Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:24 : Mise des Téfilines
07:18 : Lever du soleil
12:23 : Heure de milieu du jour
17:28 : Coucher du soleil
18:08 : Tombée de la nuit

Paracha Bechala'h
Vendredi 3 Février 2023 à 17:15
Sortie du Chabbath à 18:16

Hiloulot du jour
Rav Ma'hlouf Abi'hssira
Afficher le calendrier
Réé

Paracha Réé

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום והקללה אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החקים ואת המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן ליהוה אלהיכם כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר יהוה אלהיך נתן לך ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח
והיה המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה כי אם במקום אשר יבחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל רק הדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידך השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך כי ירחיב יהוה אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר יהוה ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך
כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרנה וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך הכה תכה את ישבי העיר ֯ההוא לפי חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך
בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה לא תאכל כל תועבה זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם כל צפור טהרה תאכלו וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה והראה ואת האיה והדיה למינה ואת כל ערב למינו ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו את הכוס ואת הינשוף והתנשמת והקאת ואת הרחמה ואת השלך והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו כל עוף טהור תאכלו לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה
מקץ שבע שנים תעשה שמטה וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה ליהוה את הנכרי תגש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך אפס כי לא יהיה בך אביון כי ברך יברכך יהוה בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה רק אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך יהוה אלהיך תתן לו וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן לא יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה
כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר יבחר יהוה אתה וביתך וכי יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החקים האלה חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
11,26
רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם: בְּרָכָה וּקְלָלָה.
רְאֵה אָנֹכִי נוֹתֵן. בְּרָכָה וּקְלָלָה.
הָאֲמוּרוֹת בְּהַר גְּרִזִּים וּבְהַר עֵיבָל
11,27
אֶת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְו‍ֹת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם.
אֶת־הַבְּרָכָה.
עַל מְנָת אֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ
11,28
וְהַקְּלָלָה אִם לֹא תִשְׁמְעוּ אֶל מִצְו‍ֹת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְסַרְתֶּם מִן הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם: לָלֶכֶת אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתֶּם. {ס}
מִן הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם לָלֶכֶת וְגוֹ.
הָא לָמַדְתָּ: שֶׁכָּל הָעוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הֲרֵי הוּא סָר מִכָּל הַדֶּרֶךְ שֶׁנִּצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל. מִכָּאן אָמְרוּ: כָּל הַמּוֹדֶה בַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כְּכוֹפֵר בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ
11,29
וְהָיָה כִּי יְבִיאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ וְנָתַתָּה אֶת הַבְּרָכָה עַל הַר גְּרִזִים וְאֶת הַקְּלָלָה עַל הַר עֵיבָל.
וְנָתַתָּה אֶת הַבְּרָכָה.
כְּתַרְגּוּמוֹ יַת מְבָרְכַיָּא. אֶת הַמְּבָרְכִים
עַל הַר גְּרִזִּים.
כְּלַפֵּי הַר גְּרִזִּים הוֹפְכִין פְּנֵיהֶם וּפָתְחוּ בַּבְּרָכָה: "בָּרוּךְ הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה" וְגוֹ'. כָּל הָאֲרוּרִים שֶׁבַּפָּרָשָׁה אָמְרוּ תְּחִלָּה בִּלְשׁוֹן "בָּרוּךְ" וְאַחַר כָּךְ הָפְכוּ פְּנֵיהֶם כְּלַפֵּי הַר עֵיבָל וּפָתְחוּ בִּקְלָלָה
11,30
הֲלֹא הֵמָּה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן אַחֲרֵי דֶּרֶךְ מְבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ בְּאֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי הַיֹּשֵׁב בָּעֲרָבָה מוּל הַגִּלְגָּל אֵצֶל אֵלוֹנֵי מֹרֶה.
הֲלֹא הֵמָּה.
נָתַן בָּהֶם סִימָן
אַחֲרֵי.
אַחַר הַעֲבָרַת הַיַּרְדֵּן הַרְבֵּה וְהָלְאָה לְמֵרָחוֹק וְזֶהוּ לְשׁוֹן אַחֲרֵי כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר "אַחֲרֵי" מֻפְלָג הוּא
דֶּרֶךְ מְבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ.
לְהַלָּן מִן הַיַּרְדֵּן לְצַד מַעֲרָב. וְטַעַם הַמִּקְרָא מוֹכִיחַ שֶׁהֵם שְׁנֵי דְּבָרִים שֶׁנִּנְקְדוּ בִּשְׁנֵי טְעָמִים: "אַחֲרֵי" נָקוּד בְּפַשְׁטָא. וְ"דֶרֶךְ" נָקוּד בְּמַשְׁפֵּל וְהוּא דָּגַשׁ וְאִם הָיָה "אַחֲרֵי דֶרֶךְ" דִּבּוּר אֶחָד הָיָה נָקוּד אַחֲרֵי בְּמַשְׁרֵת בְּשׁוֹפָר הָפוּךְ וְ"דֶרֶךְ" בְּפַשְׁטָא וְרָפָה
מוּל הַגִּלְגָּל.
רָחוֹק מִן הַגִּלְגָּל
אֵלוֹנֵי מֹרֶה.
שְׁכֶם הוּא שֶׁנֶּאֱמַר: "עַד מְקוֹם שְׁכֶם עַד אֵלוֹן מוֹרֶה"
11,31
כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן לָבֹא לָרֶשֶׁת אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם וִירִשְׁתֶּם אֹתָהּ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ.
כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן וְגוֹ.
נסים של ירדן יהיו סימן בידכם שתבואו ותירשו את האר
11,32
וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל הַחֻקִּים וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם.
12,1
אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּן לַעֲשׂוֹת בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֶיךָ לְךָ לְרִשְׁתָּהּ: כָּל הַיָּמִים אֲשֶׁר אַתֶּם חַיִּים עַל הָאֲדָמָה.
12,2
אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כָּל הַמְּקֹמוֹת אֲשֶׁר עָבְדוּ שָׁם הַגּוֹיִם אֲשֶׁר אַתֶּם יֹרְשִׁים אֹתָם אֶת אֱלֹהֵיהֶם: עַל הֶהָרִים הָרָמִים וְעַל הַגְּבָעוֹת וְתַחַת כָּל עֵץ רַעֲנָן.
אַבֵּד תְּאַבְּדוּן.
"אַבֵּד" וְאַחַר כָּךְ "תְּאַבְּדוּן" מִכָּאן לְעוֹקֵר עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁצָּרִיךְ לְשָׁרֵשׁ אַחֲרֶיהָ
אֶת כָּל הַמְּקֹמוֹת אֲשֶׁר עָבְדוּ שָׁם וְגוֹ.
וּמַה תְּאַבְּדוּן מֵהֶם? אֶת אֱלֹהֵיהֶם אֲשֶׁר עַל הֶהָרִים
12,3
וְנִתַּצְתֶּם אֶת מִזְבְּחֹתָם וְשִׁבַּרְתֶּם אֶת מַצֵּבֹתָם וַאֲשֵׁרֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ וּפְסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תְּגַדֵּעוּן וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם מִן הַמָּקוֹם הַהוּא.
מִזְבֵּחַ.
שֶׁל אֲבָנִים הַרְבֵּה
מַצֵּבָה.
שֶׁל אֶבֶן אַחַת וְהוּא בִּימוֹס שֶׁשָּׁנִינוּ בַּמִּשְׁנָה: אֶבֶן שֶׁחֲצָבָהּ מִתְּחִלָּתָהּ לַבִּימוֹס
אֲשֵׁרָה.
אִילָן הַנֶּעֱבָד
וְאִבַּדְתֶּם אֶת־שְׁמָם.
לְכַנּוֹת לָהֶם שֵׁם לִגְנַאי: "בֵּית גַּלְיָא" קוֹרִין לָהּ "בֵּית כַּרְיָא
12,4
לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם.
לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן.
לְהַקְטִיר לַשָּׁמַיִם בְּכָל מָקוֹם כִּי אִם בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר. דָּבָר אַחֵר וְנִתַּצְתֶּם אֶת מִזְבְּחוֹתָם וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן. אַזְהָרָה לַמּוֹחֵק אֶת הַשֵּׁם וְלַנּוֹתֵץ אֶבֶן מִן הַמִּזְבֵּחַ אוֹ מִן הָעֲזָרָה. אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁיִּשְׂרָאֵל נוֹתְצִין אֶת הַמִּזְבֵּחוֹת?! אֶלָּא שֶׁלֹּא תַּעֲשׂוּ כְּמַעֲשֵׂיהֶם וְיִגְרְמוּ עֲוֹנוֹתֵיכֶם לְמִקְדַּשׁ אֲבוֹתֵיכֶם שֶׁיֵּחָרֵב
12,5
כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל שִׁבְטֵיכֶם לָשׂוּם אֶת שְׁמוֹ שָׁם לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ וּבָאתָ שָּׁמָּה.
לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ.
זֶה מִשְׁכַּן שִׁילֹה
12,6
וַהֲבֵאתֶם שָׁמָּה עֹלֹתֵיכֶם וְזִבְחֵיכֶם וְאֵת מַעְשְׂרֹתֵיכֶם וְאֵת תְּרוּמַת יֶדְכֶם וְנִדְרֵיכֶם וְנִדְבֹתֵיכֶם וּבְכֹרֹת בְּקַרְכֶם וְצֹאנְכֶם.
וְזִבְחֵיכֶם.
שְׁלָמִים שֶׁל חוֹבָה
מַעְשְׂרֹתֵיכֶם.
מַעְשַׂר בְּהֵמָה וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי לֶאֱכֹל לִפְנִים מִן הַחוֹמָה
תְּרוּמַת יֶדְכֶם.
אֵלּוּ הַבִּכּוּרִים שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם: "וְלָקַח הַכֹּהֵן הַטֶּנֶא מִיָּדֶךָ"
וּבְכֹרֹת בְּקַרְכֶם.
לְתִתָּם לַכֹּהֵן וְיַקְרִיבֵם שָׁם
12,7
וַאֲכַלְתֶּם שָׁם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וּשְׂמַחְתֶּם בְּכֹל מִשְׁלַח יֶדְכֶם אַתֶּם וּבָתֵּיכֶם אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.
אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ ה.
לְפִי הַבְּרָכָה הָבֵא
12,8
לֹא תַעֲשׂוּן כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ עֹשִׂים פֹּה הַיּוֹם: אִישׁ כָּל הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו.
לֹא תַעֲשׂוּן כְּכָל אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ עוֹשִׂים וְגוֹ.
מוסב למעלה על כי אתם עוברים את הירדן וגו' כשתעברו את הירדן מיד מותרים אתם להקריב בבמה כל י"ד שנה של כבוש וחלוק ובבמה לא תקריבו כל מה שאתם מקריבים פה היום במשכן שהוא עמכם ונמשח והוא כשר להקריב בו חטאות ואשמות נדרים ונדבות אבל בבמה אין קרב אלא הנידר והנידב וזהו איש כל הישר בעיניו נדרים ונדבות שאתם מתנדבים ע"י שישר בעיניכם להביאם ולא ע"י חובה אותם תקריבו בבמה (זבחים קיט
12,9
כִּי לֹא בָאתֶם עַד עָתָּה אֶל הַמְּנוּחָה וְאֶל הַנַּחֲלָה אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.
כִּי לֹא בָאתֶם.
כָּל אוֹתָן י"ד שָׁנָה
עַד עָתָּה.
כְּמוֹ עֲדַיִן
אֶל הַמְּנוּחָה.
זוֹ שִׁילֹה
הַנַּחֲלָה.
זוֹ יְרוּשָׁלַיִם
12,10
וַעֲבַרְתֶּם אֶת הַיַּרְדֵּן וִישַׁבְתֶּם בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מַנְחִיל אֶתְכֶם וְהֵנִיחַ לָכֶם מִכָּל אֹיְבֵיכֶם מִסָּבִיב וִישַׁבְתֶּם בֶּטַח.
וַעֲבַרְתֶּם אֶת הַיַרְדֵּן וִישַׁבְתֶּם בָּאָרֶץ.
שֶׁתְּחַלְּקוּהָ וִיהֵא כָּל אֶחָד מַכִּיר אֶת חֶלְקוֹ וְאֶת שִׁבְטוֹ
וְהֵנִיחַ לָכֶם.
לְאַחַר כִּבּוּשׁ וְחִלּוּק וּמְנוּחָה מִן הַכְּנַעֲנִים אֲשֶׁר הֵנִיחַ ה' לְנַסּוֹת בָּם אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֵין זוֹ אֶלָּא בִּימֵי דָּוִד אָז
12,11
וְהָיָה הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם בּוֹ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם שָׁמָּה תָבִיאוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם: עוֹלֹתֵיכֶם וְזִבְחֵיכֶם מַעְשְׂרֹתֵיכֶם וּתְרֻמַת יֶדְכֶם וְכֹל מִבְחַר נִדְרֵיכֶם אֲשֶׁר תִּדְּרוּ לַיהוָה.
וְהָיָה הַמָּקוֹם וְגוֹ.
בְּנוּ לָכֶם בֵּית הַבְּחִירָה בִּירוּשָׁלַיִם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּדָוִד: "וַיְהִי כִּי־יָשַׁב הַמֶּלֶךְ בְּבֵיתוֹ וַה' הֵנִיחַ לוֹ מִסָּבִיב מִכָּל אוֹיְבָיו. וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל־נָתָן הַנָּבִיא רְאֵה נָא אָנֹכִי יוֹשֵׁב בְּבֵית אֲרָזִים וַאֲרוֹן הָאֱלֹהִים יֹשֵׁב בְּתוֹךְ הַיְרִיעָה"
שָׁמָּה תָבִיאוּ וְגוֹ.
לְמַעְלָה אָמוּר לְעִנְיַן שִׁילֹה וְכָאן אָמוּר לְעִנְיַן יְרוּשָׁלַיִם. וּלְכָךְ חִלְּקָם הַכָּתוּב לִתֵּן הֶתֵּר בֵּין זוֹ לָזוֹ מִשֶּׁחָרְבָה שִׁילֹה וּבָאוּ לְנוֹב וְחָרְבָה נוֹב וּבָאוּ לְגִבְעוֹן הָיוּ הַבָּמוֹת מֻתָּרוֹת עַד שֶׁבָּאוּ לִירוּשָׁלַיִם
מִבְחַר נִדְרֵיכֶם.
מְלַמֵּד שֶׁיָּבִיאוּ מִן הַמֻּבְחָר
12,12
וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אַתֶּם וּבְנֵיכֶם וּבְנֹתֵיכֶם וְעַבְדֵיכֶם וְאַמְהֹתֵיכֶם וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר בְּשַׁעֲרֵיכֶם כִּי אֵין לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה אִתְּכֶם.
12,13
הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תַּעֲלֶה עֹלֹתֶיךָ בְּכָל מָקוֹם אֲשֶׁר תִּרְאֶה.
הִשָּׁמֶר לְךָ.
(סִפְרֵי) לִתֵּן "לֹא תַעֲשֶׂה" עַל הַדָּבָר
בְּכָל מָקוֹם אֲשֶׁר תִּרְאֶה.
אֲשֶׁר יַעֲלֶה בְּלִבְּךָ אֲבָל אַתָּה מַקְרִיב עַל פִּי נָבִיא כְּגוֹן אֵלִיָּהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל
12,14
כִּי אִם בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה בְּאַחַד שְׁבָטֶיךָ שָׁם תַּעֲלֶה עֹלֹתֶיךָ וְשָׁם תַּעֲשֶׂה כֹּל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּךָּ.
בְּאַחַד שְׁבָטֶיךָ.
בחלקו של בנימין ולמעלה הוא אומר מכל שבטיכם הא כיצד כשקנה דוד את הגורן מארונה היבוסי גבה הזהב מכל השבטים ומ"מ הגורן בחלקו של בנימין הי
12,15
רַק בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ בָשָׂר כְּבִרְכַּת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יֹאכְלֶנּוּ כַּצְּבִי וְכָאַיָּל.
רַק בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ.
בַּמֶּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר? אִם בִּבְשַׂר תַּאֲוָה לְהַתִּירָהּ לָהֶם בְּלֹא הַקְּרָבַת אֵמוּרִים הֲרֵי אָמוּר בְּמָקוֹם אַחֵר: "כִּי יַרְחִיב ה' אֶת גְּבוּלְךָ וְגוֹ' וְאָמַרְתָּ אֹכְלָה בָשָׂר" וְגוֹ'. בַּמֶּה זֶה מְדַבֵּר? בְּקָדָשִׁים שֶׁנָּפַל בָּהֶם מוּם שֶׁיִּפָּדוּ וְיֵאָכְלוּ בְּכָל מָקוֹם יָכוֹל יִפָּדוּ עַל מוּם עוֹבֵר? תַּלְמוּד לוֹמַר: רַק
תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ.
אֵין לְךָ בָּהֶם הֶתֵּר גִּזָּה וְחָלָב אֶלָּא אֲכִילָה עַל יְדֵי זְבִיחָה
הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר.
לְפִי שֶׁבָּא מִכֹּחַ קָדָשִׁים שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם: "וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל־טָמֵא לֹא יֵאָכֵל". הֻצְרַךְ לְהַתִּיר בּוֹ שֶׁטָּמֵא וְטָהוֹר אוֹכְלִים בִּקְעָרָה אַחַת
כַּצְּבִי וְכָאַיָּל.
שֶׁאֵין קָרְבָּן בָּא מֵהֶם
כַּצְּבִי וְכָאַיָּל.
לְפָטְרָן מִן הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה
12,16
רַק הַדָּם לֹא תֹאכֵלוּ: עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם.
רַק הַדָּם לֹא תֹאכְלוּ.
אַף עַל פִּי שֶׁאָמַרְתִּי שֶׁאֵין לְךָ בּוֹ זְרִיקַת דָּם בַּמִּזְבֵּח ַ לֹא תֹאכְלֶנּוּ
תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם.
לוֹמַר לְךָ שֶׁאֵין צָרִיךְ כִּסּוּי. דָּבָר אַחֵר הֲרֵי הוּא כַּמַּיִם לְהַכְשִׁיר אֶת הַזְּרָעִים
12,17
לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ וְכָל נְדָרֶיךָ אֲשֶׁר תִּדֹּר וְנִדְבֹתֶיךָ וּתְרוּמַת יָדֶךָ.
לֹא תוּכַל.
בָּא הַכָּתוּב לִתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל הַדָּבָר
לא תוּכַל.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אוֹמֵר: יָכוֹל אַתָּה. אֲבָל אֵינְךָ רַשַּׁאי. כַּיּוֹצֵא בּוֹ: "וְאֶת הַיְבוּסִי יוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלַיִם לֹא יָכְלוּ בְנֵי יְהוּדָה לְהוֹרִישָׁם". יְכוֹלִים הָיוּ אֶלָּא שֶׁאֵינָן רַשָּׁאִין לְפִי שֶׁכָּרַת לָהֶם אַבְרָהָם בְּרִית כְּשֶׁלָּקַח מֵהֶם מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה. וְלֹא יְבוּסִים הָיוּ אֶלָּא חִתִּיִּים הָיוּ אֶלָּא עַל שֵׁם הָעִיר שֶׁשְּׁמָהּ "יְבוּס". כָּךְ מְפֹרָשׁ בְּפִרְקֵי דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְהוּא שֶׁנֶּאֱמַר: "כִּי אִם הֱסִירְךָ הָעִוְרִים וְהַפִּסְחִים". צוּרוֹת שֶׁכָּתְבוּ עֲלֵיהֶם אֶת הַשְּׁבוּעָה
וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ.
אַזְהָרָה לַכֹּהֲנִים
וּתְרוּמַת יָדֶךָ.
אֵלּוּ הַבִּכּוּרִים
12,18
כִּי אִם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ וְשָׂמַחְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ.
לִפְנֵי ה.
לִפְנִים מִן הַחוֹמָה
וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.
אִם אֵין לְךָ לָתֵת לוֹ מֵחֶלְקוֹ כְּגוֹן מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן תֵּן לוֹ מַעֲשֵׂר עָנִי אֵין לְךָ מַעֲשֵׂר עָנִי הַזְּמִינֵהוּ עַל שְׁלָמֶיךָ
12,19
הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תַּעֲזֹב אֶת הַלֵּוִי כָּל יָמֶיךָ עַל אַדְמָתֶךָ. {ס}
הִשָּׁמֶר לְךָ.
לִתֵּן "לֹא תַעֲשֶׂה" עַל הַדָּבָר
עַל אַדְמָתֶךָ.
אבל בגולה אינך מוזהר עליו יותר מעניי ישראל
12,20
כִּי יַרְחִיב יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת גְּבֻלְךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָךְ וְאָמַרְתָּ אֹכְלָה בָשָׂר כִּי תְאַוֶּה נַפְשְׁךָ לֶאֱכֹל בָּשָׂר בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ תֹּאכַל בָּשָׂר.
כִּי יַרְחִיב וְגוֹ.
לִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֶׁלֹּא יִתְאַוֶּה אָדָם לֶאֱכֹל בָּשָׂר אֶלָּא מִתּוֹךְ רַחֲבַת יָדַיִם וְעֹשֶׁר
בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ וְגוֹ.
אֲבָל בַּמִּדְבָּר נֶאֱסַר לָהֶם בְּשַׂר חֻלִּין אֶלָּא אִם כֵּן מַקְדִּישָׁהּ וּמַקְרִיבָהּ שְׁלָמִים
12,21
כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָשׂוּם שְׁמוֹ שָׁם וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה לְךָ כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ וְאָכַלְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ בְּכֹל אַוַּת נַפְשֶׁךָ.
כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם.
וְלֹא תּוּכַל לָבוֹא וְלַעֲשׂוֹת שְׁלָמִים בְּכָל יוֹם כְּמוֹ עַכְשָׁיו שֶׁהַמִּשְׁכָּן הוֹלֵךְ עִמָּכֶם
וְזָבַחְתָּ וְגוֹ כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ.
לִמְּדָנוּ שֶׁיֵּשׁ צִוּוּי בִּזְבִיחָה הֵיאָךְ יִשְׁחֹט וְהֵן הִלְכוֹת שְׁחִיטָה שֶׁנֶּאֶמְרוּ לְמֹשֶׁה מִסִּינַי
12,22
אַךְ כַּאֲשֶׁר יֵאָכֵל אֶת הַצְּבִי וְאֶת הָאַיָּל כֵּן תֹּאכְלֶנּוּ: הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יַחְדָּו יֹאכְלֶנּוּ.
אַךְ כַּאֲשֶׁר יֵאָכֵל אֶת הַצְּבִי וְגוֹ.
אֵינְךָ מֻזְהָר לְאָכְלָן בְּטָהֳרָה אִי מַה צְּבִי וְאַיָּל חֶלְבָּן מֻתָּר אַף חֻלִּין חֶלְבָּן מֻתָּר תַּלְמוּד לוֹמַר: "אַךְ"
12,23
רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ וְלֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר.
רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם.
מִמַּה שֶּׁנֶּאֱמַר "חֲזַק" אַתָּה לָמֵד שֶׁהָיוּ שְׁטוּפִים בְּדָם לְאָכְלוֹ לְפִיכָךְ הֻצְרַךְ לוֹמַר "חֲזַק" דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן עֲזַאי אוֹמֵר: לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לְהַזְהִירְךָ וּלְלַמֶּדְךָ עַד כַּמָּה אַתָּה צָרִיךְ לְהִתְחַזֵּק בְּמִצְוֹת: אִם הַדָּם שֶׁהוּא קַל לְהִשָּׁמֶר מִמֶּנּוּ שֶׁאֵין אָדָם מִתְאַוֶּה לוֹ הֻצְרַךְ לְחַזֶּקְךָ בְּאַזְהָרָתוֹ קַל וָחֹמֶר לִשְׁאָר מִצְוֹת
וְלֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר.
אַזְהָרָה לְאֵבָר מִן הַחַי
12,24
לֹא תֹּאכְלֶנּוּ: עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם.
לֹא תֹאכְלֶנּוּ.
אַזְהָרָה לְדַם הַתַּמְצִית
12,25
לֹא תֹּאכְלֶנּוּ לְמַעַן יִיטַב לְךָ וּלְבָנֶיךָ אַחֲרֶיךָ כִּי תַעֲשֶׂה הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה.
לֹא תֹאכְלֶנּוּ
אַזְהָרָה לְדַם הָאֵבָרִים
לְמַעַן יִיטַב לְךָ וְגוֹ.
צֵא וּלְמַד מַתַּן שְׂכָרָן שֶׁל מִצְוֹת אִם הַדָּם שֶׁנַּפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם קָצָה מִמֶּנּוּ הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ זוֹכֶה לוֹ וּלְבָנָיו אַחֲרָיו קַל וָחֹמֶר לְגָזֵל וַעֲרָיוֹת שֶׁנַּפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם מִתְאַוֶּה לָהֶם
12,26
רַק קָדָשֶׁיךָ אֲשֶׁר יִהְיוּ לְךָ וּנְדָרֶיךָ תִּשָּׂא וּבָאתָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה.
רַק קָדָשֶׁיךָ.
אַף עַל פִּי שֶׁאַתָּה מֻתָּר לִשְׁחֹט חֻלִּין לֹא הִתַּרְתִּי לְךָ לִשְׁחֹט אֶת הַקָּדָשִׁים וּלְאָכְלָן בִּשְׁעָרֶיךָ בְּלֹא הַקְרָבָה אֶלָּא הֲבִיאֵם לְבֵית הַבְּחִירָה
12,27
וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם עַל מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ עַל מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְהַבָּשָׂר תֹּאכֵל.
וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ.
אִם עוֹלוֹת הֵם תֵּן הַבָּשָׂר וְהַדָּם עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּח ַ וְאִם זִבְחֵי שְׁלָמִים הֵם דַּם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ עַל הַמִּזְבֵּחַ תְּחִלָּה וְאַחַר כָּךְ "וְהַבָּשָׂר תֹּאכֵל". וְעוֹד דָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ: "רַק קָדָשֶׁיךָ" שֶׁבָּא לְלַמֵּד עַל הַקָּדָשִׁים שֶׁבְּחוּצָה לָאָרֶץ וּלְלַמֵּד עַל הַתְּמוּרוֹת וְעַל וַלְדוֹת קָדָשִׁים שֶׁיַּקְרִיבוּ
12,28
שְׁמֹר וְשָׁמַעְתָּ אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּךָּ: לְמַעַן יִיטַב לְךָ וּלְבָנֶיךָ אַחֲרֶיךָ עַד עוֹלָם כִּי תַעֲשֶׂה הַטּוֹב וְהַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. {ס}
שְׁמֹר.
זוֹ מִשְׁנָה שֶׁאַתָּה צָרִיךְ לְשָׁמְרָהּ בְּבִטְנְךָ שֶׁלֹּא תִּשָּׁכַח כָּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר: "כִּי־נָעִים כִּי־תִשְׁמְרֵם בְּבִטְנֶךָ". וְאִם שְׁנִיתָהּ אֶפְשָׁר שֶׁתִּשְׁמַע וּתְקַיֵּם. הָא כָּל שֶׁאֵינוֹ בִּכְלַל מִשְׁנָה אֵינוֹ בִּכְלַל מַעֲשֶׂה
אֵת כָּל הַדְּבָרִים.
שֶׁתְּהֵא חֲבִיבָה עָלֶיךָ מִצְוָה קַלָּה כְּמִצְוָה חֲמוּרָה
הַטּוֹב.
בְּעֵינֵי הַשָּׁמַיִם
וְהַיָּשָׁר.
בְּעֵינֵי אָדָם
12,29
כִּי יַכְרִית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר אַתָּה בָא שָׁמָּה לָרֶשֶׁת אוֹתָם מִפָּנֶיךָ וְיָרַשְׁתָּ אֹתָם וְיָשַׁבְתָּ בְּאַרְצָם.
12,30
הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תִּנָּקֵשׁ אַחֲרֵיהֶם אַחֲרֵי הִשָּׁמְדָם מִפָּנֶיךָ וּפֶן תִּדְרֹשׁ לֵאלֹהֵיהֶם לֵאמֹר אֵיכָה יַעַבְדוּ הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֶת אֱלֹהֵיהֶם וְאֶעֱשֶׂה כֵּן גַּם אָנִי.
פֶּן תִּנָּקֵשׁ.
אוֹנְקְלוֹס תִּרְגֵּם לְשׁוֹן "מוֹקֵשׁ" וַאֲנִי אוֹמֵר שֶׁלֹּא חַשׁ לְדַקְדֵּק בַּלָּשׁוֹן שֶׁלֹּא מָצִינוּ נוּ"ן בִּלְשׁוֹן "יוֹקֵשׁ" וַאֲפִלּוּ לַיְסוֹד הַנּוֹפֵל מִמֶּנּוּ. אֲבָל בִּלְשׁוֹן טֵרוּף וְקִשְׁקוּשׁ מָצִינוּ נוּ"ן. וְאַרְכֻּבָּתֵהּ דָא לְדָא נָקְשָׁן וְאַף זֶה אֲנִי אוֹמֵר: פֶּן תִּנָּקֵשׁ אַחֲרֵיהֶם פֶּן תִּטָּרֵף אַחֲרֵיהֶם לִהְיוֹת כָּרוּךְ אַחַר מַעֲשֵׂיהֶם. וְכֵן: "יְנַקֵּשׁ נוֹשֶׁה לְכָל־ אֲשֶׁר־לוֹ". מְקַלֵּל אֶת הָרָשָׁע לִהְיוֹת עָלָיו נוֹשִׁים רַבִּים וְיִהְיוּ מַחֲזִירִין וּמִתְנַקְּשִׁין אַחַר מָמוֹנוֹ
אַחֲרֵי הִשָּׁמְדָם מִפָּנֶיךָ.
אַחַר שֶׁתִּרְאֶה שֶׁאַשְׁמִידֵם מִפָּנֶיךָ יֵשׁ לְךָ לָתֵת לֵב מִפְּנֵי מָה נִשְׁמְדוּ אֵלּוּ? מִפְּנֵי מַעֲשִׂים מְקֻלְקָלִים שֶׁבִּידֵיהֶם. אַף אַתָּה לֹא תַּעֲשֶׂה כָּךְ שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ אֲחֵרִים וְיַשְׁמִידוּךָ
אֵיכָה יַעַבְדוּ.
לְפִי שֶׁלֹּא עָנַשׁ עַל עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת אֶלָּא עַל זִבּוּחַ וְקִטּוּר וְנִסּוּךְ וְהִשְׁתַּחֲוָאָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בִּלְתִּי לַה' לְבַדּוֹ". דְּבָרִים הַנַּעֲשִׂים לְגָבוֹהַּ בָּא וְלִמֶּדְךָ כָּאן שֶׁאִם דַּרְכָּהּ שֶׁל עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים לְעָבְדָהּ בְּדָבָר אַחֵר כְּגוֹן פּוֹעֵר לִפְעוֹר וְזוֹרֵק אֶבֶן לַמַּרְקוּלִיס זוֹ הִיא עֲבוֹדָתוֹ וְחַיָּב אֲבָל זִבּוּחַ וְקִטּוּר וְנִסּוּךְ וְהִשְׁתַּחֲוָאָה אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ חַיָּב
12,31
לֹא תַעֲשֶׂה כֵן לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ: כִּי כָל תּוֹעֲבַת יְהוָה אֲשֶׁר שָׂנֵא עָשׂוּ לֵאלֹהֵיהֶם כִּי גַם אֶת בְּנֵיהֶם וְאֶת בְּנֹתֵיהֶם יִשְׂרְפוּ בָאֵשׁ לֵאלֹהֵיהֶם.
כִּי גַּם אֶת בְּנֵיהֶם.
"גַּם" לְרַבּוֹת אֶת אֲבוֹתֵיהֶם וְאִמּוֹתֵיהֶם אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אֲנִי רָאִיתִי עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁכְּפָתוֹ לְאָבִיו לִפְנֵי כַּלְבּוֹ וַאֲכָלוֹ
13,1
אֵת כָּל הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם אֹתוֹ תִשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת: לֹא תֹסֵף עָלָיו וְלֹא תִגְרַע מִמֶּנּוּ. {פ}
אֵת כָּל־הַדָּבָר.
קַלָּה כְּבַחֲמוּרָה
תִּשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת.
לִתֵּן "לֹא תַעֲשֶׂה" עַל "עֲשֵׂה" הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה שֶׁכָּל הִשָּׁמֵר לְשׁוֹן לֹא תַעֲשֶׂה הוּא אֶלָּא שֶׁאֵין לוֹקִין עַל הִשָּׁמֵר שֶׁל עֲשֵׂה
לא תֹסֵף עָלָיו.
חָמֵשׁ טוֹטָפוֹת בִּתְפִלִּין וַחֲמִשָּׁה מִינִין בְּלוּלָב אַרְבַּע בְּרָכוֹת בְּבִרְכַּת כֹּהֲנִים
13,2
כִּי יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא אוֹ חֹלֵם חֲלוֹם וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת אוֹ מוֹפֵת.
וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת.
בַּשָּׁמַיִם כָּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר בְּגִדְעוֹן: "וְעָשִׂיתָ לִי אוֹת". וְאוֹמֵר: "יְהִי נָא חֹרֶב אֶל הַגִּזָּה" וְגוֹ'
אוֹ מוֹפֵת.
בַּשָּׁמַיִם דִּכְתִיב: "וְהָיוּ לְאֹתֹת וּלְמוֹעֲדִים". (סְפָרִים אֲחֵרִים אוֹ מוֹפֵת בָּאָרֶץ דִּכְתִיב: "אִם טַל יִהְיֶה עַל הַגִּזָּה לְבַדָּהּ וְעַל כָּל הָאָרֶץ חֹרֶב") אַף עַל פִּי כֵן לֹא תִּשְׁמַע לוֹ. וְאִם תֹּאמַר: מִפְּנֵי מָה נוֹתֵן לוֹ הַקָּבָּ"ה מֶמְשָׁלָה לַעֲשׂוֹת אוֹת? כִּי מְנַסֶּה ה' אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם
13,3
וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ לֵאמֹר: נֵלְכָה אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתָּם וְנָעָבְדֵם.
13,4
לֹא תִשְׁמַע אֶל דִּבְרֵי הַנָּבִיא הַהוּא אוֹ אֶל חוֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא: כִּי מְנַסֶּה יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם.
13,5
אַחֲרֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם תֵּלֵכוּ וְאֹתוֹ תִירָאוּ וְאֶת מִצְו‍ֹתָיו תִּשְׁמֹרוּ וּבְקֹלוֹ תִשְׁמָעוּ וְאֹתוֹ תַעֲבֹדוּ וּבוֹ תִדְבָּקוּן.
וְאֶת מִצְוֹתָיו תִּשְׁמֹרוּ.
תּוֹרַת מֹשֶׁה
וּבְקֹלוֹ תִשְׁמָעוּ.
בְּקוֹל הַנְּבִיאִים
וְאֹתוֹ תַעֲבֹדוּ.
בְּמִקְדָּשׁוֹ
וּבוֹ תִדְבָּקוּן.
הִדַּבֵּק בִּדְרָכָיו גְּמֹל חֲסָדִים קְבֹר מֵתִים בַּקֵּר חוֹלִים כְּמוֹ שֶׁעָשָׂה הַקָּבָּ"ה
13,6
וְהַנָּבִיא הַהוּא אוֹ חֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא יוּמָת כִּי דִבֶּר סָרָה עַל יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וְהַפֹּדְךָ מִבֵּית עֲבָדִים לְהַדִּיחֲךָ מִן הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוְּךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בָּהּ וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ. {ס}
סָרָה.
דָּבָר הַמּוּסָר מִן הָעוֹלָם שֶׁלֹּא הָיָה וְלֹא נִבְרָא וְלֹא צִוִּיתִיו לְדַבֵּר כֵּן דשטידורא בלע"ז
וְהָפְדְּךָ מִבֵּית עֲבָדִים.
אֲפִלּוּ אֵין לוֹ עָלֶיךָ אֶלָּא שֶׁפְּדָאֲךָ דַּיּוֹ
13,7
כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ בֶן אִמֶּךָ אוֹ בִנְךָ אוֹ בִתְּךָ אוֹ אֵשֶׁת חֵיקֶךָ אוֹ רֵעֲךָ אֲשֶׁר כְּנַפְשְׁךָ בַּסֵּתֶר לֵאמֹר: נֵלְכָה וְנַעַבְדָה אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ אַתָּה וַאֲבֹתֶיךָ.
כִּי יְסִיתְךָ.
אֵין הֲסָתָה אֶלָּא גֵּרוּי שֶׁנֶּאֱמַר: אִם ה' הֱסִיתְךָ בִי". אמיטר"א בלע"ז. שֶׁמַּשִׂיאוֹ לַעֲשׂוֹת כֵּן
אָחִיךָ.
מֵאָב
בֶן אִמֶּךָ.
מֵאֵם
חֵיקֶךָ.
הַשּׁוֹכֶבֶת בְּחֵיקֶךָ וּמָחֲקָה בְּךָ אפקיד"א בלע"ז וְכֵן "וּמֵחֵיק הָאָרֶץ" מִיסוֹד הַתָּקוּעַ בָּאָרֶץ
אֲשֶׁר כְּנַפְשְׁךָ.
זֶה אָבִיךָ פֵּרֵשׁ לְךָ הַכָּתוּב אֶת הַחֲבִיבִין לְךָ קַל וָחֹמֶר לַאֲחֵרִים
בַּסֵּתֶר.
דִּבֵּר הַכָּתוּב בַּהוֶֹה שֶׁאֵין דִּבְרֵי מֵסִית אֶלָּא בַּסֵּתֶר. וְכֵן שְׁלֹמֹה הוּא אוֹמֵר: "בְּנֶשֶׁף בְּעֶרֶב יוֹם בְּאִישׁוֹן לַיְלָה וַאֲפֵלָה"
אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ אַתָּה וַאֲבֹתֶיךָ.
דָּבָר זֶה גְּנַאי גָּדוֹל הוּא לְךָ שֶׁאַף הָעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אֵין מַנִּיחִין מַה שֶּׁמָּסְרוּ לָהֶם אֲבוֹתֵיהֶם וְזֶה אוֹמֵר לְךָ: עֲזֹב מַה שֶּׁמָּסְרוּ לְךָ אֲבוֹתֶיךָ
13,8
מֵאֱלֹהֵי הָעַמִּים אֲשֶׁר סְבִיבֹתֵיכֶם הַקְּרֹבִים אֵלֶיךָ אוֹ הָרְחֹקִים מִמֶּךָּ מִקְצֵה הָאָרֶץ וְעַד קְצֵה הָאָרֶץ.
הַקְּרֹבִים אֵלֶיךָ אוֹ הָרְחֹקִים.
לָמָּה פָּרַט קְרוֹבִים וּרְחוֹקִים? אֶלָּא כָּךְ אָמַר הַכָּתוּב: מִטִּיבָן שֶׁל קְרוֹבִים אַתָּה לָמֵד טִיבָן שֶׁל רְחוֹקִים כְּשֵׁם שֶׁאֵין מַמָּשׁ בַּקְּרוֹבִים כָּךְ אֵין מַמָּשׁ בָּרְחוֹקִים
מִקְצֵה הָאָרֶץ.
זוֹ חַמָּה וּלְבָנָה וּצְבָא הַשָּׁמַיִם שֶׁהֵן מְהַלְּכִין מִסוֹף הָעוֹלָם וְעַד סוֹפוֹ
13,9
לֹא תֹאבֶה לוֹ וְלֹא תִשְׁמַע אֵלָיו וְלֹא תָחוֹס עֵינְךָ עָלָיו וְלֹא תַחְמֹל וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו.
לֹא תֹאבֶה לוֹ.
לֹא תְּהֵא תָּאֵב לוֹ לֹא תֹאהֲבֶנּוּ לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" אֶת זֶה לֹא תֹּאהַב
וְלֹא תִשְׁמַע אֵלָיו.
בְּהִתְחַנְּנוֹ עַל נַפְשׁוֹ לִמְחֹל לוֹ. לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: "עֲזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ" לָזֶה לֹא תַעֲזֹב
וְלֹא תָחוֹס עֵינְךָ עָלָיו.
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: "לֹא תַעֲמֹד עַל־דַּם רֵעֶךָ" עַל זֶה לֹא תָחוֹס
וְלֹא תַחְמֹל.
לֹא תַּהֲפֹךְ בִּזְכוּתוֹ
וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו.
אִם אַתָּה יוֹדֵעַ לוֹ חוֹבָה אֵינְךָ רַשַּׁאי לִשְׁתֹּק
13,10
כִּי הָרֹג תַּהַרְגֶנּוּ יָדְךָ תִּהְיֶה בּוֹ בָרִאשׁוֹנָה לַהֲמִיתוֹ וְיַד כָּל הָעָם בָּאַחֲרֹנָה.
כִּי הָרֹג תַּהַרְגֶנּוּ.
(אִם יָצָא מִבֵּית דִּין זַכַּאי הַחֲזִירֵהוּ לְחוֹבָה) יָצָא מִבֵּית דִּין חַיָּב אַל תַּחֲזִירֵהוּ לִזְכוּת
יָדְךָ תִּהְיֶה בּוֹ בָרִאשׁוֹנָה.
מִצְוָה בְּיַד הַנִּסָּת לַהֲמִיתוֹ לֹא מֵת בְּיָדוֹ יָמוּת בְּיַד אֲחֵרִים שֶׁנֶּאֱמַר: "וְיַד כָּל הָעָם" וְגוֹ'
13,11
וּסְקַלְתּוֹ בָאֲבָנִים וָמֵת: כִּי בִקֵּשׁ לְהַדִּיחֲךָ מֵעַל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ הַמּוֹצִיאֲךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים.
13,12
וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּן וְלֹא יוֹסִפוּ לַעֲשׂוֹת כַּדָּבָר הָרָע הַזֶּה בְּקִרְבֶּךָ. {ס}
13,13
כִּי תִשְׁמַע בְּאַחַת עָרֶיךָ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ לָשֶׁבֶת שָׁם לֵאמֹר.
לָשֶׁבֶת שָׁם.
פְּרָט לִירוּשָׁלַיִם שֶׁלֹּא נִתְּנָה לְדִירָה
כִּי תִשְׁמַע לֵאמֹר.
אוֹמְרִים כֵּן יָצְאוּ וְגוֹ'
13,14
יָצְאוּ אֲנָשִׁים בְּנֵי בְלִיַּעַל מִקִּרְבֶּךָ וַיַּדִּיחוּ אֶת יֹשְׁבֵי עִירָם לֵאמֹר: נֵלְכָה וְנַעַבְדָה אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתֶּם.
בְּנֵי בְלִיַּעַל.
בְּלִי עֹל שֶׁפָּרְקוּ עֻלּוֹ שֶׁל מָקוֹם
אֲנָשִׁים.
וְלֹא נָשִׁים
יֹשְׁבֵי עִירָם.
ולא יושבי עיר אחרת מכאן אמרו אין נעשית עיר הנדחת עד שידיחוה אנשים ועד שיהיו מדיחיה מתוכ
13,15
וְדָרַשְׁתָּ וְחָקַרְתָּ וְשָׁאַלְתָּ הֵיטֵב וְהִנֵּה אֱמֶת נָכוֹן הַדָּבָר נֶעֶשְׂתָה הַתּוֹעֵבָה הַזֹּאת בְּקִרְבֶּךָ.
וְדָרַשְׁתָּ וְחָקַרְתָּ וְשָׁאַלְתָּ הֵיטֵב.
מִכָּאן לָמְדוּ שֶׁבַע חֲקִירוֹת מֵרִבּוּי הַמִּקְרָא כָּאן יֵשׁ ג': דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה וְהֵיטֵב. "וְשָׁאַלְתָּ" אֵינוֹ מִן הַמִּנְיָן וּמִמֶּנּוּ לָמְדוּ בְּדִיקוֹת וּבְמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר "וְדָרְשׁוּ הַשּׁוֹפְטִים הֵיטֵב" וּבְמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר "וְדָרַשְׁתָּ הֵיטֵב" לָמְדוּ "הֵיטֵב" "הֵיטֵב" לִגְזֵרָה שָׁוָה לִתֵּן הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה
13,16
הַכֵּה תַכֶּה אֶת יֹשְׁבֵי הָעִיר הַהִוא לְפִי חָרֶב: הַחֲרֵם אֹתָהּ וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בָּהּ וְאֶת בְּהֶמְתָּהּ לְפִי חָרֶב.
הַכֵּה תַכֶּה.
אִם אֵינְךָ יָכוֹל לַהֲמִיתָם בַּמִּיתָה הַכְּתוּבָה בָּהֶם הֲמִיתֵם בְּאַחֶרֶת
13,17
וְאֶת כָּל שְׁלָלָהּ תִּקְבֹּץ אֶל תּוֹךְ רְחֹבָהּ וְשָׂרַפְתָּ בָאֵשׁ אֶת הָעִיר וְאֶת כָּל שְׁלָלָהּ כָּלִיל לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ וְהָיְתָה תֵּל עוֹלָם לֹא תִבָּנֶה עוֹד.
לַה אֱלֹהֶיךָ.
לִשְׁמוֹ וּבִשְׁבִילוֹ
13,18
וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה מִן הַחֵרֶם לְמַעַן יָשׁוּב יְהוָה מֵחֲרוֹן אַפּוֹ וְנָתַן לְךָ רַחֲמִים וְרִחַמְךָ וְהִרְבֶּךָ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ.
לְמַעַן יָשׁוּב ה מֵחֲרוֹן אַפּוֹ.
שֶׁכָּל זְמָן שֶׁעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים בָּעוֹלָם חֲרוֹן אַף בָּעוֹלָם
13,19
כִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר אֶת כָּל מִצְו‍ֹתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לַעֲשׂוֹת הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. {ס}
14,1
בָּנִים אַתֶּם לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם: לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת.
לֹא תִתְגֹּדְדוּ
לֹא תִּתְּנוּ גְּדִידָה וְשֶׂרֶט בִּבְשַׂרְכֶם עַל מֵת כְּדֶרֶךְ שֶׁהָאֱמוֹרִיִּים עוֹשִׂין לְפִי שֶׁאַתֶּם בָּנָיו שֶׁל מָקוֹם וְאַתֶּם רְאוּיִין לִהְיוֹת נָאִים וְלֹא גְּדוּדִים וּמְקֹרָחִים
בֵּין עֵינֵיכֶם.
אֵצֶל הַפַּדַּחַת וּבְמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר: "וְלֹא יִקְרְחוּ קָרְחָה בְּרֹאשָׁם" לַעֲשׂוֹת כָּל הָרֹאשׁ כְּבֵין הָעֵינַיִם
14,2
כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ וּבְךָ בָּחַר יְהוָה לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה מִכֹּל הָעַמִּים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. {ס}
כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה.
קְדֻשַּׁת עַצְמְךָ מֵאֲבוֹתֶיךָ וְעוֹד וּבְךָ בָּחַר ה'
14,3
לֹא תֹאכַל כָּל תּוֹעֵבָה.
כָּל תּוֹעֵבָה.
כָּל שֶׁתִּעַבְתִּי לְךָ כְּגוֹן: צָרַם אֹזֶן בְּכוֹר כְּדֵי לְשָׁחֲטוֹ בַּמְּדִינָה הֲרֵי דָּבָר שֶׁתִּעַבְתִּי לְךָ "כָּל מוּם לֹא יִהְיֶה־בּוֹ". וּבָא וְלִמֵּד כָּאן שֶׁלֹּא יִשְׁחַט וְיֹאכַל עַל אוֹתוֹ הַמּוּם. בִּשֵּׁל בָּשָׂר בְּחָלָב הֲרֵי דָּבָר שֶׁתִּעַבְתִּי לְךָ הִזְהִיר כָּאן עַל אֲכִילָתוֹ
14,4
זֹאת הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר תֹּאכֵלוּ: שׁוֹר שֵׂה כְשָׂבִים וְשֵׂה עִזִּים.
14,5
אַיָּל וּצְבִי וְיַחְמוּר וְאַקּוֹ וְדִישֹׁן וּתְאוֹ וָזָמֶר.
זֹאת הַבְּהֵמָה וְגוֹ אַיָּל וּצְבִי וְיַחְמוּר.
לִמְּדָנוּ שֶׁהַחַיָּה בִּכְלַל בְּהֵמָה וְלִמְּדָנוּ שֶׁהַבְּהֵמָה וְחַיָּה טְמֵאָה מְרֻבָּה מִן הַטְּהוֹרָה שֶׁבְּכָל מָקוֹם פּוֹרֵט אֶת הַמּוּעָט
וְאַקּוֹ.
מְתֻרְגָּם יַעֲלָא יַעֲלֵי סָלַע הוּא אַשְׁטַנְבּוּ"ק
זֹאת הַבְּהֵמָה וְגוֹ אַיָּל וּצְבִי וְיַחְמוּר.
לִמְּדָנוּ שֶׁהַחַיָּה בִּכְלַל בְּהֵמָה וְלִמְּדָנוּ שֶׁהַבְּהֵמָה וְחַיָּה טְמֵאָה מְרֻבָּה מִן הַטְּהוֹרָה שֶׁבְּכָל מָקוֹם פּוֹרֵט אֶת הַמּוּעָט
14,6
וְכָל בְּהֵמָה מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע שְׁתֵּי פְרָסוֹת מַעֲלַת גֵּרָה בַּבְּהֵמָה אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ.
מַפְרֶסֶת.
סְדוּקָה כְּתַרְגּוּמוֹ
פַּרְסָה.
פְּלַאנְטָ"א פיאַטע
וְשֹׁסַעַת.
חֲלוּקָה בִּשְׁתֵּי צִפָּרְנַיִם שֶׁיֵּשׁ שֶׁסְּדוּקָה וְאֵינָהּ חֲלוּקָה בַּצִּפָּרְנַיִם וְהִיא טְמֵאָה
בַּבְּהֵמָה.
מַשְׁמַע מַה שֶּׁנִּמְצָא בַּבְּהֵמָה אֱכֹל. מִכָּאן אָמְרוּ שֶׁהַשָּׁלִיל נִתָּר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ
14,7
אַךְ אֶת זֶה לֹא תֹאכְלוּ מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה הַשְּׁסוּעָה: אֶת הַגָּמָל וְאֶת הָאַרְנֶבֶת וְאֶת הַשָּׁפָן כִּי מַעֲלֵה גֵרָה הֵמָּה וּפַרְסָה לֹא הִפְרִיסוּ טְמֵאִים הֵם לָכֶם.
הַשְּׁסוּעָה.
בִּרְיָה הִיא שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ: לָמָּה נִשְׁנוּ? בַּבְהֵמָה מִפְּנֵי הַשְּׁסוּעָה וּבָעוֹפוֹת מִפְּנֵי הָרָאָה שֶׁלֹּא נֶאֱמְרוּ בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים
14,8
וְאֶת הַחֲזִיר כִּי מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא וְלֹא גֵרָה טָמֵא הוּא לָכֶם מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ. {ס}
וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ.
רַבּוֹתֵינוּ פֵּרְשׁוּ בָּרֶגֶל שֶׁאָדָם חַיָּב לְטַהֵר אֶת עַצְמוֹ בָּרֶגֶל. יָכוֹל יִהְיוּ מֻזְהָרִים בְּכָל הַשָּׁנָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: "אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים" וְגוֹ' וּמַה טֻּמְאַת הַמֵּת חֲמוּרָה כֹּהֲנִים מֻזְהָרִים וְאֵין יִשְׂרָאֵל מֻזְהָרִים טֻמְאַת נְבֵלָה קַלָּה לֹא כָּל שֶׁכֵּן
14,9
אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר בַּמָּיִם: כֹּל אֲשֶׁר לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת תֹּאכֵלוּ.
14,10
וְכֹל אֲשֶׁר אֵין לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת לֹא תֹאכֵלוּ טָמֵא הוּא לָכֶם. {ס}
14,11
כָּל צִפּוֹר טְהֹרָה תֹּאכֵלוּ.
כָּל צִפּוֹר טְהֹרָה תֹאכֵלוּ.
לְהַתִּיר מְשֻׁלַּחַת שֶׁבַּמְצֹרָע
14,12
וְזֶה אֲשֶׁר לֹא תֹאכְלוּ מֵהֶם: הַנֶּשֶׁר וְהַפֶּרֶס וְהָעָזְנִיָּה.
וְזֶה אֲשֶׁר לֹא־תֹאכְלוּ מֵהֶם.
לֶאֱסֹר אֶת הַשְּׁחוּטָה
14,13
וְהָרָאָה וְאֶת הָאַיָּה וְהַדַּיָּה לְמִינָהּ.
וְהָרָאָה וְאֶת הָאַיָּה וְגוֹ.
הִיא רָאָה הִיא אַיָּה הִיא דַּיָּה וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמָהּ רָאָה? שֶׁרוֹאָה בְּיוֹתֵר. וְלָמָּה הִזְהִירְךָ בְּכָל שְׁמוֹתֶיהָ שֶׁלֹּא לִתֵּן פִּתְחוֹן פֶּה לְבַעַל דִּין לַחֲלֹק שֶׁלֹּא יְהֵא הָאוֹסְרָהּ קוֹרֵא אוֹתָהּ "רָאָה" וְהַבָּא לְהַתִּיר אוֹמֵר זוֹ "דַּיָּה" שְׁמָהּ אוֹ "אַיָּה" שְׁמָהּ וְזוֹ לֹא אָסַר הַכָּתוּב. וּבָעוֹפוֹת פָּרַט לְךָ הַטְּמֵאִים לְלַמֵּד שֶּׁהעוֹפוֹת הַטְּהוֹרִים מְרֻבִּים עַל הַטְּמֵאִים לְפִיכָךְ פֵּרֵט אֶת הַמּוּעָט
14,14
וְאֵת כָּל עֹרֵב לְמִינוֹ.
14,15
וְאֵת בַּת הַיַּעֲנָה וְאֶת הַתַּחְמָס וְאֶת הַשָּׁחַף וְאֶת הַנֵּץ לְמִינֵהוּ.
14,16
אֶת הַכּוֹס וְאֶת הַיַּנְשׁוּף וְהַתִּנְשָׁמֶת.
הַתִּנְשָׁמֶת.
קלב"א שׁורי"ץ
14,17
וְהַקָּאָת וְאֶת הָרָחָמָה וְאֶת הַשָּׁלָךְ.
שָׁלָךְ.
הַשּׁוֹלֶה דָּגִים מִן הַיָּם
14,18
וְהַחֲסִידָה וְהָאֲנָפָה לְמִינָהּ וְהַדּוּכִיפַת וְהָעֲטַלֵּף.
דּוּכִיפַת.
הוּא תַּרְנְגוֹל הַבָּר ובלע"ז הרופּ"א (אויערהאן) וְכַרְבָּלְתּוֹ כְּפוּלָה
14,19
וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף טָמֵא הוּא לָכֶם: לֹא יֵאָכֵלוּ.
שֶׁרֶץ הָעוֹף.
הֵם הַנְּמוּכִים הָרוֹחֲשִׁים עַל הָאָרֶץ. כְּגוֹן זְבוּבִים וּצְרָעִים וַחֲגָבִים טְמֵאִים הֵם קְרוּיִים "שֶׁרֶץ"
14,20
כָּל עוֹף טָהוֹר תֹּאכֵלוּ.
כָּל עוֹף טָהוֹר תֹּאכֵלוּ.
וְלֹא אֶת הַטָּמֵא בָּא לִתֵּן "עֲשֵׂה" עַל "לֹא תַעֲשֶׂה" וְכֵן בַּבְּהֵמָה "אֹתָהּ תֹּאכְלוּ" וְלֹא בְּהֵמָה טְמֵאָה. וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה עֲשֵׂה לַעֲבֹר עֲלֵיהֶם בַּ"עֲשֶׂה" וְ"לֹא תַעֲשֶׂה"
14,21
לֹא תֹאכְלוּ כָל נְבֵלָה לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ אוֹ מָכֹר לְנָכְרִי כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ. {פ}
לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.
גֵּר תּוֹשָׁב שֶׁקִּבֵּל עָלָיו שֶׁלֹּא לַעֲבֹד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְאוֹכֵל נְבֵלוֹת
כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה.
קַדֵּשׁ אֶת עַצְמְךָ בַּמֻּתָּר לְךָ דְּבָרִים הַמֻּתָּרִים וַאֲחֵרִים נוֹהֲגִים בָּהֶם אִסּוּר אַל תַּתִּירֵם בִּפְנֵיהֶם
לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי.
שְׁלֹשָׁה פְּעָמִים פְּרָט לְחַיָּה וּלְעוֹפוֹת וְלִבְהֵמָה טְמֵאָה
14,22
עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה.
עֲשֵׂר תְּעַשֵׂר.
מָה עִנְיָן זֶה אֵצֶל זֶה? אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל: לֹא תִּגְרְמוּ לִי לְבַשֵּׁל גְּדָיִים שֶׁל תְּבוּאָה עַד שֶׁהֵן בִּמְעֵי אִמּוֹתֵיהֶן שֶׁאִם אֵין אַתֶּם מְעַשְּׂרִים מַעַשְׂרוֹת כָּרָאוּי כְּשֶׁהוּא סָמוּךְ לְהִתְבַּשֵּׁל אֲנִי מוֹצִיא רוּחַ קָדִים וְהִיא מְשַׁדַּפְתָּן שֶׁנֶּאֱמַר: "וּשְׁדֵפָה לִפְנֵי קָמָה". וְכֵן לְעִנְיַן בִּכּוּרִים
שָׁנָה שָׁנָה.
מִכָּאן שֶׁאֵין מְעַשְּׂרִין מִן הֶחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן
14,23
וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ: לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כָּל הַיָּמִים.
וְאָכַלְתָּ וְגוֹ.
זֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁכְּבָר לִמְּדָנוּ לִתֵּן מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לַלְּוִיִם שֶׁנֶּאֱמַר: "כִּי תִקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל" וְגוֹ' וְנָתַן לָהֶם רְשׁוּת לְאָכְלוֹ בְּכָל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר: "וַאֲכַלְתֶּם אֹתוֹ בְּכָל־מָקוֹם" עַל כָּרְחֲךָ זֶה מַעֲשֵׂר אַחֵר הוּא
14,24
וְכִי יִרְבֶּה מִמְּךָ הַדֶּרֶךְ כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָשׂוּם שְׁמוֹ שָׁם: כִּי יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.
כִּי יְבָרֶכְךָ.
שֶׁתְּהֵא הַתְּבוּאָה מְרֻבָּה לָשֵׂאת
14,25
וְנָתַתָּה בַּכָּסֶף וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ.
14,26
וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשְׁךָ בַּבָּקָר וּבַצֹּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְךָ נַפְשֶׁךָ וְאָכַלְתָּ שָּׁם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְשָׂמַחְתָּ אַתָּה וּבֵיתֶךָ.
בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשֶׁךָ.
כְּלָל
בַּבָּקָר וּבַצֹּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר.
פְּרָט
וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְךָ נַפְשֶׁךָ.
חָזַר וְכָלַל מַה הַפְּרָט מְפֹרָשׁ וְלָד וַלְדוֹת הָאָרֶץ וְרָאוּי לְמַאֲכַל אָדָם וְכוּ'
14,27
וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ לֹא תַעַזְבֶנּוּ: כִּי אֵין לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ. {ס}
וְהַלֵּוִי וְגוֹ לא תַעַזְבֶנּוּ.
מִלִּתֵּן לוֹ מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן
כִּי אֵין לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ.
יָצְאוּ לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה וְהֶפְקֵר שֶׁאַף הוּא יֵשׁ לוֹ חֵלֶק עִמְּךָ בָּהֶן כָּמוֹךָ וְאֵינָן חַיָּבִין בְּמַעֲשֵׂר
14,28
מִקְצֵה שָׁלֹשׁ שָׁנִים תּוֹצִיא אֶת כָּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ בַּשָּׁנָה הַהִוא וְהִנַּחְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ.
מִקְצֵה שָׁלֹשׁ שָׁנִים.
בָּא וְלִמֵּד שֶׁאִם הִשְׁהָה מַעַשְׂרוֹתָיו שֶׁל שָׁנָה רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה לִשְׁמִטָּה שֶׁיְּבַעֲרֵם מִן הַבַּיִת בַּשְּׁלִישִׁית
14,29
וּבָא הַלֵּוִי כִּי אֵין לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ וְאָכְלוּ וְשָׂבֵעוּ לְמַעַן יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדְךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה. {ס}
וּבָא הַלֵּוִי.
וְיִטֹּל מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן
וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם.
וְיִטְּלוּ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁהוּא שֶׁל עָנִי שֶׁל שָׁנָה זוֹ וְלֹא תֹאכְלֶנּוּ אַתָּה בִּירוּשָׁלַיִם כְּדֶרֶךְ שֶׁנִּזְקַקְתָּ לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל שְׁתֵּי שָׁנִים
וְאָכְלוּ וְשָׂבֵעוּ.
תֵּן לָהֶם כְּדֵי שְׂבִיעָה מִכָּאן אָמְרוּ: אֵין פּוֹחֲתִין לְעָנִי בַּגֹּרֶן וְכוּ' וְאַתָּה הוֹלֵךְ לִירוּשָׁלַיִם לְמַעֲשֵׂר שֶׁל שָׁנָה רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה שֶׁהִשְׁהֵיתָ וּמִתְוַדֶּה: בִּעַרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן־הַבַּיִת כְּמוֹ שֶׁמְּפֹרָשׁ בְּ"כִי תִכְלֶה לַעְשֵׂר"
15,1
מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה.
מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים.
יָכוֹל שֶׁבַע שָׁנִים לְכָל מִלְוֶה וּמִלְוֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: "קָרְבָה שְׁנַת הַשֶּׁבַע". וְאִם אַתָּה אוֹמֵר שֶׁבַע שָׁנִים לְכָל מִלְוֶה וּמִלְוֶה לְהַלְוָאוֹת כָּל אֶחָד וְאֶחָד הֵיאַךְ הִיא קְרֵבָה? הָא לָמַדְתָּ שֶׁבַע שָׁנִים לְמִנְיַן הַשְּׁמִטּוֹת
15,2
וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ: לֹא יִגֹּשׂ אֶת רֵעֵהוּ וְאֶת אָחִיו כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לַיהוָה.
שָׁמוֹט כָּל־בַּעַל מַשֵּׁה־יָדוֹ.
שָׁמוֹט אֶת יָדוֹ שֶׁל כָּל בַּעַל מַשֶּׁה
15,3
אֶת הַנָּכְרִי תִּגֹּשׂ וַאֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ אֶת אָחִיךָ תַּשְׁמֵט יָדֶךָ.
את הנכרי תגש
( זו מצות עשה
15,4
אֶפֶס כִּי לֹא יִהְיֶה בְּךָ אֶבְיוֹן: כִּי בָרֵךְ יְבָרֶכְךָ יְהוָה בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ.
אֶפֶס כִּי לֹא יִהְיֶה־בְּךָ אֶבְיוֹן.
וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: "כִּי לֹא יֶחְדַּל אֶבְיוֹן". אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁאַתֶּם עוֹשִׂים רְצוֹנוֹ שֶׁל מָקוֹם אֶבְיוֹנִים בַּאֲחֵרִים וְלֹא בָּכֶם וּכְשֶׁאֵין אַתֶּם עוֹשִׂים רְצוֹנוֹ שֶׁל מָקוֹם אֶבְיוֹנִים בָּכֶם
אֶבְיוֹן.
דַּל מֵעָנִי. וּלְשׁוֹן "אֶבְיוֹן" שֶׁהוּא תָּאֵב לְכָל דָּבָר
15,5
רַק אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם.
רַק אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע.
אָז לֹא יִהְיֶה־בְּךָ אֶבְיוֹן
שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע.
שְׁמַע קִמְעָא מַשְׁמִיעִין אוֹתוֹ הַרְבֵּה
15,6
כִּי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָךְ וְהַעֲבַטְתָּ גּוֹיִם רַבִּים וְאַתָּה לֹא תַעֲבֹט וּמָשַׁלְתָּ בְּגוֹיִם רַבִּים וּבְךָ לֹא יִמְשֹׁלוּ. {ס}
כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר־לָךְ.
וְהֵיכָן דִּבֵּר? בָּרוּךְ אַתָּה בָעִיר
וְהַעֲבַטְתָּ.
כָּל לְשׁוֹן הַלְוָאָה כְּשֶׁנּוֹפֵל עַל הַמַּלְוֶה נוֹפֵל בִּלְשׁוֹן מַפְעִיל כְּגוֹן "וְהִלְוִיתָ" "וְהַעֲבַטְתָּ". וְאִם הָיָה אוֹמֵר "וַעֲבַטְתָּ" הָיָה נוֹפֵל עַל הַלֹּוֶה כְּמוֹ "וְלָוִיתָ"
וְהַעֲבַטְתָּ גּוֹיִם.
יָכוֹל שֶׁתְּהֵא לֹוֶה מִזֶּה וּמַלְוֶה לָזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: וְאַתָּה לֹא תַעֲבֹט
וּמָשַׁלְתָּ בְּגוֹיִם רַבִּים.
יָכוֹל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אֲחֵרִים מוֹשְׁלִים עָלֶיךָ? תַּלְמוּד לוֹמַר: וּבְךָ לֹא יִמְשֹׁלוּ
15,7
כִּי יִהְיֶה בְךָ אֶבְיוֹן מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בְּאַרְצְךָ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תְאַמֵּץ אֶת לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן.
כִּי יִהְיֶה בְךָ אֶבְיוֹן.
הַתָּאֵב תָּאֵב קוֹדֵם
מֵאַחַד אַחֶיךָ.
אָחִיךָ מֵאָבִיךָ קוֹדֵם לְאָחִיךָ מֵאִמְּךָ
שְׁעָרֶיךָ.
עֲנִיֵּי עִירְךָ קוֹדְמִין לַעֲנִיֵּי עִיר אַחֶרֶת
לֹא תְאַמֵּץ.
יֵשׁ לְךָ אָדָם שֶׁמִּצְטַעֵר אִם יִתֵּן אִם לֹא יִתֵּן לְכָךְ נֶאֱמַר: "לֹא תְאַמֵּץ". יֵשׁ לְךָ אָדָם שֶׁפּוֹשֵׁט אֶת יָדוֹ וְקוֹפְצָהּ לְכָךְ נֶאֱמַר: "וְלֹא תִקְפֹּץ"
מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן.
אִם לֹא תִּתֵּן לוֹ סוֹפְךָ לִהְיוֹת אָחִיו שֶׁל אֶבְיוֹן
15,8
כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ.
פָתֹחַ תִּפְתַּח.
אֲפִלּוּ כַּמָּה פְּעָמִים
כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח.
הֲרֵי "כִּי" מְשַׁמֵּשׁ בִּלְשׁוֹן אֶלָּא
וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ.
אִם לֹא רָצָה בְּמַתָּנָה תֵּן לוֹ בְּהַלְוָאָה
דֵּי מַחֲסֹרוֹ.
וְאִי אַתָּה מְצֻוֶּה לְהַעֲשִׁירוֹ
אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ.
אֲפִלּוּ סוּס לִרְכֹּב עָלָיו וְעֶבֶד לָרוּץ לְפָנָיו
לוֹ.
זוֹ אִשָּׁה וְכֵן הוּא אוֹמֵר "אֶעֱשֶׂה־לוֹ עֵזֶר כְּנֶגְדוֹ"
15,9
הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְלִיַּעַל לֵאמֹר קָרְבָה שְׁנַת הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה וְרָעָה עֵינְךָ בְּאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן וְלֹא תִתֵּן לוֹ וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל יְהוָה וְהָיָה בְךָ חֵטְא.
וְקָרָא עָלֶיךָ.
יָכוֹל מִצְוָה? תַּלְמוּד לוֹמַר "וְלֹא יִקְרָא"
וְהָיָה בְךָ חֵטְא.
מִכָּל מָקוֹם אֲפִלּוּ לֹא יִקְרָא אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר: "וְקָרָא עָלֶיךָ"? מְמַהֵר אֲנִי לִפָּרַע על יְדֵי הַקּוֹרֵא יוֹתֵר מִמִּי שֶׁאֵינוֹ קוֹרֵא
15,10
נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ: כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַעֲשֶׂךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ.
נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ.
אֲפִלּוּ מֵאָה פְּעָמִים
לוֹ.
בֵּינוֹ וּבֵינֶךָ
כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר.
אֲפִלּוּ אָמַרְתָּ לִתֵּן אַתָּה נוֹטֵל שְׂכַר הָאֲמִירָה עִם שְׂכַר הַמַּעֲשֶׂה
15,11
כִּי לֹא יֶחְדַּל אֶבְיוֹן מִקֶּרֶב הָאָרֶץ עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לֵאמֹר פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לְאָחִיךָ לַעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ בְּאַרְצֶךָ. {ס}
עַל־כֵּן.
מִפְּנֵי כֵּן
לֵאמֹר.
עֵצָה לְטוֹבָתְךָ אֲנִי מַשִּׂיאֲךָ
לְאָחִיךָ לַעֲנִיֶּךָ.
לְאֵיזֶה אָח? לֶעָנִי
לַעֲנִיֶּךָ
לַעֲנִיֶּךָ בְּיוֹ"ד אֶחָד לְשׁוֹן עָנִי אֶחָד הוּא אֲבָל "עֲנִיֶּיךָ" בִּשְׁנֵי יוֹדִי"ן שְׁנֵי עֲנִיִּים
15,12
כִּי יִמָּכֵר לְךָ אָחִיךָ הָעִבְרִי אוֹ הָעִבְרִיָּה וַעֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת תְּשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ.
כִּי יִמָּכֵר לְךָ.
עַל יְדֵי אֲחֵרִים בִּמְכָרוּהוּ בֵּית־דִּין בִּגְנֵבָתוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וַהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר "כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי" וּבִמְכָרוּהוּ בֵּית דִּין הַכָּתוּב מְדַבֵּר?! אֶלָּא מִפְּנֵי שְׁנֵי דְּבָרִים שֶׁנִּתְחַדְּשׁוּ כָּאן אֶחָד שֶׁכָּתוּב "אוֹ הָעִבְרִיָּה" אַף הִיא תֵּצֵא בְּשֵׁשׁ וְלֹא שֶׁמְּכָרוּהָ בֵּית דִּין שֶׁאֵין הָאָמָה נִמְכֶּרֶת בִּגְנֵבָתָהּ שֶׁנֶּאֱמַר "בִּגְנֵבָתוֹ" וְלֹא "בִּגְנֵבָתָהּ" אֶלָּא בִּקְטַנָּה שֶׁמְּכָרָהּ אָבִיהָ. וְלִמֵּד כָּאן שֶׁאִם יָצְאוּ שֵׁשׁ שָׁנִים קֹדֶם שֶׁתָּבִיא סִימָנִין תֵּצֵא וְעוֹד חִדֵּשׁ כָּאן: "הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק"
15,13
וְכִי תְשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ לֹא תְשַׁלְּחֶנּוּ רֵיקָם.
15,14
הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק לוֹ מִצֹּאנְךָ וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ: אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ תִּתֶּן לוֹ.
הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק.
לְשׁוֹן עֲדִי בְּגֹבַהּ וּבְמַרְאִית הָעַיִן דָּבָר שֶׁיְּהֵא נִכָּר שֶׁהֱטִיבוֹתָ לוֹ. וְיֵשׁ מְפָרְשִׁים לְשׁוֹן הַטְעָנָה עַל צַוָּארוֹ
מִצֹּאנְךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ.
יָכוֹל אֵין לִי אֶלָּא אֵלּוּ בִּלְבַד? תַּלְמוּד לוֹמַר "אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ" מִכָּל־מָה שֶּׁבֵּרַכְךָ בּוֹרַאֲךָ. וְלָמָּה נֶאֶמְרוּ אֵלּוּ? מָה אֵלּוּ מְיֻחָדִים שֶׁהֵם בִּכְלַל בְּרָכָה אַף כָּל שֶׁהוּא בִּכְלַל בְּרָכָה יָצְאוּ פְּרָדוֹת. וְלָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ בְּמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין בִּגְזֵרָה שָׁוָה כַּמָּה נוֹתְנִין לוֹ מִכָּל מִין וָמִין
15,15
וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם וַיִּפְדְּךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ אֶת הַדָּבָר הַזֶּה הַיּוֹם.
וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ.
וְהֶעֱנַקְתִּי וְשָׁנִיתִי לְךָ מִבִּזַּת מִצְרַיִם וּבִזַּת הַיָּם אַף אַתָּה הַעֲנֵק וּשְׁנֵה לוֹ
15,16
וְהָיָה כִּי יֹאמַר אֵלֶיךָ לֹא אֵצֵא מֵעִמָּךְ: כִּי אֲהֵבְךָ וְאֶת בֵּיתֶךָ כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ.
15,17
וְלָקַחְתָּ אֶת הַמַּרְצֵעַ וְנָתַתָּה בְאָזְנוֹ וּבַדֶּלֶת וְהָיָה לְךָ עֶבֶד עוֹלָם וְאַף לַאֲמָתְךָ תַּעֲשֶׂה כֵּן.
עֶבֶד עוֹלָם.
יָכוֹל כְּמַשְׁמָעוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל־ אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל־מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ". הָא לָמַדְתָּ שֶׁאֵין זֶה אֶלָּא עוֹלָמוֹ שֶׁל יוֹבֵל
וְאַף לַאֲמָתְךָ תַּעֲשֶׂה כֵּן.
הַעֲנֵק לָהּ יָכוֹל אַף לִרְצִיעָה הִשְׁוָה הַכָּתוּב אוֹתָהּ תַּלְמוּד לוֹמַר וְאִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד. עֶבֶד נִרְצָע וְאֵין אָמָה נִרְצַעַת
15,18
לֹא יִקְשֶׁה בְעֵינֶךָ בְּשַׁלֵּחֲךָ אֹתוֹ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ כִּי מִשְׁנֶה שְׂכַר שָׂכִיר עֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים וּבֵרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה. {פ}
כִּי מִשְׁנֶה שְׂכַר שָׂכִיר.
מִכָּאן אָמְרוּ: עֶבֶד עִבְרִי עוֹבֵד בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה וְזֶהוּ כִּפְלַיִם שֶׁבַּעֲבוֹדַת שְׂכִירֵי יוֹם וּמַהוּ עֲבוֹדָתוֹ בַּלַּיְלָה רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית וְהַוְּלָדוֹת לָאָדוֹן
15,19
כָּל הַבְּכוֹר אֲשֶׁר יִוָּלֵד בִּבְקָרְךָ וּבְצֹאנְךָ הַזָּכָר תַּקְדִּישׁ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ: לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ.
כָּל הַבְּכוֹר וְגוֹ תַּקְדִּישׁ.
וּבְמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר לֹא יַקְדִּישׁ שֶׁנֶּאֱמַר אַךְ בְּכוֹר אֲשֶׁר יִבְכַּר לַה' וְגוֹ'. הָא כֵּיצַד? אֵינוֹ מַקְדִּישׁוֹ לְקָרְבָּן אַחֵר וְכָאן לִמֵּד שֶׁמִּצְוָה לוֹמַר הֲרֵי אַתָּה קָדוֹשׁ לִבְכוֹרָה. דָּבָר אַחֵר: אִי אֶפְשָׁר לוֹמַר תַּקְדִּישׁ שֶׁכְּבָר נֶאֱמַר לֹא יַקְדִּישׁ וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר לֹא יַקְדִּישׁ שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר תַּקְדִּישׁ הָא כֵּיצַד? מַקְדִּישׁ אַתָּה הֶקְדֵּשׁ עִלּוּי וְנוֹתֵן לְהֶקְדֵּשׁ כְּפִי טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁבּוֹ
לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ וְלֹא תָגֹז וְגוֹ.
אַף הַחִלּוּף לָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁאָסוּר אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בַּהוֶֹה
15,20
לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ תֹאכְלֶנּוּ שָׁנָה בְשָׁנָה בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אַתָּה וּבֵיתֶךָ.
לִפְנֵי ה אֱלֹהֶיךָ תֹאכְלֶנּוּ.
לַכֹּהֵן הוּא אוֹמֵר שֶׁכְּבָר מָצִינוּ שֶׁהוּא מִמַּתְּנוֹת כְּהֻנָּה אֶחָד תַּם וְאֶחָד בַּעַל מוּם שֶׁנֶּאֱמַר: "וּבְשָׂרָם יִהְיֶה לָּךְ" וְגוֹ'
שָׁנָה בְשָׁנָה.
מִכָּאן שֶׁאֵין מַשְׁהִין אוֹתוֹ יוֹתֵר עַל שְׁנָתוֹ יָכוֹל יְהֵא פָּסוּל מִשֶּׁעָבְרָה שְׁנָתוֹ? כְּבָר הֻקַּשׁ לְמַעֲשֵׂר שֶׁנֶּאֱמַר: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ". מַה מַּעֲשֵׂר שֵׁנִי אֵינוֹ נִפְסָל מִשָּׁנָה לַחֲבֶרְתָּהּ אַף בְּכוֹר אֵינוֹ נִפְסָל אֶלָּא שֶׁמִּצְוָה תּוֹךְ שְׁנָתוֹ
שָׁנָה בְשָׁנָה.
אִם שְׁחָטוֹ בְּסוֹף שְׁנָתוֹ אוֹכְלוֹ אוֹתוֹ הַיּוֹם וְיוֹם אֶחָד מִשָּׁנָה אַחֶרֶת. לִמֵּד שֶׁנֶּאֱכָל לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד
15,21
וְכִי יִהְיֶה בוֹ מוּם פִּסֵּחַ אוֹ עִוֵּר כֹּל מוּם רָע לֹא תִזְבָּחֶנּוּ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ.
מוּם.
כְּלָל
פִּסֵּחַ אוֹ עִוֵּר.
פְּרָט
כֹּל מוּם רָע.
חָזַר וְכָלַל מַה הַפְּרָט מְפֹרָשׁ מוּם הַגָּלוּי וְאֵינוֹ חוֹזֵר אַף כָּל מוּם שֶׁבַּגָּלוּי וְאֵינוֹ חוֹזֵר
15,22
בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יַחְדָּו כַּצְּבִי וְכָאַיָּל.
15,23
רַק אֶת דָּמוֹ לֹא תֹאכֵל: עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם. {פ}
רַק אֶת דָּמוֹ לֹא תֹאכֵל.
שֶׁלֹּא תֹּאמַר: הוֹאִיל וְכֻלּוֹ הֶתֵּר הַבָּא מִכְּלַל אִסּוּר הוּא שֶׁהֲרֵי קָדוֹשׁ וְנִשְׁחָט בַּחוּץ בְּלֹא פִּדְיוֹן וְנֶאֱכָל יָכוֹל יְהֵא אַף הַדָּם מֻתָּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: "רַק אֶת־ דָּמוֹ לֹא תֹאכֵל"
16,1
שָׁמוֹר אֶת חֹדֶשׁ הָאָבִיב וְעָשִׂיתָ פֶּסַח לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ: כִּי בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב הוֹצִיאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ מִמִּצְרַיִם לָיְלָה.
שָׁמוֹר אֶת חֹדֶשׁ הָאָבִיב.
מִקֹּדֶם בּוֹאוֹ שָׁמוֹר שֶׁיְּהֵא רָאוּי "לָאָבִיב" לְהַקְרִיב בּוֹ אֶת מִנְחַת הָעֹמֶר וְאִם לָאו עַבֵּר אֶת הַשָּׁנָה
מִמִּצְרַיִם לָיְלָה.
וַהֲלֹא בַּיּוֹם יָצְאוּ שֶׁנֶּאֱמַר: "מִמָּחֳרַת הַפֶּסָח יָצְאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל" וְגוֹ'. אֶלָּא לְפִי שֶׁבַּלַּיְלָה נָתַן לָהֶם פַּרְעֹה רְשׁוּת לָצֵאת שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיִּקְרָא לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן לַיְלָה" וְגוֹ'
16,2
וְזָבַחְתָּ פֶּסַח לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ צֹאן וּבָקָר בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם.
וְזָבַחְתָּ פֶּסַח לַה אֱלֹהֶיךָ צֹאן.
שֶׁנֶּאֱמַר" מִן־הַכְּבָשִׂים וּמִן־הָעִזִּים תִּקָּחוּ"
וּבָקָר.
תִּזְבַּח לַחֲגִיגָה שֶׁאִם נִמְנוּ עַל הַפֶּסַח חֲבוּרָה מְרֻבָּה מְבִיאִים עִמּוֹ חֲגִיגָה כְּדֵי שֶׁיְּהֵא נֶאֱכָל עַל הַשֹּׂבַע. וְעוֹד לָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ דְּבָרִים הַרְבֵּה בְּפָסוּק זֶה
16,3
לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי: כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ.
לֶחֶם עֹנִי.
לֶחֶם שֶׁמַּזְכִּיר אֶת הָעֹנִי שֶׁנִּתְעַנּוּ בְּמִצְרַיִם
כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ.
וְלֹא הִסְפִּיק בְּצֵקְךָ לְהַחֲמִיץ וְזֶה יִהְיֶה לְךָ לְזִכָּרוֹן וְחִפָּזוֹן לֹא שֶׁלְּךָ הָיָה אֶלָּא שֶׁל מִצְרַיִם שֶׁכֵּן הוּא אוֹמֵר "וַתֶּחֱזַק מִצְרַיִם עַל־הָעָם" וְגוֹ'
לְמַעַן תִּזְכֹּר.
עַל יְדֵי אֲכִילַת הַפֶּסַח וְהַמַּצָּה אֶת־יוֹם צֵאתְךָ
16,4
וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלְךָ שִׁבְעַת יָמִים וְלֹא יָלִין מִן הַבָּשָׂר אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר.
וְלֹא יָלִין מִן־הַבָּשָׂר אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר.
אַזְהָרָה לְמוֹתִיר בְּפֶסַח דּוֹרוֹת לְפִי שֶׁלֹּא נֶאֱמַר אֶלָּא בְּפֶסַח מִצְרַיִם. וְיוֹם רִאשׁוֹן הָאָמוּר כָּאן הוּא י"ד בְּנִיסָן כְּמָה דְּאַתְּ אָמֵר: "אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְׂאוֹר מִבָּתֵּיכֶם". וּלְפִי שֶׁנִּסְתַּלֵּק הַכָּתוּב מֵעִנְיָנוֹ שֶׁל פֶּסַח וְהִתְחִיל לְדַבֵּר בְּחֻקּוֹת שִׁבְעַת יָמִים כְּגוֹן: "שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל־עָלָיו מַצּוֹת וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל־ גְּבֻלְךָ". הֻצְרַךְ לְפָרֵשׁ בְּאֵיזוֹ זְבִיחָה הוּא מַזְהִיר. שֶׁאִם כָּתַב "וְלֹא־יָלִין מִן־הַבָּשָׂר אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב לַבֹּקֶר" הָיִיתִי אוֹמֵר: שְׁלָמִים הַנִּשְׁחָטִים כָּל שִׁבְעָה כֻּלָּן בְּ"בַל תּוֹתִירוּ" וְאֵינָן נֶאֱכָלִין אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה לְכָךְ כָּתַב "בָּעֶרֶב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן". דָּבָר אַחֵר בַּחֲגִיגַת י"ד הַכָּתוּב מְדַבֵּר וְלִמֵּד עָלֶיהָ שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וְ"הָרִאשׁוֹן" הָאָמוּר כָּאן בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן הַכָּתוּב מְדַבֵּר וְכֵן מַשְׁמָעוֹ שֶׁל מִקְרָא: בְּשַׂר חֲגִיגָה אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב לֹא יָלִין בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן עַד בֹּקֶר שֶׁל שֵׁנִי אֲבָל נֶאֱכֶלֶת הִיא בְּי"ד וּבְט"ו. וְכָךְ הִיא שְׁנוּיָה בְּמַסֶּכֶת פְּסָחִים
16,5
לֹא תוּכַל לִזְבֹּחַ אֶת הַפָּסַח בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.
16,6
כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם תִּזְבַּח אֶת הַפֶּסַח בָּעָרֶב: כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ מוֹעֵד צֵאתְךָ מִמִּצְרָיִם.
בָּעֶרֶב כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ מוֹעֵד צֵאתְךָ מִמִּצְרָיִם.
הֲרֵי שְׁלֹשָׁה זְמַנִּים חֲלוּקִים: בָּעֶרֶב מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה זָבְחֵהוּ וּכְבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ תֹּאכְלֵהוּ וּמוֹעֵד צֵאתְךָ אַתָּה שׂוֹרְפֵהוּ כְּלוֹמַר נַעֲשָׂה "נוֹתָר" וְיָצָא לְבֵית הַשְּׂרֵפָה
16,7
וּבִשַּׁלְתָּ וְאָכַלְתָּ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ וּפָנִיתָ בַבֹּקֶר וְהָלַכְתָּ לְאֹהָלֶיךָ.
וּבִשַּׁלְתָּ.
זֶהוּ צְלִי אֵשׁ שֶׁאַף הוּא קָרוּי "בִּשּׁוּל"
וּפָנִיתָ בַבֹּקֶר.
לְבָקְרוֹ שֶׁל שֵׁנִי. מְלַמֵּד שֶׁטָּעוּן לִינָה לַיְלָה שֶׁל מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב
16,8
שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי עֲצֶרֶת לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא תַעֲשֶׂה מְלָאכָה. {ס}
שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת.
וּבְמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר: "שִׁבְעַת יָמִים" שִׁבְעָה מִן הַיָּשָׁן וְשִׁשָּׁה מִן הֶחָדָשׁ. דָּבָר אַחֵר : לִמֵּד עַל אֲכִילַת מַצָּה בַּשְּׁבִיעִי שֶׁאֵינָהּ חוֹבָה וּמִכָּאן אַתָּה לָמֵד לְשֵׁשֶׁת יָמִים שֶׁהֲרֵי שְׁבִיעִי בִּכְלָל הָיָה וְיָצָא מִן הַכְּלָל לְלַמֵּד שֶׁאֵין אֲכִילַת מַצָּה בּוֹ חוֹבָה אֶלָּא רְשׁוּת. וְלֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא אֶלָּא לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כֻּלּוֹ יָצָא. מַה שְּׁבִיעִי רְשׁוּת אַף כֻּלָּם רְשׁוּת חוּץ מִלַּיְלָה הָרִאשׁוֹן שֶׁהַכָּתוּב קָבְעוֹ חוֹבָה שֶׁנֶּאֱמַר: "בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת"
עֲצֶרֶת לה אֱלֹהֶיךָ.
עֲצֹר עַצְמְךָ מִן הַמְּלָאכָה. דָּבָר אַחֵר כְּנוּפְיָא שֶׁל מַאֲכָל וּמִשְׁתֶּה לְשׁוֹן: "נַעַצְרָה נָּא אוֹתְךָ"
16,9
שִׁבְעָה שָׁבֻעֹת תִּסְפָּר לָךְ: מֵהָחֵל חֶרְמֵשׁ בַּקָּמָה תָּחֵל לִסְפֹּר שִׁבְעָה שָׁבֻעוֹת.
מֵהָחֵל חֶרְמֵשׁ בַּקָּמָה.
מִשֶּׁנִּקְצַר הָעֹמֶר שֶׁהוּא רֵאשִׁית הַקָּצִיר
16,10
וְעָשִׂיתָ חַג שָׁבֻעוֹת לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ מִסַּת נִדְבַת יָדְךָ אֲשֶׁר תִּתֵּן: כַּאֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.
מִסַּת נִדְבַת יָדְךָ.
דֵּי נִדְבַת יָדְךָ הַכֹּל לְפִי הַבְּרָכָה הָבֵא שַׁלְמֵי שִׂמְחָה וְקַדֵּשׁ קְרוּאִים לֶאֱכֹל
16,11
וְשָׂמַחְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בְּקִרְבֶּךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם.
וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה.
אַרְבָּעָה שֶׁלִּי כְּנֶגֶד אַרְבָּעָה שֶׁלְּךָ: בִּנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ אִם אַתָּה מְשַׂמֵּחַ אֶת שֶׁלִּי אֲנִי מְשַׂמֵּחַ אֶת שֶׁלְּךָ
16,12
וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּמִצְרָיִם וְשָׁמַרְתָּ וְעָשִׂיתָ אֶת הַחֻקִּים הָאֵלֶּה. {פ}
וְזָכַרְתָּ כִּי־עֶבֶד הָיִיתָ וְגוֹ.
עַל מְנָת כֵּן פְּדִיתִיךָ שֶׁתִּשְׁמֹר וְתַעֲשֶׂה אֶת הַחֻקִּים הָאֵלֶּה
16,13
חַג הַסֻּכֹּת תַּעֲשֶׂה לְךָ שִׁבְעַת יָמִים: בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ.
בְּאָסְפְּךָ.
בִּזְמַן הָאָסִיף שֶׁאַתָּה מַכְנִיס לַבַּיִת פֵּרוֹת הַקַּיִץ. דָּבָר אַחֵר בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ לִמֵּד שֶׁמְּסַכְּכִין אֶת הַסֻּכָּה בִּפְסֹלֶת גֹּרֶן וָיֶקֶב
16,14
וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ: אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.
16,15
שִׁבְעַת יָמִים תָּחֹג לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה: כִּי יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל תְּבוּאָתְךָ וּבְכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ.
וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ.
לְפִי פְּשׁוּטוֹ אֵין זֶה לְשׁוֹן צִוּוּי אֶלָּא לְשׁוֹן הַבְטָחָה. וּלְפִי תַּלְמוּדוֹ לָמְדוּ מִכָּאן לְרַבּוֹת לֵילֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן לְשִׂמְחָה
16,16
שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָר בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻעוֹת וּבְחַג הַסֻּכּוֹת וְלֹא יֵרָאֶה אֶת פְּנֵי יְהוָה רֵיקָם.
וְלֹא יֵרָאֶה אֶת־פְּנֵי ה רֵיקָם.
אֶלָּא הָבֵא עוֹלוֹת רְאִיָּה וְשַׁלְמֵי חֲגִיגָה
16,17
אִישׁ כְּמַתְּנַת יָדוֹ כְּבִרְכַּת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן לָךְ. {ס}
אִישׁ כְּמַתְּנַת יָדוֹ.
חגייגה ח) מי שיש לו אוכלין הרבה ונכסים מרובין יביא עולות מרובות ושלמים מרובים חסלת פרשת רא