Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:15 : Mise des Téfilines
07:09 : Lever du soleil
12:24 : Heure de milieu du jour
17:40 : Coucher du soleil
18:19 : Tombée de la nuit

Paracha Yitro
Vendredi 10 Février 2023 à 17:23
Sortie du Chabbath à 18:24
Afficher le calendrier
Vayikra

Paracha Vayikra

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Ashkénaze  
ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד והפשיט את העלה ונתח אתה לנתחיה ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים או מן העזים לעלה זכר תמים יקריבנו ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה ס וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא
ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה ליהוה
ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה וסמך ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את הדם על המזבח סביב והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה והקטירו אתו בני אהרן המזבחה על העלה אשר על העצים אשר על האש אשה ריח ניחח ליהוה ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים ליהוה זכר או נקבה תמים יקריבנו אם כשב הוא מקריב את קרבנו והקריב אתו לפני יהוה וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה והקטירו הכהן המזבחה לחם אשה ליהוה ואם עז קרבנו והקריבו לפני יהוה וסמך את ידו על ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב והקריב ממנו קרבנו אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה לריח ניחח כל חלב ליהוה חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים ליהוה לחטאת והביא את הפר אל פתח אהל מועד לפני יהוה וסמך את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני יהוה ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל אהל מועד וטבל הכהן את אצבעו בדם והזה מן הדם שבע פעמים לפני יהוה את פני פרכת הקדש ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל דם הפר ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרף ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ואשמו ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני יהוה ושחט את הפר לפני יהוה והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אהל מועד וטבל הכהן אצבעו מן הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל הדם ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות יהוה אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזים זכר תמים וסמך ידו על ראש השעיר ושחט אתו במקום אשר ישחט את העלה לפני יהוה חטאת הוא ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת דמו ישפך אל יסוד מזבח העלה ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו
ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות יהוה אשר לא תעשינה ואשם או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו ואם כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט אתה לחטאת במקום אשר ישחט את העלה ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו או נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם או כי יגע בטמאת אדם לכל טמאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבעה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם לאחת מאלה והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה והביא את אשמו ליהוה על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כשבה או שעירת עזים לחטאת וכפר עליו הכהן מחטאתו ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא שתי תרים או שני בני יונה ליהוה אחד לחטאת ואחד לעלה והביא אתם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל והזה מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח חטאת הוא ואת השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו
ואם לא תשיג ידו לשתי תרים או לשני בני יונה והביא את קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לחטאת לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבנה כי חטאת היא והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קמצו את אזכרתה והקטיר המזבחה על אשי יהוה חטאת הוא וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהן כמנחה וידבר יהוה אל משה לאמר נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי יהוה והביא את אשמו ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקדש לאשם ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו אשם הוא אשם אשם ליהוה וידבר יהוה אל משה לאמר נפש כי תחטא ומעלה מעל ביהוה וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו ואת אשמו יביא ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן לפני יהוה ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
1,1
וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר יְהוָה אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר.
אֶל מֹשֶׁה
לְכָל דִּבְּרוֹת וּלְכָל אֲמִירוֹת וּלְכָל צִוּוּיִם קָדְמָה קְרִיאָה לְשׁוֹן חִבָּה לָשׁוֹן שֶׁמַּלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מִשְׁתַּמְּשִׁין בּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "וְקָרָא זֶה אֶל זֶה" אֲבָל לִנְבִיאֵי הָאֻמּוֹת עַכּוּ"ם נִגְלָה עֲלֵיהֶן בִּלְשׁוֹן עֲרַאי וְטֻמְאָה שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיִּקָּר אֱלֹהִים אֶל בִּלְעָם"
וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה
הַקּוֹל הוֹלֵךְ וּמַגִּיעַ לְאָזְנָיו וְכָל יִשְׂרָאֵל לֹא שׁוֹמְעִין. יָכוֹל אַף לְהַפְסָקוֹת הָיְתָה קְרִיאָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וַיְדַבֵּר" לְדִבּוּר הָיְתָה קְרִיאָה וְלֹא לְהַפְסָקוֹת. וּמֶה הָיוּ הַפְסָקוֹת מְשַׁמְּשׁוֹת? לִתֵּן רֶוַח לְמֹשֶׁה לְהִתְבּוֹנֵן בֵּין פָּרָשָׁה לְפָרָשָׁה וּבֵין עִנְיָן לְעִנְיָן קַל וָחֹמֶר לְהֶדְיוֹט הַלּוֹמֵד מִן הַהֶדְיוֹט
אֵלָיו
לְמַעֵט אֶת אַהֲרֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: י"ג דִּבְּרוֹת נֶאֶמְרוּ בַּתּוֹרָה לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן וּכְנֶגְדָּן נֶאֶמְרוּ י"ג מִעוּטִין לְלַמֶּדְךָ שֶׁלֹּא לְאַהֲרֹן נֶאֶמְרוּ אֶלָּא לְמֹשֶׁה שֶׁיֹּאמַר לְאַהֲרֹן וְאֵלּוּ הֵן י"ג מִעוּטִין: "לְדַבֵּר אִתּוֹ" "מִדַּבֵּר אֵלָיו" "וַיְדַבֵּר אֵלָיו" "וְנוֹעַדְתִּי לְךָ" _ כֻּלָּן בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים. יָכוֹל שָׁמְעוּ אֶת קוֹל הַקְּרִיאָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: "קוֹל לוֹ" "קוֹל אֵלָיו" מֹשֶׁה שָׁמַע וְכָל יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁמְעוּ (מוּבָא כָּאן בְּשֵׁם הָרַ"ן שֶׁדִּיּוּקוֹ דְּרַשִּׁ"י מִמַּה שֶּׁהַתֵּבָה הַמְיַחֶדֶת הַדִּבּוּר מֻרְגֶּשֶׁת בַּמִּבְטָא יוֹתֵר מֵאִלּוּ הָיָה כָּתוּב 'לוֹ' שֶׁגַּם כֵּן תּוֹרֶה עַל יִחוּד הַדִּבּוּר אֲבָל אֵינָהּ מֻרְגֶּשֶׁת וְכָתַב אֵלָיו שֶׁגַּם כֵּן הִיא הַתֵּבָה הַמְיַחֶדֶת הַדִּבּוּר. וְאָמְנָם מֻרְגֶּשֶׁת בַּמִּבְטָא לְהוֹרוֹת יִחוּד יוֹתֵר וְהוּא שֶׁמֹּשֶׁה שָׁמַע וְכָל יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁמְעוּ וְדו"ק. מָצָאתִי)
מֵאֹהֶל מוֹעֵד
מְלַמֵּד שֶׁהָיָה הַקּוֹל נִפְסָק וְלֹא הָיָה יוֹצֵא חוּץ לָאֹהֶל. יָכוֹל מִפְּנֵי שֶׁהַקּוֹל נָמוֹךְ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "אֶת הַקּוֹל". מַהוּ הַ"קּוֹל"? הוּא הַקּוֹל הַמִּתְפָּרֵשׁ בִּתְהִלִּים: "קוֹל ה' בַּכֹּחַ קוֹל ה' בֶּהָדָר קוֹל ה' שֹׁבֵר אֲרָזִים". אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר "מֵאֹהֶל מוֹעֵד"? מְלַמֵּד שֶׁהָיָה הַקּוֹל נִפְסָק. כַּיּוֹצֵא בּוֹ: "וְקוֹל כַּנְפֵי הַכְּרוּבִים נִשְׁמַע עַד הֶחָצֵר הַחִיצֹנָה". יָכוֹל מִפְּנֵי שֶׁהַקּוֹל נָמוּךְ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "כְּקוֹל אֵל שַׁדַּי בְּדַבְּרוֹ" אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר: "עַד הֶחָצֵר הַחִיצֹנָה"? שֶׁכֵּיוָן שֶׁמַּגִּיעַ שָׁם הָיָה נִפְסָק
מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר
יָכוֹל מִכָּל הַבַּיִת? תַּלְמוּד לוֹמַר: "מֵעַל הַכַּפֹּרֶת". יָכוֹל מֵעַל הַכַּפֹּרֶת כֻּלָּהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים"
לֵאמֹר
צֵא וֶאֱמֹר לָהֶם דִּבְרֵי כִּבּוּשִׁים: 'בִּשְׁבִילְכֶם הוּא נִדְבַּר עִמִּי' שֶׁכֵּן מָצִינוּ שֶׁכָּל ל"ח שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר כִּמְנֻדִּים מִן הַמְרַגְּלִים וְאֵילָךְ לֹא נִתְיַחֵד הַדִּבּוּר עִם מֹשֶׁה שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיְהִי כַּאֲשֶׁר תַּמּוּ כָּל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה לָמוּת... וַיְדַבֵּר ה' אֵלַי לֵאמֹר" אֵלַי הָיָה הַדִּבּוּר. דָּבָר אַחֵר: צֵא וֶאֱמֹר לָהֶן דְּבָרַי וַהֲשִׁיבֵנִי אִם יְקַבְּלוּם כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיָּשֶׁב מֹשֶׁה אֶת דִּבְרֵי הָעָם וְגוֹ'"
1,2
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַיהוָה מִן הַבְּהֵמָה מִן הַבָּקָר וּמִן הַצֹּאן תַּקְרִיבוּ אֶת קָרְבַּנְכֶם.
אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם
כְּשֶׁיַּקְרִיב בְּקָרְבְּנוֹת נְדָבָה דִּבֵּר הָעִנְיָן
אָדָם
לָמָּה נֶאֱמַר? מָה אָדָם הָרִאשׁוֹן לֹא הִקְרִיב מִן הַגָּזֵל שֶׁהַכֹּל הָיָה שֶׁלּוֹ אַף אַתֶּם לֹא תַּקְרִיבוּ מִן הַגָּזֵל
הַבְּהֵמָה
יָכוֹל אַף חַיָּה בַּכְּלָל? תַּלְמוּד לוֹמַר: "בָּקָר וָצֹאן"
מִן הַבְּהֵמָה
וְלֹא כֻּלָּהּ לְהוֹצִיא אֶת הָרוֹבֵעַ וְאֶת הַנִּרְבָּע
מִן הַבָּקָר
לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד
מִן הַצֹּאן
לְהוֹצִיא אֶת הַמֻּקְצֶה
וּמִן הַצֹּאן
לְהוֹצִיא אֶת הַנּוֹגֵחַ שֶׁהֵמִית . כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר לְמַטָּה מִן הָעִנְיָן "מִן הַבָּקָר" שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר לְהוֹצִיא אֶת הַטְּרֵפָה
תַּקְרִיבוּ
מְלַמֵּד שֶׁשְּׁנַיִם מִתְנַדְּבִים עוֹלָה בְּשֻׁתָּפוּת
קָרְבַּנְכֶם
מְלַמֵּד שֶׁהִיא בָּאָה נִדְבַת צִבּוּר הִיא עוֹלַת קֵיץ הַמִּזְבֵּחַ הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת
1,3
אִם עֹלָה קָרְבָּנוֹ מִן הַבָּקָר זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד יַקְרִיב אֹתוֹ לִרְצֹנוֹ לִפְנֵי יְהוָה.
זָכָר
וְלֹא נְקֵבָה. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר "זָכָר" לְמַטָּה שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר "זָכָר" וְלֹא טֻמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגֵינוּס
תָּמִים
בְּלֹא מוּם
אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד
מְטַפֵּל בַּהֲבָאָתוֹ עַד הָעֲזָרָה ע22 מַהוּ אוֹמֵר: יַקְרִיב יַקְרִיב? אֲפִלּוּ נִתְעָרְבָה עוֹלַת רְאוּבֵן בְּעוֹלַת שִׁמְעוֹן יַקְרִיב כָּל אֶחָד לְשֵׁם מִי שֶׁהוּא. וְכֵן עוֹלָה בְּחֻלִּין יִמָּכְרוּ הַחֻלִּין לְצָרְכֵי עוֹלוֹת וַהֲרֵי הֵן כֻּלָּן עוֹלוֹת וְתִקְרַב כָּל אַחַת לְשֵׁם מִי שֶׁהוּא. יָכוֹל אֲפִלּוּ נִתְעָרְבָה בִּפְסוּלִין אוֹ בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "יַקְרִיבֶנּוּ"
יַקְרִיב אֹתוֹ
מְלַמֵּד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ. יָכוֹל בְּעַל כָּרְחוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "לִרְצֹנוֹ" הָא כֵּיצַד? כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר 'רוֹצֶה אֲנִי'
לִפְנֵי ה וְסָמַךְ
אֵין סְמִיכָה בְּבָמָה
1,4
וְסָמַךְ יָדוֹ עַל רֹאשׁ הָעֹלָה וְנִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלָיו.
עַל רֹאשׁ הָעֹלָה
לְהָבִיא עוֹלַת חוֹבָה לִסְמִיכָה לְהָבִיא עוֹלַת הַצֹּאן
הָעֹלָה
פְּרָט לְעוֹלַת הָעוֹף
וְנִרְצָה לוֹ
עַל מַה הוּא מְרַצֶּה לוֹ? אִם תֹּאמַר עַל כְּרֵתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין אוֹ מִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם אוֹ מַלְקוּת? הֲרֵי עָנְשָׁן אָמוּר. הָא אֵינוֹ מְרַצֶּה אֶלָּא עַל 'עֲשֵׂה' וְעַל 'לָאו שֶׁנִּתַּק לַעֲשֵׂה'
1,5
וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר לִפְנֵי יְהוָה וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת הַדָּם וְזָרְקוּ אֶת הַדָּם עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב אֲשֶׁר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
וְשָׁחַט וְהִקְרִיבוּ הַכֹּהֲנִים
מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻנָּה לִמֵּד עַל הַשְּׁחִיטָה שֶׁכְּשֵׁרָה בְּזָר
לִפְנֵי ה.
בָּעֲזָרָ
וְהִקְרִיבוּ
זוֹ קַבָּלָה שֶׁהִיא הָרִאשׁוֹנָה וּמַשְׁמָעָהּ לְשׁוֹן "הוֹלָכָה". לָמַדְנוּ שְׁתֵּיהֶן [סְבָרָה אַחֶרֶת: שֶׁשְּׁתֵּיהֶן] בִּבְנֵי אַהֲרֹן
בְּנֵי אַהֲרֹן
יָכוֹל חֲלָלִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: "הַכֹּהֲנִים"
אֶת הַדָּם וְזָרְקוּ אֶת הַדָּם
מַה תַּלְמוּד לוֹמַר: "דָּם" "דָּם" שְׁתֵּי פְּעָמִים? לְהָבִיא אֶת שֶׁנִּתְעָרֵב בְּמִינוֹ אוֹ בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ. יָכוֹל אַף בִּפְסוּלִים אוֹ בַּחַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת אוֹ בַּחַטָּאוֹת הַחִיצוֹנִיּוֹת שֶׁאֵלּוּ לְמַעְלָה וְהִיא לְמַטָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר בְּמָקוֹם אַחֵר: "אֶת דָּמוֹ"
וְזָרְקוּ
עוֹמֵד לְמַטָּה וְזוֹרֵק מִן הַכְּלִי לְכֹתֶל הַמִּזְבֵּחַ לְמַטָּה מִחוּט הַסִּקְרָא כְּנֶגֶד הַזָּוִיּוֹת לְכָךְ נֶאֱמַר: "סָבִיב" שֶׁיְּהֵא הַדָּם נִתָּן בְּד' רוּחוֹת הַמִּזְבֵּחַ. אוֹ יָכוֹל יַקִּיפֶנּוּ כְּחוּט? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וְזָרְקוּ" וְאִי אֶפְשָׁר לְהַקִּיף בִּזְרִיקָה. אִי "וְזָרְקוּ" יָכוֹל בִּזְרִיקָה אַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר: "סָבִיב" הָא כֵּיצַד? נוֹתֵן שְׁתֵּי מַתָּנוֹת שֶׁהֵן אַרְבַּע
אֲשֶׁר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד
וְלֹא בִּזְמַן שֶׁהוּא מְפֹרָק
1,6
וְהִפְשִׁיט אֶת הָעֹלָה וְנִתַּח אֹתָהּ לִנְתָחֶיהָ.
וְהִפְשִׁיט אֶת הָעֹלָה
מַה תַּלְמוּד לוֹמַר: "הָעֹלָה"? לְרַבּוֹת אֶת כָּל הָעוֹלוֹת לְהֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ
אֹתָהּ לִנְתָחֶיהָ
וְלֹא נְתָחֶיהָ לִנְתָחִים
1,7
וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ וְעָרְכוּ עֵצִים עַל הָאֵשׁ.
וְנָתְנוּ אֵשׁ
אַף עַל פִּי שֶׁהָאֵשׁ יוֹרֶדֶת מִן הַשָּׁמַיִם מִצְוָה לְהָבִיא מִן הַהֶדְיוֹט
בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן
כְּשֶׁהוּא בְּכִהוּנוֹ הָא אִם עָבַד בְּבִגְדֵי כֹּהֵן הֶדְיוֹט עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה
1,8
וְעָרְכוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֵת הַנְּתָחִים אֶת הָרֹאשׁ וְאֶת הַפָּדֶר עַל הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הָאֵשׁ אֲשֶׁר עַל הַמִּזְבֵּחַ.
בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים
כְּשֶׁהֵם בְּכִהוּנָם. הָא כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁעָבַד בִּשְׁמוֹנָה בְּגָדִים עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה
אֵת הַנְּתָחִים אֶת הָרֹאשׁ
לְפִי שֶׁאֵין הָרֹאשׁ בִּכְלַל הֶפְשֵׁט שֶׁכְּבָר הֻתַּז בַּשְּׁחִיטָה לְפִיכָךְ הֻצְרַךְ לִמְנוֹתוֹ לְעַצְמוֹ
וְאֶת הַפָּדֶר
לָמָּה נֶאֱמַר? לְלַמֶּדְךָ שֶׁמַּעֲלֵהוּ עִם הָרֹאשׁ וּמְכַסֶּה בּוֹ אֶת בֵּית הַשְּׁחִיטָה. וְזֶהוּ דֶּרֶךְ כָּבוֹד שֶׁל מַעְלָה
אֲשֶׁר עַל הַמִּזְבֵּחַ
שֶׁלֹּא יִהְיוּ הַגְּזִירִין יוֹצְאִין חוּץ לַמַּעֲרָכָה
1,9
וְקִרְבּוֹ וּכְרָעָיו יִרְחַץ בַּמָּיִם וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחוֹחַ לַיהוָה. {ס}
עֹלָה
לְשֵׁם עוֹלָה יַקְטִירֶנּוּ
אִשֵּׁה
כְּשֶׁיִּשְׁחֲטֶנּוּ יְהֵא שׁוֹחֲטוֹ לְשֵׁם הָאֵשׁ. וְכָל "אִשֶּׁה" לְשׁוֹן אֵשׁ פושיי"ר בְּלַעַ"ז
נִיחוֹחַ
נַחַת רוּחַ לְפָנַי שֶׁאָמַרְתִּי וְנַעֲשָׂה רְצוֹנִי
1,10
וְאִם מִן הַצֹּאן קָרְבָּנוֹ מִן הַכְּשָׂבִים אוֹ מִן הָעִזִּים לְעֹלָה זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ.
וְאִם מִן הַצֹּאן
וָו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן. וְלָמָּה הִפְסִיק? לִתֵּן רֶוַח לְמֹשֶׁה לְהִתְבּוֹנֵן בֵּין פָּרָשָׁה לְפָרָשָׁה
מִן הַצֹּאן מִן הַכְּשָׂבִים אוֹ מִן הָעִזִּים.
הֲרֵי אֵלּוּ ג' מִעוּטִין פְּרָט לְזָקֵן לְחוֹלֶה וְלִמְזֹהָם
1,11
וְשָׁחַט אֹתוֹ עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפֹנָה לִפְנֵי יְהוָה וְזָרְקוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת דָּמוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.
עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ
עַל צַד הַמִּזְבֵּחַ
1,12
וְנִתַּח אֹתוֹ לִנְתָחָיו וְאֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת פִּדְרוֹ וְעָרַךְ הַכֹּהֵן אֹתָם עַל הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הָאֵשׁ אֲשֶׁר עַל הַמִּזְבֵּחַ.
1,13
וְהַקֶּרֶב וְהַכְּרָעַיִם יִרְחַץ בַּמָּיִם וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה הוּא אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה. {פ}
1,14
וְאִם מִן הָעוֹף עֹלָה קָרְבָּנוֹ לַיהוָה: וְהִקְרִיב מִן הַתֹּרִים אוֹ מִן בְּנֵי הַיּוֹנָה אֶת קָרְבָּנוֹ.
מִן הָעוֹף
וְלֹא כָּל הָעוֹף לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: "תָּמִים זָכָר בַּבָּקָר בַּכְּשָבִים וּבָעִזִּים" תַּמּוּת וְזַכְרוּת בַּבְּהֵמָה וְאֵין תַּמּוּת וְזַכְרוּת בָּעוֹפוֹת יָכוֹל אַף מְחֻסָּר אֵבָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: "מִן הָעוֹף"
תֹּרִים
גְּדוֹלִים וְלֹא קְטַנִּים
בְּנֵי יוֹנָה
קְטַנִּים וְלֹא גְּדוֹלִים
מִן הַתֹּרִים אוֹ מִן בְּנֵי הַיּוֹנָה
פְּרָט לִתְחִלַּת הַצִּהוּב שֶׁבָּזֶה וְשֶׁבָּזֶה שֶׁהוּא פָּסוּל שֶׁגָּדוֹל הוּא אֵצֶל בְּנֵי יוֹנָה וְקָטָן אֵצֶל תּוֹרִים
1,15
וְהִקְרִיבוֹ הַכֹּהֵן אֶל הַמִּזְבֵּחַ וּמָלַק אֶת רֹאשׁוֹ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה וְנִמְצָה דָמוֹ עַל קִיר הַמִּזְבֵּחַ.
וְהִקְרִיבוֹ
אֲפִלּוּ פְּרִידָה אַחַת יָבִיא
הַכֹּהֵן וּמָלַק
אֵין מְלִיקָה בִּכְלִי אֶלָּא בְּעַצְמוֹ שֶׁל כֹּהֵן קוֹצֵץ בְּצִפָּרְנוֹ מִמּוּל הָעֹרֶף וְחוֹתֵךְ מַפְרֶקֶת עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַסִּימָנִין וְקוֹצְצָן
וְנִמְצָה דָמוֹ
לְשׁוֹן "מִיץ אַפַּיִם: "כִּי אָפֵס הַמֵּץ". כּוֹבֵשׁ בֵּית הַשְּׁחִיטָה עַל קִיר הַמִּזְבֵּחַ וְהַדָּם מִתְמַצֶּה וְיוֹרֵד
וּמָלַק וְהִקְטִיר וְנִמְצָה
אֶפְשָׁר לוֹמַר כֵּן? מֵאַחַר שֶׁהוּא מַקְטִיר הוּא מוֹצֶה?! אֶלָּא מַה הַקְטָרָה הָרֹאשׁ בְּעַצְמוֹ וְהַגּוּף בְּעַצְמוֹ וְכוּ' אַף מְלִיקָה כֵּן. וּפְשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא מְסֹרָס הוּא: וּמָלַק וְהִקְטִיר וְקֹדֶם הַקְטָרָה "וְנִמְצָה דָּמוֹ" כְּבָר
1,16
וְהֵסִיר אֶת מֻרְאָתוֹ בְּנֹצָתָהּ וְהִשְׁלִיךְ אֹתָהּ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ קֵדְמָה אֶל מְקוֹם הַדָּשֶׁן.
מֻרְאָתוֹ
מְקוֹם הָרְעִי זֶה הַזֶּפֶק
בְּנֹצָתָהּ
עִם בְּנֵי מֵעֶיהָ. וְ"נוֹצָה" לְשׁוֹן דָּבָר הַמָּאוּס כְּמוֹ: "כִּי נָצוּ גַּם נָעוּ" וְזֶהוּ שֶׁתִּרְגֵּם אוּנְקְלוּס: "בְּאוּכְלֵיהּ" וְזֶהוּ מִדְרָשׁוֹ שֶׁל אַבָּא יוֹסֵי בֶּן חָנָן שֶׁאָמַר: 'נוֹטֵל אֶת הַקֻּרְקְבָן עִמָּהּ' וְרַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אָמְרוּ: קוֹדֵר סְבִיב הַזֶּפֶק בְּסַכִּין כְּעֵין אֲרֻבָּה וְנוֹטְלוֹ עִם הַנּוֹצָה שֶׁעַל הָאוֹר. בְּעוֹלַת בְּהֵמָה שֶׁאֵינָהּ אוֹכֶלֶת אֶלָּא בְּאֵבוּס בְּעָלֶיהָ נֶאֱמַר: "וְהַקֶּרֶב וְהַכְּרָעַיִם יִרְחַץ בַּמָּיִם וְגוֹ' וְהִקְטִיר" בָּעוֹף שֶׁנִּזּוֹן מִן הַגָּזֵל נֶאֱמַר: "וְהִשְׁלִיךְ" אֶת הַמֵּעַיִם שֶׁאָכְלוּ מִן הַגָּזֵל
אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ קֵדְמָה
בְּמִזְרָחוֹ שֶׁל כֶּבֶשׁ
אֶל מְקוֹם הַדָּשֶׁן
מָקוֹם שֶׁנּוֹתְנִין שָׁם תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן בְּכָל בֹּקֶר וְדִשּׁוּן מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי וְהַמְּנוֹרָה וְכֻלָּם נִבְלָעִים שָׁם בִּמְקוֹמָן
1,17
וְשִׁסַּע אֹתוֹ בִכְנָפָיו לֹא יַבְדִּיל וְהִקְטִיר אֹתוֹ הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה עַל הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הָאֵשׁ: עֹלָה הוּא אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה. {ס}
וְשִׁסַּע
אֵין שִׁסּוּעַ אֶלָּא בַּיָּד וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּשִׁמְשׁוֹן: "וַיְשַׁסְּעֵהוּ כְּשַׁסַּע הַגְּדִי"
בִכְנָפָיו
עִם כְּנָפָיו אֵינוֹ צָרִיךְ לִמְרֹט כַּנְפֵי נוֹצָתוֹ
בִכְנָפָיו
נוֹצָה מַמָּשׁ. וַהֲלֹא אֵין לְךָ הֶדְיוֹט שֶׁמֵּרִיחַ רֵיחַ רַע שֶׁל כְּנָפַיִם נִשְׂרָפִים וְאֵין נַפְשׁוֹ קָצָה עָלָיו. וְלָמָּה אָמַר הַכָּתוּב: "וְהִקְטִיר"? כְּדֵי שֶׁיְּהֵא הַמִּזְבֵּחַ שָׂבֵעַ וּמְהֻדָּר בְּקָרְבָּנוֹ שֶׁל עָנִי
לֹא יַבְדִּיל
אֵינוֹ מְפָרְקוֹ לְגַמְרֵי לִשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת אֶלָּא קוֹרְעוֹ מִגַּבּוֹ. נֶאֱמַר בָּעוֹף: "רֵיחַ נִיחֹחַ" וְנֶאֱמַר בַּבְּהֵמָה: "רֵיחַ נִיחוֹחַ". לוֹמַר לְךָ: 'אֶחָד הַמַּרְבֶּה וְאֶחָד הַמַּמְעִיט וּבִלְבַד שֶׁיְּכַוֵּן אֶת לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם'
2,1
וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה לַיהוָה סֹלֶת יִהְיֶה קָרְבָּנוֹ וְיָצַק עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְנָתַן עָלֶיהָ לְבֹנָה.
וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב
לֹא נֶאֱמַר "נֶפֶשׁ" בְּכָל קָרְבְּנוֹת נְדָבָה אֶלָּא בְּמִנְחָה מִי דַּרְכּוֹ לְהִתְנַדֵּב מִנְחָה? עָנִי. אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַעֲלֶה אֲנִי עָלָיו כְּאִלּוּ הִקְרִיב נַפְשׁוֹ
סֹלֶת יִהְיֶה קָרְבָּנוֹ
הָאוֹמֵר: "הֲרֵי עָלַי מִנְחָה" סְתָם מֵבִיא מִנְחַת סֹלֶת שֶׁהִיא הָרִאשׁוֹנָה שֶׁבַּמְּנָחוֹת וְנִקְמֶצֶת כְּשֶׁהִיא סֹלֶת כְּמוֹ שֶׁמְּפֹרָשׁ בָּעִנְיָן. לְפִי שֶׁנֶּאֶמְרוּ כָּאן חֲמִשָּׁה מִינֵי מְנָחוֹת וְכֻלָּן בָּאוֹת אֲפוּיוֹת קֹדֶם קְמִיצָה חוּץ מִזּוֹ לְכָךְ קְרוּיָה "מִנְחַת סֹלֶת"
סֹלֶת
אֵין "סֹלֶת" אֶלָּא מִן הַחִטִּין שֶׁנֶּאֱמַר: "סֹלֶת חִטִּין" וְאֵין מִנְחָה פְּחוּתָה מֵעִשָָֹּׂרוֹן שֶׁנֶּאֱמַר: "וְעִשָּׂרוֹן סֹלֶת... לְמִנְחָה" עִשָּׂרוֹן לְכָל מִנְחָה
וְיָצַק עָלֶיהָ שֶׁמֶן
עַל כֻּלָּהּ
וְנָתַן עָלֶיהָ לְבֹנָה
עַל מִקְצָתָהּ מַנִּיחַ קֹמֶץ לְבוֹנָה עָלֶיהָ לְצַד אֶחָד. וּמָה רָאִיתָ לוֹמַר כֵּן? שֶׁאֵין רִבּוּי אַחַר רִבּוּי בַּתּוֹרָה אֶלָּא לְמַעֵט. דָּבָר אַחֵר: שֶׁמֶן עַל כֻּלָּהּ מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִבְלָל עִמָּה וְנִקְמָץ עִמָּהּ כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "מִסָּלְתָּהּ וּמִשַּׁמְנָהּ" וּלְבוֹנָה עַל מִקְצָתָהּ שֶׁאֵינָהּ נִבְלֶלֶת עִמָּהּ וְלֹא נִקְמֶצֶת עִמָּה שֶׁנֶּאֱמַר: "עַל כָּל לְבֹנָתָהּ" שֶׁלְּאַחַר שֶׁקָּמַץ מְלַקֵּט אֶת הַלְּבוֹנָה כֻּלָּה מֵעָלֶיהָ וּמַקְטִירָהּ
וְיָצַק... וְנָתַן ... וֶהֱבִיאָהּ
מְלַמֵּד שֶׁיְּצִיקָה וּבְלִילָה כְּשֵׁרִים בְּזָר
2,2
וֶהֱבִיאָהּ אֶל בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים וְקָמַץ מִשָּׁם מְלֹא קֻמְצוֹ מִסָּלְתָּהּ וּמִשַּׁמְנָהּ עַל כָּל לְבֹנָתָהּ וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת אַזְכָּרָתָהּ הַמִּזְבֵּחָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה.
הַכֹּהֲנִים וְקָמַץ
מִקְּמִיצָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻנָּה
וְקָמַץ מִשָּׁם
מִמָּקוֹם שֶׁרַגְלֵי הַזָּר עוֹמְדוֹת לְלַמֶּדְךָ שֶׁהַקְּמִיצָה כְּשֵׁרָה בְּכָל מָקוֹם בָּעֲזָרָה אַף בְּאַחַת עֶשְׂרֵה אַמָּה שֶׁל מְקוֹם דְּרִיסַת רַגְלֵי יִשְׂרָאֵל
מְלֹא קֻמְצוֹ
יָכוֹל מְבֹרָץ מְבַצְבֵּץ וְיוֹצֵא לְכָל צַד? תַּלְמוּד לוֹמַר בְּמָקוֹם אַחֵר: "וְהֵרִים מִמֶּנּוּ בְּקֻמְצוֹ" לֹא יְהֵא כָּשֵׁר אֶלָּא מַה שֶּׁבְּתוֹךְ הַקֹּמֶץ. אִי "בְּקֻמְצוֹ" יָכוֹל חָסֵר? תַּלְמוּד לוֹמַר: "מְלֹא". הָא כֵּיצַד? חוֹפֶה שָׁלֹשׁ אֶצְבְּעוֹתָיו עַל פַּס יָדוֹ וְזֶהוּ "קֹמֶץ" בְּמַשְׁמַע לָשׁוֹן הָעִבְרִית
עַל כָּל לְבֹנָתָהּ
לְבַד כָּל הַלְּבוֹנָה יְהֵא הַקֹּמֶץ מָלֵא
לְבֹנָתָהּ וְהִקְטִיר
אַף הַלְּבוֹנָה בַּהַקְטָרָה
מְלֹא קֻמְצוֹ מִסָּלְתָּהּ וּמִשַּׁמְנָהּ
הָא אִם קָמַץ וְעָלָה בְּיָדוֹ גַּרְגֵּר מֶלַח אוֹ קֹרֶט לְבוֹנָה פְּסוּלָה
אַזְכָּרָתָהּ
הַקֹּמֶץ הָעוֹלֶה לְגָבֹהַּ הוּא זִכְרוֹן הַמִּנְחָה שֶׁבּוֹ נִזְכָּר בְּעָלֶיהָ לְטוֹבָה וּלְנַחַת רוּחַ
2,3
וְהַנּוֹתֶרֶת מִן הַמִּנְחָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו: קֹדֶשׁ קָדָשִׁים מֵאִשֵּׁי יְהוָה. {ס}
לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו
כֹּהֵן גָּדוֹל נוֹטֵל חֵלֶק בְּרֹאשׁ שֶׁלֹּא בְּמַחֲלֹקֶת וְהַהֶדְיוֹט בְּמַחֲלֹקֶת
קֹדֶשׁ קָדָשִׁים
הִיא לָהֶם
2,4
וְכִי תַקְרִב קָרְבַּן מִנְחָה מַאֲפֵה תַנּוּר סֹלֶת חַלּוֹת מַצֹּת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן. {ס}
2,5
וְאִם מִנְחָה עַל הַמַּחֲבַת קָרְבָּנֶךָ סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן מַצָּה תִהְיֶה.
וְאִם מִנְחָה עַל הַמַּחֲבַת
שֶׁאָמַר: "הֲרֵי עָלַי מִנְחַת מַחֲבַת" וּכְלִי הוּא שֶׁהָיָה בַּמִּקְדָּשׁ שֶׁאוֹפִין בּוֹ מִנְחָה עַל הָאוּר בַּשֶּׁמֶן וְהַכְּלִי אֵינוֹ עָמֹק אֶלָּא צָף וּמַעֲשֵׂי הַמִּנְחָה שֶׁבְּתוֹכוֹ קָשִׁין שֶׁמִּתּוֹךְ שֶׁהִיא צָפָה הָאוּר שׂוֹרֵף אֶת הַשֶּׁמֶן. וְכֻלָּן טְעוּנוֹת שָׁלֹשׁ מַתְּנוֹת שֶׁמֶן: יְצִיקָה וּבְלִילָה וּמַתַּן שֶׁמֶן בַּכְּלִי קֹדֶם לַעֲשִׂיָּתָן
סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן
מְלַמֵּד שֶׁבּוֹלְלָן בְּעוֹדָן סֹלֶת
2,6
פָּתוֹת אֹתָהּ פִּתִּים וְיָצַקְתָּ עָלֶיהָ שָׁמֶן מִנְחָה הִוא. {ס}
פָּתוֹת אֹתָהּ פִּתִּים
לְרַבּוֹת כָּל הַמְּנָחוֹת הַנֶּאֱפוֹת קֹדֶם קְמִיצָה לִפְתִיתָה
וְיָצַקְתָּ עָלֶיהָ שָׁמֶן מִנְחָה הִוא
לְרַבּוֹת כָּל הַמְּנָחוֹת לִיצִיקָה. יָכוֹל אַף 'מִנְחַת מַאֲפֵה תַּנּוּר' כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: "עָלֶיהָ". אוֹצִיא אֶת הַחַלּוֹת וְלֹא אוֹצִיא אֶת הָרְקִיקִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: הִוא
2,7
וְאִם מִנְחַת מַרְחֶשֶׁת קָרְבָּנֶךָ סֹלֶת בַּשֶּׁמֶן תֵּעָשֶׂה.
מַרְחֶשֶׁת
כְּלִי הוּא שֶׁהָיָה בַּמִּקְדָּשׁ עָמֹק וּמִתּוֹךְ שֶׁהִיא עֲמֻקָּה שַׁמְנָהּ צָבוּר וְאֵין הָאוּר שׂוֹרְפוֹ לְפִיכָךְ מַעֲשֵׂה מִנְחָה הָעֲשׂוּיִין לְתוֹכָהּ רוֹחֲשִׁין. כָּל דָּבָר רַךְ עַל יְדֵי מַשְׁקֶה נִרְאֶה כְּרוֹחֵשׁ וּמְנַעֲנֵעַ
2,8
וְהֵבֵאתָ אֶת הַמִּנְחָה אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מֵאֵלֶּה לַיהוָה וְהִקְרִיבָהּ אֶל הַכֹּהֵן וְהִגִּישָׁהּ אֶל הַמִּזְבֵּחַ.
אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מֵאֵלֶּה
מֵאֶחָד מִן הַמִּינִים הַלָּלוּ
וְהִקְרִיבָהּ
בְּעָלֶיהָ אֶל הַכֹּהֵן
וְהִגִּישָׁהּ
הַכֹּהֵן
אֶל הַמִּזְבֵּחַ
מַגִּישָׁהּ לְקֶרֶן דְּרוֹמִית מַעֲרָבִית שֶׁל מִזְבֵּחַ
2,9
וְהֵרִים הַכֹּהֵן מִן הַמִּנְחָה אֶת אַזְכָּרָתָהּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה.
אֶת אַזְכָּרָתָהּ
הוּא הַקֹּמֶץ
2,10
וְהַנּוֹתֶרֶת מִן הַמִּנְחָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו: קֹדֶשׁ קָדָשִׁים מֵאִשֵּׁי יְהוָה.
2,11
כָּל הַמִּנְחָה אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לַיהוָה לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ: כִּי כָל שְׂאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַיהוָה.
וְכָל דְּבַשׁ
כָּל מְתִיקַת פְּרִי קָרוּי "דְּבַשׁ"
2,12
קָרְבַּן רֵאשִׁית תַּקְרִיבוּ אֹתָם לַיהוָה וְאֶל הַמִּזְבֵּחַ לֹא יַעֲלוּ לְרֵיחַ נִיחֹחַ.
קָרְבַּן רֵאשִׁית תַּקְרִיבוּ
מַה יֵּשׁ לְךָ לְהָבִיא מִן הַשְּׂאוֹר וּמִן הַדְּבַשׁ? קָרְבַּן רֵאשִׁית שְׁתֵּי הַלֶּחֶם שֶׁל עֲצֶרֶת הַבָּאִים מִן הַשְּׂאוֹר שֶׁנֶּאֱמַר: "חָמֵץ תֵּאָפֶינָה" וּבִכּוּרִים מִן הַדְּבַשׁ כְּמוֹ בִּכּוּרֵי תְּאֵנִים וּתְמָרִים
2,13
וְכָל קָרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח וְלֹא תַשְׁבִּית מֶלַח בְּרִית אֱלֹהֶיךָ מֵעַל מִנְחָתֶךָ עַל כָּל קָרְבָּנְךָ תַּקְרִיב מֶלַח. {ס}
מֶלַח בְּרִית
שֶׁהַבְּרִית כְּרוּתָה לַמֶּלַח מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית שֶׁהֻבְטְחוּ הַמַּיִם הַתַּחְתּוֹנִים לִקָּרֵב בַּמִּזְבֵּחַ בַּמֶּלַח וְנִסּוּךְ הַמַּיִם בֶּחָג
עַל כָּל קָרְבָּנְךָ
עַל עוֹלַת בְּהֵמָה וָעוֹף וְאֵמוּרֵי כָּל הַקָּדָשִׁים כֻּלָּן
2,14
וְאִם תַּקְרִיב מִנְחַת בִּכּוּרִים לַיהוָה אָבִיב קָלוּי בָּאֵשׁ גֶּרֶשׂ כַּרְמֶל תַּקְרִיב אֵת מִנְחַת בִּכּוּרֶיךָ.
וְאִם תַּקְרִיב
הֲרֵי "אִם" מְשַׁמֵּשׁ בִּלְשׁוֹן 'כִּי' שֶׁהֲרֵי אֵין זֶה רְשׁוּת שֶׁהֲרֵי בְּמִנְחַת הָעֹמֶר הַכָּתוּב מְדַבֵּר שֶׁהִיא חוֹבָה. וְכֵן "וְאִם יִהְיֶה הַיּוֹבֵל וְגוֹ'"
מִנְחַת בִּכּוּרִים
בְּמִנְחַת הָעֹמֶר הַכָּתוּב מְדַבֵּר שֶׁהִיא בָּאָה אָבִיב בִּשְׁעַת בִּשּׁוּל הַתְּבוּאָה וּמִן הַשְּׂעוֹרִים הִיא בָּאָה. נֶאֱמַר כָּאן: "אָבִיב" וְנֶאֱמַר לְהַלָּן "כִּי הַשְּׂעֹרָה אָבִיב"
קָלוּי בָּאֵשׁ
שֶׁמְּיַבְּשִׁין אוֹתוֹ עַל הָאוּר בְּאַבּוּב שֶׁל קַלָּאִים. [פֵּרֵשׁ רַשִּׁ"י בִּמְנָחוֹת שֵׁם הַכְּלִי שֶׁל מוֹכְרֵי קְלָיוֹת] שֶׁאִלּוּלֵי כֵֵּן אֵינָהּ נִטְחֶנֶת בָּרֵיחַיִם לְפִי שֶׁהִיא לַחָה
גֶּרֶשׂ כַּרְמֶל
גְּרוּשָׂה בְּעוֹדָהּ לַחָה
גֶּרֶשׂ
לְשׁוֹן שְׁבִירָה וּטְחִינָה גּוֹרְסָהּ בְּרֵיחַיִם שֶׁל גָּרוֹסוֹת כְּמוֹ: "וַיַּגְרֵס בֶּחָצָץ". וְכֵן: "גָּרְסָה נַפְשִׁי"
כַּרְמֶל
בְּעוֹד הַכַּר מָלֵא שֶׁהַתְּבוּאָה לַחָה וּמְלֵאָה בְּקַשִּׁין שֶׁלָּהּ וְעַל כֵּן נִקְרָאִים הַמְּלִילוֹת: "כַּרְמֶל" וְכֵן: "וְכַרְמֶל בְּצִקְלֹנוֹ"
2,15
וְנָתַתָּ עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְשַׂמְתָּ עָלֶיהָ לְבֹנָה מִנְחָה הִוא.
2,16
וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת אַזְכָּרָתָהּ מִגִּרְשָׂהּ וּמִשַּׁמְנָהּ עַל כָּל לְבֹנָתָהּ אִשֶּׁה לַיהוָה. {פ}
3,1
וְאִם זֶבַח שְׁלָמִים קָרְבָּנוֹ אִם מִן הַבָּקָר הוּא מַקְרִיב אִם זָכָר אִם נְקֵבָה תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ לִפְנֵי יְהוָה.
שְׁלָמִים
שֶׁמַּטִּילִים שָׁלוֹם בָּעוֹלָם. דָּבָר אַחֵר: "שְׁלָמִים" שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם שָׁלוֹם לַמִּזְבֵּחַ וְלַכֹּהֲנִים וְלַבְּעָלִים
3,2
וְסָמַךְ יָדוֹ עַל רֹאשׁ קָרְבָּנוֹ וּשְׁחָטוֹ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְזָרְקוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת הַדָּם עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.
3,3
וְהִקְרִיב מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אִשֶּׁה לַיהוָה אֶת הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב וְאֵת כָּל הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב.
3,4
וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵהֶן אֲשֶׁר עַל הַכְּסָלִים וְאֶת הַיֹּתֶרֶת עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיוֹת יְסִירֶנָּה.
הַכְּסָלִים
[פלנקי"ן בְּלַעַ"ז] שֶׁהַחֵלֶב שֶׁעַל הַכְּלָיוֹת כְּשֶׁהַבְּהֵמָה חַיָּה הוּא בְּגֹבַהּ הַכְּסָלִים וְהֵם מִלְּמַטָּה וְזֶהוּ הַחֵלֶב שֶׁתַּחַת הַמָּתְנַיִם שֶׁקּוֹרִין בְּלַעַ"ז לונבילו"ש לֹבֶן הַנִּרְאֶה לְמַעְלָה בְּגֹבַהּ הַכְּסָלִים וּבְתַחְתִּיתוֹ הַבָּשָׂר חוֹפֵהוּ
הַיֹּתֶרֶת
הוּא דֹּפֶן הַמָּסָךְ שֶׁקּוֹרִין איברי"שׁ וּבְלָשׁוֹן אֲרַמִּי: "חַצְרָא דְּכַבְדָא"
עַל הַכָּבֵד
שֶׁיִּטֹּל מִן הַכָּבֵד עִמָּהּ מְעַט וּבְמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר: "וְאֶת הַיֹּתֶרֶת מִן הַכָּבֵד"
עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיוֹת.
לְבַד מִן הַכָּבֵד וּלְבַד מִן הַכְּלָיוֹת יְסִירֶנָּה לְזוֹ
3,5
וְהִקְטִירוּ אֹתוֹ בְנֵי אַהֲרֹן הַמִּזְבֵּחָה עַל הָעֹלָה אֲשֶׁר עַל הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הָאֵשׁ אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה. {פ}
עַל הָעֹלָה
מִלְּבַד הָעוֹלָה. לָמַדְנוּ שֶׁתַּקְדִּים עוֹלַת תָּמִיד לְכָל קָרְבָּן עַל הַמַּעֲרָכָה
3,6
וְאִם מִן הַצֹּאן קָרְבָּנוֹ לְזֶבַח שְׁלָמִים לַיהוָה זָכָר אוֹ נְקֵבָה תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ.
3,7
אִם כֶּשֶׂב הוּא מַקְרִיב אֶת קָרְבָּנוֹ וְהִקְרִיב אֹתוֹ לִפְנֵי יְהוָה.
אִם כֶּשֶׂב
לְפִי שֶׁיֵּשׁ בְּאֵמוּרֵי הַכֶּשֶׂב מַה שֶּׁאֵין בְּאֵמוּרֵי הָעֵז שֶׁהַכֶּשֶׂב אַלְיָתוֹ קְרֵבָה לְכָךְ נֶחְלְקוּ לִשְׁתֵּי פָּרָשִׁיּוֹת
3,8
וְסָמַךְ אֶת יָדוֹ עַל רֹאשׁ קָרְבָּנוֹ וְשָׁחַט אֹתוֹ לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד וְזָרְקוּ בְּנֵי אַהֲרֹן אֶת דָּמוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.
וְזָרְקוּ
שְׁתֵּי מַתָּנוֹת שֶׁהֵן אַרְבַּע וְעַל יְדֵי הַכְּלִי הוּא זוֹרֵק וְאֵינוֹ נוֹתֵן בָּאֶצְבַּע אֶלָּא בְּחַטָּאת
3,9
וְהִקְרִיב מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אִשֶּׁה לַיהוָה חֶלְבּוֹ הָאַלְיָה תְמִימָה לְעֻמַּת הֶעָצֶה יְסִירֶנָּה וְאֶת הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב וְאֵת כָּל הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב.
חֶלְבּוֹ
הַמֻּבְחָר שֶׁבּוֹ וּמַהוּ זֶה? הָאַלְיָה תְּמִימָה
לְעֻמַּת הֶעָצֶה
לְמַעְלָה מִן הַכְּלָיוֹת הַיּוֹעֲצוֹת
3,10
וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵהֶן אֲשֶׁר עַל הַכְּסָלִים וְאֶת הַיֹּתֶרֶת עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיֹת יְסִירֶנָּה.
3,11
וְהִקְטִירוֹ הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה לֶחֶם אִשֶּׁה לַיהוָה. {פ}
לֶחֶם
לְֶשׁוֹן מַאֲכָל וְכֵן: "נַשְׁחִיתָה עֵץ בְּלַחְמוֹ" "עֲבַד לְחֶם רַב" "לִשְׂחוֹק עֹשִׂים לֶחֶם"
3,12
וְאִם עֵז קָרְבָּנוֹ וְהִקְרִיבוֹ לִפְנֵי יְהוָה.
3,13
וְסָמַךְ אֶת יָדוֹ עַל רֹאשׁוֹ וְשָׁחַט אֹתוֹ לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד וְזָרְקוּ בְּנֵי אַהֲרֹן אֶת דָּמוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.
3,14
וְהִקְרִיב מִמֶּנּוּ קָרְבָּנוֹ אִשֶּׁה לַיהוָה אֶת הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב וְאֵת כָּל הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב.
3,15
וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵהֶן אֲשֶׁר עַל הַכְּסָלִים וְאֶת הַיֹּתֶרֶת עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיֹת יְסִירֶנָּה.
3,16
וְהִקְטִירָם הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה לֶחֶם אִשֶּׁה לְרֵיחַ נִיחֹחַ כָּל חֵלֶב לַיהוָה.
3,17
חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם כָּל חֵלֶב וְכָל דָּם לֹא תֹאכֵלוּ. {פ}
חֻקַּת עוֹלָם
יָפֶה מְפֹרָשׁ בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים כָּל הַפָּסוּק הַזֶּה
4,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
4,2
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא בִשְׁגָגָה מִכֹּל מִצְו‍ֹת יְהוָה אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְעָשָׂה מֵאַחַת מֵהֵנָּה.
מֵאַחַת מֵהֵנָּה
מִמִּקְצָת אַחַת מֵהֶן כְּגוֹן: הַכּוֹתֵב בְּשַׁבָּת "שׁמ" מִשִּׁמְעוֹן "נח" מִנָּחוֹר "דן" מִדָּנִיֵאל
4,3
אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא לְאַשְׁמַת הָעָם: וְהִקְרִיב עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא פַּר בֶּן בָּקָר תָּמִים לַיהוָה לְחַטָּאת.
אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא לְאַשְׁמַת הָעָם
מִדְרָשׁוֹ: אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא בְּהֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "לְאַשְׁמַת הָעָם... וְנֶעְלַם דָּבָר מֵעֵינֵי הַקָּהָל וְעָשׂוּ". וּפְשׁוּטוֹ לְפִי אַגָּדָה: כְּשֶׁהַכֹּהֵן גָּדוֹל חוֹטֵא אַשְׁמַת הָעָם הוּא זֶה שֶׁהֵן תְּלוּיִין בּוֹ לְכַפֵּר עֲלֵיהֶם וּלְהִתְפַּלֵּל בַּעֲדָם וְנַעֲשָׂה מְקֻלְקָל
פַּר
יָכוֹל זָקֵן? תַּלְמוּד לוֹמַר: "בֶּן". אִי "בֶּן" יָכוֹל קָטָן? תַּלְמוּד לוֹמַר: "פַּר". הָא כֵּיצַד? זֶה פַּר בֶּן שָׁלֹשׁ
4,4
וְהֵבִיא אֶת הַפָּר אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לִפְנֵי יְהוָה וְסָמַךְ אֶת יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַפָּר וְשָׁחַט אֶת הַפָּר לִפְנֵי יְהוָה.
4,5
וְלָקַח הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ מִדַּם הַפָּר וְהֵבִיא אֹתוֹ אֶל אֹהֶל מוֹעֵד.
אֶל אֹהֶל מוֹעֵד
לַמִּשְׁכָּן וּבְבֵית עוֹלָמִים לַהֵיכָל
4,6
וְטָבַל הַכֹּהֵן אֶת אֶצְבָּעוֹ בַּדָּם וְהִזָּה מִן הַדָּם שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יְהוָה אֶת פְּנֵי פָּרֹכֶת הַקֹּדֶשׁ.
אֶת פְּנֵי פָּרֹכֶת הַקֹּדֶשׁ
כְּנֶגֶד מְקוֹם קְדֻשָּׁתָהּ _ מְכֻוָּן כְּנֶגֶד בֵּין הַבַּדִּים וְלֹא הָיוּ נוֹגְעִים דָּמִים בַּפָּרֹכֶת וְאִם נָגְעוּ נָגְעוּ
4,7
וְנָתַן הַכֹּהֵן מִן הַדָּם עַל קַרְנוֹת מִזְבַּח קְטֹרֶת הַסַּמִּים לִפְנֵי יְהוָה אֲשֶׁר בְּאֹהֶל מוֹעֵד וְאֵת כָּל דַּם הַפָּר יִשְׁפֹּךְ אֶל יְסוֹד מִזְבַּח הָעֹלָה אֲשֶׁר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
וְאֵת כָּל דַּם
שְׁיָרֵי הַדָּם
4,8
וְאֶת כָּל חֵלֶב פַּר הַחַטָּאת יָרִים מִמֶּנּוּ אֶת הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה עַל הַקֶּרֶב וְאֵת כָּל הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב.
וְאֶת כָּל חֵלֶב פַּר
'חֶלְבּוֹ' הָיָה לוֹ לוֹמַר. מַה תַּלְמוּד לוֹמַר "פַּר"? לְרַבּוֹת פָּר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים לִכְלָיוֹת וְלַחֲלָבִים וּלְיֹתֶרֶת
הַחַטָּאת
לְהָבִיא שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה לִכְלָיוֹת וְלַחֲלָבִים וּלְיֹתֶרֶת
יָרִים מִמֶּנּוּ
מִן הַמְחֻבָּר שֶׁלֹּא יְנַתְּחֶנּוּ קֹדֶם הֲסָרַת חֶלְבּוֹ (ת"כ
4,9
וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵיהֶן אֲשֶׁר עַל הַכְּסָלִים וְאֶת הַיֹּתֶרֶת עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיוֹת יְסִירֶנָּה.
4,10
כַּאֲשֶׁר יוּרַם מִשּׁוֹר זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְהִקְטִירָם הַכֹּהֵן עַל מִזְבַּח הָעֹלָה.
כַּאֲשֶׁר יוּרָם
מֵאוֹתָן אֵמוּרִין הַמְפֹרָשִׁין בְּשׁוֹר זֶבַח הַשְּׁלָמִים. וְכִי מַה פֵּרֵשׁ בְּזֶבַח הַשְּׁלָמִים שֶׁלֹּא פֵּרֵשׁ כָּאן? אֶלָּא לְהַקִּישׁוֹ לִשְׁלָמִים: מַה שְּׁלָמִים לִשְׁמָן אַף זֶה לִשְׁמוֹ וּמַה שְּׁלָמִים שָׁלוֹם לָעוֹלָם אַף זֶה שָׁלוֹם לָעוֹלָם. וּבִשְׁחִיטַת קָדָשִׁים מַצְרִיכוֹ לִלְמֹד הֵימֶנּוּ: שֶׁאֵין לְמֵדִין לָמֵד מִן הַלָּמֵד בְּקָדָשִׁים בְּפָרָשַׁת 'אֵיזֶה מְקוֹמָן'
4,11
וְאֶת עוֹר הַפָּר וְאֶת כָּל בְּשָׂרוֹ עַל רֹאשׁוֹ וְעַל כְּרָעָיו וְקִרְבּוֹ וּפִרְשׁוֹ.
עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיוֹת... עַל רֹאשׁוֹ וְעַל כְּרָעָיו
כֻּלָּן לְשׁוֹן תּוֹסֶפֶת הֵן כְּמוֹ 'מִלְּבַד'
4,12
וְהוֹצִיא אֶת כָּל הַפָּר אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה אֶל מָקוֹם טָהוֹר אֶל שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן וְשָׂרַף אֹתוֹ עַל עֵצִים בָּאֵשׁ עַל שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן יִשָּׂרֵף. {פ}
אֶל מָקוֹם טָהוֹר
לְפִי שֶׁיֵּשׁ מִחוּץ לָעִיר מָקוֹם מוּכָן לְטֻמְאָה לְהַשְׁלִיךְ אֲבָנִים מְנֻגָּעוֹת וּלְבֵית הַקְּבָרוֹת הֻצְרָךְ לוֹמַר: "מִחוּץ לַמַּחֲנֶה" זֶה שֶׁהוּא חוּץ לָעִיר שֶׁיְּהֵא הַמָּקוֹם טָהוֹר
מִחוּץ לַמַּחֲנֶה
חוּץ לְשָׁלֹשׁ מַחֲנוֹת וּבְבֵית עוֹלָמִים חוּץ לָעִיר כְּמוֹ שֶׁפֵּרְשׁוּהוּ רַבּוֹתֵינוּ בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא וּבְסַנְהֶדְרִין
אֶל שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן
מָקוֹם שֶׁשּׁוֹפְכִין בּוֹ הַדֶּשֶׁן הַמְסֻלָּק מִן הַמִּזְבֵּחַ כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "וְהוֹצִיא אֶת הַדֶּשֶׁן אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה"
עַל שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן יִשָּׂרֵף
שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר אֶלָּא לְלַמֵּד שֶׁאֲפִלּוּ אֵין שָׁם דֶּשֶׁן
4,13
וְאִם כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ וְנֶעְלַם דָּבָר מֵעֵינֵי הַקָּהָל וְעָשׂוּ אַחַת מִכָּל מִצְו‍ֹת יְהוָה אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְאָשֵׁמוּ.
עֲדַת יִשְׂרָאֵל
אֵלּוּ סַנְהֶדְרִין
וְנֶעְלַם דָּבָר
טָעוּ לְהוֹרוֹת בְּאַחַת מִכָּל כְּרֵתוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁהוּא מֻתָּר
הַקָּהָל וְעָשׂוּ
שֶׁעָשׂוּ צִבּוּר עַל פִּיהֶם
4,14
וְנוֹדְעָה הַחַטָּאת אֲשֶׁר חָטְאוּ עָלֶיהָ וְהִקְרִיבוּ הַקָּהָל פַּר בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת וְהֵבִיאוּ אֹתוֹ לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד.
4,15
וְסָמְכוּ זִקְנֵי הָעֵדָה אֶת יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁ הַפָּר לִפְנֵי יְהוָה וְשָׁחַט אֶת הַפָּר לִפְנֵי יְהוָה.
4,16
וְהֵבִיא הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ מִדַּם הַפָּר אֶל אֹהֶל מוֹעֵד.
4,17
וְטָבַל הַכֹּהֵן אֶצְבָּעוֹ מִן הַדָּם וְהִזָּה שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יְהוָה אֵת פְּנֵי הַפָּרֹכֶת.
אֵת פְּנֵי הַפָּרֹכֶת
וּלְמַעְלָה הוּא אוֹמֵר: "אֶת פְּנֵי פָּרֹכֶת הַקֹּדֶשׁ". מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁסָּרְחָה עָלָיו מְדִינָה. אִם מִעוּטָהּ סָרְחוּ פָּמַלְיָא שֶׁלּוֹ מִתְקַיֶּמֶת וְאִם כֻּלָּם סָרְחוּ אֵין פָּמַלְיָא שֶׁלּוֹ מִתְקַיֶּמֶת. אַף כָּאן כְּשֶׁחָטָא כֹּהֵן מָשִׁיחַ עֲדַיִן שֵׁם קְדֻשַּׁת הַמָּקוֹם עַל הַמִּקְדָּשׁ מִשֶּׁחָטְאוּ כֻּלָּם חַס וְשָׁלוֹם נִסְתַּלְּקָה הַקְּדֻשָּׁה
4,18
וּמִן הַדָּם יִתֵּן עַל קַרְנֹת הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה אֲשֶׁר בְּאֹהֶל מוֹעֵד וְאֵת כָּל הַדָּם יִשְׁפֹּךְ אֶל יְסוֹד מִזְבַּח הָעֹלָה אֲשֶׁר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
יְסוֹד מִזְבַּח הָעֹלָה אֲשֶׁר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד
זֶה יְסוֹד מַעֲרָבִי שֶׁהוּא כְּנֶגֶד הַפֶּתַח
4,19
וְאֵת כָּל חֶלְבּוֹ יָרִים מִמֶּנּוּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה.
וְאֵת כָּל חֶלְבּוֹ יָרִים
וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פֵּרֵשׁ כָּאן יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי כְּלָיוֹת לְמֵדִין הֵם מִ"וְעָשָׂה לַפָּר כַּאֲשֶׁר עָשָׂה וְגוֹ'". וּמִפְּנֵי מָה לֹא נִתְפָּרְשׁוּ בּוֹ? תְּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁזָּעַם עַל אוֹהֲבוֹ וּמִעֵט בְּסִרְחוֹנוֹ מִפְּנֵי חִבָּתוֹ
4,20
וְעָשָׂה לַפָּר כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְפַר הַחַטָּאת כֵּן יַעֲשֶׂה לּוֹ וְכִפֶּר עֲלֵהֶם הַכֹּהֵן וְנִסְלַח לָהֶם.
וְעָשָׂה לַפָּר
זֶה כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְפַר הַחַטָּאת כְּמוֹ שֶׁמְּפֹרָשׁ בְּפַר כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְהָבִיא יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי כְּלָיוֹת שֶׁפֵּרֵשׁ שָׁם מַה שֶּׁלֹּא פֵּרֵשׁ כָּאן וְלִכְפֹּל בְּמִצְוַת הָעֲבוֹדוֹת לְלַמֵּד שֶׁאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל הַמַּתָּנוֹת _ פָּסוּל לְפִי שֶׁמָּצִינוּ בַּנִּתָּנִין עַל הַמִּזְבֵּחַ הַחִיצוֹן שֶׁנְּתָנָן בְּמַתָּנָה אַחַת _ כִּפֵּר הֻצְרַךְ לוֹמַר כָּאן שֶׁמַּתָּנָה אַחַת מֵהֶן מְעַכֶּבֶת
4,21
וְהוֹצִיא אֶת הַפָּר אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְשָׂרַף אֹתוֹ כַּאֲשֶׁר שָׂרַף אֵת הַפָּר הָרִאשׁוֹן: חַטַּאת הַקָּהָל הוּא. {פ}
4,22
אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא וְעָשָׂה אַחַת מִכָּל מִצְו‍ֹת יְהוָה אֱלֹהָיו אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם.
אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא
לְשׁוֹן 'אַשְׁרֵי' אַשְׁרֵי הַדּוֹר שֶׁהַנָּשִׂיא שֶׁלּוֹ נוֹתֵן לֵב לְהָבִיא כַּפָּרָה עַל שִׁגְגָתוֹ! קַל וָחֹמֶר שֶׁמִּתְחָרֵט עַל זְדוֹנוֹתָיו
4,23
אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ וְהֵבִיא אֶת קָרְבָּנוֹ שְׂעִיר עִזִּים זָכָר תָּמִים.
אוֹ הוֹדַע
כְּמוֹ 'אִם הוֹדַע הַדָּבָר' הַרְבֵּה "אוֹ" יֵשׁ שֶׁמְּשַׁמְּשִׁין בִּלְשׁוֹן "אִם" וְ"אִם" בִּמְקוֹם "אוֹ" וְכֵן: "אוֹ נוֹדַע כִּי שׁוֹר נַגָּח הוּא"
הוֹדַע אֵלָיו
כְּשֶׁחָטָא הָיָה סָבוּר שֶׁהוּא הֶתֵּר וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹדַע לוֹ שֶׁאִסּוּר הָיָה
4,24
וְסָמַךְ יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַשָּׂעִיר וְשָׁחַט אֹתוֹ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הָעֹלָה לִפְנֵי יְהוָה חַטָּאת הוּא.
בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הָעֹלָה
בַּצָּפוֹן שֶׁהוּא מְפֹרָשׁ בָּעוֹלָה
חַטָּאת הוּא
לִשְׁמוֹ _ כָּשֵׁר שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ _ פָּסוּל
4,25
וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הַחַטָּאת בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן עַל קַרְנֹת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת דָּמוֹ יִשְׁפֹּךְ אֶל יְסוֹד מִזְבַּח הָעֹלָה.
וְאֶת דָּמוֹ
שְׁיָרֵי הַדָּם
4,26
וְאֶת כָּל חֶלְבּוֹ יַקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה כְּחֵלֶב זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ וְנִסְלַח לוֹ. {פ}
כְּחֵלֶב זֶבַח הַשְּׁלָמִים
כְּאוֹתָן אֵמוּרִין הַמְפֹרָשִׁים בָּעֵז הָאָמוּר אֵצֶל שְׁלָמִים
4,27
וְאִם נֶפֶשׁ אַחַת תֶּחֱטָא בִשְׁגָגָה מֵעַם הָאָרֶץ: בַּעֲשֹׂתָהּ אַחַת מִמִּצְו‍ֹת יְהוָה אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְאָשֵׁם.
4,28
אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא וְהֵבִיא קָרְבָּנוֹ שְׂעִירַת עִזִּים תְּמִימָה נְקֵבָה עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא.
4,29
וְסָמַךְ אֶת יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַחַטָּאת וְשָׁחַט אֶת הַחַטָּאת בִּמְקוֹם הָעֹלָה.
4,30
וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדָּמָהּ בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן עַל קַרְנֹת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת כָּל דָּמָהּ יִשְׁפֹּךְ אֶל יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ.
4,31
וְאֶת כָּל חֶלְבָּהּ יָסִיר כַּאֲשֶׁר הוּסַר חֵלֶב מֵעַל זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן וְנִסְלַח לוֹ. {פ}
כַּאֲשֶׁר הוּסַר חֵלֶב מֵעַל זֶבַח הַשְּׁלָמִים
כְּאֵמוּרֵי עֵז הָאֲמוּרִים בִּשְׁלָמִים
4,32
וְאִם כֶּבֶשׂ יָבִיא קָרְבָּנוֹ לְחַטָּאת נְקֵבָה תְמִימָה יְבִיאֶנָּה.
4,33
וְסָמַךְ אֶת יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַחַטָּאת וְשָׁחַט אֹתָהּ לְחַטָּאת בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הָעֹלָה.
וְשָׁחַט אֹתָהּ לְחַטָּאת
שֶׁתְּהֵא שְׁחִיטָתָהּ לְשֵׁם חַטָּאת
4,34
וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הַחַטָּאת בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן עַל קַרְנֹת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת כָּל דָּמָהּ יִשְׁפֹּךְ אֶל יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ.
4,35
וְאֶת כָּל חֶלְבָּהּ יָסִיר כַּאֲשֶׁר יוּסַר חֵלֶב הַכֶּשֶׂב מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֹתָם הַמִּזְבֵּחָה עַל אִשֵּׁי יְהוָה וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא וְנִסְלַח לוֹ. {פ}
כַּאֲשֶׁר יוּסַר חֵלֶב הַכֶּשֶׂב
שֶׁנִּתְרַבּוּ אֵמוּרָיו בָּאַלְיָה אַף חַטָּאת כְּשֶׁהִיא בָּאָה כִּשְׂבָּה טְעוּנָה אַלְיָה עִם הָאֵמוּרִין
5,1
וְנֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע אִם לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲו‍ֹנוֹ.
וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה
בְּדָבָר שֶׁהוּא עֵד בּוֹ שֶׁהִשְׁבִּיעוּהוּ שְׁבוּעָה שֶׁאִם יוֹדֵעַ לוֹ עֵדוּת שֶׁיָּעִיד לוֹ
5,2
אוֹ נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בְּכָל דָּבָר טָמֵא אוֹ בְנִבְלַת חַיָּה טְמֵאָה אוֹ בְּנִבְלַת בְּהֵמָה טְמֵאָה אוֹ בְּנִבְלַת שֶׁרֶץ טָמֵא וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא טָמֵא וְאָשֵׁם.
וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ
הַטֻּמְאָה
וְאָשֵׁם
בַּאֲכִילַת קֹדֶשׁ אוֹ בְּבִיאַת מִקְדָּשׁ
5,3
אוֹ כִי יִגַּע בְּטֻמְאַת אָדָם לְכֹל טֻמְאָתוֹ אֲשֶׁר יִטְמָא בָּהּ וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא יָדַע וְאָשֵׁם.
בְּטֻמְאַת אָדָם
זוֹ טֻמְאַת מֵת
לְכֹל טֻמְאָתוֹ
לְרַבּוֹת טֻמְאַת מַגַּע זָבִין וְזָבוֹת
אֲשֶׁר יִטְמָא
לְרַבּוֹת הַנּוֹגֵעַ בְּבוֹעֵל נִדָּה
בָּהּ
לְרַבּוֹת בּוֹלֵעַ נִבְלַת עוֹף טָהוֹר
וְנֶעְלַם... וְהוּא יָדַע
שֶׁשָּׁכַח הַטֻּמְאָה
וְאָשֵׁם
בַּאֲכִילַת קֹדֶשׁ אוֹ בְּבִיאַת מִקְדָּשׁ
5,4
אוֹ נֶפֶשׁ כִּי תִשָּׁבַע לְבַטֵּא בִשְׂפָתַיִם לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא הָאָדָם בִּשְׁבֻעָה וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא יָדַע וְאָשֵׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה.
בִּשְׂפָתַיִם
וְלֹא בַּלֵּב
לְהָרַע
לְעַצְמוֹ
אוֹ לְהֵיטִיב
לְעַצְמוֹ כְּגוֹן: אֹכַל וְלֹא אֹכַל אִישַׁן וְלֹא אִישַׁן
לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא
לְרַבּוֹת לְשֶׁעָבַר
וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ
וְעָבַר עַל שְׁבוּעָתוֹ כָּל אֵלֶּה בְּקָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד כַּמְפֹרָשׁ כָּאן אֲבָל שְׁבוּעָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ כְּפִירַת מָמוֹן אֵינָהּ בְּקָרְבָּן זוֹ אֶלָּא בְּאָשָׁם
5,5
וְהָיָה כִי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה: וְהִתְוַדָּה אֲשֶׁר חָטָא עָלֶיהָ.
5,6
וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַיהוָה עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא נְקֵבָה מִן הַצֹּאן כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירַת עִזִּים לְחַטָּאת וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ.
5,7
וְאִם לֹא תַגִּיעַ יָדוֹ דֵּי שֶׂה וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ אֲשֶׁר חָטָא שְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְנֵי יוֹנָה לַיהוָה: אֶחָד לְחַטָּאת וְאֶחָד לְעֹלָה.
5,8
וְהֵבִיא אֹתָם אֶל הַכֹּהֵן וְהִקְרִיב אֶת אֲשֶׁר לַחַטָּאת רִאשׁוֹנָה וּמָלַק אֶת רֹאשׁוֹ מִמּוּל עָרְפּוֹ וְלֹא יַבְדִּיל.
וְהִקְרִיב אֶת אֲשֶׁר לַחַטָּאת רִאשׁוֹנָה
חַטָּאת קוֹדֶמֶת לְעוֹלָה. לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לִפְרַקְלִיט שֶׁנִּכְנַס לְרַצּוֹת רִצָּה פְּרַקְלִיט נִכְנַס דּוֹרוֹן אַחֲרָיו
וְלֹא יַבְדִּיל
אֵינוֹ מוֹלֵק אֶלָּא סִימָן אֶחָד
עֹרֶף
הוּא גֹּבַהּ הָרֹאשׁ הַמְשֻׁפָּע לְצַד הַצַּוָּאר
מוּל עֹרֶף:
מוּל הָרוֹאֶה אֶת הָעֹרֶף וְהוּא אֹרֶךְ כָּל אֲחוֹרֵי הַצַּוָּאר
5,9
וְהִזָּה מִדַּם הַחַטָּאת עַל קִיר הַמִּזְבֵּחַ וְהַנִּשְׁאָר בַּדָּם יִמָּצֵה אֶל יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ חַטָּאת הוּא.
וְהִזָּה מִדַּם הַחַטָּאת
בְּעוֹלָה לֹא הִטְעִין אֶלָּא מִצּוּי וּבְחַטָּאת הַזָּאָה וּמִצּוּי: אוֹחֵז בָּעֹרֶף וּמַתִּיז וְהַדָּם נִתָּז וְהוֹלֵךְ לַמִּזְבֵּחַ
חַטָּאת הוּא
לִשְׁמָהּ _ כְּשֵׁרָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ _ פְּסוּלָה
5,10
וְאֶת הַשֵּׁנִי יַעֲשֶׂה עֹלָה כַּמִּשְׁפָּט וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא וְנִסְלַח לוֹ. {ס}
כַּמִּשְׁפָּט
כְּדָת הָאָמוּר בְּעוֹלַת הָעוֹף שֶׁל נְדָבָה בְּרֹאשׁ הַפָּרָשָׁה
5,11
וְאִם לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ לִשְׁתֵּי תֹרִים אוֹ לִשְׁנֵי בְנֵי יוֹנָה וְהֵבִיא אֶת קָרְבָּנוֹ אֲשֶׁר חָטָא עֲשִׂירִת הָאֵפָה סֹלֶת לְחַטָּאת לֹא יָשִׂים עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְלֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה כִּי חַטָּאת הִוא.
כִּי חַטָּאת הִוא
וְאֵין בַּדִּין שֶׁיְּהֵא קָרְבָּנָהּ מְהֻדָּר
5,12
וֶהֱבִיאָהּ אֶל הַכֹּהֵן וְקָמַץ הַכֹּהֵן מִמֶּנָּה מְלוֹא קֻמְצוֹ אֶת אַזְכָּרָתָהּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה עַל אִשֵּׁי יְהוָה חַטָּאת הִוא.
חַטָּאת הִוא
נִקְמְצָה וְנִקְטְרָה לִשְׁמָהּ _ כְּשֵׁרָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ _ פְּסוּלָה
5,13
וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא מֵאַחַת מֵאֵלֶּה וְנִסְלַח לוֹ וְהָיְתָה לַכֹּהֵן כַּמִּנְחָה. {ס}
עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא
כָּאן שִׁנָּה הַכָּתוּב שֶׁהֲרֵי בַּעֲשִׁירוּת וּבְדַלּוּת נֶאֱמַר: "מֵחַטָּאתוֹ" וְכָאן בְּדַלֵּי דַּלּוּת נֶאֱמַר: "עַל חַטָּאתוֹ" דִּקְדְּקוּ רַבּוֹתֵינוּ מִכָּאן שֶׁאִם חָטָא כְּשֶׁהוּא עָשִׁיר וְהִפְרִישׁ מָעוֹת לְכִשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה וְהֶעֱנִי יָבִיא מִמִּקְצָתָן שְׁתֵּי תּוֹרִים. הִפְרִישׁ מָעוֹת לִשְׁתֵּי תּוֹרִים וְהֶעֱנִי יָבִיא מִמִּקְצָתָן עֲשִׂירִית הָאֵיפָה [לְכָךְ נֶאֱמַר: "מֵחַטָּאתוֹ"] הִפְרִישׁ מָעוֹת לַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה וְהֶעֱשִׁיר יוֹסִיף עֲלֵיהֶן וְיָבִיא קָרְבַּן עָשִׁיר לְכָךְ נֶאֱמַר: "עַל חַטָּאתוֹ"
מֵאַחַת מֵאֵלֶּה
מֵאַחַת מִשָּׁלֹשׁ כַּפָּרוֹת הָאֲמוּרוֹת בָּעִנְיָן: אוֹ בַּעֲשִׁירוּת אוֹ בְּדַלּוּת אוֹ בְּדַלֵּי דַּלּוּת (ת"כ) וּמַה תַּלְמוּד לוֹמַר? שֶׁיָּכוֹל הַחֲמוּרִים שֶׁבָּהֶם יִהְיוּ בְּכִשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה וְהַקַּלִּין יִהְיוּ בְּעוֹף וְהַקַּלִּין שֶׁבַּקַּלִין יִהְיוּ בַּעֲשִׂירִית הָאֵיפָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: "מֵאַחַת מֵאֵלֶּה" לְהַשְׁוֹוֹת קַלִּין לַחֲמוּרִין לְכִשְׂבָּה וּשְׂעִירָה אִם הִשִּׂיגָה יָדוֹ וְאֶת הַחֲמוּרִין לַקַּלִּין לַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה בְּדַלֵּי דַּלּוּת
וְהָיְתָה לַכֹּהֵן כַּמִּנְחָה
לְלַמֵּד עַל מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁיִּהְיוּ שְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין זֶהוּ לְפִי פְּשׁוּטוֹ. וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּ (ת"כ) "וְהָיְתָה לַכֹּהֵן" וְאִם חוֹטֵא זֶה כֹּהֵן הוּא תְּהֵא לוֹ כִּשְׁאָר מִנְחַת נִדְבַת כֹּהֵן שֶׁהוּא בְּ"כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל" (ויקרא ו טז)
5,14
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
5,15
נֶפֶשׁ כִּי תִמְעֹל מַעַל וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה מִקָּדְשֵׁי יְהוָה: וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַיהוָה אַיִל תָּמִים מִן הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ לְאָשָׁם.
כִּי תִמְעֹל מַעַל
(ת"כ) אֵין "מְעִילָה" בְּכָל מָקוֹם אֶלָּא שִׁנּוּי וְכֵן הוּא אוֹמֵר (דִּבְרֵי הַיָּמִים א ה כה): "וַיִּמְעֲלוּ בֵּאלֹהֵי אֲבֹתֵיהֶם וַיִּזְנוּ אַחֲרֵי אֱלֹהֵי עַמֵּי הָאָרֶץ" וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּסוֹטָה (במדבר ה): "וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל"
אַיִל
לְשׁוֹן קָשָׁה כְּמוֹ (יחזקאל יז יג): "וְאֶת אֵילֵי הָאָרֶץ לָקָח" אַף כָּאן קָשֶׁה בֶּן שְׁתֵּי שָׁנִים
בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף שְׁקָלִים
שֶׁיְּהֵא שָׁוֶה שְׁתֵּי סְלָעִים
5,16
וְאֵת אֲשֶׁר חָטָא מִן הַקֹּדֶשׁ יְשַׁלֵּם וְאֶת חֲמִישִׁתוֹ יוֹסֵף עָלָיו וְנָתַן אֹתוֹ לַכֹּהֵן וְהַכֹּהֵן יְכַפֵּר עָלָיו בְּאֵיל הָאָשָׁם וְנִסְלַח לוֹ. {פ}
וְאֵת אֲשֶׁר חָטָא מִן הַקֹּדֶשׁ יְשַׁלֵּם
(כרתות כו) קֶרֶן וָחֹמֶשׁ לַהֶקְדֵּשׁ
5,17
וְאִם נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וְעָשְׂתָה אַחַת מִכָּל מִצְו‍ֹת יְהוָה אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְלֹא יָדַע וְאָשֵׁם וְנָשָׂא עֲו‍ֹנוֹ.
וְלֹא יָדַע וְאָשֵׁם... וְהֵבִיא
הָעִנְיָן הַזֶּה מְדַבֵּר בְּמִי שֶׁבָּא סָפֵק כָּרֵת לְיָדוֹ וְלֹא יָדַע אִם עָבַר עָלָיו אִם לָאו כְּגוֹן: חֵלֶב וְשֻׁמָּן לְפָנָיו וּכְסָבוּר שֶׁשְּׁתֵּיהֶן הֶתֵּר וְאָכַל אֶת הָאַחַת. אָמְרוּ לוֹ: אַחַת שֶׁל חֵלֶב הָיְתָה וְלֹא יָדַע אִם זוֹ שֶׁל חֵלֶב אָכַל הֲרֵי זֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי וּמֵגֵן עָלָיו כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נוֹדַע לוֹ שֶׁוַּדַּאי חָטָא וְאִם יִוָּדַע לוֹ לְאַחַר זְמַן יָבִיא חַטָּאת
וְלֹא יָדַע וְאָשֵׁם וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ
(ת»כ) רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: הֲרֵי הַכָּתוּב עָנַשׁ אֶת מִי שֶׁלֹּא יָדַע עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁיַּעֲנִישׁ אֶת שֶׁיָּדַע. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם נַפְשְׁךָ לֵידַע מַתַּן שְׂכָרָן שֶׁל צַדִּיקִים צֵא וּלְמַד מֵאָדָם הָרִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִצְטַוָּה אֶלָּא עַל מִצְוַת "לֹא תַעֲשֶׂה" וְעָבַר עָלֶיהָ רְאֵה כַּמָּה מִיתוֹת נִקְנְסוּ עָלָיו וּלְדוֹרוֹתָיו! וְכִי אֵיזוֹ מִדָּה מְרֻבָּה: שֶׁל טוֹבָה אוֹ שֶׁל פֻּרְעָנוּת? הֱוֵי אוֹמֵר: מִדָּה טוֹבָה. אִם מִדַּת פֻּרְעָנוּת הַמְעוּטָה רְאֵה כַּמָּה מִיתוֹת נִקְנְסוּ לוֹ ולְדוֹרוֹתָיו מִדָּה טוֹבָה הַמְרֻבָּה הַיּוֹשֵׁב לוֹ מִן הַפִּגּוּלִין וְהַנּוֹתָרוֹת וְהַמִּתְעַנֶּה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁיִּזְכֶּה לוֹ וּלְדוֹרוֹתָיו וּלְדוֹרוֹת דּוֹרוֹתָיו עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר (דברים יז ו): "עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׁלֹשָׁה וְגוֹ'". אִם מִתְקַיֶּמֶת הָעֵדוּת בִּשְׁנַיִם לָמָּה פֵּרֵט לְךָ הַכָּתוּב בִּשְׁלֹשָׁה? אֶלָּא לְהָבִיא שְׁלִישִׁי לְהַחֲמִיר עָלָיו וְלַעֲשׂוֹת דִּינוֹ כַּיּוֹצֵא בְּאֵלּוּ לְעִנְיַן עֹנֶשׁ וַהֲזַמָּה. אִם כָּךְ עָנַשׁ הַכָּתוּב לַנִּטְפָּל לְעוֹבְרֵי עֲבֵרָה כְּעוֹבְרֵי עֲבֵרָה עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁיְּשַׁלֵּם שָׂכָר טוֹב לַנִּטְפָּל לְעוֹשֵׂי מִצְוָה כְּעוֹשֵׂי מִצְוָה. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר (דברים כד יט): "כִּי תִקְצֹר קְצִירְךָ בְשָׂדְךָ וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בַּשָּׂדֶה". הֲרֵי הוּא אוֹמֵר (דברים כד): "לְמַעַן יְבָרְכֶךָ וְגוֹ'" _ קָבַע הַכָּתוּב בְּרָכָה לְמִי שֶׁבָּאַת עַל יָדוֹ מִצְוָה בְּלֹא יָדַע. אֱמֹר מֵעַתָּה: הָיְתָה סֶלַע צְרוּרָה בִּכְנָפָיו וְנָפְלָה הֵימֶנּוּ וּמְצָאָהּ הֶעָנִי וְנִתְפַּרְנֵס בָּהּ הֲרֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קוֹבֵעַ לוֹ בְּרָכָה
5,18
וְהֵבִיא אַיִל תָּמִים מִן הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל הַכֹּהֵן וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שָׁגָג וְהוּא לֹא יָדַע וְנִסְלַח לוֹ.
בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם
בָּעֵרֶךְ הָאָמוּר לְמַעְלָה
אֲשֶׁר שָׁגָג וְהוּא לֹא יָדַע
(ת»כ) הָא אִם יָדַע לְאַחַר זְמַן לֹא נִתְכַּפֵּר לוֹ בְּאָשָׁם זֶה עַד שֶׁיָּבִיא חַטָּאת. הָא לְמַה זֶּה דּוֹמֶה? לְעֶגְלָה עֲרוּפָה שֶׁנִּתְעָרְפָה וְאַחַר כָּךְ נִמְצָא הַהוֹרֵג הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג
5,19
אָשָׁם הוּא: אָשֹׁם אָשַׁם לַיהוָה. {פ}
אָשָׁם הוּא אָשֹׁם אָשַׁם
הָרִאשׁוֹן כֻּלּוֹ קָמַץ שֶׁהוּא שֵׁם דָּבָר. וְהָאַחֲרוֹן חֶצְיוֹ קָמַץ וְחֶצְיוֹ פַּתָּח שֶׁהוּא לְשׁוֹן פָּעַל. וְאִם תֹּאמַר: מִקְרָא שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ הוּא כְּבָר נִדְרַשׁ הוּא בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים
אָשֹׁם אָשַׁם
לְהָבִיא אֲשַׁם שִׁפְחָה חֲרוּפָה שֶׁיְּהֵא אַיִל (בֶּן שְׁתֵּי שָׁנִים שָׁוֶה שְׁתֵּי סְלָעִים) יָכוֹל שֶׁאֲנִי מַרְבֶּה אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצֹרָע? תַּלְמוּד לוֹמַר: "הוּא"
5,20
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
5,21
נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וּמָעֲלָה מַעַל בַּיהוָה וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ.
נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא
(ת"כ פכ"ב) אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מַה תַּלְמוּד לוֹמַר: "וּמָעֲלָה מַעַל בַּה'"? לְפִי שֶׁכָּל הַמַּלְוֶה וְהַלּוֹוֶה וְהַנּוֹשֵׂא וְהַנּוֹתֵן אֵינוֹ עוֹשֶׂה אֶלָּא בְּעֵדִים וּבִשְׁטָר. לְפִיכָךְ בִּזְמַן שֶׁהוּא מְכַחֵשׁ _ מְכַחֵשׁ בָּעֵדִים וּבַשְּׁטָר אֲבָל הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵרוֹ וְאֵינוֹ רוֹצֶה שֶׁתֵּדַע בּוֹ נְשָׁמָה אֶלָּא שְׁלִישִׁי שֶׁבֵּינֵיהֶם לְפִיכָךְ בִּזְמַן שֶׁהוּא מְכַחֵשׁ מְכַחֵשׁ בַּשְּׁלִישִׁי שֶׁבֵּינֵיהֶם
בִּתְשׂוּמֶת יָד
שֶׁשָּׂם בְּיָדוֹ מָמוֹן לְהִתְעַסֵּק אוֹ בְּמִלְוֶה
אוֹ בְגָזֵל
שֶׁגָּזַל מִיָּדוֹ כְּלוּם
אוֹ עָשַׁק
הוּא שְׂכַר שָׂכִיר
5,22
אוֹ מָצָא אֲבֵדָה וְכִחֶשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל שָׁקֶר עַל אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָאָדָם לַחֲטֹא בָהֵנָּה.
וְכִחֶשׁ בָּהּ
שֶׁכָּפַר עַל אַחַת מִכָּל אֵלֶּ
אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָאָדָם לַחֲטֹא:
וּלְהִשָּׁבַע עַל שֶׁקֶר לִכְפִירַת מָמוֹן
5,23
וְהָיָה כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל אוֹ אֶת הָעֹשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק אוֹ אֶת הַפִּקָּדוֹן אֲשֶׁר הָפְקַד אִתּוֹ אוֹ אֶת הָאֲבֵדָה אֲשֶׁר מָצָא.
כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם
כְּשֶׁיַּכִּיר בְּעַצְמוֹ לָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה וְלָדַעַת וּלְהִתְוַדּוֹת כִּי יֶחֱטָא (גר' סְפָרִים אֲחֵרִים: וּבְדַעְתּוֹ לְהִתְוַדּוֹת כִּי חָטָא) וְאָשֵׁם
5,24
אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יִשָּׁבַע עָלָיו לַשֶּׁקֶר וְשִׁלַּם אֹתוֹ בְּרֹאשׁוֹ וַחֲמִשִׁתָיו יֹסֵף עָלָיו: לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָתוֹ.
בְּרֹאשׁוֹ
הוּא הַקֶּרֶן רֹאשׁ הַמָּמוֹן
וַחֲמִשִּׁתָיו
רִבְּתָה תּוֹרָה חֲמִשִּׁיּוֹת הַרְבֵּה לְקֶרֶן אַחַת שֶׁאִם כָּפַר בַּחֹמֶשׁ וְנִשְׁבַּע וְהוֹדָה חוֹזֵר וּמֵבִיא חֹמֶשׁ עַל אוֹתוֹ חֹמֶשׁ. וְכֵן מוֹסִיף וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁיִּתְמַעֵט הַקֶּרֶן שֶׁנִּשְׁבַּע עָלָיו פָּחוֹת מִשְּׁוֵה פְּרוּטָה
לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ
לאפוקי בנו ושלוחו ת''כ) למי שהממון שלו
5,25
וְאֶת אֲשָׁמוֹ יָבִיא לַיהוָה אַיִל תָּמִים מִן הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל הַכֹּהֵן.
5,26
וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה וְנִסְלַח לוֹ עַל אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לְאַשְׁמָה בָהּ. {פ}