Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
04:41 : Mise des Téfilines
05:45 : Lever du soleil
13:08 : Heure de milieu du jour
20:31 : Coucher du soleil
21:17 : Tombée de la nuit

Paracha Béhaalotékha
Vendredi 9 Juin 2023 à 20:16
Sortie du Chabbath à 21:24
Afficher le calendrier
Béhaalotékha

Paracha Béhaalotékha

Pour télécharger un MP3, faites un double-clic sur le bouton "lecture".
Tradition \ Montée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème Haftara
Marocaine
Tunisienne
Algérienne  
Ashkénaze  
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את משה וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את המנרה
וידבר יהוה אל משה לאמר קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת והקרבת את הלוים לפני אהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישראל והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה והלוים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את האחד חטאת ואת האחד עלה ליהוה לכפר על הלוים והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים
ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה יהוה את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה את משה על הלוים כן עשו להם

וידבר יהוה אל משה לאמר זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד ושרת את אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם
וידבר יהוה אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו בארבעה עשר יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו במועדו ככל חקתיו וככל משפטיו תעשו אתו וידבר משה אל בני ישראל לעשת הפסח ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקרב את קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה יהוה לכם
וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקהׄ לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו ככל חקת הפסח יעשו אתו והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא וכי יגור אתכם גר ועשה פסח ליהוה כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ
וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה ולפי העלת הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל על פי יהוה יסעו בני ישראל ועל פי יהוה יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת יהוה ולא יסעו ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה
וידבר יהוה אל משה לאמר עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם
ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלון והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן

ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורי שדי ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם

ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדה צור ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני

ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמי שדי ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו

ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה נ ס
ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל נ פ ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש יהוה והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו וישמע משה את העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר אף יהוה מאד ובעיני משה רע ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי
ויאמר יהוה אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם
ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא ויצא משה וידבר אל העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים כי יתן יהוה את רוחו עליהם
ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על פני הארץ ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את העם המתאוים מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות
ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר וישמע יהוה והאיש משה ֯ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה

ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה ויחר אף יהוה בם וילך והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה
ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן
Afficher le commentaire de Rachi Afficher en Français
8,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
8,2
דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו: בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת.
בְּהַעֲלֹתְךָ
לָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת הַמְּנוֹרָה לְפָרָשַׁת הַנְּשִׂיאִים? לְפִי שֶׁכְּשָׁרָאה אַהֲרֹן חֲנֻכַּת הַנְּשִׂיאִים חָלְשָׁה אָז דַּעְתּוֹ שֶׁלֹּא הָיָה עִמָּהֶם בַּחֲנֻכָּה לֹא הוּא וְלֹא שִׁבְטוֹ. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: חַיֶּיךָ שֶׁלְּךָ גְּדוֹלָה מִשֶּׁלָּהֶם שֶׁאַתָּה מַדְלִיק וּמֵיטִיב אֶת הַנֵּרוֹת
בְּהַעֲלֹתְךָ
עַל שֵׁם שֶׁהַלַּהַב עוֹלֶה. כָּתוּב בְּהַדְלָקָתָן לְשׁוֹן "עֲלִיָּה" שֶׁצָּרִיךְ לְהַדְלִיק עַד שֶׁתְּהֵא שַׁלְהֶבֶת עוֹלָה מֵאֵלֶיהָ. וְעוֹד דָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ: מִכָּאן שֶׁמַּעֲלָה הָיְתָה לִפְנֵי הַמְּנוֹרָה שֶׁעָלֶיהָ הַכֹּהֵן עוֹמֵד וּמֵיטִיב
אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה
אֶל מוּל נֵר הָאֶמְצָעִי שֶׁאֵינוֹ בַּקָּנִים אֶלָּא בְּגוּף שֶׁל מְנוֹרָה
יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת
שִׁשָּׁה שֶׁעַל שֵׁשֶׁת הַקָּנִים שְׁלֹשֶׁת הַמִּזְרָחִיִּים פּוֹנִים לְמוּל הָאֶמְצָעִי הַפְּתִילוֹת שֶׁבָּהֶן וְכֵן שְׁלֹשָׁה הַמַּעֲרָבִיִּים רָאשֵׁי הַפְּתִילוֹת לְמוּל הָאֶמְצָעִי וְלָמָּה? כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ: לְאוֹרָהּ הוּא צָרִיךְ
8,3
וַיַּעַשׂ כֵּן אַהֲרֹן אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה הֶעֱלָה נֵרֹתֶיהָ: כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה.
וַיַּעַשׂ כֵּן אַהֲרֹן
(ספרי) לְהַגִּיד שִׁבְחוֹ שֶׁל אַהֲרֹן שֶׁלֹּא שִׁנָּה
8,4
וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה מִקְשָׁה זָהָב עַד יְרֵכָהּ עַד פִּרְחָהּ מִקְשָׁה הִוא: כַּמַּרְאֶה אֲשֶׁר הֶרְאָה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה כֵּן עָשָׂה אֶת הַמְּנֹרָה. {פ}
וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה
(שם) שֶׁהֶרְאָהוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּאֶצְבַּע לְפִי שֶׁנִּתְקַשָּׁה בָּהּ לְכָךְ נֶאֱמַר "וְזֶה"
מִקְשָׁה
בטדי"ן בְּלַעַז לְשׁוֹן "דָּא לְדָא נָקְשָׁן" (דניאל ה) עֶשֶׁת שֶׁל כִּכַּר זָהָב הָיְתָה וּמַקִּישׁ בְּקֻרְנָס וְחוֹתֵךְ בְּכַשִּׁיל לְפַשֵּׁט אֵיבָרֶיהָ כְּתִקּוּנָן וְלֹא נַעֲשֵׂית אֵיבָרִים אֵיבָרִים עַל יְדֵי חִבּוּר
עַד יְרֵכָהּ עַד פִּרְחָהּ
"יְרֵכָהּ" הִיא הַשִּׁדָּה שֶׁעַל הָרַגְלַיִם חָלוּל כְּדֶרֶךְ מְנוֹרַת כֶּסֶף שֶׁלִּפְנֵי הַשָּׂרִים
עַד יְרֵכָהּ עַד פִּרְחָהּ
כְּלוֹמַר גּוּפָהּ שֶׁל מְנוֹרָה כֻּלָּהּ וְכָל הַתָּלוּי בָּהּ
עַד יְרֵכָהּ
שֶׁהוּא אֵיבָר גָּדוֹל
עַד פִּרְחָהּ
שֶׁהוּא מַעֲשֶׂה דַּק שֶׁבָּהּ _ הַכֹּל מִקְשָׁה. וְדֶרֶךְ "עַד" לְשַׁמֵּשׁ בִּלְשׁוֹן "זֶה" כְּמוֹ (שופטים טו): "מִגָּדִישׁ וְעַד קָמָה וְעַד כֶּרֶם זָיִת"
כֵּן עָשָׂה אֶת הַמְּנֹרָה
מִי שֶׁעֲשָׂאָהּ . וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה: עַל יְדֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נַעֲשֵׂית מֵאֵלֶיהָ
8,5
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
8,6
קַח אֶת הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְטִהַרְתָּ אֹתָם.
קַח אֶת הַלְוִיִּם
קָחֵם בִּדְבָרִים: אַשְׁרֵיכֶם שֶׁנּתִּזְכּוּ לִהְיוֹת שַׁמָּשִׁים לַמָּקוֹם
8,7
וְכֹה תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל כָּל בְּשָׂרָם וְכִבְּסוּ בִגְדֵיהֶם וְהִטֶּהָרוּ.
הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת
שֶׁל אֵפֶר הַפָּרָה מִפְּנֵי טְמֵאֵי מֵתִים שֶׁבָּהֶם
וְהֶעֱבִירוּ תַעַר
מָצָאתִי בְּדִבְרֵי רַבִּי מֹשֶׁה הַדַּרְשָׁן: לְפִי שֶׁנָּתְנוּ כַּפָּרָה עַל הַבְּכוֹרוֹת שֶׁעָבְדוּ עֲבוֹדָה זָרה וְהִיא קְרוּיָה: "זִבְחֵי מֵתִים" וְהַמְצֹרָע קָרוּי "מֵת" _ הִזְקִיקָם תִּגְלַחַת כַּמְצֹרָעִים
8,8
וְלָקְחוּ פַּר בֶּן בָּקָר וּמִנְחָתוֹ סֹלֶת בְּלוּלָה בַשָּׁמֶן וּפַר שֵׁנִי בֶן בָּקָר תִּקַּח לְחַטָּאת.
וְלָקְחוּ פַּר בֶּן בָּקָר
וְהוּא עוֹלָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "וַעֲשֵׂה.. וְאֶת הָאֶחָד עֹלָה" וְהוּא קָרְבַּן צבור בע"א
וּפַר שֵׁנִי
(ת"כ) מַה תַּלְמוּד לוֹמַר "שֵׁנִי?" לוֹמַר לְךָ: מָה עוֹלָה לֹא נֶאֱכֶלֶת אַף חַטָּאת לֹא נֶאֱכֶלֶת (ע"כ דִּבְרֵי ר"מ) וּבְזוֹ יֵשׁ סְמָךְ לִדְבָרָיו בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים וְאוֹמֵר אֲנִי שֶׁהוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה שֶׁשָּׂעִיר הָיָה לָהֶם לְהָבִיא לְחַטָּאת ע"א עִם פַּר הָעוֹלָה
8,9
וְהִקְרַבְתָּ אֶת הַלְוִיִּם לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד וְהִקְהַלְתָּ אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
וְהִקְהַלְתָּ אֶת כָּל עֲדַת
לְפִי שֶׁהַלְּוִיִּם נְתוּנִים קָרְבַּן כַּפָּרָה תַּחְתֵּיהֶם יָבוֹאוּ וְיַעַמְדוּ עַל קָרְבָּנָם וְיִסְמְכוּ אֶת יְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם
8,10
וְהִקְרַבְתָּ אֶת הַלְוִיִּם לִפְנֵי יְהוָה וְסָמְכוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת יְדֵיהֶם עַל הַלְוִיִּם.
8,11
וְהֵנִיף אַהֲרֹן אֶת הַלְוִיִּם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדַת יְהוָה.
וְהֵנִיף אַהֲרֹן אֶת הַלְוִיִּם תְּנוּפָה
כְּדֶרֶךְ שֶׁאֲשַׁם מְצֹרָע טָעוּן תְּנוּפָה חַי. שָׁלֹשׁ תְּנוּפוֹת נֶאֶמְרוּ בְּפָרָשָׁה זוֹ: הָרִאשׁוֹנָה לִבְנֵי קְהָת לְכָךְ נֶאֱמַר בָּם: "וְהָיוּ לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדַת ה'" לְפִי שֶׁעֲבוֹדַת קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים עֲלֵיהֶם: הָאָרוֹן וְהַשֻּׁלְחָן וְגוֹ'. הַשְּׁנִיָּה לִבְנֵי גֵּרְשׁוֹן לְכָךְ נֶאֱמַר בָּם: "תְּנוּפָה לַה'" שֶׁאַף עָלֶיהָ הָיְתָה עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ: יְרִיעוֹת וּקְרָשִׁים (צ"ל: וּקְרָסִים דְּאֵלּוּ קְרָשִׁים בְּיַד מַשָּׂא בְּנֵי מְרָרִי) הַנִּרְאוֹת בְּבֵית קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים וְהַשְּׁלִישִׁית לִבְנֵי מְרָרִי
8,12
וְהַלְוִיִּם יִסְמְכוּ אֶת יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁ הַפָּרִים וַעֲשֵׂה אֶת הָאֶחָד חַטָּאת וְאֶת הָאֶחָד עֹלָה לַיהוָה לְכַפֵּר עַל הַלְוִיִּם.
8,13
וְהַעֲמַדְתָּ אֶת הַלְוִיִּם לִפְנֵי אַהֲרֹן וְלִפְנֵי בָנָיו וְהֵנַפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה לַיהוָה.
8,14
וְהִבְדַּלְתָּ אֶת הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לִי הַלְוִיִּם.
8,15
וְאַחֲרֵי כֵן יָבֹאוּ הַלְוִיִּם לַעֲבֹד אֶת אֹהֶל מוֹעֵד וְטִהַרְתָּ אֹתָם וְהֵנַפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה.
8,16
כִּי נְתֻנִים נְתֻנִים הֵמָּה לִי מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: תַּחַת פִּטְרַת כָּל רֶחֶם בְּכוֹר כֹּל מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָקַחְתִּי אֹתָם לִי.
נְתֻנִים נְתֻנִים.
נְתוּנִים לְמַשָּׂא נְתוּנִים לָשִׁיר
פִּטְרַת
פְּתִיחַת
8,17
כִּי לִי כָל בְּכוֹר בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה: בְּיוֹם הַכֹּתִי כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם הִקְדַּשְׁתִּי אֹתָם לִי.
כִּי לִי כָל בְּכוֹר
שֶׁלִּי הָיוּ הַבְּכוֹרוֹת בְּקַו הַדִּין שֶׁהֵגַנְתִּי עֲלֵיהֶם בֵּין בְּכוֹרֵי מִצְרַיִם וְלָקַחְתִּי אוֹתָם לִי עַד שֶׁטָּעוּ בָּעֵגֶל וְעַכְשָׁו "וָאֶקַּח אֶת הַלְוִיִּם"
8,18
וָאֶקַּח אֶת הַלְוִיִּם תַּחַת כָּל בְּכוֹר בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל.
8,19
וָאֶתְּנָה אֶת הַלְוִיִּם נְתֻנִים לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֹהֶל מוֹעֵד וּלְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל נֶגֶף בְּגֶשֶׁת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל הַקֹּדֶשׁ.
וְלֹא יִהְיֶה בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל נֶגֶף
שֶׁלֹּא יִצְטָרְכוּ לָגֶשֶׁת אֶל הַקֹּדֶשׁ שֶׁאִם יִגְּשׁוּ _ יִהְיֶה נֶגֶף
8,20
וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַלְוִיִּם: כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה לַלְוִיִּם כֵּן עָשׂוּ לָהֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
8,21
וַיִּתְחַטְּאוּ הַלְוִיִּם וַיְכַבְּסוּ בִּגְדֵיהֶם וַיָּנֶף אַהֲרֹן אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה וַיְכַפֵּר עֲלֵיהֶם אַהֲרֹן לְטַהֲרָם.
8,22
וְאַחֲרֵי כֵן בָּאוּ הַלְוִיִּם לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדָתָם בְּאֹהֶל מוֹעֵד לִפְנֵי אַהֲרֹן וְלִפְנֵי בָנָיו: כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה עַל הַלְוִיִּם כֵּן עָשׂוּ לָהֶם. {ס}
כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה וְגוֹ כֵּן עָשׂוּ
לְהַגִּיד שֶׁבַח הָעוֹשִׂין וְהַנַּעֲשָׂה בָּהֶם שֶׁאֶחָד מֵהֶן לֹא עִכֵּב
8,23
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
8,24
זֹאת אֲשֶׁר לַלְוִיִּם: מִבֶּן חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה יָבוֹא לִצְבֹא צָבָא בַּעֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד.
זֹאת אֲשֶׁר לַלְוִיִּם
שָׁנִים פּוֹסְלִים בָּהֶם וְאֵין הַמּוּמִין פּוֹסְלִין בָּהֶם
מִבֶּן חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים
וּבְמָקוֹם אַחֵר אוֹמֵר (במדבר ד): "מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה". הָא כֵּיצַד? (חולין כז) מִבֶּן כ"ה בָּא לִלְמֹד הִלְכוֹת עֲבוֹדָה וְלוֹמֵד חָמֵשׁ שָׁנִים וּבֶן שְׁלֹשִׁים עוֹבֵד. מִכָּאן לְתַלְמִיד שֶׁלֹּא רָאָה סִימָן יָפֶה בְּמִשְׁנָתוֹ בְּחָמֵשׁ שָׁנִים שֶׁשּׁוּב אֵינוֹ רוֹאֶה
8,25
וּמִבֶּן חֲמִשִּׁים שָׁנָה יָשׁוּב מִצְּבָא הָעֲבֹדָה וְלֹא יַעֲבֹד עוֹד.
וְלֹא יַעֲבֹד עוֹד
עֲבוֹדַת מַשָּׂא בַּכָָּתֵף אֲבָל חוֹזֵר הוּא לִנְעִילַת שְׁעָרִים וְלָשִׁיר וְלִטְעוֹן עֲגָלוֹת. וְזֶהוּ "וְשֵׁרֵת אֶת אֶחָיו" _ "עִם אֲחוֹהִי" כְּתַרְגּוּמוֹ
8,26
וְשֵׁרֵת אֶת אֶחָיו בְּאֹהֶל מוֹעֵד לִשְׁמֹר מִשְׁמֶרֶת וַעֲבֹדָה לֹא יַעֲבֹד כָּכָה תַּעֲשֶׂה לַלְוִיִּם בְּמִשְׁמְרֹתָם. {פ}
לִשְׁמֹר מִשְׁמֶרֶת
לַחֲנוֹת סָבִיב לָאֹהֶל וּלְהָקִים ולְהוֹרִיד בִּשְׁעַת הַמַּסָּעוֹת
9,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְמִדְבַּר סִינַי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לֵאמֹר.
בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן
פָּרָשָׁה שֶׁבְּרֹאשׁ הַסֵּפֶר לֹא נֶאֶמְרָה עַד אִיָּר לָמַדְתָּ (פסחים פ"ק ספרי) שֶׁאֵין סֵדֶר מֻקְדָּם וּמְאֻחָר בַּתּוֹרָה. וְלָמָּה לֹא פָּתַח בְּזוֹ? מִפְּנֵי שֶׁהוּא גְּנוּתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁכָּל אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר לֹא הִקְרִיבוּ אֶלָּא פֶּסַח זֶה בִּלְבַד
9,2
וְיַעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפָּסַח בְּמוֹעֲדוֹ.
בְּמוֹעֲדוֹ
(שם) אַף בְּשַׁבָּת בְּמוֹעֲדוֹ _ אַף בְּטֻמְאָה
9,3
בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה בֵּין הָעַרְבַּיִם תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ בְּמֹעֲדוֹ כְּכָל חֻקֹּתָיו וּכְכָל מִשְׁפָּטָיו תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ.
כְּכָל חֻקֹּתָיו
אֵלּוּ מִצְוֹת שֶׁבְּגוּפוֹ: שֶׂה תָּמִים זָכָר בֶּן שָׁנָה
וּכְכָל מִשְׁפָּטָיו
אֵלּוּ מִצְוֹת שֶׁעַל גּוּפוֹ מִמָּקוֹם אַחֵר כְּגוֹן שִׁבְעַת יָמִים לְמַצָּה וּלְבִעוּר חָמֵץ. (סְבָרָה אַחֶרֶת: מִצְוֹת שֶׁבְּגוּפוֹ: שֶׂה תָּמִים זָכָר בֶּן שָׁנָה. שֶׁעַל גּוּפוֹ: צְלִי אֵשׁ רֹאשׁוֹ עַל כְּרָעָיו וְעַל קִרְבּוֹ שֶׁחוּץ לְגוּפוֹ: מַצָּה וּבִעוּר חָמֵץ
9,4
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲשֹׂת הַפָּסַח.
9,5
וַיַּעֲשׂוּ אֶת הַפֶּסַח בָּרִאשׁוֹן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בֵּין הָעַרְבַּיִם בְּמִדְבַּר סִינָי: כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
9,6
וַיְהִי אֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם וְלֹא יָכְלוּ לַעֲשֹׂת הַפֶּסַח בַּיּוֹם הַהוּא וַיִּקְרְבוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וְלִפְנֵי אַהֲרֹן בַּיּוֹם הַהוּא.
לִפְנֵי מֹשֶׁה וְלִפְנֵי אַהֲרֹן
(ספרי) כְּשֶׁשְּׁנֵיהֶם יוֹשְׁבִין בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ בָּאוּ וּשְׁאָלוּם וְלֹא יִתָּכֵן לוֹמַר זֶה אַחַר זֶה שֶׁאִם מֹשֶׁה לֹא הָיָה יוֹדֵעַ אַהֲרֹן מִנַּיִן לוֹ?!
9,7
וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָהֵמָּה אֵלָיו אֲנַחְנוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם לָמָּה נִגָּרַע לְבִלְתִּי הַקְרִיב אֶת קָרְבַּן יְהוָה בְּמֹעֲדוֹ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
לָמָּה נִגָּרַע
(שם) אָמַר לָהֶם: אֵין קָדָשִׁים קְרֵבִים בְּטֻמְאָה. אָמְרוּ לוֹ: יִזָּרֵק הַדָּם עָלֵינוּ בְּכֹהֲנִים טְהוֹרִים וְיֵאָכֵל הַבָּשָׂר לִטְמֵאִים (ס"א: לִטְהוֹרִים. כ"ג ראם) אָמַר לָהֶם: עִמְדוּ וְאֶשְׁמְעָה כְּתַלְמִיד הַמֻּבְטָח לִשְׁמֹעַ מִפִּי רַבּוֹ. אַשְׁרֵי יְלוּד אִשָּׁה שֶׁכָּךְ מֻבְטָח שֶׁכָּל זְמַן שֶׁהָיָה רוֹצֶה הָיָה מְדַבֵּר עִם הַשְּׁכִינָה (סנהרין פ"ק). וּרְאוּיָה הָיְתָה פָּרָשָׁה זוֹ לְהֵאָמֵר עַל יְדֵי מֹשֶׁה כִּשְׁאָר כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ אֶלָּא שֶׁזָּכוּ אֵלּוּ שֶׁתֵּאָמֵר עַל יְדֵיהֶן שֶׁמְּגַלְגְּלִין זְכוּת עַל יְדֵי זַכָּאי
9,8
וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מֹשֶׁה: עִמְדוּ וְאֶשְׁמְעָה מַה יְצַוֶּה יְהוָה לָכֶם. {פ}
9,9
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
9,10
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ אוֹ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוֹ לְדֹרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה פֶסַח לַיהוָה.
אוֹ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה
נָקוּד עָלָיו לוֹמַר לֹא שֶׁרְחוֹקָה וַדַּאי אֶלָּא שֶׁהָיָה חוּץ לְאַסְקֻפַּת הָעֲזָרָה כָּל זְמַן שְׁחִיטָה. פֶּסַח שֵׁנִי _ מַצָּה וְחָמֵץ עִמּוֹ בַּבַּיִת וְאֵין שֵׁם יוֹם טוֹב וְאֵין אִסּוּר חָמֵץ אֶלָּא עִמּוֹ בַּאֲכִילָתוֹ
9,11
בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׂוּ אֹתוֹ: עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ.
9,12
לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ כְּכָל חֻקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אֹתוֹ.
9,13
וְהָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא טָהוֹר וּבְדֶרֶךְ לֹא הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ: כִּי קָרְבַּן יְהוָה לֹא הִקְרִיב בְּמֹעֲדוֹ חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא.
9,14
וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וְעָשָׂה פֶסַח לַיהוָה כְּחֻקַּת הַפֶּסַח וּכְמִשְׁפָּטוֹ כֵּן יַעֲשֶׂה: חֻקָּה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם וְלַגֵּר וּלְאֶזְרַח הָאָרֶץ. {ס}
וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וְעָשָׂה פֶסַח
(בפסחים צג. ספרי) יָכוֹל כָּל הַמִּתְגַּיֵּר יַעֲשֶׂה פֶּסַח מִיָּד? תַּלְמוּד לוֹמַר "חֻקָּה אַחַת וְגוֹ'" אֶלָּא כָּךְ מַשְׁמָעוֹ: וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וּבָא עֵת לַעֲשׂוֹת פֶּסַח עִם חֲבֵרָיו כַּחֻקָּה וְכַמִּשְׁפָּט יַעֲשֶׂה
9,15
וּבְיוֹם הָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן כִּסָּה הֶעָנָן אֶת הַמִּשְׁכָּן לְאֹהֶל הָעֵדֻת וּבָעֶרֶב יִהְיֶה עַל הַמִּשְׁכָּן כְּמַרְאֵה אֵשׁ עַד בֹּקֶר.
הַמִּשְׁכָּן לְאֹהֶל הָעֵדֻת
הַמִּשְׁכָּן הֶעָשׂוּי לִהְיוֹת אֹהֶל לְלוּחוֹת הָעֵדוּת
יִהְיֶה עַל הַמִּשְׁכָּן
כְּמוֹ "הֹוֶה עַל הַמִּשְׁכָּן" וְכֵן כָּל לְשׁוֹן הַפָּרָשָׁה
9,16
כֵּן יִהְיֶה תָמִיד הֶעָנָן יְכַסֶּנּוּ וּמַרְאֵה אֵשׁ לָיְלָה.
9,17
וּלְפִי הֵעָלוֹת הֶעָנָן מֵעַל הָאֹהֶל וְאַחֲרֵי כֵן יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבִמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁכָּן שָׁם הֶעָנָן שָׁם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
הֵעָלוֹת הֶעָנָן
כְּתַרְגּוּמוֹ: "אִסְתַּלָּקוּת" וְכֵן "וְנַעֲלָה הֶעָנָן" וְלֹא יִתָּכֵן לִכְתֹּב "וּלְפִי עֲלוֹת הֶעָנָן" "וְעָלָה הֶעָנָן" שֶׁאֵין זֶה לְשׁוֹן סִלּוּק אֶלָּא צִמּוּחַ וַעֲלִיָּה כְּמוֹ (מלכים א יח): "הִנֵּה עָב קְטַנָּה כְּכַף אִישׁ עֹלָה מִיָּם"
9,18
עַל פִּי יְהוָה יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל פִּי יְהוָה יַחֲנוּ: כָּל יְמֵי אֲשֶׁר יִשְׁכֹּן הֶעָנָן עַל הַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ.
עַל פִּי ה יִסְעוּ
שָׁנִינוּ בִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן: כֵּיוָן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל נוֹסְעִים הָיָה עַמּוּד הֶעָנָן מִתְקַפֵּל וְנִמְשָׁךְ עַל גַּבֵּי בְּנֵי יְהוּדָה כְּמִין קוֹרָה תָּקְעוּ וְהֵרִיעוּ וְתָקְעוּ וְלֹא הָיָה מְהַלֵּךְ עַד שֶׁמֹּשֶׁה אוֹמֵר: "קוּמָה ה'" וְנָסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה יְהוּדָה זוֹ בְּסִפְרֵי
וְעַל פִּי ה יַחֲנוּ
כֵּיוָן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל חוֹנִים עַמּוּד הֶעָנָן מְתַמֵּר וְעוֹלֶה וְנִמְשָׁךְ עַל גַּבֵּי בְּנֵי יְהוּדָה כְּמִין סֻכָּה וְלֹא הָיָה נִפְרָשׂ עַד שֶׁמֹּשֶׁה אָמַר: "שׁוּבָה ה' רִבְבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל" הֱוֵי אוֹמֵר: "עַל פִּי ה' וּבְיַד מֹשֶׁה"
9,19
וּבְהַאֲרִיךְ הֶעָנָן עַל הַמִּשְׁכָּן יָמִים רַבִּים וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת מִשְׁמֶרֶת יְהוָה וְלֹא יִסָּעוּ.
9,20
וְיֵשׁ אֲשֶׁר יִהְיֶה הֶעָנָן יָמִים מִסְפָּר עַל הַמִּשְׁכָּן עַל פִּי יְהוָה יַחֲנוּ וְעַל פִּי יְהוָה יִסָּעוּ.
וְיֵשׁ
כְּלוֹמַר: וּפְעָמִים
יָמִים מִסְפָּר
יָמִים מֻעָטִים
9,21
וְיֵשׁ אֲשֶׁר יִהְיֶה הֶעָנָן מֵעֶרֶב עַד בֹּקֶר וְנַעֲלָה הֶעָנָן בַּבֹּקֶר וְנָסָעוּ אוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה וְנַעֲלָה הֶעָנָן וְנָסָעוּ.
9,22
אוֹ יֹמַיִם אוֹ חֹדֶשׁ אוֹ יָמִים בְּהַאֲרִיךְ הֶעָנָן עַל הַמִּשְׁכָּן לִשְׁכֹּן עָלָיו יַחֲנוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִסָּעוּ וּבְהֵעָלֹתוֹ יִסָּעוּ.
אוֹ יָמִים
שָׁנָה כְּמוֹ (ויקרא כה) "יָמִים תִּהְיֶה גְּאֻלָּתוֹ"
9,23
עַל פִּי יְהוָה יַחֲנוּ וְעַל פִּי יְהוָה יִסָּעוּ: אֶת מִשְׁמֶרֶת יְהוָה שָׁמָרוּ עַל פִּי יְהוָה בְּיַד מֹשֶׁה. {פ}
10,1
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר.
10,2
עֲשֵׂה לְךָ שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף מִקְשָׁה תַּעֲשֶׂה אֹתָם וְהָיוּ לְךָ לְמִקְרָא הָעֵדָה וּלְמַסַּע אֶת הַמַּחֲנוֹת.
עֲשֵׂה לְךָ
(שֶׁיִּהְיוּ תּוֹקְעִין לְפָנֶיךָ כְּמֶלֶךְ "וַיְהִי בִּישֻׁרוּן מֶלֶךְ")
עֲשֵׂה לְךָ
מִשֶּׁלְּךָ (עֲשֵׂה לְךָ _ אַתָּה עוֹשֶׂה וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם וְלֹא אַחֵר)
לְמִקְרָא הָעֵדָה
כְּשֶׁתִּרְצֶה לְדַבֵּר עִם הַסַּנְהֶדְרִין וּשְׁאָר הָעָם וְתִקְרָאֵם לֶאֱסֹף אֵלֶיךָ תִּקְרָאֵם עַל יְדֵי חֲצוֹצְרוֹת
וּלְמַסַּע אֶת הַמַּחֲנוֹת
בִּשְׁעַת סִלּוּק מַסָּעוֹת תִּתְקְעוּ בָּהֶם לְסִימָן נִמְצֵאת אַתָּה אוֹמֵר: עַל פִּי שְׁלֹשָׁה הָיוּ נוֹסְעִים: עַל פִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְעַל פִּי מֹשֶׁה וְעַל פִּי חֲצוֹצְרוֹת
מִקְשָׁה
מֵהָעֶשֶׁת תַּעֲשֶׂה בְּהַקָּשַׁת הַקֻּרְנָס
10,3
וְתָקְעוּ בָּהֵן וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ כָּל הָעֵדָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.
וְתָקְעוּ בָּהֵן
בִּשְׁתֵּיהֶן וְהוּא סִימַן לְמִקְרָא הָעֵדָה שֶׁנֶּאֱמַר: "וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ כָּל הָעֵדָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד"
10,4
וְאִם בְּאַחַת יִתְקָעוּ וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ הַנְּשִׂיאִים רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל.
וְאִם בְּאַחַת יִתְקָעוּ
הוּא סִימָן לְמִקְרָא הַנְּשִׂיאִים שֶׁנֶּאֱמַר: "וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ הַנְּשִׂיאִים" וְאַף הֵן יְעִידָתָן אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וּמִגְּזֵרָה שָׁוָה הוּא בָּא בְּסִפְרִי
10,5
וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה וְנָסְעוּ הַמַּחֲנוֹת הַחֹנִים קֵדְמָה.
וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה
סִימַן מַסַּע הַמַּחֲנוֹת: תְּקִיעָה תְּרוּעָה וּתְקִיעָה כָּךְ הוּא נִדְרָשׁ בְּסִפְרֵי מִן הַמִּקְרָאוֹת הַיְתֵרִים (ר"ה לד)
10,6
וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה שֵׁנִית וְנָסְעוּ הַמַּחֲנוֹת הַחֹנִים תֵּימָנָה תְּרוּעָה יִתְקְעוּ לְמַסְעֵיהֶם.
10,7
וּבְהַקְהִיל אֶת הַקָּהָל תִּתְקְעוּ וְלֹא תָרִיעוּ.
10,8
וּבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים יִתְקְעוּ בַּחֲצֹצְרוֹת וְהָיוּ לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם.
וּבְנֵי אַהֲרֹן יִתְקְעוּ
בַּמִּקְרָאוֹת וּבַמַּסָּעוֹת הַלָּלוּ
10,9
וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם עַל הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם וַהֲרֵעֹתֶם בַּחֲצֹצְרֹת וְנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְנוֹשַׁעְתֶּם מֵאֹיְבֵיכֶם.
10,10
וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. {פ}
עַל עֹלֹתֵיכֶם
(ספרי ערכין יא) בְּקָרְבַּן צִבּוּר הַכָּתוּב מְדַבֵּר
אֲנִי ה אֱלֹהֵיכֶם
מִכָּאן לָמַדְנוּ מַלְכֻיּוֹת עִם זִכְרוֹנוֹת וְשׁוֹפָרוֹת שֶׁנֶּאֱמַר: "וּתְקַעְתֶּם" _ הֲרֵי שׁוֹפָרוֹת "לְזִכָּרוֹן" הֲרֵי זִכְרוֹנוֹת. "אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" _ זוֹ מַלְכֻיּוֹת וְכוּ'
10,11
וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּעֶשְׂרִים בַּחֹדֶשׁ נַעֲלָה הֶעָנָן מֵעַל מִשְׁכַּן הָעֵדֻת.
בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי
נִמְצֵאת אַתָּה אוֹמֵר: שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ חָסֵר עֲשָׂרָה יָמִים עָשׂוּ בְּחוֹרֵב שֶׁהֲרֵי בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ סִיוָן חָנוּ שָׁם וְלֹא נָסְעוּ עַד עֶשְׂרִים בְּאִיָּר לַשָּׁנָה הַבָּאָה
10,12
וַיִּסְעוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמַסְעֵיהֶם מִמִּדְבַּר סִינָי וַיִּשְׁכֹּן הֶעָנָן בְּמִדְבַּר פָּארָן.
לְמַסְעֵיהֶם
כַּמִּשְׁפָּט הַמְפֹרָשׁ לְמַסַּע דִּגְלֵיהֶם מִי רִאשׁוֹן וּמִי אַחֲרוֹן
בְּמִדְבַּר פָּארָן
קִבְרוֹת הַתַּאֲוָה בְּמִדְבַּר פָּארָן הָיָה וְשָׁם חָנוּ מִמַּסָּע זֶה
10,13
וַיִּסְעוּ בָּרִאשֹׁנָה עַל פִּי יְהוָה בְּיַד מֹשֶׁה.
10,14
וַיִּסַּע דֶּגֶל מַחֲנֵה בְנֵי יְהוּדָה בָּרִאשֹׁנָה לְצִבְאֹתָם וְעַל צְבָאוֹ נַחְשׁוֹן בֶּן עַמִּינָדָב.
10,15
וְעַל צְבָא מַטֵּה בְּנֵי יִשָּׂשכָר: נְתַנְאֵל בֶּן צוּעָר.
10,16
וְעַל צְבָא מַטֵּה בְּנֵי זְבוּלֻן: אֱלִיאָב בֶּן חֵלֹן.
10,17
וְהוּרַד הַמִּשְׁכָּן וְנָסְעוּ בְנֵי גֵרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי נֹשְׂאֵי הַמִּשְׁכָּן.
וְהוּרַד הַמִּשְׁכָּן
כֵּיוָן שֶׁנּוֹסֵעַ דֶּגֶל יְהוּדָה נִכְנְסוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו וּפָרְקוּ אֶת הַפָּרֹכֶת וְכִסּוּ בָּהּ אֶת הָאָרוֹן שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ד): "וּבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו בִּנְסֹעַ הַמַּחֲנֶה" וּבְנֵי גֵּרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי פּוֹרְקִין הַמִּשְׁכָּן וְטוֹעֲנִין אוֹתוֹ בָּעֲגָלוֹת וְהָאָרוֹן וּכְלֵי הַקֹּדֶשׁ שֶׁל מַשָּׂא בְּנֵי גֵּרְשׁוֹן עוֹמְדִים מְכֻסִּין וּנְתוּנִין עַל הַמּוֹטוֹת עַד שֶׁנָּסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה רְאוּבֵן וְאַחַר כָּךְ "וְנָסְעוּ הַקְּהָתִים"
10,18
וְנָסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה רְאוּבֵן לְצִבְאֹתָם וְעַל צְבָאוֹ אֱלִיצוּר בֶּן שְׁדֵיאוּר.
10,19
וְעַל צְבָא מַטֵּה בְּנֵי שִׁמְעוֹן: שְׁלֻמִיאֵל בֶּן צוּרִישַׁדָּי.
10,20
וְעַל צְבָא מַטֵּה בְנֵי גָד: אֶלְיָסָף בֶּן דְּעוּאֵל.
10,21
וְנָסְעוּ הַקְּהָתִים נֹשְׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ וְהֵקִימוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן עַד בֹּאָם.
נֹשְׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ
נוֹשְׂאֵי דְּבָרִים הַמְקֻדָּשִׁים
וְהֵקִימוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן
בְּנֵי גֵּרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי שֶׁהָיוּ קוֹדְמִים לָהֶם מַסַּע שְׁנֵי דְּגָלִים הָיוּ מְקִימִין אֶת הַמִּשְׁכָּן כְּשֶׁהָיָה הֶעָנָן שׁוֹכֵן וְסִימַן הַחֲנָיָה נִרְאָה בְּדֶגֶל מַחֲנֵה יְהוּדָה וְהֵם חוֹנִים וַעֲדַיִן בְּנֵי קְהָת בָּאִים מֵאַחֲרֵיהֶם עִם שְׁנֵי דְּגָלִים הָאַחֲרוֹנִים הָיוּ בְּנֵי גֵּרְשׁוֹן וּבְנֵי מְרָרִי מְקִימִין אֶת הַמִּשְׁכָּן וּכְשֶׁבָּאִים בְּנֵי קְהָת מוֹצְאִים אוֹתוֹ עַל מְכוֹנוֹ וּמַכְנִיסִין בּוֹ הָאָרוֹן וְהַשֻּׁלְחָן וְהַמְּנוֹרָה וְהַמִּזְבְּחוֹת וְזֶהוּ מַשְׁמָעוּת הַמִּקְרָא "וְהֵקִימוּ" _ מְקִימֵי הַמִּשְׁכָּן _ אוֹתוֹ "עַד" _ טֶרֶם _ "בּוֹאָם" _ שֶׁל בְּנֵי קְהָת
10,22
וְנָסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה בְנֵי אֶפְרַיִם לְצִבְאֹתָם וְעַל צְבָאוֹ אֱלִישָׁמָע בֶּן עַמִּיהוּד.
10,23
וְעַל צְבָא מַטֵּה בְּנֵי מְנַשֶּׁה: גַּמְלִיאֵל בֶּן פְּדָהצוּר.
10,24
וְעַל צְבָא מַטֵּה בְּנֵי בִנְיָמִן: אֲבִידָן בֶּן גִּדְעוֹנִי.
10,25
וְנָסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה בְנֵי דָן מְאַסֵּף לְכָל הַמַּחֲנֹת לְצִבְאֹתָם וְעַל צְבָאוֹ אֲחִיעֶזֶר בֶּן עַמִּישַׁדָּי.
מְאַסֵּף לְכָל הַמַּחֲנֹת
תַּלְמוּד יְרוּשַׁלְמִי: לְפִי שֶׁהָיָה שִׁבְטוֹ שֶׁל דָּן מְרֻבֶּה בְּאוֹכְלוֹסִין הָיָה נוֹסֵעַ בָּאַחֲרוֹנָה וְכָל מִי שֶׁהָיָה מְאַבֵּד דָּבָר הָיָה מַחֲזִירוֹ לוֹ. אִית מָאן דְּאָמֵר: כְּתֵבָה הָיוּ מְהַלְּכִין וּמַפִּיק לֵהּ מִן (במדבר ב): "כַּאֲשֶׁר יַחֲנוּ כֵּן יִסָּעוּ". וְאִית דְּאָמְרֵי: כְּקוֹרָה הָיוּ מְהַלְּכִין . וּמַפֵּיק לֵהּ מִן "מְאַסֵּף לְכָל הַמַּחֲנֹת"
10,26
וְעַל צְבָא מַטֵּה בְּנֵי אָשֵׁר: פַּגְעִיאֵל בֶּן עָכְרָן.
10,27
וְעַל צְבָא מַטֵּה בְּנֵי נַפְתָּלִי: אֲחִירַע בֶּן עֵינָן.
10,28
אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְצִבְאֹתָם וַיִּסָּעוּ. {ס}
אֵלֶּה מַסְעֵי
זֶה סֵדֶר מַסְעֵיהֶם
וַיִּסָּעוּ
בַּיּוֹם הַהוּא נָסְעו
10,29
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְחֹבָב בֶּן רְעוּאֵל הַמִּדְיָנִי חֹתֵן מֹשֶׁה נֹסְעִים אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה אֹתוֹ אֶתֵּן לָכֶם לְכָה אִתָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָךְ כִּי יְהוָה דִּבֶּר טוֹב עַל יִשְׂרָאֵל.
חֹבָב
(ספרי) הוּא יִתְרוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (שופטים ד): "מִבְּנֵי חֹבָב חוֹתֵן מֹשֶׁה" וּמַה תַּלְמוּד לוֹמַר? (שמות ב): "וַתָּבֹאנָה אֶל רְעוּאֵל אֲבִיהֶן?" מְלַמֵּד שֶׁהַתִּינוֹקוֹת קוֹרִין לַאֲבִי אֲבִיהֶן "אַבָּא" וְשֵׁמוֹת הַרְבֵּה הָיוּ לוֹ: יֶתֶר _ עַל שֵׁם שֶׁיִּתֵּר פָּרָשָׁה אַחַת בַּתּוֹרָה חוֹבָב _ עַל שֶׁחִבֵּב אֶת הַתּוֹרָה וְכוּ'
נֹסְעִים אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם
(ספרי) מִיָּד _ עַד שְׁלֹשָׁה יָמִים אָנוּ נִכְנָסִין לָאָרֶץ שֶׁבְּמַסָּע זֶה הָרִאשׁוֹן נָסְעוּ עַל מְנָת לְהִכָּנֵס לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֶלָּא שֶׁחָטְאוּ בְּמִתְאוֹנְנִים. וּמִפְּנֵי מָה שִׁתֵּף מֹשֶׁה עַצְמוֹ עִמָּהֶם? שֶׁעֲדַיִן לֹא נִגְזְרָה גְּזֵרָה עָלָיו וּכְסָבוּר שֶׁהוּא נִכְנָס)
10,30
וַיֹּאמֶר אֵלָיו לֹא אֵלֵךְ: כִּי אִם אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי אֵלֵךְ.
אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי
(ספרי) אִם בִּשְׁבִיל נְכָסַי אִם בִּשְׁבִיל מִשְׁפַּחְתִּי
10,31
וַיֹּאמֶר אַל נָא תַּעֲזֹב אֹתָנוּ: כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֹתֵנוּ בַּמִּדְבָּר וְהָיִיתָ לָּנוּ לְעֵינָיִם.
אַל נָא תַּעֲזֹב
אֵין "נָא" אֶלָּא לְשׁוֹן בַּקָּשָׁה שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ: לֹא נִתְגַּיֵּר יִתְרוֹ מֵחִבָּה סָבוּר הָיָה שֶׁיֵּשׁ לַגֵּרִים חֵלֶק בָּאָרֶץ עַכְשָׁו שֶׁרָאָה שֶׁאֵין לָהֶם חֵלֶק הִנִּיחָם וְהָלַךְ לוֹ
כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֹתֵנוּ בַּמִּדְבָּר
כִּי נָאֶה לְךָ לַעֲשׂוֹת זֹאת עַל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ חֲנוֹתֵנוּ בַּמִּדְבָּר וְרָאִיתָ נִסִּים וּגְבוּרוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ לָנוּ
כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ
כְּמוֹ: עַל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כְּמוֹ (בראשית לח): "כִּי עַל כֵּן לֹא נְתַתִּיהָ לְשֵׁלָה בְנִי" (שם יח): "כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם" (שם יט): "כִּי עַל כֵּן בָּאוּ" (שם לג): "כִּי עַל כֵּן רָאִיתִי פָּנֶיךָ"
וְהָיִיתָ לָּנוּ לְעֵינָיִם
לְשׁוֹן עָבַר כְּתַרְגּוּמוֹ. דָּבָר אַחֵר לְשׁוֹן עָתִיד: כָּל דָּבָר וְדָבָר שֶׁיִּתְעַלֵּם מֵעֵינֵינוּ תִּהְיֶה מֵאִיר עֵינֵינוּ. דָּבָר אַחֵר: שֶׁתְּהֵא חָבִיב עָלֵינוּ כְּגַלְגַּל עֵינֵינוּ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים י): "וַאַהֲבְתֵּם אֶת הַגֵּר"
10,32
וְהָיָה כִּי תֵלֵךְ עִמָּנוּ: וְהָיָה הַטּוֹב הַהוּא אֲשֶׁר יֵיטִיב יְהוָה עִמָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָךְ.
10,33
וַיִּסְעוּ מֵהַר יְהוָה דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים וַאֲרוֹן בְּרִית יְהוָה נֹסֵעַ לִפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לָתוּר לָהֶם מְנוּחָה.
דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים
מַהֲלַךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים הָלְכוּ בְּיוֹם אֶחָד שֶׁהָיָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָפֵץ לְהַכְנִיסָם לָאָרֶץ מִיָּד
וַאֲרוֹן בְּרִית ה נֹסֵע לִפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים
(ספרי ב"ב יד) זֶה הָאָרוֹן הַיּוֹצֵא עִמָּהֶם לַמִּלְחָמָה וּבוֹ שִׁבְרֵי לוּחוֹת מֻנָּחִים וּמַקְדִּים לִפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לְתַקֵּן לָהֶם מְקוֹם חָנָיָה
10,34
וַעֲנַן יְהוָה עֲלֵיהֶם יוֹמָם בְּנָסְעָם מִן הַמַּחֲנֶה. {ס} ] {ס}
וַעֲנַן ה עֲלֵיהֶם יוֹמָם
שִׁבְעָה עֲנָנִים כְּתוּבִים בְּמַסְעֵיהֶם: אַרְבַּע מֵאַרְבַּע רוּחוֹת וְאֶחָד לְמַעְלָה וְאֶחָד לְמַטָּה וְאֶחָד לִפְנֵיהֶם מַנְמִיךְ אֶת הַגָּבֹהַּ וּמַגְבִּיהַּ אֶת הַנָּמוֹךְ וְהוֹרֵג נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים
מִן הַמַּחֲנֶה
מִמְּקוֹם חֲנִיָּתָן
10,35
וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה: קוּמָה יְהוָה וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ מִפָּנֶיךָ.
וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן
עָשָׂה לוֹ סִימָנִיּוֹת מִלְּפָנָיו וּמִלְּאַחֲרָיו לוֹמַר שֶׁאֵין זֶה מְקוֹמוֹ וְלָמָּה נִכְתַּב כָּאן? כְּדֵי לְהַפְסִיק בֵּין פֻּרְעָנוּת לְפֻרְעָנוּת וְכוּ' כִּדְאִיתָא בְּכָל כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ (שבת קטז)
וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ
הַמְכֻנָּסִין
וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ
אֵלּוּ שׂוֹנְאֵי יִשְׂרָאל שֶׁכָּל הַשּׂוֹנֵא אֶת יִשְׂרָאֵל שׂוֹנֵא אֶת מִי שֶׁאָמַר וְהָיָה הָעוֹלָם שֶׁנֶּאֱמַר (תהילים פג): "וּמְשַׂנְאֶיךָ נָשְׂאוּ רֹאשׁ". וּמִי הֵם? עַל עַמְּךָ יַעֲרִימוּ סוֹד
10,36
וּבְנֻחֹה יֹאמַר: שׁוּבָה יְהוָה רִבְבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל. {ס} ] {פ}
שׁוּבָה ה.
מְנַחֵם תִּרְגְּמוֹ לְשׁוֹן מַרְגּוֹעַ וְכֵן (ישעיה ל): "בְּשׁוּבָה וָנַחַת תִּוָּשֵׁעוּן"
רִבְבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל
מַגִּיד שֶׁאֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בְּיִשְׂרָאֵל פְּחוּתִים מִשְּׁנֵי אֲלָפִים וּשְׁתֵּי רְבָבוֹת
11,1
וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים רַע בְּאָזְנֵי יְהוָה וַיִּשְׁמַע יְהוָה וַיִּחַר אַפּוֹ וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ יְהוָה וַתֹּאכַל בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה.
וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים
(ספרי) אֵין הָעָם אֶלָּא רְשָׁעִים וְכֵן הוּא אוֹמֵר (שמות יז): "מָה אֶעֱשֶׂה לָעָם הַזֶּה". וְאוֹמֵר (ירמיה יג): "הָעָם הָרַע הַזֶּה" וּכְשֶׁהֵם כְּשֵׁרִים קְרוּאִים: "עַמִּי" שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ה): "שַׁלַּח אֶת עַמִּי" (מיכה ו): "עַמִּי מֶה עָשִׂיתִי לְךָ"
כְּמִתְאֹנְנִים
אֵין מִתְאוֹנְנִים אֶלָּא לְשׁוֹן עֲלִילָה מְבַקְּשִׁים עֲלִילָה הַאֵיךְ לִפְרֹשׁ מֵאַחֲרֵי הַמָּקוֹם וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּשִׁמְשׁוֹן (שופטים יד): "כִּי תֹאֲנָה הוּא מְבַקֵּשׁ"
וַיִּחַר אַפּוֹ
אֲנִי הָיִיתִי מִתְכַּוֵּן לְטוֹבַתְכֶם שֶׁתִּכָּנְסוּ לָאָרֶץ מִיָּד
בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה
בַּמֻּקְצִין שֶׁבָּהֶם לְשִׁפְלוּת אֵלּוּ עֵרֶב רַב. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: בַּקְּצִינִים שֶׁבָּהֶם וּבַגְּדוֹלִים
11,2
וַיִּצְעַק הָעָם אֶל מֹשֶׁה וַיִּתְפַּלֵּל מֹשֶׁה אֶל יְהוָה וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ.
וַיִּצְעַק הָעָם אֶל מֹשֶׁה
(ספרי) מָשָׁל לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁכָּעַס עַל בְּנוֹ וְהָלַךְ הַבֵּן אֵצֶל אוֹהֲבוֹ שֶׁל אָבִיו וְאָמַר לוֹ: צֵא וּבַקֵּשׁ עָלַי מֵאַבָּא
וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ
(שם) שָׁקְעָה בִּמְקוֹמָהּ בָּאָרֶץ שֶׁאִלּוּ חָזְרָה לְאַחַת הָרוּחוֹת הָיְתָה מְקַפֶּלֶת וְהוֹלֶכֶת כָּל אוֹתוֹ הָרוּחַ
11,3
וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא תַּבְעֵרָה: כִּי בָעֲרָה בָם אֵשׁ יְהוָה.
11,4
וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר.
וְהָאסַפְסֻף
אֵלּוּ עֵרֶב רַב שֶׁנֶּאֶסְפוּ עֲלֵיהֶם בְּצֵאתָם מִמִּצְרַיִם
וַיָּשֻׁבוּ
(שם) גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּבְכּוּ עִמָּהֶ
מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר
וְכִי לֹא הָיָה לָהֶם בָּשָׂר? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר (שמות יב: "וְגַם עֵרֶב רַב עָלָה אִתָּם וְצֹאן וּבָקָר וְגוֹ'". וְאִם תֹּאמַר: אֲכָלוּם! וַהֲלֹא בִּכְנִיסָתָם לָאָרֶץ נֶאֱמַר (במדבר לב): "וּמִקְנֶה רַב הָיָה לִבְנֵי רְאוּבֵן וְגוֹ'" אֶלָּא שֶׁמְּבַקְּשִׁים עֲלִילָה
11,5
זָכַרְנוּ אֶת הַדָּגָה אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם אֵת הַקִּשֻּׁאִים וְאֵת הָאֲבַטִּחִים וְאֶת הֶחָצִיר וְאֶת הַבְּצָלִים וְאֶת הַשּׁוּמִים.
אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם
אִם תֹּאמַר שֶׁמִּצְרִים נוֹתְנִים לָהֶם דָּגִים חִנָּם וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר [שמות ה): "וְתֶבֶן לֹא יִנָּתֵן לָכֶם". אִם תֶּבֶן לֹא הָיוּ נוֹתְנִים לָהֶם חִנָּם דָּגִים הָיוּ נוֹתְנִין לָהֶם חִנָּם?! וּמַהוּ אוֹמֵר "חִנָּם?" חִנָּם מִן הַמִּצְוֹת (ספרי)
אֶת הַקִּשֻּׁאִים
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מִפְּנֵי מַה הַמָּן מִשְׁתַּנֶּה לְכָל דָּבָר חוּץ מֵאֵלּוּ? מִפְּנֵי שֶׁהֵם קָשִׁים לִמְנִיקוֹת. אוֹמְרִים לָאִשָּׁה: אַל תֹּאכְלִי שׁוּם וּבָצָל מִפְּנֵי הַתִּינוֹק. מָשָׁל לְמֶלֶךְ כוּ' כִּדְאִיתָא בְּסִפְרֵי
הַקִּשֻּׁאִים
הֵם קוקומברו"ש בְּלַעַז
אֲבַטִּחִים
בורק"ש
הֶחָצִיר
כְּרִישִׁין פוריל"ש וְתַרְגּוּמוֹ יַת בּוּצִינַיָּא וְכוּ'
11,6
וְעַתָּה נַפְשֵׁנוּ יְבֵשָׁה אֵין כֹּל בִּלְתִּי אֶל הַמָּן עֵינֵינוּ.
אֶל הַמָּן עֵינֵינוּ
מָן בַּשַּׁחַר מָן בָּעֶרֶב
11,7
וְהַמָּן כִּזְרַע גַּד הוּא וְעֵינוֹ כְּעֵין הַבְּדֹלַח.
וְהַמָּן כִּזְרַע גַּד
מִי שֶׁאָמַר זוֹ לֹא אָמַר זוֹ יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים: "בִּלְתִּי אֶל הַמָּן עֵינֵינוּ" וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִכְתִּיב בַּתּוֹרָה: "וְהַמָּן כִּזְרַע גַּד וְגוֹ'". כְּלוֹמַר: רְאוּ בָּאֵי עוֹלָם עַל מַה מִּתְלוֹנְנִים בָּנַי וְהַמָּן כָּךְ וְכָךְ הוּא חָשׁוּב
כִּזְרַע גַּד
עָגֹל כְּגִדָּא זֶרַע קליינד"ר
בְּדֹלַח
שֵׁם אֶבֶן טוֹבָה קְרִיסְטָ"ל
11,8
שָׁטוּ הָעָם וְלָקְטוּ וְטָחֲנוּ בָרֵחַיִם אוֹ דָכוּ בַּמְּדֹכָה וּבִשְּׁלוּ בַּפָּרוּר וְעָשׂוּ אֹתוֹ עֻגוֹת וְהָיָה טַעְמוֹ כְּטַעַם לְשַׁד הַשָּׁמֶן.
שָׁטוּ
אֵין "שַׁיִט" אֶלָּא לְשׁוֹן טִיּוּל אישבני"ר בְּלֹא עָמָל
בַּפָּרוּר
קְדֵרָה
לְשַׁד הַשָּׁמֶן
לַחְלוּחַ שֶׁל שֶׁמֶן כָּךְ פֵּרְשׁוֹ דּוֹנָשׁ. וְדוֹמֶה לוֹ: (תהילים לב): "נֶהְפַּךְ לְשַׁדִּי בְּחַרְבֹּנֵי קַיִץ" וְהַלָּמֵ"ד יְסוֹד נֶהְפַּךְ לַחְלוּחִי בְּחַרְבּוֹנֵי קַיִץ. וְרַבּוֹתֵינוּ פֵּרְשׁוּהוּ לְשׁוֹן שֵׁדִים אַךְ אֵין עִנְיַן שֵׁדִים אֵצֶל שֶׁמֶן וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר לְשַׁד הַשֶּׁמֶן לְשׁוֹן (דברים לב) וַיִּשְׁמַן יְשׁוּרוּן שֶׁאִם כֵּן הָיָה הַמֵּ"ם נָקוּד קָמָץ קָטָן וְטַעֲמוֹ לְמַטָּה תַּחַת הַמֵּ"ם. עַכְשָׁו שֶׁהַמֵּ"ם נָקוּד פַּתָּח קָטָן (סגול) וְהַטַּעַם תַּחַת הַשִּׁי"ן לְשׁוֹן שֶׁמֶן הוּא וְהַשִּׁין הַנְּקוּדָה בְּקַמָּץ גָּדוֹל וְאֵינָהּ נְקוּדָה בְּפַתָּח קָטָן מִפְּנֵי שֶׁהוּא סוֹף פָּסוּק. דָּבָר אַחֵר: "לְשַׁד" לְשׁוֹן נוֹטָרִיקוֹן: לַ'יִשׁ שֶׁ'מֶן דְּ'בַשׁ _ כְּעִסָּה הַנְּלוֹשָׁה בְּשֶׁמֶן וּקְטוּפָה בִּדְבַשׁ. וְתַרְגּוּם שֶׁל אוֹנְקְלוּס דִּמְתַרְגֵּם: דְּלִישׁ בְּמִשְׁחָא" נוֹטֶה לְפִתְרוֹנוֹ שֶׁל דּוֹנָשׁ שֶׁהָעִסָּה הַנִּלּוֹשָׁה בְּשֶׁמֶן לַחְלוּחִית שֶׁמֶן יֵשׁ בָּהּ
11,9
וּבְרֶדֶת הַטַּל עַל הַמַּחֲנֶה לָיְלָה יֵרֵד הַמָּן עָלָיו.
11,10
וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה אֶת הָעָם בֹּכֶה לְמִשְׁפְּחֹתָיו אִישׁ לְפֶתַח אָהֳלוֹ וַיִּחַר אַף יְהוָה מְאֹד וּבְעֵינֵי מֹשֶׁה רָע.
בֹּכֶה לְמִשְׁפְּחֹתָיו
מִשְׁפָּחוֹת מִשְׁפָּחוֹת נֶאֱסָפִים וּבוֹכִים לְפַרְסֵם תַּרְעָמְתָּן בְּגָלוּי. וְרַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ "לְמִשְׁפְּחֹתָיו" _ עַל עִסְקֵי מִשְׁפָּחוֹת שֶׁל עֲרָיוֹת הַנֶּאֱסָרוֹת לָהֶם (ספרי)
11,11
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל יְהוָה לָמָה הֲרֵעֹתָ לְעַבְדֶּךָ וְלָמָּה לֹא מָצָתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ: לָשׂוּם אֶת מַשָּׂא כָּל הָעָם הַזֶּה עָלָי.
11,12
הֶאָנֹכִי הָרִיתִי אֵת כָּל הָעָם הַזֶּה אִם אָנֹכִי יְלִדְתִּיהוּ: כִּי תֹאמַר אֵלַי שָׂאֵהוּ בְחֵיקֶךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא הָאֹמֵן אֶת הַיֹּנֵק עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבֹתָיו.
כִּי תֹאמַר אֵלַי
שֶׁאַתָּה אוֹמֵר אֵלַי שָׂאֵהוּ בְחֵיקֶךָ. וְהֵיכָן אָמַר לוֹ כֵּן? (שמות לב): "לֵךְ נְחֵה אֶת הָעָם" וְאוֹמֵר (שמות ו): "וַיְצַוֵּם אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" עַל מְנָת שֶׁיִּהְיוּ סוֹקְלִים אֶתְכֶם וּמְחָרְפִים אֶתְכֶם
עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבֹתָיו
אַתָּה אוֹמֵר לִי לְשֵׂאתָם בְּחֵיקִי
11,13
מֵאַיִן לִי בָּשָׂר לָתֵת לְכָל הָעָם הַזֶּה: כִּי יִבְכּוּ עָלַי לֵאמֹר תְּנָה לָּנוּ בָשָׂר וְנֹאכֵלָה.
11,14
לֹא אוּכַל אָנֹכִי לְבַדִּי לָשֵׂאת אֶת כָּל הָעָם הַזֶּה: כִּי כָבֵד מִמֶּנִּי.
11,15
וְאִם כָּכָה אַתְּ עֹשֶׂה לִּי הָרְגֵנִי נָא הָרֹג אִם מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ וְאַל אֶרְאֶה בְּרָעָתִי. {פ}
וְאִם כָּכָה אַתְּ עֹשֶׂה לִּי
תָּשַׁשׁ כֹּחוֹ שֶׁל מֹשֶׁה כִּנְקֵבָה כְּשֶׁהֵרְאָהוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הַפֻּרְעָנוּת שֶׁהוּא עָתִיד לְהָבִיא עֲלֵיהֶם עַל זֹאת. אָמַר לְפָנָיו: אִם כֵּן הָרְגֵנִי תְּחִלָּה
וְאַל אֶרְאֶה בְּרָעָתִי
"בְּרָעָתָם" הָיָה לוֹ לִכְתֹּב אֶלָּא שֶׁכִּנָּה הַכָּתוּב. וְזֶה אֶחָד מִתִּקּוּנֵי סוֹפְרִים בַּתּוֹרָה לְכִנּוּי וּלְתִקּוּן לָשׁוֹן
11,16
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה אֶסְפָה לִּי שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי הֵם זִקְנֵי הָעָם וְשֹׁטְרָיו וְלָקַחְתָּ אֹתָם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וְהִתְיַצְּבוּ שָׁם עִמָּךְ.
אֶסְפָה לִּי
הֲרֵי תְּשׁוּבָה לִתְלוּנָתְךָ שֶׁאָמַרְתָּ: "לֹא אוּכַל אָנֹכִי לְבַדִּי". וְהַזְּקֵנִים הָרִאשׁוֹנִים הֵיכָן הָיוּ? וַהֲלֹא אַף בְּמִצְרַיִם יָשְׁבוּ עִמָּהֶם שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ג): "לֵךְ וְאָסַפְתָּ אֶת זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל" אֶלָּא בְּאֵשׁ תַּבְעֵרָה מֵתוּ וּרְאוּיִים הָיוּ מִסִּינַי לְכָךְ דִּכְתִיב (שמות כד): "וַיֶּחֱזוּ אֶת הָאֱלֹהִים שֶׁנָּהֲגוּ קַלּוּת רֹאשׁ כְּנוֹשֵׁךְ פִּתּוֹ וּמְדַבֵּר בִּפְנֵי הַמֶּלֶךְ. וְזֶהוּ (שם): "וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ". וְלֹא רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִתֵּן אֲבֵלוּת בְּמַתַּן תּוֹרָה וּפָרַע לָהֶם כָּאן
וְלָקַחְתָּ אֹתָם
קָחֵם בִּדְבָרִים: "אַשְׁרֵיכֶם שֶׁנִּתְמַנִּיתֶם פַּרְנָסִים עַל בָּנָיו שֶׁל מָקוֹם!
וְהִתְיַצְּבוּ שָׁם עִמָּךְ
כְּדֵי שֶׁיִּרְאוּ יִשְׂרָאֵל וְיִנְהֲגוּ בָּהֶם גְּדֻלָּה וְכָבוֹד וְיֹאמְרוּ: חֲבִיבִין אֵלּוּ שֶׁנִּכְנְסוּ עִם מֹשֶׁה לִשְׁמֹעַ דִּבּוּר מִפִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא (ספרי)
11,17
וְיָרַדְתִּי וְדִבַּרְתִּי עִמְּךָ שָׁם וְאָצַלְתִּי מִן הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלֶיךָ וְשַׂמְתִּי עֲלֵיהֶם וְנָשְׂאוּ אִתְּךָ בְּמַשָּׂא הָעָם וְלֹא תִשָּׂא אַתָּה לְבַדֶּךָ.
וְיָרַדְתִּי
זוֹ אַחַת מֵעֶשֶׂר יְרִידוֹת הַכְּתוּבוֹת בַּתּוֹרָה
וְדִבַּרְתִּי עִמְּךָ
וְלֹא עִמָּהֶם
וְאָצַלְתִּי
כְּתַרְגּוּמוֹ "וַאֲרַבֵּי" כְּמוֹ (שמות ה): "וְאֶל אֲצִילֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"
וְשַׂמְתִּי עֲלֵיהֶם
לְמָה מֹשֶׁה דּוֹמֶה בְּאוֹתָהּ שָׁעָה? לְנֵר שֶׁמֻּנָּח עַל גַּבֵּי מְנוֹרָה וְהַכֹּל מַדְלִיקִין הֵימֶנּוּ וְאֵין אוֹרוֹ חָסֵר כְּלוּם
וְנָשְׂאוּ אִתְּךָ
הַתְנֵה עִמָּהֶם עַל מְנָת שֶׁיְּקַבְּלוּ עֲלֵיהֶם טֹרַח בָּנַי שֶׁהֵם טַרְחָנִים וְסַרְבָנִים
וְלֹא תִשָּׂא אַתָּה לְבַדֶּךָ
(ספרי) הֲרֵי תְּשׁוּבָה לְמַה שֶּׁאָמַרְתָּ: "לֹא אוּכַל אָנֹכִי לְבַדִּי"
11,18
וְאֶל הָעָם תֹּאמַר הִתְקַדְּשׁוּ לְמָחָר וַאֲכַלְתֶּם בָּשָׂר כִּי בְּכִיתֶם בְּאָזְנֵי יְהוָה לֵאמֹר מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר כִּי טוֹב לָנוּ בְּמִצְרָיִם וְנָתַן יְהוָה לָכֶם בָּשָׂר וַאֲכַלְתֶּם.
הִתְקַדְּשׁוּ
הַזְמִינוּ עַצְמְכֶם לְפֻרְעָנוּת וְכֵן הוּא אוֹמֵר (ירמיה יב): "וְהַקְדִּשֵׁם לְיוֹם הֲרֵגָה"
11,19
לֹא יוֹם אֶחָד תֹּאכְלוּן וְלֹא יוֹמָיִם וְלֹא חֲמִשָּׁה יָמִים וְלֹא עֲשָׂרָה יָמִים וְלֹא עֶשְׂרִים יוֹם.
11,20
עַד חֹדֶשׁ יָמִים עַד אֲשֶׁר יֵצֵא מֵאַפְּכֶם וְהָיָה לָכֶם לְזָרָא: יַעַן כִּי מְאַסְתֶּם אֶת יְהוָה אֲשֶׁר בְּקִרְבְּכֶם וַתִּבְכּוּ לְפָנָיו לֵאמֹר לָמָּה זֶּה יָצָאנוּ מִמִּצְרָיִם.
עַד חֹדֶשׁ יָמִים
זוֹ בַּכְּשֵׁרִים שֶׁמִּתְמַצִּין עַל מִטּוֹתֵיהֶן וְאַחַר כָּךְ נִשְׁמָתָן יוֹצְאָה. וּבָרְשָׁעִים הוּא אוֹמֵר: "הַבָּשָׂר עֹדֶנּוּ בֵּין שִׁנֵּיהֶם" _ כָּךְ הִיא שְׁנוּיָה בְּסִפְרֵי אֲבָל בִּמְכִילְתָּא שְׁנוּיָה חִלּוּף: הָרְשָׁעִים אוֹכְלִין וּמִצְטַעֲרִין שְׁלֹשִׁים יוֹם וְהַכְּשֵׁרִים "הַבָּשָׂר עוֹדֶנּוּ בֵּין שִׁנֵּיהֶם"
עַד אֲשֶׁר יֵצֵא מֵאַפְּכֶם
כְּתַרְגּוּמוֹ: "דִי תְקוּצוּן בֵּיהּ". יְהֵא דּוֹמֶה לָכֶם כְּאִלּוּ אֲכַלְתֶּם מִמֶּנּוּ יוֹתֵר מִדַּאי עַד שֶׁיּוֹצֵא וְנִגְעָל לַחוּץ דֶּרֶךְ הָאַף
וְהָיָה לָכֶם לְזָרָא
(ספרי) שֶׁתִּהְיוּ מְרַחֲקִין אוֹתוֹ יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁקֵּרַבְתֶּם. וּבְדִבְרֵי רַבִּי מֹשֶׁה הַדַּרְשָׁן רָאִיתִי שֶׁיֵּשׁ לָשׁוֹן שֶׁקּוֹרִין לְחֶרֶב "זָרָא"
אֶת ה אֲשֶׁר בְּקִרְבְּכֶם
אִם לֹא שֶׁנָּטַעְתִּי שְׁכִינָתִי בֵּינֵיכֶם לֹא גָּבַהּ לְבַבְכֶם לִכָּנֵס לְכָל הַדְּבָרִים הַלָּלוּ
11,21
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי הָעָם אֲשֶׁר אָנֹכִי בְּקִרְבּוֹ וְאַתָּה אָמַרְתָּ בָּשָׂר אֶתֵּן לָהֶם וְאָכְלוּ חֹדֶשׁ יָמִים.
שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי
לֹא חָשׁ לִמְנוֹת אֶת הַפְּרָט שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים הַיְתֵרִים וְרַבִּי מֹשֶׁה הַדַּרְשָׁן פֵּרֵשׁ: שֶׁלֹּא בָּכוּ אֶלָּא אוֹתָן שֶׁיָּצְאוּ מִמִּצְרַיִם
11,22
הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם וּמָצָא לָהֶם אִם אֶת כָּל דְּגֵי הַיָּם יֵאָסֵף לָהֶם וּמָצָא לָהֶם. {פ}
הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט
(ספרי) זֶה אֶחָד מֵאַרְבָּעָה דְּבָרִים שֶׁהָיָה רַבִּי עֲקִיבָא דּוֹרֵשׁ וְאֵין רַבִּי שִׁמְעוֹן דּוֹרֵשׁ כְּמוֹתוֹ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: "שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי" וְאַתָּה אָמַרְתָּ: בָּשָׂר אֶתֵּן לָהֶם וְאָכְלוּ חֹדֶשׁ יָמִים: הֲצֹאן וּבָקָר וְגוֹ' _ הַכֹּל כְּמַשְׁמָעוֹ: מִי יַסְפִּיק לָהֶם? כָּעִנְיַן שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה): "וּמָצָא כְּדֵי גְּאֻלָּתוֹ". וְאֵיזוֹ קָשָׁה: זוֹ אוֹ (במדבר כ): "שִׁמְעוּ נָא הַמֹּרִים?" אֶלָּא לְפִי שֶׁלֹּא אָמַר בָּרַבִּים חִסֵּךְ לוֹ הַכָּתוּב וְלֹא נִפְרַע מִמֶּנּוּ וְזוֹ שֶׁל מְרִיבָה הָיְתָה בַּגָּלוּי לְפִיכָךְ לֹא חִסֵּךְ לוֹ הַכָּתוּב. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חַס וְשָׁלוֹם לֹא עָלְתָה עַל דַּעְתּוֹ שֶׁל אוֹתוֹ צַדִיק כָּךְ! מִי שֶׁכָּתוּב בּוֹ (שם יב): "בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא" יֹאמַר: אֵין הַמָּקוֹם מַסְפִּיק לָנוּ?! אֶלָּא כָּךְ אָמַר: "שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי וְגוֹ' וְאַתָּה אָמַרְתָּ בָּשָׂר אֶתֵּן" לְחֹדֶשׁ יָמִים וְאַחַר כָּךְ תַּהֲרֹג אֻמָּה גְּדוֹלָה כָּזוֹ! "הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם" כְּדֵי שֶׁיֵּהָרְגוּ וּתְהֵא אֲכִילָה זוֹ מְסַפַּקְתָּן עַד עוֹלָם? וְכִי שִׁבְחֲךָ הוּא זֶה?! אוֹמְרִים לוֹ לַחֲמוֹר: "טֹל כּוּר שְׂעוֹרִים וְנַחְתֹּךְ רֹאשְׁךָ?! הֱשִׁיבוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: "וְאִם לֹא אֶתֵּן יֹאמְרוּ שֶׁקָּצְרָה יָדִי. הֲטוֹב בְּעֵינֶיךָ שֶׁיַּד ה' תִּקְצַר בְּעֵינֵיהֶם?! יֹאבְדוּ הֵם וּמֵאָה כַּיּוֹצֵא בָּהֶם וְאַל תְּהִי יָדִי קְצָרָה לִפְנֵיהֶם אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת!
11,23
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה הֲיַד יְהוָה תִּקְצָר עַתָּה תִרְאֶה הֲיִקְרְךָ דְבָרִי אִם לֹא.
עַתָּה תִרְאֶה הֲיִקְרְךָ דְבָרִי
רַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר: אִי אֶפְשָׁר לַעֲמֹד עַל הַטָּפֵל מֵאַחַר שֶׁאֵינָן מְבַקְּשִׁים אֶלָּא עֲלִילָה לֹא תַּסְפִּיק לָהֶם סוֹפָן לָדוּן אַחֲרֶיךָ אִם אַתָּה נוֹתֵן לָהֶם בְּשַׂר בְּהֵמָה גַּסָּה יֹאמְרוּ: דַּקָּה בִּקַּשְׁנוּ וְאִם אַתָּה נוֹתֵן לָהֶם דַּקָּה יֹאמְרוּ: גַּסָּה בִּקַּשְׁנוּ חַיָּה וָעוֹף בִּקַּשְׁנוּ דָּגִים וַחֲגָבִים בִּקַּשְׁנוּ! אָמַר לוֹ: אִם כֵּן יֹאמְרוּ שֶׁקָּצְרָה יָדִי. אָמַר לְפָנָיו: הֲרֵינִי הוֹלֵךְ וּמְפַיְּסָן. אָמַר לוֹ: "עַתָּה תִרְאָה הֲיִקְרְךָ דְבָרִי" _ שֶׁלֹּא יִשְׁמְעוּ לְךָ. הָלַךְ מֹשֶׁה לְפַיְּסָן (זֶה קָאֵי גַּם לְרַשִּׁ"י לְעֵיל) אָמַר לָהֶם: הֲיַד ה' תִּקְצָר?! (תהילים עח) "הֵן הִכָּה צוּר וַיָּזוּבוּ מַיִם וְגוֹ' הֲגַם לֶחֶם יוּכַל תֵּת". אָמְרוּ: פְּשָׁרָה הִיא זוֹ אֵין בּוֹ כֹּחַ לְמַלְּאוֹת שְׁאֵלָתֵנוּ. וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶל הָעָם" כֵּיוָן שֶׁלֹּא שָׁמְעוּ לוֹ: וַיֶּאֱסֹף שִׁבְעִים אִישׁ וְגוֹ'
11,24
וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶל הָעָם אֵת דִּבְרֵי יְהוָה וַיֶּאֱסֹף שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי הָעָם וַיַּעֲמֵד אֹתָם סְבִיבֹת הָאֹהֶל.
11,25
וַיֵּרֶד יְהוָה בֶּעָנָן וַיְדַבֵּר אֵלָיו וַיָּאצֶל מִן הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלָיו וַיִּתֵּן עַל שִׁבְעִים אִישׁ הַזְּקֵנִים וַיְהִי כְּנוֹחַ עֲלֵיהֶם הָרוּחַ וַיִּתְנַבְּאוּ וְלֹא יָסָפוּ.
וְלֹא יָסָפוּ
לֹא נִתְנַבְּאוּ אֶלָּא אוֹתוֹ הַיּוֹם לְבַדּוֹ כָּךְ מְפֹרָשׁ בְּסִפְרֵי. וְאוֹנְקְלוּס תִּרְגֵּם: "וְלָא פָסְקִין" שֶׁלֹּא פָּסְקָה נְבוּאָה מֵהֶם
11,26
וַיִּשָּׁאֲרוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים בַּמַּחֲנֶה שֵׁם הָאֶחָד אֶלְדָּד וְשֵׁם הַשֵּׁנִי מֵידָד וַתָּנַח עֲלֵהֶם הָרוּחַ וְהֵמָּה בַּכְּתֻבִים וְלֹא יָצְאוּ הָאֹהֱלָה וַיִּתְנַבְּאוּ בַּמַּחֲנֶה.
וַיִּשָּׁאֲרוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים
(ספרי) מֵאוֹתָן שֶׁנִּבְחֲרוּ. אָמְרוּ: אֵין אָנוּ כַּדָּאִין לִגְדֻלָּה זוֹ
וְהֵמָּה בַּכְּתֻבִים
בַּמְבֹרָרִים שֶׁבָּהֶם לְסַנְהֶדְרִין. וְנִכְתְּבוּ כֻּלָּם נְקוּבִים בְּשֵׁמוֹת וְעַל יְדֵי גּוֹרָל לְפִי שֶׁהַחֶשְׁבּוֹן עוֹלֶה לְי"ב שְׁבָטִים שִׁשָּׁה שִׁשָּׁה לְכָל שֵׁבֶט וָשֵׁבֶט חוּץ מִשְּׁנֵי שְׁבָטִים שֶׁאֵין מַגִּיעַ אֲלֵיהֶם אֶלָּא חֲמִשָּׁה חֲמִשָּׁה אָמַר מֹשֶׁה: אֵין שֵׁבֶט שׁוֹמֵעַ לִי לִפְחוֹת זָקֵן אֶחָד. מֶה עָשָׂה? נָטַל שִׁבְעִים וּשְׁתַּיִם פִּתְקִין וְכָתַב עַל שִׁבְעִים "זָקֵן" וְעַל שְׁנַיִם חָלָק. וּבֵרֵר מִכָּל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט שִׁשָּׁה וְהָיוּ שִׁבְעִים וּשְׁתַּיִם. אָמַר לָהֶם: טְלוּ פִּתְקֵיכֶם מִתּוֹךְ קַלְפֵּי. מִי שֶׁעָלָה בְּיָדוֹ "זָקֵן" נִתְקַדֵּשׁ. וּמִי שֶׁעָלָה בְּיָדוֹ חָלָק אָמַר לוֹ: הַמָּקוֹם לֹא חָפֵץ בְּךָ
11,27
וַיָּרָץ הַנַּעַר וַיַּגֵּד לְמֹשֶׁה וַיֹּאמַר: אֶלְדָּד וּמֵידָד מִתְנַבְּאִים בַּמַּחֲנֶה.
וַיָּרָץ הַנַּעַר
יֵשׁ אוֹמְרִים: גֵּרְשׁוֹם בֶּן מֹשֶׁה הָיָה
11,28
וַיַּעַן יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן מְשָׁרֵת מֹשֶׁה מִבְּחֻרָיו וַיֹּאמַר: אֲדֹנִי מֹשֶׁה כְּלָאֵם.
כְּלָאֵם
(סנהדרין ו) הַטֵּל עֲלֵיהֶם צָרְכֵי צִבּוּר וְהֵם כָּלִים מֵאֲלֵיהֶם. (ספרי) דָּבָר אַחֵר: תְּנֵם אֶל בֵּית הַכֶּלֶא לְפִי שֶׁהָיוּ מִתְנַבְּאִים: מֹשֶׁה מֵת וִיהוֹשֻׁעַ מַכְנִיס אֶת יִשְׂרָאֵל לָאָרֶץ
11,29
וַיֹּאמֶר לוֹ מֹשֶׁה הַמְקַנֵּא אַתָּה לִי וּמִי יִתֵּן כָּל עַם יְהוָה נְבִיאִים כִּי יִתֵּן יְהוָה אֶת רוּחוֹ עֲלֵיהֶם.
הַמְקַנֵּא אַתָּה לִי
הֲקַנַּאי אַתָּה לִי הֲקִנְאָתִי אַתָּה מְקַנֵּא?
לִי
כְּמוֹ "בִּשְׁבִילִי". כָּל לְשׁוֹן "קִנְאָה" _ אָדָם הַנּוֹתֵן לֵב עַל הַדָּבָר אוֹ לִנְקֹם אוֹ לַעֲזֹר אנפרמנ"ט בְּלַעַז אוֹחֵז בָּעֳבִי הַמַּשָּׂא
11,30
וַיֵּאָסֵף מֹשֶׁה אֶל הַמַּחֲנֶה הוּא וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל.
וַיֵּאָסֵף מֹשֶׁה
מִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד
אֶל הַמַּחֲנֶה
נִכְנְסוּ אִישׁ לְאָהֳלוֹ
וַיֵּאָסֵף
לְשׁוֹן כְּנִיסָה אֶל הַבַּיִת כְּמוֹ (דברים כב): "וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹלֹ בֵּיתֶךָ". וְאָב לְכֻלָּם (תהילים לט): "יִצְבֹּר וְלֹא יֵדַע מִי אֹסְפָם". מְלַמֵּד שֶׁלֹּא הֵבִיא עֲלֵיהֶם פֻּרְעָנוּת עַד שֶׁנִּכְנְסוּ הַצַּדִּיקִים אִישׁ לְאָהֳלוֹ (ספרי)
11,31
וְרוּחַ נָסַע מֵאֵת יְהוָה וַיָּגָז שַׂלְוִים מִן הַיָּם וַיִּטֹּשׁ עַל הַמַּחֲנֶה כְּדֶרֶךְ יוֹם כֹּה וּכְדֶרֶךְ יוֹם כֹּה סְבִיבוֹת הַמַּחֲנֶה וּכְאַמָּתַיִם עַל פְּנֵי הָאָרֶץ.
וַיָּגָז
וְיַפְרִיחַ וְכֵן (תהילים צ): "כִּי גָז חִישׁ". וְכֵן (נחום א): "נָגוֹזּוּ וְעָבַר"
וַיִּטֹּשׁ
וַיִּפְשֹׁט כְּמוֹ (שמואל א ל): "וְהִנֵּה נְטֻשִׁים עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ" (יחזקאל כט): "וּנְטַשְׁתִּיךָ הַמִּדְבָּרָה"
וּכְאַמָּתַיִם
פּוֹרְחוֹת בְּגֹבַהּ עַד שֶׁהֵן כְּנֶגֶד לִבּוֹ שֶׁל אָדָם כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא טוֹרֵחַ בַּאֲסִיפָתָן לֹא לְהַגְבִּיהּ וְלֹא לִשְׁחוֹת (ספרי)
11,32
וַיָּקָם הָעָם כָּל הַיּוֹם הַהוּא וְכָל הַלַּיְלָה וְכֹל יוֹם הַמָּחֳרָת וַיַּאַסְפוּ אֶת הַשְּׂלָו הַמַּמְעִיט אָסַף עֲשָׂרָה חֳמָרִים וַיִּשְׁטְחוּ לָהֶם שָׁטוֹחַ סְבִיבוֹת הַמַּחֲנֶה.
הַמַּמְעִיט
מִי שֶׁאָסַף פָּחוֹת מִכֻּלָּם הָעֲצֵלִים וְהַחִגְּרִים אָסַף עֲשָׂרָה חֳמָרִים
וַיִּשְׁטְחוּ
עָשׂוּ אוֹתָם מַשְׁטִיחִין מַשְׁטִיחִין
11,33
הַבָּשָׂר עוֹדֶנּוּ בֵּין שִׁנֵּיהֶם טֶרֶם יִכָּרֵת וְאַף יְהוָה חָרָה בָעָם וַיַּךְ יְהוָה בָּעָם מַכָּה רַבָּה מְאֹד.
טֶרֶם יִכָּרֵת
כְּתַרְגּוּמוֹ: "עַד לָא פְסַק". דָּבָר אַחֵר: אֵינוֹ מַסְפִּיק לְפַסְּקוֹ בְּשִׁנָּיו עַד שֶׁנִּשְׁמָתוֹ יוֹצְאָה
11,34
וַיִּקְרָא אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא קִבְרוֹת הַתַּאֲוָה: כִּי שָׁם קָבְרוּ אֶת הָעָם הַמִּתְאַוִּים.
11,35
מִקִּבְרוֹת הַתַּאֲוָה נָסְעוּ הָעָם חֲצֵרוֹת וַיִּהְיוּ בַּחֲצֵרוֹת. {פ}
12,1
וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה עַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח: כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח.
וַתְדַבֵּר
(ספרי) אֵין "דִּבּוּר" בְּכָל מָקוֹם אֶלָּא לְשׁוֹן קָשָׁה. וְכֵן הוּא אוֹמֵר (בראשית מב): "דִּבֶּר הָאִישׁ אֲדֹנֵי הָאָרֶץ אִתָּנוּ קָשׁוֹת". וְאֵין "אֲמִירָה" בְּכָל מָקוֹם אֶלָּא לְשׁוֹן תַּחֲנוּנִים. וְכֵן הוּא אוֹמֵר (בראשית יט): "וַיֹּאמֶר אַל נָא אַחַי תָּרֵעוּ" (במדבר יב): "וַיֹּאמֶר שִׁמְעוּ נָא דְבָרָי". כָּל "נָא" לְשׁוֹן בַּקָּשָׁה
וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן
(ספרי) הִיא פָּתְחָה בַּדִּבּוּר תְּחִלָּה לְפִיכָךְ הִקְדִּימָהּ הַכָּתוּב תְּחִלָּה. וּמִנַּיִן הָיְתָה יוֹדַעַת מִרְיָם שֶׁפָּרַשׁ מֹשֶׁה מִן הָאִשָּׁה? רַבִּי נָתַן אוֹמֵר: מִרְיָם הָיְתָה בְּצַד צִפּוֹרָה בְּשָׁעָה שֶׁנֶּאֱמַר לְמֹשֶׁה: "אֶלְדָּד וּמֵידָד מִתְנַבְּאִים בַּמַּחֲנֶה" כֵּיוָן שֶׁשָּׁמְעָה צִפּוֹרָה אָמְרָה: "אוֹי לִנְשׁוֹתֵיהֶן שֶׁל אֵלּוּ אִם הֵם נִזְקָקִים לִנְבוּאָה שֶׁיִּהְיוּ פּוֹרְשִׁין מִנְּשׁוֹתֵיהֶן כְּדֶרֶךְ שֶׁפָּרַשׁ בַּעְלִי מִמֶּנִּי!". וּמִשָּׁם יָדְעָה מִרְיָם וְהִגִּידָה לְאַהֲרֹן. וּמַה מִּרְיָם שֶׁלֹּא נִתְכַּוְּנָה לְגַנּוֹתוֹ כָּךְ נֶעֶנְשָׁה קַל וָחֹמֶר לַמְסַפֵּר בִּגְנוּתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ.
הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית
(שם) מַגִּיד שֶׁהַכֹּל מוֹדִים בְּיָפְיָהּ כְּשֵׁם שֶׁהַכֹּל מוֹדִים בְּשַׁחֲרוּתוֹ שֶׁל כּוּשִׁ
כֻשִׁית
בְּגִימַטְרִיָּא: יְפַת מַרְאֶה
עַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה
עַל אוֹדוֹת גֵּרוּשֶׁיהָ
כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח
מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? אֶלָּא יֵשׁ לְךָ אִשָּׁה נָאָה בְּיָפְיָהּ וְאֵינָהּ נָאָה בְּמַעֲשֶׂיהָ בְּמַעֲשֶׂיהָ וְלֹא בְּיָפְיָהּ אֲבָל זֹאת נָאָה בַּכֹּל
הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית
עַל שֵׁם נוֹיָהּ נִקְרֵאת "כּוּשִׁית" כְּאָדָם הַקּוֹרֵא אֶת בְּנוֹ נָאֶה: "כּוּשִׁי" כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּשְׁלֹט בּוֹ עַיִן רָעָ
כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח
וְעַתָּה גֵּרְשָׁהּ
12,2
וַיֹּאמְרוּ הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר יְהוָה הֲלֹא גַּם בָּנוּ דִבֵּר וַיִּשְׁמַע יְהוָה.
הֲרַק אַךְ
עִמּוֹ לְבַדּוֹ דִּבֵּר ה'
הֲלֹא גַּם בָּנוּ דִבֵּר
וְלֹא פָּרַשְׁנוּ מִדֶּרֶךְ אֶרֶץ
12,3
וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. {ס}
עָנָו
שָׁפָל וְסַבְלָן
12,4
וַיֹּאמֶר יְהוָה פִּתְאֹם אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וְאֶל מִרְיָם צְאוּ שְׁלָשְׁתְּכֶם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּצְאוּ שְׁלָשְׁתָּם.
פִּתְאֹם
נִגְלָה עֲלֵיהֶם פִּתְאֹם וְהֵם טְמֵאִים בְּדֶרֶךְ אֶרֶץ וְהָיוּ צוֹעֲקִים: מַיִם מַיִם לְהוֹדִיעָם שֶׁיָּפֶה עָשָׂה מֹשֶׁה שֶׁפָּרַשׁ מִן הָאִשָּׁה מֵאַחַר שֶׁנִּגְלֵית עָלָיו שְׁכִינָה תָּדִיר וְאֵין עֵת קְבוּעָה לַדִּבּוּר
צְאוּ שְׁלָשְׁתְּכֶם
מַגִּיד שֶׁשְּׁלָשְׁתָּן נִקְרְאוּ בְּדִבּוּר אֶחָד מַה שֶּׁאִי אֶפְשָׁר לַפֶּה לוֹמַר וְלָאֹזֶן לִשְׁמֹעַ
12,5
וַיֵּרֶד יְהוָה בְּעַמּוּד עָנָן וַיַּעֲמֹד פֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וּמִרְיָם וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם.
בְּעַמּוּד עָנָן
(שם) יָצָא יְחִידִי שֶׁלֹּא כְּמִדַּת בָּשָׂר וָדָם: מֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם כְּשֶׁיּוֹצֵא לְמִלְחָמָה יוֹצֵא בְּאוֹכְלוֹסִין וּכְשֶׁיּוֹצֵא לְשָׁלוֹם יוֹצֵא בְּמֻעָטִים. וּמִדַּת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יוֹצֵא לְמִלְחָמָה יְחִידִי שֶׁנֶּאֱמַר (שמות טו): "ה' אִישׁ מִלְחָמָה". וְיוֹצֵא לְשָׁלוֹם בְּאוֹכְלוֹסִין שֶׁנֶּאֱמַר (תהילים סח): "רֶכֶב אֱלֹהִים רִבֹּתַיִם אַלְפֵי שִׁנְאָן"
וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וּמִרְיָם
שֶׁיִּהְיוּ נִמְשָׁכִין וְיוֹצְאִין מִן הֶחָצֵר לִקְרַאת הַדִּבּוּר
וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם
וּמִפְּנֵי מָה מְשָׁכָן וְהִפְרִידָן מִמֹּשֶׁה? לְפִי שֶׁאוֹמְרִים מִקְּצָת שִׁבְחוֹ שֶׁל אָדָם בְּפָנָיו וְכֻלּוֹ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו. וְכֵן מָצִינוּ בְּנֹחַ: שֶׁלֹּא בְּפָנָיו נֶאֱמַר (בראשית ז): "אִישׁ צַדִּיק תָּמִים". וּבְפָנָיו נֶאֱמַר (שם): "כִּי אֹתְךָ רָאִיתִי צַדִּיק לְפָנַי". דָּבָר אַחֵר: שֶׁלֹּא יִשְׁמַע בִּנְזִיפָתוֹ שֶׁל אַהֲרֹן
12,6
וַיֹּאמֶר שִׁמְעוּ נָא דְבָרָי אִם יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם יְהוָה בַּמַּרְאָה אֵלָיו אֶתְוַדָּע בַּחֲלוֹם אֲדַבֶּר בּוֹ.
שִׁמְעוּ נָא דְבָרָי
אֵין "נָא" אֶלָּא לְשׁוֹן בַּקָּשָׁה
אִם יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם
אִם יִהְיוּ לָכֶם נְבִיאִים
ה בַּמַּרְאֶה אֵלָיו אֶתְוַדָּע
שְׁכִינַת שְׁמִי אֵין נִגְלֵית עָלָיו בְּאַסְפַּקְלַרְיָא הַמְּאִירָה אֶלָּא בַּחֲלוֹם וְחִזָּיוֹן
12,7
לֹא כֵן עַבְדִּי מֹשֶׁה: בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא.
12,8
פֶּה אֶל פֶּה אֲדַבֶּר בּוֹ וּמַרְאֶה וְלֹא בְחִידֹת וּתְמֻנַת יְהוָה יַבִּיט וּמַדּוּעַ לֹא יְרֵאתֶם לְדַבֵּר בְּעַבְדִּי בְמֹשֶׁה.
פֶּה אֶל פֶּה
(ספרי) אָמַרְתִּי לוֹ (הֻכְרַח לְפָרֵשׁ כָּךְ דְּאִלּוּ כִּפְשׁוּטוֹ שֶׁפֶּה אֶל פֶּה הֻזְכַּר לְשֶׁבַח דא"כ הָיָה אָז פֶּה אֶל פֶּה מַמָּשׁ כִּפְשׁוּטוֹ. וְזֶה אִי אֶפְשָׁר דְּהָא כְּתִיב בְּסוֹף נָשׂא: "מִדַּבֵּרר אֵלָיו" וְעַיֵּן שָׁם בְּרַשִּׁ"י אֶלָּא פֶּה אֶל פֶּה פֵּרוּשׁוֹ: אָמַרְתִּי לוֹ לִפְרֹשׁ כו' וּפֶה אֶל פֶּה לָאו דַּוְקָא אֶלָּא רָצָה לוֹמַר בְּהֶדְיָא וְדוֹק) לִפְרֹשׁ מִן הָאִשָּׁה. וְהֵיכָן אָמַרְתִּי לוֹ? בְּסִינַי (דברים ה): "לֵךְ אֱמֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם וְאַתָּה פֹּה עֲמֹד עִמָּדִי"
וּמַרְאֶה וְלֹא בְחִידֹת
וּמַרְאֶה זֶה מַרְאֵה דִּבּוּר שֶׁאֲנִי מְפָרֵשׁ לוֹ דִּבּוּרִי בְּמַרְאִית פָּנִים שֶׁבּוֹ וְאֵינִי סוֹתְמוֹ לוֹ בְּחִדּוֹת כָעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר לִיחֶזְקֵאל (יחזקאל יז): "חוּד חִדָּה וְגוֹ'". יָכוֹל מַרְאֵה שְׁכִינָה? תַּלְמוּד לוֹמַר (שמות לג): "לֹא תוּכַל לִרְאֹת אֶת פָּנָי
וּתְמֻנַת ה יַבִּיט
זֶה מַרְאֵה אֲחוֹרַיִם כְּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר (שם) "וְרָאִיתָ אֶת אֲחֹרָי"
בְּעַבְדִּי בְמֹשֶׁה
אֵינוֹ אוֹמֵר "בְּעַבְדִּי מֹשֶׁה" אֶלָּא "בְּעַבְדִּי בְמֹשֶׁה". בְּעַבְדִּי אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֹשֶׁה בְּמֹשֶׁה אֲפִלּוּ אֵינוֹ עַבְדִּי כְּדַאי הֱיִיתֶם לִירֹא מִפָּנָיו וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁהוּא עַבְדִּי וְעֶבֶד מֶלֶךְ _ מֶלֶךְ הָיָה לָכֶם לוֹמַר: אֵין הַמֶּלֶךְ אוֹהֲבוֹ חִנָּם (ספרי תנחומא). וְאִם תֹּאמְרוּ: אֵינִי מַכִּיר בְּמַעֲשָיו _ זוֹ קָשָׁה מִן הָרִאשׁוֹנָה
12,9
וַיִּחַר אַף יְהוָה בָּם וַיֵּלַךְ.
וַיִּחַר אַף ה בָּם וַיֵּלַךְ
מֵאַחַר שֶׁהוֹדִיעָם סִרְחוֹנָם גָּזַר עֲלֵיהֶם נִדּוּי קַל וָחֹמֶר לְבָשָׂר וָדָם שֶׁלֹּא יִכְעֹס עַל חֲבֵרוֹ עַד שֶׁיּוֹדִיעֶנּוּ סִרְחוֹנוֹ
12,10
וְהֶעָנָן סָר מֵעַל הָאֹהֶל וְהִנֵּה מִרְיָם מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג וַיִּפֶן אַהֲרֹן אֶל מִרְיָם וְהִנֵּה מְצֹרָעַת.
וְהֶעָנָן סָר
וְאַחַר כָּךְ: וְהִנֵּה מִרְיָם מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג. מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁאָמַר לַפַּדְגּוֹג: רְדֵה אֶת בְּנִי אֲבָל לֹא תִּרְדֶּנּוּ עַד שֶׁאֵלֵךְ מֵאֶצְלְךָ שֶׁרַחֲמַי עָלָיו
12,11
וַיֹּאמֶר אַהֲרֹן אֶל מֹשֶׁה: בִּי אֲדֹנִי אַל נָא תָשֵׁת עָלֵינוּ חַטָּאת אֲשֶׁר נוֹאַלְנוּ וַאֲשֶׁר חָטָאנוּ.
נוֹאַלְנוּ
כְּתַרְגּוּמוֹ לְשׁוֹן אֱוִיל
12,12
אַל נָא תְהִי כַּמֵּת אֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ מֵרֶחֶם אִמּוֹ וַיֵּאָכֵל חֲצִי בְשָׂרוֹ.
אַל נָא תְהִי
אֲחוֹתֵנוּ זוֹ
כַּמֵּת
שֶׁהַמְצֹרָע חָשׁוּב כַּמֵּת: מַה מֵּת מְטַמֵּא בְּבִיאָה אַף מְצֹרָע מְטַמֵּא בְּבִיאָה
אֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ מֵרֶחֶם אִמּוֹ
אִמֵּנוּ הָיָה לוֹ לוֹמַר אֶלָּא שֶׁכִּנָּה הַכָּתוּב וְכֵן חֲצִי בְשָׂרוֹ חֲצִי בְּשָׂרֵנוּ הָיָה לוֹ לוֹמַר אֶלָּא שֶׁכִּנָּה הַכָּתוּב אֲשֶׁר מֵאַחַר שֶׁיָּצָא מֵרֶחֶם אִמֵּנוּ הָיָה לוֹ כְּאִלּוּ נֶאֱכַל חֲצִי בְּשָׂרֵנוּ כָּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית לז): "כִּי אָחִינוּ בְּשָׂרֵנוּ הוּא". וּלְפִי מַשְׁמָעוֹ אַף הוּא נִרְאֶה כֵּן אֵין רָאוּי לְאָח לְהַנִּיחַ אֶת אֲחוֹתוֹ לִהְיוֹת כַּמֵּת
אֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ
מֵאַחַר שֶׁיָּצָא זֶה מֵרֶחֶם אִמּוֹ שֶׁל זֶה שֶׁיֵּשׁ כֹּחַ בְּיָדוֹ לַעֲזֹר וְאֵינוֹ עוֹזְרוֹ הֲרֵי נֶאֱכָל חֲצִי בְּשָׂרוֹ _ שֶׁאָחִיו בְּשָׂרוֹ הוּא. דָּבָר אַחֵר: "אַל נָא תְהִי כַּמֵּת" _ (ספרי) אִם אֵינְךָ רוֹפְאָהּ בִּתְפִלָּה מִי מַסְגִּירָהּ וּמִי מְטַהֲרָהּ? אֲנִי אִי אֶפְשָׁר לִרְאוֹתָהּ שֶׁאֲנִי קָרוֹב וְאֵין קָרוֹב רוֹאֶה אֶת הַנְּגָעִים וְכֹהֵן אַחֵר אֵין בָּעוֹלָם. וְזֶהוּ: "אֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ מֵרֶחֶם אִמּוֹ"
12,13
וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל יְהוָה לֵאמֹר: אֵל נָא רְפָא נָא לָהּ. {פ}
אֵל נָא רְפָא נָא לָהּ
בָּא הַכָּתוּב לְלַמֶּדְךָ דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֶׁהַשּׁוֹאֵל דָּבָר מֵחֲבֵרוֹ צָרִיךְ לוֹמַר שְׁנַיִם אוֹ שְׁלֹשָׁה דִּבְרֵי תַּחֲנוּנִים וְאַחַר כֵּן יְבַקֵּשׁ שְׁאֵלוֹתָיו
לֵאמֹר
מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? אָמַר לוֹ: הֲשִׁיבֵנִי אִם אַתָּה מְרַפֵּא אוֹתָהּ אִם לָאו? עַד שֶׁהֵשִׁיבוֹ: "וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק וְגוֹ'". רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: בְּאַרְבָּעָה מְקוֹמוֹת בִּקֵּשׁ מֹשֶׁה מִלִּפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַהֲשִׁיבוֹ אִם יַעֲשֶׂה שְׁאֵלוֹתָיו אִם לָאו. כַּיּוֹצֵא בּוֹ (שמות ו): "וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה לִפְנֵי ה' לֵאמֹר וְגוֹ'" (ספרי) מַה תַּלְמוּד לוֹמַר לֵאמֹר? הֲשִׁיבֵנִי אִם גּוֹאֲלָם אַתָּה אִם לָאו. עַד שֶׁהֵשִׁיבוֹ: עַתָּה תִּרְאֶה וְגוֹ'. כַּיּוֹצֵא בּוֹ (במדבר כז): "וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה' לֵאמֹר יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר". כַּיּוֹצֵא בּוֹ (דברים ג): "וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר". הֵשִׁיבוֹ: "רַב לָךְ"
רְפָא נָא לָהּ
מִפְּנֵי מַה לֹּא הֶאֱרִיךְ מֹשֶׁה בִּתְפִלָּה? שֶׁלֹּא יִהְיוּ יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים: אֲחוֹתוֹ עוֹמֶדֶת בְּצָרָה וְהוּא עוֹמֵד וּמַרְבֶּה בִּתְפִלָּה! (דָּבָר אַחֵר: שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ יִשְׂרָאֵל: בִּשְׁבִיל אֲחוֹתוֹ הוּא מַאֲרִיךְ בִּתְפִלָּה אֲבָל בִּשְׁבִילֵנוּ אֵינוֹ מַאֲרִיךְ בִּתְפִלָּה)
12,14
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ הֲלֹא תִכָּלֵם שִׁבְעַת יָמִים תִּסָּגֵר שִׁבְעַת יָמִים מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְאַחַר תֵּאָסֵף.
וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ
וְאִם אָבִיהָ הֶרְאָה לָהּ פָּנִים זוֹעֲפוֹת הֲלֹא תִּכָּלֵם שִׁבְעַת יָמִים (ב"ק כ"ה) קַל וָחֹמֶר לַשְּׁכִינָה י"ד יוֹם אֶלָּא דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כְּנָדוֹן לְפִיכָךְ אַף בִּנְזִיפָתִי תִּסָּגֵר שִׁבְעַת יָמִים
וְאַחַר תֵּאָסֵף
אוֹמֵר אֲנִי: כָּל "הָאֲסִיפוֹת" הָאֲמוּרוֹת בִּמְצֹרָעִים עַל שֵׁם שֶׁהוּא מְשֻׁלָּח מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וּכְשֶׁהוּא נִרְפָּא _ נֶאֱסָף אֶל הַמַּחֲנֶה כָּתוּב בּוֹ אֲסִיפָה לְשׁוֹן הַכְנָסָה
12,15
וַתִּסָּגֵר מִרְיָם מִחוּץ לַמַּחֲנֶה שִׁבְעַת יָמִים וְהָעָם לֹא נָסַע עַד הֵאָסֵף מִרְיָם.
וְהָעָם לֹא נָסַע
(סוטה ט) זֶה הַכָּבוֹד חָלַק לָהּ הַמָּקוֹם בִּשְׁבִיל שָׁעָה אַחַת שֶׁנִּתְעַכְּבָה לְמֹשֶׁה כְּשֶׁהֻשְׁלַךְ לַיְאוֹר שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ב): "וַַתֵּתַצַּב אֲחֹתוֹ מֵרָחֹק וְגוֹ'"
12,16
וְאַחַר נָסְעוּ הָעָם מֵחֲצֵרוֹת וַיַּחֲנוּ בְּמִדְבַּר פָּארָן. {פ}