה וְהָלַךְ עַל מִשְׁעַנְתּוֹ אָז וְנִקָּה הַמַּכֶּה אֲבָל עַד שֶׁלֹּא יָקוּם זֶה לֹא נִקָּה הַמַּכֵּה
רַק שִׁבְתּוֹ.
בִּטּוּל מְלַאכְתּוֹ מֵחֲמַת הֶחֳלִי אִם קָטַע יָדוֹ אוֹ רַגְלוֹ רוֹאִין בִּטּוּל מְלַאכְתּוֹ מֵחֲמַת הֶחֳלִי כְּאִלּוּ הוּא שׁוֹמֵר קִשּׁוּאִין שֶׁהֲרֵי אַף לְאַחַר הֶחֳלִי אֵינוֹ רָאוּי לִמְלֶאכֶת יָד וָרֶגֶל וְהוּא כְּבָר נָתַן לוֹ מֵחֲמַת נִזְקוֹ דְּמֵי יָדוֹ וְרַגְלוֹ שֶׁנֶּאֱמַר יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל
וְרַפֹּא יְרַפֵּא.
כְּתַרְגוּמוֹ. יְשַׁלֵּם שְׂכַר הָרוֹפֵ
21,20
וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ בַּשֵּׁבֶט וּמֵת תַּחַת יָדוֹ נָקֹם יִנָּקֵם.
וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אַמָּתוֹ.
בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי הַכָּתוּב מְדַבֵּר אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּעִבְרִי תַּלְמוּד לוֹמָר כִּי כַּסְפּוֹ הוּא מַה כַּסְפּוֹ קָנוּי לוֹ עוֹלָמִית אַף עֶבֶד הַקָּנוּי לוֹ עוֹלָמִית וַהֲרֵי הָיָה בִּכְלָל מַכֵּה אִישׁ וָמֵת אֶלָּא בָּא הַכָּתוּב וְהוֹצִיאוֹ מִן הַכְּלָל לִהְיוֹת נִדּוֹן בְּדִין יוֹם אוֹ יוֹמַיִם שֶׁאִם לֹא מֵת תַּחַת יָדוֹ וְשָׁהָה מֵעֵת לְעֵת פָּטוּר
בַּשֵּׁבֶט.
כְּשֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית הַכָּתוּב מְדַבֵּר אוֹ אֵינוֹ אֲפִלּוּ אֵין בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית תַּלְמוּד לוֹמָר בְּיִשְׂרָאֵל וְאִם בְּאֶבֶן יָד אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ (אוֹ בִּכְלִי עֵץ יָד גִּי' רָאָ"ם) הִכָּהוּ וַהֲלֹא דְּבָרִים קַ"ו וּמַה יִּשְׂרָאֵל חָמוּר אֵין חַיָּב עָלָיו אֶאִ"כ הִכָּהוּ בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית וְעַל אֵבֶר שֶׁהוּא כְּדֵי לָמוּת בְּהַכָּאָה זוֹ עֶבֶד הַקַּל לֹא כָּ"שׁ
נָקֹם יִנָּקֵם.
מִיתַת סַיִף וְכֵן הוּא אוֹמֵר חֶרֶב נוֹקֶמֶת נְקַם בְּרִית
21,21
אַךְ אִם יוֹם אוֹ יוֹמַיִם יַעֲמֹד לֹא יֻקַּם כִּי כַסְפּוֹ הוּא. {ס}
אַךְ אִם יוֹם אוֹ יוֹמַיִם יַעֲמֹד לֹא יֻקָּם.
אִם עַל יוֹם אֶחָד הוּא פָּטוּר עַל יוֹמַיִם לֹא כָּ"שׁ אֶלָּא יוֹם שֶׁהוּא כְּיוֹמַיִם וְאֵיזֶה זֶה מֵעֵת לְעֵת
לֹא יֻקָּם כִּי כַסְפּוֹ הוּא.
הָא אַחַר שֶׁהִכָּהוּ אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁהָה מֵעֵת לְעֵת קוֹדֶם שֶׁמֵּת חַיָּב
21,22
וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה וְנָתַן בִּפְלִלִים.
שׁ וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים.
זֶה עִם זֶה וְנִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת אֶת חֲבֵרוֹ וְהִכָּה אֶת הָאִשָּׁה
וְנָגְפוּ.
אֵין נְגִיפָה אֶלָּא לָשׁוֹן דְּחִיפָה וְהַכָּאָה כְּמוֹ פֶּן תִּגּוֹף בָּאֶבֶן רַגְלְךָ. וּבְטֶרֶם יִתְנַגְּפוּ רַגְלֵיכֶם. וּלְאֶבֶן נֶגֶף
וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן
בָּאִשָּׁה
עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ.
לְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת לַבַּעַל שָׁמִין אוֹתָהּ כַּמָּה הָיְתָה רְאוּיָה לְהִמָּכֵר בַּשּׁוּק לְהַעֲלוֹת בְּדָמֶיהָ בִּשְׁבִיל הֶרְיוֹנָהּ
עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ.
יִגְבוּ מִמֶּנּוּ מָמוֹן כְּמוֹ וְעָנְשׁוּ אוֹתוֹ מֵאָה כֶסֶף
כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו וְגוֹ.
כְּשֶׁיִּתְבְּעֶנוּ הַבַּעַל בְּבֵ"ד לְהָשִׁית עָלָיו עוֹנֶשׁ עַל כָּךְ
וְנָתַן
הַמַּכֶּה דְּמֵי וְלָדוֹת
בִּפְלִלִים.
עַל פִּי הַדַּיָּנִים
21,23
וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ.
וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה.
בָּאִשָּׁה
וְנָתַתָּ נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ.
רַבּוֹתֵינוּ חוֹלְקִים בַּדָּבָר יֵשׁ אוֹמְרִים נֶפֶשׁ מַמָּשׁ וְיֵשׁ אוֹמְרִים מָמוֹן אֲבָל לֹא נֶפֶשׁ מַמָּשׁ שֶׁהַמִּתְכַּוֵּן לַהֲרוֹג אֶת זֶה וְהָרַג אֶת זֶה פָּטוּר מִמִּיתָה וּמְשַׁלֵּם לְיוֹרְשָׁיו דָּמָיו כְּמוֹ שֶׁהָיָה נִמְכָּר בַּשּׁוּק
21,24
עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל.
עַיִן תַּחַת עַיִן.
סִמָּא עֵין חֲבֵרוֹ נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי עֵינוֹ כַּמָּה שֶׁפִּחֲתוּ דָּמָיו לִמְכּוֹר בַּשּׁוּק וְכֵן כֻּלָּם וְלֹא נְטִילַת אֵבֶר מַמָּשׁ כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ בְּפֶ' הַחוֹבֵל
21,25
כְּוִיָּה תַּחַת כְּוִיָּה פֶּצַע תַּחַת פָּצַע חַבּוּרָה תַּחַת חַבּוּרָה. {ס}
כְּוִיָּה תַּחַת כְּוִיָּה.
מַכּוֹת אֵשׁ וְעַד עַכְשָׁיו דִּבֶּר בְּחַבָּלָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ פְּחָת דָּמִים וְעַכְשָׁיו בְּשֶׁאֵין בָּהּ פְּחָת דָּמִים אֶלָּא צַעַר כְּגוֹן כְּוָאוֹ בִּשְׁפוֹד עַל צִפָּרְנָיו אוֹמְדִים כַּמָּה אָדָם כַּיּוֹצֵא בָּזֶה רוֹצֶה לִטּוֹל לִהְיוֹת מִצְטַעֵר כָּךְ
פֶּצַע.
הִיא מַכָּה הַמּוֹצִיאָה דָּם שֶׁפָּצַע אֶת בְּשָׂרוֹ נפר"דור בּלע"ז הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁהוּא אִם יֵשׁ בּוֹ פְּחָת דָּמִים נוֹתֵן נֵזֶק וְאִם נָפַל לַמִּשְׁכָּב נוֹתֵן שֶׁבֶת וְרִפּוּי וּבֹשֶׁת וְצַעַר. וּמִקְרָא זֶה יֶתֶר הוּא וּבְהַחוֹבֵל דָּרְשׁוּהוּ רַבּוֹתֵינוּ לְחַיֵּב עַל הַצַּעַר אֲפִלּוּ בְּמָקוֹם נֵזֶק שֶׁאַעַ"פ שֶׁנּוֹתֵן לוֹ דְּמֵי יָדוֹ אֵין פּוֹטְרִין אוֹתוֹ מִן הַצַּעַר לוֹמָר הוֹאִיל וְקָנָה יָדוֹ יֵשׁ עָלָיו לְחָתְכָהּ בְּכָל מַה שֶּׁיִּרְצֶה אֶלָּא אוֹמְרִים יֵשׁ לוֹ לְחָתְכָהּ בְּסָם שֶׁאֵינוֹ מִצְטַעֵר כָּל כָּךְ וְזֶה חֲתָכָהּ בְּבַרְזֶל וְצִעֲרוֹ
חֲבוּרָה.
הִיא מַכָּה שֶׁהַדָּם נִצְרָר בָּהּ וְאֵינוֹ יוֹצֵא אֶלָּא שֶׁמַּאֲדִים הַבָּשָׂר כְּנֶגְדוֹ לָשׁוֹן חֲבוּרָה טק"א בּלע"ז כְּמוֹ וְנָמֵר חֲבַרְבּוּרוֹתָיו וְתַרְגוּמוֹ מַשְׁקוֹפֵי ל' חֲבָטָה בּטדור"א בּלע"ז וְכֵן שְׁדוּפוֹת קָדִים שְׁקִיפָן קָדוּם חֲבוּטוֹת בָּרוּחַ. וְכֵן עַל הַמַּשְׁקוֹף עַל שֵׁם שֶׁהַדֶּלֶת נוֹקֵשׁ עָלָיו
21,26
וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עֵין עַבְדּוֹ אוֹ אֶת עֵין אֲמָתוֹ וְשִׁחֲתָהּ: לַחָפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ תַּחַת עֵינוֹ.
אֶת עֵין עַבְדּוֹ.
כְּנַעֲנִי אֲבָל עִבְרִי אֵינוֹ יוֹצֵא בְּשֵׁן וָעַיִן כְּמוֹ שֶׁאָמַרְנוּ אֵצֶל לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים
תַּחַת עֵינוֹ.
וְכֵן בְּכ"ד רָאשֵׁי אֵבָרִים אֶצְבְּעוֹת הַיָּדַיִם וְהָרַגְלַיִם וּשְׁתֵּי אָזְנַיִם וְהַחוֹטֶם וְרֹאשׁ הַגְּוִיָּה שֶׁהוּא גִּיד הָאָמָה. וְלָמָּה נֶאֱמַר שֵׁן וְעַיִן שֶׁאִם נֶאֱמַר עַיִן וְלֹא נֶאֱמַר שֵׁן הָיִיתִי אוֹמֵר מַה עַיִן שֶׁנִּבְרָא עִמּוֹ אַף כָּל שֶׁנִּבְרָא עִמּוֹ וַהֲרֵי שֵׁן לֹא נִבְרָא עִמּוֹ. וְאִם נֶאֱמַר שֵׁן וְלֹא נֶאֱמַר עַיִן הָיִיתִי אוֹמֵר אֲפִי' שֵׁן תִּינוֹק שֶׁיֵּשׁ לָהּ חֲלִיפִין לְכָךְ נֶאֱמַר עַיִן
21,27
וְאִם שֵׁן עַבְדּוֹ אוֹ שֵׁן אֲמָתוֹ יַפִּיל לַחָפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ תַּחַת שִׁנּוֹ. {פ}
21,28
וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִישׁ אוֹ אֶת אִשָּׁה וָמֵת סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי.
וְכִי יִגַּח שׁוֹר.
אֶחָד שׁוֹר וְאֶחָד כָּל בְּהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף אֶלָּא שֶׁדִּבֶּר הַכָּתוּב בָּהוֹוֶה
וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ.
מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱ' סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא נְבֵלָה וּנְבֵלָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה אֶלָּא מַה תַּ"ל וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ שֶׁאֲפִלּוּ שָׁחֲטוֹ לְאַחַר שֶׁנִּגְמָר דִּינוֹ אָסוּר בַּאֲכִילָה בְּהַנָּאָה מִנַּיִן תַּ"ל וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי כְּאָדָם הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ יָצָא פְּלוֹנִי נָקִי מִנְּכָסָיו וְאֵין לוֹ בָּהֶם הַנָּאָה שֶׁל כְּלוּם וְזֶה מִדְרָשׁוֹ. וּפְשׁוּטוֹ כְּמַשְׁמָעוֹ לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר בְּמוּעָד וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת הֻצְרָךְ לוֹמָר בְּתָם וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי
21,29
וְאִם שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם וְהוּעַד בִּבְעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת.
מִתְּמוֹל שִׁלְשׁוֹם.
הֲרֵי שָׁלֹשׁ נְגִיחוֹת
וְהוּעָד בִּבְעָלָיו.
לָ' הַתְרָאָה בְּעֵדִים כְּמוֹ הָעֵד הֵעִיד בָּנוּ הָאִישׁ
וְהֵמִית אִישׁ וְגוֹ.
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר כִּי יִגַּח אֵין לִי אֶלָּא שֶׁהֵמִיתוֹ בִּנְגִיחָה. הֵמִיתוֹ בִּנְשִׁיכָה. דְּחִיפָה. וּבְעִיטָה מִנַּיִן. תַּ"ל וְהֵמִית
וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת.
בִּידֵי שָׁמַיִם. יָכוֹל בִּידֵי אָדָם תַּ"ל מוֹת יוּמָת הַמַּכֵּה רוֹצֵחַ הוּא עַל רְצִיחָתוֹ אַתָּה הוֹרְגוֹ וְאִי אַתָּה הוֹרְגוֹ עַל רְצִיחַת שׁוֹרוֹ
21,30
אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר יוּשַׁת עָלָיו.
אִם כּוֹפֶר יוּשַׁת עָלָיו.
אִם זֶה אֵינוֹ תָּלוּי וַהֲרֵי הוּא כְּמוֹ אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה לָשׁוֹן אֲשֶׁר זֶה מִשְׁפָּטוֹ שֶׁיָּשִׁיתוּ עָלָיו בֵּ"ד כּוֹפֶר
וְנָתַן פִּדְיוֹן נַפְשׁוֹ.
דְּמֵי נִזָּק דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַ"ע אוֹמֵר דְּמֵי מַזִּיק
21,31
אוֹ בֵן יִגָּח אוֹ בַת יִגָּח כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה יֵעָשֶׂה לּוֹ.
אוֹ בֵן יִגָּח.
בֵּן שֶׁהוּא קָטָן
אוֹ בַת.
שֶׁהִיא קְטַנָּה לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה יָכוֹל אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא עַל הַגְּדוֹלִים תַּ"ל אוֹ בֵן יִגָּח וְגוֹ' לְחַיֵּב עַל הַקְּטַנִּים כַּגְּדוֹלִים
21,32
אִם עֶבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל. {ס}
אִם עֶבֶד אוֹ אָמָה.
כְּנַעֲנִיִּים
שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן.
גְּזֵרַת הַכָּתוּב הוּא בֵּין שֶׁהוּא שָׁוֶה אֶלֶף זוּז בֵּין שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא דִּינָר וְהַשֶּׁקֶל מִשְׁקָלוֹ ד' זְהוּבִים שֶׁהֵם חֲצִי אוּנְקִיָא לְמִשְׁקַל הַיָּשָׁר שֶׁל קָלוֹנְיָ"א
21,33
וְכִי יִפְתַּח אִישׁ בּוֹר אוֹ כִּי יִכְרֶה אִישׁ בֹּר וְלֹא יְכַסֶּנּוּ וְנָפַל שָׁמָּה שּׁוֹר אוֹ חֲמוֹר.
וְכִי יִפְתַּח אִישׁ בּוֹר.
שֶׁהָיָה מְכוּסֶה וְגִלָּהוּ
אוֹ כִי יִכְרֶה.
לָמָּה נֶאֱמַר אִם עַל הַפְּתִיחָה חַיָּב עַל הַכְּרִיָּה לֹא כָּל שֶׁכֵּן אֶלָּא לְהָבִיא כּוֹרֶה אַחַר כּוֹרֶה שֶׁהוּא חַיָּב
וְלֹא יְכַסֶּנּוּ.
הָא אִם כִּסָּהוּ פָּטוּר וּבְחוֹפֵר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים דִּבֵּר הַכָּתוּב
שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר.
הוּא הַדִּין לְכָל בְּהֵמָה וְחַיָּה שֶׁבְּכָל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱ' שׁוֹר וַחֲמוֹר אָנוּ לְמֵדִין אוֹתוֹ שׁוֹר שׁוֹר מִשַּׁבָּת שֶׁנֶּאֱמַר לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמוֹרְךָ מַה לְּהַלָּן כָּל בְּהֵמָה וְחַיָּה כַּשּׁוֹר שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בְּמָקוֹם אַחֵר וְכָל בְּהֶמְתְּךָ אַף כָּאן כָּל בְּהֵמָה וְחַיָּה כַּשּׁוֹר וְלֹא נֶאֱמַר שׁוֹר וַחֲמוֹר אֶלָּא שׁוֹר וְלֹא אָדָם חֲמוֹר וְלֹא כֵּלִים
21,34
בַּעַל הַבּוֹר יְשַׁלֵּם כֶּסֶף יָשִׁיב לִבְעָלָיו וְהַמֵּת יִהְיֶה לּוֹ. {ס}
בַּעַל הַבּוֹר.
בַּעַל הַתַּקָּלָה אַעַ"פ שֶׁאֵין הַבּוֹר שֶׁלּוֹ שֶׁעֲשָׂאוֹ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים עֲשָׂאוֹ הַכָּתוּב בְּעָלָיו לְהִתְחַיֵּב עָלָיו בִּנְזָקָיו
כֶּסֶף יָשִׁיב לִבְעָלָיו.
יָשִׁיב לְרַבּוֹת שָׁוֵה כֶּסֶף וַאֲפִלּוּ סֻבִּין (וְהָא דִּכְתִיב מֵיטַב שָׂדֵהוּ וְכָתַב רַשִׁ"י שֶׁהַנִּזָּקִין מִן הָעִידִית תֵּרַץ בַּגְּמ' דְּפֶ"ק דְּבָ"ק רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ דְּזֶהוּ אִם בָּא לִגְבּוֹת קַרְקַע אֲבָל מְטַלְטְלֵי כָּל מִילֵי מֵיטַב הוּא דְּאִי לֹא מִזְדַבָּן הָכָא מִזְדַבָּן הָכָא)
וְהַמֵּת יִהְיֶה לוֹ.
לַנִּזָּק שָׁמִין אֶת הַנְּבֵלָה וְנוֹטְלָה בְּדָמִים וּמְשַׁלֵּם לוֹ הַמַּזִּיק עָלֶיהָ תַּשְׁלוּמֵי נִזְקוֹ
21,35
.וְכִי יִגֹּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ וָמֵת וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ וְגַם אֶת הַמֵּת יֶחֱצוּן
אוֹ נוֹדָע.
אוֹ לֹא הָיָה תָּם אֶלָּא נוֹדָע כִּי שׁוֹר נַגָּח הוּא הַיּוֹם וּמִתְּמוֹל שִׁלְשׁוֹם הֲרֵי ג' נְגִיחוֹת
שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם שׁוֹר.
נֵזֶק שָׁלֵם
וְהַמֵּת יִהְיֶה לוֹ.
לַנִּזָּק וְעָלָיו יַשְׁלִים הַמַּזִּיק עַד שֶׁיִּשְׁתַּלֵּם נִזָּק כָּל נִזְקוֹ
21,36
אוֹ נוֹדַע כִּי שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמוֹל שִׁלְשֹׁם וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ בְּעָלָיו שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם שׁוֹר תַּחַת הַשּׁוֹר וְהַמֵּת יִהְיֶה לּוֹ. {ס}
21,37
כִּי יִגְנֹב אִישׁ שׁוֹר אוֹ שֶׂה וּטְבָחוֹ אוֹ מְכָרוֹ חֲמִשָּׁה בָקָר יְשַׁלֵּם תַּחַת הַשּׁוֹר וְאַרְבַּע צֹאן תַּחַת הַשֶּׂה.
חֲמִשָּׁה בָקָר וְגוֹ.
אָמַר רַ' יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי חָס הַמָּקוֹם עַל כְּבוֹדָן שֶׁל בְּרִיוֹת שׁוֹר שֶׁהוֹלֵךְ בְּרַגְלָיו וְלֹא נִתְבַּזָּה בּוֹ הַגַּנָּב לְנוֹשְׂאוֹ עַל כְּתֵפוֹ מְשַׁלֵּם ה' שֶׂה שֶׁנְּשָׂאוֹ עַל כְּתֵפוֹ מְשַׁלֵּם ד' הוֹאִיל וְנִתְבַּזָּה בּוֹ. אָרַ"מ בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה גְּדוֹלָה כֹּחָהּ שֶׁל מְלָאכָה שׁוֹר שֶׁבִּטְלוֹ מִמְּלַאכְתּוֹ ה' שֶׂה שֶׁלֹּא בִּטְלוֹ מִמְּלַאכְתּוֹ ד'
תַּחַת הַשּׁוֹר תַּחַת הַשֶּׂה.
שְׁנָאָן הַכָּתוּב לוֹמָר שֶׁאֵין מִדַּת תַּשְׁלוּמֵי ד' וְה' נוֹהֶגֶת אֶלָּא בְּשׁוֹר וְשֶׂה בִּלְבָד
22,1
אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְהֻכָּה וָמֵת אֵין לוֹ דָּמִים.
אִם בַּמַּחְתֶּרֶת.
כְּשֶׁהָיָה חוֹתֵר אֶת הַבַּיִת
אֵין לוֹ דָּמִים.
אֵין זוֹ רְצִיחָה הֲרֵי הוּא כְּמֵת מֵעִקָּרוֹ. כָּאן לִמְדָתְךָ תּוֹרָה אִם בָּא לְהָרְגְךָ הַשְׁכֵּם לְהָרְגוֹ וְזֶה לְהָרְגְךָ בָּא שֶׁהֲרֵי יוֹדֵעַ הוּא שֶׁאֵין אָדָם מַעֲמִיד עַצְמוֹ וְרוֹאֶה שֶׁנּוֹטְלִין מָמוֹנוֹ בְּפָנָיו וְשׁוֹתֵק לְפִיכָךְ עַל מְנָת כֵּן בָּא שֶׁאִם יַעֲמוֹד בַּעַל הַמָּמוֹן כְּנֶגְדוֹ יַהֲרְגֶנוּ
22,2
אִם זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו דָּמִים לוֹ: שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם אִם אֵין לוֹ וְנִמְכַּר בִּגְנֵבָתוֹ.
אִם זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו.
אֵין זֶה אֶלָּא כְּמִין מָשָׁל אִם בָּרוּר לְךָ הַדָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ שָׁלוֹם עִמְּךָ כַּשֶׁמֶשׁ הַזֶּה שֶׁהוּא שָׁלוֹם בָּעוֹלָם כָּךְ פָּשׁוּט לְךָ שֶׁאֵינוֹ בָּא לַהֲרוֹג אֲפִלּוּ יַעֲמוֹד בַּעַל הַמָּמוֹן כְּנֶגְדוֹ כְּגוֹן אָב הַחוֹתֵר לִגְנוֹב מָמוֹן הַבֵּן בְּיָדוּעַ שֶׁרַחֲמֵי הָאָב עַל הַבֵּן וְאֵינוֹ בָּא עַל עִסְקֵי נְפָשׁוֹת
דָּמִים לוֹ.
כֹּחִי הוּא חָשׁוּב וּרְצִיחָה הִיא אִם יַהֲרְגֶנוּ בַּעַל הַבַּיִת
שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם.
הַגַּנָּב מָמוֹן שֶׁגָּנַב וְאֵינוֹ חַיָּב מִיתָה. וְאוּנְקְלוּס שֶׁתִּרְגֵּם אִם עֵינָא דִּסְהָדַיָא נָפְלָת עֲלוֹהִי לָקַח לוֹ שִׁטָּה אַחֶרֶת לוֹמָר שֶׁאִם מְצָאוּהוּ עֵדִים קוֹדֶם שֶׁבָּא בַּעַל הַבַּיִת וּכְשֶׁבָּא בַּעַל הַבַּיִת נֶגְדוֹ הִתְרוּ בּוֹ שֶׁלֹּא יַהֲרְגֵהוּ דָּמִים לוֹ חַיָּב עָלָיו אִם הֲרָגוֹ שֶׁמֵּאַחַר שֶׁיֵּשׁ רוֹאִים לוֹ אֵין הַגַּנָּב הַזֶּה בָּא עַל עִסְקֵי נְפָשׁוֹת וְלֹא יַהֲרוֹג אֶת בַּעַל הַמָּמוֹן
22,3
אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה מִשּׁוֹר עַד חֲמוֹר עַד שֶׂה חַיִּים: שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם. {ס}
אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ.
בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁלֹּא טָבַח וְלֹא מָכַר
מִשּׁוֹר עַד חֲמוֹר.
כָּל דָּבָר בִּכְלָל תַּשְׁלוּמֵי כֵּפֶל בֵּין שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים בֵּין שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים שֶׁהֲרֵי נֶאֱמָר בְּמִקְרָא אַחֵר עַל שֶׂה עַל שַׂלְמָה עַל כָּל אֲבֵדָה וְגוֹ' יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ
חַיִּים שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם.
וְלֹא יְשַׁלֵּם לוֹ מֵתִים אֶלָּא חַיִּים אוֹ דְּמֵי חַיִּים
22,4
כִּי יַבְעֶר אִישׁ שָׂדֶה אוֹ כֶרֶם וְשִׁלַּח אֶת בְּעִירֹה וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם. {ס}
כִּי יַבְעֶר.
אֶת בְּעִירֹה וּבִעֵר כֻּלָּם לָשׁוֹן בְּהֵמָה כְּמוֹ אֲנַחְנוּ וּבְעִירֵנוּ
כִּי יַבְעֶר.
יוֹלִיךְ בְּהֵמוֹתָיו בְּשָׂדֶה וָכֶרֶם שֶׁל חֲבֵרוֹ וְיַזִּיק אוֹתוֹ בְּאַחַת מִשְּׁתֵּי אֵלּוּ אוֹ בְּשָׁלוֹחַ אֶת בְּעִירֹה אוֹ בְּבִעוּר. וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ וְשִׁלַּח הוּא נִזְקֵי מִדְרַךְ כַּף רָגֶל. וּבִעֵר הוּא נִזְקֵי הַשֵּׁן הָאוֹכֶלֶת וּמְבַעֶרֶת
בִּשְׂדֵה אַחֵר.
בַּשָּׂדֶה שֶׁל אִישׁ אַחֵר
מֵיטַב שָׂדֵהוּ יְשַׁלֵּם.
שָׁמִין אֶת הַנֵּזֶק וְאִם בָּא לְשַׁלֵּם לוֹ קַרְקַע דְּמֵי נִזְקוֹ יְשַׁלֵּם לוֹ מִמֵּיטַב שָׂדוֹתָיו אִם הָיָה נִזְקוֹ סֶלַע יִתֵּן לוֹ שָׁוֶה סֶלַע מֵעִידִית שֶׁיֵּשׁ לוֹ. לִמְּדֶךָ הַכָּתוּב שֶׁהַנְּזָקִין שָׁמִין לָהֶם בְּעִידִית
22,5
כִּי תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קֹצִים וְנֶאֱכַל גָּדִישׁ אוֹ הַקָּמָה אוֹ הַשָּׂדֶה שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת הַבְּעֵרָה. {ס}
כִּי תֵצֵא אֵשׁ.
אֲפִלּוּ מֵעַצְמָהּ
וּמָצְאָה קוֹצִים.
קרדו"נשׁ בּלע"ז
וְנֶאֱכָל גָּדִישׁ.
שֶׁלִּחֲכָה בַּקּוֹצִים עַד שֶׁהִגִּיעָה לַגָּדִישׁ אוֹ לַקָּמָה הַמְּחוּבֶּרֶת בַּקַּרְקַע
אוֹ הַשָּׂדֶה.
שֶׁלִּחֲכָה אֶת נִירוֹ וְצָרִיךְ לָנִיר אוֹתָהּ פַּעַם שְׁנִיָּה
שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִיר.
אַעַ"פ שֶׁהִדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ וְהִיא יָצְאָה מֵעַצְמָהּ עַ"י קוֹצִים שֶׁמָּצְאָה חַיָּב לְשַׁלֵּם לְפִי שֶׁלֹּא שָׁמַר אֶת גַּחֲלְתּוֹ שֶׁלֹּא תֵּצֵא וְתַזִּיק
22,6
כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמֹר וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ אִם יִמָּצֵא הַגַּנָּב יְשַׁלֵּם שְׁנָיִם.
וְגֻנַב מִבֵּית הָאִישׁ.
לְפִי דְּבָרָיו
אִם יִמָּצֵא הַגַּנָּב.
יְשַׁלֵּם הַגַּנָּב שְׁנַיִם לַבְּעָלִים
22,7
אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים: אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ.
אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב.
וּבָא הַשּׁוֹמֵר הַזֶּה שֶׁהוּא בַּעַל הַבַּיִת
וְנִקְרָב.
אֶל הַדַּיָּנִין לָדוּן עִם זֶה וְלִשָּׁבַע לוֹ שֶׁלֹּא שָׁלַח יָדוֹ בְּשֶׁלּוֹ
22,8
עַל כָּל דְּבַר פֶּשַׁע עַל שׁוֹר עַל חֲמוֹר עַל שֶׂה עַל שַׂלְמָה עַל כָּל אֲבֵדָה אֲשֶׁר יֹאמַר כִּי הוּא זֶה עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם: אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ. {ס}
עַל כָּל דְּבַר פֶּשַׁע.
שֶׁיִּמָּצֵא שַׁקְרָן בִּשְׁבוּעָתוֹ שֶׁיָּעִידוּ עֵדִים שֶׁהוּא עַצְמוֹ גָּנְבוֹ וְיַרְשִׁיעוּהוּ אֱלֹהִים עַל פִּי הָעֵדִים
יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ.
לִמְּדֶךָ הַכָּתוּב שֶׁהַטּוֹעֵן בְּפִקָּדוֹן לוֹמָר נִגְנָב הֵימֶנוּ וְנִמְצָא שֶׁהוּא עַצְמוֹ גְּנָבוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֵּפֶל וְאֵימָתַי בִּזְמָן שֶׁנִּשְׁבַּע וְאַחַ"כ בָּאוּ עֵדִים. שֶׁכָּךְ דּ"ר וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים. קְרִיבָה זוֹ שְׁבוּעָה הִיא. אַתָּה אוֹמֵר לִשְׁבוּעָה אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְדִין שֶׁכֵּיוָן שֶׁבָּא לַדִּין וְכָפַר לוֹמָר נִגְנְבָה מִיָּד יִתְחַיֵּב בְּכֵפֶל אִם בָּאוּ עֵדִים שֶׁהוּא בְּיָדוֹ. נֶאֱמַר כָּאן שְׁלִיחוּת יָד וְנֶאֱמַר לְמַטָּה שְׁלִיחוּת יָד שְׁבוּעַת ה' תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ מַה לְּהַלָּן שְׁבוּעָה אַף כָּאן שְׁבוּעָה
אֲשֶׁר יֹאמַר כִּי הוּא זֶה.
לְפִי פְּשׁוּטוֹ אֲשֶׁר יֹאמַר הָעֵד כִּי הוּא זֶה שֶׁנִּשְׁבַּעְתָּ עָלָיו הֲרֵי הוּא אֶצְלְךָ עַד הַדַּיָּנִין יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם וְיַחְקְרוּ אֶת הָעֵדוּת אִם כְּשֵׁרִים הֵם וְיַרְשִׁיעוּהוּ לְשׁוֹמֵר זֶה יְשַׁלֵּם שְׁנָיִם וְאִם יַרְשִׁיעוּ אֶת הָעֵדִים שֶׁנִּמְצְאוּ זוֹמְמִין יְשַׁלְּמוּ הֵם שְׁנַיִם לַשּׁוֹמֵר. וְרַז"ל דָּרְשׁוּ כִּי הוּא זֶה לְלַמֵּד שֶׁאֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ שְׁבוּעָה אֶלָּא אִם כֵּן הוֹדָה בְּמִקְצָת לוֹמָר כָּךְ וְכָךְ אֲנִי חַיָּב לְךָ וְהַמּוֹתָר נִגְנָב מִמֶּנִּי
22,9
כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה וְכָל בְּהֵמָה לִשְׁמֹר וּמֵת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אֵין רֹאֶה.
כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר.
פָּרָשָׁה רִאשׁוֹנָה נֶאֱמְרָה בְּשׁוֹמֵר חִנָּם לְפִיכָךְ פָּטַר בּוֹ אֶת הַגְּנֵבָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב וְגוּנַב מִבֵּית הָאִישׁ אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְנִקְרָב בַּעַל הַבַּיִת לִשְׁבוּעָה לָמַדְתָּ שֶׁפּוֹטֵר עַצְמוֹ בִּשְׁבוּעָה זוֹ וּפָרָשָׁה זוֹ אֲמוּרָה בְּשׁ"שׁ לְפִיכָךְ אֵינוֹ פָּטוּר אִם נִגְנְבָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב אִם גָּנוֹב יִגָּנֵב מֵעִמוֹ יְשַׁלֵּם אֲבָל עַל הָאוֹנֵס כְּמוֹ מֵת מֵעַצְמוֹ אוֹ נִשְׁבָּר אוֹ נִשְׁבָּה בַּחֲזָקָה עַ"י לִסְטִים
אֵין רוֹאֶה.
שֶׁיָּעִיד בַּדָּבָר
22,10
שְׁבֻעַת יְהוָה תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם.
שְׁבֻעַת ה תִּהְיֶה.
יִשָּׁבַע שֶׁכֵּן הוּא כִּדְבָרָיו וְהוּא לֹא שָׁלַח בָּה יָד לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ לְעַצְמוֹ שֶׁאִם שָׁלַח בָּהּ יָד וְאַחַר כָּךְ נֶאֱנְסָה חַיָּב בְּאוֹנְסִים
וְלָקַח בְּעָלָיו.
הַשְּׁבוּעָה
וְלֹא יְשַׁלֵּם.
לוֹ הַשּׁוֹמֵר כְּלוּם
22,11
וְאִם גָּנֹב יִגָּנֵב מֵעִמּוֹ יְשַׁלֵּם לִבְעָלָיו.
22,12
אִם טָרֹף יִטָּרֵף יְבִאֵהוּ עֵד: הַטְּרֵפָה לֹא יְשַׁלֵּם. {פ}
אִם טָרֹף יִטָּרֵף.
עַ"י חַיָּה רָעָה
יְבִאֵהוּ עֵד.
יָבִיא עֵדִים שֶׁנִּטְרְפָה בְּאוֹנֵס וּפָטוּר
הַטְּרֵפָה לֹא יְשַׁלֵּם.
אֵינוֹ אוֹמֵר טְרֵפָה לֹא יְשַׁלֵּם אֶלָּא הַטְּרֵפָה יֵשׁ טְרֵפָה שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם וְיֵשׁ טְרֵפָה שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם. טְרֵפַת חָתוּל וְשׁוּעָל וּנְמִיָּה מְשַׁלֵּם. טְרֵפַת זְאֵב אֲרִי וְדוֹב וְנָחָשׁ אֵינוֹ מְשַׁלֵּם וּמִי לָחְשָׁךְ לָדוּן כֵּן שֶׁהֲרֵי כְּתִיב וּמֵת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה מַה מִּיתָה שֶׁאֵין יָכוֹל לְהַצִּיל אַף שֶׁבֶר וְשִׁבְיָה שֶׁאֵין יָכוֹל לְהַצִּיל
22,13
וְכִי יִשְׁאַל אִישׁ מֵעִם רֵעֵהוּ וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם.
וְכִי יִשְׁאַל.
בָּא לְלַמֵּד עַל הַשּׁוֹאֵל שֶׁהוּא חַיָּב בְּאוֹנְסִין
בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ.
אִם בְּעָלָיו שֶׁל שׁוֹר אֵינוֹ עִם הַשּׁוֹאֵל בִּמְלַאכְתּוֹ
22,14
אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם: אִם שָׂכִיר הוּא בָּא בִּשְׂכָרוֹ. {ס}
אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ.
בֵּין שֶׁהוּא בְּאוֹתָהּ מְלָאכָה בֵּין שֶׁהוּא בִּמְלָאכָה אַחֶרֶת. הָיָה עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁאֵלָה אֵינוֹ צָרִיךְ לִהְיוֹת עִמּוֹ בִּשְׁעַת שְׁבוּרָה וּמֵתָה
אִם שָׂכִיר הוּא.
אִם הַשּׁוֹר אֵינוֹ שָׁאוּל אֶלָּא שָׂכוּר בָּא בִּשְׂכָרוֹ לְיַד הַשּׂוֹכֵר הַזֶּה וְלֹא בִּשְׁאֵלָה וְאֵין כָּל הַנָּאָה שֶׁלּוֹ שֶׁהֲרֵי עַ"י שְׂכָרוֹ נִשְׁתַּמֵּשׁ וְאֵין לוֹ מִשְׁפָּט שׁוֹאֵל לְהִתְחַיֵּב בְּאוֹנְסִין. וְלֹא פֵּרַשׁ מַה דִּינוֹ אִם כְּשׁ"ח אוֹ כְּשׁ"שׁ לְפִיכָךְ נֶחְלְקוּ בּוֹ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל שׂוֹכֵר כֵּיצָד מְשַׁלֵּם רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר
22,15
וְכִי יְפַתֶּה אִישׁ בְּתוּלָה אֲשֶׁר לֹא אֹרָשָׂה וְשָׁכַב עִמָּהּ: מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לּוֹ לְאִשָּׁה.
וְכִי יְפַתֶּה.
מְדַבֵּר עַל לִבָּהּ עַד שֶׁשּׁוֹמַעַת לוֹ וְכֵן תִּרְגוּמוֹ וַאֲרֵי יְשַׁדֵּל. שִׁדּוּל בְּלָשׁוֹן אֲרַמִי כְּפִתּוּי בְּלָשׁוֹן עִבְרִי
מֹהַר יִמְהָרֶנָה.
יִפְסוֹק לָהּ מוֹהַר כְּמִשְׁפַּט אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ שֶׁכּוֹתֵב לָהּ כְּתוּבָה וְיִשָּׂאֶנָה
22,16
אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ לְתִתָּהּ לוֹ כֶּסֶף יִשְׁקֹל כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת. {ס}
כְּמֹהַר הַבְּתוּלוֹת.
שֶׁהוּא קָצוּב נ' כֶּסֶף אֵצֶל הַתּוֹפֵס אֶת הַבְּתוּלָה וְשׁוֹכֵב עִמָּהּ בְּאוֹנֵס שֶׁנֶּאֱ' וְנָתַן הָאִישׁ הַשּׁוֹכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כֶּסֶף
22,17
מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה.
מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶה.
אֶלָּא תּוּמָת בְּבֵ"ד וְאֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בָּהוֹוֶה שֶׁהַנָּשִׁים מְצוּיוֹת מְכַשְּׁפוֹת
22,18
כָּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת. {ס}
כָּל שׁוֹכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת.
בִּסְקִילָה רוֹבַע כְּנִרְבַעַת שֶׁכָּתוּב בָּהֶן דְּמֵיהֶם בָּם
22,19
זֹבֵחַ לָאֱלֹהִים יָחֳרָם בִּלְתִּי לַיהוָה לְבַדּוֹ.
לֵאלֹהִים.
לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים. אִלּוּ הָיָה נָקוּד לֵאלֹהִים (הַלָּמֶ"ד בְּצֵירֵי) הָיָה צָרִיךְ לְפָרֵשׁ וְלִכְתּוֹב אֲחֵרִים עַכְשָׁיו שֶׁאָמַר לאלהים אֵין צָרִיךְ לְפָרֵשׁ אֲחֵרִים שֶׁכָּל לָמֶ"ד וּבֵי"ת וְהֵ"א הַמְּשַׁמְּשׁוֹת בְּרֹאשׁ הַתֵּבָה אִם נָקוּד בַּחֲטָף כְּגוֹן לַמֶּלֶךְ לַמִּדְבָּר לָעִיר צָרִיךְ לְפָרֵשׁ לְאֵיזֶה מֶלֶךְ לְאֵיזֶה עִיר וְכֵן לִמְלָכִים וְלִרְגָלִים בְּחִירִ"ק צָרִיךְ לְפָרֵשׁ לְאֵיזֶה וְאִם אֵינוֹ מְפָרֵשׁ כָּל מְלָכִים בְּמַשְׁמָע וְכֵן לֵאלֹהִים (בְּצֵירֵי) כָּל אֱלֹהִים בְּמַשְׁמָע אֲפִי' קוֹדֶשׁ אֲבָל כְּשֶׁהִיא נְקוּדָהּ בְּפַתָּח כְּמוֹ לַמֶּלֶךְ לַמִּדְבָּר לָעִיר (פַּתָּח וְקָמַץ עִנְיָן אֶחָד בְּעִנְיָן זֶה וְגַם יֵ"ל בְּדֶרֶךְ אַחֵר כְּמ"שׁ בְּדִקְדוּקֵי רַשִׁ"י. עַיֵּן בּוֹ) נוֹדַע בְּאֵיזֶה מֶלֶךְ מְדַבֵּר וְכֵן לָעִיר נוֹדַע בְּאֵיזֶה עִיר מְדַבֵּר וְכֵן לֵאלֹהִים לְאוֹתָם שֶׁהוּזְהַרְתֶּם עֲלֵיהֶם בְּמ"א כַּיּוֹצֵא בּוֹ אֵין כָּמוֹךָ בָאֱלֹהִים לְפִי שֶׁלֹּא פֵּרַשׁ הֻצְרָךְ לִנָּקֵד פַּתָּח
יָחֳרַם.
יוּמָת. לָמָּה נֶאֱמַר יָחֳרָם וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמְרָה בּוֹ מִיתָה בְּמ"א וְהוֹצֵאתָ אֶת הָאִישׁ הַהוּא אוֹ אֶת הָאִשָּׁה הַהִיא וְגוֹ' אֶלָּא לְפִי שֶׁלֹּא פֵּרַשׁ עַל אֵיזוֹ עֲבוֹדָה חַיָּב מִיתָה שֶׁלֹּא תֹּאמַר כָּל עֲבוֹדוֹת בְּמִיתָה בָּא וּפֵרַשׁ לְךָ כָּאן זוֹבֵחַ לֵאלֹהִים לוֹמַר לְךָ מַה זְּבִיחָה עֲבוֹדָה הַנַּעֲשֵׂית בִּפְנִים לַשָּׁמַיִם אַף אֲנִי מַרְבֵּה הַמַּקְטִיר וְהַמְּנַסֵּךְ שֶׁהֵם עֲבוֹדוֹת פְּנִים וְחַיָּבִין עֲלֵיהֶם לְכָל עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים בֵּין שֶׁדַּרְכָּהּ לְעָבְדָהּ בְּכָךְ בֵּין שֶׁאֵין דַּרְכָּהּ לְעָבְדָהּ בְּכָךְ אֲבָל שְׁאָר עֲבוֹדוֹת כְּגוֹן הַמְּכַבֵּד וְהַמְּרַבֵּץ וְהַמְּגַפֵּף וְהַמְּנַשֵּׁק אֵינוֹ בְּמִיתָה אֶלָּא בְּאַזְהָרָה
22,20
וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ: כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם.
וְגֵר לֹא תוֹנֶה.
אוֹנָאַת דְּבָרִים (קונטליאר"ר בּלע"ז) כְּמוֹ וְהַאֲכַלְתִּי אֶת מוֹנַיִךְ אֶת בְּשָׂרָם
וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ.
בִּגְזֵלַת מָמוֹן
כִּי גֵּרִים הֱיִיתֶם.
אִם הוֹנֵיתוֹ אַף הוּא יָכוֹל לְהוֹנוֹתְךָ וְלוֹמָר לְךָ אַף אַתָּה מִגֵּרִים בָּאתָ מוּם שֶׁבָּךְ אַל תֹּאמַר לַחֲבְרָךְ. כָּל לָשׁוֹן גֵּר אָדָם שֶׁלֹּא נוֹלָד בְּאוֹתָהּ מְדִינָה אֶלָּא בָּא מִמְּדִינָה אַחֶרֶת לָגוּר שָׁם
22,21
כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן.
כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן.
הוּא הַדִּין לְכָל אָדָם אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בָּהוֹוֶה לְפִי שֶׁהֵם תְּשׁוּשֵׁי כֹּחַ וְדָבָר מָצוּי לְעַנּוֹתָם
22,22
אִם עַנֵּה תְעַנֶּה אֹתוֹ כִּי אִם צָעֹק יִצְעַק אֵלַי שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע צַעֲקָתוֹ.
אִם עֲנֵה תְעַנֵּה אֹתוֹ.
הֲרֵי זֶה מִקְרָא קָצָר. גזם וְלֹא פֵּרַשׁ עָנְשׁוֹ (וְהָא דִּכְתִיב וְהָיוּ נְשֵׁיכֶם וְגוֹ' זֶהוּ אִם צָעוֹק יִצְעַק אֲבָל בְּאִם לֹא יִצְעַק לֹא פֵּרַשׁ וְקַ"ל) כְּמוֹ לָכֵן כָּל הוֹרֵג קַיִן גזם וְלֹא פֵּרַשׁ עָנְשׁוֹ אַף כָּאן אִם עַנֵּה תְעַנֵּה אוֹתוֹ לָשׁוֹן גָּזוֹם כְּלוֹמָר סוֹפְךָ לִטּוֹל אֶת שֶׁלְּךָ לָמָּה כִּי אִם צָעֹק יִצְעַק אֵלָי וְגוֹ' אֶשְׁמְעֶנוּ וְאֶנְקָמֶנוּ
22,23
וְחָרָה אַפִּי וְהָרַגְתִּי אֶתְכֶם בֶּחָרֶב וְהָיוּ נְשֵׁיכֶם אַלְמָנוֹת וּבְנֵיכֶם יְתֹמִים. {פ}
וְהָיוּ נְשֵׁיכֶם אַלְמָנוֹת.
מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר וְהָרַגְתִּי אֶתְכֶם אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁנְּשֵׁיכֶם אַלְמָנוֹת וּבְנֵיכֶם יְתוֹמִים אֶלָּא הֲרֵי זוֹ קְלָלָה אַחֶרֶת שֶׁיִּהְיוּ הַנָּשִׁים צְרוּרוֹת כְּאַלְמָנוֹת חַיּוֹת שֶׁלֹּא יִהְיוּ עֵדִים לְמִיתַת בַּעֲלֵיהֶן וְתִהְיֶינָה אֲסוּרוֹת לְהִנָּשֵׂא וְהַבָּנִים יִהְיוּ יְתוֹמִים שֶׁלֹּא יַנִּיחוּם בֵּית דִּין לֵירֶד לְנִכְסֵי אֲבִיהֶם לְפִי שֶׁאֵין יוֹדְעִים אִם מֵתוּ אִם נִשְׁבּוּ
22,24
אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ.
אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר כָּל אִם וְאִם שֶׁבַּתּוֹרָה רְשׁוּת חוּץ מִג'. וְזֶה א' מֵהֶן
אֶת עַמִּי.
עַמִּי וְעוֹבֵד כּוֹכָבִים עַמִּי קוֹדֶם. עָנִי וְעָשִׁיר עָנִי קוֹדֶם. עֲנִיֵּי עִירְךָ וַעֲנִיֵּי עִיר אַחֶרֶת עֲנִיֵּי עִירְךָ קוֹדְמִין. וְזֶה מַשְׁמָעוֹ אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה. אֶת עַמִּי תַּלְוֵהוּ קוֹדֶם לָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּלְאֵיזֶה מֵעַמִּי אֶת הֶעָנִי וּלְאֵיזֶה עָנִי לְאוֹתוֹ שֶׁעִמְּךָ. (דָּ"א אֶת הֶעָנִי שֶׁלֹּא תִּנְהוֹג בּוֹ מִנְהַג בִּזָּיוֹן בְּהַלְּוָאָה שֶׁהוּא עַמִּי
אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ.
הֱוֵי מִסְתַּכֵּל בְּעַצְמְךָ כְּאִלּוּ אַתָּה עָנִ
לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה.
לֹא תִּתְבְּעֶנוּ בְּחָזְקָה אִם אַתָּה יוֹדֵעַ שֶׁאֵין לוֹ אַל תְּהִי דּוֹמֶה עָלָיו כְּאִלּוּ הִלְוִיתוֹ אֶלָּא כְּאִלּוּ לֹא הִלְוִיתוֹ כְּלוֹמָר לֹא תַּכְלִימֵהוּ
נֶשֶׁךְ.
רִבִּית שֶׁהוּא כִּנְשִׁיכַת נָחָשׁ שֶׁנָּחָשׁ נוֹשֵׁךְ חֲבוּרָה קְטַנָּה בְּרַגְלוֹ וְאֵינוֹ מַרְגִּישׁ וּפִתְאוֹם הוּא מְבַצְבֵּץ וְנוֹפֵחַ עַד קָדְקָדוֹ. כָּךְ רִבִּית אֵינוֹ מַרְגִּישׁ וְאֵינוֹ נִכָּר עַד שֶׁהַרִבִּית עוֹלֶה וּמְחַסְּרוֹ מָמוֹן הַרְבֵּה
22,25
אִם חָבֹל תַּחְבֹּל שַׂלְמַת רֵעֶךָ עַד בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ.
אִם חָבוֹל תַּחְבֹּל.
כָּל לָשׁוֹן חַבָּלָה אֵינוֹ מַשְׁכּוֹן בִּשְׁעַת הַלְּוָאָה אֶלָּא שֶׁמְּמַשְׁכְּנִין אֶת הַלֹּוֶה כְּשֶׁמַּגִּיעַ הַזְּמָן וְאֵינוֹ פּוֹרֵעַ (חָבוֹל תַּחְבּוֹל כָּפַל לְךָ בְּחַבָּלָה עַד כַּמָּה פְּעָמִים אָמַר הַקָּבָּ"ה כַּמָּה אַתָּה חַיָּב לִי וַהֲרֵי נַפְשְׁךָ עוֹלָה אֶצְלִי כָּל אֶמֶשׁ וְאֶמֶשׁ וְנוֹתֶנֶת דִּין וְחֶשְׁבּוֹן וּמִתְחַיֶּבֶת לְפָנַי וַאֲנִי מַחֲזִירָ' לְךָ אַף אַתָּה טוֹל וְהָשֵׁב טוֹל וְהָשֵׁב)
עַד בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ.
כָּל הַיּוֹם תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ עַד בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ וּכְבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ תַּחֲזוֹר וְתִטְלֶנּוּ עַד שֶׁיָּבֹא בֹּקֶר שֶׁל מָחָר וּבִכְסוּת יוֹם הַכָּתוּב מְדַבֵּר שֶׁאֵין צָרִיךְ לָהּ בַּלַּיְלָה
22,26
כִּי הִוא כְסוּתֹה לְבַדָּהּ הִוא שִׂמְלָתוֹ לְעֹרוֹ בַּמֶּה יִשְׁכָּב וְהָיָה כִּי יִצְעַק אֵלַי וְשָׁמַעְתִּי כִּי חַנּוּן אָנִי. {ס}
כִּי הִוא כְסוֹתֹה.
זוֹ טַלִּית
שִׂמְלָתוֹ.
זֶה חָלוּק
בַּמֶּה יִשְׁכָּב.
לְרַבּוֹת אֶת הַמַּצָּע
22,27
אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר.
אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל.
הֲרֵי זוֹ אַזְהָרָה לְבִרְכַּת הַשֵּׁם וְאַזְהָרָה לְקִלְּלַת דַּיָּן
22,28
מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִי.
מְלֵאָתְךָ.
חוֹבָה הַמּוּטֶלֶת עָלֶיךָ כְּשֶׁתִּתְמַלֵּא תְּבוּאָתְךָ לְהִתְבַּשֵּׁל וְהֵם בִּכּוּרִים
וְדִמְעֲךָ.
הַתְּרוּמָה וְאֵינִי יוֹדֵעַ מַהוּ לָשׁוֹן דֶּמַע
לֹא תְאַחֵר.
לֹא תְּשַׁנֶּה סֵדֶר הַפְרָשָׁתָן לְאַחֵר אֶת הַמּוּקְדָם וּלְהַקְדִּים אֶת הַמְּאוּחָר שֶׁלֹּא יַקְדִּים תְּרוּמָה לְבִכּוּרִים וּמַעֲשֵׂר לִתְרוּמָה
בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִי.
לִפְדוֹתוֹ בְּחָמֵשׁ סְלָעִים מִן הַכֹּהֵן וַהֲלֹא כְּבָר צִוָּה עָלָיו בְּמָקוֹם אַחֵר אֶלָּא כְּדֵי לִסְמוֹךְ לוֹ כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשׁוֹרְךָ מַה בְּכוֹר אָדָם לְאַחַר ל' יוֹם פּוֹדֵהוּ שֶׁנֶּאֱמַר וּפְדוּיָיו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶה אַף בְּכוֹר בְּהֵמָה דַּקָּה מְטַפֵּל בּוֹ ל' יוֹם וְאַחַ"כ נוֹתְנוֹ לַכֹּהֵן
22,29
כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשֹׁרְךָ לְצֹאנֶךָ: שִׁבְעַת יָמִים יִהְיֶה עִם אִמּוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי תִּתְּנוֹ לִי.
שִׁבְעַת יָמִים יִהְיֶה עִם אִמּוֹ.
זוֹ אַזְהָרָה לַכֹּהֵן שֶׁאִם בָּא לְמַהֵר אֶת קָרְבָּנוֹ לֹא יְמַהֵר קוֹדֶם שֶׁמָּנָה לְפִי שֶׁהוּא מְחֻסָּר זְמָן
בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי תִּתְּנוֹ לִי.
יָכוֹל יְהֵא חוֹבָה לְבוֹ בַּיּוֹם נֶאֱמַר כָּאן שְׁמִינִי וְנֶאֱמַר לְהַלָּן וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה מַה שְּׁמִינִי הָאָמוּר לְהַלָּן לְהַכְשִׁיר מִשְּׁמִינִי וּלְהַלָּן אַף שְׁמִינִי הָאָמוּר כָּאן לְהַכְשִׁיר מִשְּׁמִינִי וּלְהַלָּן וְכֵן מַשְׁמָעוֹ וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי אַתָּה רַשָּׁאי לִתְּנוֹ לִי
22,30
וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ. {ס}
וְאַנְשֵׁי קוֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי.
אִם אַתֶּם קְדוֹשִׁים וּפְרוּשִׁים מִשִּׁקּוּצֵי נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת הֲרֵי אַתֶּם שֶׁלִּי וְאִם לָאו אֵינְכֶם שֶׁלִּי
וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה.
אַף בַּבַּיִת כֵּן אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בָּהוֹוֶה מָקוֹם שֶׁדֶּרֶךְ בְּהֵמוֹת לִטָּרֵף וְכֵן כִּי בַשָּׂדֶה מְצָאָהּ. וְכֵן אֲשֶׁר לֹא יִהְיֶה טָהוֹר מִקְרֵה לַיְלָה הוּא הַדִּין לְמִקְרֵה יוֹם אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בָּהוֹוֶה. וְאוּנְקְלוּס תִּרְגֵּם וּבָשָׂר דְּתָלִישׁ מִן חֵיוָא חַיָּתָא בָּשָׂר שֶׁנִּתְּלָשׁ עַ"י טְרֵפַת זְאֵב אוֹ אֲרִי מִן חַיָּה כְּשֵׁרָה אוֹ מִבְּהֵמָה כְּשֵׁרָה בְּחַיֶּיהָ
לַכֶּלֶב תַּשְׁלִיכוּן אֹתוֹ.
וְלִמְּדֶךָ הַכָּתוּב שֶׁאֵין הַקָּבָּ"ה מְקַפֵּחַ שְׂכַר כָּל בְּרִיָּה שֶׁנֶּאֱמַר וּלְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֱרַץ כֶּלֶב לְשׁוֹנוֹ אָמַר הַקָּבָּ"ה תְּנוּ לוֹ שְׂכָרוֹ
23,1
לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע לִהְיֹת עֵד חָמָס.
לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא.
כְּתַרְגוּמוֹ לֹא תְּקַבֵּל שְׁמַע דְּשֶׁקֶר אַזְהָרָה לַמְּקַבֵּל לָשׁוֹן הָרַע וְלַדַּיָּן שֶׁלֹּא יִשְׁמַע דִּבְרֵי בַּעַ"ד עַד שֶׁיָּבוֹא בַּעַ"ד חֲבֵרוֹ
אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע.
הַטּוֹעֵן אֶת חֲבֵרוֹ תְּבִיעַת שֶׁקֶר שֶׁהִבְטִיחָהוּ לִהְיוֹת לוֹ עֵד חָמָס
23,2
לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעֹת וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת.
לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעוֹת.
יֵשׁ בְּמִקְרָא זֶה מִדְרְשֵׁי חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל אֲבָל אֵין לָ' הַמִּקְרָא מְיֻשָּׁב בָּהֶן עַל אוֹפַנָּיו מִכָּאן דָּרְשׁוּ שֶׁאֵין מַטִּין לְחוֹבָה בְּהַכְרָעַת דַּיָּן אֶחָד וְסוֹף הַמִּקְרָא דְּרָשׁוֹ. אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטּוֹת. שֶׁאִם יֵשׁ שְׁנַיִם מְחַיְּבִין יוֹתֵר עַל הַמְּזַכִּין הַטֵּה הַדִּין עַל פִּיהֶם לְחוֹבָה וּבְדִינֵי נְפָשׁוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וְאֶמְצַע הַמִּקְרָא דָּרְשׁוֹ. וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב. עַל רִב שֶׁאֵין חוֹלְקִין עַל מוּפְלָא שֶׁבְּבֵ"ד לְפִיכָךְ מַתְחִילִין בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת מִן הַצַּד לַקְּטַנִּים שֶׁבָּהֶן שׁוֹאֲלִין תְּחִלָּה שֶׁיֹּאמְרוּ אֶת דַּעְתָּם. וּלְפִי דִּבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ כָּךְ פִּתְרוֹן הַמִּקְרָא
לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעוֹת.
לְחַיֵּב מִיתָה בִּשְׁבִיל דַּיָּן אֶחָד שֶׁיִּרְבּוּ מְחַיְּבִין עַל הַמְּזַכִּין
וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב.
לִנְטוֹת מִדְּבָרָיו וּלְפִי שֶׁהוּא חָסֵר יוֹ"ד דָּרְשׁוּ בּוֹ כֵּן
אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת.
וְיֵשׁ רַבִּים שֶׁאַתָּה נוֹטֶה אַחֲרֵיהֶם וְאֵימָתַי בִּזְמָן שֶׁהֵן שְׁנַיִם הַמַּכְרִיעִין בַּמְּחַיְּבִין יוֹתֵר מִן הַמְּזַכִּין וּמִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱ' לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעוֹת שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲבָל הָיָה עִמָּהֶם לְטוֹבָה מִכָּאן אָמְרוּ דִּינֵי נְפָשׁוֹת מַטִּין עַ"פ אֶחָד לְזַכּוֹת וְעַל פִּי שְׁנַיִם לְחוֹבָה וְאוּנְקְלוּס תִּרְגֵּם לֹא תִּתְמְנָע מִלַּאֲלָפָא מַה דִּבְעֵינָךְ עַל דִּינָא וְלָשׁוֹן הָעִבְרִי לְפִי הַתַּרְגוּם כָּךְ הוּא נִדְרָשׁ
23,3
וְדָל לֹא תֶהְדַּר בְּרִיבוֹ. {ס}
לֹא תֶהְדַּר.
לֹא תַּחֲלוֹק לוֹ כָּבוֹד לְזַכּוֹתוֹ בַּדִּין וְלו' דָּל הוּא אֲזַכֶּנּוּ וַאֲכַבְּדֶנּוּ
23,4
כִּי תִפְגַּע שׁוֹר אֹיִבְךָ אוֹ חֲמֹרוֹ תֹּעֶה: הָשֵׁב תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ. {ס}
23,5
כִּי תִרְאֶה חֲמוֹר שֹׂנַאֲךָ רֹבֵץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ וְחָדַלְתָּ מֵעֲזֹב לוֹ עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ. {ס}
כִּי תִרְאֶה חֲמוֹר שׂוֹנַאֲךָ וְגוֹ.
הֲרֵי כִּי מְשַׁמֵּשׁ בְּלָ' דִּלְמָא שֶׁהוּא מִד' לְשׁוֹנוֹת שֶׁל שִׁמּוּשׁי כִּי וְכֹה פִּתְרוֹנוֹ שֶׁמָּא תִּרְאֶה חֲמוֹרוֹ רוֹבֵץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ
וְחָדַלְתָּ מֵעֲזוֹב לוֹ.
בִּתְמִיהָ
עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ.
עֲזִיבָה זוֹ לָשׁוֹן עֶזְרָה וְכֵן עָצוּר וְעָזוּב וְכֵן וַיַּעֲזְבוּ אֶת יְרוּשָׁלַיִם עַד הַחוֹמָה מִלְּאוּהָ עָפָר לַעֲזוֹב וּלְסַיְּעָהּ אֶת חוֹזֶק הַחוֹמָה. כַּיּוֹצֵא בּוֹ כִּי תֹאמַר בִּלְבָבְךָ רַבִּים הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִמֶּנִּי וְגוֹ' שֶׁמָּא תֹּאמַר כֵּן בִּתְמִיהָ לֹא תִירָא מֵהֶם וּמִדְרָשׁוֹ כָּךְ דָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ כִּי תִרְאֶה וְחָדַלְתָּ פְּעָמִים שֶׁאַתָּה חוֹדֵל וּפְעָמִים שֶׁאַתָּה עוֹזֵר הָא כֵּיצָד זָקֵן וְאֵינוֹ לְפִי כְּבוֹדוֹ וְחָדַלְתָּ. אוֹ בְּהֶמַת עוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַשָּׂאוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְחָדַלְתָּ
עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ.
לְפָרֵק הַמַּשָּׂא. מִלְּמִשְׁקָל לֵיהּ מִלִּטּוֹל מַשָּׂאוֹי מִמֶּנּוּ
23,6
לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט אֶבְיֹנְךָ בְּרִיבוֹ.
אֶבְיֹנְךָ.
לָשׁוֹן אוֹבֶה שֶׁהוּא מְדוּלְדָל וְתָאֵב לְכָל טוֹבָ
23,7
מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג כִּי לֹא אַצְדִּיק רָשָׁע.
וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג.
מִנַּיִן לְיוֹצֵא מִבֵּ"ד חַיָּב וְאָמַר אֶחָד יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת שֶׁמַּחֲזִירִין אוֹתוֹ תַּ"ל וְנָקִי אַל תַּהֲרוֹג וְאַעַ"פ שֶׁאֵינוֹ צַדִּיק שֶׁלֹּא נִצְטַדֵּק בְּבֵ"ד מִ"מ נָקִי הוּא מִדִּין מִיתָה שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לְךָ לְזַכּוֹתוֹ. וּמִנַּיִן לְיוֹצֵא מִבֵּ"ד זַכַּאי וְאָמַר אֶחָד יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו חוֹבָה שֶׁאֵין מַחֲזִירִין אוֹתוֹ לְבֵ"ד תַּלְמוּד לוֹמָר וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג וְזֶה צַדִּיק הוּא שֶׁנִּצְטַדֵּק בְּבֵ"ד
כִּי לֹא אַצְדִּיק רָשָׁע.
אֵין עָלֶיךָ לְהַחֲזִירוֹ כִּי אֲנִי לֹא אַצְדִיקֶנּוּ בְּדִינוֹ אִם יָצָא מִיָּדְךָ זַכַּאי יֵשׁ לִי שְׁלוּחִים הַרְבֵּה לַהֲמִיתוֹ בַּמִּיתָה שֶׁנִּתְחַיֵּב בָּהּ
23,8
וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח: כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים.
וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח.
אֲפִלּוּ לִשְׁפּוֹט אֱמֶת וְכָ"שׁ כְּדֵי לְהַטּוֹת אֶת הַדִּין שֶׁהֲרֵי כְּדֵי לְהַטּוֹת אֶת הַדִּין נֶאֱמַר כְּבָר לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט
יְעַוֵּר פִּקְחִים.
וַאֲפִלּוּ חָכָם בַּתּוֹרָה וְנוֹטֵל שׁוֹחַד סוֹף שֶׁתִּטָּרֵף דַּעְתּוֹ עָלָיו וְיִשְׁתַּכַּח תַּלְמוּדוֹ וְיִכְהֶה מָאוֹר עֵינָיו
וִיסַלֵּף.
כְּתַרְגוּמוֹ וּמְקַלְקֵל
דִּבְרֵי צַדִּיקִים.
דְּבָרִים הַמְּצוּדָקִים מִשְׁפְּטֵי אֱמֶת וְכֵן תַּרְגוּמוֹ פִּתְגָמִין תְּרִיצִין. יְשָׁרִים
23,9
וְגֵר לֹא תִלְחָץ וְאַתֶּם יְדַעְתֶּם אֶת נֶפֶשׁ הַגֵּר כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם.
וְגֵר לֹא תִלְחָץ.
בְּהַרְבֵּה מְקוֹמוֹת הִזְהִירָה תּוֹרָה עַל הַגֵּר מִפְּנֵי שֶׁסּוּרוֹ רָע
אֶת נֶפֶשׁ הַגֵּר.
כַּמָּה קָשֶׁה לוֹ כְּשֶׁלּוֹחֲצִים אוֹתוֹ
23,10
וְשֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע אֶת אַרְצֶךָ וְאָסַפְתָּ אֶת תְּבוּאָתָהּ.
וְאָסַפְתָּ אֶת תְּבוּאָתָהּ.
לָשׁוֹן הַכְנָסָה לַבַּיִת כְּמוֹ וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ
23,11
וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ וְאָכְלוּ אֶבְיֹנֵי עַמֶּךָ וְיִתְרָם תֹּאכַל חַיַּת הַשָּׂדֶה כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכַרְמְךָ לְזֵיתֶךָ.
תִּשְׁמְטֶנָה.
מֵעֲבוֹדָה
וּנְטַשְׁתָּהּ.
מֵאֲכִילָה אַחַר זְמָן הַבִּעוּר. דָּ"א תִּשְׁמְטֶנָה מֵעֲבוֹדָה גְּמוּרָה כְּגוֹן חֲרִישָׁה וּזְרִיעָה. וּנְטַשְׁתָּהּ מִלְּזַבֵּל וּמִלְקַשְׁקֵשׁ
וְיִתְרָם תֹּאכַל חַיַּת הַשָּׂדֶה.
לְהַקִּישׁ מַאֲכָל אֶבְיוֹן לְמַאֲכָל חַיָּה מַה חַיָּה אוֹכֶלֶת בְּלֹא מַעֲשֵׂר אַף אֶבְיוֹנִים אוֹכְלִים בְּלֹא מַעֲשֵׂר מִכָּאן אָמְרוּ אֵין מַעֲשֵׂר בִּשְׁבִיעִית
כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכַרְמְךָ.
וּתְחִלַּת הַמִּקְרָא מְדַבֵּר בִּשְׂדֵה הַלָּבָן כְּמוֹ שֶׁאָמַר לְמַעְלָה הֵימֶנוּ תִּזְרַע אֶת אַרְצְךָ
23,12
שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲשֶׂה מַעֲשֶׂיךָ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹרֶךָ וְיִנָּפֵשׁ בֶּן אֲמָתְךָ וְהַגֵּר.
וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת.
אַף בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית לֹא תֵּעָקֵר שַׁבָּת בְּרֵאשִׁית מִמְּקוֹמָהּ שֶׁלֹּא תֹּאמַר הוֹאִיל וְכָל הַשָּׁנָה קְרוּיָה שַׁבָּת לֹא תִּנְהַג בָּהּ שַׁבָּת בְּרֵאשִׁית
לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמוֹרְךָ.
תֵּן לוֹ נַיָּח לְהַתִּיר שֶׁיְּהֵא תּוֹלֵשׁ וְאוֹכֵל עֲשָׂבִים מִן הַקַּרְקַע אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא יַחְבְּשֶׁנּוּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת אַמְרָת אֵין זֶה נַיָּח אֶלָּא צַעַר
בֶּן אַמָּתְךָ.
בְּעֶבֶד עָרֵל הַכָּתוּב מְדַבֵּר
וְהַגֵּר.
זֶה גֵּר תּוֹשָׁב
23,13
וּבְכֹל אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֲלֵיכֶם תִּשָּׁמֵרוּ וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא תַזְכִּירוּ לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ.
וּבְכָל אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֲלֵיכֶם תִּשָּׁמֵרוּ.
לַעֲשׂוֹת כָּל מִצְוֹת עֲשֵׂה בְּאַזְהָרָה שֶׁכָּל שְׁמִירָה שֶׁבַּתּוֹרָה אַזְהָרָה הִיא בְּמָקוֹם לָאו
לֹא תַזְכִּירוּ.
שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ שְׁמוֹר לִי בְּצַד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים פְּלוֹנִית אוֹ תַּעֲמוֹד עִמִּי בְּיוֹם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים פְּלוֹנִית. דָּ"א וּבְכָל אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֲלֵיכֶם תִּשָּׁמֵרוּ וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא תַזְכִּירוּ לְלַמֶּדְךָ שֶׁשְּׁקוּלָה עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כְּנֶגֶד כָּל הַמִּצְוֹת כֻּלָּם וְהַנִּזְהָר בָּהּ כְּשׁוֹמֵר אֶת כֻּלָּן
לֹא יִשָּׁמַע.
מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים
עַל פִּיךָ.
שֶׁלֹּא תַּעֲשֶׂה שֻׁתָּפוּת עִם עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וְיִשָּׁבַע לְךָ בַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁלּוֹ נִמְצֵאתָ שֶׁאַתָּה גּוֹרֵם שֶׁיַּזְכִּיר עַל יָדְךָ
23,14
שָׁלֹשׁ רְגָלִים תָּחֹג לִי בַּשָּׁנָה.
רְגָלִים.
פְּעָמִים וְכֵן כִּי הִכִּיתָנִי זֶה שָׁלֹשׁ רְגָלִים
23,15
אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ לְמוֹעֵד חֹדֶשׁ הָאָבִיב כִּי בוֹ יָצָאתָ מִמִּצְרָיִם וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם.
חֹדֶשׁ הָאָבִיב.
שֶׁהַתְּבוּאָה מִתְמַלֵּאת בּוֹ בְּאִבֶּיהָ אָבִיב לָשׁוֹן אָב. בְּכוֹר וְרִאשׁוֹן לְבַשֵּׁל פֵּרוֹת
וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם.
כְּשֶׁתָּבֹאוּ לִרְאוֹת פָּנַי בָּרְגָלִים תָּבִיאוּ לִי עוֹלוֹת
23,16
וְחַג הַקָּצִיר בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ אֲשֶׁר תִּזְרַע בַּשָּׂדֶה וְחַג הָאָסִף בְּצֵאת הַשָּׁנָה בְּאָסְפְּךָ אֶת מַעֲשֶׂיךָ מִן הַשָּׂדֶה.
וְחַג הַקָּצִיר.
הוּא חַג שָׁבוּעוֹת
בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ.
שֶׁהוּא זְמָן הֲבָאַת בִּכּוּרִים שֶׁשְּׁתֵּי הַלֶּחֶם הַבָּאִין בַּעֲצֶרֶת הָיוּ מַתִּירִין הֶחָדָשׁ לַמְּנָחוֹת וּלְהָבִיא בִּכּוּרִים לַמִּקְדָּשׁ שֶׁנֶּאֱמַר וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים וְגוֹ'
וְחַג הָאָסִף.
הוּא חַג הַסּוּכּוֹת
בְּאָסְפְּךָ אֶת מַעֲשֶׂיךָ.
שֶׁכָּל יְמוֹת הַחַמָּה הַתְּבוּאָה מִתְיַבֶּשֶׁת בַּשָּׂדוֹת וּבַחַג אוֹסְפִים אוֹתָהּ אֶל הַבַּיִת מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים
23,17
שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶל פְּנֵי הָאָדֹן יְהוָה.
שָׁלֹשׁ פְּעָמִים וְגוֹ.
לְפִי שֶׁהָעִנְיָן מְדַבֵּר בִּשְׁבִיעִית הֻצְרָךְ לוֹמָר שֶׁלֹּא יִתְעַקְּרוּ שָׁלֹשׁ רְגָלִים מִמְּקוֹמָן
כָּל זְכוּרְךָ.
הַזְּכָרִים שֶׁבְּךָ
23,18
לֹא תִזְבַּח עַל חָמֵץ דַּם זִבְחִי וְלֹא יָלִין חֵלֶב חַגִּי עַד בֹּקֶר.
לֹא תִזְבַּח עַל חָמֵץ וְגוֹ.
לֹא תִשְׁחַט אֶת הַפֶּסַח בְּי"ד בְּנִיסָן עַד שֶׁתְּבַעֵר הֶחָמֵץ
וְלֹא יָלִין חֵלֶב חַגִּי וְגוֹ.
חוּץ לַמִּזְבֵּחַ
עַד בֹּקֶר.
יָכוֹל אַף עַל הַמַּעֲרָכָה יִפָּסֵל בְּלִינָה תַּ"ל עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כָּל הַלַּיְלָה
וְלֹא יָלִין.
אֵין לִינָה אֶלָּא בְּעַמּוּד הַשַּׁחַר שֶׁנֶּאֱמַר עַד בֹּקֶר אֲבָל כָּל הַלַּיְלָה יָכוֹל לְהַעֲלוֹתוֹ מִן הָרִצְפָּה לַמִּזְבֵּחַ
23,19
רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ. {פ}
רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ.
אַף הַשְּׁבִיעִית חַיֶּבֶת בִּכּוּרִים לְכָךְ נֶאֱמָר אַף כָּאן בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ . כֵּיצָד אָדָם נִכְנָס לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ רוֹאֶה תְּאֵנָה שֶׁבִּכְּרָה כּוֹרֵךְ עָלֶיהָ גֶּמִי לְסִימָן וּמַקְדִּישָׁהּ וְאֵין בִּכּוּרִים אֶלָּא מִשִּׁבְעַת הַמִּינִין הָאֲמוּרִים בַּמִּקְרָא אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְגוֹ'
לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי.
אַף עֵגֶל וְכֶבֶשׂ בִּכְלָל גְּדִי שֶׁאֵין גְּדִי אֶלָּא לָ' וָלָד רַךְ מִמַּה שֶּׁאַתָּה מוֹצֵא בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת בַּתּוֹרָה שֶׁכָּתוּב גְּדִי וְהוּצְרָךְ לְפָרֵשׁ אַחֲרָיו עִזִּים כְּגוֹן אָנֹכִי אֲשַׁלַּח גְּדִי עִזִּים אֶת גְּדִי הָעִזִּים. שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים. לְלַמֶּדְךָ שֶׁכָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר גְּדִי סְתָם אַף עֵגֶל וָכֶבֶשׂ בְּמַשְׁמָע וּבִג' מְקוֹמוֹת נִכְתָּב בַּתּוֹרָה. א' לְאִסּוּר אֲכִילָה וְאֶ' לְאִסּוּר הַנָּאָה וְאֶ' לְאִסּוּר בִּשּׁוּל
23,20
הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי.
הִנֵּה אָנֹכִי שׁוֹלֵחַ מַלְאָךְ.
כָּאן נִתְבַּשְׂרוּ שֶׁעֲתִידִין לַחֲטוֹא וּשְׁכִינָה אוֹמֶרֶת לָהֶם כִּי לֹא אֶעֱלֶה בְקִרְבְּךָ
אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי.
אֲשֶׁר זִמַּנְתִּי לָתֵת לָכֶם זֶהוּ פְּשׁוּטוֹ. וּמִדְרָשׁוֹ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִינוֹתִי כְּבָר מְקוֹמִי נִכָּר כְּנֶגְדוֹ וְזֶה אֶחָד מִן הַמִּקְרָאוֹת שֶׁאוֹמְרִים שֶׁבֵּהַמּ"ק שֶׁל מַעֲלָה מְכוּוָן כְּנֶגֶד בֵּהַמּ"ק שֶׁל מַטָּה
23,21
הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ אַל תַּמֵּר בּוֹ: כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ.
אַל תַּמֶּר בּוֹ.
ל' הַמְּרָאָה כְּמוֹ אֲשֶׁר יַמְרֶה אֶת פִּיךָ
כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם.
אֵינוֹ מְלוּמָד בְּכָךְ שֶׁהוּא מִן הַכַּת שֶׁאֵינָן חוֹטְאִין וְעוֹד שֶׁהוּא שָׁלִיחַ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה אֶלָּא שְׁלִיחוּתוֹ
כִּי שְׁמִי בְקִרְבּוֹ.
מְחוּבָּר לְרֹאשׁ הַמִּקְרָא הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו כִּי שְׁמִי מְשֻׁתָּף בּוֹ וְרַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ זֶה מַטַּטְרוֹן שֶׁשְּׁמוֹ כְּשֵׁם רַבּוֹ. מַטַּטְרוֹן בְּגִימַטְרִיָּא שַׁדַּי
23,22
כִּי אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע בְּקֹלוֹ וְעָשִׂיתָ כֹּל אֲשֶׁר אֲדַבֵּר וְאָיַבְתִּי אֶת אֹיְבֶיךָ וְצַרְתִּי אֶת צֹרְרֶיךָ.
וְצַרְתִּי.
כְּתַרְגוּמו וְאָעִיק
23,23
כִּי יֵלֵךְ מַלְאָכִי לְפָנֶיךָ וֶהֱבִיאֲךָ אֶל הָאֱמֹרִי וְהַחִתִּי וְהַפְּרִזִּי וְהַכְּנַעֲנִי הַחִוִּי וְהַיְבוּסִי וְהִכְחַדְתִּיו.
23,24
לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לֵאלֹהֵיהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם וְלֹא תַעֲשֶׂה כְּמַעֲשֵׂיהֶם: כִּי הָרֵס תְּהָרְסֵם וְשַׁבֵּר תְּשַׁבֵּר מַצֵּבֹתֵיהֶם.
הָרֹס תְּהָרְסֵם.
לְאוֹתָם אֱלָהוּת
מַצֵּבוֹתֵיהֶם.
אֲבָנִים שֶׁהֵם מַצִּיבִין לְהִשְׁתַּחֲווֹת לָהֶם
23,25
וַעֲבַדְתֶּם אֵת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וּבֵרַךְ אֶת לַחְמְךָ וְאֶת מֵימֶיךָ וַהֲסִרֹתִי מַחֲלָה מִקִּרְבֶּךָ. {ס}
23,26
לֹא תִהְיֶה מְשַׁכֵּלָה וַעֲקָרָה בְּאַרְצֶךָ אֶת מִסְפַּר יָמֶיךָ אֲמַלֵּא.
לֹא תִהְיֶה מְשַׁכֵּלָה.
אִם תַּעֲשֶׂה רְצוֹנִי
מְשַׁכֵּלָה.
מַפֶּלֶת נְפָלִים אוֹ קוֹבֶרֶת אֶת בָּנֶיהָ קְרוּיָה מְשַׁכֵּלָה
23,27
אֶת אֵימָתִי אֲשַׁלַּח לְפָנֶיךָ וְהַמֹּתִי אֶת כָּל הָעָם אֲשֶׁר תָּבֹא בָּהֶם וְנָתַתִּי אֶת כָּל אֹיְבֶיךָ אֵלֶיךָ עֹרֶף.
וַהֲמוֹתִי.
כְּמוֹ וְהֵמַמְתִּי וְתַרְגוּמוֹ וַאֲשַׁגֵשׁ. וְכֵן כָּל תֵּבָה שֶׁפּוֹעַל שֶׁלָּהּ בְּכֵפֶל אוֹת אַחֲרוֹנָה כְּשֶׁתַּהֲפוֹךְ לְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן פָּעַלְתִּי יֵשׁ מְקוֹמוֹת שֶׁנּוֹטֵל אוֹת הַכְּפוּלָה וּמַדְגִּישׁ אֶת הָאוֹת וְנוֹקְדוֹ בִּמְלָאפּוּ"ם כְּגוֹן וַהֲמוֹתִי מִגְּזֵרַת וְהֻמָּם גִּלְגֵל עֲגָלָתוֹ. וְסַבּוֹתִי מִגְּזֵרַת וְסִבֵּב בֵּית אֵל. דַּלּוֹתִי מִגְּזֵרַת דָּלְלוּ וְחָרְבוּ. עַל כַּפַּיִם חֻקּוֹתֶיךָ מִגְּזֵרַת חִקְּקֵי לֵב. אֶת מִי רַצּוֹתִי מִגְּזֵרַת רָצַץ עָזַב דַּלִּים. וְהַמְּתַרְגֵּם וַהֲמוֹתִי וָאֶקְטָל טוֹעֶה הוּא שֶׁאִלּוּ מִגְּזֵרַת מִיתָה הָיְתָה אֵין הֵ"א שֶׁלָּהּ בְּפַתָּ"ח וְלֹא מֵ"ם שֶׁלָּהּ מוּדְגֶשֶׁת וְלֹא נְקוּדָהּ מְלָאפּוּ"ם. אֶלָּא וַהֲמֹתִי כְּגוֹן וְהֵמַתָּה אֶת הָעָם הַזֶּה וְהַתָּי"ו מוּדְגֶשֶׁת לְפִי שֶׁתָּבֹא בְּמָקוֹם ב' תָּוִי"ן. הָאַחַת נִשְׁרֶשֶׁת לְפִי שֶׁאֵין מִיתָה בְּלֹא תָּי"ו. וְהָאַחֶרֶת מְשַׁמֶּשֶׁת כְּמוֹ אָמַרְתִּי חָטָאתִי עָשִׂיתִי. וְכֵן וְנָתַתִּי הַתָּי"ו מוּדְגֶשֶׁת שֶׁהִיא בָּאָה בְּמָקוֹם שְׁתַּיִם לְפִי שֶׁהָיָה צָרִיךְ שְׁלֹשָׁה תָּוִי"ן שְׁתַיִם לִיסוֹד כְּמוֹ בְּיוֹם תֵּת ה'. מַתַּת אֱלֹהִים הִיא. וְהַשְּׁלִישִׁית לְשִׁמּוּשׁ
עוֹרֶף.
שֶׁיָּנוּסוּ מִלְּפָנֶיךָ וְיַהֲפְכוּ לְךָ עָרְפָּם
23,28
וְשָׁלַחְתִּי אֶת הַצִּרְעָה לְפָנֶיךָ וְגֵרְשָׁה אֶת הַחִוִּי אֶת הַכְּנַעֲנִי וְאֶת הַחִתִּי מִלְּפָנֶיךָ.
הַצִּרְעָה.
מִן שֶׁרֶץ הָעוֹף וְהָיְתָה מַכָּה אוֹתָם בְּעֵינֵיהֶם וּמַטִּילָה בָּהֶם אֶרֶס וְהֵם מֵתִים. וְהַצִּרְעָה לֹא עָבְרָה אֶת הַיַּרְדֵּן
וְהַחִתִּי וְהַכְּנַעֲנִי.
הֵם אֶרֶץ סִיחוֹן וְעוֹג לְפִיכָךְ מִכָּל ז' אוּמוֹת לֹא מָנָה כָּאן אֶלָּא אֵלּוּ. וְחִוִּי אַעַ"פ שֶׁהוּא מֵעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וָהָלְאָה שָׁנוּ רַבּוֹתֵינוּ בְּמַסֶּכֶת סוֹטָה שֶׁעַל שְׂפַת הַיַּרְדֵּן עָמְדָה וְזָרְקָה בָּהֶם מָרָה
23,29
לֹא אֲגָרְשֶׁנּוּ מִפָּנֶיךָ בְּשָׁנָה אֶחָת: פֶּן תִּהְיֶה הָאָרֶץ שְׁמָמָה וְרַבָּה עָלֶיךָ חַיַּת הַשָּׂדֶה.
שְׁמָמָה.
רֵיקָנִית מִבְּנֵי אָדָם לְפִי שֶׁאַתֶּם מְעָט וְאֵין בָּכֶם כְּדֵי לְמַלֹּאוֹת אוֹתָהּ
וְרָבָה עָלֶיךָ.
וְתִרְבֶּה עָלֶיךָ
23,30
מְעַט מְעַט אֲגָרְשֶׁנּוּ מִפָּנֶיךָ עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה וְנָחַלְתָּ אֶת הָאָרֶץ.
עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה.
תִּרְבֶּה לָשׁוֹן פְּרִי כְּמוֹ פְּרוּ וּרְבוּ
23,31
וְשַׁתִּי אֶת גְּבֻלְךָ מִיַּם סוּף וְעַד יָם פְּלִשְׁתִּים וּמִמִּדְבָּר עַד הַנָּהָר: כִּי אֶתֵּן בְּיֶדְכֶם אֵת יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ וְגֵרַשְׁתָּמוֹ מִפָּנֶיךָ.
וְשַׁתִּי.
לָשׁוֹן הַשָּׁתָה וְהַתָּי"ו מוּדְגֶשֶׁת מִפְּנֵי שֶׁבָּאָה תַּחַת שְׁתַּיִם שֶׁאֵין שִׁיתָה בְּלֹא תָּי"ו וְהָאַחַת לְשִׁמּוּשׁ
עַד הַנָּהָר.
פְּרָת
וְגֵרַשְׁתָּמוֹ.
וּתְגָרְשֵׁם
23,32
לֹא תִכְרֹת לָהֶם וְלֵאלֹהֵיהֶם בְּרִית.
23,33
לֹא יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ פֶּן יַחֲטִיאוּ אֹתְךָ לִי: כִּי תַעֲבֹד אֶת אֱלֹהֵיהֶם כִּי יִהְיֶה לְךָ לְמוֹקֵשׁ. {פ}
כִּי תַעֲבֹד וְגוֹ.
הֲרֵי אֵלּוּ כִּי מְשַׁמְּשִׁין בְּמָקוֹם אֲשֶׁר וְכֵן בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת וְזֶהוּ לָשׁוֹן אִי שֶׁהוּא אֶחָד מִד' לְשׁוֹנוֹת שֶׁהַכִּי מְשַׁמֵּשׁ. וְגַם מָצִינוּ בְּהַרְבֵּה מְקוֹמוֹת אִם מְשַׁמֵּשׁ בְּלָשׁוֹן אֲשֶׁר כְּמוֹ וְאִם תַּקְרִיב מִנְחַת בִּכּוּרִים שֶׁהוּא חוֹבָה
24,1
וְאֶל מֹשֶׁה אָמַר עֲלֵה אֶל יְהוָה אַתָּה וְאַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא וְשִׁבְעִים מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם מֵרָחֹק.
וְאֶל מֹשֶׁה אָמַר.
פָּרָשָׁה זוֹ נֶאֱמְרָה קוֹדֶם י' הַדִּבְּרוֹת וּבְד' בְּסִיוָן נֶאֱמַר לוֹ עֲלֵה
24,2
וְנִגַּשׁ מֹשֶׁה לְבַדּוֹ אֶל יְהוָה וְהֵם לֹא יִגָּשׁוּ וְהָעָם לֹא יַעֲלוּ עִמּוֹ.
וְנִגַּשׁ מֹשֶׁה לְבַדּוֹ.
אֶל הָעֲרָפֶל
24,3
וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַיְסַפֵּר לָעָם אֵת כָּל דִּבְרֵי יְהוָה וְאֵת כָּל הַמִּשְׁפָּטִים וַיַּעַן כָּל הָעָם קוֹל אֶחָד וַיֹּאמְרוּ כָּל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה נַעֲשֶׂה.
וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַיְסַפֵּר לָעָם.
בּוֹ בַּיּוֹם
אֶת כָּל דִּבְרֵי ה.
מִצְוָה פְּרִישָׁה וְהַגְּבָּלָה
וְאֵת כָּל הַמִּשְׁפָּטִים.
ז' מִצְוֹת שֶׁנִּצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ. וְשַׁבָּת וְכִבּוּד אָב וָאֵם וּפָרָה אֲדוּמָה וְדִינִין שֶׁנִּתְּנוּ לָהֶם בְּמָרָה
24,4
וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֵת כָּל דִּבְרֵי יְהוָה וַיַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ תַּחַת הָהָר וּשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה מַצֵּבָה לִשְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל.
וַיִּכְתּוֹב מֹשֶׁה.
מִבְּרֵאשִׁית וְעַד מַתָּן תּוֹרָה וְכָתַב מִצְוֹת שֶׁנִּצְטַוּוּ בְּמָרָה
וַיַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר.
בַּחֲמִשָּׁה בְּסִיוָן
24,5
וַיִּשְׁלַח אֶת נַעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים שְׁלָמִים לַיהוָה פָּרִים.
אֶת נַעֲרֵי.
הַבְּכוֹרוֹת
24,6
וַיִּקַּח מֹשֶׁה חֲצִי הַדָּם וַיָּשֶׂם בָּאַגָּנֹת וַחֲצִי הַדָּם זָרַק עַל הַמִּזְבֵּחַ.
וַיִּקַּח מֹשֶׁה חֲצִי הַדָּם.
מִי חָלְקוֹ מַלְאָךְ בָּא וְחָלְקוֹ
בָּאֲגָנוֹת.
שְׁתֵּי אֲגָנוֹת אֶחָד לַחֲצִי דָּם עוֹלָה וְאֶחָד לַחֲצִי דָּם שְׁלָמִים לְהַזּוֹת אוֹתָם עַל הָעָם. וּמִכָּאן לָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁנִּכְנְסוּ אֲבוֹתֵינוּ לַבְּרִית בְּמִילָה וּטְבִילָה וְהַזָּאַת דָּמִים שֶׁאֵין הַזָּאָה בְּלֹא טְבִילָה
24,7
וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע.
סֵפֶר הַבְּרִית.
מִבְּרֵאשִׁית וְעַד מַתָּן תּוֹרָה וּמִצְוֹת שֶׁנִּצְטַוּוּ בְּמָרָה
24,8
וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת הַדָּם וַיִּזְרֹק עַל הָעָם וַיֹּאמֶר הִנֵּה דַם הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת יְהוָה עִמָּכֶם עַל כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה.
וַיִּזְרוֹק.
עִנְיָן הַזָּאָה וְתַרְגוּמוֹ וְזָרַק עַל מַדְבְּחָא לְכַפְּרָא עַל עַמָּא
24,9
וַיַּעַל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא וְשִׁבְעִים מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל.
24,10
וַיִּרְאוּ אֵת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְתַחַת רַגְלָיו כְּמַעֲשֵׂה לִבְנַת הַסַּפִּיר וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטֹהַר.
וַיִּרְאוּ אֶת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל.
נִסְתַּכְּלוּ וְהֵצִיצוּ וְנִתְחַיְּבוּ מִיתָה אֶלָּא שֶׁלֹּא רָצָה הַקָּבָּ"ה לְעַרְבֵּב שִׂמְחַת הַתּוֹרָה וְהִמְתִּין לְנָדָב וַאֲבִיהוּא עַד יוֹם חֲנוּכַּת הַמִּשְׁכָּן. וְלַזְּקֵנִים עַד וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאוֹנְנִים וְגוֹ' וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ ה' וַתֹּאכַל בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה בַּקְּצִינִים שֶׁבַּמַּחֲנֶה
כְּמַעֲשֵׂה לִבְנַת הַסַּפִּיר.
הִיא הָיְתָה לְפָנָיו בִּשְׁעַת הַשִּׁעְבּוּד לִזְכּוֹר צָרָתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ מְשׁוּעְבָּדִים בְּמַעֲשֶׂה לְבֵנִים
וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטוֹהַר.
מִשֶּׁנִּגְאֲלוּ הָיָה אוֹר וְחֶדְוָה לְפָנָיו
וּכְעֶצֶם.
כְּתַרְגוּמוֹ לָשׁוֹן מַרְאֶה
לָטֹהַר.
לָשׁוֹן בָּרוּר וְצָלוּל
24,11
וְאֶל אֲצִילֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁלַח יָדוֹ וַיֶּחֱזוּ אֶת הָאֱלֹהִים וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ. {ס}
וְאֶל אֲצִילֵי.
הֵם נָדָב וַאֲבִיהוּא וְהַזְּקֵנִים
לֹא שָׁלַח יָדוֹ.
מִכְּלָל שֶׁהָיוּ רְאוּיִים לְהִשְׁתַּלֵּחַ בָּהֶם יָד
וַיֶּחֱזוּ אֶת הָאֱלֹהִים.
הָיוּ מִסְתַּכְּלִין בּוֹ בְּלֵב גַּס מִתּוֹךְ אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה כָּךְ מִדְרַשׁ תַּנְחוּמָא. וְאוּנְקְלוּס לֹא תִּרְגֵּם כֵּן. אֲצִילֵי לָשׁוֹן גְּדוֹלִים כְּמוֹ וּמֵאֲצִילֶיהָ קְרָאתִיךָ. וַיֶּאֱצָל מִן הָרוּחַ. שֵׁשׁ אַמּוֹת אֲצִילָה
24,12
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה עֲלֵה אֵלַי הָהָרָה וֶהְיֵה שָׁם וְאֶתְּנָה לְךָ אֶת לֻחֹת הָאֶבֶן וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי לְהוֹרֹתָם.
וַיֹּאמֶר ה אֶל מֹשֶׁה.
לְאַחַר מַתָּן תּוֹרָה
עֲלֵה אֵלָי הָהָרָה וְהֶיֵה שָׁם.
מ' יוֹם
אֶת לֻחֹת הָאֶבֶן וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי לְהוֹרֹתָם.
כָּל שֵׁשׁ מֵאוֹת וּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִצְוֹת בִּכְלָל עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת הֵן. וְרַבֵּנוּ סְעַדְיָה פֵּרַשׁ בָּאַזְהָרוֹת שֶׁיִּסֵּד לְכָל דִּבּוּר וְדִבּוּר מִצְוֹת הַתְּלוּיוֹת בּוֹ
24,13
וַיָּקָם מֹשֶׁה וִיהוֹשֻׁעַ מְשָׁרְתוֹ וַיַּעַל מֹשֶׁה אֶל הַר הָאֱלֹהִים.
וַיָּקָם מֹשֶׁה וִיהוֹשֻׁעַ מְשָׁרְתוֹ.
לֹא יָדַעְתִּי מַה טִּיבוֹ שֶׁל יְהוֹשֻׁעַ כָּאן. וְאוֹמֵר אֲנִי שֶׁהָיָה הַתַּלְמִיד מְלַוֵּה לָרַב עַד מָקוֹם הַגְּבָּלַת תְּחוּמֵי הָהָר שֶׁאֵינוֹ רַשָּׁאי לֵילֶךְ מִשָּׁם וָהָלְאָה וּמִשָּׁם וַיַּעַל מֹשֶׁה לְבַדּוֹ אֶל הַר הָאֱלֹהִים וִיהוֹשֻׁעַ נָטָה שָׁם אָהֳלוֹ וְנִתְעַכֵּב שָׁם כָּל מ' יוֹם שֶׁכֵּן מָצִינוּ כְּשֶׁיָּרַד מֹשֶׁה וַיִּשְׁמַע יְהוֹשֻׁעַ אֶת קוֹל הָעָם בְּרֵעֹה לָמַדְנוּ שֶׁלֹּא הָיָה יְהוֹשֻׁעַ עִמָּהֶם
24,14
וְאֶל הַזְּקֵנִים אָמַר שְׁבוּ לָנוּ בָזֶה עַד אֲשֶׁר נָשׁוּב אֲלֵיכֶם וְהִנֵּה אַהֲרֹן וְחוּר עִמָּכֶם מִי בַעַל דְּבָרִים יִגַּשׁ אֲלֵהֶם.
וְאֶל הַזְּקֵנִים אָמַר.
בְּצֵאתוֹ מִן הַמַּחֲנֶה
שְׁבוּ לָנוּ בָזֶה.
וְהִתְעַכְּבוּ כָּאן עִם שְׁאָר הָעָם בַּמַּחֲנֶה לִהְיוֹת נְכוֹנִים לִשְׁפּוֹט לְכָל אִישׁ רִיבוֹ
חור.
בְּנָהּ שֶׁל מִרְיָם הָיָה וְאָבִיו כָּלֵב בֶּן יְפֻנֶה שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּקַּח לוֹ כָלֵב אֶת אֶפְרָת וַתֵּלֶד לוֹ אֶת חוּר. אֶפְרָת. זוֹ מִרְיָם כִּדְאִי' בְּסוֹטָה
מִי בַעַל דְּבָרִים.
מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ דִּין
24,15
וַיַּעַל מֹשֶׁה אֶל הָהָר וַיְכַס הֶעָנָן אֶת הָהָר.
24,16
וַיִּשְׁכֹּן כְּבוֹד יְהוָה עַל הַר סִינַי וַיְכַסֵּהוּ הֶעָנָן שֵׁשֶׁת יָמִים וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִתּוֹךְ הֶעָנָן.
וַיְּכַסֵּהוּ הֶעָנָן.
רַבּוֹתֵינוּ חוֹלְקִים בַּדָּבָר. יֵשׁ מֶהֵם אוֹמְרִים אֵלּוּ שִׁשָּׁה יָמִים שֶׁמֵּרֹ"ח עַד עֲצֶרֶת (יוֹם מַתָּן תּוֹרָה. רַשִׁ"י יָשָׁן)
וַיְכַסֵּהוּ הֶעָנָן.
לָהָר
וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי.
לוֹמָר עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת וּמֹשֶׁה וְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עוֹמְדִים אֶלָּא שֶׁחָלַק הַכָּתוּב כָּבוֹד לְמֹשֶׁה. וְיֵ"א וַיְכַסֵּהוּ הֶעָנָן לְמֹשֶׁה ו' יָמִים לְאַחַר עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת וְהֵם הָיוּ בִּתְחִלַּת מ' יוֹם שֶׁעָלָה מֹשֶׁה לְקַבֵּל לוּחוֹת וְלִמְּדֶךָ שֶׁכָּל הַנִּכְנָס לְמַחֲנֵה שְׁכִינָה טָעוּן פְּרִישָׁה שִׁשָּׁה יָמִים
24,17
וּמַרְאֵה כְּבוֹד יְהוָה כְּאֵשׁ אֹכֶלֶת בְּרֹאשׁ הָהָר לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
24,18
וַיָּבֹא מֹשֶׁה בְּתוֹךְ הֶעָנָן וַיַּעַל אֶל הָהָר וַיְהִי מֹשֶׁה בָּהָר אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה. {פ}
בְּתוֹךְ הֶעָנָן.
עָנָן זֶה כְּמִין עָשָׁן הוּא וְעָשָׂה לוֹ הַקָּבָּ"ה לְמֹשֶׁה שְׁבִיל בְּתוֹכוֹ