Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:22 : Mise des Téfilines
07:17 : Lever du soleil
12:24 : Heure de milieu du jour
17:30 : Coucher du soleil
18:10 : Tombée de la nuit

Paracha Bechala'h
Vendredi 3 Février 2023 à 17:15
Sortie du Chabbath à 18:16

Hiloulot du jour
Rav Chalom Charabi
Rav Ra'hamim 'Haï 'Hawita Hacohen
Rav Yossef Itshak Schneerson
Afficher le calendrier
Devarim

Paracha Devarim

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם
איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת
ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל וירגלו אתה ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל
וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים
ויאמר יהוה אלי לאמר רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ס ונפן ונעבר דרך מדבר מואב ויאמר יהוה אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם עתה קמו ועברו לכם את נחל זרד ונעבר את נחל זרד והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם וידבר יהוה אלי לאמר אתה עבר היום את גבול מואב את ער וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה ארץ רפאים תחשב אף הוא רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתור השמידם וישבו תחתם קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה
ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת ֯בנו ואת כל עמו ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר צוה יהוה אלהינו ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרעי ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד ונלכד את כל עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם ששים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשן כל אלה ערים בצרות חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל עיר מתם הנשים והטף וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד הר חרמון צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו לו שניר כל ערי המישר וכל הגלעד וכל הבשן עד סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגב עד גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה
ולמכיר נתתי את הגלעד ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם ואת יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
1,1
אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן: בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף בֵּין פָּארָן וּבֵין תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב.
אֵלֶּה הַדְּבָרִים.
לְפִי שֶׁהֵן דִּבְרֵי תּוֹכָחוֹת וּמָנָה כָּאן כָּל הַמְּקוֹמוֹת שֶׁהִכְעִיסוּ לִפְנֵי הַמָּקוֹם בָּהֶן לְפִיכָךְ סָתַם אֶת הַדְּבָרִים וְהִזְכִּירָם בְּרֶמֶז מִפְּנֵי כְּבוֹדָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל (ספרי)___
אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל.
אִלּוּ הוֹכִיחַ מִקְּצָתָן הָיוּ אֵלּוּ שֶׁבַּשּׁוּק אוֹמְרִים: אַתֶּם הֱיִיתֶם שׁוֹמְעִים מִבֶּן עַמְרָם וְלֹא הֲשִׁיבוֹתֶם דָּבָר מִכָּךְ וְכָךְ אִלּוּ הָיִינוּ שָׁם הָיִינוּ מְשִׁיבִין אוֹתוֹ. לְכָךְ כִּנְּסָם כֻּלָּם וְאָמַר לָהֶם: הֲרֵי כֻּלְּכֶם כָּאן כָּל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ תְּשׁוּבָה יָשִׁיב!
בַּמִּדְבָּר.
לֹא בַּמִּדְבָּר הָיוּ אֶלָּא בְּעַרְבוֹת מוֹאָב וּמַהוּ "בַּמִּדְבָּר"? אֶלָּא בִּשְׁבִיל מַה שֶּׁהִכְעִיסוּהוּ בַּמִּדְבָּר שֶׁאָמְרוּ מִי יִתֵּן מוּתֵנוּ וְגוֹ'
בָּעֲרָבָה.
בִּשְׁבִיל הָעֲרָבָה שֶׁחָטְאוּ בְּבַעַל פְּעוֹר בַּשִּׁטִּים בְּעַרְבוֹת מוֹאָב
מוֹל סוּף.
עַל מַה שֶּׁהִמְרוּ בְּיַם סוּף בְּבוֹאָם לְיַם סוּף שֶׁאָמְרוּ הֲמִבְּלִי אֵין קְבָרִים בְּמִצְרַיִם. וְכֵן בְּנָסְעָם מִתּוֹךְ הַיָּם שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיַּמְרוּ עַל יָם בְּיַם סוּף" כִּדְאִיתָא בַּעֲרָכִין (ערכין טו)
בֵּין פָּארָן וּבֵין תֹּפֶל וְלָבָן.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חָזַרְנוּ עַל כָּל הַמִּקְרָא וְלֹא מָצִינוּ מָקוֹם שֶׁשְּׁמוֹ תֹּפֶל וְלָבָן. אֶלָּא הוֹכִיחָן עַל הַדְּבָרִים שֶׁתָּפְלוּ עַל הַמָּן שֶׁהוּא לָבָן שֶׁאָמְרוּ: "וְנַפְשֵׁנוּ קָצָה בַּלֶּחֶם הַקְּלֹקֶל". וְעַל מַה שֶּׁעָשׂוּ בְּמִדְבַּר פָּארָן עַל יְדֵי הַמְרַגְּלִים
וַחֲצֵרֹת.
בְּמַחְלֻקְתּוֹ שֶׁל קֹרַח. דָּבָר אַחֵר: אָמַר לָהֶם: הָיָה לָכֶם לִלְמֹד מִמַּה שֶּׁעָשִׂיתִי לְמִרְיָם בַּחֲצֵרוֹת בִּשְׁבִיל לָשׁוֹן הָרָע וְאַתֶּם נִדְבַּרְתֶּם בַּמָּקוֹם
וְדִי זָהָב.
הוֹכִיחָן עַל הָעֵגֶל שֶׁעָשׂוּ בִּשְׁבִיל רֹב זָהָב שֶׁהָיָה לָהֶם שֶׁנֶּאֱמַר: "וְכֶסֶף הִרְבֵּיתִי לָהּ וְזָהָב עָשׂוּ לַבָּעַל"
1,2
אַחַד עָשָׂר יוֹם מֵחֹרֵב דֶּרֶךְ הַר שֵׂעִיר עַד קָדֵשׁ בַּרְנֵעַ.
אַחַד עָשָׂר יוֹם מֵחֹרֵב.
אָמַר לָהֶם מֹשֶׁה: רְאוּ מַה שֶּׁגְּרַמְתֶּם! אֵין לָכֶם דֶּרֶךְ קְצָרָה מֵחוֹרֵב לְקָדֵשׁ בַּרְנֵעַ כְּדֶרֶךְ הַר שֵׂעִיר וְאַף הוּא מַהֲלַךְ אַחַד עָשָׂר יוֹם וְאַתֶּם הֲלַכְתֶּם אוֹתוֹ בִּשְׁלֹשָׁה יָמִים שֶׁהֲרֵי בְּעֶשְׂרִים בְּאִיָּר נָסְעוּ מֵחוֹרֵב שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּעֶשְׂרִים בַּחֹדֶשׁ" וְגוֹ' (תענית כט). וּבְכ"ט בְּסִיוָן שָׁלְחוּ אֶת הַמְרַגְּלִים מִקָּדֵשׁ בַּרְנֵעַ צֵא מֵהֶם שְׁלשִׁים יוֹם שֶׁעָשׂוּ בְּקִבְרוֹת הַתַּאֲוָה שֶׁאָכְלוּ הַבָּשָׂר חֹדֶשׁ יָמִים וְשִׁבְעָה יָמִים שֶׁעָשׂוּ בַּחֲצֵרוֹת לְהִסָּגֵר שָׁם מִרְיָם נִמְצָא בִּשְׁלֹשָׁה יָמִים הָלְכוּ כָּל אוֹתוֹ הַדֶּרֶךְ וְכָל כָּךְ הָיְתָה שְׁכִינָה מִתְלַבֶּטֶת בִּשְׁבִילְכֶם לְמַהֵר בִּיאַתְכֶם לָאָרֶץ וּבִשְׁבִיל שֶׁקִּלְקַלְתֶּם הֵסֵב אֶתְכֶם סְבִיבוֹת הַר שֵׂעִיר אַרְבָּעִים שָׁנָה
1,3
וַיְהִי בְּאַרְבָּעִים שָׁנָה בְּעַשְׁתֵּי עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתוֹ אֲלֵהֶם.
וַיְהִי בְּאַרְבָּעִים שָׁנָה בְּעַשְׁתֵּי עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ.
מְלַמֵּד שֶׁלֹּא הוֹכִיחָן אֶלָּא סָמוּךְ לַמִּיתָה. מִמִּי לָמַד? מִיַּעֲקֹב שֶׁלֹּא הוֹכִיחַ אֶת בָּנָיו אֶלָּא סָמוּךְ לַמִּיתָה. אָמַר: רְאוּבֵן בְּנִי אֲנִי אוֹמֵר לְךָ מִפְּנֵי מָה לֹא הוֹכַחְתִּיךָ כָּל הַשָּׁנִים הַלָּלוּ כְּדֵי שֶׁלֹּא תַּנִּיחֵנִי וְתֵלֵךְ וְתִדְבַּק בְּעֵשָׂו אָחִי. וּמִפְּנֵי ד' דְּבָרִים אֵין מוֹכִיחִין אֶת הָאָדָם אֶלָּא סָמוּךְ לַמִּיתָה כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא מוֹכִיחוֹ וְחוֹזֵר וּמוֹכִיחוֹ. וְשֶׁלֹּא יְהֵא חֲבֵרוֹ רוֹאֵהוּ וּמִתְבַּיֵּשׁ מִמֶּנּוּ כוּ' כִּדְאִיתָא בְּסִפְרֵי. וְכֵן יְהוֹשֻׁעַ לֹא הוֹכִיחַ אֶת יִשְׂרָאֵל אֶלָּא סָמוּךְ לַמִּיתָה וְכֵן שְׁמוּאֵל (ש"א יב) שֶׁנֶּאֱמַר: "הִנְנִי עֲנוּ בִי". וְכֵן דָּוִד אֶת שְׁלֹמֹה בְּנוֹ
1,4
אַחֲרֵי הַכֹּתוֹ אֵת סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּחֶשְׁבּוֹן וְאֵת עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּעַשְׁתָּרֹת בְּאֶדְרֶעִי.
אַחֲרֵי הַכֹּתוֹ.
אָמַר מֹשֶׁה: אִם אֲנִי מוֹכִיחָם קֹדֶם שֶׁיִּכָּנְסוּ לִקְצֵה הָאָרֶץ יֹאמְרוּ: מַה לָּזֶה עָלֵינוּ? מַה הֵיטִיב לָנוּ אֵינוֹ בָּא אֶלָּא לְקַנְתֵּר וְלִמְצֹא עִלָּה שֶׁאֵין בּוֹ כֹּחַ לְהַכְנִיסֵנוּ לָאָרֶץ לְפִיכָךְ הִמְתִּין עַד שֶׁהִפִּיל סִיחוֹן וְעוֹג לִפְנֵיהֶם וְהוֹרִישָׁם אֶת אַרְצָם וְאַחַר כָּךְ הוֹכִיחָן
סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּחֶשְׁבּוֹן.
(ספרי) אִלּוּ לֹא הָיָה סִיחוֹן קָשֶׁה וְהָיָה שָׁרוּי בְּחֶשְׁבּוֹן הָיָה קָשֶׁה שֶׁהַמְּדִינָה קָשָׁה וְאִלּוּ הָיְתָה עִיר אַחֶרֶת וְסִיחוֹן שָׁרוּי בְּתוֹכָהּ הָיְתָה קָשָׁה שֶׁהַמֶּלֶךְ קָשֶׁה עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁהַמֶּלֶךְ קָשֶׁה וְהַמְּדִינָה קָשָׁה
אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּעַשְׁתָּרֹת.
הַמֶּלֶךְ קָשֶׁה וְהַמְּדִינָה קָשָׁה
עַשְׁתָּרֹת.
הוּא לְשׁוֹן צוּקִין וְקֹשִׁי כְּמוֹ "עַשְׁתְּרֹת קַרְנַיִם" וְעַשְׁתָּרֹת זֶה הוּא עַשְׁתְּרֹת קַרְנַיִם שֶׁהָיוּ שָׁם רְפָאִים שֶׁהִכָּה אַמְרָפֶל שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית יד): "וַיַּכּוּ אֶת רְפָאִים בְּעַשְׁתְּרֹת קַרְנַיִם". וְעוֹג נִמְלַט מֵהֶם וְהוּא שֶׁנֶּאֱמַר (שם יג): "וַיָּבֹא הַפָּלִיט". וְאוֹמֵר (לקמן יג): "כִּי רַק עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים"
בְּאֶדְרֶעִי.
שֵׁם הַמַּלְכוּת
1,5
בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בְּאֶרֶץ מוֹאָב הוֹאִיל מֹשֶׁה בֵּאֵר אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת לֵאמֹר.
הוֹאִיל.
הִתְחִיל כְּמוֹ (בראשית יח) "הִנֵּה נָא הוֹאַלְתִּי"
בֵּאֵר אֶת הַתּוֹרָה.
בְּשִׁבְעִים לָשׁוֹן פֵּרְשָׁהּ לָהֶם
1,6
יְהוָה אֱלֹהֵינוּ דִּבֶּר אֵלֵינוּ בְּחֹרֵב לֵאמֹר: רַב לָכֶם שֶׁבֶת בָּהָר הַזֶּה.
רַב לָכֶם שֶׁבֶת.
כִּפְשׁוּטוֹ וְיֵשׁ מִדְרְשֵׁי אַגָּדוֹ
1,7
פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר הָאֱמֹרִי וְאֶל כָּל שְׁכֵנָיו בָּעֲרָבָה בָהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבְחוֹף הַיָּם אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַלְּבָנוֹן עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת.
פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם.
זוֹ דֶּרֶךְ עֲרָד וְחָרְמָה
וּבֹאוּ הַר הָאֱמֹרִי.
כְּמַשְׁמָעוֹ
וְאֶל כָּל שְׁכֵנָיו.
עַמּוֹן וּמוֹאָב וְהַר שֵׂעִיר
בָּעֲרָבָה.
זֶה מִישׁוֹר שֶׁל יַעַר
בָּהָר.
זֶה הַר הַמֶּלֶךְ
וּבַשְּׁפֵלָה.
זוֹ שְׁפֵלַת דָּרוֹם
וּבַנֶּגֶב וּבְחוֹף הַיָּם.
אַשְׁקְלוֹן וְעַזָּה וְקֵסָרִי וְכוּ' כִּדְאִיתָא בְּסִפְרֵי
עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל.
מִפְּנֵי שֶּׁנִּזְכַּר עִם אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל קוֹרְאוֹ גָּדוֹל מְשַׁל הֶדְיוֹט אוֹמֵר: עֶבֶד מֶלֶךְ מֶלֶךְ. הִדָּבֵק לְשַׁחֲוָר וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ קְרַב לְגַבֵּי דְהִינָא וְאִידְהַן
1,8
רְאֵה נָתַתִּי לִפְנֵיכֶם אֶת הָאָרֶץ בֹּאוּ וּרְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתֵיכֶם לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לָתֵת לָהֶם וּלְזַרְעָם אַחֲרֵיהֶם.
רְאֵה נָתַתִּי.
בְּעֵינֵיכֶם אַתֶּם רוֹאִים אֵינִי אוֹמֵר לָכֶם מֵאֹמֶד וּמִשְּׁמוּעָה
בֹּאוּ וּרְשׁוּ.
אֵין מְעַרְעֵר בַּדָּבָר וְאֵינְכֶם צְרִיכִים לְמִלְחָמָה אִלּוּ לֹא שָׁלְחוּ מְרַגְּלִים לֹא הָיוּ צְרִיכִין לִכְלֵי זַיִן
לַאֲבֹתֵיכֶם.
לָמָּה הִזְכִּיר שׁוּב לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב? אֶלָּא אַבְרָהָם כְּדַאי לְעַצְמוֹ יִצְחָק כְּדַאי לְעַצְמוֹ יַעֲקֹב כְּדַאי לְעַצְמוֹ
1,9
וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר: לֹא אוּכַל לְבַדִּי שְׂאֵת אֶתְכֶם.
וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר.
מַהוּ לֵאמֹר? אָמַר לָהֶם מֹשֶׁה: לֹא מֵעַצְמִי אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם אֶלָּא מִפִּי הַקָּבָּ"ה
לֹא אוּכַל לְבַדִּי וְגוֹ.
אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא הָיָה מֹשֶׁה יָכֹל לָדוּן אֶת יִשְׂרָאֵל?! אָדָם שֶׁהוֹצִיאָם מִמִּצְרַיִם וְקָרַע לָהֶם אֶת הַיָּם וְהוֹרִיד אֶת הַמָּן וְהֵגִיז אֶת הַשְּׂלָו לֹא הָיָה יָכוֹל לְדוּנָם?! אֶלָּא כָּךְ אָמַר לָהֶם: ה' אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם הִגְדִּיל וְהֵרִים אֶתְכֶם עַל דַּיָּנֵיכֶם נָטַל אֶת הָעֹנֶשׁ מִכֶּם וּנְתָנוֹ עַל הַדַּיָּנִים. וְכֵן אָמַר שְׁלֹמֹה: "כִּי מִי יוּכַל לִשְׁפֹּט אֶת עַמְּךָ הַכָּבֵד הַזֶּה". אֶפְשָׁר מִי שֶׁכָּתוּב בּוֹ "וַיֶּחְכַּם מִכָּל הָאָדָם" אוֹמֵר: מִי יוּכַל לִשְׁפֹּט וְגוֹ'? אֶלָּא כָּךְ אָמַר שְׁלֹמֹה: אֵין דַיָּנֵי אֻמָּה זוֹ כְּדַיָּנֵי שְׁאָר הָאֻמּוֹת עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים שֶׁאִם דָּן וְהוֹרֵג וּמַכֶּה וְחוֹנֵק וּמַטֶּה אֶת דִּינוֹ וְגוֹזֵל אֵין בְּכָךְ כְּלוּם אֲנִי אִם חִיַּבְתִּי מָמוֹן שֶׁלֹּא כַּדִּין נְפָשׁוֹת אֲנִי נִתְבָּע שֶׁנֶּאֱמַר: "וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ"
1,10
יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם וְהִנְּכֶם הַיּוֹם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב.
וְהִנְּכֶם הַיּוֹם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם.
וְכִי כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם הָיוּ בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם? וַהֲלֹא לֹא הָיוּ אֶלָּא שִׁשִּׁים רִבּוֹא. מַהוּ וְהִנְּכֶם הַיּוֹם? הִנְּכֶם מְשׁוּלִים כַּיּוֹם קַיָּמִים לְעוֹלָם כַּחַמָּה וְכַלְּבָנָ
1,11
יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵכֶם יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם.
יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים.
מַהוּ שׁוּב וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם? אֶלָּא אָמְרוּ לוֹ: מֹשֶׁה אַתָּה נוֹתֵן קִצְבָה לְבִרְכָתֵנוּ? כְּבָר הִבְטִיחַ הַקָּבָּ"ה אֶת אַבְרָהָם __(ב"ר יג): "אֲשֶׁר אִם יוּכַל אִישׁ לִמְנוֹת" וְגוֹ'. אָמַר לָהֶם: זוֹ מִשֶּׁלִּי הִיא אֲבָל הוּא יְבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם
1,12
אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם.
אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי.
אִם אֹמַר לְקַבֵּל שָׂכָר לֹא אוּכַל זוֹ הִיא שֶׁאָמַרְתִּי (סְפָרִים אֲחֵרִים: שֶׁאָמַרְנוּ): לָכֶם לֹא מֵעַצְמִי אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם אֶלָּא מִפִּי הַקָּבָּ"ה
טָרְחֲכֶם.
מְלַמֵּד שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל טַרְחָנִין הָיָה אֶחָד מֵהֶם רוֹאֶה אֶת בַּעַל דִּינוֹ נוֹצֵחַ בַּדִּין אוֹמֵר: יֵשׁ לִי עֵדִים לְהָבִיא יֵשׁ לִי רְאָיוֹת לְהָבִיא מוֹסִיף אֲנִי עֲלֵיכֶם דַּיָּנִין
וּמַשַּׂאֲכֶם.
מְלַמֵּד שֶׁהָיוּ אֶפִּיקוֹרְסִין הִקְדִּים מֹשֶׁה לְצֵאת אָמְרוּ: מָה רָאָה בֶּן עַמְרָם לְצֵאת? שֶׁמָּא אֵינוֹ שָׁפוּי בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ... אֵחַר לָצֵאת אָמְרוּ: מָה רָאָה בֶּן עַמְרָם שֶׁלֹּא לְצֵאת? מָה אַתֶּם סְבוּרִים? יוֹשֵׁב וְיוֹעֵץ עֲלֵיכֶם עֵצוֹת רָעוֹת וְחוֹשֵׁב עֲלֵיכֶם מַחֲשָׁבוֹ
וְרִיבְכֶם.
מְלַמֵּד שֶׁהָיוּ רוֹגְנִים
1,13
הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם.
הָבוּ לָכֶם.
הַזְמִינוּ עַצְמְכֶם לַדָּבָר
אֲנָשִׁים.
וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ נָשִׁים? מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? אֲנָשִׁים צַדִּיקִים
חֲכָמִים.
כְּסוּפִים
וּנְבֹנִים.
מְבִינִים דָּבָר מִתּוֹךְ דָּבָר זֶהוּ שֶׁשָּׁאַל אֲרִיּוֹס אֶת רַבִּי יוֹסֵי: מַה בֵּין חֲכָמִים לִנְבוֹנִים? חָכָם דּוֹמֶה לְשֻׁלְחָנִי עָשִׁיר כְּשֶׁמְּבִיאִין לוֹ דִּינָרִין לִרְאוֹת רוֹאֶה וּכְשֶׁאֵין מְבִיאִין לוֹ יוֹשֵׁב וְתוֹהֵא. נָבוֹן דּוֹמֶה לְשֻׁלְחָנִי תַּגָּר כְּשֶׁמְּבִיאִין לוֹ מָעוֹת לִרְאוֹת רוֹאֶה וּכְשֶׁאֵין מְבִיאִין לוֹ הוּא מְחַזֵּר וּמֵבִיא מִשֶּׁלּוֹ
וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם.
שֶׁהֵם נִכָּרִים לָכֶם שֶׁאִם בָּא לְפָנַי מְעֻטָּף בְּטַלִּיתוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מִי הוּא וּמֵאֵיזֶה שֵׁבֶט הוּא וְאִם הָגוּן הוּא אֲבָל אַתֶּם מַכִּירִין בּוֹ שֶׁאַתֶּם גֻּדַּלְתֶּם אִתּוֹ לְכָךְ נֶאֱמַר: וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם
בְּרָאשֵׁיכֶם.
רָאשִׁים וּמְכֻבָּדִים עֲלֵיכֶם שֶׁתִּהְיוּ נוֹהֲגִין בָּהֶם כָּבוֹד וְיִרְאָה
וַאֲשִׂימֵם.
חָסֵר יוּ"ד (אָמְנָם בְּכָל הַתִּקּוּנִים וּבְסֵפֶר תּוֹרָה נִכְתַּב מָלֵא יוּ"ד) לָמֵד שֶׁאַשְׁמוֹתֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל תְּלוּיוֹת בְּרָאשֵׁי דַּיָּנֵיהֶם שֶׁהָיָה לָהֶם לִמְחוֹת וּלְכַוֵּן אוֹתָם לַדֶּרֶךְ הַיְשָׁרָה
1,14
וַתַּעֲנוּ אֹתִי וַתֹּאמְרוּ טוֹב הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לַעֲשׂוֹת.
וַתַּעֲנוּ אֹתִי וְגוֹ.
חֲלַטְתֶּם אֶת הַדָּבָר לַהֲנָאַתְכֶם הָיָה לָכֶם לְהָשִׁיב: רַבֵּנוּ מֹשֶׁה מִמִּי נָאֶה לִלְמֹד מִמְּךָ אוֹ מִתַּלְמִידְךָ? לא מִמְּךָ שֶׁנִּצְטַעַרְתָּ עָלֶיהָ? אֶלָּא יָדַעְתִּי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם שֶׁהֱיִיתֶם אוֹמְרִים: עַכְשָׁיו יִתְמַנּוּ עָלֵינוּ דַּיָּנִין הַרְבֵּה אִם אֵין מַכִּירֵנוּ אָנוּ מְבִיאִין לוֹ דּוֹרוֹן וְהוּא נוֹשֵׂא לָנוּ פָּנִים
לַעֲשׂוֹת.
אִם הָיִיתִי מִתְעַצֵּל אַתֶּם אוֹמְרִים: עֲשֵׂה מְהֵרָה!
1,15
וָאֶקַּח אֶת רָאשֵׁי שִׁבְטֵיכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וִידֻעִים וָאֶתֵּן אוֹתָם רָאשִׁים עֲלֵיכֶם: שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי מֵאוֹת וְשָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת וְשֹׁטְרִים לְשִׁבְטֵיכֶם.
וָאֶקַּח אֶת רָאשֵׁי שִׁבְטֵיכֶם.
מְשַׁכְתִּים בִּדְבָרִים אַשְׁרֵיכֶם עַל מִי בָּאתֶם לְהִתְמַנּוֹת? עַל בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב עַל בְּנֵי אָדָם שֶׁנִּקְרְאוּ אַחִים וְרֵעִים חֵלֶק וְנַחֲלָה וְכָל לְשׁוֹן חִבָּה
אֲנָשִׁים חֲכָמִים וִידֻעִים.
אֲבָל נְבוֹנִים לֹא מָצָאתִי. זוֹ אַחַת מִשֶּׁבַע מִדּוֹת שֶׁאָמַר יִתְרוֹ לְמֹשֶׁה וְלֹא מָצָא אֶלָּא שָׁלֹשׁ: אֲנָשִׁים צַדִּיקִים חֲכָמִים וִידֻעִים
רָאשִׁים עֲלֵיכֶם.
שֶׁתִּנְהֲגוּ בָּהֶם כָּבוֹד. רָאשִׁים בְּמִקָּח רָאשִׁים בְּמִמְכָּר רָאשִׁים בְּמַשָּׂא וּמַתָּן נִכְנָס (מִבֵּיתוֹ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ) אַחֲרוֹן וְיוֹצֵא רִאשׁוֹן
שָׂרֵי אֲלָפִים.
אֶחָד מְמֻנֶּה עַל אֶלֶף
שָׂרֵי מֵאוֹת.
אֶחָד מְמֻנֶּה עַל מֵאָה
וְשֹׁטְרִים.
מניתי עליכם לשבטיכם אלו הכופתין והמכין ברצועה ע"פ הדייני
1,16
וָאֲצַוֶּה אֶת שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר: שָׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק בֵּין אִישׁ וּבֵין אָחִיו וּבֵין גֵּרוֹ.
וַאֲצַוֶּה אֶת שֹׁפְטֵיכֶם.
אָמַרְתִּי לָהֶם: הֱווּ מְתוּנִים בַּדִּין אִם בָּא דִּין לְפָנֶיךָ פַּעַם אֶחָת וּשְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ אַל תֹּאמַר: כְּבָר בָּא דִּין זֶה לְפָנַי פְּעָמִים הַרְבֵּה אֶלָּא הֱיוּ נוֹשְׂאִים וְנוֹתְנִים בּוֹ _(ספרי טז)
בָּעֵת הַהִוא.
מִשֶּׁמִּנִּיתִים אָמַרְתִּי לָהֶם אֵין עַכְשָׁיו כִּלְשֶׁעָבַר לְשֶׁעָבַר הֱיִיתֶם בִּרְשׁוּת עַצְמְכֶם עַכְשָׁיו הֲרֵי אַתֶּם מְשֻׁעְבָּדִים לַצִּבּוּר
שָׁמֹעַ.
לְשׁוֹן הוֶֹה אודנ"ט בְּלַעַ"ז (צוּ הֶערֶען) כְּמוֹ זָכוֹר וְשָׁמוֹר
וּבֵין גֵּרו:
זֶה בַּעַל דִּינוֹ שֶׁאוֹגֵר עָלָיו דְּבָרִים. דָּבָר אַחֵר: "וּבֵין גֵּרוֹ" אַף עַל עִסְקֵי דִּירָה בֵּין חֲלֻקַּת אַחִים אֲפִלּוּ בֵּין תַּנּוּר לְכִירַיִם (סנהדרין ז
1,17
לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹהִים הוּא וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי וּשְׁמַעְתִּיו.
לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט.
זֶה הַמְמֻנֶּה לְהוֹשִׁיב הַדַּיָּנִים שֶׁלֹּא יֹאמַר: אִישׁ פְּלוֹנִי נָאֶה אוֹ גִּבּוֹר אוֹשִׁיבֶנּוּ דַּיָּן אִישׁ פְּלוֹנִי קְרוֹבִי אוֹשִׁיבֶנּוּ דַּיָּן בָּעִיר וְהוּא אֵינוֹ בָּקִי בְּדִינִין. נִמְצָא מְחַיֵּב אֶת הַזַּכַּאי וּמְזַכֶּה אֶת הַחַיָּב מַעֲלֶה אֲנִי עַל מִי שֶׁמִּנָּהוּ כְּאִלּוּ הִכִּיר פָּנִים בַּדִּין (ספרי יז)
כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן.
שֶׁיְּהֵא חָבִיב עָלֶיךָ דִּין שֶׁל פְּרוּטָה כְּדִין שֶׁל מֵאָה מָנֶה שֶׁאִם קָדַם וּבָא לְפָנֶיךָ לֹא תְּסַלְּקֶנּוּ לָאַחֲרוֹנָה (סנהדרין ח). דָּבָר אַחֵר: "כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן" כְּתַרְגּוּמוֹ שֶׁלֹּא תֹּאמַר: זֶה עָנִי הוּא וַחֲבֵרוֹ עָשִׁיר וּמִצְוָה לְפַרְנְסוֹ אֲזַכֶּה אֶת הֶעָנִי וְנִמְצָא מִתְפַּרְנֵס בִּנְקִיּוּת. דָּבָר אַחֵר: שֶׁלֹּא תֹּאמַר: הֵיאַךְ אֲנִי פּוֹגֵם בִּכְבוֹדוֹ שֶׁל עָשִׁיר זֶה בִּשְׁבִיל דִּינָר? אֲזַכֶּנּוּ עַכְשָׁיו וּכְשֶׁיֵּצֵא לַחוּץ אֹמַר אֲנִי לוֹ: תֵּן לוֹ שֶׁאַתָּה חַיָּב לוֹ!: )
לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ.
(לֹא תִּירָאוּ. דָּבָר אַחֵר: "לֹא תָגוּרוּ". לֹא תַּכְנִיס דְּבָרֶיךָ מִפְּנֵי אִישׁ (ספרי יז) לְשׁוֹן "אֹגֵר בַּקַּיִץ" (משלי י
כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹהִים הוּא.
מַה שֶּׁאַתָּה נוֹטֵל מִזֶּה שֶׁלֹּא כַּדִּין אַתָּה מַזְקִיקֵנִי לְהַחֲזִיר לוֹ נִמְצָא שֶׁהִטֵּיתָ עָלַי הַמִּשְׁפָּט: "
תַּקְרִבוּן אֵלַי.
תַּקְרִבוּן אֵלַי. עַל דָּבָר זֶה נִסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ מִשְׁפַּט בְּנוֹת צְלָפְחָד. וְכֵן שְׁמוּאֵל אָמַר לְשָׁאוּל (שמואל א ט): "אָנֹכִי הָרוֹאֶה". אָמַר לוֹ הַקָּבָּ"ה: חַיֶּיךָ שֶׁאֲנִי מוֹדִיעֲךָ שֶׁאֵין אַתָּה רוֹאֶה. וְאֵימָתַי הוֹדִיעוֹ? כְּשֶׁבָּא לִמְשֹׁחַ אֶת דָּוִד: "וַיַּרְא אֶת אֱלִיאָב וַיֹּאמֶר אַךְ נֶגֶד ה' מְשִׁיחוֹ". אָמַר לוֹ הַקָּבָּ"ה: וְלֹא אָמַרְתָּ: "אָנֹכִי הָרוֹאֶה?" "אַל תַּבֵּט אֶל מַרְאֵהו
1,18
וָאֲצַוֶּה אֶתְכֶם בָּעֵת הַהִוא אֵת כָּל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן.
אֵת כָּל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן.
אֵלּוּ עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים שֶׁבֵּין דִּינֵי מָמוֹנוֹת לְדִינֵי נְפָשׁוֹת
1,19
וַנִּסַּע מֵחֹרֵב וַנֵּלֶךְ אֵת כָּל הַמִּדְבָּר הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא הַהוּא אֲשֶׁר רְאִיתֶם דֶּרֶךְ הַר הָאֱמֹרִי כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֹתָנוּ וַנָּבֹא עַד קָדֵשׁ בַּרְנֵעַ.
הַמִּדְבָּר הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא.
שהיו בו נחשים כקורות ועקרבים כקשתו
1,20
וָאֹמַר אֲלֵכֶם: בָּאתֶם עַד הַר הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ.
1,21
רְאֵה נָתַן יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ אֶת הָאָרֶץ: עֲלֵה רֵשׁ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֶיךָ לָךְ אַל תִּירָא וְאַל תֵּחָת.
1,22
וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם וַתֹּאמְרוּ נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ וְיַחְפְּרוּ לָנוּ אֶת הָאָרֶץ וְיָשִׁבוּ אֹתָנוּ דָּבָר אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה בָּהּ וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר נָבֹא אֲלֵיהֶן.
וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם.
בְּעִרְבּוּבְיָא וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר _(ה כ): "וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כָּל רָאשֵׁי שִׁבְטֵיכֶם וְזִקְנֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ הֵן הֶרְאָנוּ" וְגוֹ'. אוֹתָהּ קְרִיבָה הָיְתָה הוֹגֶנֶת יְלָדִים מְכַבְּדִים אֶת הַזְּקֵנִים וּשְׁלָחוּם לִפְנֵיהֶם וּזְקֵנִים מְכַבְּדִים אֶת הָרָאשִׁים לָלֶכֶת לִפְנֵיהֶם אֲבָל כָּאן "וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם" בְּעִרְבּוּבְיָא יְלָדִים דּוֹחֲפִין אֶת הַזְּקֵנִים וּזְקֵנִים דּוֹחֲפִין אֶת הָרָאשִׁים
וְיָשִׁבוּ אֹתָנוּ דָּבָר.
בְּאֵיזֶה לָשׁוֹן הֵם מְדַבְּרִים
אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה בָּהּ.
אֵין דֶּרֶךְ שֶׁאֵין בָּהּ עַקְמִימוּת
וְאֶת הֶעָרִים אֲשֶׁר נָבֹא אֲלֵיהֶן.
תְּחִלָּה לִכְבֹּשׁ
1,23
וַיִּיטַב בְּעֵינַי הַדָּבָר וָאֶקַּח מִכֶּם שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לַשָּׁבֶט.
וַיִּיטַב בְּעֵינַי הַדָּבָר.
בְּעֵינַי וְלֹא בְּעֵינֵי הַמָּקוֹם. וְאִם בְּעֵינֵי מֹשֶׁה הָיָה טוֹב לָמָּה אֲמָרָהּ בַּתּוֹכָחוֹת? מָשָׁל לְאָדָם שֶׁאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ: מְכֹר לִי חֲמוֹרְךָ זֶה. אוֹמֵר לוֹ: הֵן נוֹתְנוֹ אַתָּה לִי לְנִסָּיוֹן? אָמַר לוֹ: הֵן בֶּהָרִים וּגְבָעוֹת? אָמַר לוֹ: הֵן. כֵּיוָן שֶׁרָאָה שֶׁאֵין מְעַכְּבוֹ כְּלוּם אָמַר הַלּוֹקֵחַ בְּלִבּוֹ: בָּטוּחַ הוּא זֶה שֶׁלֹּא אֶמְצָא בּוֹ מוּם. מִיָּד אָמַר לוֹ: טֹל מְעוֹתֶיךָ וְאֵינִי מְנַסֶּה מֵעַתָּה. אַף אֲנִי הוֹדֵיתִי לְדִבְרֵיכֶם שֶׁמָּא תַּחְזְרוּ בָּכֶם כְּשֶׁתִּרְאוּ שֶׁאֵינִי מְעַכֵּב וְאַתֶּם לֹא חֲזַרְתֶּם בָּכֶם
וָאֶקַּח מִכֶּם.
מִן הַבְּרוּרִים שֶׁבָּכֶם מִן הַמְסֻלָּתִים שֶׁבָּכֶם
שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לְשֵׁבֶט.
מַגִּיד שֶׁלֹּא הָיָה שֵׁבֶט לֵוִי עִמָּהֶם
1,24
וַיִּפְנוּ וַיַּעֲלוּ הָהָרָה וַיָּבֹאוּ עַד נַחַל אֶשְׁכֹּל וַיְרַגְּלוּ אֹתָהּ.
עַד נַחַל אֶשְׁכֹּל.
מַגִּיד שֶׁנִּקְרָא עַל שֵׁם סוֹפוֹ
וַיְרַגְּלוּ אֹתָהּ.
מְלַמֵּד שֶׁהָלְכוּ בָּהּ אַרְבָּעָה אוֹמָנִין שְׁתִּי וָעֵרֶב
1,25
וַיִּקְחוּ בְיָדָם מִפְּרִי הָאָרֶץ וַיּוֹרִדוּ אֵלֵינוּ וַיָּשִׁבוּ אֹתָנוּ דָבָר וַיֹּאמְרוּ טוֹבָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ.
וַיּוֹרִדוּ אֵלֵינוּ.
מַגִּיד שֶׁאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל גָּבוֹהַּ הָיָה מִכָּל הָאֲרָצוֹת
וַיֹּאמְרוּ טוֹבָה הָאָרֶץ.
מִי הֵם שֶׁאָמְרוּ טוֹבָתָהּ? יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב
1,26
וְלֹא אֲבִיתֶם לַעֲלֹת וַתַּמְרוּ אֶת פִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.
וַתַּמְרוּ.
ל' התרסה התרסתם כנגד מאמר
1,27
וַתֵּרָגְנוּ בְאָהֳלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ בְּשִׂנְאַת יְהוָה אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַשְׁמִידֵנוּ.
וַתֵּרָגְנוּ.
לָשׁוֹן הָרָע וְכֵן "דִּבְרֵי נִרְגָּן" __(משלי יח ח) אָדָם הַמּוֹצִיא דִּבָּה
בְּשִׂנְאַת ה אֹתָנוּ.
וְהוּא הָיָה אוֹהֵב אֶתְכֶם אֲבָל אַתֶּם שׂוֹנְאִים אוֹתוֹ מְשַׁל הֶדְיוֹט אוֹמֵר: מַה דִּבְלִבָּךְ עַל רְחָמֵךְ מַה דִּבְלִבֵּהּ עֲלָךְ
בְּשִׂנְאַת ה אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.
הוֹצָאָתוֹ לְשִׂנְאָה הָיְתָה מָשָׁל לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי בָּנִים וְיֵשׁ לוֹ שְׁתֵּי שָׂדוֹת אַחַת שֶׁל שַׁקְיָא וְאַחַת שֶׁל בַּעַל לְמִי שֶׁהוּא אוֹהֵב נוֹתֵן שֶׁל שַׁקְיָא וּלְמִי שֶׁהוּא שׂוֹנֵא נוֹתֵן לוֹ שֶׁל בַּעַל אֶרֶץ מִצְרַיִם שֶׁל שַׁקְיָא הִיא שֶׁנִּילוּס עוֹלֶה וּמַשְׁקֶה אוֹתָהּ וְאֶרֶץ כְּנַעַן שֶׁל בַּעַל וְהוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם לָתֵת לָנוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן
1,28
אָנָה אֲנַחְנוּ עֹלִים אַחֵינוּ הֵמַסּוּ אֶת לְבָבֵנוּ לֵאמֹר עַם גָּדוֹל וָרָם מִמֶּנּוּ עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בַּשָּׁמָיִם וְגַם בְּנֵי עֲנָקִים רָאִינוּ שָׁם.
עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בַּשָּׁמָיִם.
דִּבְּרוּ הַכְּתוּבִים לְשׁוֹן הֲבַאי
1,29
וָאֹמַר אֲלֵכֶם: לֹא תַעַרְצוּן וְלֹא תִירְאוּן מֵהֶם.
לֹא תַעַרְצוּן.
לְשׁוֹן שְׁבִירָה כְּתַרְגּוּמוֹ וְדוֹמֶה לוֹ (איוב לו) בַּעֲרוּץ נְחָלִים לִשְׁכֹּן. לִשְׁבֹּר נְחָלִים
1,30
יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם: כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה אִתְּכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֵיכֶם.
יִלָּחֵם לָכֶם.
בשבילכ
1,31
וּבַמִּדְבָּר אֲשֶׁר רָאִיתָ אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא אִישׁ אֶת בְּנוֹ בְּכָל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הֲלַכְתֶּם עַד בֹּאֲכֶם עַד הַמָּקוֹם הַזֶּה.
וּבַמִּדְבָּר אֲשֶׁר רָאִיתָ.
מוּסָב עַל מִקְרָא שֶׁלְּמַעְלָה הֵימֶנּוּ כְּכָל אֲשֶׁר עָשָׂה אִתְּכֶם בְּמִצְרַיִם וְעַתָּה אַף בַּמִּדְבָּר אֲשֶׁר רָאִיתָ כִּי נְשָׂאֲךָ וְגוֹ'
כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא אִישׁ אֶת בְּנוֹ.
כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי אֵצֶל "וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים הַהֹלֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'". מָשָׁל לִמְהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ וּבְנוֹ לְפָנָיו וּבָאוּ לִסְטִים לִשְׁבּוֹתוֹ וְכוּ'
1,32
וּבַדָּבָר הַזֶּה אֵינְכֶם מַאֲמִינִם בַּיהוָה אֱלֹהֵיכֶם.
וּבַדָּבָר הַזֶּה.
שֶׁהוּא מַבְטִיחֲכֶם לַהֲבִיאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ אֵינְכֶם מַאֲמִינִים בּוֹ
1,33
הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם בַּדֶּרֶךְ לָתוּר לָכֶם מָקוֹם לַחֲנֹתְכֶם: בָּאֵשׁ לַיְלָה לַרְאֹתְכֶם בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר תֵּלְכוּ בָהּ וּבֶעָנָן יוֹמָם.
לַרְאֹתְכֶם.
כְּמוֹ "לְהַרְאוֹתְכֶם" וְכֵן "לַנְחֹתָם הַדֶּרֶךְ" (שמות יג כא). וְכֵן "לַשְׁמִעַ בְּקוֹל תּוֹדָה". וְכֵן "לָלֶכֶת לַגִּיד בְּיִזְרְעֶאל" (מ"ב ט טו)
1,34
וַיִּשְׁמַע יְהוָה אֶת קוֹל דִּבְרֵיכֶם וַיִּקְצֹף וַיִּשָּׁבַע לֵאמֹר.
1,35
אִם יִרְאֶה אִישׁ בָּאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה הַדּוֹר הָרָע הַזֶּה אֵת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לָתֵת לַאֲבֹתֵיכֶם.
1,36
זוּלָתִי כָּלֵב בֶּן יְפֻנֶּה הוּא יִרְאֶנָּה וְלוֹ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר דָּרַךְ בָּהּ וּלְבָנָיו יַעַן אֲשֶׁר מִלֵּא אַחֲרֵי יְהוָה.
אֲשֶׁר דָּרַךְ בָּהּ.
חֶבְרוֹן כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר "וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן"
1,37
גַּם בִּי הִתְאַנַּף יְהוָה בִּגְלַלְכֶם לֵאמֹר: גַּם אַתָּה לֹא תָבֹא שָׁם.
הִתְאַנַּף.
נִתְמַלֵּא רֹגֶז
1,38
יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן הָעֹמֵד לְפָנֶיךָ הוּא יָבֹא שָׁמָּה אֹתוֹ חַזֵּק כִּי הוּא יַנְחִלֶנָּה אֶת יִשְׂרָאֵל.
1,39
וְטַפְּכֶם אֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם לָבַז יִהְיֶה וּבְנֵיכֶם אֲשֶׁר לֹא יָדְעוּ הַיּוֹם טוֹב וָרָע הֵמָּה יָבֹאוּ שָׁמָּה וְלָהֶם אֶתְּנֶנָּה וְהֵם יִירָשׁוּהָ.
1,40
וְאַתֶּם פְּנוּ לָכֶם וּסְעוּ הַמִּדְבָּרָה דֶּרֶךְ יַם סוּף.
פְּנוּ לָכֶם.
אָמַרְתִּי לְהַעֲבִיר אֶתְכֶם דֶּרֶךְ רֹחַב אֶרֶץ אֱדוֹם לְצַד צָפוֹן לִכָּנֵס לָאָרֶץ קִלְקַלְתֶּם וּגְרַמְתֶּם לָכֶם עִכּוּב
פְּנוּ לָכֶם.
לַאֲחוֹרֵיכֶם וְתֵלְכוּ בַּמִּדְבָּר לְצַד יַם סוּף שֶׁהַמִּדְבָּר שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים בּוֹ לִדְרוֹמָהּ שֶׁל הַר שֵׂעִיר הָיָה מַפְסִיק בֵּין יַם סוּף לְהַר שֵׂעִיר עַתָּה הִמָּשְׁכוּ לְצַד הַיָּם וּתְסַבְּבוּ אֶת הַר שֵׂעִיר כָּל דְּרוֹמָהּ מִן הַמַּעֲרָב לַמִּזְרָח
1,41
וַתַּעֲנוּ וַתֹּאמְרוּ אֵלַי חָטָאנוּ לַיהוָה אֲנַחְנוּ נַעֲלֶה וְנִלְחַמְנוּ כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּנוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַתַּחְגְּרוּ אִישׁ אֶת כְּלֵי מִלְחַמְתּוֹ וַתָּהִינוּ לַעֲלֹת הָהָרָה.
וַתָּהִינוּ.
לְשׁוֹן "הִנֶּנּוּ וְעָלִינוּ אֶל הַמָּקוֹם". זֶה הַלָּשׁוֹן שֶׁאֲמַרְתֶּם לְשׁוֹן "הֵן" כְּלוֹמַר נִזְדַּמַּנְתֶּם
1,42
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי אֱמֹר לָהֶם לֹא תַעֲלוּ וְלֹא תִלָּחֲמוּ כִּי אֵינֶנִּי בְּקִרְבְּכֶם וְלֹא תִּנָּגְפוּ לִפְנֵי אֹיְבֵיכֶם.
לא תַעֲלוּ.
לֹא עֲלִיָּה תְּהֵא לָכֶם אֶלָּא יְרִידָה
1,43
וָאֲדַבֵּר אֲלֵיכֶם וְלֹא שְׁמַעְתֶּם וַתַּמְרוּ אֶת פִּי יְהוָה וַתָּזִדוּ וַתַּעֲלוּ הָהָרָה.
1,44
וַיֵּצֵא הָאֱמֹרִי הַיֹּשֵׁב בָּהָר הַהוּא לִקְרַאתְכֶם וַיִּרְדְּפוּ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר תַּעֲשֶׂינָה הַדְּבֹרִים וַיַּכְּתוּ אֶתְכֶם בְּשֵׂעִיר עַד חָרְמָה.
כַּאֲשֶׁר תַּעֲשֶׂינָה הַדְּבֹרִים.
מַה הַדְּבוֹרָה הַזֹּאת כְּשֶׁהִיא מַכָּה אֶת הָאָדָם מִיָּד מֵתָה אַף הֵם כְּשֶׁהָיוּ נוֹגְעִים בָּכֶם מִיָּד מֵתִים
1,45
וַתָּשֻׁבוּ וַתִּבְכּוּ לִפְנֵי יְהוָה וְלֹא שָׁמַע יְהוָה בְּקֹלְכֶם וְלֹא הֶאֱזִין אֲלֵיכֶם.
וְלֹא שָׁמַע ה בְּקֹלְכֶם.
כִּבְיָכוֹל עֲשִׂיתֶם מִדַּת רַחֲמָיו כְּאִלּוּ אַכְזָרִי
1,46
וַתֵּשְׁבוּ בְקָדֵשׁ יָמִים רַבִּים כַּיָּמִים אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם.
וַתֵּשְׁבוּ בְקָדֵשׁ יָמִים רַבִּים.
י"ט שָׁנָה שֶׁנֶּאֱמַר כַּיָּמִים אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם בִּשְׁאָר הַמַּסָּעוֹת וְהֵם הָיוּ ל"ח שָׁנָה י"ט מֵהֶם עָשׂוּ בְּקָדֵשׁ וּתְשַׁע עֶשְׂרֵה שָׁנָה הוֹלְכִים וּמְטֹרָפִים וְחָזְרוּ לְקָדֵשׁ כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיְנִיעֵם בַּמִּדְבָּר". כָּךְ מָצָאתִי בְּסֵדֶר עוֹלָם
2,1
וַנֵּפֶן וַנִּסַּע הַמִּדְבָּרָה דֶּרֶךְ יַם סוּף כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֵלָי וַנָּסָב אֶת הַר שֵׂעִיר יָמִים רַבִּים. {ס}
וַנֵּפֶן וַנִּסַּע הַמִּדְבָּרָה.
אִלּוּ לֹא חָטְאוּ הָיוּ עוֹבְרִים דֶּרֶךְ הַר שֵׂעִיר לִכָּנֵס לָאָרֶץ מִן דְּרוֹמוֹ לִצְפוֹנוֹ וּבִשְׁבִיל שֶׁקִּלְקְלוּ הָפְכוּ לְצַד הַמִּדְבָּר שֶׁהוּא בֵּין יַם סוּף לִדְרוֹמוֹ שֶׁל הַר שֵׂעִיר וְהָלְכוּ אֵצֶל דְּרוֹמוֹ מִן הַמַּעֲרָב לַמִּזְרָח דֶּרֶךְ יַם סוּף דֶּרֶךְ יְצִיאָתָן מִמִּצְרַיִם שֶׁהוּא בְּמִקְצוֹעַ דְּרוֹמִית מַעֲרָבִית מִשָּׁם הָיוּ הוֹלְכִים לְצַד הַמִּזְרָח
וְנָסָב אֶת הַר שֵׂעִיר.
כָּל דְּרוֹמוֹ עַד אֶרֶץ מוֹאָב
2,2
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר.
2,3
רַב לָכֶם סֹב אֶת הָהָר הַזֶּה פְּנוּ לָכֶם צָפֹנָה.
פְּנוּ לָכֶם צָפֹנָה.
סֹבוּ לָכֶם לְרוּחַ מִזְרָחִית מִן הַדָּרוֹם לַצָּפוֹן פְּנֵיכֶם לַצָּפוֹן נִמְצְאוּ הוֹלְכִים אֶת רוּחַ מִזְרָחִית. וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר _(שופטים יא יח): "וַיָּבֹא מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ לְאֶרֶץ מוֹאָב"
2,4
וְאֶת הָעָם צַו לֵאמֹר אַתֶּם עֹבְרִים בִּגְבוּל אֲחֵיכֶם בְּנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר וְיִירְאוּ מִכֶּם וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד.
וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד.
וּמַהוּ הַשְּׁמִירָה? אַל תִּתְגָּרוּ בָם
2,5
אַל תִּתְגָּרוּ בָם כִּי לֹא אֶתֵּן לָכֶם מֵאַרְצָם עַד מִדְרַךְ כַּף רָגֶל: כִּי יְרֻשָּׁה לְעֵשָׂו נָתַתִּי אֶת הַר שֵׂעִיר.
עַד מִדְרָךְ כַּף רָגֶל.
אֲפִלּוּ מִדְרָךְ כַּף רֶגֶל כְּלוֹמַר אֲפִלּוּ דְּרִיסַת הָרֶגֶל אֵינִי מַרְשֶׁה לָכֶם לַעֲבֹר בְּאַרְצָם שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה: עַד שֶׁיָּבֹא יוֹם דְּרִיסַת כַּף רֶגֶל עַל הַר הַזֵּיתִים שֶׁנֶּאֱמַר (זכריה יד ד): "וְעָמְדוּ רַגְלָיו וְגוֹ'"
יְרֻשָּׁה לְעֵשָׂו.
מֵאַבְרָהָם. עֶשֶׂר עֲמָמִין נָתַתִּי לו שִׁבְעָה לָכֶם וְקֵינִי וּקְנִזִּי וְקַדְמוֹנִי הֵן עַמּוֹן וּמוֹאָב וְשֵׂעִיר _(ב"ר סוף פמ"ד) אַחַת מֵהֶם לְעֵשָׂו וְהַשְּׁתַּיִם לִבְנֵי לוֹט בְּשָׂכָר שֶׁהָלַךְ אִתּוֹ לְמִצְרַיִם וְשָׁתַק עַל מַה שֶּׁהָיוּ אוֹמְרִים עַל אִשְׁתּוֹ "אֲחוֹתִי הִיא" עֲשָׂאוֹ כִּבְנוֹ
2,6
אֹכֶל תִּשְׁבְּרוּ מֵאִתָּם בַּכֶּסֶף וַאֲכַלְתֶּם וְגַם מַיִם תִּכְרוּ מֵאִתָּם בַּכֶּסֶף וּשְׁתִיתֶם.
תִּכְרוּ.
ל' מקח וכן (בראשית נ) אשר כריתי לי שכן בכרכי הים קורין למכירה כיר
2,7
כִּי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ יָדַע לֶכְתְּךָ אֶת הַמִּדְבָּר הַגָּדֹל הַזֶּה: זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ לֹא חָסַרְתָּ דָּבָר.
כִּי ה אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ.
לְפִיכָךְ לֹא תִכְפּוּ (סְפָרִים אֲחֵרִים: תִּכְפְּרוּ) אֶת טוֹבָתוֹ לְהַרְאוֹת כְּאִלּוּ אַתֶּם עֲנִיִּים אֶלָּא הַרְאוּ עַצְמְכֶם עֲשִׁירִים
2,8
וַנַּעֲבֹר מֵאֵת אַחֵינוּ בְנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר מִדֶּרֶךְ הָעֲרָבָה מֵאֵילַת וּמֵעֶצְיֹן גָּבֶר {ס} וַנֵּפֶן וַנַּעֲבֹר דֶּרֶךְ מִדְבַּר מוֹאָב.
וַנֵּפֶן וַנַּעֲבֹר.
לְצַד צָפוֹן הָפַכְנוּ פָּנִים לַהֲלֹךְ רוּחַ מִזְרָחִית
2,9
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי אַל תָּצַר אֶת מוֹאָב וְאַל תִּתְגָּר בָּם מִלְחָמָה: כִּי לֹא אֶתֵּן לְךָ מֵאַרְצוֹ יְרֻשָּׁה כִּי לִבְנֵי לוֹט נָתַתִּי אֶת עָר יְרֻשָּׁה.
וְאַל תִּתְגָּר בָּם.
לֹא אָסַר לָהֶם עַל מוֹאָב אֶלָּא מִלְחָמָה אֲבָל מְיָרְאִים הָיוּ אוֹתָם וְנִרְאִים לָהֶם כְּשֵׁהֶם מְזֻיָּנִים לְפִיכָךְ כְּתִיב: "וַיָּגָר מוֹאָב מִפְּנֵי הָעָם". שֶׁהָיוּ שׁוֹלְלִים וּבוֹזְזִים אוֹתָם. אֲבָל בִּבְנֵי עַמּוֹן נֶאֱמַר: "וְאַל תִּתְגָּר בָּם". שׁוּם גֵּרוּי. בִּשְׂכַר צְנִיעוּת אִמָּם שֶׁלֹּא פִּרְסְמָה עַל אָבִיהָ כְּמוֹ שֶׁעָשְׂתָה הַבְּכִירָה שֶׁקָּרְאָה שֵׁם בְּנָהּ מוֹאָב
עָר.
שֵׁם הַמְּדִינָ
2,10
הָאֵמִים לְפָנִים יָשְׁבוּ בָהּ עַם גָּדוֹל וְרַב וָרָם כָּעֲנָקִים.
הָאֵמִים לְפָנִים וְגוֹ.
אַתָּה סָבוּר שֶׁזּוֹ אֶרֶץ רְפָאִים שֶׁנָּתַתִּי לוֹ לְאַבְרָהָם לְפִי שֶׁהָאֵמִים שֶׁהֵם רְפָאִים יָשְׁבוּ בָּהּ לְפָנִים אֲבָל לֹא זוֹ הִיא כִּי אוֹתָן רְפָאִים הוֹרַשְׁתִּי מִפְּנֵי בְּנֵי לוֹט וְהוֹשַׁבְתִּים תַּחְתָּם
2,11
רְפָאִים יֵחָשְׁבוּ אַף הֵם כָּעֲנָקִים וְהַמֹּאָבִים יִקְרְאוּ לָהֶם אֵמִים.
רְפָאִים יֵחָשְׁבוּ וְגוֹ.
רְפָאִים הָיוּ נֶחְשָׁבִין אוֹתָם אֵמִים כַּעֲנָקִים הַנִּקְרָאִים רְפָאִים עַל שֵׁם שֶׁכָּל הָרוֹאֶה אוֹתָם יָדָיו מִתְרַפּוֹת
אֵמִים.
עַל שֵׁם שֶׁאֵימָתָם מֻטֶּלֶת עַל הַבְּרִיּוֹת. וְכֵן: וּבְשֵׂעִיר יָשְׁבוּ הַחֹרִים וּנְתַתִּים לִבְנֵי עֵשָׂו
2,12
וּבְשֵׂעִיר יָשְׁבוּ הַחֹרִים לְפָנִים וּבְנֵי עֵשָׂו יִירָשׁוּם וַיַּשְׁמִידוּם מִפְּנֵיהֶם וַיֵּשְׁבוּ תַּחְתָּם: כַּאֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאֶרֶץ יְרֻשָּׁתוֹ אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה לָהֶם.
יִירָשׁוּם.
לְשׁוֹן הוֶֹה כְּלוֹמַר נָתַתִּי בָּהֶם כֹּחַ שֶׁיִּהְיוּ מוֹרִישִׁים אוֹתָם וְהוֹלְכִים
2,13
עַתָּה קֻמוּ וְעִבְרוּ לָכֶם אֶת נַחַל זָרֶד וַנַּעֲבֹר אֶת נַחַל זָרֶד.
2,14
וְהַיָּמִים אֲשֶׁר הָלַכְנוּ מִקָּדֵשׁ בַּרְנֵעַ עַד אֲשֶׁר עָבַרְנוּ אֶת נַחַל זֶרֶד שְׁלֹשִׁים וּשְׁמֹנֶה שָׁנָה עַד תֹּם כָּל הַדּוֹר אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לָהֶם.
2,15
וְגַם יַד יְהוָה הָיְתָה בָּם לְהֻמָּם מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה עַד תֻּמָּם.
הָיְתָה בָּם.
לְמַהֵר וּלְהֻמָּם בְּתוֹךְ אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁלֹּא יִגְרְמוּ לִבְנֵיהֶם עוֹד לְהִתְעַכֵּב בַּמִּדְבָּר
2,16
וַיְהִי כַאֲשֶׁר תַּמּוּ כָּל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה לָמוּת מִקֶּרֶב הָעָם. {ס}
2,17
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר.
וַיְדַבֵּר ה אֵלַי וְגוֹ.
אֲבָל מִשִּׁלּוּחַ הַמְרַגְּלִים עַד כָּאן לֹא נֶאֱמַר בפ' [זוֹ] "וַיְדַבֵּר" אֶלָּא "וַיֹּאמֶר" (לְלַמֶּדְךָ שֶׁכָּל ל"ח שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל נְזוּפִים לֹא נִתְיַחֵד עִמּוֹ הַדִּבּוּר בְּלָשׁוֹן חִבָּה פָּנִים אֶל פָּנִים וְיִשּׁוּב הַדַּעַת לְלַמֶּדְךָ שֶׁאֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה עַל הַנְּבִיאִים אֶלָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל)
אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה.
מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה הַיּוֹצְאִים בַּצָּבָא
2,18
אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת גְּבוּל מוֹאָב אֶת עָר.
אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת גְּבוּל מוֹאָב וְגוֹ מוּל בְּנֵי עַמּוֹן.
מִכָּאן שֶׁאֶרֶץ עַמּוֹן לְצַד צָפוֹן
2,19
וְקָרַבְתָּ מוּל בְּנֵי עַמּוֹן אַל תְּצֻרֵם וְאַל תִּתְגָּר בָּם: כִּי לֹא אֶתֵּן מֵאֶרֶץ בְּנֵי עַמּוֹן לְךָ יְרֻשָּׁה כִּי לִבְנֵי לוֹט נְתַתִּיהָ יְרֻשָּׁה.
2,20
אֶרֶץ רְפָאִים תֵּחָשֵׁב אַף הִוא: רְפָאִים יָשְׁבוּ בָהּ לְפָנִים וְהָעַמֹּנִים יִקְרְאוּ לָהֶם זַמְזֻמִּים.
אֶרֶץ רְפָאִים תֵּחָשֵׁב.
אֶרֶץ רְפָאִים נֶחְשֶׁבֶת אַף הִיא לְפִי שֶׁהָרְפָאִים יָשְׁבוּ בָּהּ לְפָנִים אֲבָל לֹא זוֹ הִיא שֶׁנָּתַתִּי לְאַבְרָהָם
2,21
עַם גָּדוֹל וְרַב וָרָם כָּעֲנָקִים וַיַּשְׁמִידֵם יְהוָה מִפְּנֵיהֶם וַיִּירָשֻׁם וַיֵּשְׁבוּ תַחְתָּם.
2,22
כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לִבְנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר אֲשֶׁר הִשְׁמִיד אֶת הַחֹרִי מִפְּנֵיהֶם וַיִּירָשֻׁם וַיֵּשְׁבוּ תַחְתָּם עַד הַיּוֹם הַזֶּה.
2,23
וְהָעַוִּים הַיֹּשְׁבִים בַּחֲצֵרִים עַד עַזָּה כַּפְתֹּרִים הַיֹּצְאִים מִכַּפְתֹּר הִשְׁמִידֻם וַיֵּשְׁבוּ תַחְתָּם.
וְהָעַוִּים הַיֹּשְׁבִים בַּחֲצֵרִים וְגוֹ.
עַוִּים מִפְּלִשְׁתִּים הֵם שֶׁעִמָּהֶם הֵם נֶחְשָׁבִים בְּסֵפֶר יְהוֹשֻׁעַ שֶׁנֶּאֱמַר: "חֲמִשָּׁה סַרְנֵי פְּלִשְׁתִּים הָעַזָּתִי וְהָאַשְׁדּוֹדִי וְהָאֶשְׁקְלוֹנִי וְהַגִּתִּי וְהָעֶקְרוֹנִי וְהָעַוִּים". וּמִפְּנֵי הַשְּׁבוּעָה שֶׁנִּשְׁבַּע אַבְרָהָם לַאֲבִימֶלֶךְ לֹא יָכְלוּ יִשְׂרָאֵל לְהוֹצִיא אַרְצָם מִיָּדָם וְהֵבֵאתִי עֲלֵיהֶם כַּפְתּוֹרִים וְהִשְׁמִידוּם וְיָשְׁבוּ תַּחְתָּם וְעַכְשָׁיו אַתֶּם מֻתָּרִים לְקַחְתָּם מִיָּדָם
2,24
קוּמוּ סְּעוּ וְעִבְרוּ אֶת נַחַל אַרְנֹן רְאֵה נָתַתִּי בְיָדְךָ אֶת סִיחֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן הָאֱמֹרִי וְאֶת אַרְצוֹ הָחֵל רָשׁ וְהִתְגָּר בּוֹ מִלְחָמָה.
2,25
הַיּוֹם הַזֶּה אָחֵל תֵּת פַּחְדְּךָ וְיִרְאָתְךָ עַל פְּנֵי הָעַמִּים תַּחַת כָּל הַשָּׁמָיִם אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּן שִׁמְעֲךָ וְרָגְזוּ וְחָלוּ מִפָּנֶיךָ.
תַּחַת כָּל הַשָּׁמָיִם.
לִמֵּד שֶׁעָמְדָה חַמָּה לְמֹשֶׁה בְּיוֹם מִלְחֶמֶת עוֹג (סְפָרִים אֲחֵרִים: סִיחוֹן) וְנוֹדַע הַדָּבָר תַּחַת כָּל הַשָּׁמָיִם
2,26
וָאֶשְׁלַח מַלְאָכִים מִמִּדְבַּר קְדֵמוֹת אֶל סִיחוֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן דִּבְרֵי שָׁלוֹם לֵאמֹר.
מִמִּדְבַּר קְדֵמוֹת.
אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא צִוַּנִי הַמָּקוֹם לִקְרֹא לְסִיחוֹן לְשָׁלוֹם לָמַדְתִּי מִמִּדְבַּר סִינַי מִן הַתּוֹרָה שֶׁקָּדְמָה לָעוֹלָם כְּשֶׁבָּא הַקָּבָּ"ה לִתְּנָהּ לְיִשְׂרָאֵל חָזַר אוֹתָהּ עַל עֵשָׂו וְיִשְׁמָעֵאל וְגָלוּי לְפָנָיו שֶׁלֹּא יְקַבְּלוּהָ וְאַף עַל פִּי כֵן פָּתַח לָהֶם בְּשָׁלוֹם אַף אֲנִי קִדַּמְתִּי אֶת סִיחוֹן בְּדִבְרֵי שָׁלוֹם. דָּבָר אַחֵר: "מִמִּדְבַּר קְדֵמוֹת". מִמְּךָ לָמַדְתִּי שֶׁקָּדַמְתָּ לָעוֹלָם יָכוֹל הָיִיתָ לִשְׁלֹחַ בָּרָק אֶחָד וְלִשְׂרֹף אֶת הַמִּצְרִים אֶלָּא שְׁלַחְתַּנִי מִן הַמִּדְבָּר אֶל פַּרְעֹה לֵאמֹר "שַׁלַּח אֶת עַמִּי" בְּמִתּוּן
2,27
אֶעְבְּרָה בְאַרְצֶךָ בַּדֶּרֶךְ בַּדֶּרֶךְ אֵלֵךְ: לֹא אָסוּר יָמִין וּשְׂמֹאול.
2,28
אֹכֶל בַּכֶּסֶף תַּשְׁבִּרֵנִי וְאָכַלְתִּי וּמַיִם בַּכֶּסֶף תִּתֶּן לִי וְשָׁתִיתִי רַק אֶעְבְּרָה בְרַגְלָי.
2,29
כַּאֲשֶׁר עָשׂוּ לִי בְּנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר וְהַמּוֹאָבִים הַיֹּשְׁבִים בְּעָר עַד אֲשֶׁר אֶעֱבֹר אֶת הַיַּרְדֵּן אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ.
כַּאֲשֶׁר עָשׂוּ לִי בְּנֵי עֵשָׂו.
לֹא לְעִנְיַן לַעֲבֹר אֶת אַרְצָם אֶלָּא לְעִנְיַן מֶכֶר אֹכֶל וּמַיִם
עַד אֲשֶׁר אֶעֱבֹר אֶת הַיַּרְדֵּן.
מוּסָב עַל "אֶעְבְּרָה בְאַרְצֶךָ
2,30
וְלֹא אָבָה סִיחֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן הַעֲבִרֵנוּ בּוֹ: כִּי הִקְשָׁה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת רוּחוֹ וְאִמֵּץ אֶת לְבָבוֹ לְמַעַן תִּתּוֹ בְיָדְךָ כַּיּוֹם הַזֶּה. {ס}
2,31
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי רְאֵה הַחִלֹּתִי תֵּת לְפָנֶיךָ אֶת סִיחֹן וְאֶת אַרְצוֹ הָחֵל רָשׁ לָרֶשֶׁת אֶת אַרְצוֹ.
הַחִלֹּתִי תֵת לְפָנֶיךָ.
כָּפָה שַׂר שֶׁל אֱמוֹרִיִּים שֶׁלְּמַעְלָה תַּחַת רַגְלָיו שֶׁל מֹשֶׁה וְהִדְרִיכוֹ עַל צַוָּארוֹ
2,32
וַיֵּצֵא סִיחֹן לִקְרָאתֵנוּ הוּא וְכָל עַמּוֹ לַמִּלְחָמָה יָהְצָה.
וַיֵּצֵא סִיחוֹן.
לֹא שָׁלַח בִּשְׁבִיל עוֹג לַעֲזֹר לוֹ לְלַמֶּדְךָ שֶׁלֹּא הָיוּ צְרִיכִין זֶה לָזֶה
2,33
וַיִּתְּנֵהוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לְפָנֵינוּ וַנַּךְ אֹתוֹ וְאֶת בָּנָו וְאֶת כָּל עַמּוֹ.
וְאֶת בָּנָו.
"בְּנוֹ" כְּתִיב שֶׁהָיָה לוֹ בֵּן גִּבּוֹר כְּמוֹתוֹ
2,34
וַנִּלְכֹּד אֶת כָּל עָרָיו בָּעֵת הַהִוא וַנַּחֲרֵם אֶת כָּל עִיר מְתִם וְהַנָּשִׁים וְהַטָּף: לֹא הִשְׁאַרְנוּ שָׂרִיד.
מֵתִם.
אֲנָשִׁים. בְּבִזַּת סִיחוֹן נֶאֱמַר: "בָּזַזְנוּ לָנוּ" לְשׁוֹן בִּזָּה שֶׁהָיְתָה חֲבִיבָה עֲלֵיהֶם וּבוֹזְזִים אִישׁ לוֹ וּכְשֶׁבָּאוּ לְבִזַּת עוֹג כְּבָר הָיוּ שְׂבֵעִים וְהָיְתָה בְּזוּיָה בְּעֵינֵיהֶם וּמְקָרְעִין וּמַשְׁלִיכִין בְּהֵמָה וּבְגָדִים וְלֹא נָטְלוּ כִּי אִם כֶּסֶף וְזָהָב לְכָךְ נֶאֱמַר: "בַּזּוֹנוּ לָנוּ" לְשׁוֹן בִּזָּיוֹן כָּךְ נִדְרַשׁ בְּסִפְרֵי בְּפָרָשַׁת וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בַּשִּׁטִּים
2,35
רַק הַבְּהֵמָה בָּזַזְנוּ לָנוּ וּשְׁלַל הֶעָרִים אֲשֶׁר לָכָדְנוּ.
2,36
מֵעֲרֹעֵר אֲשֶׁר עַל שְׂפַת נַחַל אַרְנֹן וְהָעִיר אֲשֶׁר בַּנַּחַל וְעַד הַגִּלְעָד לֹא הָיְתָה קִרְיָה אֲשֶׁר שָׂגְבָה מִמֶּנּוּ: אֶת הַכֹּל נָתַן יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לְפָנֵינוּ.
2,37
רַק אֶל אֶרֶץ בְּנֵי עַמּוֹן לֹא קָרָבְתָּ: כָּל יַד נַחַל יַבֹּק וְעָרֵי הָהָר וְכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ.
כָּל יַד נַחַל יַבֹּק.
כָּל אֵצֶל נַחַל יַבֹּק
וְכָל אֲשֶׁר צִוָּה ה אֱלֹהֵינוּ.
שֶׁלֹּא לִכְבֹּשׁ הִנַּחְנוּ
3,1
וַנֵּפֶן וַנַּעַל דֶּרֶךְ הַבָּשָׁן וַיֵּצֵא עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן לִקְרָאתֵנוּ הוּא וְכָל עַמּוֹ לַמִּלְחָמָה אֶדְרֶעִי.
וַנֵּפֶן וַנַּעַל.
כָּל צַד צָפוֹן הוּא עֲלִיָּה
3,2
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי אַל תִּירָא אֹתוֹ כִּי בְיָדְךָ נָתַתִּי אֹתוֹ וְאֶת כָּל עַמּוֹ וְאֶת אַרְצוֹ וְעָשִׂיתָ לּוֹ כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ לְסִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּחֶשְׁבּוֹן.
אַל תִּירָא אֹתוֹ.
וּבְסִיחוֹן לֹא הֻצְרַךְ לוֹמַר אַל תִּירָא אֹתוֹ אֶלָּא מִתְיָרֵא הָיָה מֹשֶׁה שֶׁלֹּא תַּעֲמֹד לוֹ זְכוּת שֶׁשִּׁמֵּשׁ לְאַבְרָהָם שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיָּבֹא הַפָּלִיט" וְהוּא עוֹג
3,3
וַיִּתֵּן יְהוָה אֱלֹהֵינוּ בְּיָדֵנוּ גַּם אֶת עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן וְאֶת כָּל עַמּוֹ וַנַּכֵּהוּ עַד בִּלְתִּי הִשְׁאִיר לוֹ שָׂרִיד.
3,4
וַנִּלְכֹּד אֶת כָּל עָרָיו בָּעֵת הַהִוא לֹא הָיְתָה קִרְיָה אֲשֶׁר לֹא לָקַחְנוּ מֵאִתָּם: שִׁשִּׁים עִיר כָּל חֶבֶל אַרְגֹּב מַמְלֶכֶת עוֹג בַּבָּשָׁן.
חֶבֶל אַרְגֹּב.
מְתַרְגְּמִינַן בֵּית פָּלָךְ טְרָכוֹנָא וְרָאִיתִי תַּרְגּוּם יְרוּשַׁלְמִי בִּמְגִלַּת אֶסְתֵּר קוֹרֵא לְפַלָּטִין "טְרָכוֹנִין" לָמַדְתִּי חֶבֶל אַרְגּוֹב הִפַּרְכִיָּא הֵיכַל מֶלֶךְ כְּלוֹמַר שֶׁהַמַּלְכוּת נִקְרֵאת עַל שְׁמָהּ וְכֵן אֶת הָאַרְגּוֹב דִּמְלָכִים אֵצֶל הֵיכַל מֶלֶךְ הָרְגוּ פֶּקַח בֶּן רְמַלְיָהוּ לִפְקַחְיָה לָמַדְתִּי שֶׁכָּךְ נִקְרֵאת שֵׁם הַהִפַּרְכִיָּא
3,5
כָּל אֵלֶּה עָרִים בְּצֻרֹת חוֹמָה גְבֹהָה דְּלָתַיִם וּבְרִיחַ: לְבַד מֵעָרֵי הַפְּרָזִי הַרְבֵּה מְאֹד.
מֵעָרֵי הַפְּרָזִי.
פְּרוּזוֹת וּפְתוּחוֹת בְּלֹא חוֹמָה וְכֵן פְּרָזוֹת תֵּשֵׁב יְרוּשָׁלִַם
3,6
וַנַּחֲרֵם אוֹתָם כַּאֲשֶׁר עָשִׂינוּ לְסִיחֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן: הַחֲרֵם כָּל עִיר מְתִם הַנָּשִׁים וְהַטָּף.
הַחֲרֵם.
לְשׁוֹן הוֶֹה הָלוֹךְ וְכַלּוֹת
3,7
וְכָל הַבְּהֵמָה וּשְׁלַל הֶעָרִים בַּזּוֹנוּ לָנוּ.
3,8
וַנִּקַּח בָּעֵת הַהִוא אֶת הָאָרֶץ מִיַּד שְׁנֵי מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִנַּחַל אַרְנֹן עַד הַר חֶרְמוֹן.
מִיַּד.
מֵרְשׁוּת
3,9
צִידֹנִים יִקְרְאוּ לְחֶרְמוֹן שִׂרְיֹן וְהָאֱמֹרִי יִקְרְאוּ לוֹ שְׂנִיר.
צִידֹנִים יִקְרְאוּ לְחֶרְמוֹן וְגוֹ.
וּבְמָקוֹם אַחֵר (בְּפָרָשַׁת וָאֶתְחַנָּן) הוּא אוֹמֵר: "וְעַד הַר שִׂיאֹן הוּא חֶרְמוֹן". הֲרֵי לוֹ אַרְבָּעָה שֵׁמוֹת לָמָּה הֻצְרְכוּ לִכָּתֵב? לְהַגִּיד שֶׁבַח אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ אַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת מִתְפָּאֲרוֹת בְּכָךְ. זוֹ אוֹמֶרֶת: עַל שְׁמִי יִקָּרֵא. וְזוֹ אוֹמֶרֶת: עַל שְׁמִי יִקָּרֵא
שְׂנִיר.
הוּא שֶׁלֶג בִּלְשׁוֹן אַשְׁכְּנַז וּבִלְשׁוֹן כְּנַעַן
3,10
כֹּל עָרֵי הַמִּישֹׁר וְכָל הַגִּלְעָד וְכָל הַבָּשָׁן עַד סַלְכָה וְאֶדְרֶעִי עָרֵי מַמְלֶכֶת עוֹג בַּבָּשָׁן.
3,11
כִּי רַק עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים הִנֵּה עַרְשׂוֹ עֶרֶשׂ בַּרְזֶל הֲלֹה הִוא בְּרַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן: תֵּשַׁע אַמּוֹת אָרְכָּהּ וְאַרְבַּע אַמּוֹת רָחְבָּהּ בְּאַמַּת אִישׁ.
מִיֶּתֶר הָרְפָאִים.
שֶׁהָרְגוּ אַמְרָפֶל וַחֲבֵרָיו בְּעַשְׁתְּרוֹת קַרְנַיִם וְהוּא פָּלַט מִן הַמִּלְחָמָה שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיָּבֹא הַפָּלִיט" זֶהוּ עוֹג
בְּאַמַּת אִישׁ.
בְּאַמַּת עוֹג
3,12
וְאֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת יָרַשְׁנוּ בָּעֵת הַהִוא מֵעֲרֹעֵר אֲשֶׁר עַל נַחַל אַרְנֹן וַחֲצִי הַר הַגִּלְעָד וְעָרָיו נָתַתִּי לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי.
וְאֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת יָרַשְׁנוּ בָּעֵת הַהִוא.
הָאֲמוּרָה לְמַעְלָה מִנַּחַל אַרְנֹן וְעַד הַר חֶרְמוֹן
מֵעֲרֹעֵר אֲשֶׁר עַל נַחַל אַרְנוֹן.
אֵינוֹ מְחֻבָּר לְרֹאשׁוֹ של מִקְרָא אֶלָּא לְסוֹפוֹ עַל נָתַתִּי לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי אֲבָל לְעִנְיַן יְרֻשָּׁה עַד הַר חֶרְמוֹן הָיָה
3,13
וְיֶתֶר הַגִּלְעָד וְכָל הַבָּשָׁן מַמְלֶכֶת עוֹג נָתַתִּי לַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשֶּׁה: כֹּל חֶבֶל הָאַרְגֹּב לְכָל הַבָּשָׁן הַהוּא יִקָּרֵא אֶרֶץ רְפָאִים.
הַהוּא יִקָּרֵא אֶרֶץ רְפָאִים.
הִיא אוֹתָהּ שֶׁנָּתַתִּי לְאַבְרָהָם
3,14
יָאִיר בֶּן מְנַשֶּׁה לָקַח אֶת כָּל חֶבֶל אַרְגֹּב עַד גְּבוּל הַגְּשׁוּרִי וְהַמַּעֲכָתִי וַיִּקְרָא אֹתָם עַל שְׁמוֹ אֶת הַבָּשָׁן חַוֹּת יָאִיר עַד הַיּוֹם הַזֶּה.
3,15
וּלְמָכִיר נָתַתִּי אֶת הַגִּלְעָד.
3,16
וְלָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי נָתַתִּי מִן הַגִּלְעָד וְעַד נַחַל אַרְנֹן תּוֹךְ הַנַּחַל וּגְבֻל וְעַד יַבֹּק הַנַּחַל גְּבוּל בְּנֵי עַמּוֹן.
תּוֹךְ הַנַּחַל וּגְבֻל.
כָּל הַנַּחַל וְעַד מֵעֵבֶר לִשְׂפָתוֹ כְּלוֹמַר עַד וְעַד בִּכְלָל וְיוֹתֵר מִכָּאן
3,17
וְהָעֲרָבָה וְהַיַּרְדֵּן וּגְבֻל מִכִּנֶּרֶת וְעַד יָם הָעֲרָבָה יָם הַמֶּלַח תַּחַת אַשְׁדֹּת הַפִּסְגָּה מִזְרָחָה.
מִכִּנֶּרֶת.
מֵעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הַמַּעֲרָבִי הָיָה וְנַחֲלַת בְּנֵי גָּד מֵעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הַמִּזְרָחִי וְנָפַל בְּגוֹרָלָם רֹחַב הַיַּרְדֵּן כְּנֶגְדָּהּ וְעוֹד מֵעֵבֶר שְׂפָתוֹ עַד כִּנֶּרֶת וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר וְהַיַּרְדֵּן וּגְבוּל הַיַּרְדֵּן וּמֵעֵבֶר לוֹ
3,18
וָאֲצַו אֶתְכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר: יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ לִפְנֵי אֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל בְּנֵי חָיִל.
וָאֲצַו אֶתְכֶם.
לִבְנֵי רְאוּבֵן וְגָד הָיָה מְדַבֵּר
לִפְנֵי אֲחֵיכֶם.
הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה לפי שהיו גבורים ואויבים נופלים לפניהם שנאמר (דברים לג) וטרף זרוע אף קדקד חסלת פרשת אלה הדברי
3,19
רַק נְשֵׁיכֶם וְטַפְּכֶם וּמִקְנֵכֶם יָדַעְתִּי כִּי מִקְנֶה רַב לָכֶם יֵשְׁבוּ בְּעָרֵיכֶם אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם.
3,20
עַד אֲשֶׁר יָנִיחַ יְהוָה לַאֲחֵיכֶם כָּכֶם וְיָרְשׁוּ גַם הֵם אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָהֶם בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וְשַׁבְתֶּם אִישׁ לִירֻשָּׁתוֹ אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם.
3,21
וְאֶת יְהוֹשׁוּעַ צִוֵּיתִי בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר: עֵינֶיךָ הָרֹאֹת אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם לִשְׁנֵי הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה כֵּן יַעֲשֶׂה יְהוָה לְכָל הַמַּמְלָכוֹת אֲשֶׁר אַתָּה עֹבֵר שָׁמָּה.
3,22
לֹא תִּירָאוּם: כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא הַנִּלְחָם לָכֶם. {ס}