Logo Torah-Box
Etude sur Texte

Torat Habayit ('Hafets 'Haïm)

Chapitre 9

בו יבואר איך שצריך האדם לעשות כל השתדלות להשיג תורה ויראת הש"י

הנה הכתוב אומר אם תבקשנה ככסף וכו' אז תבין יראת ד' ודעת אלהים תמצא. הורה לנו שכל זמן שאין אדם מבקש יראת ד' ותורה ככסף וכמטמונים אינו מבין מהו יראת ד' וע"כ נצרך לנו לבאר אופן בקשת העולם בזה וממנו נקיש לענינינו. הנה ידוע כי יש שלשה דברים שהם הראשים לכל דבר חשיבות שבעולם. והוא. החכמה והגבורה והעושר. [החכמה הוא הראש שבכולם ותחתיה גבורה ותחת הגבורה קנין העושר כמו שביאר הרמב"ם בשמונה פרקיו] ואעפ"כ האדם רגיל לעשותם אמצעיים להשיג על ידם הכסף. ונפרט אחד אחד. כי בשנחפש היטב בעולם נמצא שכל חנוני וחנוני וכל סוחר וסוחר מתחכם בדעתו להשיג איזה סחורה חדשה כדי שימצא חן בעיני הקונה ויוכל להשתכר. וכן נמצא שיוצא בכל חודש מיני מאשינעס (מכונות) חדשים שיש בהם כמה סימני חכמה ובא להם זה בעמל רב שנתן לבו ודעתו להעמיק בזה כמה חדשים ולפעמים כמה שנים וכשנחקור על הממציא הענין למה היתה מטרתו ומגמת נפשו יתברר שהעיקר היה כדי להשתכר מעות מזה הרי יבורר לנו שחלק גדול מן העולם מייגעים את מוחם ודעתם להתחכם באיזה דבר שעי"ז יבוא סיבה שישיג כסף וביאר לנו הכתוב שבאופן זה ממש צריך האדם לתת לבו ודעתו להתחכם באיזה אופן יוכל לבוא לידי יראת ד' והשגת תורתו, ועתה נבאר אודות גבורה שהוא הכח הנמצא באדם. הנה כשנתבונן אודות זה נמצא שרוב בני אדם וכמעט כולם הן הבעלי מלאכות והן הסוחרים והן העוברי ימים כל העמל שמיגעים בכל ימיהם בכוחותם כל אחד ואחד מטרתו הוא כדי להשיג כסף. לא יעצרם גשם ושלג ולא יעצרם עינוי הדרך וקור וחום ואף שיודע שנתמעט כחותיו עי"ז מקבל הכל על עצמו ברצון נפשו בשביל המטרה שעלה בדעתו שישיג כסף עי"ז. וכן באופן זה ממש צריך האדם לתת כל כחותיו ולסבול הכל ברצון נפשו כדי להשיג יראת ד' והשגת תורתו. ועתה נבאר אודות עושר הוא הכסף הנמצא בעולם. ידוע הוא בכל איש בימי חייו ובפרט אצל סוחרים שנוסע בדרך ומוציא הרבה כסף ע"ז ומטרתו כדי להשיג סחורה או איזה עסק טוב שיוכל להרויח כסף על ידו. וביאר לנו הכתוב שבאופן זה ממש יתרצה האדם להוציא כסף כדי להשיג יראת ד' והשגת תורתו. הנה ציירנו לפני הקורא שלשה עניינים חכמה וגבורה ועושר (היינו התחכמות וכח וכסף) שאדם משתדל בכל אחד כדי להשיג כסף ופעמים עושה כל הג' דברים בשביל זה היינו שמשתדל בחכמתו ובכחו ובכספו כדי להשיג כסף. ואפילו על ספק אם ישיג כסף עי"ז ג"כ אנו רואין שבני אדם עושין כל השתדלות האלו כי לפעמים עולה הכל בתוהו שאיננו מרויח מאומה ומכלה כחותיו וכספו להבל ומ"מ מחמת ספק שמא ירויח איננו מונע עצמו ומפקיר כחותיו וכספו ואעכ"ו כמה צריך לעשות מכפלי זה בשביל נפשו להשיג יראת ד' ותורתו שבזה בודאי יעזרנו הש"י שימצא מאוויי נפשו כמו שאמרו חז"ל שאם יאמר יגעתי ולא מצאתי אל תאמין:
עוד נכלל בזה הכתוב מה שידוע שכמה פעמים מצוי אף שהאדם יודע גודל עשיית המצות ולימוד התורה הוא מתרשל מפני הבושה שיאמרו עליו שנעשה בטלן (כלומר פרוש עניני העולם) וכפתי יחשב בעיני הכל. אשאל שאלה קטנה הלא בעניני המסחור כדי לידע איזה עסק בטוב אנו רואין שכמה פעמים עושה אדם עצמו לפתי שאינו מבין שום דבר ובשביל זה אין הסוחרים שומרים עצמם ממנו בידיעת מסחריהם ועי"ז נודע לו כי עיקר העסק וכן כה"ג בכמה ענינים אנו רואין שבעניני העסק אין דרך בני האדם לחוש לשום דבר כגון בתחלת חינוך האיש כשיוצא לשוק לסחור איזה מסחור מצוי כמה פעמים שנמצא מלעיגים עליו ויאמרו בלעג ובהיתול סוחר חדש בא לכאן האם בשביל זה ימנע עצמו מן העסק יחשוב בנפשו יאמרו מה שיאמרו ידברו מה שידברו ואני צריך להרויח כסף. וכן כה"ג בעניני עבודת ד' שהוא נוגע לנפשו לנצח לאור באור החיים לא ימנע עצמו כלל מפני לעג הבריות. וכן איתא בשו"ע אורח חיים סימן א' שאל יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת הש"י*) וזהו הכל נכלל במה שאמר הכתוב אם תבקשנה ככסף וגו':
Soyez le premier à commenter ce cours !
Newsletter Torah-Box

Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :

1er Mars 2024 - 21 Adar 5784

  • 05:50 Mise des Téfilines
  • 06:42 Lever du soleil
  • 12:22 Heure de milieu du jour
  • 18:03 Coucher du soleil
  • 18:41 Tombée de la nuit

Chabbath Ki-Tissa
Vendredi 1er Mars 2024

Entrée à 17:45
Sortie à 18:44


Changer de ville