Logo Torah-Box
Etude sur Texte

Torat Habayit ('Hafets 'Haïm)

Chapitre 15

בו יבואר שצריך האדם להתחזק בתורה ומצות בעודו בחייו אפילו בדבר שאין השכל מחייב שעל ידם יהיה ניזון מזיו השכינה לנצח
כתיב בתורה בפרשה ואתחנן ויצוינו ד' לעשות את כל החוקים האלה ליראה את ד' אלקינו לטוב לנו כל הימים וגו' הורה לנו הכתוב שבעשיית חוקי התורה נזכה שייטב לנו כל הימים והיינו לעוה"ב והוא משום שבעשיית החוקים דהיינו דבר שאין השכל מחייבם ניכר מאוד שמקיים אותם מצד יראת אלקים לבד ובאמת ה"ה בכל המצות כשאדם מקיימם יהיה הכל מפני ציווי ד' וכמו דכתיב ועשיתם את כל מצותי וגו' והנה ממה דכתיב לטוב לנו כל הימים מוכח בהדיא מכלל הן לאו שאם נתרחק מלקיים רצון ד' יחסר לנו הטוב המזומן להנפש בעוה"ב ובאמת זהו עונש היותר גדול להנפש שכל העונשים הוא תלוי בזמן כמו שאמרו משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש אבל מה שיחסר להנפש הטוב המזומן לעוה"ב הוא עונש נצחי וכבר ידוע מה שאמר הרמב"ן שכדאי לאדם שיסבול כל עונשי הגיהנם ולא ישללו ממנו חלקו המזומן לעוה"ב (וראיה לזה ממה דאיתא בגמרא גבי אחר דמתחלה נגמר למעלה שלא יענישוהו משום דעסק באורייתא ולא לעלמא דאתי ליתי משום דחטא הרבה ועמל תלמידו שיותר טוב שיענישוהו בגיהנם ויירש אח"כ עוה"ב) ובזה ביארתי מה שכתוב בקהלת ושבתי אני ואראה את כל העשוקים הנעשים תחת השמש והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחם עיין פירש"י ע"ז והנה תיבת ואין להם מנחם שכתוב לבסוף לכאורה הוא יתר וקצת ביארתיו למעלה בספרי שם עולם. ואמרתי לבארו עוד בדרך פשוט. והוא, גביר אחד גדול העלילו עליו שעשה שטרות מזויפין על כמה עשרות אלפים רו"כ ותפסוהו בבית האסורין וישב שם כמה שנים וייסרוהו שם ביסורים קשים שיודה על פשעיו ובתוך המשך הזה נתדלדל מנכסיו ג"כ לגמרי ויצא דינו שייסרוהו עוד ביסורים קשים יותר מבראשונה ואחר זה אם ישאר בחיים ישלחוהו למקום מדבר שממה שאין מצוי שם בני אדם והודיעו זה בכתבי עתים שביום פלוני ופלוני יקראו את דינו וגם ייסרוהו לעיני הכל וכך היה שבאותו היום בא המון רב לראות ובתוכם בא גם גביר אחד מאוהביו של אותו האיש ויכירהו מרחוק ויהי כשמוע הדעקרא"ט (גזר - דין) נבהל מרוב הפחד וישאל לשר השופטים על מה הענישוהו עונש קשה כזה ויען השר הלא נמצא אצלו שטרות מזויפין על כמה עשרות אלפים רו"כ ויאמר הגביר האמין לי אדוני כי אני מכירו היטב ששכיני הוא ומימיו לא סחר בשטרות כאלה ובשגגה בא לידו אלו השטרות ואני ערב ע"ז בנפשי אם ימצא עליו שמץ דופי ושאל נא ליתר הבע"ה אשר בעיר וכן עשה שדרש וחקר ויענו כולם שמימיו לא סחר בשטרות כאלו ויאמר השר הנה לגמרי לא אוכל לפטרו אחר שנמצא אצלו השטרות המזויפין ומ"מ יוקל דינו שאפטרנו מן היסורין וגם אל מדבר שממה לא ישולח כ"א לעיר אחת רחוקה ויהיה שם כל ימי חייו ויותן לו שם רק לחם חוקו ויהי כשמוע האסיר את דינו שמח שמחה גדולה עד מאד שניצל ממות לחיים ותיכף נשלח האסיר לאותו העיר ושמה היה בן חורין רק שאסור לו לצאת מקיר העיר וחוצה והפרס ינתן לו מדי יום ביומו ויהי במשך איזה שנים נזדמן לו להגביר להיות באותו העיר ונכנס שם לבית אהובו האסיר הנ"ל לבקרו ומצאהו בעת אכילת הצהרים שאוכל לחם חוקו בעצבון גדול ויהי כראות אותו האסיר נפל על פניו להשתחות לו ויבך מרוב שמחה שזכה לראותו ויאמר לו מה אוכל לשלם לך על רוב הטובה שהטיבות עמדי שהצלתני ממות לחיים וגם מן היסורים הגדולים שהייתי מעותד להם יגמול ד' לך כפעליך וישאלהו הגביר אמור לי ידידי על שאלה אחת שאשאלך הלא אתה ידעת את המשפט הקשה שהיית מעותד לו והיה לך לשמוח תמיד על ההצלה שהציל ד' אותך מזה ואני מצאתיך יושב על שולחנך בעצבון גדול ויען ויאמר לו אמת שזו טובה גדולה מאד שניצלתי מיסורים קשים ומרים וממש ממות לחיים אבל מ"מ כשאני מתבונן על מצבי המר לבי נמס בקרבי הלא כבודו יודע שהייתי עשיר גדול ודירתי היפה בכל העיר ונכסים מרובין ועתה נתדלדלתי מכל וכל שאין לי לא כסף ולא דירה ולא נכסים כ"א מעט הלחם אשר אני אוכל ואיך לא אבכה שאצטרך לישב במצב רע כזה כל ימי. כן הדבר הזה ממש בענינינו כשנפש האדם שהתנהג בדרך רע עולה למעלה ליתן דין וחשבון על כל הפעולות הרעות שעשה בימי חייו בודאי מסבבים אותו כל המקטרגים שנבראו מעונותיו וכשיוצא חייב בדינו מוליכין אותו לגיהנם ושם נענש על כל עבירה ועבירה ובודאי כשהוא עשוק בגיהנם דמעותיו הוא לאין חקר וזהו מה שאמר הכתוב ושבתי אני ואראה וגו' והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם וכפירש"י ע"ש וכעין זה איתא בגמרא על הפסוק עוברי בעמק הבכה מעין ישתוהו שמורידין דמעות כמעין של שיתין וסיפר לנו שלמה המלך ע"ה עוד ביותר שאפילו אחר שכבר כלה עונשו בגיהנם עבור עונותיו ועושקיהם דהיינו המלאכי חבלה המענישים ניטל מהם הכח אפ"ה בכיתם רבה מאד ואין להם מנחם ובכיתם הוא מצד שלא הכינו תורה ומע"ט בעודם בחייהם בעוה"ז שעל ידם היו ניזונים ונהנים מזיו השכינה לנצח ועתה נפשם יבשה אין כל כי כל ימי חייהם הטרידום יצרם לצורכי גופם. ולצורכי נפשם הקיימת לא הכינו להם כ"א מעט מן המעט ונשארו בבזיון וכלימה נצח. היוצא מדברינו שצריך האדם להתחזק בתורה ומצות בכל ימי חייו כדי שלא יכלם לנצח וזהו שאנו אומרים בכל יום בברכת אהבה רבה והאר עינינו בתורתיך ודבק לבנו במצותיך וכו' ולא נבוש לעולם ועד:
Soyez le premier à commenter ce cours !
Newsletter Torah-Box

Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :

21 Juillet 2024 - 15 Tamouz 5784

  • 05:00 Mise des Téfilines
  • 06:02 Lever du soleil
  • 13:16 Heure de milieu du jour
  • 20:30 Coucher du soleil
  • 21:14 Tombée de la nuit

Chabbath Pin'has
Vendredi 26 Juillet 2024

Entrée à 20:08
Sortie à 21:11


Changer de ville