Logo Torah-Box
Etude sur Texte

Torat Habayit ('Hafets 'Haïm)

Chapitre 13

בו יבואר קצת מעניני תשובה

כתיב בפרשת הגאולה כי תשמור לעשות את כל המצוה הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל ד' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך. הורה לנו הכתוב כי מתי נוכל לחשוב בנפשינו כי נזכה לעשות כל מצות התורה כאשר נתחזק לשוב אל ד' בכל לב ובכל נפש וע"כ היא קודמת בזמן. הנה החיוב לשוב לד' יש ע"ז כמה כתובים וידוע לכל כקטן כגדול אכן היצר מתגבר ומטיל הרבה טרדות על האדם ואינו מניחו להתבונן על דרכיו. ומ"מ אם היה בא נביא אחד אל איש הישראלי והיה אומר לו תדע אחי שאני יודע סופך שתצא חייב מפי ב"ד של מעלה בודאי היה מעורר עצמו תיכף לתשובה בכל לב ונפש [והיה חושב בנפשו שאפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים] והנה כאשר תשאל לכל איש הישראלי שיאמר לך האמת אם הוא מאמין בשכר ועונש יענהו בודאי אני מאמין שהוא מן י"ג עיקרים שבלתי זה איננו בכלל ישראל כלל חזר ושאלו איך הוא בדעתו אם היה הקדוש ברוך הוא מזמינו היום לדין על מעשיו אם היה יוצא זכאי בודאי היה משיבו שלא היה יוצא זכאי אלא חייב חזר ושאלו א"כ מה יהיה סוף הדבר ענהו היום אין לי פנאי להתבונן ומ"מ אני מקוה שיבוא עת שאתבונן על מעשי ואתקן הכל חזר ושאלו הלא ידוע מה שאמרו אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה ועוד הלא עבר עליך כמה יוה"כ ובכל יוה"כ אם לא בראשיתו עכ"פ בזמן נעילה בעת שביקשת מן הש"י שיחתום לך בחיים לך ולכל ביתך הלא היה בודאי אצלך הסכם חזק שמה שעבר אין ועכ"פ על להבא בודאי תשמור עצמך בכל היכולת לקיים את התורה והלא ראית שבשום שנה לא קיימת מה שהבטחת להש"י א"כ בודאי גם ביוה"כ זה וכן בשנים האחרונות יהיה כן דמה יום מיומים וא"כ הדבר ברור כמו אם היה שומע מפי נביא שתשאר ח"ו מן החייבים ולא מן הזכאים וע"כ אין שום עצה לדחות היצ"ט בלך ושוב לזמן אחר כ"א לעורר א"ע לתשובה בכל לב ונפש ולהתבונן על הסיבות המפריעות לעבודת הש"י ולהסירם וזהו שאמר הכתוב בכל עת יהי' בגדיך לבנים וגו' ויסדר לעצמו הנהגה שיהיה כל ענינו ע"פ התורה וירשם זה בפנקסו ברמז ויהיה לו עת קבוע ללימודו שלא יחסר לו יום אחד מן הקביעות ההיא וגם זמן קבוע ללימוד ספרי יראה. וטוב מאד שישכים כל יום בבוקר ויסדר לעצמו איך להתנהג באותו יום. ובכל עש"ק יתבונן אם שמר כפי מה שסידר לעצמו. ודע שאפילו אם מצא את עצמו שלא שמר כהוגן מ"מ אל יתרשל עי"ז ויתחזק עצמו על להבא ואנו צריכין ללמוד*) מן יצה"ר שגם הוא כמה פעמים נשאר מנוצח מן היצ"ט שאין האדם רוצה לשמוע לו ואעפ"כ אינו מתרשל עצמו מעבודתו וכמו שאחז"ל שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומתחדש עליו בכל יום וחידושו הוא שחוזר ומפתה להאדם באופן אחר פן יצליח כעת בפיתויו כן הוא האדם**) אל ירפה עצמו ויתבונן ג"כ ברעיוניו איך לחדש הסדר על להבא ובודאי הקדוש ברוך הוא יעזור לו כמו שאחז"ל הבא לטהר מסייעין אותו. ודע עוד דבעניני תשובה אין מספיק לו במה שלא יעשה העבירה עוד הפעם אלא צריך לשוב לפני ד' דהיינו להתודות לפניו ולהתחרט על העבר ולקבל על להבא שלא ישוב לכסלה עוד וכמש"כ והתודו וגו' וכמו שכתוב יעזוב רשע דרכו וגו' וישוב לפני ד'. ויזרז עצמו לזה ולא יאחר א) פן יזדמן אח"כ איזה סיבה שלא יוכל לשוב ב) על איחור התשובה גופא יהיה עונש בפ"ע וראיה ממה דאיתא בגמרא מפני מה גרים מעונין בזה"ז (היינו בזמן הגמרא) מפני ששהו עצמן להכנס תחת כנפי השכינה הרי אפילו עובד כוכבים אף דאינו מחוייב מן התורה להתגייר מ"מ משעלה בדעתו להיות שומר תורת ד' ולהיות נלוה אליו לא היה לו להתאחר עאכו"כ איש הישראלי שעמד על הר סיני ואמר כל אשר דיבר ד' נעשה ונשמע עאכ"ו שאין לו לאחר לשוב לפני ד' וכבר אמר הנביא יחזקאל (יח) השליכו מעליכם כל פשעכם ור"ל כמו הנשכר לישא משא לבית ראובן משנכנס צעד הראשון לביתו תיכף הוא משליך את המשא מעל כתפו ואינו משהא אותה אפילו רגע כן ידע האדם שעונות הוא כמשא כבד על נפשו ואין להשהות רוח הטומאה על עצמו ומטעם זה אמרו בגמרא (ברכות דף יט) אם ראית ת"ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום דבודאי עשה תשובה והיינו קודם השינה:
Soyez le premier à commenter ce cours !
Newsletter Torah-Box

Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :

24 Février 2024 - 15 Adar 5784

  • 05:58 Mise des Téfilines
  • 06:50 Lever du soleil
  • 12:23 Heure de milieu du jour
  • 17:56 Coucher du soleil
  • 18:35 Tombée de la nuit

Chabbath Ki-Tissa
Vendredi 1er Mars 2024

Entrée à 17:45
Sortie à 18:44


Changer de ville