Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:23 : Mise des Téfilines
07:17 : Lever du soleil
12:23 : Heure de milieu du jour
17:29 : Coucher du soleil
18:09 : Tombée de la nuit

Paracha Bechala'h
Vendredi 3 Février 2023 à 17:15
Sortie du Chabbath à 18:16
Afficher le calendrier
Ki-Tavo

Paracha Ki-Tavo

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
והיה כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך
כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש
היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר כל מצותיו ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר
ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום
ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך ברוך טנאך ומשארתך ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך
יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה ארור טנאך ומשארתך ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך ישלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמדך יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד יככה יהוה בשחין מצרים ֯ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע אשה תארש ואיש אחר ֯ישגלנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה יככה יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך ישא יהוה עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך והיה כאשר שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה אלה דברי הברית אשר צוה יהוה את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב
ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו המסות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים הגדלים ההם ולא נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם ותבאו אל המקום הזה ויצא סיחן מלך חשבון ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונכם ונקח את ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Hébreu
26,1
"Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et y seras établi,
Ce sera
Cela nous apprend qu’ils n’ont pas été tenus [d’observer la mitswa] des bikourim avant la conquête et le partage du pays (Qiddouchin 37b)
26,2
tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, récoltés par toi dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, et tu les mettras dans une corbeille; et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire régner son nom.
De la primeur (littéralement : « parmi la primeur »)
Et non toutes les primeurs (Mena‘hoth 84b). Car tous les fruits ne sont pas astreints [au prélèvement] des bikourim, si ce n’est les « sept espèces » exclusivement. Il est écrit ici : « pays », et il est écrit ailleurs : « un “pays” de froment et d’orge, etc. » (supra 8, 8). De même qu’il s’agit là-bas des sept espèces dont se glorifie Erets Yisrael, de même s’agit-il ici de la renommée d’Erets Yisrael, à savoir les « sept espèces » (Mena‘hoth ibid.). « L’olivier à huile », c’est l’olivier agouri, celui dont l’huile s’y trouve accumulée (Berakhoth 39a). Le « miel », c’est le miel de dattes
De la primeur
Quelqu’un descend dans son champ et y aperçoit une figue [mûre] formant prémices. Il l’entoure d’un signe distinctif constitué par un brin d’osier et il dit : « Voici des bikourim ! 
26,3
Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction, et lui diras: "Je viens reconnaître en ce jour, devant l'Éternel, ton Dieu, que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner."
Qui sera en ces jours-là
Il n’est pour toi de kohen que celui qui t’est contemporain, quel qu’il soit
Tu lui diras
Que tu n’es pas un ingrat
Je déclare aujourd’hui
Une seule fois par an et non deux
26,4
Alors le pontife recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu.
Prendra le pontife la corbeille de ta main
Pour effectuer une tenoufa (Souka 47b). Le kohen place sa main sous celle des propriétaires et il effectue une tenoufa
26,5
Et tu diras à haute voix devant l'Éternel, ton Dieu: "Enfant d'Aram, mon père était errant, il descendit en Egypte, y vécut étranger, peu nombreux d'abord, puis y devint une nation considérable, puissante et nombreuse.
Tu répondras (we‘anitha)
Le mot we‘anitha comporte une connotation de : « élever la voix »
L’Arami voulait faire aller mon père à sa perte
Il rappelle ici les bontés de Hachem : « L’Arami voulait faire aller mon père à sa perte » – Lavan voulait déraciner la totalité [d’Israël] lorsqu’il a poursuivi Ya‘aqov. Et puisqu’il a eu l’intention de le faire, Hachem le lui a porté à son compte comme s’il l’avait fait effectivement. Car le Saint béni soit-Il porte à leur compte les intentions des idolâtres comme s’ils les avaient mises à exécution
Il est descendu en Egypte
D’autres encore se sont dressés contre nous pour nous exterminer lorsque Ya‘aqov, après cela, est descendu en Egypte
Avec peu de gens
A soixante-dix personnes
26,6
Alors les Egyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, nous imposèrent un dur servage.
26,7
Nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos pères; et l'Éternel entendit notre plainte, il considéra notre misère, notre labeur et notre détresse,
26,8
et il nous fit sortir de l'Egypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges;
26,9
et il nous introduisit dans cette contrée, et il nous fit présent de cette terre, une terre où ruissellent le lait et le miel.
Vers cet endroit-ci
A savoir le Temple
Il nous a donné ce pays-ci
A prendre au sens littéral
26,10
Or, maintenant j'apporte en hommage les premiers fruits de cette terre dont tu m'as fait présent, Seigneur!" Tu les déposeras alors devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui.
Tu le poseras
Cela nous apprend qu’il le reprend après que le kohen a effectué la tenoufa (Souka 47b). Il le tient dans sa main lorsqu’il récite la formule et effectue à nouveau une tenoufa
26,11
Et tu te réjouiras pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, aura donnés à toi et à ta famille, et avec toi se réjouiront le Lévite et l'étranger qui est dans ton pays.
Tu te réjouiras dans tout le bien
D’où l’on a enseigné que l’on ne récite la formule sur les bikourim qu’en temps de joie, entre Chavou‘oth et Soukoth, période pendant laquelle on réunit sa récolte, ses fruits, son vin et son huile (Pessa‘him 36b). Tandis qu’après Soukoth, on peut apporter [ses bikourim], mais sans réciter la formule
Toi et le Léwi
Les lewiim sont tenus eux aussi d’apporter les bikourim s’ils ont planté à l’intérieur de leurs villes
Et l’étranger qui est au milieu de toi
Il apporte [ses bikourim], mais sans réciter la formule, car il ne peut pas dire : « à nos pères » (verset 3) (Bikourim 1, 4)
26,12
Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la troisième année, année de la dîme; quand tu auras donné leur dû au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient,
Quand tu achèveras de décimer toute la dîme de ta récolte
C’est-à-dire lorsque tu auras fini de prélever les ma‘asroth de la troisième année. Le moment de « l’extirpation » et de la confession (verset 13) a été fixé à la veille du Pessa‘h de la quatrième année, comme il est écrit : « A partir de la fin de trois ans, tu feras sortir… » (supra 14, 28). Il est écrit dans ce verset-là : « à partir de la fin de », et il est écrit ailleurs : « à partir de la fin de » (infra 31, 10). De même qu’il est question là-bas d’une fête de pèlerinage, de même s’agit-il ici d’une fête de pèlerinage. Mais s’agissant là-bas de la fête de Soukoth, s’agirait-il ici aussi de la fête de Soukoth ? Aussi est-il écrit : « Quand tu achèveras de décimer » les ma‘asroth de la troisième année – la fête de pèlerinage où l’on finit de décimer, c’est Pessa‘h, car pour beaucoup d’arbres la récolte a lieu après Soukoth. Il se trouve donc que les ma‘asroth de la troisième année deviennent périmées à Pessa‘h de la quatrième, et le texte fait une obligation à tous ceux qui n’ont pas encore apporté leurs ma‘asroth de les « extirper » de la maison
L’année du ma‘assér
L’année à laquelle ne s’applique qu’un seul ma‘assér sur les deux [qui avaient eu cours] les deux années précédentes. Car à la première et la deuxième année du cycle chabbatique s’applique le ma‘assér richon, ainsi qu’il est écrit : « Lorsque vous prendrez des fils d’Israël le ma‘assér » (Bamidbar 18, 26), et le ma‘assér richon, comme il est écrit : « Tu mangeras devant Hachem, ton Eloqim […] le ma‘assér de ta céréale, de ton moût et de ton huile » (supra 14, 23). Cela fait donc deux ma‘asroth. Le texte vient t’apprendre que ne s’applique à la troisième année qu’une seule de ces deux ma‘asroth-là. Et laquelle ? Le ma‘assér richon. Au lieu du ma‘assér chéni on donnera le ma‘assér ‘ani, comme il est écrit ici : « tu la donneras au Léwi, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve », c’est-à-dire « au Léwi » ce qui lui revient, à savoir le ma‘assér richon, « à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve » le ma‘assér ‘ani
Ils mangeront dans tes portes
Donne-leur de quoi les rassasier. D’où l’on a enseigné : On ne donnera pas au pauvre sur l’aire moins d’un demi-qav de froment, etc. (Sifri)
26,13
tu feras cette déclaration devant l'Éternel, ton Dieu: "J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes, et je les ai attribuées au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, exactement selon l'ordre que tu m'as donné; je n'ai transgressé ni omis aucun de tes préceptes.
Tu diras devant Hachem
Confesse que tu as donné tes ma‘asroth 
J’ai extirpé ce qui est saint de la maison
Il s’agit du ma‘assér chéni et des fruits de la quatrième année. Cela t’apprend que si l’on a différé l’offrande de ses ma‘asroth des deux [premières] années et qu’on ne les a pas apportées à Jérusalem, c’est maintenant qu’il faut le faire
Et je l’ai aussi donné au Léwi
Il s’agit du ma‘assér richon, le mot « aussi » servant à inclure la terouma et les bikourim
Et à l’étranger
Il s’agit du ma‘assér ‘ani
Selon toute ta mitswa
Je les ai donnés dans l’ordre [prescrit], et je n’ai pas anticipé la terouma sur les bikourim, ni le ma‘assér sur la terouma, ni le ma‘assér richon sur le ma‘assér chéni. La terouma est en effet appelée « prémices » (supra 18, 4), comme étant la première [redevance] à partir du moment où les céréales sont formées, et il est écrit : « Ta plénitude et ta coulée tu ne [les] différeras pas… » (Chemoth 22, 28), c’est-à-dire que tu ne modifieras pas l’ordre des prélèvements
Je n’ai pas transgressé de tes mitswoth
Je n’ai pas prélevé d’une espèce pour une espèce différente, ni du nouveau pour de l’ancien
Et je n’ai pas oublié
De te bénir lors du prélèvement des ma‘asroth
26,14
De ces choses saintes je n'ai rien consommé pendant mon deuil, rien prélevé en état d'impureté, rien employé en l'honneur d'un mort: docile à la voix de l'Éternel, mon Dieu, je me suis entièrement conformé à tes prescriptions.
Je n’en ai pas mangé dans mon malheur
D’où l’on apprend que c’est interdit au onén (« état, antérieur à l’inhumation, de celui qui porte un deuil »)
Et je n’en ai pas extirpé dans l’impureté
Soit que j’étais en état d’impureté le produit se trouvant en état de pureté, soit que j’étais en état de pureté le produit se trouvant en état d’impureté. Et où l’interdiction figure-t-elle ? « Tu ne pourras pas manger dans tes portes… » (supra 12, 17) (Yevamoth 73b). Ce texte vise la consommation d’un produit en état d’impureté, ainsi qu’il est écrit à propos des animaux consacrés devenus impropres : « Tu le mangeras dans tes portes, l’impur et le pur ensemble… » (supra 15, 29). Celui-là, en revanche, tu ne pourras pas le consommer sous forme de « consommation dans tes portes » dont on parle ailleurs
Et je n’en ai pas donné pour un mort
Pour lui faire un cercueil ou un linceul
J’ai écouté la voix de Hachem
Je l’ai apporté à la « maison d’élection »
J’ai fait selon tout ce que tu m’as ordonné
Je m’en suis réjoui et en ai réjoui les autres
26,15
Jette un regard du haut des cieux, ta sainte demeure, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel!"
Contemple depuis la demeure de ta sainteté
Nous avons fait ce que tu as décidé que nous [fassions]. Fais [donc] toi-même ce qu’il t’appartient de faire, étant donné que tu as dit : « Si vous marchez dans mes statuts […] je vous donnerai vos pluies en leur temps » (Wayiqra 26, 3 et 4)
Que tu nous as donnée
De nous donner – et tu as tenu ta promesse – un pays ruisselant de lait et de miel
26,16
En ce jour, l'Éternel, ton Dieu, te recommande d'exécuter ces diverses lois et ces statuts; tu t'appliqueras donc à les observer de tout ton cœur et de toute ton âme.
Ce jour-ci
Qu’ils te paraissent nouveaux chaque jour, comme si tu en avais reçu l’ordre ce jour-là
Tu garderas
Une voix divine lui confère la bénédiction : « Tu as apporté aujourd’hui les bikourim ! [Tu mériteras] l’an prochain de pouvoir en apporter d’autres ! 
26,17
Tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel, en promettant de l'adopter pour ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses lois, ses préceptes, ses statuts, et d'écouter sa parole;
Tu as sélectionné (hèèmarta) […] et il t’a sélectionné (hèèmirkha)
Il n’existe pas d’autre endroit dans le texte où soient employés ces mots. Il me semble qu’ils comportent une connotation de « séparation » et de « distinction » : « Je t’ai séparé des divinités des idolâtres “pour être pour toi comme Eloqim”, et Lui t’a distingué des peuples du monde “pour être pour Lui un peuple de prédilection”. » Et je leur ai trouvé un texte pouvant servir de caution et comportant une connotation de « gloire » : « Se vanteront (yithamrou) tous les ouvriers d’iniquité » (Tehilim 94, 4)
26,18
et l'Éternel t'a glorifié à son tour en te conviant à être son peuple privilégié, comme il te l'a annoncé, et à garder tous ses commandements.
Comme Il t’a parlé
« Vous me serez un trésor » (Chemoth 19, 5)
26,19
Il veut que tu deviennes la première de toutes les nations qu'il a faites, en gloire, en renommée et en dignité; que tu sois un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré."
Et pour que tu sois un peuple saint […] comme Il a parlé
« Vous serez saints pour moi » (Wayiqra 20, 26)
27,1
Moïse, avec les anciens d'Israël, exhorta le peuple en ces termes: "Observez toute la loi que je vous impose en ce jour.
Gardez toute la mitswa
Le mot chamor (« gardez ») est au gérondif. En français : « gardant »
27,2
Et quand vous serez arrivés au delà du Jourdain, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde, tu érigeras pour toi de grandes pierres, que tu enduiras de chaux;
Tu te dresseras
Dans le Yardén, après quoi tu en extrairas d’autres et en construiras un autel sur le mont ‘Eval. Il a ainsi existé trois séries de pierres : douze dans le Yardén, autant à Guilgal et autant sur le mont ‘Eval, comme indiqué dans le traité Sota (35b)
27,3
et tu y écriras toutes les paroles de cette doctrine dès que tu auras passé, pour mériter d'entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine, pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères.
27,4
Donc, après avoir passé le Jourdain, vous érigerez ces pierres, comme je vous l'ordonne aujourd'hui, sur le mont Hébal, et tu les enduiras de chaux.
27,5
Tu bâtiras au même endroit un autel destiné à l'Éternel, ton Dieu, un autel fait de pierres que le fer n'aura point touchées.
27,6
C'est en pierres intactes que tu bâtiras l'autel de l'Éternel, ton Dieu: là tu offriras des holocaustes en son honneur;
27,7
tu y feras des sacrifices rémunératoires et tu les y consommeras, et tu te réjouiras en présence de l'Éternel, ton Dieu.
27,8
Et tu écriras sur les pierres tout le contenu de cette doctrine, très distinctement."
En expliquant bien
En soixante-dix langues (Sota 32a)
27,9
Moïse, assisté des pontifes descendants de Lévi, parla ainsi à tout Israël: "Fais silence et écoute, ô Israël! En ce jour, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu.
Sois attentif
Comme le rend le Targoum Onqelos : « Ecoute ! 
Ce jour-ci tu es devenu un peuple
Que [les paroles de la Tora] te paraissent chaque jour comme si tu étais entré aujourd’hui avec Lui dans l’alliance (Berakhoth 63b)
27,10
Tu obéiras donc à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu exécuteras ses préceptes et ses lois, que je t'impose aujourd'hui."
27,11
Et Moïse donna au peuple, ce même jour, l'ordre suivant:
27,12
"Voici quelles tribus prendront position sur le mont Garizim, pour la bénédiction à donner au peuple, quand vous aurez passé le Jourdain: Siméon, Lévi et Juda; Issachar, Joseph et Benjamin.
Pour bénir le peuple
Comme indiqué dans le traité Sota (32a). Six tribus sont montées au sommet du mont Guerizim, et six à celui du mont ‘Eval. Les kohanim, les lewiim et l’arche sainte se trouvaient en bas, au milieu. Les lewiim se sont tournés en direction du mont Guerizim et ont commencé par la bénédiction : « Béni l’homme qui ne fera pas une image et une idole de métal, etc. », les uns et les autres répondant : « Amen ! » Puis ils se sont tournés en direction du mont ‘Eval et ont commencé par la malédiction en disant : « Maudit l’homme qui fera une image et une idole de métal, etc. » (verset 15), et ainsi de suite jusqu’à : « Maudit qui n’accomplira pas etc. » (verset 26)
27,13
Et les suivantes se placeront, pour la malédiction, sur le mont Hébal: Ruben, Gad et Asher; Zabulon, Dan et Nephtali.
27,14
Les Lévites prendront la parole et diront à haute voix, s'adressant à tout homme en Israël:
27,15
"Maudit soit l'homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, objet d'abomination pour l'Éternel, ouvrage de l'art humain, et qui l'érigerait en un lieu secret!" Sur quoi le peuple entier répondra: Amen!
27,16
"Maudit soit qui traite avec mépris son père ou sa mère!" Et tout le peuple dira: Amen!
Qui humilie son père
Qui le bafoue, dans le même sens que : « … et ton frère sera humilié à tes yeux » (supra 25, 3)
27,17
"Maudit, celui qui déplace la borne de son voisin!" Et tout le peuple dira: Amen!
Qui recule la limite
Qui la repousse en arrière et qui vole du terrain. Même sens que dans : « Il a été reculé en arrière » (Yecha’ya 59, 14)
27,18
"Maudit, celui qui égare l'aveugle en son chemin!" Et tout le peuple dira: Amen!
Qui égare un aveugle
Le naïf à qui on donne un mauvais conseil
27,19
"Maudit, celui qui fausse le droit de l'étranger, de l'orphelin ou de la veuve!" Et tout le peuple dira: Amen!
27,20
"Maudit, celui qui a commerce avec la femme de son père, découvrant ainsi la couche paternelle!" Et tout le peuple dira: Amen!
27,21
"Maudit, qui s'accouple avec quelque animal!" Et tout le peuple dira: Amen!
27,22
"Maudit, qui cohabite avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère!" Et tout le peuple dira: Amen!
27,23
"Maudit, qui cohabite avec sa belle-mère!" Et tout le peuple dira: Amen!
27,24
"Maudit, qui frappe son prochain dans l'ombre!" Et tout le peuple dira: Amen!
Qui frappe son prochain en secret
En médisant de lui. J’ai trouvé dans les écrits de Rabi Mochè Hadarchan que le mot « maudit » figure ici à onze reprises, lesquelles correspondent à onze tribus. En revanche, le mot « maudit » ne figure pas en relation avec Chim‘on car il n’était pas dans les intentions [de Mochè] de le bénir avant sa mort lorsqu’il bénirait les autres tribus. Aussi n’a-t-il pas voulu [non plus] le maudire
27,25
"Maudit, qui se laisse corrompre pour immoler une vie innocente!" Et tout le peuple dira: Amen!
27,26
"Maudit soit quiconque ne respecterait point les paroles de la présente doctrine et négligerait de les mettre en pratique!" Et tout le peuple dira: Amen!
Qui n’accomplira pas
Il a inclus ici la Tora dans son intégralité, et il l’ont acceptée avec imprécation et serment
28,1
"Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, observant avec soin tous ses préceptes, que je t'impose en ce jour, l'Éternel, ton Dieu, te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre;
28,2
et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et resteront ton partage, tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu:
28,3
tu seras béni dans la ville, et béni dans les champs.
28,4
Béni sera le fruit de tes entrailles, et le fruit de ton sol, et celui de ton bétail: la progéniture de tes taureaux, la portée de tes brebis.
La portée (chegar) de tes bœufs
Les petits de ton gros bétail, ainsi appelée parce que la bête les rejette (mechaguèreth) de ses entrailles
Et les fécondités (‘achteroth) de ton menu bétail
Comme le rend le Targoum Onqelos : « les troupeaux de ton menu bétail ». Et nos maîtres ont enseigné : Pourquoi les appelle-t-on ‘achteroth ? Parce qu’ils enrichissent (me‘achiroth) leurs maîtres et les rendent aussi forts que des ‘achteroth, qui sont des rochers solides (‘Houlin 84b)
28,5
Bénies seront ta corbeille et ta huche.
Bénie ta corbeille
Tes fruits. Autre explication : Il s’agit d’une substance liquide que l’on filtre dans des corbeilles
Et ta huche (oumicharothèkha)
Il s’agit d’une substance sèche qui reste (nichar) dans un récipient et qui ne coule pas
28,6
Béni seras-tu à ton arrivée, et béni encore à ton départ!
Béni seras-tu à ton arrivée
Que ta sortie du monde soit sans péché comme l’a été ta venue (Baba Metsi‘a 107a)
28,7
L'Éternel fera succomber devant toi les ennemis qui te menaceraient: s'ils marchent contre toi par un chemin, ils fuiront devant toi par sept.
Et par sept chemins ils fuiront devant toi
Ainsi se comportent ceux qui prennent la fuite dans la précipitation : Ils se dispersent de tous côtés
28,8
L'Éternel fixera chez toi la bénédiction, dans tes celliers, dans tous tes biens; il te rendra heureux dans ce pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine.
28,9
L'Éternel te maintiendra comme sa nation sainte, ainsi qu'il te l'a juré, tant que tu garderas les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.
28,10
Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est associé au tien, et ils te redouteront.
28,11
Et l'Éternel te rendra supérieur à tous en félicité, par le fruit de tes entrailles, celui de ton bétail et celui de ton sol, sur la terre qu'il a juré à tes aïeux de te donner.
28,12
L'Éternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel, pour dispenser à ton sol des pluies opportunes et faire prospérer tout le labeur de ta main; et tu pourras prêter à maintes nations, mais tu n'emprunteras point.
28,13
L'Éternel te fera tenir le premier rang, et non point le dernier; tu seras constamment au faîte, sans jamais déchoir, pourvu que tu obéisses aux lois de l'Éternel, ton Dieu, que je t'impose en ce jour, en les exécutant ponctuellement,
28,14
et que tu ne dévies pas, à droite ni à gauche, de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour suivre et adorer des divinités étrangères.
28,15
Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu: si tu n'as pas soin d'observer tous ses préceptes et ses lois que je te recommande en ce jour, toutes ces malédictions se réaliseront contre toi et seront ton partage:
28,16
tu seras maudit dans la ville, et maudit dans les champs.
28,17
Maudites seront ta corbeille et ta huche.
28,18
Maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la progéniture de tes taureaux et les portées de tes brebis.
28,19
Maudit seras-tu à ton arrivée, et maudit encore à ton départ!
28,20
L'Éternel suscitera chez toi le malheur, le désordre et la ruine, dans toute opération où tu mettras la main; tellement que tu seras bientôt anéanti et perdu, pour prix de tes méfaits, pour avoir renoncé à moi.
La disette (hammeéra)
La pénurie, comme dans : « une tsara‘ath corrosive (mameéreth) » (Wayiqra 13, 51)
Le tumulte
Le Targoum Onqelos rend le mot par : « un son terrifiant »
28,21
L'Éternel attachera à tes flancs la peste, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus la terre où tu vas entrer pour en prendre possession.
28,22
L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre chaude, d'inflammations de toute nature, de marasme et de jaunisse, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu succombes.
De tuberculose (cha‘hèfeth)
La chair enfle (nich‘haf) et gonfle
Et de fièvre (qada‘hath)
Même mot que dans : « Car un feu s’est allumé (qod‘ha) dans ma colère… » (infra 32, 22). C’est la « fièvre » des malades – en français médiéval : « malvei » – à savoir une forte température
Et d’inflammation (dalèqeth)
C’est une fièvre plus forte que qada‘hath. [Ces termes désignent] diverses sortes de maladies
Et de consomption (‘har‘hour)
Maladie qui embrase l’intérieur du corps, accompagnée d’un constant besoin d’eau. En français médiéval : « esardement ». Même mot que dans : « Mon squelette est consumé (‘hara) par la fièvre » (Iyov 30, 30), ou que dans : « le soufflet est devenu brûlant (na‘har) » (Yirmeya 6, 29)
Et par l’épée
Il enverra contre toi des armées
Sécheresse et mildiou
Maladies frappant les produits des champs
Sécheresse
Vent d’est. En français médiéval : « hasle »
Mildiou
Dessèchement faisant pâlir et jaunir la surface des plantes. En français : « chaume »
Jusqu’à ta perte
Ainsi que le rend le Targoum Onqelos : jusqu’à ce que tu aies péri, que tu te sois détruit spontanément
28,23
Ton ciel, qui s'étend sur ta tête, sera d'airain, et la terre sous tes pieds sera de fer.
Tes cieux qui sont sur ta tête seront de cuivre
C’est en son propre nom que Mochè a prononcé ces malédictions-là, tandis que celles du mont Sinaï (Wayiqra 26, 14 et suivants), c’est sur l’ordre du Saint béni soit-Il qu’il les a formulées, ainsi que l’indique leur tournure de style (Meguila 31b). C’est ainsi qu’il est écrit dans Wayiqra : « et si vous ne “m’écoutez” pas… », « et si vous allez à “mon” encontre de manière hostile », tandis qu’il est écrit ici : « la voix de Hachem, “ton” Eloqim », « Hachem fera s’attacher “à toi” la peste », « Hachem “te” frappera ». Mochè a tempéré ses malédictions en les exprimant au singulier. Il a également tempéré la malédiction contenue dans ce verset-ci. Car il avait été dit dans les premières : « … vos cieux comme du fer, et votre pays comme du cuivre » (Wayiqra 26, 19) – le ciel ne suintera pas, pas plus que ne suinte le fer, de sorte que la sécheresse régnera dans le monde, tandis que la terre suintera comme le fait le cuivre, et elle putréfiera ses fruits. Il est écrit ici, en revanche : « tes cieux de cuivre, et la terre de fer », ce qui veut dire que le ciel suintera, encore qu’il ne produira pas de pluie, de sorte que le monde ne souffrira pas d’une sécheresse catastrophique. La terre ne suintera pas, à l’instar du fer qui ne suinte pas, si bien que les fruits ne pourriront pas. Quoi qu’il en soit, ce sera une malédiction : De cuivre ou de fer, elle ne produira pas de fruits et le ciel ne déversera pas de pluie
28,24
L'Éternel transformera la pluie de ton pays en poussière et en sable, qui descendront sur toi du haut du ciel jusqu'à ce que tu périsses.
La pluie de ton pays de la poussière et du sable
Par un vent qui succède à la pluie (Ta‘anith 3b). La pluie tombe, mais elle ne suffit pas à disperser le sable. Survient un coup de vent qui soulève la poussière, laquelle recouvre les plants en herbe rendus humides par la pluie et y adhère. Il se forme de la boue qui va s’assécher et tout faire pourrir
28,25
L'Éternel te fera écraser par tes ennemis: si tu marches contre eux par un chemin, par sept chemins tu fuiras devant eux; et tu seras un objet de stupéfaction pour tous les royaumes de la terre.
En frayeur
En terreur et en tremblement. Tous ceux qui entendront [parler] de tes malheurs trembleront et diront : « Malheur à nous ! Pourvu que ne nous arrive pas ce qui leur est arrivé ! 
28,26
Et ta dépouille servira de pâture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et nul ne les troublera.
28,27
Le Seigneur t'affligera de l'éruption égyptienne, d'hémorroïdes, de gale sèche et humide, dont tu ne pourras guérir.
L’ulcère d’Egypte
C’était très douloureux, purulent à l’intérieur et sec à l’extérieur, comme indiqué dans le traité Bekhoroth (41a)
Eczéma
Ulcère purulent
Croûtes cutanées (‘hèrès)
Ulcère sec comme de l’argile (‘hèrès)
28,28
Le Seigneur te frappera de vertige et de cécité, et de perturbation morale;
Et de consternation
Obstruction du cœur. En français médiéval : « estordison »
28,29
et tu iras tâtonnant en plein midi comme fait l'aveugle dans les ténèbres, tu ne mèneras pas à bonne fin tes entreprises, tu seras opprimé et spolié incessamment, sans trouver un défenseur.
Affligé
Tout ce que tu feras déclenchera des contestations
28,30
Tu fianceras une femme, et un autre la possédera; tu bâtiras une maison, et tu ne t'y installeras point; tu planteras une vigne, et tu n'en auras point la primeur.
La possédera (yichgalènna)
Terme comportant une connotation de « concubinage ». Le texte s’exprime, [tel qu’on le lit], d’une manière plus décente (yichkavènna), ainsi qu’il a été institué par les scribes (Meguila 25b)
Rendras profane
La quatrième année, pour pouvoir en manger les fruits
28,31
Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu ne mangeras pas de sa chair; ton âne sera enlevé, toi présent, et ne te sera pas rendu; tes brebis tomberont au pouvoir de tes ennemis, et nul ne prendra parti pour toi.
28,32
Tes fils et tes filles seront livrés à un peuple étranger, et tes yeux le verront et se consumeront tout le temps à les attendre, mais ta main sera impuissante.
Et ils seront consumés vers eux
Ils espéreront leur retour mais ils ne reviendront pas. Tout espoir qui ne se réalise pas est appelé « consomption des yeux »
28,33
Le fruit de ton sol, tout ton labeur, sera dévoré par un peuple à toi inconnu; tu seras en butte à une oppression, à une tyrannie de tous les jours,
28,34
et tu tomberas en démence, au spectacle que verront tes yeux.
28,35
Le Seigneur te frappera d'une éruption maligne sur les genoux, sur les cuisses, d'une éruption incurable, qui gagnera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.
28,36
Le Seigneur te fera passer, toi et le roi que tu te seras donné, chez une nation que tu n'auras jamais connue, toi ni tes pères; là, tu serviras des dieux étrangers, du bois et de la pierre!
28,37
Et tu deviendras l'étonnement, puis la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels te conduira le Seigneur.
Etonnement
En français médiéval : « estordison ». Quiconque te verra en sera stupéfait
Légende
Lorsqu’un coup dur frappera quelqu’un, on dira : « C’est comme celui qui a frappé Untel. 
Et dérision (welichnina)
Même connotation que wechinantam (« tu les enseigneras ») (supra 6, 7) : On parlera de toi. Ainsi le rend le Targoum Onqelos : oulechou‘i, mot comportant une connotation de « récit »
28,38
Tu auras confié à ton champ de nombreuses semences; mince sera ta récolte, car la sauterelle la dévorera.
L’anéantira (ya‘hselènnou)
Le détruira. C’est pour cette raison que [la sauterelle] est appelée ‘hassil : elle détruit tout (Yerouchalmi Ta‘anith 3, 6)
28,39
Tu planteras des vignes et les cultiveras; mais tu n'en boiras pas le vin et tu ne l'encaveras point, car elles seront rongées par la chenille.
28,40
Tu posséderas des oliviers sur tout ton territoire; mais tu ne te parfumeras pas de leur huile, car tes oliviers couleront.
Car tomberont (yichal)
Il laissera tomber ses fruits. Même connotation que dans : « le fer glissera (wenachal) » (supra 19, 5
28,41
Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils s'en iront en captivité.
28,42
Tous tes arbres et les produits de ton sol, la courtilière les dévastera.
Le criquet les épuisera (yeyaréch)
La sauterelle rendra le pays pauvre (rach) en fruits
Epuisera
Appauvrira
Le criquet
Espèce de sauterelle. Il est impossible de donner au mot yeyaréch la connotation d’un « héritage » (yeroucha), car il aurait dû alors être orthographié yirach (voir Beréchith 21, 10), ni celle de « dépossession » (hourcha) ou de « répudiation », car il aurait dû alors être orthographié yorich
28,43
L'étranger qui sera chez toi s'élèvera de plus en plus au-dessus de toi, et toi tu descendras de plus en plus.
28,44
C'est lui qui te prêtera, loin que tu puisses lui prêter; lui, il occupera le premier rang, toi, tu seras au dernier.
28,45
Et toutes ces malédictions doivent se réaliser sur toi, te poursuivre et t'atteindre jusqu'à ta ruine, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en gardant les préceptes et les lois qu'il t'a imposés.
28,46
Elles s'attacheront, comme un stigmate miraculeux, à toi et à ta postérité, indéfiniment.
28,47
Et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et contentement de cœur, au sein de l'abondance,
De l’abondance de tout
Lorsque tu possédais encore tout ce qui est bon
28,48
tu serviras tes ennemis, suscités contre toi par l'Éternel, en proie à la faim, à la soif, au dénuement, à une pénurie absolue; et ils te mettront sur le cou un joug de fer, jusqu'à ce qu'ils t'aient anéanti.
28,49
Le Seigneur lancera sur toi une nation lointaine, venue des confins de la terre, rapide comme l'aigle en son vol; nation dont tu n'entendras point la langue,
Comme vole l’aigle
Subitement, en une marche triomphale, et s’envoleront ses chevaux
Dont tu n’entendras pas la langue
Dont tu ne reconnaîtras pas la langue. De même : « Tu “entends” un songe pour l’interpréter » (Beréchith 41, 15) ou : « que Yossef “entendait” » (Beréchith 42, 23). En français : « entendre »
28,50
nation inexorable, qui n'aura point de respect pour le vieillard, point de merci pour l'adolescent!
28,51
Elle se repaîtra du fruit de ton bétail et du fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu succombes; elle enlèvera, sans t'en rien laisser, le blé, le vin et l'huile, les produits de tes taureaux et de tes fécondes brebis, jusqu'à ta ruine entière.
28,52
Elle mettra le siège devant toutes tes portes, jusqu'à ce que tombent, dans tout ton pays, ces murailles si hautes et si fortes en qui tu mets ta confiance; oui, elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout ce pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné.
Jusqu’à ce que tombent (rèdeth) tes murailles
Le mot rèdeth comporte une connotation de ridouy (« soumission ») et de « conquête »
28,53
Et tu dévoreras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, ces présents de l'Éternel, ton Dieu, par suite du siège et de la détresse où t'étreindra ton ennemi.
Tu mangeras […] la chair […] dans le siège
Parce qu’ils assiégeront la ville, il y régnera les affres de la famine
28,54
L'homme le plus délicat parmi vous et le plus voluptueux verra d'un œil hostile son frère, sa compagne et le reste d'enfants qu'il aura encore,
Sensible en toi et délicat
Les deux mots : « sensible » et : « délicat » s’appliquent à la même personne et veulent dire : « douillet ». Les mots : « par délicatesse et par sensibilité » (verset 56) sont bien la preuve qu’ils qualifient une seule et même personne. Bien qu’il soit douillet et qu’il éprouve du dégoût devant une chose répugnante, la chair de ses fils et de ses filles lui paraît si délectable, tant il souffre de la famine, qu’il considérera avec malveillance ses enfants survivants pour n’avoir pas à donner à l’un d’eux de la chair de leur frère qu’il est en train de manger. Autre explication : Le « sensible en toi » signifie : « celui empli de commisération », « celui au cœur tendre ». Il deviendra cruel tant il souffrira de la famine, et il ne donnera pas de la chair de ceux de ses enfants qu’il aura égorgés à ceux qui survivront
28,55
ne voulant donner à aucun d'eux de la chair de ses enfants, qu'il mangera faute d'autres ressources; tellement tu seras assiégé et cerné par ton ennemi dans toutes tes villes.
28,56
La plus sensible parmi vous et la plus délicate, si délicate et si sensible qu'elle n'aurait jamais risqué de poser la plante de son pied sur la terre, verra d'un œil hostile l'homme qu'elle serrait dans ses bras, et son fils et sa fille,
Aura un œil mauvais dans l’homme de son cœur
Adultes
28,57
jusqu'au nouveau-né sorti de ses flancs, jusqu'aux jeunes enfants dont elle est la mère, car, dénuée de tout, elle se cachera pour les dévorer! Telle sera la détresse où te réduira ton ennemi, t'assiégeant dans tes murs.
Et dans son placenta
Ses jeunes enfants. Elle les considérera avec malveillance lorsqu’elle mangera l’un d’eux pour n’avoir pas à donner de sa chair à ceux qui sont auprès d’elle
28,58
Oui, si tu n'as soin d'observer toutes les paroles de cette doctrine, écrites dans ce livre; de révérer ce nom auguste et redoutable: l'ETERNEL, ton Dieu,
28,59
l'Éternel donnera une gravité insigne à tes plaies et à celles de ta postérité: plaies intenses et tenaces, maladies cruelles et persistantes.
Hachem rendra prodigieux tes coups
Exceptionnels, différents des autres coups
Et tenaces
Pour te châtier et afin de remplir [ainsi] leur mission (‘Avoda zara 55a)
28,60
Il déchaînera sur toi tous les fléaux de l'Egypte, objets de ta terreur, et ils seront chez toi en permanence.
Dont tu as peur
Des plaies. Quand [les enfants d’]Israël voyaient des plaies inouïes s’abattre sur l’Egypte, ils en avaient peur, craignant qu’elles ne s’abattent sur eux aussi. Sache que c’est bien [cette idée qui est contenue dans] ce qui est écrit : « Si écouter, tu écoutes […] aucune maladie que j’ai placée contre l’Egypte je ne placerai sur toi » (Chemoth 15, 26). On ne menace une personne que de ce dont elle a peur
28,61
Bien d'autres maladies encore, bien d'autres plaies non consignées dans le livre de cette doctrine, le Seigneur les fera surgir contre toi, jusqu'à ce que tu sois exterminé.
Les fera monter
Dans le sens d’une « ascension »
28,62
Et vous serez réduits à une poignée d'hommes, après avoir égalé en multitude les étoiles du ciel, parce que tu auras été sourd à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
Vous resterez en petit nombre
Peu nombreux au lieu de former une multitude
28,63
Alors, autant le Seigneur s'était plu à vous combler de ses bienfaits et à vous multiplier, autant il se plaira à consommer votre perte, à vous anéantir; et vous serez arrachés de ce sol dont vous allez prendre possession.
Ainsi fera se réjouir Hachem
[Ainsi réjouira-t-Il] vos ennemis à votre sujet en causant votre perte, etc
Vous serez arrachés (wenissa‘htem)
Dans le sens de « déracinement », comme dans : « Hachem arrachera (yissa‘h) la maison des orgueilleux » (Michlei 15, 25)
28,64
Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre; et là tu serviras des dieux étrangers, jadis inconnus à toi comme à tes pères, faits de bois et de pierre.
Tu y serviras d’autres dieux
Il ne s’agit pas, selon le Targoum Onqelos, d’une véritable idolâtrie, mais de l’imposition de taxes et de capitations au profit des prêtres du paganisme
28,65
Et parmi ces nations mêmes tu ne trouveras pas de repos, pas un point d'appui pour la plante de ton pied; là, le Seigneur te donnera un cœur effaré, mettra la défaillance dans tes yeux, l'angoisse dans ton âme,
Tu n’auras pas de tranquillité (thargui‘a)
Tu ne trouveras pas de repos, comme dans : « … et voici le repos (hamargué‘a) » (Yecha’ya 28, 12)
Un cœur tremblant
Un cœur épouvanté, ainsi que le rend le Targoum Onqelos, comme dans : « La tombe souterraine tremble pour toi » (Yecha’ya 14, 9), « Les peuples ont entendu, ils ont tremblé » (Chemoth 15, 14), « Les fondements des cieux ont tremblé » (II Chemouel 22, 8)
Et la ruine des yeux
Attendant la délivrance et celle-ci ne venant pas
28,66
et ton existence flottera incertaine devant toi, et tu trembleras nuit et jour, et tu ne croiras pas à ta propre vie!
Ta vie te sera suspendue
[Parce que tu seras pris d’un] doute. Tout ce qui est douteux est dit « suspendu ». « Peut-être mourrai-je aujourd’hui de l’épée qui nous menace ! » Et nos maîtres ont expliqué qu’il s’agit là de celui qui achète son blé au marché (Mena‘hoth 103b)
Et tu ne croiras pas en ta vie
Cela se réfère à celui qui dépend d’un boulanger (ibid.)
28,67
Tu diras chaque matin: "Fût-ce encore hier soir!" Chaque soir tu diras: "Fût-ce encore ce matin!" Si horribles seront les transes de ton cœur et le spectacle qui frappera tes yeux.
Le matin tu diras : Si seulement nous étions le soir
C’est-à-dire hier soir
Et le soir tu diras : Si seulement nous étions le matin
D’aujourd’hui. Car les souffrances ne font que s’aggraver, et plus maudite est chaque heure que celle qui l’a précédée
28,68
Et le Seigneur te fera reprendre, sur des navires, la route de l'Egypte, cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus; et là vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, mais personne ne voudra vous acheter!"
Dans des navires
Sur des bateaux, en captivité
Vous vous y vendrez à tes ennemis
Vous chercherez à leur être vendus comme serviteurs et comme servantes
Et il n’y aura pas d’acheteur
Car ils auront décidé de vous massacrer et de vous détruire
Vous vous vendrez
En français médiéval : « e porvendrez vos ». Et il n’est pas correct de rendre ce mot par : « vous serez vendus » par d’autres, puisqu’il est écrit ensuite qu’il n’y aura pas d’acheteur
28,69
Ce sont là les termes du pacte que l'Éternel ordonna à Moïse d'établir avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab, indépendamment du pacte qu'il avait conclu avec eux au Horeb.
De conclure avec les fils d’Israël
Pour qu’ils acceptent sur eux la Tora avec imprécation et serment
Indépendamment de l’alliance
Des malédictions contenues dans Wayiqra, qui ont été prononcées au Sinaï
29,1
Moïse fit appel à tout Israël, et leur dit: "Vous-mêmes, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait à vos yeux, dans le pays d'Egypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs, à son pays entier;
29,2
ces grandes épreuves dont tes yeux furent témoins, ces signes et ces prodiges extraordinaires.
29,3
Et jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas encore donné un cœur pour sentir, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre!
Et Hachem ne vous a pas donné un cœur pour connaître
Pour reconnaître les bontés du Saint béni soit-Il et vous attacher à Lui
Jusqu’à ce jour-ci
J’ai appris que c’est ce jour-là que Mochè a donné aux descendants de Léwi le livre de la Tora, ainsi qu’il est écrit dans la sidra Wayèlekh : « Il la donna aux pontifes, fils de Léwi… » (infra 31, 9). Tout Israël s’est [alors] présenté devant Mochè et ils lui ont dit : « Mochè notre maître ! Nous aussi étions au Sinaï et avons accepté la Tora. Et c’est à nous qu’elle a été donnée. Pourquoi laisses-tu les enfants de ta tribu l’accaparer ? Ils nous diront demain : “Ce n’est pas à vous qu’elle a été donnée, mais à nous !” » Mochè s’est réjoui de ce langage, et c’est ainsi qu’il leur a dit : « Ce jour-ci tu es devenu un peuple, etc. » (supra 27, 9) – « C’est aujourd’hui que j’ai compris que vous êtes attachés à Hachem et désirez [Sa présence]. 
29,4
Je vous ai fait marcher quarante ans dans le désert, vos vêtements ne se sont point usés sur vous, ni la chaussure de vos pieds ne s'est usée.
29,5
Du pain, vous n'en avez pas mangé; du vin ou autre boisson forte, vous n'en avez pas bu, afin que vous apprissiez que c'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu!
29,6
Vous êtes ainsi parvenus jusqu'à cette contrée. Là, Sihôn, roi de Hesbon, et Og, roi du Basan, ont marché à notre rencontre pour nous livrer bataille, et nous les avons battus.
Vous êtes venus vers cet endroit-ci
Maintenant que vous vous regardez comme grands et comme glorieux, ne vous rebellez pas contre Hachem, gardez vos cœurs de s’enorgueillir et..
29,7
Puis, nous avons pris leur pays et l'avons donné, comme possession héréditaire, à la tribu de Ruben, à celle de Gad et à la demi-tribu de Manassé.
29,8
Observez donc les termes de cette alliance et mettez-les en pratique, si vous voulez réussir dans toutes vos œuvres.
« vous garderez les paroles de cette alliance-là
Autre explication : « Et Hachem ne vous a pas donné un cœur pour connaître » (verset 3) – aucun homme ne peut pénétrer à fond l’esprit de son maître ni la sagesse de son enseignement avant quarante ans [de présence à ses côtés] (‘Avoda zara 5b). C’est pourquoi Hachem n’a pas été pointilleux à votre égard jusqu’à ce jour, mais il le sera désormais, et donc « vous garderez les paroles de cette alliance-là, etc. »