Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:18 : Mise des Téfilines
07:11 : Lever du soleil
13:17 : Heure de milieu du jour
19:23 : Coucher du soleil
20:01 : Tombée de la nuit

Paracha Vayikra
Vendredi 24 Mars 2023 à 19:07
Sortie du Chabbath à 20:07

Hiloulot du jour
Rabbi Guershon Liebman
Afficher le calendrier
Ki-Tetsé

Paracha Ki-Tetsé

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה

כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה

כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו

וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה

לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם

לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו

לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה פ כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים

כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו

לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם

לא תחרש בשור ובחמר יחדו

לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו

גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה

כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה ושם לה עלילת דברים והוציא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים ולקח אבי ֯הנער ואמה והוציאו את בתולי ֯הנער אל זקני העיר השערה ואמר אבי ֯הנער אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה והנה הוא שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר ולקחו זקני העיר ההוא את האיש ויסרו אתו וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו

ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים ֯לנער והוציאו את ֯הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך

כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל

כי יהיה ֯נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את ֯הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך

ואם בשדה ימצא האיש את ֯הנער המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו ֯ולנער לא תעשה דבר אין ֯לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה כי בשדה מצאה צעקה ֯הנער המארשה ואין מושיע לה

כי ימצא איש ֯נער בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו ונתן האיש השכב עמה לאבי ֯הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו

לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו

לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה

לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה

לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם

לא תתעב אדמי כי אחיך הוא ס לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה

כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך

לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו

לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה

כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך

כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן

כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך

כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה

כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח

לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל

כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך השמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות

זכור את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים

כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו השב תשיב לו את העבוט כבא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך

לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא

לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו

לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה

כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה

כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה

כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך

לא תחסם שור בדישו

כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל

כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו וקצתה את כפה לא תחוס עינך

לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה

לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
21,10
כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ.
כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה.
בְּמִלְחֶמֶת הָרְשׁוּת הַכָּתוּב מְדַבֵּר שֶׁבְּמִלְחֶמֶת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֵין לוֹמָר וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר בְּשִׁבְעָה אוּמוֹת לֹא תְחַיֶּה כָּל נְשָׁמָה
וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ.
לְרַבּוֹת כְּנַעֲנִים שֶׁבְּתוֹכָהּ וְאַעַ"פ שֶׁהֵן מִז' אוּמוֹת
21,11
וְרָאִיתָ בַּשִּׁבְיָה אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר וְחָשַׁקְתָּ בָהּ וְלָקַחְתָּ לְךָ לְאִשָּׁה.
: אֵשֶׁת
אֲפִלּוּ אֵשֶׁת אִיש
וְלָקַחְתָּ לְךָ לְאִשָּׁה
לֹא דִּבְּרָה תּוֹרָה אֶלָּא כְּנֶגֶד יֵצֶר הָרַע שֶׁאִם אֵין הַקָּבָּ"ה מַתִּירָהּ יִשָּׂאֶנָה בְּאִסּוּר אֲבָל אִם נִשְּׂאָה סוֹפוֹ לִהְיוֹת שׂוֹנְאָה שֶׁנֶּאֱמַר אַחֲרָיו כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ וְגוֹ' וְסוֹפוֹ לְהוֹלִיד מִמֶּנָּהּ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה לְכָךְ נִסְמְכוּ פָּרָשִׁיּוֹת הַלָּל
21,12
וַהֲבֵאתָהּ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְגִלְּחָה אֶת רֹאשָׁהּ וְעָשְׂתָה אֶת צִפָּרְנֶיהָ.
וְעָשְׂתָה אֶת צִפָּרְנֶיהָ.
תְּגַדְּלֵם כְּדֵי שֶׁתִּתְנַוֵּל
21,13
וְהֵסִירָה אֶת שִׂמְלַת שִׁבְיָהּ מֵעָלֶיהָ וְיָשְׁבָה בְּבֵיתֶךָ וּבָכְתָה אֶת אָבִיהָ וְאֶת אִמָּהּ יֶרַח יָמִים וְאַחַר כֵּן תָּבוֹא אֵלֶיהָ וּבְעַלְתָּהּ וְהָיְתָה לְךָ לְאִשָּׁה.
וְהֵסִירָה אֶת שִׂמְלַת שִׁבְיָהּ.
לְפִי שֶׁהֵם נָאִים שֶׁעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים בְּנוֹתֵיהֶם מִתְקַשְּׁטוֹת בַּמִּלְחָמָה בִּשְׁבִיל לְהַזְּנוֹת אֲחֵרִים עִמָּהֶם
וְיָשְׁבָה בְּבֵיתֶךָ.
בַּבַּיִת שֶׁמִּשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ נִכְנָס וְנִתְקַל בָּהּ יוֹצֵא וְנִתְקַל בָּה רוֹאֶה בִּבְכִיָּתָהּ רוֹאֶה בְּנִוּוּלָהּ כְּדֵי שֶׁתִּתְגַנֶּה עָלָיו
וּבָכְתָה אֶת אָבִיהָ.
כָּל כָּךְ לָמָּה כְּדֵי שֶׁתְּהֵא בַּת יִשְׂרָאֵל שְׂמֵחָה וְזוֹ עֲצֵבָה בַּת יִשְׂרָאֵל מִתְקַשֶּׁטֶת וְזוֹ מִתְנַוֶּלֶת
21,14
וְהָיָה אִם לֹא חָפַצְתָּ בָּהּ וְשִׁלַּחְתָּהּ לְנַפְשָׁהּ וּמָכֹר לֹא תִמְכְּרֶנָּה בַּכָּסֶף לֹא תִתְעַמֵּר בָּהּ תַּחַת אֲשֶׁר עִנִּיתָהּ. {ס}
וְהָיָה אִם לֹא חָפַצְתָּ בָהּ.
הַכָּתוּב מְבַשֶּׂרְךָ שֶׁסּוֹפְךָ לִשְׂנֹאוֹתָהּ
לֹא תִתְעַמֶּר בָּהּ.
לא תשתמש בה בל' פרסי קורין לעבדות ושימוש עימראה מיסודו של ר"מ הדרשן למדתי כ
21,15
כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה וְיָלְדוּ לוֹ בָנִים הָאֲהוּבָה וְהַשְּׂנוּאָה וְהָיָה הַבֵּן הַבְּכֹר לַשְּׂנִיאָה.
21,16
וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו אֵת אֲשֶׁר יִהְיֶה לוֹ לֹא יוּכַל לְבַכֵּר אֶת בֶּן הָאֲהוּבָה עַל פְּנֵי בֶן הַשְּׂנוּאָה הַבְּכֹר.
21,17
כִּי אֶת הַבְּכֹר בֶּן הַשְּׂנוּאָה יַכִּיר לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם בְּכֹל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ: כִּי הוּא רֵאשִׁית אֹנוֹ לוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכֹרָה. {ס}
פִּי שְׁנַיִם.
כְּנֶגֶד שְׁנֵי אַחִים
בְּכָל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ.
מִכָּאן שֶׁאֵין הַבְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בָּרָאוּי לָבֹא לְאַחַר מִיתַת הָאַב כִּבְמוּחְזָק
21,18
כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקוֹל אָבִיו וּבְקוֹל אִמּוֹ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם.
סוֹרֵר.
סָר מִן הַדֶּרֶךְ
וּמוֹרֶה.
מְסָרֵב בְּדִבְרֵי אָבִיו לָשׁוֹן מַמְרִים
וְיִסְּרוּ אוֹתוֹ.
מַתְרִין בּוֹ בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה וּמַלְקִין אוֹתוֹ. בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּגְנוֹב וְיֹאכַל תַּרְטֵימָר בָּשָׂר וְיִשְׁתֶּה חֲצִי לוֹג יַיִן שֶׁנֶּאֱמַר זוֹלֵל וְסוֹבֵא וְנֶאֱמַר אַל תְּהִי בְּסוֹבְאֵי יַיִן בְּזוֹלְלֵי בָשָׂר לָמוֹ. וּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה נֶהֱרָג עַל שֵׁם סוֹפוֹ הִגִּיעָה תּוֹרָה לְסוֹף דַּעְתּוֹ סוֹף שֶׁמְּכַלֶּה מָמוֹן אָבִיו וּמְבַקֵּשׁ לִמּוּדוֹ וְאֵינוֹ מוֹצֵא וְעוֹמֵד בְּפָרָשַׁת דְּרָכִים וּמְלַסְטֵם הַבְּרִיּוֹ
21,19
וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ וְהוֹצִיאוּ אֹתוֹ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ וְאֶל שַׁעַר מְקֹמוֹ.
21,20
וְאָמְרוּ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ זוֹלֵל וְסֹבֵא.
21,21
וּרְגָמֻהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירוֹ בָאֲבָנִים וָמֵת וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ. {ס}
וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ
מִכָּאן שֶׁצָּרִיךְ הַכְרָזָה בְּבֵ"ד פְּלוֹנִי נִסְקָל עַל שֶׁהָיָה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה
21,22
וְכִי יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט מָוֶת וְהוּמָת: וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל עֵץ.
וְכִי יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט מָוֶת.
סְמִיכוּת הַפָּרָשִׁיּוֹת מַגִּיד שֶׁאִם חָסִים עָלָיו אָבִיו וְאִמּוֹ סוֹף שֶׁיֵּצֶא לְתַרְבּוּת רָעָה וְיַעֲבוֹר עֲבֵרוֹת וְיִתְחַיֵּב מִיתָה בְּבֵית דִּין
וְתָלִיתָ אוֹתוֹ עַל עֵץ.
רַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ כָּל הַנִּסְקָלִין נִתָּלִין שֶׁנֶּאֱמַר כִּי קִלְּלַת אֱלֹהִים תָּלוּי וְהַמְּבָרֵךְ ה' בִּסְקִילָה
21,23
לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא כִּי קִלְלַת אֱלֹהִים תָּלוּי וְלֹא תְטַמֵּא אֶת אַדְמָתְךָ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס}
כִּי קִלְּלַת אֱלֹהִים תָּלוּי.
זִלְזוּלוֹ שֶׁל מֶלֶךְ הוּא שֶׁאָדָם עָשׂוּי בִּדְמוּת דְּיוּקָנוֹ וְיִשְׂרָאֵל הֵם בָּנָיו מָשָׁל לִשְׁנֵי אַחִים תְּאוֹמִים שֶׁהָיוּ דּוֹמִין זֶה לָזֶה אֶחָד נַעֲשֶׂה שַׂר וְאֶחָד נִתְפָּס לְלִסְטִיּוּת וְנִתְלָה כָּל הָרוֹאֶה אוֹתוֹ אוֹמֵר הַשָּׂר תָּלוּי כָּל קְלָלָה שֶׁבַּמִּקְרָא לָשׁוֹן הַקַּל וְזִלְזוּל כְּמוֹ וְהוּא קִלְלַנִי קְלָלָה נִמְרֶצֶת
22,1
לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם: הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ.
וְהִתְעַלַּמְתָּ.
כּוֹבֵשׁ עַיִן כְּאִלּוּ אֵינוֹ רוֹאֵהוּ
לֹא תִרְאֶה וְהִתְעַלַּמְתָּ.
לֹא תִרְאֶה אוֹתוֹ שֶׁתִּתְעַלֵּם מִמֶּנּוּ זֶהוּ פְּשׁוּטוֹ וְרַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ פְּעָמִים שֶׁאַתָּ
22,2
וְאִם לֹא קָרוֹב אָחִיךָ אֵלֶיךָ וְלֹא יְדַעְתּוֹ וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ.
עַד דְּרוֹשׁ אָחִיךָ.
וְכִי תַעֲלֶה בִּלְבָבְךָ שֶׁיִּתְּנֵהוּ לוֹ קוֹדֶם שֶׁיִּדְרְשֵׁהוּ אֶלָּא דָּרְשֵׁהוּ שֶׁלֹּא יְהֵא רַמָּאי
וַהֲשֵׁבוֹתוֹ לוֹ.
שֶׁתְּהֵא בּוֹ הַשָּׁבָה שֶׁלֹּא יֹאכַל בְּבֵיתְךָ כְּדֵי דָּמָיו וְתִתְבְּעֵם מִמֶּנּוּ מִכָּאן אָמְרוּ כָּל דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה וְאוֹכֵל יַעֲשֶׂה וְיֹאכַל וְשֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה וְאוֹכֵל יִמָּכֵר
22,3
וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַחֲמֹרוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל אֲבֵדַת אָחִיךָ אֲשֶׁר תֹּאבַד מִמֶּנּוּ וּמְצָאתָהּ: לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם. {ס}
לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם.
לִכְבּוֹשׁ עֵינֶךָ כְּאִלּוּ אֵינְךָ רוֹאֶה אוֹתוֹ
22,4
לֹא תִרְאֶה אֶת חֲמוֹר אָחִיךָ אוֹ שׁוֹרוֹ נֹפְלִים בַּדֶּרֶךְ וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם: הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ. {ס}
הָקֵם תָּקִים.
זוֹ טְעִינָה לְהַטְּעִין מַשָּׂאוֹ שֶׁנָּפַל מֵעָלָיו
עִמּוֹ.
עִם בְּעָלָיו אֲבָל אִם הָלַךְ וְיָשַׁב לוֹ וְאָמַר לוֹ הוֹאִיל וְעָלֶיךָ מִצְוָה אִם רָצִיתָ לְהַטְּעִין טְעוֹן פָּטוּר
22,5
לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה: כִּי תוֹעֲבַת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה. {פ}
לֹא יִהְיֶה כְּלִי גֶּבֶר עַל אִשָּׁה.
שֶׁתְּהֵא דּוֹמֶה לְאִישׁ כְּדֵי שֶׁתֵּלֶךְ בֵּין הָאֲנָשִׁים שֶׁאֵין זוֹ אֶלָּא לְשֵׁם נִאוּף
וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה.
לֵילֶךְ לֵישֶׁב בֵּין הַנָּשִׁים דָּ"א שֶׁלֹּא יָסִיר שְׂעַר הָעֶרְוָה וְשֵׂעָר שֶׁל בֵּית הַשֶּׁחִי
כִּי תוֹעֲבַת.
לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא לְבוּשׁ הַמֵּבִיא לִידֵי תּוֹעֵבָה
22,6
כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ בְּכָל עֵץ אוֹ עַל הָאָרֶץ אֶפְרֹחִים אוֹ בֵיצִים וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים.
כִּי יִקָּרֵא.
פְּרָט לַמְזוּמָן
לֹא תִקַּח הָאֵם.
בְּעוֹדָהּ עַל בָּנֶיהָ
22,7
שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים. {ס}
22,8
כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ.
כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ.
אִם קִיַּמְתָּ מִצְוַת שִׁלּוּחַ הַקֵּן סוֹפְךָ לִבְנוֹת בַּיִת חָדָשׁ וּתְקַיֵּם מִצְוַת מַעֲקֶה שֶׁמִּצְוָה גּוֹרֶרֶת מִצְוָה וְתַגִּיעַ לְכֶרֶם וְשָׂדֶה וְלִבְגָדִים נָאִים לְכָךְ נִסְמְכוּ פָּרָשִׁיּוֹת הַלָּלוּ
מַעֲקֶה.
גָּדֵר סָבִיב לַגָּג וְאוּנְקְלוּס תִּרְגֵּם תִּיקָא כְּגוֹן תִּיק שֶׁמְּשַׁמֵּר מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ
כִּי יִפּוֹל הַנּוֹפֵל.
רָאוּי זֶה לִפּוֹל וְאַעַפ"כ לֹא תִּתְגַּלְגֵּל מִיתָתוֹ עַל יָדְךָ שֶׁמְּגַּלְגְּלִין זְכוּת עַ"י זַכַּאי וְחוֹבָה עַ"י חַיָּב
22,9
לֹא תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם: פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרָע וּתְבוּאַת הַכָּרֶם. {ס}
כִּלְאָיִם.
חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְחַרְצָן בְּמַפּוֹלֶת יד
פֶּן תֻּקְדַּשׁ.
כְּתַרְגוּמוֹ תִּסְתָּאָב כָּל דָּבָר הַנִּתְעָב עַל הָאָדָם בֵּין לִשְׁבָח כְּגוֹן הֶקְדֵשׁ בֵּין לִגְנָאי כְּגוֹן אִסּוּר נוֹפֵל בּוֹ לָשׁוֹן קֹדֶשׁ כְּמוֹ אַל תִּגָּשׁ בִּי כִּי קִדַּשְׁתִּיךָ
הַמְּלֵאָה.
זֶה מִלּוּי וְתוֹסֶפֶת שֶׁהַזֶּרַע מוֹסִיף
22,10
לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו.
לֹא תַחֲרוֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמוֹר.
הוּא הַדִּין לְכָל שְׁנֵי מִינִים שֶׁבָּעוֹלָם וְה"ה לְהַנְּהִיגָם יַחַד קְשׁוּרִים זוּגִים בְּהוֹלָכַת שׁוּם מַשָּׂא
22,11
לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו. {ס}
שַׁעְטְנֵז.
לָשׁוֹן עֵרוּב וְרַבּוֹתֵינוּ פֵּרְשׁוּ שׁוֹעַ טְוִוי וְנוּז
22,12
גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתְךָ אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ. {ס}
גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לְךָ.
יבמות ד ספרי אף מן הכלאים לכך סמכן הכתו
22,13
כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבָא אֵלֶיהָ וּשְׂנֵאָהּ.
וּבָא אֵלֶיהָ וּשְׂנֵאָהּ.
סוֹפוֹ
22,14
וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים וְהוֹצִא עָלֶיהָ שֵׁם רָע וְאָמַר אֶת הָאִשָּׁה הַזֹּאת לָקַחְתִּי וָאֶקְרַב אֵלֶיהָ וְלֹא מָצָאתִי לָהּ בְּתוּלִים.
וְשָׂם לָהּ עֲלִילַת דְּבָרִים.
עֲבֵרָה גּוֹרֶרֶת עֲבֵרָה עָבַר עַל לֹא תִשְׂנָא סוֹפוֹ לָבֹא לִידֵי לָשׁוֹן הָרַע
אֶת הָאִשָּׁה הַזֹּאת.
מִכָּאן שֶׁאֵין אוֹמֵר דָּבָר אֶלָּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין
22,15
וְלָקַח אֲבִי הַנַּעֲרָ וְאִמָּהּ וְהוֹצִיאוּ אֶת בְּתוּלֵי הַנַּעֲרָ אֶל זִקְנֵי הָעִיר הַשָּׁעְרָה.
אֲבִי הַנַּעֲרָה וְאִמָּהּ.
מִי שֶׁגִּדְלוּ גִּדּוּלִים הָרָעִים יִתְבַּזּוּ עָלֶיהָ
22,16
וְאָמַר אֲבִי הַנַּעֲרָ אֶל הַזְּקֵנִים: אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁה וַיִּשְׂנָאֶהָ.
וְאָמַר אֲבִי הַנַּעֲרָה.
מְלַמֵּד שֶׁאֵין רְשׁוּת לָאִשָּׁה לְדַבֵּר בִּפְנֵי הָאִישׁ
22,17
וְהִנֵּה הוּא שָׂם עֲלִילֹת דְּבָרִים לֵאמֹר לֹא מָצָאתִי לְבִתְּךָ בְּתוּלִים וְאֵלֶּה בְּתוּלֵי בִתִּי וּפָרְשׂוּ הַשִּׂמְלָה לִפְנֵי זִקְנֵי הָעִיר.
וּפָרְשׁוּ הַשִּׂמְלָה.
הֲרֵי זֶה מָשָׁל מִתְחַוְּרִין הַדְּבָרִים כַּשִּׂמְלָה
22,18
וְלָקְחוּ זִקְנֵי הָעִיר הַהִוא אֶת הָאִישׁ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ.
וְיִסְּרוּ אוֹתוֹ.
מַלְקוֹת
22,19
וְעָנְשׁוּ אֹתוֹ מֵאָה כֶסֶף וְנָתְנוּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה כִּי הוֹצִיא שֵׁם רָע עַל בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ כָּל יָמָיו. {ס}
22,20
וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה: לֹא נִמְצְאוּ בְתוּלִים לַנַּעֲרָ.
וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר.
בְּעֵדִים וְהַתְרָאָה שֶׁזִּנְתָה לְאַחַר אֵרוּסִין
22,21
וְהוֹצִיאוּ אֶת הַנַּעֲרָ אֶל פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ וּסְקָלוּהָ אַנְשֵׁי עִירָהּ בָּאֲבָנִים וָמֵתָה כִּי עָשְׂתָה נְבָלָה בְּיִשְׂרָאֵל לִזְנוֹת בֵּית אָבִיהָ וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ. {ס}
אֶל פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ.
רְאוּ גִּדּוּלִים שֶׁגִּדַלְתֶּם
לִזְנוֹת בֵּית אָבִיהָ.
כְּמוֹ בְּבֵית אָבִיהָ
אַנְשֵׁי עִירָהּ.
ספרי במעמד כל אנשי עיר
22,22
כִּי יִמָּצֵא אִישׁ שֹׁכֵב עִם אִשָּׁה בְעֻלַת בַּעַל וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִם הָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה וּבִעַרְתָּ הָרָע מִיִּשְׂרָאֵל. {ס}
וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם.
לְהוֹצִיא מַעֲשֶׂה חִדּוּדִים שֶׁאֵין הָאִשָּׁה נֶהֱנֵית מֵהֶם
גַּם
לְרַבּוֹת הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם (ס"א מֵאֲחוֹרֵיהֶם) דָּ"א גַּם שְׁנֵיהֶם לְרַבּוֹת אֶת הַוָּלָד שֶׁאִם הָיְתָה מְעוּבֶּרֶת אֵין מַמְתִּינִין לָהּ עַד שֶׁתֵּלֶ
22,23
כִּי יִהְיֶה נַעֲרָ בְתוּלָה מְאֹרָשָׂה לְאִישׁ וּמְצָאָהּ אִישׁ בָּעִיר וְשָׁכַב עִמָּהּ.
וּמְצָאָהּ אִישׁ בָּעִיר.
לְפִיכָךְ שָׁכַב עִמָּהּ פִּרְצָה קוֹרְאָה לַגַּנָּב הָא אִלּוּ יָשְׁבָה בְּבֵיתָהּ לֹא אֵרַע לָהּ
22,24
וְהוֹצֵאתֶם אֶת שְׁנֵיהֶם אֶל שַׁעַר הָעִיר הַהִוא וּסְקַלְתֶּם אֹתָם בָּאֲבָנִים וָמֵתוּ אֶת הַנַּעֲרָ עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא צָעֲקָה בָעִיר וְאֶת הָאִישׁ עַל דְּבַר אֲשֶׁר עִנָּה אֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ. {ס}
22,25
וְאִם בַּשָּׂדֶה יִמְצָא הָאִישׁ אֶת הַנַּעֲרָ הַמְאֹרָשָׂה וְהֶחֱזִיק בָּהּ הָאִישׁ וְשָׁכַב עִמָּהּ: וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לְבַדּוֹ.
22,26
וְלַנַּעֲרָ לֹא תַעֲשֶׂה דָבָר אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת: כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה.
כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם וְגוֹ.
לְפִי פְּשׁוּטוֹ זֶהוּ מַשְׁמָעוֹ כִּי אֲנוּסָה הִיא וּבְחָזְקָה עָמַד עָלֶיהָ כְּאָדָם הָעוֹמֵד עַל חֲבֵרוֹ לְהָרְגוֹ. וְרַבּוֹתֵינוּ דָּרְשׁוּ בּוֹ הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד וְנִמְצָא לָמֵד וְכוּ'
22,27
כִּי בַשָּׂדֶה מְצָאָהּ צָעֲקָה הַנַּעֲרָ הַמְאֹרָשָׂה וְאֵין מוֹשִׁיעַ לָהּ. {ס}
22,28
כִּי יִמְצָא אִישׁ נַעֲרָ בְתוּלָה אֲשֶׁר לֹא אֹרָשָׂה וּתְפָשָׂהּ וְשָׁכַב עִמָּהּ וְנִמְצָאוּ.
22,29
וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָ חֲמִשִּׁים כָּסֶף וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ לֹא יוּכַל שַׁלְּחָהּ כָּל יָמָיו. {ס}
23,1
לֹא יִקַּח אִישׁ אֶת אֵשֶׁת אָבִיו וְלֹא יְגַלֶּה כְּנַף אָבִיו. {ס}
לֹא יִקָּח.
אֵין לוֹ בָּהּ לְקוּחִין וְאֵין קִדּוּשִׁין וְתוֹפְסִין בָּהּ
וְלֹא יְגַלֶּה כְּנַף אָבִיו.
שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁל אָבִיו הָרְאוּיָה לְאָבִיו וַהֲרֵי כְּבָר מוּזְהָר עָלֶיהָ מִשּׁוּם עֶרְוַת אֲחִי אָבִיךָ אֶלָּא לַעֲבוֹר עַל זֶה בִּשְׁנֵי לָאוִין וְלִסְמוֹךְ לָהּ לֹא יָבֹא מַמְזֵר לְלַמֵּד שֶׁאֵין מַמְזֵר אֶלָּא מֵחַיְּבֵי כְּרִיתוֹת וְקַ"ו מֵחַיְּבֵי מִיתוֹת בֵּ"ד שֶׁאֵין בַּעֲרָיוֹת מִיתַת בֵּ"ד שֶׁאֵין בָּהּ כָּרֵת
23,2
לֹא יָבֹא פְצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה בִּקְהַל יְהוָה. {ס}
פְּצוּעַ דַּכָּה.
שֶׁנִּפְצְעוּ אוֹ שֶׁנִּדְכְּאוּ בֵּיצִים שֶׁלּוֹ
וּכְרוּת שָׁפְכָה.
שֶׁנִּכְרַת הַגִּיד ושׁוּב אֵינוֹ יוֹרֶה קִלּוּחַ זֶרַע אֶלָּא שׁוֹפֵךְ וְשׁוֹתֵת וְאֵינוֹ מוֹלִיד
23,3
לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל יְהוָה: גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לוֹ בִּקְהַל יְהוָה. {ס}
לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה.
לֹא יִשָּׂא יִשְׂרְאֵלִית
23,4
לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל יְהוָה: גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל יְהוָה עַד עוֹלָם.
לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי.
לֹא יִשָּׂא יִשְׂרְאֵלִית
23,5
עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר מִפְּתוֹר אֲרַם נַהֲרַיִם לְקַלְלֶךָּ.
עַל דְּבַר.
עַל הָעֵצָה שֶׁיָּעֲצוּ אֶתְכֶם לְהַחֲטִיאֲכֶם
בַּדֶּרֶךְ.
כְּשֶׁהָיִיתֶם בְּטֵרוּף
23,6
וְלֹא אָבָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹעַ אֶל בִּלְעָם וַיַּהֲפֹךְ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה: כִּי אֲהֵבְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.
23,7
לֹא תִדְרֹשׁ שְׁלֹמָם וְטֹבָתָם כָּל יָמֶיךָ לְעוֹלָם. {ס}
לֹא תִדְרֹשׁ שְׁלֹמָם.
מִכְּלָל שֶׁנֶּאֱמַר עִמְּךָ יֵשֶׁב בְּקִרְבְּךָ יָכוֹל אַף זֶה כֵּן תַּ"ל לֹא תִדְרוֹשׁ שְׁלוֹמָם
23,8
לֹא תְתַעֵב אֲדֹמִי כִּי אָחִיךָ הוּא לֹא תְתַעֵב מִצְרִי כִּי גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ.
לֹא תְתַעֵב אֲדֹמִי.
לְגַמְרֵי אַעַ"פ שֶׁרָאוּי לְךָ לְתַעֲבוֹ שֶׁיָּצָא בַּחֶרֶב לִקְרָאתֶךָ
לֹא תְתַעֵב מִצְרִי.
מִכֹּל וָכֹל אַעַ"פ שֶׁזָּרְקוּ זְכוּרֵיכֶם לַיְּאוֹר מַה טַּעַם שֶׁהָיוּ לָכֶם אַכְסַנְיָא בִּשְׁעַת הַדְּחָק לְפִיכָךְ
23,9
בָּנִים אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ לָהֶם דּוֹר שְׁלִישִׁי יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל יְהוָה. {ס}
בָּנִים אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ לָהֶם דּוֹר שְׁלִישִׁי וְגוֹ.
ושאר אומות מותרין מיד הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו שההורגו הורגו בעוה"ז והמחטיאו מוציאו מן העוה"ז ומן העוה"ב לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ואלו שהחטיאום נתעבוושאר אומות מותרין מיד הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו שההורגו הורגו בעוה"ז והמחטיאו מוציאו מן העוה"ז ומן העוה"ב לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ואלו שהחטיאום נתעב
23,10
כִּי תֵצֵא מַחֲנֶה עַל אֹיְבֶיךָ: וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע.
כִּי תֵצֵא וְגוֹ וְנִשְׁמַרְתָּ.
שֶׁהַשָּׂטָן מְקַטְרֵג בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה
23,11
כִּי יִהְיֶה בְךָ אִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִהְיֶה טָהוֹר מִקְּרֵה לָיְלָה וְיָצָא אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה לֹא יָבֹא אֶל תּוֹךְ הַמַּחֲנֶה.
מִקְרֶה לַיְלָה.
דִּבֶּר הַכָּתוּב בְּהוֹוֶה
וְיָצָא אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה.
זוֹ מִ"ע
וְלֹא יָבֹא אֶל תּוֹךְ הַמַּחֲנֶה.
זוֹ מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה. וְאָסוּר לִכָּנֵס לְמַחֲנֶה לְוִיָּה וְכָ"שׁ לְמַחֲנֶה שְׁכִינָה
23,12
וְהָיָה לִפְנוֹת עֶרֶב יִרְחַץ בַּמָּיִם וּכְבֹא הַשֶּׁמֶשׁ יָבֹא אֶל תּוֹךְ הַמַּחֲנֶה.
וְהָיָה לִפְנוֹת עֶרֶב.
סָמוּךְ לְהַעֲרֵב שִׁמְשׁוֹ יִטְבּוֹל שֶׁאֵינוֹ טָהוֹר בְּלֹא הַעֲרֵב הַשֶּׁמֶשׁ
23,13
וְיָד תִּהְיֶה לְךָ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְיָצָאתָ שָּׁמָּה חוּץ.
וְיָד תִּהְיֶה לְךָ.
כְּתַרְגוּמוֹ כְּמוֹ אִישׁ עַל יָדוֹ
מִחוּץ לַמַּחֲנֶה.
חוּץ לֶעָנָן
23,14
וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל אֲזֵנֶךָ וְהָיָה בְּשִׁבְתְּךָ חוּץ וְחָפַרְתָּה בָהּ וְשַׁבְתָּ וְכִסִּיתָ אֶת צֵאָתֶךָ.
עַל אֲזֵנֶךָ.
לְבָד מִשְּׁאָר כְּלֵי תַּשְׁמִישְׁךָ
אֲזֵנֶךָ.
כְּמוֹ כְּלֵי זַיְנְךָ
23,15
כִּי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ: וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ. {ס}
וְלֹא יֵרָאֶה בְךָ.
הַקָּבָּ"ה עֶרְוַת דָּבָר
23,16
לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו אֲשֶׁר יִנָּצֵל אֵלֶיךָ מֵעִם אֲדֹנָיו.
לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד.
כְּתַרְגוּמוֹ דָּ"א אֲפִלּוּ עֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּרַח מִחוּצָה לָאָרֶץ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
23,17
עִמְּךָ יֵשֵׁב בְּקִרְבְּךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בַּטּוֹב לוֹ לֹא תּוֹנֶנּוּ. {ס}
23,18
לֹא תִהְיֶה קְדֵשָׁה מִבְּנוֹת יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
לֹא תִהְיֶה קְדֵשָׁה.
מוּפְקֶרֶת מְקֻדֶּשֶׁת וּמְזוּמֶנֶת לִזְנוּת
וְלֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ.
מְזוּמָן לְמִשְׁכַּב זָכוּר וְאוּנְקְלוֹס תִּרְגֵּם לֹא תְּהֵא אִתְּתָא מִבְּנוֹת יִשְׂרָאֵל לִגְבָר עַבְדָא שֶׁאַף זוֹ מוּפְקֶרֶת לִבְעִילַת זְנוּת הִיא מֵאַחַר שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין לוֹ בָּהּ שֶׁהֲרֵי הוּקְשׁוּ לַחֲמוֹר שֶׁנֶּאֱמַר שְׁבוּ לָכֶם פֹּה עִם הַחֲמוֹר עַם הַדּוֹמֶה לַחֲמוֹר וְלֹא יִסָּב גַּבְרָא מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִתְּתָא אַמְתָא שֶׁאַף הוּא נַעֲשָׂה קָדֵשׁ עַל יָדָהּ שֶׁכָּל בְּעִילוֹתָיו בְּעִילוֹת זְנוּת שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין לוֹ בָּהּ
23,19
לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב בֵּית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְכָל נֶדֶר: כִּי תוֹעֲבַת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ גַּם שְׁנֵיהֶם. {ס}
אֶתְנַן זוֹנָה.
נָתַן לָהּ טָלֶה בְּאֶתְנָנָה פָּסוּל לַהֲקְרָבָה
וּמְחִיר כֶּלֶב.
הֶחֱלִיף שֶׂה בְּכֶלֶב
גַּם שְׁנֵיהֶם.
לְרַבּוֹת שִׁנּוּיֵיהֶם כְּגוֹן חִטִּים וַעֲשָׂאָן סֹלֶת
23,20
לֹא תַשִּׁיךְ לְאָחִיךָ נֶשֶׁךְ כֶּסֶף נֶשֶׁךְ אֹכֶל: נֶשֶׁךְ כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יִשָּׁךְ.
לֹא תַשִּׁיךְ.
אַזְהָרָה לַלֹּוֶה שֶׁלֹּא יִתֵּן רִבִּית לַמַּלְוֶה. וְאַחַ"כ אַזְהָרָה לַמַּלְוֶה אֶת כַּסְפְּךָ לֹא תִתֵּן לוֹ בְנֶשֶׁךְ
23,21
לַנָּכְרִי תַשִּׁיךְ וּלְאָחִיךָ לֹא תַשִּׁיךְ לְמַעַן יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ. {ס}
לַנָּכְרִי תַשִּׁיךְ.
וְלֹא לְאָחִיךָ לָאו הַבָּא מִכְּלָל עֲשֵׂה עֲשֵׂה לַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין וַעֲשֵׂה
23,22
כִּי תִדֹּר נֶדֶר לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא תְאַחֵר לְשַׁלְּמוֹ: כִּי דָרֹשׁ יִדְרְשֶׁנּוּ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ מֵעִמָּךְ וְהָיָה בְךָ חֵטְא.
לֹא תְאַחֵר לְשַׁלְּמוֹ.
שְׁלֹשָׁה רְגָלִים וְלִמְּדוּהוּ רַבּוֹתֵינוּ מִן הַמִּקְרָא
23,23
וְכִי תֶחְדַּל לִנְדֹּר לֹא יִהְיֶה בְךָ חֵטְא.
23,24
מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ: כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ נְדָבָה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ בְּפִיךָ. {ס}
מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִשְׁמוֹר.
לִתֵּן עֲשֵׂה עַל לֹא תַעֲשֶׂה
23,25
כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ וְאֶל כֶּלְיְךָ לֹא תִתֵּן. {ס}
כִּי תָבֹא בְכֶרֶם רֵעֲךָ.
בְּפוֹעֵל הַכָּתוּב מְדַבֵּר
וְאֶל כֶּלְיֶךָ לא תִתֵּן.
מִכָּאן שֶׁלֹּא דִּבְּרָה תּוֹרָה אֶלָּא בִּשְׁעַת הַבָּצִיר בִּזְמָן שֶׁאַתָּה נוֹתֵן לְכֵלָיו שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת אֲבָל אִם בָּא לַעֲדוֹר וּלְקַשְׁקֵשׁ אֵינוֹ אוֹכֵל
כְּנַפְשְׁךָ.
כַּמָּה שֶׁתִּרְצֶה
שָׂבְעֲךָ.
וְלֹא אֲכִילָה גַּסָּה
23,26
כִּי תָבֹא בְּקָמַת רֵעֶךָ וְקָטַפְתָּ מְלִילֹת בְּיָדֶךָ וְחֶרְמֵשׁ לֹא תָנִיף עַל קָמַת רֵעֶךָ. {ס}
כִּי תָבֹא בְקָמַת רֵעֲךָ.
אַף זוֹ בְּפוֹעֵל הַכָּתוּב מְדַבֵּר
24,1
כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָהּ וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינָיו כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ.
כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר.
מִצְוָה עָלָיו לְגַרְשָׁהּ שֶׁלֹּא תִּמְצָא חֵן בְּעֵינָיו (ס"א מִצְוָה שֶׁלֹּא תִּמְצָא חֵן בְּעֵינָיו
24,2
וְיָצְאָה מִבֵּיתוֹ וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר.
לְאִישׁ אַחֵר.
אֵין זֶה בֶּן זוּגוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן הוּא הוֹצִיא רִשְׁעָה מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וְזֶה הִכְנִיסָהּ
24,3
וּשְׂנֵאָהּ הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ אוֹ כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן אֲשֶׁר לְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה.
וּשְׂנֵאָה הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן.
הַכָּתוּב מְבַשְּׂרוֹ שֶׁסּוֹפוֹ לִשְׂנֹאוֹתָהּ וְאִם לָאו קוֹבַרְתּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר אוֹ כִּי יָמוּת
24,4
לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה כִּי תוֹעֵבָה הִוא לִפְנֵי יְהוָה וְלֹא תַחֲטִיא אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס}
אַחֲרֵי אֲשֶׁר הוּטַמָּאָה.
לְרַבּוֹת סוֹטָה שֶׁנִּסְתְּרָה
24,5
כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה חֲדָשָׁה לֹא יֵצֵא בַּצָּבָא וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל דָּבָר: נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת וְשִׂמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח.
אִשָּׁה חֲדָשָׁה.
שֶׁהִיא חֲדָשָׁה לוֹ וַאֲפִלּוּ אַלְמָנָה פְּרָט לְמַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ
וְלֹא יַעֲבוֹר עָלָיו.
דְּבַר הַצָּבָא
לְכָל דָּבָר.
שֶׁהוּא צוֹרֵךְ הַצָּבָא לֹא לְסַפֵּק מַיִם וּמָזוֹן וְלֹא לְתַקֵּן דְּרָכִים אֲבָל הַחוֹזְרִים מֵעוֹרְכֵי הַמִּלְחָמָה עַ"פ כֹּהֵן כְּגוֹן בָּנָה בַּיִת וְלֹא חֲנָכוֹ אוֹ אֵרַשׂ אִשָּׁה וְלֹא לְקָחָהּ מַסְפִּיקִין מַיִם וּמָזוֹן וּמְתַקְּנִין אֶת הַדְּרָכִים
יִהְיֶה לְבֵיתוֹ.
אַף בִּשְׁבִיל בֵּיתוֹ אִם בָּנָה בַּיִת וַחֲנָכוֹ וְאִם נָטַע כֶּרֶם וְחִלְּלוֹ אֵינוֹ זָז מִבֵּיתוֹ בִּשְׁבִיל צָרְכֵי הַמִּלְחָמָה
לְבֵיתוֹ.
זֶה בֵּיתוֹ
יִהְיֶה.
לְרַבּוֹת אֶת כַּרְמוֹ
וְשִׂמַּח.
יְשַׂמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ וְתַרְגוּמוֹ וְיִחֲדִי יָת אִתְּתֵיהּ וְהַמְּתַרְגֵּם וְיִחֲדִי עִם אִתְּתֵיהּ טוֹעֶה הוּא שֶׁאֵין זֶה תִּרְגוּם שֶׁל וְשִׂמַּח אֶלָּא שֶׁל וְשָׂמַח
24,6
לֹא יַחֲבֹל רֵחַיִם וָרָכֶב: כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל. {ס}
רֵחַיִם.
הִיא הַתַּחְתּוֹנָה
וְרֶכֶב.
הִיא הָעֶלְיוֹנָה
לֹא יחבל.
אִם בָּא לְמַשְׁכְּנוֹ עַל חוֹבוֹ בְּבֵ"ד לֹא יְמַשְׁכְּנֶנּוּ בִּדְבָרִים שֶׁעוֹשִׂים בָּהֶן אוֹכֶל נֶפֶשׁ
24,7
כִּי יִמָּצֵא אִישׁ גֹּנֵב נֶפֶשׁ מֵאֶחָיו מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהִתְעַמֶּר בּוֹ וּמְכָרוֹ וּמֵת הַגַּנָּב הַהוּא וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ. {ס}
כִּי יִמָּצֵא.
בְּעֵדִים וְהַתְרָאָה וְכֵן כָּל יִמָּצֵא שֶׁבַּתּוֹרָה
וְהִתְעַמֶּר בּוֹ.
אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ
24,8
הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת לִשְׁמֹר מְאֹד וְלַעֲשׂוֹת: כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּ אֶתְכֶם הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִם תִּשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת.
הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת.
שֶׁלֹּא תִּתְלוֹשׁ סִימָנֵי טוּמְאָה וְלֹא תִּקּוֹץ אֶת הַבַּהֶרֶת
כְּכָל אֲשֶׁר יוֹרוּ אֶתְכֶם.
אִם לְהַסְגִּיר אִם לְהַחֲלִיט אִם לְטַהֵר
24,9
זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְמִרְיָם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם. {ס}
זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה וְגוֹ לְמִרְיָם.
אִם בָּאתָ לְהִזָּהֵר שֶׁלֹּא תִּלְקֶה בְּצָרַעַת אַל תְּסַפֵּר לָשׁוֹן הָרַע זָכוֹר הֶעָשׂוּי לְמִרְיָם שֶׁדִּבְּרָה בְּאָחִיהָ וְלָקְתָה בִּנְגָעִים
24,10
כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ.
כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ.
תָּחוֹב בַּחֲבֵירְךָ
מַשְּׂאַת מְאוּמָה.
חוֹב שֶׁל כְּלוּם
24,11
בַּחוּץ תַּעֲמֹד וְהָאִישׁ אֲשֶׁר אַתָּה נֹשֶׁה בוֹ יוֹצִיא אֵלֶיךָ אֶת הַעֲבוֹט הַחוּצָה.
24,12
וְאִם אִישׁ עָנִי הוּא לֹא תִשְׁכַּב בַּעֲבֹטוֹ.
לֹא תִשְׁכַּב בַּעֲבֹטוֹ.
לֹא תִּשְׁכָּב וַעֲבוֹטוֹ אֶצְלְךָ
24,13
הָשֵׁב תָּשִׁיב לוֹ אֶת הַעֲבוֹט כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ וְשָׁכַב בְּשַׂלְמָתוֹ וּבֵרְכֶךָּ וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. {ס}
כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ.
אִם כְּסוּת לַיְלָה הוּא וְאִם כְּסוּת יוֹם הַחֲזִירֵהוּ בַּבֹּקֶר וּכְבָר כָּתוּב בִּוְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים עַד בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ כָּל הַיּוֹם תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ וּכְבֹא הַשֶּׁמֶשׁ תִּקָּחֶנּוּ
וּבֵרַכְךָ
וְאִם אֵינוֹ מְבָרֶכְךָ מִכָּל מָקוֹם וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה
24,14
לֹא תַעֲשֹׁק שָׂכִיר עָנִי וְאֶבְיוֹן מֵאַחֶיךָ אוֹ מִגֵּרְךָ אֲשֶׁר בְּאַרְצְךָ בִּשְׁעָרֶיךָ.
לֹא תַעֲשׁוֹק שָׂכִיר.
וַהֲלֹא כְּבָר כָּתוּב אֶלָּא לַעֲבוֹר עַל הָאֶבְיוֹן בִּב' לָאוִין לֹא תַעֲשׁוֹק שְׂכַר שָׂכִיר שֶׁהוּא עָנִי וְאֶבְיוֹן וְעַל הָעָשִׁיר כְּבָר הוּזְהָר לֹא תַעֲשׁוֹק אֶת רֵעֲךָ
אֶבְיוֹן.
הַתָּאֵב לְכָל דָּבָר
מִגֵּרְךָ.
זֶה גֵּר צֶדֶק
בִּשְׁעָרֶיךָ.
זֶה גֵּר תּוֹשָׁב הָאוֹכֵל נְבֵלוֹת
אֲשֶׁר בְּאַרְצְךָ.
לְרַבּוֹת שְׂכַר בְּהֵמָה וְכֵלִים
24,15
בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ וְלֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ כִּי עָנִי הוּא וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ וְלֹא יִקְרָא עָלֶיךָ אֶל יְהוָה וְהָיָה בְךָ חֵטְא. {ס}
וְאֵלָיו הוּא נוֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ.
אֶל הַשָּׂכָר הַזֶּה הוּא נוֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ לָמוּת עָלָה בַּכֶּבֶשׁ וְנִתְלָה בְּאִילָן
וְהָיָה בְךָ חֵטְא.
מִ"מ אֶלָּא שֶׁמְּמַהֲרִין לִפָּרַע עַ"י הַקּוֹרֵא
24,16
לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת: אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ. {ס}
לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים.
בְּעֵדוּת בָּנִים וְאִ"ת בַּעֲוֹן בָּנִים כְּבָר נֶאֱמַר אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ אֲבָל מִי שֶׁאֵינוֹ אִישׁ מֵת בַּעֲוֹן אָבִיו וְהַקְּטַנִּים מֵתִים בַּעֲוֹן אֲבוֹתָם בִּידֵי שָׁמַיִם
24,17
לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר יָתוֹם וְלֹא תַחֲבֹל בֶּגֶד אַלְמָנָה.
לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר יָתוֹם.
וְעַל הָעָשִׁיר כְּבָר הוּזְהָר לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט וְשָׁנָה בְּעָנִי לַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין לְפִי שֶׁנָּקֵל לְהַטּוֹת מִשְׁפַּט עָנִי יוֹתֵר מִשֶּׁל עָשִׁיר לְכָךְ הִזְהִיר וְשָׁנָה עָלָיו
לֹא תּחבל.
שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַלְּוָאָה
24,18
וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּמִצְרַיִם וַיִּפְדְּךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ מִשָּׁם עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לַעֲשׂוֹת אֶת הַדָּבָר הַזֶּה. {ס}
וְזָכַרְתָּ.
עַ"מ כֵּן פְּדִיתִיךָ לִשְׁמוֹר חוּקוֹתַי אֲפִלּוּ יֵשׁ חִסָּרוֹן כִּיס בַּדָּבָר
24,19
כִּי תִקְצֹר קְצִירְךָ בְשָׂדֶךָ וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בַּשָּׂדֶה לֹא תָשׁוּב לְקַחְתּוֹ לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה יִהְיֶה: לְמַעַן יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ. {ס}
וְשָׁכַחְתָּ עוֹמֶר.
וְלֹא גָּדִישׁ מִכָּאן אָמְרוּ עוֹמֶר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סָאתַיִם וּשְׁכָחוֹ אֵינוֹ שִׁכְחָה
בַּשָּׂדֶה.
לְרַבּוֹת שִׁכְחַת קָמָה שֶׁשְּׁכָחָהּ מִקְּצָתָהּ מִלִּקְצוֹר
לֹא תָשׁוּב לְקַחְתּוֹ.
מִכָּאן אָמְרוּ שֶׁלְֹּאַחֲרָיו שִׁכְחָה שֶׁלְּפָנָיו אֵינוֹ שִׁכְחָה שֶׁאֵינוֹ בְּבַל תָּשׁוּב
לְמַעַן יְבָרֶכְךָ.
וְאַעַ"פ שֶׁבָּאת לְיָדוֹ שֶׁלֹּא בְּמִתְכַּוֵּן קַ"ו לָעוֹשֶׂה בְּמִתְכַּוֵּן אֱמוֹר מֵעַתָּה נָפְלָה סֶלַע מִיָּדוֹ וּמָצְאָה עָנִי וְנִתְפַּרְנֵס בָּהּ הֲרֵי הוּא מִתְבָּרֵךְ עָלֶיהָ
24,20
כִּי תַחְבֹּט זֵיתְךָ לֹא תְפַאֵר אַחֲרֶיךָ: לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה יִהְיֶה.
לֹא תְפַאֵר.
לֹא תִטּוֹל תִּפְאַרְתּוֹ מִמֶּנּוּ מִכָּאן שֶׁמַּנִּיחִין פֵּאָה לָאִילָן
אַחֲרֶיךָ.
זוֹ שִׁכְחָה
24,21
כִּי תִבְצֹר כַּרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל אַחֲרֶיךָ: לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה יִהְיֶה.
לֹא תְעוֹלֵל.
אִם מָצָאתָ בּוֹ עוֹלֶלֶת לֹא תִּקָּחֶנָה וְאֵיזוֹ הִיא עוֹלֶלֶת כָּל שֶׁאֵין לָהּ לֹא כָּתֵף וְלֹא נָטֵף יֵשׁ לָהּ אֶחָד מֵהֶם הֲרֵי הִיא לְבַעַל הַבַּיִת וְרָאִיתִי בִּגְמָרָא יְרוּשַׁלְמִית אֵיזוֹ הִיא כָּתֵף פְּסִיגִין זֶה עַל גַּב זַה. נָטֵף אֵלּוּ הַתְּלוּיוֹת בַּשִּׁדְרָה וְיוֹרְדוֹת
24,22
וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לַעֲשׂוֹת אֶת הַדָּבָר הַזֶּה. {ס}
25,1
כִּי יִהְיֶה רִיב בֵּין אֲנָשִׁים וְנִגְּשׁוּ אֶל הַמִּשְׁפָּט וּשְׁפָטוּם וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע.
כִּי יִהְיֶה רִיב.
סוֹפָם לִהְיוֹת נִגָּשִׁים אֶל הַמִּשְׁפָּט אֱמוֹר מֵעַתָּה אֵין שָׁלוֹם יוֹצֵא מִתּוֹךְ מְרִיבָה מִי גָּרַם לְלוֹט לִפְרוֹשׁ מִן הַצַּדִּיק הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ מְרִיבָה
וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע.
יָכוֹל כָּל הַמִּתְחַיְּבִין בַּדִּין לוֹקִין תַּ"ל וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע פְּעָמִים לוֹקֶה פְּעָמִים אֵינוֹ לוֹקֶה וּמִי הוּא הַלּוֹקֶה לְמוֹד מִן הָעִנְיָן. לֹא תַחֲסוֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ. לָאו שֶׁלֹּא נִתָּק לַעֲשֵׂה
25,2
וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע וְהִפִּילוֹ הַשֹּׁפֵט וְהִכָּהוּ לְפָנָיו כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ בְּמִסְפָּר.
וְהִפִּילוֹ הַשּׁוֹפֵט.
מְלַמֵּד שֶׁאֵין מַלְקִין אוֹתוֹ לֹא עוֹמֵד וְלֹא יוֹשֵׁב אֶלָּא מֻטָּה
לְפָנָיו כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ.
וּלְאַחֲרָיו כְּדֵי שְׁתַּיִם מִכָּאן אָמְרוּ מַלְקִין אוֹתוֹ שְׁתֵּי יָדוֹת מִלְּאַחֲרָיו וּשְׁלִישׁ מִלְּפָנָיו
בְּמִסְפָּר.
וְאֵינוֹ נָקוּד בַּמִּסְפָּר לָמֶד שֶׁהוּא דָּבוּק לוֹמָר בְּמִסְפָּר מ' וְלֹא מ' שְׁלֵמִים אֶלָּא מִנְיָן שֶׁהוּא סוֹכֵּם וּמַשְׁלִים לְאַרְבָּעִים וְהֵם מ' חָסֵר אַחַת
25,3
אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף: פֶּן יֹסִיף לְהַכֹּתוֹ עַל אֵלֶּה מַכָּה רַבָּה וְנִקְלָה אָחִיךָ לְעֵינֶיךָ.
לֹא יוֹסִיף.
מִכָּאן אַזְהָרָה לַמַּכֶּה אֶת חֲבֵרוֹ
וְנִקְלָה אָחִיךָ.
כָּל הַיּוֹם קוֹרְאוֹ רָשָׁע וּמִשֶּׁלָּקָה קְרָאוֹ אָחִיךָ
25,4
לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ. {ס}
לֹא תַחֲסוֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ.
דִּבֶּר הַכָּתוּב בָּהוֹוֶה וְה"ה לְכָל בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף הָעוֹשִׂים בִּמְלָאכָה שֶׁהִיא בִּדְבַר מַאֲכָל אִ"כ לָמָּה נֶאֱמַר שׁוֹר לְהוֹצִיא אֶת הָאָדָם
בְּדִישׁוֹ.
יָכוֹל יַחְסְמֶנּוּ מִבַּחוּץ תַּ"ל לֹא תַחֲסוֹם שׁוֹר מִ"מ. וְלָמָּה נֶאֱמַר דַּיִשׁ לוֹמָר לְךָ מַה דַּיִשׁ מְיוּחָד דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ (לְמַעֲשֵׂר וּלְחַלָּה) וְגִדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ אַף כָּל כַּיּוֹצֵא בּוֹ יָצָא הַחוֹלֵב וְהַמְּגַבֵּן וְהַמְּחַבֵּץ שֶׁאֵין גִּדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ יָצָא הַלָּשׁ וְהַמְּקַטֵּף שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ לְחַלָּה יָצָא הַבּוֹדֵל בִּתְמָרִים וּבִגְרוֹגְרוֹת שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתָּן לְמַעֲשֵׂר
25,5
כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו וּמֵת אַחַד מֵהֶם וּבֵן אֵין לוֹ לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר: יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִבְּמָהּ.
כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו.
שֶׁהָיְתָה לָהֶם יְשִׁיבָה אַחַת בָּעוֹלָם פְּרָט לְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁל הָיָה בְּעוֹלָמוֹ
יַחְדָּו.
הַמְּיוּחָדִים בְּנַחֲלָה פְּרָט לְאָחִיו מִן הָאֵם
וּבֵן אֵין לוֹ.
עיין עָלָיו בֵּן אוֹ בַּת אוֹ בֵּן הַבֵּן אוֹ בַּת הַבֵּן (אוֹ בֵּן הַבַּת) אוֹ בַּת הַבַּת
25,6
וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלֵד יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו הַמֵּת וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל.
וְהָיָה הַבְּכוֹר.
גָּדוֹל הָאַחִים הוּא מְיַבֵּם אוֹתָהּ
אֲשֶׁר תֵּלֶד.
פְּרָט לְאַיְלוֹנִית שֶׁאֵינָהּ יוֹלֶדֶת
יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו.
זֶה שֶׁיִּבֵּם אֶת אִשְׁתּוֹ יִטּוֹל נַחֲלַת הַמֵּת בְּנִכְסֵי אָבִיו
וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ.
פְּרָט לְאֵשֶׁת סָרִיס שֶׁשְּׁמוֹ מָחוּי
25,7
וְאִם לֹא יַחְפֹּץ הָאִישׁ לָקַחַת אֶת יְבִמְתּוֹ וְעָלְתָה יְבִמְתּוֹ הַשַּׁעְרָה אֶל הַזְּקֵנִים וְאָמְרָה מֵאֵן יְבָמִי לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל לֹא אָבָה יַבְּמִי.
הַשַּׁעְרָה.
כְּתַרְגוּמוֹ לִתְרָע בֵּית דִּינָא
25,8
וְקָרְאוּ לוֹ זִקְנֵי עִירוֹ וְדִבְּרוּ אֵלָיו וְעָמַד וְאָמַר לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ.
וְעָמַד.
בַּעֲמִידָה (סִפְרֵי) (וְע' תּוֹסָפוֹת יְבָמוֹת ק"ג דִּ"ה בֵּין עוֹמֵד וְכוּ' שֶׁהֵבִיאוֹ הַסִּפְרֵי פֵּרְשׁוּ דְּהַיְנוּ לְכַתְּחִלָּה)
וְאָמַר.
בְּלָשׁוֹן הַקּוֹדֶשׁ וְאַף הִיא דְּבָרֶיהָ בְּלָשׁוֹן הַקּוֹדֶשׁ
25,9
וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ וְיָרְקָה בְּפָנָיו וְעָנְתָה וְאָמְרָה כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה אֶת בֵּית אָחִיו.
וְיָרְקָה בְּפָנָיו.
עַל גַּבֵּי קַרְקַע
אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה.
מִכָּאן לְמִי שֶׁחָלַץ שֶׁלֹּא יַחֲזוֹר וִיְיַבֵּם דְּלֹא כְּתִיב אֲשֶׁר לֹא בָּנָה אֶלָּא אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה כֵּיוָן שֶׁלֹּא בָּנָה שׁוּב לֹא יִבְנֶה
25,10
וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל: בֵּית חֲלוּץ הַנָּעַל. {ס}
וְנִקְרָא שְׁמוֹ וְגוֹ.
מִצְוָה עַל כָּל הָעוֹמְדִים שָׁם לוֹמָר חַלּוּץ הַנָּעַל
25,11
כִּי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים יַחְדָּו אִישׁ וְאָחִיו וְקָרְבָה אֵשֶׁת הָאֶחָד לְהַצִּיל אֶת אִישָׁהּ מִיַּד מַכֵּהוּ וְשָׁלְחָה יָדָהּ וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבֻשָׁיו.
כִּי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים.
סוֹפָן לָבֹא לִידֵי מַכּוֹת כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר מִיַּד מַכֵּהוּ אֵין שָׁלוֹם יוֹצֵא מִתּוֹךְ יְדֵי מַצּוּתָא
25,12
וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ: לֹא תָחוֹס עֵינֶךָ. {ס}
וְקַצֹּתָהּ אֶת כַּפָּהּ.
מָמוֹן דְּמֵי בָּשְׁתּוֹ הַכֹּל לְפִי הַמְּבַיֵּשׁ וְהַמִּתְבַּיֵּשׁ אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא יָדָהּ מַמָּשׁ נֶאֱמַר כָּאן לֹא תָחוֹס וְנֶאֱמַר לְהַלָּן בָּעֵדִים זוֹמְמִין לֹא תָחוֹס מַה לְּהַלָּן מָמוֹן אַף כָּאן מָמוֹן
25,13
לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ אֶבֶן וָאָבֶן: גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה.
אֶבֶן וָאָבֶן.
מִשְׁקָלוֹת
גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה.
גְּדוֹלָה כְּשֶׁמַּכְחֶשֶׁת אֶת הַקְּטַנָּה שֶׁלֹּא יְהֵא נוֹטֵל בִּגְדוֹלָה וּמַחֲזִיר בִּקְטַנָּה
לֹא יִהְיֶה לְךָ.
אִם עָשִׂיתָ כֵּן לֹא יִהְיֶה לְךָ כְּלוּם
25,14
לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּבֵיתְךָ אֵיפָה וְאֵיפָה: גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה.
25,15
אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה לָּךְ אֵיפָה שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה לָּךְ לְמַעַן יַאֲרִיכוּ יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.
אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה לְךָ.
אִם עָשִׂיתָ כֵּן יִהְיֶה לְךָ הַרְבֵּה
25,16
כִּי תוֹעֲבַת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה: כֹּל עֹשֵׂה עָוֶל. {פ}
25,17
זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם.
זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ.
אִם שִׁקַּרְתָ בְּמִדּוֹת וּבְמִשְׁקָלוֹת הֱוֵי דּוֹאֵג מִגִּרוּי הָאוֹיֵב שֶׁנֶּאֱמַר מֹאזְנֵי מִרְמָה תּוֹעֲבַת ה' וּכְתִיב בַּתְרֵיהּ בָּא זָדוֹן וַיָּבֹא קָלוֹן
25,18
אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים.
אֲשֶׁר קָרְךָ בַדֶּרֶךְ.
לָשׁוֹן מִקְרֶה. דָּ"א לָשׁוֹן קְרִי וְטוּמְאָה. שֶׁהָיָה מְטַמְּאָן בְּמִשְׁכַּב זָכוּר. דָּ"א לָשׁוֹן קוֹר וְחוֹם צִנֶּנְךָ וְהִפְשִׁירְךָ מֵרְתִיחָתְךָ שֶׁהָיוּ הָעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים יְרֵאִים לְהִלָּחֵם בָּכֶם וּבָא זֶה וְהִתְחִיל וְהֶרְאָה מָקוֹם לַאֲחֵרִים מָשָׁל לְאַמְבַּטִי רוֹתַחַת שֶׁאֵין כָּל בְּרִיָּה יְכוֹלָה לֵירֶד בְּתוֹכָהּ בָּא בֶּן בְּלִיַּעַל אֶחָד קָפַץ וְיָרַד לְתוֹכָהּ אַעַ"פ שֶׁנִּכְוָה הִקְרָה אוֹתָהּ בִּפְנֵי אֲחֵרִים
וַיְּזַנֵּב בְּךָ.
מַכַּת זוֹב חוֹתֵךְ מִילוֹת וְזוֹרֵק כְּלַפֵּי מַעֲלָה
כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ.
חֲסֵרֵי כֹּחַ מֵחֲמַת חַטָּאָם שֶׁהָיָה הֶעָנָן פּוֹלְטָן
וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ.
עָיֵף בַּצָּמָא דִּכְתִיב וַיִּצְמָא שָׁם הָעָם לַמַּיִם וּכְתִיב אַחֲרָיו וַיָּבֹא עֲמָלֵק
וְיָגֵעַ.
בַּדֶּרֶךְ
וְלֹא יָרֵא.
עֲמָלֵק אֱלֹהִים מִלְּהָרַע לְךָ
25,19
וְהָיָה בְּהָנִיחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח. {פ}
תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק.
מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק משור ועד שה שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה לומר בהמה זו משל עמלק היתה חסלת פרשת תצ