Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
04:44 : Mise des Téfilines
05:47 : Lever du soleil
13:07 : Heure de milieu du jour
20:28 : Coucher du soleil
21:13 : Tombée de la nuit

Paracha Nasso
Vendredi 2 Juin 2023 à 20:12
Sortie du Chabbath à 21:19
Afficher le calendrier
Vaet'hanane

Paracha Vaet'hanane

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה ונשב בגיא מול בית פעור
ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם עיניכם הראת את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום
ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף בשמים תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה ויהוה התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת השמרו לכם פן תשכחו את ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא
כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו מן השמים השמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים
אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש לנס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמול שלשום ונס אל אחת מן הערים האל וחי את בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת ראמת בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים ויירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח שמש מערער אשר על שפת נחל ארנן ועד הר שיאן הוא חרמון וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדת הפסגה
ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר

אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאי ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי ֯מצותו

לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא

שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך ששת ימים תעבד ועשית כֿל מלאכתך ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת

כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך

לא תֿרצח ולא תֿנאף ולא תֿגנב ולא תענה ברעך עד שוא ולא תחמד אשת רעך ס ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך

את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל אשר דברו מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם לך אמר להם שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך

והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת השמר לך פן תשכח את יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחרה אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה

לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה שמור תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך ועשית הישר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה

כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו

כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר כי אם כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה

לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי ֯מצותו לאלף דור ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו ושמרת את המצוה ואת החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Hébreu
3,23
J'implorai l'Éternel à cette époque, en disant:
J’ai supplié
La notion de « supplication » implique toujours l’idée de don gratuit. Et quand bien même les justes pourraient s’appuyer sur leurs bonnes actions, ils ne demandent à Hachem qu’un don gratuit. Etant donné qu’Il lui avait dit : « … je ferai faveur à qui je ferai faveur » (Chemoth 33, 19), il s’est adressé à Lui en termes de supplication. Autre explication : C’est là une des dix manières de désigner la prière, comme indiqué dans le Sifri
En ce temps-là
Après que j’ai conquis le pays de Si‘hon et de ‘Og, j’ai pensé que le vœu [d’interdiction d’entrée en Erets Yisrael] avait peut-être été annulé (Sifri)
En disant
C’est là un des trois endroits où Mochè a dit à Hachem : « Je ne te laisserai pas que tu ne m’aies fait savoir si tu vas exaucer ma demande ou non ! 
3,24
"Seigneur Éternel déjà tu as rendu ton serviteur témoin de ta grandeur et de la force de ton bras; et quelle est la puissance, dans le ciel ou sur la terre, qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles?
Hachem Eloqim
Miséricordieux dans la justice
Tu as commencé à faire voir à ton serviteur
Il a commencé de se lever et de prier, bien que le décret ait déjà été promulgué. Il lui a dit : « C’est de toi que je l’ai appris, puisque tu m’as dit : “ Et maintenant laisse-moi… ” (Chemoth 32, 10) Est-ce donc que je t’agrippais ? Non ! C’était pour ménager une entrée en matière, en ce que c’est de moi qu’il dépendait de prier pour eux. Je pensais pouvoir agir maintenant de la même manière. 
Ta grandeur
C’est ton attribut de bonté. De même a-t-il dit : « Et maintenant, que la puissance de Hachem “s’agrandisse” donc… » (Bamidbar 14, 17)
Et ta main
C’est ta main droite, tendue à tous ceux qui viennent au monde
La forte
Car tu contiens par la miséricorde l’attribut « fort » de justice
Car quel est le Qél…
Tu ne ressembles pas à un roi de chair et de sang qui a des conseillers et des assistants qui retiennent sa main quand il veut agir avec bonté et déroger à ses habitudes. Toi, tu n’auras personne pour retenir ta main si tu décides de me pardonner et de révoquer ton décret. Selon le sens littéral, « tu as commencé à faire voir à ton serviteur » la guerre de Si‘hon et de ‘Og, ainsi qu’il est écrit : « Vois, j’ai commencé de donner devant toi… » (supra 2, 31). Montre-moi [aussi] la guerre des « trente et un rois » 
3,25
Ah! Laisse-moi traverser, que je voie cet heureux pays qui est au delà du Jourdain, cette belle montagne, et le Liban!"
Je passerai
Le mot na (« de grâce ») signifie toujours une imploration (Berakhoth 9a)
Cette bonne montagne-là
Il s’agit de Jérusalem (Berakhoth 48b)
Et le Levanon
Il s’agit du Temple (Yoma 39b)
3,26
Mais l'Éternel, irrité contre moi à cause de vous, ne m'exauça point; et l'Éternel me dit: "Assez! Ne me parle pas davantage à ce sujet.
Hachem a été irrité
Il s’est empli de colère (Sifri)
A cause de vous
C’est vous qui en avez été la cause. C’est comme dans : « Ils L’ont irrité aux eaux de Meriva, et Il fit du mal à Mochè à cause d’eux » (Tehilim 106, 32)
Assez (rav) pour toi
Pour que l’on ne dise pas : « Comme le maître (rav) est dur ! Comme le disciple est entêté et incommode ! » (Sota 13b). Autre explication : « Beaucoup (rav) pour toi ! » – Il t’est réservé bien plus que cela, grand (rav) est le bonheur qui t’est destiné (Sifri)
3,27
Monte au sommet du Pisga, porte ta vue au couchant et au nord, au midi et à l'orient, et regarde de tes yeux; car tu ne passeras point ce Jourdain.
Et regarde de tes yeux
Tu m’as demandé (verset 25) de pouvoir voir le bon pays. Je vais te le montrer dans sa totalité, comme il est écrit : « Hachem lui fit voir “tout” le pays » (infra 34, 1)
3,28
Donne des instructions à Josué, exhorte-le au courage et à la résolution; car c'est lui qui marchera à la tête de ce peuple, lui qui les mettra en possession du pays que tu vas contempler."
Et ordonne à Yehochou‘a
Informe-le des fatigues, des fardeaux et des disputes
Et fortifie-le et affermis-le
Par tes paroles, afin que son cœur ne mollisse pas et qu’il ne se dise : « De même que mon maître a été puni à cause d’eux, de même finirai-je par être puni à cause d’eux ! » Je lui garantis qu’il traversera [le Yardén] et qu’il fera hériter [Israël du pays]
Car lui
S’il marche à leur tête, ils hériteront, et sinon ils n’hériteront pas. C’est ainsi que l’on découvre que, lorsqu’il a envoyé une partie du peuple contre Ha‘aï et que lui-même est resté sur place, « les gens de Ha‘aï en ont tué environ trente-six hommes » (Yehochou‘a 7, 5). Et lorsqu’il est tombé sur sa face, Il lui a dit : « Lève-toi (qoum), va ! » (ibid. verset 10), le mot qoum étant écrit sans waw entre le qof et le mèm, [c’est-à-dire :] « Toi qui “es resté debout” à ta place et qui as envoyé mes enfants à la guerre, pourquoi tombes-tu sur ta face ? N’ai-je pas dit à ton maître Mochè : “S’il marche ils marcheront, et s’il ne marche pas ils ne marcheront pas” ? 
3,29
Nous demeurâmes ainsi dans la vallée, en face de Beth-Peor.
Nous avons demeuré dans la vallée…
Vous vous êtes accouplés à l’idolâtrie, mais malgré cela, « écoute les statuts » (verset suivant) et tout sera pardonné. Tandis que moi, je n’ai pas mérité d’être pardonné (Sifri)
« écoute les statuts » (verset suivant)
et tout sera pardonné. Tandis que moi, je n’ai pas mérité d’être pardonné (Sifri)
4,1
"Maintenant donc, ô Israël! Ecoute les lois et les règles que je t'enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous arriviez à posséder le pays que l'Éternel, Dieu de vos pères, vous donne.
4,2
N'ajoutez rien à ce que je vous prescris et n'en retranchez rien, de manière à observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris.
Vous n’ajouterez pas
Par exemple : cinq paragraphes dans les tefilin, cinq espèces dans le loulav, cinq tsitsith, de même que « vous n’en diminuerez pas » (Sifri)
4,3
Ce sont vos propres yeux qui ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor: quiconque s'était abandonné à Baal-Peor, l'Éternel, ton Dieu, l'a exterminé du milieu de toi.
4,4
Et vous qui êtes restés fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui!
4,5
Voyez, je vous ai enseigné des lois et des statuts, selon ce que m'a ordonné l'Éternel, mon Dieu, afin que vous vous y conformiez dans le pays où vous allez entrer pour le posséder.
4,6
Observez-les et pratiquez-les! Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, car lorsqu'ils auront connaissance de toutes ces lois, ils diront: "Elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation!"
Vous garderez
C’est la Michna
Vous ferez
A prendre au sens littéral
Car elle est votre sagesse et votre intelligence…
C’est de cette façon que vous serez tenus pour sages et intelligents aux yeux des peuples
4,7
En effet, où est le peuple assez grand pour avoir des divinités accessibles, comme l'Éternel, notre Dieu, l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons?
4,8
Et où est le peuple assez grand pour posséder des lois et des statuts aussi bien ordonnés que toute cette doctrine que je vous présente aujourd'hui?
Des statuts et des ordonnances justes
Corrects et ratifiés
4,9
Mais aussi garde-toi, et évite avec soin, pour ton salut, d'oublier les événements dont tes yeux furent témoins, de les laisser échapper de ta pensée, à aucun moment de ton existence! Fais-les connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants!
Seulement
Si donc vous ne les oubliez pas et les exécutez correctement, vous serez tenus pour sages et intelligents. Mais si vous les détournez par oubli, vous serez tenus pour stupides
4,10
N'oublie pas ce jour où tu parus en présence de l'Éternel, ton Dieu, au Horeb, lorsque l'Éternel m'eut dit: "Convoque ce peuple de ma part, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me révérer tant qu'ils vivront sur la terre, et qu'ils l'enseignent à leurs enfants."
Le jour où tu t’es tenu
Ces mots font suite au verset précédent : « les choses qu’ont vues tes yeux […] le jour où tu t’es tenu à ‘Horev », quand tu as vu les sons et les flammes
Ils apprendront (yilmedoun)
Yélfoun en araméen : ils apprendront à eux-mêmes
Ils enseigneront (yelammédoun)
Yealfoun en araméen : ils apprendront à d’autres
4,11
Vous vous approchâtes alors, et vous fîtes halte au pied de la montagne; et la montagne était embrasée de feux qui s'élevaient jusqu'au ciel, et voilée de nuages et de brume.
4,12
Et l'Éternel vous parla du milieu de ces feux; vous entendiez le son des paroles, mais vous ne perceviez aucune image, rien qu'une voix.
4,13
Et il vous promulgua son alliance, qu'il vous enjoignait d'observer, à savoir les dix paroles. Puis il les écrivit sur deux tables de pierre.
4,14
Quant à moi, l'Éternel m'ordonna en ce temps-là de vous exposer des lois et des statuts, que vous aurez à observer dans le pays où vous allez pour en prendre possession.
Et à moi Hachem a ordonné
La Tora orale
4,15
Prenez donc bien garde à vous-mêmes! Car vous n'avez vu aucune figure, le jour où le Seigneur vous parla sur le Horeb du milieu du feu;
4,16
craignez de vous pervertir en vous fabriquant des idoles, représentation ou symbole de quoi que ce soit: image d'un individu mâle ou femelle;
Symbole
Une forme
4,17
image de quelque animal terrestre; image d'un volatile quelconque, qui vole sous le ciel;
4,18
image de ce qui rampe sur le sol, ou de tout poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre.
4,19
Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et, en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute la milice céleste, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant eux et à les adorer: or, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui les a donnés en partage à tous les peuples sous le ciel.
Et de peur que tu ne lèves tes yeux
Pour contempler la chose et te laisser inciter à t’égarer à leur suite
Qu’a partagés (‘halaq)… à tous les peuples
Pour les éclairer (Meguila 9b). Autre explication : comme divinités (‘Avoda zara 55a). Il ne les a pas empêchés de commettre l’erreur de les adorer, mais Il a permis à leur insignifiance de les « séduire » afin de pouvoir les chasser du monde, comme dans : « Car Il le fait séduire (hè‘hèliq) à ses propres yeux pour trouver sa faute et pour le haïr » (Tehilim 36, 3)
4,20
Mais vous, l'Éternel vous a adoptés, il vous a arrachés de ce creuset de fer, l'Egypte, pour que vous fussiez un peuple lui appartenant, comme vous l'êtes aujourd'hui.
De la fournaise (mikour)
Le mot kour désigne un objet dans lequel on raffine l’or
4,21
L'Éternel s'est courroucé contre moi à cause de vous; il a juré que je ne franchirai pas le Jourdain que je n'entrerai point dans ce bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage.
S’irrita
Il s’emplit de colère
Sur vos paroles
A cause de vous et de ce que vous aviez fait
4,22
Ainsi je mourrai dans ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain; mais vous, vous irez, et vous prendrez possession de cette belle contrée.
Car je mourrai […] je ne passerai pas
Une fois mort, comment passerait-il ? Cela veut dire : « Même mes os ne passeront pas. 
4,23
Prenez garde d'oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a contractée avec vous, de vous faire une idole, une image quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendue.
Image de tout
Une image de toute chose
Que t’a ordonné Hachem
Qu’Il t’a ordonné de ne pas faire
4,24
Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, une divinité jalouse!
Un Qél jaloux
Impatient de se venger. En français : « emportement ». Enflammé de colère pour punir les idolâtres
4,25
Quand vous aurez engendré des enfants, puis des petits-enfants, et que vous aurez vieilli sur cette terre; si vous dégénérez alors, si vous fabriquez une idole, image d'un être quelconque, faisant ainsi ce qui déplaît à l'Éternel, ton Dieu, et l'offense,
Vous vieillirez (wenochantem)
Le mot wenochantem constitue pour eux une allusion à leur futur exil, huit cent cinquante-deux ans plus tard (Guitin 88a), durée correspondant à la valeur numérique des lettres qui le composent. Mais Il en a avancé l’échéance et les a exilés après [seulement] huit cent cinquante ans, devançant wenochantem de deux ans afin que ne s’accomplisse pas contre eux [la suite] : « détruire, vous serez détruits » (verset suivant). Et c’est ce qui est écrit : « Hachem a hâté le malheur et Il l’a amené sur nous, car Hachem notre Eloqim est juste… » (Daniel 9, 14) – Il nous a traités avec bonté en accélérant sa venue deux ans avant le temps fixé
4,26
j'en prends à témoin contre vous, aujourd'hui, les cieux et la terre, vous disparaîtrez promptement de ce pays pour la possession duquel vous allez passer le Jourdain; vous n'y prolongerez pas vos jours, vous en serez proscrits au contraire!
Je prends à témoin contre vous
Je les invite à être les témoins que je vous ai avertis
4,27
L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez réduits à un misérable reste au milieu des nations où l'Éternel vous conduira.
4,28
Là, vous serez soumis à ces dieux, œuvre des mains de l'homme, dieux de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent ni ne respirent.
Vous servirez là des dieux
Comme le rend le Targoum Onqelos : [« des peuples qui adorent des idoles »]. En servant ceux qui les adorent, ce sera comme si vous les adoriez vous-mêmes
4,29
C'est alors que tu auras recours à l'Éternel, ton Dieu, et tu le retrouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.
4,30
Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, après de longs jours tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix.
4,31
Car, c'est un Dieu clément que l'Éternel, ton Dieu, il ne te délaissera pas, il ne consommera pas ta perte, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères, l'alliance qu'il leur a jurée.
Il ne te relâchera pas (yarpekha)
En desserrant l’étreinte de ses mains. Le mot yarpekha est au hif‘il : « Il ne te donnera pas de relâchement », Il ne te séparera pas de Lui. De même : « Je l’ai saisi et ne le relâcherai pas (arpennou) » (Chir hachirim 3, 4), mot qui n’est pas ponctué : erpènou. Toute expression de « relâchement » est rendue par le hif‘il ou par le hithpa’él, comme dans : « Relâche-la ! (harpé) » (II Melakhim 4, 27) – donne-lui du relâchement, ou dans : « Relâche-moi (hèrèf) ! » (infra 9, 14) – donne-toi du relâchement par rapport à moi
4,32
De fait, interroge donc les premiers âges, qui ont précédé le tien, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'un bout du ciel jusqu'à l'autre, demande si rien d'aussi grand est encore arrivé, ou si l'on a ouï chose pareille!
Les premiers jours
Au sujet des premiers jours
L’extrémité des cieux
Interroge aussi toutes les créatures qui sont d’une extrémité à l’autre. Tel est le sens littéral. Selon le Midrach, on nous renseigne ici sur la taille d’Adam, laquelle s’étendait de la terre au ciel, ce qui correspond à : « d’une extrémité à l’autre » (‘Haguiga 12a)
Y a-t-il eu comme cette grande chose-ci
Et quelle a été cette grande chose ? « Un peuple a-t-il entendu… » (verset suivant)
4,33
Quel peuple a entendu, comme tu l'as entendue, la voix de Dieu parlant du sein de la flamme, et a pu vivre?
4,34
Et quelle divinité entreprit jamais d'aller se chercher un peuple au milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves, de signes et de miracles, en combattant d'une main puissante et d'un bras étendu, en imposant la terreur, toutes choses que l'Éternel, votre Dieu, a faites pour vous, en Egypte, à vos yeux?
Eloqim a-t-il essayé (hanissa)
Une divinité a-t-elle jamais fait des miracles (nissim) « de venir prendre… » ? Toutes ces lettres initiales hé sont interrogatives et sont donc ponctuées d’un ‘hataf pata‘h : hanihya (« y a-t-il eu » – verset 32), hanichma’ (« a-t-on entendu » – ibid.), hanissa, hachama’ (« a-t-il entendu » – verset 33)
Par des épreuves (bemassoth)
C’est par des mises à l’épreuve (nissyonoth) qu’Il a fait connaître Sa puissance. Par exemple : « Glorifie-toi sur moi » (Chemoth 8, 5) – si je peux faire cela, ce sera une mise à l’épreuve
Par des signes
Pour persuader qu’il est l’envoyé de Hachem. Par exemple : « Qu’est cela dans ta main ? (Chemoth 4, 2)
Et par des prodiges
En envoyant sur eux des plaies prodigieuses
Et par la guerre
Dans la mer, comme il est écrit : « car Hachem “guerroie” pour eux contre l’Egypte » (Chemoth 14, 25)
4,35
Toi, tu as été initié à cette connaissance: que l'Éternel seul est Dieu, qu'il n'en est point d'autre.
Il a été montré
Comme le rend le Targoum Onqelos : « on t’a montré ». Lorsque le Saint béni soit-Il a donné la Tora, Il leur a ouvert sept firmaments, et de même qu’Il a déchiré ceux d’en haut, ainsi a-t-Il déchiré ceux d’en bas, et ils ont vu qu’Il était unique. Aussi est-il écrit : « Il t’a été montré pour savoir »
4,36
Du haut du ciel il t'a fait entendre sa voix pour te discipliner; sur la terre il t'a fait voir son feu imposant, et du milieu de ce feu tu as entendu ses paroles.
4,37
Et parce qu'il a aimé tes ancêtres, il a adopté leur postérité après eux, et il t'a fait sortir sous ses yeux, par sa toute-puissance, de l'Egypte,
Et parce qu’Il a aimé
Et tout cela parce qu’Il a aimé
Il t’a fait sortir devant Lui
Comme quelqu’un qui fait marcher son fils devant lui, comme il est écrit : « L’ange de ha-Eloqim partit […] il alla derrière eux » (Chemoth 14, 19). Autre explication : « Il t’a fait sortir devant Lui » – devant leurs ancêtres, ainsi qu’il est écrit : « En présence de leurs pères Il a fait des prodiges… » (Tehilim 78, 12). Il ne faut pas s’étonner que « devant Lui » soit au singulier, car Il vient de s’exprimer au singulier : « Il a choisi dans sa descendance après “lui” »
4,38
pour déposséder, à ton profit, des peuples plus grands et plus forts que toi; pour te conduire dans leur pays et te le donner en héritage, comme tu le vois aujourd'hui.
Que toi devant toi
Il faut intervertir, pour l’interpréter, l’ordre des mots dans le verset : « Pour déposséder devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi »
Comme ce jour-ci
Comme tu le vois aujourd’hui
4,39
Reconnais à présent, et imprime-le dans ton cœur, que l'Éternel seul est Dieu, dans le ciel en haut comme ici-bas sur la terre, qu'il n'en est point d'autres!
4,40
Et tu observeras ses lois et ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, pour ton bonheur et pour celui de tes enfants après toi, et afin que ton existence se prolonge sur cette terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne à perpétuité."
4,41
C'est alors que Moïse désigna trois villes en deçà du Jourdain, à l'orient,
Alors il sépara (littéralement : « il séparera »)
Il s’est appliqué à penser à les séparer bien qu’elles n’aient acquis cette qualité qu’après la désignation de celles d’Erets Yisrael (Makoth 10a). Mochè s’est dit : « Toute mitswa que j’ai la possibilité d’accomplir, je l’accomplirai. 
De l’autre côté du Yardén
Du « côté » qui est à l’est du Yardén
Vers l’est (mizre‘ha)
Le reich de mizre‘ha est ponctué d’un chewa parce que le mot est au cas construit : le lever « du » soleil, l’endroit où se lève le soleil
4,42
pour servir de refuge au meurtrier qui ferait mourir son prochain sans préméditation et sans avoir été précédemment son ennemi, afin qu'en se réfugiant dans une de ces villes, il pût sauver sa vie.
4,43
C'étaient: Bécer, dans le désert, dans le plat pays appartenant à la tribut de Ruben; Ramoth, en Galaad, à la tribu de Gad, et Golân, dans le Basan, à celle de Manassé.
4,44
Or, ceci est la doctrine que Moïse exposa aux enfants d'Israël.
Et ceci est la loi
Celle qu’Il va disposer après le présent paragraphe
4,45
Voici les avertissements, lois et règlements que Moïse donna aux enfants d'Israël après leur sortie d'Egypte,
Ceux-là sont les témoignages […] que Mochè a déclarés
Ceux-là mêmes qu’il avait promulgués au moment de la sortie d’Egypte, il les a réitérés dans les plaines de Moav
« de l’autre côté du Yardén »
c’est-à-dire à l’est, puisque le second côté était à l’est
4,46
au bord du Jourdain, dans la vallée qui fait face à Beth-Peor, dans le pays de Sihôn, roi des Amorréens, qui résidait à Hesbon, et qui fut vaincu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Egypte;
4,47
de sorte qu'ils prirent possession de son pays et de celui d'Og, roi du Basan, des pays de ces deux rois des Amorréens, situés en deçà du Jourdain, à l'orient:
4,48
depuis Aroer, qui est au bord du torrent d'Arnon, jusqu'à la montagne de Ciôn, autrement le Hermon;
4,49
et toute la Plaine du côté oriental du Jourdain jusqu'à la mer de la Plaine, sous le versant du Pisga.
5,1
Moïse fit appel à tout Israël, et leur dit: "Ecoute, Israël, les lois et les statuts que je vous fais entendre aujourd'hui; étudiez-les et appliquez-vous à les suivre.
5,2
L'Éternel, notre Dieu, a contracté avec nous une alliance au Horeb.
5,3
Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a contracté cette alliance, c'est avec nous-mêmes, nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants.
Ce n’est pas avec nos pères
« Hachem a conclu… » seulement avec nous
5,4
C'est face à face que l'Éternel vous parla sur la montagne, du milieu de la flamme.
Face à face
Rabi Berèkhya a enseigné : Voici ce qu’a dit Mochè : « Ne dites pas que je vous fourvoie vers une vaine futilité, comme le ferait un courtier entre un vendeur et un acheteur, car c’est le vendeur lui-même qui vous parle. 
5,5
Moi, je me tenais, en ce temps-là, entre l'Éternel et vous, pour vous exposer la parole de l'Éternel, parce que, terrifiés par la flamme, vous n'approchâtes point de la montagne; et il disait:
En disant
Ces mots font suite à : « Hachem a parlé avec vous, dans la montagne, du milieu du feu » (verset 4) […] en disant : « “Je suis Hachem…” » (verset 6), et : « Moi, je me tiens entre Hachem et entre vous »
5,6
(I). "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, d'une maison d'esclavage.
5,7
(II). Tu n'auras point d'autre Dieu que moi.
Sur ma face
En tout lieu où je me trouve, c’est-à-dire dans l’univers entier. Autre explication : Aussi longtemps que j’existerai. J’ai déjà expliqué les Dix Commandements (Chemoth 20, 2 et suivants)
5,8
Tu ne te feras point d'idole, l'image de quoi que ce soit dans le ciel en haut, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre
5,9
Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point; car moi seul, l'Éternel, je suis ton Dieu, Dieu jaloux, qui poursuis le crime des pères sur la troisième et la quatrième générations, pour ceux qui m'offensent,
5,10
et qui étends mes faveurs à la millième, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.
5,11
(III). Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, à l'appui du mensonge; car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge.
5,12
(IV). Observe le jour du Sabbat pour le sanctifier, comme te l'a prescrit l'Éternel, ton Dieu.
5,13
Durant six jours tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires;
Garde
Tandis qu’il est écrit, en ce qui concerne les premières tables : « Souviens-toi… » (Chemoth 20, 8). Les deux mots ont été prononcés simultanément et en un seul mot, et ils ont été entendus en une seule audition (Mekhilta)
Comme t’a ordonné
Avant le don de la Tora, à Mara (Chabath 87b)
5,14
mais le septième jour est la trêve de l'Éternel, ton Dieu: tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bœuf, ton âne, ni tes autres bêtes, non plus que l'étranger qui est dans tes murs; car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme toi.
5,15
Et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Egypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu; c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrit d'observer le jour du Sabbat.
5,16
(V). Honore ton père et ta mère, comme te l'a prescrit l'Éternel, ton Dieu, afin de prolonger tes jours et de vivre heureux sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te destine.
Tu te souviendras que tu as été serviteur…
C’est à cette fin-là qu’Il t’a racheté : pour que tu Le serves et que tu observes Ses mitswoth
5,17
(VI). Ne commets point d'homicide. (VII). Ne commets point d'adultère. (VIII). Ne commets point de larcin. (IX). Ne porte point contre ton prochain un faux témoignage.
Comme t’a ordonné
La mitswa du respect des père et mère avait déjà été donnée à Mara, comme il est écrit : « … Là Il plaça pour lui un statut et une ordonnance » (Sanhèdrin 56b)
5,18
(X). Ne convoite point la femme de ton prochain, et ne désire la maison de ton prochain ni son champ, son esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain."
Et tu ne commettras pas d’adultère
Il n’est d’adultère qu’avec une femme mariée
5,19
Ces paroles, l'Éternel les adressa à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu des feux, des nuées et de la brume, d'une voix puissante, sans y rien ajouter; puis il les écrivit sur deux tables de pierre, qu'il me remit.
Et tu ne désireras (tha‘hmod) pas
Le Targoum Onqelos rend ce mot par un terme comportant une connotation de « désir », de même que celui employé dans : « désirable (nè‘hmad) à voir » (Beréchith 2, 9)
5,20
Or, quand vous eûtes entendu cette voix sortir du sein des ténèbres, tandis que la montagne était en feu, vous vîntes tous à moi, les chefs de vos tribus et vos anciens,
Et elle ne continua pas
Le Targoum Onqelos rend ce mot par : « Elle ne s’arrêta pas ». Il n’est pas possible, au niveau de l’être humain, d’émettre en un seul souffle tout ce que l’on a à dire, et l’on a besoin de s’interrompre [pour reprendre haleine]. Il n’en est pas ainsi, en revanche, pour le Saint béni soit-Il : Il ne s’interrompait pas, et du moment qu’Il ne s’interrompait pas Il ne reprenait pas, car Sa voix est puissante et éternelle. Autre explication : « Et elle ne continua pas » – Il ne continua pas de Se manifester aussi solennellement
5,21
en disant: "Certes, l'Éternel, notre Dieu, nous a révélé sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu de la flamme; nous avons vu aujourd'hui Dieu parler à l'homme et celui-ci vivre!
5,22
Mais désormais, pourquoi nous exposer à mourir, consumés par cette grande flamme? Si nous entendons une fois de plus la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous sommes morts.
5,23
Car est-il une seule créature qui ait entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant parler du milieu du feu, et soit demeurée vivante?
5,24
Va toi-même et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu; et c'est toi qui nous rapporteras tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'aura dit, et nous l'entendrons, et nous obéirons."
5,25
L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressiez, et il me dit: "J'ai ouï la voix de ce peuple, les paroles qu'il t'adresse: tout ce qu'ils ont dit est bien dit.
Et toi (au féminin) tu nous déclareras
Vous m’avez amolli à l’état d’une femme, alors que je souffrais à cause de vous. Vous avez affaibli mes mains quand j’ai vu que vous n’étiez pas pressés de vous rapprocher de Lui par amour. Car n’aurait-il pas été plus beau d’apprendre de la bouche du Tout-Puissant que de la mienne 
5,26
Ah! S'ils pouvaient conserver en tout temps cette disposition à me craindre et à garder tous mes commandements! Alors ils seraient heureux, et leurs enfants aussi, à jamais!
5,27
Va, dis-leur de rentrer dans leurs tentes;
5,28
toi ensuite, tu resteras ici avec moi, et je te dirai toute la loi, et les statuts et les règles que tu dois leur enseigner, afin qu'ils les observent dans le pays dont je leur destine la possession."
5,29
Ayez donc soin d'observer ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné; ne vous en écartez ni à droite ni à gauche.
5,30
Toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a tracée, suivez-la, et vous vivrez heureux, et vous aurez de longs jours dans le pays que vous posséderez.
6,1
"Or, voici la loi, les statuts et les règles que l'Éternel, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner, et que vous avez à suivre dans le pays dont vous allez prendre possession;
6,2
afin que tu révères l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses statuts et ses préceptes que je te transmets, toi, et ton fils et ton petit-fils, tout le temps de votre vie, et afin que vos jours se prolongent.
6,3
Tu écouteras donc, Israël, et tu observeras avec soin, afin de prospérer et de multiplier sans mesure, ainsi que l'Éternel, Dieu de tes pères, te l'a promis, dans ce pays ruisselant de lait et de miel.
6,4
Ecoute, Israël: l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un!
Hachem
Hachem, qui est notre Eloqim maintenant, et non celui des nations idolâtres, deviendra un jour « Hachem un », comme il est écrit : « Car je convertirai alors les peuples à une langue pure pour qu’ils invoquent tous le Nom de Hachem » (Tsefania 3, 9), et : « En ce jour-là Hachem sera un et Son nom sera un » (Zekhariya 14, 9)
6,5
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir.
Tu aimeras Hachem
Exécute Ses paroles par amour ! Celui qui agit par amour ne ressemble pas à celui qui agit par crainte. Celui qui sert son maître par crainte, si celui-ci lui complique la tâche, il le délaissera et s’en ira (Sifri)
De tout ton cœur (levavkha écrit avec deux beith)
Avec tes deux penchants. Autre explication : « De tout ton cœur » – il ne faut pas que ton cœur soit divisé à l’égard de Hachem
Et de toute ton âme
Dût-Il te prendre la vie
Et de tout ton pouvoir
De toute ta fortune. Il est écrit : « et de tout ton pouvoir » parce qu’il existe des gens pour qui leur argent compte plus que leur propre personne (Berakhoth 61b). Autre explication : « Et de tout ton pouvoir » – quelle que soit la mesure qu’Il t’applique, qu’elle soit une bonne mesure ou une mesure punitive. C’est ainsi que David a dit : « Je lèverai la coupe des saluts et j’invoquerai le nom de Hachem… » (Tehilim 116, 13), et : « Trouverais-je chagrin et tristesse… » (ibid. verset 3) (Berakhoth 60b)
6,6
Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur.
Ces paroles-ci seront…
Et en quoi cet amour consiste-t-il ? « Ces paroles-ci seront… » Car tu reconnaîtras ainsi le Saint béni soit-Il et t’attacheras à Ses voies (Sifri)
Que je t’ordonne aujourd’hui
Il ne faut pas qu’elles t’apparaissent comme un décret (diotagma) démodé, que plus personne ne respecte plus, mais comme un décret nouveau vers lequel tous accourent pour l’accueillir. Le mot diotagma désigne un décret royal promulgué par écrit
6,7
Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et en te levant.
Tu les enseigneras
Ce mot comporte une connotation d’« affûtage ». Il faut qu’elles soient « tranchantes » dans ta bouche (Qiddouchin 30a), de manière que, si l’on te pose une question, tu n’aies pas à balbutier, mais pour que tu puisses répondre sur-le-champ
A tes fils
Ce sont les « disciples ». Il se trouve que les disciples sont très souvent appelés des « fils », comme il est écrit : « Vous êtes des “fils” à Hachem, votre Eloqim » (infra 14, 1), ou : « les “fils” des prophètes qui étaient à Beith El » (II Melakhim 2, 3). On trouve également cette signification chez ‘Hizqiya qui, ayant enseigné la Tora à tout Israël, les a appelés « ses fils », comme il est écrit : « Mes “fils” ! Maintenant, ne soyez pas négligents ! » (II Divrei Hayamim 29, 11). Et de même que les disciples sont appelés « fils », comme il est écrit : « Vous êtes des “fils” à Hachem, votre Eloqim », de même le maître est-il appelé « père », comme il est écrit : « “Mon père” ! “Mon père” ! Char d’Israël ! » (II Melakhim 2, 12)
Tu en parleras
Elles seules doivent constituer matière à ta conversation. Fais-en l’essentiel et non l’accessoire (Sifri)
Et quand tu te couches
J’aurais pu penser qu’il dût en être ainsi même l’on se couche à midi. Aussi est-il écrit : « … et quand tu te lèves ». J’aurais pu penser qu’il dût en être ainsi même l’on se lève à minuit. Aussi est-il écrit : « … quand tu es assis dans ta maison, et quand tu marches dans le chemin ». La Tora parle de notre manière habituelle de vivre : le moment où l’on se couche et le moment où l’on se lève
6,8
Tu les attacheras, comme symbole, sur ton bras, et les porteras en fronteau entre tes yeux.
Tu les lieras pour signe sur ta main
Il s’agit des tefilin du bras
Elles seront pour fronteaux (letotafoth) entre tes yeux
Il s’agit des tefilin de la tête. On les appelle totafoth à cause du nombre de paragraphes qu’elles contiennent : Deux se dit tat en kathpi, et path en afriki (Sanhèdrin 4b)
6,9
Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Les poteaux de ta maison
Le mot mezouzoth est écrit sans waw entre le zayin et le thaw, ce qui veut dire qu’il n’en faut qu’une [par porte]
Et dans tes portes
Y compris les portes des cours, ainsi que celles des provinces et celles des villes (Yoma 11a)
6,10
Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura installé dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, pays aux villes grandes et belles, que tu n'as point bâties;
6,11
avec des maisons abondantes en biens, que tu n'y as pas répandus, des citernes toutes faites, que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers, que tu n'as point plantés; quand tu jouiras de ces biens et t'en rassasieras,
Creusés
Etant donné qu’il s’agissait d’endroits rocailleux et rocheux, le mot « creusés » est pertinent
6,12
garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a tiré du pays d'Egypte, d'une maison de servitude!
De la maison des serviteurs
Comme le rend le Targoum Onqelos : « d’une maison de servitude » – d’un endroit où vous avez été des serviteurs
6,13
C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu dois adorer, c'est lui que tu dois servir, c'est par son nom que tu dois jurer.
Et par Son nom jureras
Si tu possèdes toutes ces qualités-là : si tu crains Son nom et si tu Le sers, tu pourras alors jurer en Son nom. Car dès lors que tu crains Son nom, tu seras attentif à ton serment. Et sinon, tu ne jureras pas
6,14
Ne suivez point des divinités étrangères, aucun des dieux de ces peuples qui vous entourent.
D’entre les dieux des peuples qui sont autour de vous
Il en est de même pour ceux qui sont éloignés. Cependant, comme tu peux voir tes voisins se fourvoyer derrière eux, il était nécessaire d’insister davantage dans la mise en garde à leur sujet
6,15
Car une divinité jalouse, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi: crains que son courroux ne s'allume contre toi et qu'il ne t'anéantisse de dessus la face de la terre.
6,16
Ne tentez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa.
A Massa
Lorsqu’ils sont sortis d’Egypte, et qu’ils L’ont mis à l’épreuve par l’eau, comme il est écrit : « Hachem est-Il au milieu de nous ? » (Chemoth 17, 7)
6,17
Gardez, au contraire, les commandements de l'Éternel, votre Dieu, les statuts et les lois qu'il vous a imposés.
6,18
Fais ce qui est juste et agréable aux yeux du Seigneur, afin d'être heureux et d'arriver à posséder ce bon pays que le Seigneur a promis par serment à tes pères,
Le droit et le bon
Il s’agit ici d’un litige tranché par arbitrage, « en deçà de la ligne du droit strict » [c’est-à-dire en équité]
6,19
lorsqu'il repoussera tous tes ennemis de devant toi, comme l'a déclaré le Seigneur.
Comme a parlé Hachem
Et où a-t-Il parlé ainsi ? « Je troublerai tout le peuple… » (Chemoth 23, 27)
6,20
Quand ton fils t'interrogera un jour, disant: "Qu'est-ce que ces statuts, ces lois, ces règlements, que l'Éternel, notre Dieu, vous a imposés?"
Quand ton fils t’interrogera demain
Il existe des lendemains lointains
6,21
Tu répondras à ton fils: "Nous étions asservis à Pharaon, en Egypte, et l'Éternel nous en fit sortir d'une main puissante.
6,22
Il opéra des signes et des prodiges, grands et terribles, sur l'Egypte, sur Pharaon et toute sa maison, sous nos yeux.
6,23
Et nous, il nous fit sortir de là pour nous amener ici, pour nous gratifier du pays qu'il avait promis à nos pères;
6,24
et il nous prescrivit d'exécuter toutes ces lois, de révérer l'Éternel, notre Dieu, pour que nous fussions heureux à jamais, pour qu'il conservât nos jours comme il l'a fait jusqu'ici.
6,25
Et ce sera œuvre méritoire pour nous de pratiquer soigneusement toute cette loi devant le Seigneur, notre Dieu, telle qu'il nous l'a prescrite."
7,1
Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour le conquérir; quand il aura écarté de devant toi ces nombreuses peuplades, le Héthéen, le Ghirgachéen, l'Amorréen, le Cananéen, le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen, sept peuplades plus nombreuses et plus puissantes que toi;
Il fera tomber (wenachal)
Dans le sens de « jeter » et de « lancer au loin », comme dans : « … le fer tombera (wenachal) » (infra 19, 5)
7,2
quand l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les frapperas d'anathème. Point de pacte avec eux, point de merci pour eux!
Et tu ne leur feras pas faveur (the‘haném)
Ne leur adresse pas de compliment (‘hén). Il est interdit de dire : « Que ce païen est beau ! » (‘Avoda zara 14a). Autre explication : Tu ne leur donneras pas de possibilité d’installation (‘haniyya) dans le pays (‘Avoda zara 20a)
7,3
Ne t'allie avec aucun d'eux: ta fille, ne la donne pas à son fils, et sa fille, n'en fais pas l'épouse du tien!
7,4
Car il détacherait ton fils de moi, et ils adoreraient des divinités étrangères, et la colère du Seigneur s'allumerait contre vous, et il vous aurait bientôt anéantis.
Car il détournera ton fils de derrière moi
Le fils du païen, quand il aura épousé ta fille, détournera de moi ton fils, celui qu’elle aura enfanté (Yevamoth 23a). Cela nous apprend que le fils de ta fille issu d’un païen est appelé « ton » fils, tandis que le que le fils de ton fils issu d’une païenne n’est pas appelé « ton » fils, mais celui de cette païenne. Car le texte ne dit pas, à propos de sa fille : « tu ne prendras pas, car “elle” détournera ton fils de derrière moi », mais : « car “il” détournera ton fils… 
7,5
Non, voici ce que vous devrez leur faire: vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs monuments, vous abattrez leurs bosquets, vous livrerez leurs statues aux flammes.
Leurs autels
Construits « en dur »
Leurs monuments
Faits d’une seule pierre
Et leurs achéroth
Des arbres qu’ils adorent (‘Avoda zara 48a)
Et leurs sculptures
Des images
7,6
Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu: il t'a choisi, l'Éternel, ton Dieu, pour lui être un peuple spécial entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
7,7
Si l'Éternel vous a préférés, vous a distingués, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous;
Ce n’est pas comme les plus nombreux
A prendre au sens littéral. Quant à l’explication midrachique, elle consiste à dire que c’est parce que vous ne vous glorifiez pas des bienfaits dont je vous comble que je me suis attaché à vous (‘Houlin 89a)
Car vous êtes le moins nombreux
Vous vous dépréciez vous-mêmes, comme Avraham qui a dit : « … moi, poussière et cendre » (Beréchith 18, 27), ou comme Mochè et Aharon qui ont dit : « … et nous quoi [sommes-nous] ? » (Chemoth 16, 7). Tandis que vous n’êtes pas comme Nevoukhadnètsar qui a dit : « Je ressemblerai à l’Etre suprême » (Yecha’ya 14, 14), ou comme San‘hériv qui a dit : « Qui de toutes les divinités de ces pays a délivré leur pays de ma main… ? » (ibid. 36, 20), ou comme ‘Hiram qui a dit : « Je suis une divinité, je m’assieds sur le siège de Eloqim » (Ye‘hezqèl 28, 2)
Car (ki) vous êtes le moins nombreux
Le mot ki s’emploie ici dans le sens de : « car » (Roch hachana 3a)
7,8
c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il est fidèle au serment qu'il a fait à vos aïeux; voilà pourquoi il vous a, d'un bras puissant, arrachés et sauvés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Egypte.
Mais c’est par l’amour de Hachem
Le mot ki s’emploie ici dans le sens de : « mais » (Roch hachana 3a). Ce n’est pas comme étant les plus nombreux que Hachem vous a désirés, « mais » par l’amour de Hachem envers vous
Et parce qu’Il garde le serment
Par le fait qu’Il garde le serment
7,9
Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, lui seul est Dieu, un Dieu véridique, fidèle au pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment et obéissent à ses lois, jusqu'à la millième génération;
Jusqu’à mille générations
Alors qu’il est écrit plus haut : « … et qui fais du bien à “des milliers” » (supra 5, 10). Ici, où l’expression est contiguë à : « et pour ceux qui gardent Ses mitswoth » – à ceux qui le font par crainte, le texte emploie le mot « mille ». Tandis que plus haut, où il était question de « ceux qui L’aiment » – de ceux qui agissent par amour, et auxquels il est promis une plus grande récompense, le texte parlait de « milliers » [au pluriel] (Sota 31a)
Pour ceux qui L’aiment
A savoir ceux qui agissent par amour
Et pour ceux qui gardent Ses mitswoth
A savoir ceux qui agissent par crainte
7,10
mais qui punit ses ennemis directement, en les faisant périr, et n'ajourne point, à l'égard de son contempteur, le paiement qui lui est dû.
Et qui paie ceux qui le haïssent pour Sa face
Il les rembourse de leur vivant de ce qu’Il leur doit pour le bien qu’ils ont fait, afin de les faire disparaître du monde à venir
7,11
Tu observeras donc la loi, et les décrets et les règles, que je t'ordonne en ce jour d'exécuter.
Aujourd’hui
Et demain, dans le monde à venir, pour qu’ils recueillent leur récompense (‘Erouvin 22a)