Logo Torah-Box
Etude sur Texte

Torat Habayit ('Hafets 'Haïm)

Chapitre 17

עוד אעתיק פה מה שהשבתי לעיר אחת

הנה שמעתי שבעיר כתה"ר חושבים איזה אנשים מבעלי צורה לקבוע שם ישיבה אכן שרוצים שיסכימו לזה רבנים דמדינתינו ואפלא ע"ז. הדבר כזה צריך הסכמה הלא ידוע לכל את הכריתות ברית שכרת ד' אתנו להקים את התורה וקבלנו שם זה עלינו ועל דורותינו הבאים אחרינו [ודבר כזה להחזיק ישיבות הוא ממש הקמת התורה כאשר ביארנו זה ברחבה בס' חומת הדת] ועבור זה אמרו הכהנים והלוים והשכינה היה אז עי"כ בתוכם כי היה שם ארון ברית ד' ברוך המקים את התורה וענו כל הששים ריבוא ואמרו אמן וכן אנו מקבלין בכל יום עלינו בברכת אמת ויציב שאנו אומרים מתחלה בפרשת ק"ש ושננתם לבניך שכלול בזה גם התלמידים כדאיתא בספרי ולבסוף אנו מסיימין בברכת או"י ודבריו חיים וקיימים וכו' על בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך שאנו כלנו נעשין ערבין על קיומה של התורה הן על בנינו והן על אחר מבני ישראל ודבר זה היה אפילו בדורות שלפנינו שכל בעה"ב היה מחזיק בנו לתורה עד י"ח שנה ובפרט כהיום שאנו רואין שכמעט כלו בעיירות מלמדי גפ"ת ומלמדים רק חומש ויש שאפילו חומש אין מלמדים כראוי וכידוע וח"ו ישתכח התורה לגמרי מישראל במשך איזה שנים כי בלא תורה שבע"פ ישתכח גם תורה שבכתב במשך איזה שנים ח"ו גם במדינתינו (וכאשר אנו יודעין ממדינות אחרות שרק מעט מזעיר מחזיקים הדת כראוי בעו"ה) וע"כ החיוב הגדול על כל מי שמאמין בד' ותורתו ואוהב שמו לראות שלא ישתכח כבוד ד' ותורתו מן העולם והוא ע"י החזקת ישיבה בעיר. והנה ידוע שכל אחד ואחד מישראל רוצה שבעת שיבוא זמנו לשוב אל האלקים יכבדהו ד' ויקבלו בסבר פנים יפות ופן ישאלנו הש"י איה הכבוד שנתת לי וכמו שאה"כ אם אב אני איה כבודי הלא ראיתם שכבודי מתמוטט והולך ולא חששתם לזה והכתוב אומר כי מכבדי אכבד וגו' וע"כ על כל אחד מישראל לראות להחזיק ישיבות והבנים ילמדו תורת ד' וזה הכבוד לו כמו שאחז"ל אין כבוד אלא תורה כי כאשר אנו מחבבים את דבריו זהו הכבוד לו. ולפלא בעיני הלא אם הי' ליקוי חמה בעולם על משך איזה שעות היה כל העולם מלא רעש וחלחלה וכ"ש אם הי' כזה איזה ימים חושך בעולם היה כל העולם מלא דאגות ופחד שהשמש אינו מאיר לעולם והיה זה הענין הולך מסוף העולם עד סופו שכל אחד היה צועק אוי לנו מה נעשה בלי השמש והנה השמש אינו כך גדול שבמאמר אחד שאמר הש"י יהי מאורות וכו' ויהיה כן ואלו התוה"ק שהטריח הקדוש ברוך הוא את כבודו כ"כ בשבילה שירד על הר סיני ודיבר עם מרע"ה ארבעים יום וארבעים לילה ולמדו בשבילנו כל התורה ומשפטים וחוקותיה ומצותיה ככתוב מפורש בתורה וגם בשבילה נבראו כל חוקות השמים והארץ ככתוב אם לא בריתי וגו' ואנו רואין שהתורה הקדושה עלובה בעו"ה ומתמוטטת יום יום וח"ו עומדת להשתכח מכלל ישראל ואין אנו חוששין לכבודה ואין קול ואין רעש בעולם היש לך עלבון גדול מזה. וזהו שאמר ריב"ל באבות אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. והנה כולנו מבקשים בכל יום בבה"ת ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתיך לשמה ואם אנו נתרשל מלהחזיק בנים שאין בכח אבותיהם לשכור ללמוד עמהם איה בקשתינו שאנו אומרין בכל יום וגם אנו אומרין בכל יום ותן בלבנו להבין ולהשכיל ללמוד וללמד וכו'. ובהחזקת ישיבה אנו מקיימין ד"ז שאנו שוכרין להם ר"מ ללמוד עמם. וע"כ היוצא מדברינו שחיוב גדול על כל איש ואיש לראות ולהחזיק תורת ד' שלא יתמוטט כבוד ה' מן העולם והחזקת התורה הוא לכ"א לפי כחו [העני לפי כחו והבעה"ב לפי כחו והעשיר לפי כחו כי אין העשיר יכול לפטור עצמו בקרבן עני וכן בעניני השתדלות להתיסדות וללימוד כ"א לפי כחו] כי התורה צריך להיות חשוב בנפשו כמו אחד מזרעו עכ"פ כי באמת היא חיינו לנצח ככתוב בתורה ויצוינו ד' לעשות וגו' לטוב לנו כל הימים וכמה הוצאות מוציא האדם על זרעו לזונם ולהלבישם וכו' וזהו שאמרו האי מאן דרחים רבנן וכו' עיין בפירש"י שם ובזכות זה יריק ד' ברכה על כל אנשי העיר בעסקיהם ויצליחם בכל מעשיהם ובפרט על מנהלי הישיבה יאר ד' פניו אליהם ויעזרם להגדיל כבוד ד' ותורתו בעולם ויברכם בכל מעשיהם כחפצם וכחפץ הכותב לכבוד התורה ולומדיה:
Soyez le premier à commenter ce cours !
Newsletter Torah-Box

Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :

Pessah
Réjouissez le coeur des pauvres
avec un colis de nourriture pour Pessa'h 
Soit € après réduction d'impôts*

22 Avril 2024 - 14 Nissan 5784

  • 05:27 Mise des Téfilines
  • 06:23 Lever du soleil
  • 13:08 Heure de milieu du jour
  • 19:54 Coucher du soleil
  • 20:34 Tombée de la nuit

Horaires du Chabbat
Vendredi 26 Avril 2024

Entrée à 19:40
Sortie à 20:43


Changer de ville