Logo Torah-Box
Aujourd'hui à Ashburn
06:02 : Mise des Téfilines
06:55 : Lever du soleil
13:14 : Heure de milieu du jour
19:33 : Coucher du soleil
20:11 : Tombée de la nuit

Horaires du Chabbat
Vendredi 7 Avril 2023 à 19:21
Sortie du Chabbath à 20:21

Hiloulot du jour
Rav Chalom Messas
Afficher le calendrier
Etude sur Texte

Eïn Aya

Traité Brakhot - Chapitre 1 - Enseignement n°114

(ברכות ט.): "דבר נא, אין נא אלא לשון בקשה, א"ל הקב"ה למשה בבקשה ממך אמור להם לישראל בבקשה מכם שאלו כו'".

עיקר הכוונה העליונה של יציאה ברכוש גדול, היתה כדי לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות, בטבע השפלה נפשו ואינו מבקש גדולות. על כן ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות, כדי שיבא מזה גם כן לשאוף לגדולות במעלות הנפשות והמדות העליונות. על כן להורות שאין זה עיקר התכלית לשאוף אל אהבת כסף וזהב, על כן לא בא הדבר בתורת ציווי כי אם בבקשה, למען יעלה הדבר בשלמות. רוחם השפל יתרומם על ידי ראותם עצמם מסובלים בעושר, ועם זה ידעו שלא זה הוא תכלית המבוקש, שהרי כל העניינים התכליתיים נאמרו להם בתורת ציווי ואזהרה, ודבר זה נאמר בלשון בקשה והתנצלות, כדי שלא יאמר אותו צדיק. ואמירתו של אברהם גם כן יש לומר מפני שכל מטרתו היתה להעמיד אומה המכרת את ד', ומודיעה שמו הגדול בעולם ע"י מציאותה והנהגתה כדרך שעשה הוא ע"ה בהיותו אחד בעולם. ולפעול על עמים רבים צריך גדולת הנפש ושאיפה ג"כ לרכוש ומקנה וקנין, שעל ידי זה מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמדים איש מדרכי רעהו. ע"כ ע"י אהבת הכסף שמזה בא מקנה וקניין כשהוא במצב הגון, לעשות עושר במשפט, מביא גם כן לידי התכלית המבוקש להאיר אור ד' ע"י ישראל בעולם. מה שא"כ אם יסתפקו בשפלות נפשם רק להיות מרעים בעדר ואיכרים לבדם, ודבר לא יהי' להם עם אדם, ועמים זולתם לא ידעום, איך מתפשט אור ד' בעולם. ע"כ אברהם לתכליתו העליון בקש להרגיל נפשם אחרי שפלות עבדותם, שהי' כור הברזל לצרף סיגיהם ולהרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורה ומצותי', שעם זה יחד יתרגלו ברוממות הנפש ושאיפה לחיים מדיניים חברותיים שיבאו ע"י הרצון להרבות הרכוש. וביאר יפה ע"י המשל, שישראל מצד מצבם הנשפל שנמשלו לחבושים בבית האסורים, לא היו יכולים כלל לצייר אושר יותר גדול מהיציאה מעבדות להיות אדונים לנפשם, והתרוממות הנפש אל הרכוש היה דרוש להעשות בדרך בקשה להגיע את התכלית המבוקש. ואע"פ שהיה מוכן להם ביזת הים, כדאמרו חז"ל שהיה גדול מביזת מצרים, יש לומר שזו גרמה הרדיפה שלהם, כדאמרו חז"ל אמרו לוקינו ונוטל ממונינו. או היה צריך גם כן רוממות הנפש לקבל שפע המעלה של גילוי שכינה שעל-ים סוף, כדאמרו חז"ל, ראתה שפחה על הים כו'.
Soyez le premier à commenter ce cours !
Newsletter Torah-Box

Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :

Pessah
Réjouissez le coeur des pauvres
avec un colis de nourriture pour Pessa'h 
Soit € après réduction d'impôts*

1er Avril 2023 - 10 Nissan 5783

  • 06:02 Mise des Téfilines
  • 06:55 Lever du soleil
  • 13:14 Heure de milieu du jour
  • 19:33 Coucher du soleil
  • 20:11 Tombée de la nuit

Horaires du Chabbat
Vendredi 7 Avril 2023

Entrée à 19:21
Sortie à 20:21


Changer de ville